Page 1

AfilO XVIJI

J\ 1TX·

e /\ ---------------AO~\I~I~TR\CIO~: !-,--;-.;-,;-rn-cr-,,-~-..-.,-~~0--~-~--------------,..... S E M 1\ N /\ R 1 O

D E 1 li F O R fl¡ /\ C. 1 O '1 L O

L

RLI>.\CCI0;\1 Y

~---~~--~--------~C--a~ll-c_,_lc_·_G_'_nr_c_i:_I_R__u_lz_.__"·--~-~--~J- ~ -~~-ir_n_ns___________~~~b_a_•_'o__G__ú_~_J_'_'It_n__d_c~J9_~_,,___ l\01' \

I.OC\L

Harria NtiGional ytus arrricuHores ue Annraitx , •11 1

~

al>hla todn:- las

1 1 e u:t r('::-•.•ptor Jc •·:t .l!o> iJl;.!l)

la m1yor de nu:s!t·as

oloria~

Pn Palmn \' C'll:¡lcudn p11r l'l Excmo. A\•urúnmlento. st' rule· l>ró el mU·rcolc~. dln .i, In ~r.rn llL-:;tn MI cxl111lo hijo de ,\'\;,II•Jr· c.1, flOr :m ::ab~·r )' virw.lc.~, el

c:'lt"OrM m'lcitiunl•',; liiJ nuc~lr" p.1:~ \'ku~n tleJiouHI,, una h ~ m

po!e·ttc, Qlll>dar;a a su ,IJtancc t )do 1.'1 val•lt de una~ cmisiJnc~.

J!lor!oso m:lrllr dt· In

1l.mti:1gnCr.J " la u¡;rirt;ltura y :a li!l:l!llltdi.':Í t. f~ hito de C$l.IS w~10"I!!; h.! -úrcr.Hió to.lu:> In~ r-. •.1 .:r. J~. :\v !1:>:1 1 ll'n~r hti· rl. 1 , m 1A)r d ,l ·, h·m~ 1:0 Ll;! n.Ji.,Jtlu~,ün C.'l r.:'.,rl ju C-'11 k> •múi~ :os l!C! !l~óúu .urc.'.

d,• otra furma fuera ut~ su hari·

rsist e on l:r~ Aruoridn.!\:~. cor· ¡•oraci.:lnc;; y n:nncrosos i:e:c.s r¡uc !len tb::a 1.1 l'S!"''lc!Mn 11:'1\'C tlll ~an ¡:mncisco. 'l'l'mllna<l 1 h ,\\1:;.1, desfilarnn ll.l1los, nmy tk· \'tllóltncnte. antt• 1.'1 l<Cpulcrú r¡~H' ¡:tunrtln lo:' \'t'tH:r.mJu,. mor.::!,·,; dc~pojo~ -del gran ~abio x ~ t11!o. Buen nú:ll':r,, de balro:1~s o~l..:n· to1tl.m C1ll~adnms y la ba·¡d.:ru uadon:tl, la faclwl.1 d~ 1.1 Casa t:on,;i~tori:rl .I¡I:Jrcdn hcrma;:J

:-e t.ra'u d..: :::111 ll.lm en qur;o, dt:' ser p1 J~ 1tcm y \',1· rtat!:~, d-.!•hl.m J"l r los oh!• > 1l.: k~ :J.td?nuJo~ u la m J.a y .te • , .:...rl..u!t!Jre~ ' J:.mn~cr " r.t'1 , , l!c su ,,·th ••uu, c~nthlaJ t!IOfl'"; dt· d tl lo lec IÜ:'l~. Ctlft.)· ,. <y cp!s i.!ieo<, c.¡ : • IJUI! los ru!th 11.lar( ' do.:! cam;~o c.Kul!:l· 11.111 'muchlslmo .¡uc nprc.nlcr. ron U!! tesoro üc co IOclmll'nto,; t;Ue no trúa u bu~ca r .1 !lis llb:os y que •:1 ~lquicm cncontr.\\r;\n l'JI el m}:m!ru t!e sus preucu;ucloue3 aJ :n:

y pro~r.::tll.S. {)eo;óe .\n,lr.li!x M se o} 1!

Rntl!o

~1-allorc.J' p~ro

en rarnhio • • oye pe:fectnm.!n!e H nlio l': .t· na-ul d.! Barcc!oua. ¿·:o \'UIIIrf.l 1:1 jl~'l!l tl<.>

OT~álll1. l( 11'115 1 'CI!jl·

r.tdlo c1llcdh·n~. p.nu oir e$ as ud n1rnh!e3 cml IClnl'..i tl~du.; u nul'.:.i:JJ t'.J npo l 11

('1:11 !'S ~e:

garn~úcr~:

m:e.tra

olrec~ !Jin J)OCO'S lllit•e.ll ·~ •l~; \'Íuil 50Ctal

\n lrnlilf-

Ytt ¡11e

:1.011.-• ya 1111~ $011 !)ONJ IIUi.'SOtúS l<~Jro~hrt-s quo! tienen JCCt'fllur C'l '11 cu,a. I.U Cóll\'i\' 'llo:,.t CO•

lecth .•• por otrn rur.e, j· lo3 •J{o.; IIIIIO:ÍI:.tlé:i h,ICl''l que n\tr~:mlh~ pc.:aJ.t ht nuJu:iú11 él

hii<!Wl

fl:rtu!i.t IIIIIIH?rOS<l. l.o~ i.h.:on\'cnicnte.; qac p:t· tlll!.lt?n surgir son fácilm<'JI!c nb· "'i.tb!c>:, y An.lra!lx dis¡ron¡: o.:: c'etnl.'ntos tt:cnlcos y pr,'•ctic;,:;· l;~ro·p.:cu <trios nüs que snflcit·n· h::l, pma que ~.~tus uudidoncs o;Hclt~an el ' éxito que mcrct'f'' j' ,len d ínuo l! llC no pu.:Jc m;· 11;¡; tlt.! e.>perar$<:'. Y es la itnica nnnl!.nt d.'! IJIL! ~· tas audiciones lleguen ul :'llli·

!.1 pat..

r;11

IIQ's'r--colnr ·uoc.:ntc. \',a,. cml·

i.::ln • da mdio pu<li .,l'll ser S<lbnn·uc a,,·ovc•'¡ t•lt>. E~111

J.t ~ 12, ••1 •1~10 hu INnlÍIIALlll.

t';!;,s(ro;¡

li!Q: ~r:sbaj

cxhau~lrt !-11

;¡rc.l

,up )111'11 1111 r:qulpJ d·~

S )' i)ftlft·~Or('', arti~IUS )'

td!lre

1 110 1 s ,. qu · nn

es pM!ble sthll!ulr con urto~

lot'.iJlM. 1 1 h!)ra para lo; reunidos,

eipétL"t'm .11 • p a:n lo. :.~rlcul· U.rc 1111 e in•cmre.~ll\"U; t•• ~ oQte d 1:1 01 1fi, 1,¡.1, ncunillos los Cll'en1 n utt t'J l.:l,lJ I~Jt,

rc ~•¡stl

•r,)!l

go,lrl

hril!antcz \'

\' art(litil'.llr.cnl\' "a;:.tl:uulll:l, la bml<la th:l ,\!unit.:iplu dió por !a tnrd\! nn concierto Cll ID plat.!l .J..:

·-

1 .~ h ~ra~, hora oficinl. Ante:. 1!1!

1: 11 \n.lraitx hny rc.!t:ptor•·~. loc:n:t•,; amplios, mucha ¡!l'.IIC C'IIII~I<IMII por 1;1 rllllllTU de tu tíctr.t y "lcmc!lto:; ('. rpncll.tdvs 1'·' ,1 ort:a' 11,¡tr cspl~ulldunt<'ll!~ c:..l cJiorn qut: el l':.st.tdO csp.1. ,111 dedica ni Campo. en '·'' mni'IOJII;Js domin~ucws: :;olo fallo , 111 \'rcr. y Juego perseverar. ¡ \rrib.J E~pañal

par.J ll:1rcch¡mt, de pa~o par•t <.irl('n<.~blc de tl<llhlt• hnhía lll'~íl· do h.tre cQ<u de un IIICi, con 511 hijitu, D." ~\nrgarlln Za•to¡;:ucr:l Cn!Qmar Ct~btut.l, cs¡1o~:¡ ele nu~ ·!n> ami~u D. j nimc l'.tlmlir (", \ lS.

ll~":•moslc #

.

•Huy icli/ viflÍ'··

1!.tce un!ls d ía~ qu~ ;;1lit\ par,¡ :>11 :mt;l.'o d!;liuo ac:ompt· ñ.I.IO UC ~11 jO\'Cll e::pC>3.'1 f>.• C:<.t• ta'inl ,\lcm¡¡:Jy, nuestro llllligC> ··1 (li!cial do~ t:ro:; 'don jaimr.:

,\\J:;m1.í. feliz \'iaje (¡:S' Ú~S~llrii O$.

r

gratu es tunci¡¡

• ••

r·or [).• ,\l.u~-:arlta

rujo! \'lu-

d.l dl•. Slll\'¡j y p:tra ~u hijo don j u.m hll sir.lo pt!Jida o los e:;po· ::r1s fl. Jaime P.tlmcr y D.• Fr,m d,-c:a Co•;a.~ In mano de "" bcllu y ,;inw.Uka hij:1 o\l¡¡rguritu. l.a fC•'ha de lu botlu ~e hu íijaJ') Jl''ru cl¡miximo Oro11o. Rc.::ibun los nnc\·os. promcll· do~ y :us r<',p.!dira~ familias uues!.J felidtación .•

________

Corl y t•l Comercio c~·rró :;u~ t•:':talllcclmicnlo' a la unu dr la tard.:. ,

CrMilo lml

~e f~paña

m 1 rincón: org.1ui:t.·'mJ:~: rs e 1 !.11 ~ut·ur~¡¡J ··n ,....1.1 ~·illa 11•·1 c o:L-ctividlJ. Ade:11h sert·ir:.t:l •C'ré.litn B:~l<'l.lr vc;llona 1.1 di! gozo a todos: a los proJ:tc~~· :unpu:ind.t e indb""'IS:tb:t• 'll:t· re;. e intcrusaúos, a los c!c:n.:.t· \'l.'r}lón ti~ tod 1s' l:t.. Células ele m¡"d Ranco. :t<'· to:> ~•;;:ro ·po,;.:uarios, a las an ud· ordi•t:tri:ls tt:.Jlmcnt · e11 drcul:ldón. 1a 'l!1.les ml,nini:;tra¡¡\'as. gubct.t1· rool\'i!r~lón t'S a 1.1 jl~r. prcdJ th·,:~ y saa!!:trias !O>c:tll:.i, .tiJI"v· tl·.hh•dón 1!.: im:-~·:";· o<, pcr fc,Or<ILb, y a los oluai :JOs lid • (.'~dula~ d~ 11111 nt1t'\',l e: 111 '1:1 ~r.t.!O :;upcrior ¡dm~rio: :: n al ·1 por cic•IIO, !ll¡rc ~ • unp:u!3· CU91110S dl:ltlro el 11111!\'0 bt.1 lo to~ pre,cntc3 ~· n•no<til..3bh.·~ con e.~..írt dl,;puCSIO>< u cncam~·lr 1.1s lotes 0 prcmtos de \'er.l.ttlcta fntJ"'Orlnnd.l. lll~lt,t.Hc ~"'!'l:. ~ o.:n~r¡:ti·ts \l~arroliaJJs en !.1 Slll' ra p.1snda, t!cuttv In~ tar(':J" ~cmc•lr:tk-. l.:t:- mt('rpro\1!111.1 ll·~ nJ.') )' (J por clt'J1IO 110 ,•ntr.lll per~··,·erante~ y con:.trucllva:; de \'t!rnno nuc,tros ngricul· Ion•, C(lmcn l(ls tlomiu~lb u las

) 111::1:: ca,¡

i~ Bcal\1 Jl ... m.in l.ull. l.o:o acto~ celeb~~·los

SOCIALES t:t miér,·uh.:; s;1llll d" ·•'lui

! ::1 IHI'(•¡U.:hil ~ucnr;;.1 1 p:l:,t.l 1·1do~ 1~.· caí'nn~

C!l l,l ('Q!Wl'f'iiÍil.

\·c·ndmll'Uio l. ~ tic hnlu .!<.- 191 •

l.rnto les d~: 1.1~ ll\:thl.1~ 1!,•1 ~,. liiUD l'lliiiU los dt'lll.h OIIIIIIICI•I' ~~:_____

_______________ mporl.l •!e

c:1111ll•la•l •k .1/.11\'tlr <111 ' '

11

11 111 1 "' ' '

S . Jlf(ll'C.!t•toi ,1 Sil \'<.!·1'•1 1'11 1.1~ C>

t.lhll•dmlcntus dt• C<Hne-hb:c~ . "" ,•ntn•¡:ur.in ~-,o ¡¡r.uno:o por

lmlivuluo ru•·•li•mlc ¡,, prc,cnl.a· dtln d.: la cu1 tllla .le r.1duna·

lllll'IIIU.

c~ta

semana

e ;a: rajeron nt1trimonlo en nud:ra ~~1~1.: parroqu!.tl In g<•;ltll ; e) •r'l.l .'·< ¡~<la'l''la Fo:1t Co\·ns .:on el j!l\ en D. :'olnrlln <:1.1dera ,\\Ir. 1.'1 , d.t lud.1 henn"~o tr.1jc bJ.¡;¡CQ.

1llc' in\·itado,; fm•run obsc· e~n <111 exquisito relr.:..;co.

qubd l~

•••

1hv ,;:1\taJo se ha .:clcbr.lúo cll''!!n·c~ ,¡e 1.1~hnptUic.t se¡)orita ,\ln¡.:nril.l En~cJ)at l!n~ci\rll con el ¡~\'l'll O. JuHi\n BorJur Llu· btl '•

ftzúcar \';t·r ,,, rcribirl

...

El jucws l.le

t..t 110\'i,l h1ct.1 cl••g,mllshno trajo: t• •11! m trino. tlc~J•IIl'" .le lu Cl'rc•m•nia rc· li._:lu~.t l"s im itu,Jo~ fn1'rou ob~f.'o q 111,..J,JS rvn nn e\qulslto re· nc:-f•'·

l(eí'lbolll .unb.h par,¡as nucs· 11 11 corJinl fclicit.tclon.


ANDRAITX

por Jlpo de cuatrocientas cincucntn pe:;etas anuales de

Jrrh.:ndo

. do en el mzjor sitio de Palma S1t~= vu JJ!. Ant JI, J 11. r .n 11 e~tf:r.IJ da afcl3fónl.3. EXPL

ÉNOIDO COMt-;D OR ' JONAL 1 COCJN.o\ JN1'F.R!': AC o "' Re<STA URAN r :;,ERVI CJO "" ~ F. ~ 1 ..¡1 t.tl ell lJ.,J ~y h •'1111 ·S

~tlas'·de Da~~·&~ie:~cción ceolrai·H·OU1 corriROie, calieole Ylri3 ~tnfllaaas

IJJ3

balJ:'Iacf3n.¿s

ctJtl

vts!a al 9as-Jo oeJ f!JtJrne

n!l las condiciones de salubridad

~Igt)JJ,Esq

C~/ólt J9 · 9alma

6ran~es ftlm mnos de ro~as ~.o nlec&ID~~~as p nrn Cablll!ero . .'wriMd. Alllo U ¡\ lflf! l.úS ,\ \\5 JMI'UIH·\ \ 'I'f.:o\ DI:. e~PA~A CIO F I JO V ENTA S AL CO NTADO

rm~~ea~Jes ~anla~t ~/ · ::aula~, Tltdtes, C~ ~!as, Lr.as, Le~il S

AUCURS.\LES: ',\Jdrid, tsarcl.!lona, Ahc;tn tc!, Ahnen.a ~ílbao, Cádtz, Cartagcna, . Gijo:~, G u.1.1da, _,\ \álag~·· Santan 'er, Se,•illa, Valencta, \ i!llódohd y Zaragoza.

RELIGIOSAS En nuestro iglc~ln parroqniul el segundo domingo del mes en cur~o, diu 15. a !,Js 8, ml;;a de comunión genc~al para la Asociaciaclón de Hijas de Maria Inmaculada )'ejercicio men,;ual.

Auxilio Socia l l)onuti\'OS recibidos e:1 esta Delegación <:omnrcnl: Antonio Obrador, 2 kg. p¡w; Sebasllún r ahncr, 4 l<g. pan;

Gabriel ,\lcmany, 2 ltg. pa:~; Bernardo Covas. ·l k~. pan; ~la· h:o l'almer, 4 kg. pn.1; Gabriel

l'almcr, 2 kg. pan; Bartol?ml! Ca~tcll, 8 kg. pHn .

Juan ,\\oll, 1 kg. habas. j:~s\: Bonnin, media libra chocalalc; Jaime Alemany, 2· litros aceite. Andrnlt:t 28 Junlu 1940

S'Arra(o Llcyó de 15arcelona para Jll~r una temporada en é.;ta U. Ma1i.c~ Palmer Nusa acompailndo de su esposa y su hermana ?011tona. .1111CJ 0.• Juana Marirt Porcd • • Dc'ta lllllillla · ' cru ~ da<l llc,..:,j con , ~/!'o de pasar ai~IIIIOS 11M e·• D. Murias l'ú::;as s. 11111•• ecompat1ado d<· ~~~ ~·~r ·~ 1• •' • EX\ \1~~ES ar;" los CJcrtt(fOs ch.: op-.,ici.;11 P_ Matricula uc llonor ,.,. cJ.1• 1 ~ •~ron C:Otl lo$ nümcrus ¡ y .} n:,;u~:~retl:" ~o)•uclu J•ta· aldo ·' eman~ Freretcl. Hn ueclarado apto para el e:.tu·

Se acuerJa acepta r en principio la pr~pu es tn referido; ,. ¡nc se nflcie al Fiscal Municipal de la \'\·iem.la para que Informe sobre tus condiciones snnilorias del local; al Presidente del Con· scjo local de 1." Cn"cilnnt.d, IMm IJU<' lo ha'!U sobre In convc.liench de trasladar la escuela al ren.:-lido local. siempre que reu-

dll Tomñs ~alvá Sl!uozi Y npro b:lll·> de 4." curso Pedro Vich ReG'CJliiJ. Nuc.,tra felicitación o Jos elitudiantcs y a sus famllinrcs.

. •. 1iace algunos días recibieron desde Rouen {Francia) la triste nati.:ru del fallecimiento n la cclud de ·10 años de O... Ana Plcxa,; Metmtdn. A su desconsolado esposo. padre, hermanos y deml\s fumiiiJ mandamos nuestro mas sculld.> pé~:Jmc.

ue

rRO~R1G \ S

•••

T;unbié:l se ha recibid" des d..: Frmtcla la triste noticia del fallernnlento a la edad de 50 an'>s u~ D. Juan Ripoll L!m:lt. Su desconsoluda esposa, hijos, hermano y demás f.ímilia reciban nue:-lro más sentidJ pésame.

DE L MUNICI P IO

Se3iuu del 19 de Junio de 1 9~ ' B:~jo la presidcnci<t del sct1or t\ :c~rldc D. Bnrtolomí: Coll Pul· llh'r, .tcomp¡uiado tic los sci\ores Gestores D. ,\\ateo l'ujol Pufol, don l'cdro Juan Pujol Palmcr, O. J~>sé Alcmany Pieras y don Hartolomé l"<tSiell ,\\méó. CUENTAS Scguidrnncntc se nprtl'·bun ... las cuentas prc.scn tatlns. l.OC \L. ES~ :UELA S~ d,r cuenta de que ni coa· r>J ·:;u publicaJo parn el arrenda· mlc·llu de un l<?cul en que ínstal.tr·la Tl•rrcr.t Escuclu de Niilns d,, ,..,tn Vlllu se ha prescnwúo " '';' sula propuesta suscrita. por D. Mateo Amcngual Perra••ur 1 el cual ofrece la linea que ;:>e~ en la Avda dn¡ G 1 J'l

· "

prt>cisas· y, en sn caso. al Inspector l'tQ\'incinl de 1.• Enseilnnt.a p¡rra que autorice el tras luclo repetido. .\N ri!P!WYECTO GASTOS ~e da cuenta del .\ ntepro· Presupuesto Municipnl yecto U•tlinario úe Gastos para el ejercicio de t!) 11 , que formula el ~ecreUirio-lnten·entor a los efec· to:> pre\·enidos en el articulo 4.0 M' f~cglamento de la Hacienda • Municip:1l, acordánd:>se pnse a in.fom•é de la Comisión Municipalde r locicndn para que formule. en su día, el proyecto de Pre"upucsto Ordhmrio para el rdcrido ejercicio. ·¡ R \SP.-\'50 SEPULTUR,\ \ 'ista la instanci:J presentada por 11. Jnimc r o. Mateo Vida! t\mc·1gual. juntamente con doi\.l Prancisca Ame.tgual Alemana, se acuerda inscribir a nombre de ~.;tu la sepultura scil:tlaJ!l con el número !O tic la Sección 5.' d~l Ccm.!.1:edo de esta \liila.

encra Prunco

lE

J.•

\ 'i.>to 1!1 e.xpedi~1tc lram:tal:l pam a:·ditar e! darech:> a .,r-5· rrog\l de 1.• que asiste al m ZG del l~ecmplazo da 193 1, o\\alins B:'lneJ Castailer, al Óel Rcemp:nr.~ de 1938 Jaime :\ \ayuns Boned, y ·a los del mismo r!'emplazo Arnaldo Vich Barceló y t\ntoall.l Pujoll3auz;\, se ncnerdn rccollOcer a lalC$ mozos el derecho a disfrutar de Prórrog·t de t.• clr.sc, por ser hijos iu1il.:os de p.nlres sexagenario:; pobres al que ma:1!icncn, y que se remita el expediente a la Junta de Clasificación y Re,·lsión a los creetos c¡u!' procedan. LI CENCIA OBRAS Vistu la instancia ¡m~sentadn por O. Jaime Porcel r orccl, se acuerda concederle licencia pAra construir una cocher.1 en un solar de su propicJ.td, que !inclt con la calle del Porvc 1lr del l:a3crio de S'l\rracó. • 1\;\\0!ri'IZ \ C ION TITUa.O.:' Scguidanrenrc se procede .ti sorteo de lo:> lftulos cJcl cmprés· lito M uuiclpal emitido pnrs cons· trucclón de unu Grnduadu de nli1os de trc;; seccioues, que en

el cor~!ente ejercicio 8tn1fti/..Jd l~.

tl<:bcn ,._ ....

~~

sorteo nhulta qut .. amortizacic~n corrc,;poru.le 11 101 tltulos scflJlaúJ~ con lo~ num ros: e2-36 - 5-I -G.l -'J 1. CO\ISTI<Ul'CI0:-.1 B \N':A.t

Vistas In.,; cuent,J~; pr~scn~. das. por fornnle"

irl\'erthlos

etl

In con¡,trucción d·• un muro d • ,. 1 • e sosten en e cwmno m u ~ici;~a llamado cele id S 1Clllt>• , ~ acuerda contribuir nl gnstQ en ¡1 mitad .ticl imp->rtc de los rderi. dos JOtunle:~, que nlc.ln?..an a 1.130'15 pes<'' a~. nbJni'lndolc ta mitad, o :,can !'165'2.1 pe$etJs con carg" al C.tpitulo lie \'I<IS púJtiCB y n f.tnr d.: u. Juan

Sah·á /Ju;r,"'.

Cij \HTEI. Gl ARD! \ CIVIL

Se e·11~ra 1<1 G c;;IM<~ do: un escrito del ( 'om.lndan:c do! PueJ. tv de 111 Gu1r\lio Ci\•il de e~ta Villa. trasladan! J llllJ rcsolut~ón sobre :>ub,·encbnc3 Cil:lcedidas por el lnstitu!o :'\uci~ol de la VivienJa 1>nru cooperar a la construcción de localc:; para Cusa-C'uartcl rl~ J,¡ Guardia Civil. ~e aC!I:!:.: 1 q:tc la1 e;crito pas~ a e~· wtio d.! 1.1 l'o·nisi6n corres¡>ondie 11<'.

M T-\ >C:!W ''"-\n \ ' O o. ~\ 1teo :>u¡ ll i 1ior.nJ que el p~opiet<~rl.> .1.:: IJ fin.: 1 CJ'n Reco:1~ d-!1 t 'n,;er•o de S' Arra· d . quh rt:tlll~ ium~j.:>rnb!c~ condici.:>nc~ d.! situJci:j.t, se obliga a c~ns!r:tir u 1 !oc.•l utilil able p:m1 ~l.J!I\ J.!ro c.1 d rdeñdo Cilse·':l, s1e n.): e •l'l.! e: .\yunu-

" ic:tlo ac;.:pte lll lipJ .le :mend.s· mi.::1to a:atJI de 15 J p.:.;e:J>. • Se ncuerdil ncc11nr tul propuesia y qul! el ·.1\·:ti~.lt<l de t\lc!tlde que formu!u 111 propuesta culde de no!ifi<" 1r nt pro~l.-:tano lt~ accplaciJn, para un;J 'ez rdli;.adas lns obras poll~·r noJifical al propietario del lon l (j!IC aco rualme llc cst.1 d •_qin:~do a Ma• ladero tic ~· ·\ •, .se J , la ce;.td61 de :;u conlmto. PROVI ' 10\J \' \C' \~ rRS Se acuerda que 1,1 Contisl6i de Réo..lmcn lntcrit'f for111ale propuestn de roudlcill:l('~ la provisión de lus htncionarios qu~ en e;tc lamicuto cxistc· t. CE,\\E \1 rr~RIO s· \lm \':0 Se :lcu~d.l CJUll 111 e de OIJrn>' ¡._;¡re \'lsit.l .11 tcrio de $'.\rrt~ró, p.ma, el terreno, eslutlinr dilicacloncs

t

·~<'inUIIItli•>J;

fin de fflcllitur In cud1h•ercs ni rcdntu. f!n eSte c.;t,ldO sesión .


AÑO>. VIII

MD J\IT X S E f(¡ 1\ N 11 R 1O

HEDAC( 10~ Y ·\DMINI~TI~,\CIOl\: Can, de Gnrciu Ruiz. n .': ~ 1

1J~ \

I~I'FR\1\C IO:\\L

COr~ TROL l:t r,rn,.r.¡ 1 c-.1 .,, Fr;rnd:t } • ,\lr.:maniJ a lcrmin.ulo. La:. ur· ntH Ítli.'I'OII IIC1 11,¡d·t$ )'Jo:> h lltl• brl!s ,,,.a nb<!S un ·¡ 11.!5 ~C' un le· ron l'il el il:l nzo sublirn,• t!e la paz. l.ns 11. Ju >:- probl~:n·¡.,. ¡~;,rm que to~ \'e ¡.::j,f l~ ¡> lrtl qu • la mc:Wu \ e.1~:J \, n:;:j\',1 .1 1.1 r. nnJ!iJ:"i• • .>:1 n·· ue!~:).: c~a r\':crldn.l p zr 1" :ru,rJriJ.td;:;> i:-.,ncc,..a~ y ~cr.n 11a<. l.n li~um 1lcl C"u u;ii!N l 111'.:'tlrje. h >}' ra 'r· •1'1' ·:a · 1 ~?mJ co:1Ju~ ~r de ~ '•IJJJ:. h tel.¡ Ir yfctu,ia,) In üel Muri~.::.r• Pc:.1: 1, romo Ir cC' u•1 $uiJ~,¡ • r¡1~ ~~br~. ·re n . ;, p;ct:l •i' l lo.!., O!ln.1~ t!c .n• e Ir p~r :1.11 le r oiiCIJm. a' ,.rn·jcln !Id h .1:>r u • la Patrf:J dUI.lriJ 1. LO$ !:1.•h!t:r·r li frc 1!c ¡¡"'¡>u:l.>· tas fr.:::,·-!s(!.s h'rm.u::),: de A:¡nt'li.J~ •Jlll' <..nlrlm.>- en llcm· J10' <lC ihiiO¡llflli,l, ,;!.1 011 nlJ,hr· Jamentí• a 1<1 nac•ón •, l'.C;n·r coa lil' cadl'nn~ 11-"' ••1 c-cl.t\'I!Uil a la ';!:<1•1 ::adütr ll~'!r.Cre de i ~·•ro· J'.1 y lll:llldO C'l!I!•.:J C..,::JJ !u nu~o·srra

a Rn.;-;.

Fr•• 'lCrl q!l ·

e tli i c•:l!ntn ue la m:m!obm ,¡' !o; ítllú" d.: la !'il•innarf¡p y pnJo in.p:!Jir se co::~u:n,.ra el hech;>, e l.rc'uso ron:¡•iú ~rUc.e:; q~:c y 1 tuh :m l:~hCl prc:1: l c·t es 1 guerrJ q'Je ha 1\ ¡,;: •.:r~ 1l1tl > el • r:cJo dl· r.u~ Jl'l, el ~\.1 i:,~;rt l'ct.lln hll tox¡;u~to r.l puetJio imnc(-s l.ts rat.o:u~~ '''le le obll ,,ttian n c.:• plla!nr. ' Fr.r 1d.1 In ai· Jo;) bc·:¿lidos·J tlin e:.;:a c:~pftulat'i ~~~ que h!c 1 ptc.fl' .kcl;sc. no l'll t.> lí ~~i((), itno cm lo.. lh:ma' ;ISpec•o:; dl: 1.1

INGLES

VCIII~r.rbll•,.

lug: 11crr.1 vh·c .1 t:.'lR1a el.' lo!< sud.;rc; ti" o tros tarri toriu~ C:l l,l!\ C1..1 C~ Sl' Í llllUSo p ;¡r i!l i<''rclr (l:U~ 111.1 : cubriil sil'mptc t';>n el V<:'h ,j,• l>l r rO!CCC Í in l 'SC Jf¡) (!ci(!,~;!)'a . n tu que II UIIC.t e J r{ri· bu\'J e lll »U sa'l~:C u~i e 1 1 " h~<J!)S fl'CI•' lt~ Fr,cnria h.Jbt.l u! ~cr !:1 \',clfm·¡ t:e Alcnwaiu... ~·c r o 1'1 ~olpc le>- h" iallad;) y

Al<:.n lni 1 :-abni c:";..rir n la p'·rfi· ti ! \lblú.1 ri 1d·• cue·un ~ de. :;u P"tl·cr..,!daJ h:>} a e ~I.HJ.L Ln ~m cw1za evn1r.1 1.1s e ,,.:Js bri:ü·r!c:~s 1?$ un h:.>ch.• i,¡c.,,r:ro· \'c:.llllc y la \'ttelt.l de lifllcr n! Cunrlcl Ü"1Cf'dl e~ IJ :;eh!. C'Jill ' el ¡:,'lito d~ cl11rin d•· qul' ,, l~!nnnln vn :1 e·•me:tt.llr o.r..1

, .ta='a en la luclra. I'IC(tatemc licmbl!l y t::l c obil'"· no ing:é:; ha pc•u!cb yu el jllid o y h.r cahl? ca In J·:.·L:>p-.!r.ld.i 1 e im;>;~lcntc ya COtllrtl \lt"li.!:IÍ!I .: ~· cc!>.r ca lo:> ml~.<: nbro:> t! l Fr.1!zd.. qn: lt IS!J h.\CC poC> e;;!ll':; ' • ~11 a "" ~Ci\'!do : J.:z::.r.• ~~.1 J .:! 1 í.u ir.a. Escage.1 su~ poo!c·n<'.> un:J 1· des a !.1 lJ,¡;¡•a ,\\cj·ci·Tt:bib (e lr,i:t) y nl!l c•>mJ " 1 nquc.lus tlC::J:JO:> Je 'SU j'ÍrfltC.~il artt!!JI(.""

ter! u los b:m.:.n !'-!•!•{'•·•:> qm: c.t"l>~ 1.

¡Su:;;

nccc~i·

to:r p:tr.a la lucha. E'·r lll t'!>:ipu!.l<i·> lo:; barcv!< k<~ ~ceses son J!ara Fr.t:Jcl.r, P"rO n ht~lat<;rrn no le im~:J·:a.

IIU!lrn,

u.:o111101 •

~u cngmnJc..:i.nlcnt o lo !l~:bc ~ la Tiip!i\n , 1, imposirirí11 d · }1: h:~,....t.a ue 110 ~cr a sf, luria

Conw,.;r.a!DOS n •control:tP. ;-.: rJsolr ,,. estarno, en Ju crccm:lo Jc 1¡ul! contrular C» la <w:i }:1 tl•;l

l:: hurrhlll

~:.1

t!Js d 1

:.~.rlvnn e;;la \'~''·

111:11111i1 IC

La Cru:• OamaJa t.lcl l~eic:h,

:l.:t ~.

ul lc nt:uri:J ni halla !e:;

~;!b.ulo 13 llc julio t!~ I{J ll) 1J -------------------·--------------~---

P•>brc lnglutcrm. tu p:J.Jcrio

licm,J;> .¡u. Jos !n~l<'se3 hub: ~\'11 p.bUJ:J 11 los IIIU~CO$ COi111 rttr •

tr.an.¡uilamcntc d.,..

•acllo

1!\ c:<·utinrt~s

se csiun¡,r, ni los jud M ,,¡ lu:>

l.a g~!llilt'/..1 111! Alcm;111i:J n la!! n.rc:ionc.s \\;nclrl,,, es ill¡p r¡u~ lng:,rcrrn nt~ tu\'o rr·~pclo

~ ..,,,.,,

11

CJnlrol y uo 1.1 ur..:l,)a Jc, ¡r:z;:. lora.

:-u \J¡s('ur~o qnlcr~· justíiica ~ In ildlt ull de• e";]· · ll.!lhnhl, la lo.:ura J.: los h ·cho~ ¡1or ,~::os on.k1111Ju~ y r:•ntbl,, nwplr.·tmdnlt~ lu<~ pai•bra" hnn• Jhniento• . •inc.:cJJtlio , d!!~tna:· cl•ln• y ~muc·rtc por lu de

\Ítla de 1111.1 n•• ivn cor.stlluy c una Jlranza. • •

O E 1 N F O R M 1\ C 1 O N L O C. 1\ L

Sl!r,i si;:nn de tu rc1h:nciün y Cllbflr,l

C.'>, l

IIIII.Jr IU~

l"l'>!US

m ¡·:alel . Aw '~" nr Cl!t;iLY »:l •\.;U:~ .\

julb

l'lD.

-------

El Reich alemán

JIU~;>

de

la~ !\

¡orOCI',fl'IIICS tiC

r.~tull<mch~. ) :.u t•iiSCI por ac¡ul :u~ ¡1rc~enciud' pur 1111111~r •' o

(lilblko. A ~u ll~gucia' ,,¡ VchiJro>·

mo t.lc nucstm r<~pltul. ulr.:<''n \!~te un :rnlmad ~imo t• lm¡>cmcnlc H~pc.:to; cntr~ánt.losc

a lol:; CIJ·

proporción .te los mí::itos alc.unz:rdos y l'ntrc nulri· dJ~ ·1;>lauso:;. rmnM de flor<!,, 1.1 rop·¡ ijuu J~.--s y tlcmú:; pr~mios olr ·cido:>, rr~<hrcs. ;¡

Ec1no:-nla Nacional

ll..! " ¡ur '•• que •~< .u.•lrn :n~ e nnrol.r c.1 el co:uin\llhl ~nrJ· pe.:~ :

En primer dl'

\h:lllatlk

lu~ar e~ tcrrhorln qt:(' C:IICIII,J (',, JI

55 ).5.J km., y 11.2-· \lO h.:\¡j. t.tntcs. Lls l~:rrllo so,; unu!e::tJ· ncs ocupadós sum•m 1.0 13.1.1()0 ktn. 1 , aproximmln:n,•:t:c (C'xte., :.ivn 111:\~ del d·Jble qul! J.s tic i~spai'a), r i:J.OJ\1.1);~) ,le h.1bi· lunes'. L1 t•xtC:lsiáu \' pobl,.. t.in tk lo~ territorios 'cupa,Jos ~e ul\'illr!a as[: Bohcmin ~· .\lonl\•ia, 8 ).000 (;m., y lO. i! J.úOO h·rlll· lautcs; l'ol.mi•l, 170.JJJ y 111mT· !lunes; Uinam.m:.1, 1'!.!.131 y 35i'•.UJ1; X llrue~a, 3:.1.t.l<;l y 2.R. l.<lJ 1; B\:J;;rc 1, 3-J..'i. ; r ~.IPl. o 1; 11,,a, .l,. 31. ~ r ;.rtn.c ¡· l.u~:c:nb::~g . 2.:'i':lt"1 y ~}1.1).1-J;

y tNritl ritn ocu· .:..... ·'

e: Ft.ncr.J e 1 Vla ·'' 111<'' arma~ u· cio. 3iO.OOJ ~ 1!-1. J n.O}'). 1.ls t:ifr.rs c¡u~ se rl'il ·" 1 a !Js larri· toriós ocupados"" fra:rcia, l'o· t.miu. Bohc:m.r y ,\lo•ll\'la son SJIJ ,l!lto~i.!l:llla~. (lUI JIO h.zbCr· , t.: tlau 1 tatlz\'1:1 de lss nta~ma:; J uos c-,::.dhtico 1 .:>:J~rct'ls Y oh:ialc~.

-------

Ciclism o

1·• úllilll-1 ¡•,,rpn de I,J \'1 v.rcl.:r o.:n ~l:rllorc••. orgnnit.J,¡i>l 11 ,, •.li\o, ,·onlll ¡¡1.,: antc•rf .re., por 1' pu).lllll' J'cr1.r !l:icol·lll· tk l'ahn.r, ,.,. d~·ctuó el p.rs:ul~ di)· mlu¡::o. l. a ~anó FlntJUI't. peto t•l \'I!IICt'dor .rb~·lhlln de In \'lll'lt,¡ fue <ihncno. Slllldns los n~t~tft•¡:; 3 las J de hr t.u.lc de ::-"llcr, CfU/. I fiJII IIUC$lfíl pu!llll.'i<ÍII J.•>·

UJJªnoo por la

moralitla~

f.l Sr. G.>ll<'rnnc.lor L'l\'11 hal't• pllhiJc,. c¡uc ~Íi:IICII en t<>üu :.11 \'i.!or J,t,; llisro~ldorws qrw \liú t•f rasndo .1~0 svbtc l>:u)o~ th• rnnr y que ,;cr.l r.ISii~atl.r C(lll ¡,, nu!xima "l'I'Cridoll cu.rlqull•r.l

contrJ\'cndón " lo ordcm11to.


ANDRAITX c-tulllanlcs:

1

Cristóbal ~erra Shnó, ~\ateo

Eunuc::.I ra• He ... :.1 p.1rro¡¡ul.11 ·'·rJ la tarJ~ \!el nulrll.·~ . 1 se ce •.., • • . ~J f'I.IU . ··o>,.,., •• ~ ro·• ..11\ l, , ln.lrn • " <' ' ~ trJr JI! ()lo~ uuc<tro ~l' i:lr n~pc" el ronto termino !le la oc ::·•1 en~mi7.;uln 1uch.1 e Hrc \'.tri.,,.

nJclon~ europC!It> r 1.1 1:1!1 .JnheWda pat.. A !.1:. 3, CXJIU..::'IJ • 11 Oi\'ina ,\l;ljcstad, ~omcnzaron

~er-.1

Sinn'•, jnimc 1 urol 1',)1!· m.m·.·. ,Ju::é G'lni!ált•z Fu:;tl!r r Barmlomu (ion:dUez 1 ust,•r, c.,. tns clus últhn 1" si! encuentran

1

en <'SIC put:blo • prorcd\!nlt'l:> ~~~

Bnr.:elono paro porau.a.

pa~ar

J

un;• 'tcm

los

~11111o ; rc-ef\·üntl.;~.:

d.:sput!.-1 el Sanllshno. 1!.1 templo \'ió notnbl~mcntc concurrido.

-- Exám enes

Sl'

Ha tcnniumlo .:1· sexto cur:;o de Bachillcruto C..:>n lo 111~ rifi:;im:l nota de Sobrcsnlicmc la SC¡)Qrita Maria rohncr !'oh1h:r

•••

En los exámenes dd mi,m:> curso tambié'l ha obtcniJ" mur buenas notlls la Sri:a. \utonia Este\'a t\lcmJny.

Jiu nprobndo el quinJo en

con excclellies

~'l

cnllilc;~clonc" Id

Srita. Catalina Burb.Jsa TcrrJ· d~. .

~

También en los exámenes d~l mismo curso hu obleultlo nrur buenas not;ls la Sri.n. Fruncisca

l'njol Perragul.

..

lia rursndo cl cuurto aii() ¡J~ Bachntcr:~lo con In callfkacion

de: $obrC$alil!n!e la Srita. Pran·

cisca Ca Jii!JJ c;ovas.

•••

Tambi.!a ha merecido In rali·

h<ación de ~obrcsalic:uc c•t Jo..; cxámcnc,. 1!1: tercer cur~u ¡,1 Srita. Cntalrna Bonet.

H. nbtcnid; brill.mtc::. nC!In.> C'1 los a~i.,'lt:lturas corrcs¡>:Jttdlentc.> al cuarto cu so de B.tchi· 1•cmtu el apro\'echnd . c.sruul.t He l'ctlro J. Palmcr l!tM:;Ial. T ambién

.•.. ha :lprol¡;¡,¡,,

cnn

brillante, notas su cum•sp•Jn·

di~nlc curso de Bachlllwu , la Sntu. 1\nlta l'ujol r :rrcr.

...

llll h:rminutl 1 el ~\:(llifll 1 curIO de B<~chlllcmto con <·xt'ci•·r1• tes ca1ifical'ionc~ lu !'\riJa. 1 • •1s 1• lina Enscnat Bo,d 1, ·

.

En SUJ rca~tlvo• cursos Jc Hachllttrato hll) obtenido muy

~

lo& opiiCltdus

MÉDICO· ODON1'ÓL.OGO Co"!."l'lTAS ' '

"'DI! un::

n rh • y

~

••

rnr In

"d··~ ,.,. ~dbud :oJ" c:t di:~

.!o~dr.~:•••

General )lollt, 23

C' ín!ta denta[: '"n Pa.Mc.

·cal~•

d• 111

~o•o- 12

t Ju1 ll'rnin:u.fl) C'()ll apro\'c·

chumiú 110 sus' e rrcspomll~mc:; ros turnos de ndoraCJón y vclu y cur:.os en el Seminario uc 1 nhna. ~ lns 6 se rct.ó el rosa no, al que lo, aplicados csludíanlc:. D;n-f(l· si~.<uió cl cunto de lns lclan·a, ~ Jo111é Bosch .)"José Boncl.

101¡05

rmateo 9a!me;; 91loner

A todos lo5 aplicouos l'S!II· dlunlcs y ¡1 sus rcspc'Cti\'áll fnml·

________ __

lias dumos uuestm corJiul {!nllo· .... robueau.

SO C IAL ES El jut:\'t'S pi!sr.do conlmjcron nntrimonio en nul!.'>lra I~J~:sio parroquial el jO\'etl f). ' iguc.-1

ot:raüor-Tomés con In S('i\Orila C:a:aliaa C'0\"1:.> Ca11t:llas. Los in,itntlr.>s fueron obsc quinJos e •n un

exquisito

IC·

ircsc J. Esta· m:li13na, a las O, en

tern1llo parroqni.tl. se hun u·1itlo en el santo \'inculo del matrimonio el jakcn Juan Baozci E:l,.ctiill ) In scí1orih.l jcróninu ,\!Má Alenumy y a las 10, el

nue~tr.J

Jth-cn vecino

d~

Pahmt, Juan Rttm's Fnll.l y 1:1 seiiorlta Antonlit B:lluguer Pujol 1 o;; numcr:>sos concurrentes

u u·1o y otro enlace fueron de:;¡u:és obse'juiados, c:>n e>;>léntll· d:> refresco. !J,'{camos a los no\·elcs esJ).J.ovs toda :mcrle de iclidundcs c.1 nu<!\'O estado.

su

..

••

r:t día 11 del corriCJliC tlió il lut. ,, unu lu:rmo:>a nllia d1lf1.1 t\nto.ti.l En~eilal c:tposa d..: don B:tr' 1lomú \'ich. ~111stra e::horabuenu.

..

El dio 7 dclt:orricutc dejó tle cxis:ir en esle ' 'illu D. Juan Pui 11 r crragul a l a e•ln.l de 65 ano~ .

R•1riban su esposa e hijos nur.:..~tra muy ~:Jucer11 condolencia

Teatro Argentino . .\\ 1itlnu ndchc •los '{Tundo:< h in•.: L~• SCnlóacim1al prorlucciún: A:>\ E ((1 : \N lll.l F rnr Lww l"o!lez- y L"IJ r IIC.I/· 1.:1 flrullucclón p.¡ffcinct~ : ~ECRETOS OE 1.1\ PO I.IC I.\ DE PARIS

·---·

---·-~------- ...

JnS 22 VCrbCllll y uutJc COntl) el

Puerto ~e

lmit fijado ya los

d.J nn:edor.

carle!~s

mumlcs y rl•partido los lllfllllntle~ de la~ (k~~an:: que han de ce!c lmtrh' "' esh· nscrlo y su trmplo Jt. próximos d'ns 15, IG y

17. l'rr.m~ll.'n r~<ullar nluy lucí· d.ts } <'5 í.l~ cspérar que ncudlrñ 11 prc· .,C,klarlu~ murha gente Jc Allll:";lifx, S' rrJcó, Palma ':/ de los ¡.:u:l>los llm'trofcs del nucsllo. l'on tul nn!l\'o rt!lna aqul q ·an animadún y entusiasmo, ¡·cth·ú·1dt~l>C los debiJ~>s pre¡,a· rath·os. El pr•lJ.! .mm que es muy nu· triúo liC ,:c.-·:li'ollurá ca lu si· J!Ui,• 1te tonna: DiJ !!i.~.\ las 8 y medin de

la noche una pareja de Xirimi:!:; recMrc;:'ll1 las calles del puerto. ,\ In~ 9 y mctlin g>nn \'t:rber.a

nntc•,tlí'.ml.t par lu 1caombrml.t b;l hh Lira E 'jlOrlercnsc,, l'iu l l>. A los dia·tn. 'A 7 m· n de Cc:.nmión Ucnc:al. ,\las 10 S''l mne oficio t:un asis· !c.1i:h dc las au:orltladcs loculcs y ¡, rar.¡uíus lh·l ¡\\o,·imiento. A la:> ! J. trn!'o!.¡d., t.h.: l.i imagen úc S. l'c~ru n la casa de su nombre. A lu~ ll'.lJ, carreras de cin:a:; bordntl.ts p.1r se )orilns de IJ lc¡c.tlid.ld ~ un premio pai'-1 la cinto muj,Jr liorJ:uln. A l:ls 2'.J(), ¡!nutl.•:; car: eras pt>d~;:;trcs. A 1.1::. :\'.}() gr:~·~tlcs regatos nmolor. 1.1:; .'i. hend!ción e innugumción di.' In <"usa dl! Snn !'edro (l'ó:;ilo í.lé f'c.-ca(!on•.,). A las 7'30 salida de la solcnntislmn y trndlclonnl procl.'$lón mnrllhtlll CJIIC recorren\' ln.bahla del puerto. Í\ los 22, f.(ron vcrbcna cntt cxpléndidn llnmlnación en la <¡ue :~llcrnun\n lo$ hnilt·s r~lonalc·, ) nnrion:l le;. .• Gran trae u rtnnt. lli.1 17-\\i;n ¡\\aror r{lm ol dh .mh•rior. 1\ In:; 3'.30 J!rumk~

o·.m

re¡.:.11tas de cmbnrCilclonc$ u \'dal . Cnrrl·rn:; Jllldestrc~. 1\ tus 5 GrundlolJ.HI currcrns clalf~ l .l ~. A

vn.: \.'\P.A~TE~

('on bjclo de 11nsar In h:rn· porad.1 \'<'r•'•1ie:!R cn ~u; casas del puerto ~e hallan }':1 en ~:;te caserío nnmcro:¡•simus iarnillas \'e~ancamcs, ¡nr lo cunln:u:str•> puerto \'Ucl\'1! a u.1con:(arsc IIIU)' :mímaüo

y

aumcn .•u.i

C•':tcnrridu esto n:>lal>lemcn•e por las

muclus 1"-'r:;ona~ tJUC <.111 $e ir:>slatlar• pnr.1 prc5cndar las tmdici!'n; !es fc,fn:> t¡::c anual· nlt'·t:" se cch:brnn <.':1 1· ·n&r d~ la \' r;, ::11 d<-1 C:'lrnrcn.

-----

En

e~

,~.·:cbró

'l · ·~-i.1 ~1

p.m .. 'lui,rl se

¡MC3M t~IJ:u.l o la

botl:t t!~ 1 bl.''l." "('t1nri!u ,\la~a· rit.l Po:j-:i tlc St',r¡l/1 'l'ftt l"Qn el j:;\"'('!1 ''·

.-u~! 11 n~:.;:s .

Temi:utJ 1 l:t cf·r,•ntr!lia r~li· nlt$!1

!es Íll\'i.aJos lurron obst'-

quidos c.o:1 tut e:qui-;ito rrfn'S' coca el cnfé • 1 'aul·rima . 1ll.'scamo~ a IM rt•d.1·t C.Js;idos mt:clms fclit i,Juúcs.

• ••

_Se cncucntru c;ttr..• n ISOlr01 llegado de B:.mclann D. ,\ntoniO Pnlm~r ll ''tí, ar':' r.,n~d !k su csro~a n.' .\!J ..r E. ll!\e ~ rf'jt!rv:tl.

n~sput•s de •pusar nnM

¡ftiS

en esta ¡:on <IJijcto d•· :¡,istir 1 "

bod.l ..te su hijo rc)!rl•,J 11 Ba~ tona t). Malias f'Jcxn$

acompui\adn d.: l'll c!>p M.1rin Ollu.

de todas cf;¡scs Y

S"'l"' :-el 11


-

A~O XVIII

-

·. J\.I.!T¡X l _

SEf.\1\NI\RtO

REDA CCION Y .\D:\IIii:ISTR.\CIO:\ C:JIIc de Gltfcia I~Ui/ n. 8

DE INFORio\1\CION LOCI\L Num.-ro &u~llo

11

C Q ~ \\ E,'.\ O R \ C 1 O:\ O EL

MfiO d(!/ (ilorlu<r¡ Alzamfe·¡fi), /;'f.{111tltl enrem vilm z M rccuurdo J., SIIS JJIO'ÍO:>{I i> C:OlÚIJ~. f:t¡ /'<Jir/1 1 ()~{ t.'OII/0 NI llllfliS

ras etiiJi f¡o.s y pu.:!l.',¡,. d.· f:\¡¡,¡· tlll ,,e 11<1 CC.· t'UI t/,ltJ /11 111 I,S:•III corlce:uradtJII de S!n.l.c:(ll 1 :> pum re;z/ír uf C>IJ::.f.'llu !1 } . '.• de! [;'sud" l:wañr1l m: tri~:1'0 d • a.lllC<-IÚII, lw rJt,,./ !J {r! f. l .¡:wbraf/tnble 1!11 :;t:.o; .1:::./gu:os.

1:'11 ,1/,dritltmu lti.J·'' la .~;z­ Gr.u Ct." L·t::'l';tda (/1! Sun Fi!. ¡,¡:¡ ,/ 1 •1 , , ., •.,rru /•1·

¡Jfl (/e fu

Sigll<'

~e

co 1 c:oc a ~·ru~l.t":J:llnnción Mn cucbrit,IO e:;1e m1o les

fiestas ~e '\,ra. :'r .• ~let.(.'iltmcn <':t cl Pucrl) de C:;ta ·\'lll:l. , La noche úcl luac~ • YJ Sl' trasladó a 11ucs:ro pintoresco Puer:o hul.!l\ num.:ro de gt•ntc. pero cuando la "Jílucnc.ia llegó a ;;cr \'('rd.r:leraml!all' 1rapnncmc

obr.t:; tk

vibrrul/e t/isc{/1 so NC<mlnmfo /fls dums jo111a las pasa •ltl !<, <~1 hl'roismo de 1/Uestros glorioMJs mut•rtns y trru.umlu /.:s n tJrJIInr. a Se!f;tir por e. e ·g umúl'dmw .lo

!1 pro.~pt!ndacl d.: mws:ro a m.1tfu

P.ll,h:. E n cslt• qui11'o 13 de }1'''' ni qw 1/•'g:l t'spa·la pad/(r iltf,¡, ,-.•itera.u os dlf ll'l<'Vv la (<J t'll 1/UeS'IO Cuudillo, w:tulltliJ cmt [:'~prtiiu entera ¡fiu:1co! ;Fmll·

c:J! i r ruiiCO/ 1\RRIB \ eSP>\;\\ \! •

Memoria

,

,\rompañulla de atento B.l. ,\l. del Sr. Dd~;ido ca flalcams tll: la Subcomisión Rcgulndtlm de> lu Produccioin de Frutos "1·cos· Ramu Ahn~u.lm y \ \'cllum¡ he· mos ~ecibído ua ejemplar dl' lil qu~ rcc;cntem.:lntc ha pul:lil'n,!.), en cspléndiüo .r art!sticu f.ll/.:ta. alarde

tip::~;:nHico,

relntio:R a la proJut:ción y l'umcr· iué por I.J tardo~ del IG con ol>Jr.· cío tiC' ·\hncndra de c..ta:: i:.l.t~, to de pr~:.;;: rci.H 1.1 herm;¡:;'s!mn du;.ullt' los afio:; ,[el ¡.:l o rio~o p:occ~l.), m-.. ítimn que mual· ,\\ovimienlo t\acional (i!)JV·3'1). mente se cdeb:u. l:c\'ilmlo u Encierra l;1 .\{cmori<t in.t¡~rc.:io­ bo~dt' de unu (h: fu,. c.11l>arcnclo· Ll!e:> CIISCI10 !17'"1 S para IIUl'SifOS nc..:'la prcciQs.1 y ta:l w.tt'l'.ula tcrratcnit.:ntl'$ y p:mt• toc!os en imagen de la \'lr~c;vtld C:\rmen. gc:tcml,).l que nuc~:ra !'ro\'Ír.Por ln nnthe la vcrbt'nn r el cia C:> región C'tlilleiiiCIIICt11e ugrfcola r ~!entro ilc esta clal'lfib:1ile que e,;tu\'O ll'li.ltJdlsirno, C:lción cst1l la prim.1ciu en la otra vt:t. pu(Jimos admir.sr nucs ;trboricullura. Muy de alnunr y 1:.1:; be!IJs dan1.a!:· tipica!< que c:.tlnuir es la ncción pcr,;l.•tentc fu~:ron muy apla udhlas por e: púb:ico. f:.l d1a ¡,iguicntc no fué y tan beneficiosa par.s 1.'1 pnito d~l Prc.mlcnu.; de la Rama '-r. Oard:t rn\.'nor la conc:uncn' ·ia que a ~í:;- . Guljt1rro } del nc:cf(.hlr, ~~·•)cr tió ¡¡ lodos los actos anundallns Ca!>.ll\110\'IIS Dur(Ju, dns.rnw lo~ y pQr la nuehc. trnn~r.urrló l.1 citados m\us¡ c::;fool~l.ltlo~oc ~tJ· verb~ta <tnimulll ~lrna h:bta llhl urem.mcrA en :lcr\'(e.tlur, no pnmcms hora~ de !o madmgnd~. ob,;t.llltc las diiicultade~ tic 111 Pclltftamo. a los org.mil.mlo· ¡.:nl"rrn, el t·alur de nue:;.ro~ pro· res de tan bri kl'lléS flt.: stas por duetos. el úxlto obt<:uido )' lnmcnlamos • ,\\urho agradecemos ol culto mny el..: verns qtu: cntr<: el ele· jefe de Intendencia \1ilir.u sei\or Cas:l:.llovas su dclicndo obseinéllto de nuestr(l pu<:blo no ten· quio. garr imitau!lrt!$.

w•

Súbad•J 20 de Julio d~: 10-IQ

11ddantml;t~ lal> cn~anchc d~ nuestro

tl!li\CIIlcrlo. St• hnn quil<~llo ya lu" vcqa:; .te In cntrad<t al mul-

Caudillo el Cll(tl prmuult::ió

\WJ:'ttlcro

11

Mejoras urbana s

·------~----------------.

Lds 1nsa d4S fie.., t~s •

céntimo!~

Van muy

Glorioso Al zamianto Nacional Al Cll'll/lfir.,e •1 c!tflr'u nllilvr-

15

gUu y ~e colot·aron luc; que cicrrnn la principal y que n>:>utt.m muy :1rtostlca~ drmm •le su sendllcz. Palla muy poco p;1ra qnt• quctle terminado el n:clmo que lll!. destina ll enterramiento de lo~ caJ.h·crcs de lol' fallccl· d<ls. o que en idelunle fallcdc· rcn, fucm del l-CIIO de la l ·~lesia C;11tllic 1. Próximmncntc SI! cdc· br.trtÍ el d(lblc y l-·~lcmnc acto th: benúít:ióll de h parle ai\ac!i.Ju r de reconcillacldn de. 1:1 llllli¡tü.J, tlcspué~ d!! todo lo en ~l'a realindo, n par.ir del nd\·cnimiento dd rt;:timcn r.•pnblicano.

!a cosecha ~e aceiluna Los dntos Qllt' lu·mos fl( ·litlo rccogcr nos pcnuih!ll aiirm;tr que, u In postre, vn 11 re:<nltar en l'Sic ti•rminu mmlicipal c~caslsi­ ma, tul \'CI. com¡>lctamcnh:: nnln. F.l (lOCO fruto qu(! se nm:tliiVCI ha:.·a hace poco en el Mbol ,~.~ cayc·Jütl paulati:lulll~lllc. aún en ¡11 p;lrtc mont:ulosn, In mfts fruc-

t•ieru :;kmprc. SI c.;c:~sa iné l:J lle anhHiO }' de pé,lma c:slilJ¡id el nccite 111~1cho peor es lo que nn$ ocurre ho):!m)o. cu que tonto se dcsc.'lha por la falla :.umu ~~~~ nos ~~:1 ba lndcudo unu ub~:rruau ru:olcc· a de tnn iudi~pcn;n!llc pro-·

Academia Pujol EX·\ M E:'~~ ES I!n Jos C4!!cbrados t•n Palmit el dio 13 del ~rrrcntc obtu\'lrron el {)il>l Jrna •ou <f'.,n<:durln de Libros• los fúvenos 1>. Galmel ¡\lcmuny t\lc';ilnnv. O. B.utolo· mé Oli\'er Pujol. Ó. l!skban Mo· m..;lll'>' Ricm, D. R;1món C¡s:;tniicr Fluchcns y D. P'etlro J. P.!ljnl t\lemany.

>'\ucstm m:b conliul enhiJrabucna n lO$ IIO\'elcs Ten edor~ . a ,;us farnill:ncs •,· a D. Antehno

Pujo! que C!>U tal;tn ct'lo y c~tls¡¡., \'ii:ur prep~t'nuJo todos Jo~ lti'I O$ una pléy<Jd~'tle fó,·rnes con rnm· bos nue\'Os y de gran pro\'&ho pam nuestra ju\'Cnlutl.

Huevo 6nbernad1r Milllar Pasa n orup:'lr tan importnnlt! C:I ~O en Mullorca, ('! Gencrnl de'Brigada de ln,genierol' Excmo. Sr. l.l. Luis Garcru Rnfz. cuyos muy rclc\'antcs mérito:; y scr\'i· cio.- tan conocidos y c:>limndrs son en nuestra Isla. l~ecibn el Ji:stinguhlo e ilustrado militm nuestw mi\s sincera y ll."<presil•a

e1horabucno.

Fiestas populares !'lo ob~tantc la~ celebmlla::. mismos tlins, c11 nuestro p:~erto, fueron en crecido nimll.'· ro nuestro:; cou\·.:cmos qu~· concurrieron n lnl' cl\'iro·n~llgío$as dcllimitrofc Jugar de Capdl'JifJ.

J(lS

ció

tambit:ll en ilonor de su excelso Pa!rona :-lueslm Sciloro del C!ir-

dueto.

mcn.

RELIGIOSAS El Jlll'\'C< próximo, icsti\'it.lad tic ~untinl(•l Apú~tol rntrón lit· E~pns1a, t•,; cli.t th• prcccpt~. col: r¡bJi){ndt~n waw de olr nnsn } ; 1bstene. se del truh:IJ\>· En 1111':'.:;· trll iek::la purro.lul.ll, el dnnun· , 11 ¡11s 7 • mis u de e. o· (l..hl 2o, nmnion gcnt'rnl paru lu t\ soct.t·

~9

elación de Madres Cristinnas Y• por tu tnrde, l'lt:)crcicio mcns~ul reglamcnturlo en In cupi!ht U~: la casa-con\'cnto de :\gustlllllll.

~

iol;nterra de Marina

1 as Juert~ls 11lojadas en e¡

cas 11 tic • Son Mm;• de <'Sin villo u .• l~;ieron , con su jefe y oflcinli-

datl, a la misa que se Cl•lcbt'ó u la~ S del mnrtcs en In cnflllhl que en nuestro ll'111Pit> parroqnh1l C$!1\ dcJic.td:l u In Virgen del

Putronu del Cncrpu. llubo luego JIM•l In compailln aqul dcstac:1d.1 cornidil~ cxtmordlnarlas y \'Urlus horns libres paru rusco y ptros recreos. L';irsncn,


ANDRAITX

f,T. y de las JON.S

f,¡\ ~riciÓII propia han r~•>.nl~

•l ~artto de Jde lor.tl, S •crv enri• , Ot:k•tul.r Jc AJminbrrn·

t:J .I , , .

jQ'C:

cl6n de F.E.T \' d~·la~ ' .. '\ .•. c;¡mJr.ula:. ~\ar~:lfll.r lrrr:~·

1

:~ de S.1rbo~a. ~eba~tiana ,\\o· ncr y jerónim.. f'u¡ol de ~l or.r· ,_ruc:;.

Cilntaradn:l Isabel Coll Pahncr y Morgarlta Cnllticll A!l.!many.

•••

Por los Jefes en Bateare~ de Palon~c Espaíloln Trm.llclonnli~· ray de las J.O.~.c:. han :;Ido uombmdos jefe y Sccrcrarlo res· pcrtivamcntc de esta Joralidall D..\ligucl jolrc (/e Ca11 .Voúal y el jo\•cn ex-combatiente .\lonse· rrule Sanlandreu. 1\J felicitar a todos por la di:;· tinción de qne hon sido objeto, IC$ deseamos C'l mn\·or uch:rto cr1 el dc-:;empcrlo de 'tos cnrgos que se les conUan.

SOCIALES liemos tenido el gu;;to de !:-.11Udor a nuestros mnigo:> Jos Rdos. P, Barlolomé nclnés, lili· pensc de Pulnm, y o. Jnhne Pons, Vicario·Cc>.1djutor de Son Snrdina, e:<· Vil:nrlos·C :>adfu:ores de nuestro Parroquia, que \'inic· ro~ para to111ar parle en Ju fic$!a rchltfosa celebrada el m tries eu •!i c.r>erio del Puerto.

..•

li.l silla óL>signaúo p·tra prc~­ tar sus ~en•idos de Tc.·n••uor de Ubros en la Conícderadón N.1• ~~o~~~ Católico ,\grnrla, (Dele .. ~_eran de Balcare:o;) el jon~n Jmmc Ens~:.~i.ll Caluh.:ll, habicnJo \,y.s t~.:nado P. , e>lóu llc su car·~u. Gran aci~:rro en el dc$Clll;l!· ño del mismo le úeseJrn;)s. •

•••

em <'..ond sumo gu5to ni)·.. hcnt Js• b crn de que hun sldn 110111· rad?~ ma(•stros pro¡1ictnrlo~ b (II'ISionaJc, • CQn dc-,lino l'it fu ral.luadrt c.h; niílo~ c.l l: cst.l l'illu

°

"'lt·';

nuc~tro~ con\•ecinos y a llls IIÍI'CIIC:> Olkla!c.·; c..H I!Jérdto

(...dnritldos

,.¡ rec. 1, 11t • c:u . ' l 011• O rso al M.l¡:istt•riu :-l.lchmul) - Pedro Juan P:~lnll'r .u,1 n:~ y 0 Jlllln Car'u:lla l'ldulu . l<•:cr· ban COn &Ull CCSJll!Cih'OIS lanlllJu l' n

nuestru muy t<~rdlol ft:llcltncl6u:

• ••

B.Khiller tkl Es1a\lo In distin~ui· da ~rila. ,\\ur.;urlta 8arbosn. ,\ t.>lla r u ~us padre,; nu~..tro .uniJO ,.¡ ,\\i!dlc,, Sr. Barbo:.J y ú.• ,\\nrga il.r ·rcrraJc~ en\'ia· '""~ nue~lra cordial c.thorJ-

.. . IStlbcl Trujillo, pro·

bu,•n:l.

Por n

•••

A propue~ta de D.~ ,\lnr¡:.trl!il Terrad..-,; de Bnrbosa y por In Jefe Pro\·lnciul de la Sl·rdón Fl·· menina de F.E.T. y de lu~ JON$ h1tn sitio nombradas Jeic local y Secretaria respcclinmtcnlc lns

c~·ll•bradus en In ~ 1ni\'\!rsltlnd de \'.Jttmcla hn obtenido el t1lulo eJe

lot exámcnc:s de Rc)'611da

p!NnnJ del preJio ~o11 For· tuny •. y pam su hijo, 11uC~Iro arnf~o el jó\'Cil medico D. José

"aria ;\lorda Trujlllo. hu :núo

pl'<lldu en J~almn al nbogac.lo )' 'ex-,\ICaldc de In ciudad D. Bar· toloml! fons Jofrt: de Vfllegn$ la mano dll sn bello hiju •~uur. La boo.r se cclt!br¡¡rá en bH'Ve• .-~

El diu 15 del cvrricntc llió u luz n un robusto nit1o O." Catu·

fina i\\oll. :\uestra enhurabueaa.

•..

Fn el ruerto eJe esta villa subi} ul ciclo a la edad de un a:lo la nit1u Catalina Sa•J .\lartin t::~lufcll.

.

..•

1\ In 8\'alll'..llda edad dc 80 aflos dejó de existir el día 17 en el caseno de Sn Como d.c este pueblo D. juimc A Jcmnny Ale· mauy.

\ su crttierro )' funeral asiStió nnmerusfsirna c.:oncurrcncia.

Dipntaci_ón Provincial dB Balaarn . EDIC T O

J' ~ r l'i

prcst•ntc >1c hncc público para genl.lral Cl>norhnic.:nto y tri cspl'ci,d u lo:- c-:~:;ccheros de almeaürJ.;. e¡ ue R p.trtl r tlcl dla 16 hasta t!lclu 2.i del mes de julio qucdn ubicrto el pcriCX!o \'Oiunt.1rlo ele wbr,111l. 1 de lo:- nrbitrios :oobr~ la riqnczu radlcanle que ¡:r.l\'on dicha protlucdón de lu CO!>Ccha del p:lsado ol1o, putlicndo ~nlbf • cer:;c en cstn \'lllu en cllocnl sito •Cn!'n ~inc.lirnl• cll' Jns tG 11 ¡~ 20 horas y úurantc los veinte días sigulcnll'$ 1!11 Puln111 en las Clfirmos úc In. calle Oelt_l!l'ol Goc.led n.• -"~· Trnnl>curritlo dicho plllim \'olunt.~rlo se t•xigirá por v!a de aprernlo lo cuotus dtJ urbittlo c.Jnc resuJ1;~rcn im¡>a~ndas. Puhnn de Mallorca R ele julio dl~ 19 10 El l'resldentl: de la lliputnción Peclro J'¡Ju

!'e a1h h.!rtc o las personas que liénen la oblignc16n de prt-$~ntar J,l tiCC'aracJonc:; jurntfas de fOl> fniiO$ eJe los Qrbolr.s, SCI(UJJ las dispo:.klvnc:. \'Í~Ilntcs del impues1o sobre In Hi,Juez.J Rul.lkant~. quc.: de U•) hacerlo lnl'urren en In respo:¡:>abilic.lad que. determinan los nrrkulo::; 17 y 18 qu~ dice: • \rt.• 17 .-Los infracciones de e.~ta Ordennn7.:t ·~e cn,.tibrarAn por la Prc~ic.IPnr.ia de cstn Diputación con multns de 50 n 2iú p~ tas y los casos de ocultación o deíruudarión con tu !'llllC in ~d duplo ¡¡J quíntuplo c.l\! la cnnlidad ocultada o dcir.unlntl.r d<.' ronlor· mldaJ con <.'1 urliculo 278 tlcl Esta lulO l'ro\·iricial. pnm cu~ ·• cr.rdua· cl!Íil :.e njnstat¡íu a lo dispucslo en el reglarn~nto de J,¡ h:~pccdón de laliacienún pitblica modifh•ndo por 1~. O. de .10 de ~bril Jt: 192.1. 1\rt." 1 .-No rrc::crlbir~ cobro c.J{;j nrbitriO lio~la '1"~ ~fans· rurran Jos cinco años que establcée el urtkulo 2f<" de: F.-,tnluto l'ro\incial, aparh: de la rc~po:lsni>!!!Jac.l cu'quc pue.!.ur incurrir flOr ddr.1u.luclón. C! Pr~~ide:1te de t•• "'1;m:adún

ét

f'c•tlru 1'lfa

Recibo :;u afligida fmnila

nuestro pésame.

----------------·-------¡ DEL MUNI CIP I O Sc3lón del 17 de julio \lll 191 ' Bajo lu presidencia dél sci'lor ,,\!caldc O. Bartolomé Coll Pul· m~.

acompm1aul) úe los se11orcs D. ,\\ateo l'ujol Pujo!,

Ue:~tvrc~

D.

j o~é

Alemany Pieras y don

Bu tuloml.! Custeli .\\ur~ó. CUt:~T\S

St.>;!uidamenlc se. aprueban la:; cuentas prC:\entodas. • E~T ·\NCI \ FLE\i 1\ .. • Vbto un escrito llel Del&:l7otJo l ocal de O. J. que \'i~ne apoyado flOr otro c.lel IJele~ac.Jo loc<ll de f' . F.. T. y de las J.O.N.S. puru que esta Ge~lorn contrilwyn u co, tenr lu c~t.mcla de llechus de esta lor.alldad en los curnpa· mcntos dt \•crano•. se acucrdn cost<:..r el gasto de cstnnclu th: un llechu en tales cnmpumcntos, ~ que cllf<l:.to de 85'00 ptas que <'11 rcprcseutu se abone e Jn car~o .tl Capitulo de lmpr~vlslos del Prcsuptn'slo en cur¡¡o, ~l'!Wt'ICIONE f' R \ OBI('\$ S \ NEA,\\IENTO St· ~n tcrn la Gestora del o~, crctu d ~ 17 dc Muyo del corricn· te ur)o, ln::;erto en el B. o. de 12

..

de los corrientes. rc~ulundo las subvenciones n concc,Jcr a los Aynntamientos que ci~ctucn ohns Jlarn el sumlni::>tro de a¡!ua potuble a \ill vedndnriu y para In é\'IH'Unción de lus residuales;

:;ubveatiom:,; que podr" nlcan;.:ar u 1fiO.O:xJ P"-"clas para las obr<ls de nhastl·cimicnlo de a~uu y de lns de sanearnil·nto, :wparada· mente. o se<Jn 300 000 pesetas en tulal. ~l'f'I.E,\IE;\TO

c'RP.OI ro

~ • ncucrda quede sobre la mc~n 1111 ilrO}'L'CIO tiC Snplemcnto

de Cr,·dilo, tr:unUndo pnrn nten· dcr a tlif,•rentcs obllgnrlones de ineludible ~ inapJn;.:uble cumplimiento, todn ''CI. que el núm<'ro r.lc G••slorl's concurrentes no es llnfldente pnro aprohpr el Suple: mento trnmitado.

EXPEDII!i':TE PROJmOGA Visto el c-.:pcdil•nll.' tramiiUllo paro ncrcdltur el c.lcrcchJ) u Pró rrO~II de J. 1 t'liiSC !Jite ll~fSIL' 111 m 1.0 del l~e ·n1pht1.o de !filO P••c.lr Juun l'nhn~:r Juan, ~e ucucrdn dcclumr n 1,1¡ 1110, 0 cun llercrho u obrcr,er prórro¡.:n ti~ JHhnern cl:t!l\' • ron.to l·omJlr·~·nlll·

ú,, e•1 el caso 1.• J1~1 .ut-rulo 265 del R~ ~hm.';ato. ptlt h !l,er ju>ll• fkm!.J su nmll.lttl ,Jc hijn muro que m:lnlicnc a ,u ¡uurc <uogt-

nnria • robr..:. Leida por el SccrriJrio la ,.¡ mOtO Ga~p ¡r \ !enmn) 1\il~~··,ló. nr m(!rO 1 dc.·l ;tlhaanticnlo in~landu formuJ,¡tf,J JIM

l~ccmpln7.o dc.: 1937 ~~~ r1 Cllll solicita qur ¡;e imx1c ,., OjlOrttlliO e.~pl•dlente cou ~ujl·ci 111 ~ dii>puesto c•1 Jv~ :utkulos '!161 ~!>3 del J~c.!l:un •:rto 1!" 'l1 de febrero c.!~ w:!i p.1r 1 el R~ull" nficnto y Recnrphr?.O Jd f:¡t!rdlo.

en razón u scr d~ ,;ronocldo Jlllmc.lcro de su pnc.lr\.' ucsdé IMct mus d:a c.lit•t. M1ni>. ~ una ~ pradi~adns las forrnillf,Jiltlt'

uc!C(li1ÍI10

0

el p.1rr\lfl1 !. del

293 mcm:ivnntlo

~In qu~

ai¡!UIIil numif~·•t;tm

tm de dkhn pcttci~n. d nllellh) .ICOrdli UCfl'ilt r ll cltmlo J) r el rdc.:ric.lo qllC se lr:orru~··• dich' Jl.ll'll ¡ustlflc.tr la u 111CIIciOIIII\lO Jl.ltlrL". pJril

dl.1 rcsoln~r lu que Eu ,·:;k c.:;hrdt> :;<:3líln.


Att

J\·1TX

SEMI\ NI\RIO DE INFORM I\C. IO !i LOC.I\L

REDACCIO Y AD.\\I~ISTRACIOl'\: Calle de Garcla Rufz. n. 0 8

florrciUos oe ~unta ~atalinH l~omás •

.. En !a se;nc.rtera 1l.:l B:rrra:tr.o '' tiC3tai 1 '!ls :;cl{n Jo·. r.•;; cuandJ su :t.t e:l\·i í a Cl!a· bua co)t 1.1 ..:.:smhl 1 1 los :;·•.! tJJ· r~~ con el ::e::~ :-.o bre lu c.tbc1.a l' el ru 1turu Uel n;:¡un irt>sc.t al !Jtl), 1.1cna ms:y hrtlciol>a. E,;tc pe~in:;co del .Ha/ p:rs iué tc~tiinonl 1.: l.t, p~rsccucio· nrs que :;,dan .. .> arnd <l 1.1 ~anta IJo~rella Ütla.inn 1 h'Jm.J'. El cantór un é-:c JloloO es ::.Íll duJa nu~:::.tro cximi;, \\J!c TQU::. ,. ,\\aroto en su l'"c"a l:.u •~1 b:rrror1t: qu~ ganó d primt'r prénllO Cll el CCrt.lliiC.I tk \'uJid.:., mosa en las íicsta$ .de In t 'uno· nilacltln c.le l,t :'.t 1(.1~ c.> t.lc justi· da :;acar n rcludr nl~mos r::ú<~Ja!.>iut

\·ersos. s.;;)t del parral qu'ombrctja lo [ma;;sfa la madona enlic::.teix el co,·onet amb el mcnjar qu'nb ~l"'.tdors (Cli\'Í<I

1amb l'aigo

fr~ca

portava el dlnnr a Jns pobre:; scgadors i el dimoni ~nvciós • el CO\' O JI va tomar i Elltt el torna nxecar i va c.>sser mi:s saborús (Canso popular) Ella

p.:r ~·ar.leat.t [::.ct

El p• rtará •:1 ,loica C.lli!lina que " St 11 G.JIIart (Ion! IX com [tcudrc llir AH:i. a la ,·ora espera jo In uinu amb po::.al rccullil proiñptc n [obelr V amb sñ nr.tplc c:spcil de pa:;tt,m.·llu la cara c11cc.sa en aqncll Jorn

r

1d'l·¡;tlu

ts a(.(Tadosa. humll rom la rocllu

que 116u 11íUs l'(lr deis blats com [un cullu Poc rabnn dclmijdla Ja ha • [parlhln

p'l:l roc.ó~ r;cm1c::ltcr delolhar; '

mtl~ral el gros cistcll camina

[•1rdit.lu <ltt'cls hJ:n cam.Jany;< f:t frissc·r (de c.linar l.a j l>\"eu ignomnd<> aquellos parajes, perdiósc por los diíicl· t~ paso;;, sendas y n:dcuclos d~ la montaña que ·i no I'J:; conocen son muy inr~ill!s d~ ntinar. Enwnccs le a;1.1reció el demonio y para lncllnrln n la impnc!cncic~ la dcrrib:) con el cc~lo, In olla y platos que se hicieron mfl pcdaz" s. En aquella soledad la N'•1,l

Núntrro 6UCÍio

11

15 ctlntlmns

.u¡ucllos pnsnt.lo~ cdcslhle;;.

11 por manos

l.lc¡::ó 11 In ll\'llll.'lllcra del Ba-

rublu~

mieses, los scgodorrs

pnrC<'ltlos a lluma~ dcvorotlorns u la tirrru de su frondosn \'Cstl· durn graciosa y fmg;mtc. Sollrc J¡¡ IIIÍI.'S qnc :;cgubun SC a!Julan· 1.:1ban como lol;)os. !),• su oro, de ~~~ flor \ irl{lnal privaban u In tierra y ul es!!o. Tras de los hombres y en largas hi!cr<Js com la,; C<'f'MS de una Vil)a, cu:an lllS gndllns con orden. Como 1:1' :llns de on enj;lmhrc n:lurí:m lns hoc,•s, r~.•Tucian· C:OIIItl las om(ns ele! mar cua1ulo jttc~an lns aredias del sol. \' coniun· ,Jicndo ~us ruli.1~ nrlslns las aHas gnrbas c•Jt montonl's puntiagudo,; se clcvahnn a ccnlt'l!tl rcs en la ero, porque Un cavcyó en tlr:J tku l:rn si e;; gnrba com restrcr:t

dignación In lc\·¡wt:J· ron dC'I suelo. unieron los ira .t rn••nros csp:~rc.idos. rct't>!!:ir.ron In romidn r se In r~tihty,•ron en su primer estado. Rc~onodtlu 1

tan portent()so beneficiO dlú J¡¡s gracias n sus bienhechoras Y nromodmtdo con su nn!llral de· ,,..rnl.lilrazu d cesto ~obre ~~~ rubét.n prosi!!Uió el ramillo. janH\;. se sin•ló en la~ morun· ilas de V:tllc.lcmosa Wljflln m.\s rka. n~ los st.>g<tdorcs cot11lero11

m:urj.tre:; rmls sazonttdos qul'

Bon scg;~tló, hon sc¡,rndú

cuuntes gurbes has scgutles I'Otno 1 jo les t·cm con fati el> nou, rtu urriba a cnvcyó. L'n ttnllguo jornalero de tu cas:r que de veras l:t aprcclatm bien le dirla para hnccrln reir

C'ntali11ctu busrai ~ 110111 de In llcn)·n menuwt • 110 hf ha cap per~0110 u~uJ't

qu'hajc ícla no~a .runi. '·on otra podr'a contestar de· cntcndiendosc de IOdo aprecio Se,..tdó ~cga avnllct 1 cuircm paya i ~: <1 casa que 110 hi pa p'ci juriul tcn¡;n frct. • \' otra i!l retornarle l:t boti¡a del a~ua fr~st·1 pam llentlrhl de nuevo en In fuente te rccordab.1: - • C'ntolina qmmt ser:ls

nmdona de Sa Fontt!ln. ¿Si \'ene pcr una jcrrcln

d'aígo r¡nc: no l'crn daros? Recogido el ¡lobrc ajun,: re· gre~c) f¡t ~nntlln n las casn~ dc•l prc~lio caminando cnsimi~mtllla en altísima ·comcmplación en Dios. oh'idanc.lo todo lo que le rotlcabu y en la ma:;in l!iCmprc estaba pronta n aymlar en lo ~ qucho.:crc~ de ln cn~a; r<~n· Ht rcc:ttn.Ja nt(1dt'Stia y humildad dejó pr<!ndida en lO$ plall'ildos oti1·ures \'OIIdemo:;inos el suan olor d•· sus muclta;; \'irludc:- lu ·ncJi·o Santa ~lollorquinn. ~1n1n

~cg:t.l t•rc•

scmprc el Cl'l n:~uau.

CllllflliU tiC fe 1de p :lll,

n:spctuo~o'

\"ll;;tra

lt• nJr.ulccl.ut :.us ~cr,'ido~ con mil coplll!!' fl!ll'.uunquc no fucrn11 compn~J:ts t•xprc~.tnwntr p¡tr.t clla.rur t'cr tal 1111'1$ <tlllf~un;. In~ bu~r.arlun n su rrt>ptl:~itu. Ccmr te vcig Cawlfnctu amu m¡uc~l rcbodlll'l que.· parefs un r<·mcllet ¡de xcrcff llorct.t. Ellit qnc otllahu lus .111tban1a~ y rehula toda adulnd•'m prl'fl· rien,fo lltl M~r \'ista t.l not.tdu

\'ergc Catnlirln

qn~ per

$cT\·hlora de w.lo::.. l.%

27 .Jr- Julio de 19-10

podría contestar cluJiendo l'l compromiso.

rranco, el dl•stnfo ilc lo~ SCo!IIIIO· res de Son Ciullurt. t.os ~rnndcs bancales úe trigo cnlllertos dr

se puso a llorar amar~ameutc· scgOil1> s'utiOl SC jugut·tn por ser ya medio dia, instar la s:t roba bonn ht \':> pt·cu, hora '(.)e asistir a los jornaleros r l~c¡.aarte C,Jtnlina la comi•l·• n el ~enio áspero y rcga;1úl1 de !:1:;. los• se,.tudori!S r¡uc •kj;~n ellnt· tlos dcb·an acrecentar c:t ella el b:-rj•J Jcpul'stn In hnz en ti<'rr..t dolor .le In rolda. Pero no se con"rt' mdos lt l.t somhra de una turbó por esto ames <:iJmz,m,f.> hl.~~"cru~ de titpi.Jo foll.tje. ruantos bochorno~. rcpr~~iOJtC:i ,\ comer tor.m y n-..· t~lq,. IJ:> y cssligo~ podla temer, todo ltJ pa~rcnuc~tro~. ¡Mm 10Lio~ ten· oirc<:ió a Dios emrc¡.!ánilo~c tiria h! 'mua tluncel:.t urta pala· c:st~ramcntc en manos de :.u bra l-:Jrii10511 al servir 11 c~ru.Jilla pro\'idcncia. rc·bo;an:e de pot.tjc, l'ra d~chado No le fJitó \!11 lal npr~r". apn d.! hucnos modales y moll!!lo de r!>cilíndosclc Sant.t C.tllllht'l r ~nnlhlul ugn·~te. p(lr hu:ni!llJd Santa Prúxcc.lcs quienes con :~dmirnble

~ftbnllo

C.tSll ,\lallorquln.l!

RELIGIOSAS

,.,.r.

;~l

r:unul.>~lro lcmplo parroqu!.tl, .tll'Jrht:ccr del jncv~s. ~e can·

rtr.\n ContJlh:t.ts en ptC¡l,Jrnclón lu fcsHvh.lnd. ,te In CXC:Ill$a Po· trun.t ,le l'~l.i \'lila Nue,.tm St.'1)oro tic los ,\n~ch's. El dl.1 sigulcntl·. \·hmsc,;, n 1.1~ IIU•'\'c, ,\\ba ~ut.-nrnc \'OII pnnt'¡:lrh:u que prc•lh:.m\ nue:;tro p.tl~.uro l'l

11

(


O B!Ti atom~ Murt••rctt, JlJo. E j w n" de la Purmqul.t CdrJ· rlltn ·trs Cllll tlfrM lr.s,lf· f.;t.T e ( · d.~ .' fc•ti\•j¡J.ul C:OOtllt'n!!lriH.I C10~:J1 ucblo cJ attt\'cn .nu 11 ·1 1='1c ~o triunr11 de ntll:..•tr,,~ I!IOril)~ 1"' · C"'ltr·t ·rriJ~ 5 antcp.t<at " ' v • n~~ · 11 · b~rbcrl~c(l~, c.tpilt· los ¡mu •' . 1 • "i>r su tlcro e m dilo IIC.luO~ .... BJrbJrO¡a.. • l¡¡~ cfrcunstanct.l< en .que no< hall.mtos tampOCIJ p.:nmt~ll ho;..,11, 0 conlinu.tr cclcllrandt> tal

iic~t.l }

el c3plentlor rcll~loso ci\·ico t1e anteriorc~ conmemo· . CDll

rac10n¡;,..

f iestas en fagu era Muy lucidn:s prometen ~er 1:1~ relfgioso·ch·lcus que ::e cch!bYJ· n\ll, esta noche y m:u)nna, en el risueño caser!o, en honor di! su ceiC$IIal Patrona y Titu:.tr de ~u Oratorio püblico la lnc!Hu \'tr~,;ca t!e V:~Utlemosa, prez 3' ornamc·•· to de la tierra malloqulnu &t't .1 r..atatina Tom.is Gallart. A l1s die'!. se c¡¡ntnn1 '·lt •l ~'l!e n te, c...n pane-Jirko l'or el f(do. Cura -Ecónomo de nuestra Purrot¡nla O. PeJro Sun:;i. Los ft:::tcjo:; ' populares serán, seJIÍII se nos

a;egura. mur brillante,; )' c.;; de cs;1erar que, en c(eduo m)mc:ro. concurran allf en tan ~cilalndo dio. vednos de esta \'iii ·J, ID mismo que de Capdcllá. Cul\•h1

r Palma .

Con tál molivp, refnn

gran entusiasmo entre In colo:tla vcrnnlcga y los habltu·¡lr:H!IItc

't.!~ rstu ,•illa. El síllo t::icogldD,

p;)r ~LI t'..{lflilCftiJd y dentéS 1ruiJlcs condirjonc:;. l'~ la

{,1\'0•

plnt:• ck Espal'la. ,\ luchP no¡; plac.: !ltl nJ!ld:J y oo·11iando l'tl que 110 de,f.ilr:,a d :1 pro~·ccto sus inl· chul re ·, les Jc<cJ.n:>;; el m\yor l'XliO en la simpMicu } muy l.m.lablc cm:uestJ •li1C ucnmctcn.

De~ ~t no~

.Puerto ha de

pc~tl:mar que el poco esp11cio ~bponlblc nos forzara a ser tun p.trcos <lf dar ('uenla. en el número anterior. d<.> rus rcci<!llles brillanli$hna;;¡ fiestas del Cérmcu. Huy nos ca\JP tu ~alisfdtclútl de poder ai\oü1r, com f colofón de nuc~trn breve resc"tn, <lllC C6te \'l''cl,Jdn· rlo quedó ca extremo sl11i:;fcchu de. la,; hogHh cclel.lmd•t.;; que 'l'erps'c ·1r~ y QrtcQ m lSlr.l'ron:;c

mchlpropic·o. con lo

obr~·r

RESTAURANT

Si tuado IZn IZI mejor sifio de. Palma ~X PL.ENDI OO COMED OR

COCINA lN'rERNACIO NAL . S E RVI CIO D E R ES TAURANT ,\\ •nú ··~••('~hl' ·1'00 lll~ e .,.~clulllol · l <;(1 ,.,.~ " 1 1. 1 '- ,

Lmlo3

d~

Uos - Calefacción óentrnl - A¡na corrte,te¡

G:·an~l!s Rlmac2nes de. Ropas confecdonado~ s

para Cabnltem, Se11ora, t\'it1o JI Nt•ln 1.05 Mt\S 1\,.1PORTA ~TE~ DF. r:c;p \ :i:A PRECIO FI J O V E NTAS AL CONTA DO

ltnp~rmeaolll~

Mantasl Perta Mantas, Tirante[, Gorhatas,

SUCUI~St\LES:

o,

g}{ateo 9almer fmoirer·

CO~"':d'AS !S t\'01 \In: todo• lo ~4!>!1<1~~ por 13 .¡ n•.cbe y 4oming"" tod<.~ el Uia •

Clin ica dental:

·------------~------.1

El almendrón

doa Pedro Ju.tn Puj.ll rarmcr, D. José t\lcmany Pieras y uJn Barto!omé Castt:'l Mure i. CUENT\$ Segufdament.: se a¡1rucb:m

d~ J.• clusc, como nieto único

Fiestas en provecto •

Se 1~os asf'~Ura qac un ~rúpo

de ammosos júvcaes de· .,,..1u ~o.:alitlnt!; con 111 :1}'11•11 tic \'arios m\lustriule~ y del pitblko tullo (cnmn siempre), se han pmpu::-· tt) celcbmr, con ta nnyor hríll.t.J• tez que aeu poslbl ·, los u as 21, 2-' Y25 de Agosto próximo. fic,;tas t lviCJ>·rellgios:•., en hrmur tll'

San Barlolom~ Ap~Mol, ratró 1

cu!tJando de su

lngrc~n

munklpalcs.

en ,\rcas

t·.ICENCI.\ OBRA~ S~o.1t1JÍUantl:lliC SI! COIICCdl! lit:•·nciu •• El\!ctrlca de i\ndrailx S. ,\. • para con$irulr 1111 :thnacén e 1 un :;olar de :m

pr.>pkd.hl,

't'H' llntla con la c,ullc dc Ca!H· luft.t. PRORROGo\S DE 1.• V sto el expediente trumlludo

Gc::cr::l 'lJiu, ~ rr-11{. ~JJ..

¡mra tJt:rcdllar él derecho a Pró· rro.cu de• 1.• clase, c¡ue nsis.c al 11101.0 del l(ccmpi<!T.O de 1!)37 filbriel AlelllDny Cabrer, se IWltCnfu reconocer a tal mozo el

la dcbid.1 rcctiOcadón.

;

Eo Palma: Co1ll• do " ~o~•. 12

191

p~ts<.'lltallas.

--

MEDICO· OOOl':TóLOO O ·

DEL MU NICIPI O

't'LE~TA 1\POOER \00 Ta:nbit!n se np~ul:'ba In cut•a· r~·ndiJa por el Apoderad 1 de este Ayu.t:amiento en la Capital, corrc.-.pondiertle il l:~s operado· ncs de ingresos y pa {OS cf¡,ctua· dn,; durame el segundo trimt!strc la cual nrroia un salúo u fn\·or de este Concejo de 2.()li'OO ptas. ncotMmdose facu:wr ni Alcalde paro que en nombre y rc¡m:sl'rtlación de este Cabildo pu('tfa percibir el referido Sttltlo,

Le'ql s

--~----------~--------~--------------

rr ntc y <Un régimen alimc,ulcio e·t c-onsonancia con lo que la cieacia pr~cribe y l.t$ clis¡nmi· b!lldtltles ¡>ermitea.

las cuentas

L~as,

Madrid, Barcelomt, Hlicante, Alntcria Bilhno, Cádiz.. Carlagcna, Gijo1, liran:rtla. M<ila~a. S.tnlan 'er, Sevilla, Valencia, V<ttladoll! y Zsr:s~nzii.

rt>sidumes en R•lUCI pintoresco lugar de lu costu mar Unn do:

f ueron en gmn nüm.:ro, du· ranlc lo:. pasados dius, los cosecheros de esln.\'illa que acudieron al Centro 1 ucional Sindicalista Local para satbf:tccr el arbitrio cstableci Jo por la Dipu· 1aci6n Pro,·inciol :.obre algunos fruto:. cosechad)::;. ~~estas isla.>. .'.luch?s de'1!qltcll )S no pu1Ú.:ron hacerlo c'~th·o, a cnusa de nlgunos errores que nparcc·IUI c.¡ los recibos cxtcnliMos en 1:13 olicinas de Palma r que h.1 sido pr1..ociso remitir a las mi:;mJ' p:rra

y rr1

Co/611 J9 • IJ'alma

E l Aguila

B<tjo la ¡>tesiú~ncia del sc,)or Alcalde D. Bartolorué Coll Pal· mer, acompailudo de lo:> se:]orc3 Ge~torl'.s D. Mateo ru1ol Pu'jnl,

l'apdellá.

cal!•~ta

I!Jm/llauas [Ja/JIIactoms con vista al 'Paseo iJel 'lJorm

:mecbnd l Je dia en dí'l 1.1 te m· peratura csth·al, van nuestros \'.:tan~m!e" y com·ecinos tv:u/i cJ'I.Iosu co.J el OJU:l salada las bri.n~ marinas. un s!>l uchlcha·

d~

o N D ~~ E S

Gran Vla José AD!ooro. o. 11. Yranle al edinclo dela 1'eiP,róalca.

rcsulb\ntl.>le ll In empr.:~ todo U!l • cxilaz.:> de t;qui!l.t y t¡u~.

S.!iHn del 3 ,re Julio

L

ucrecho a uisfnltar de Prórroga tk• ullu ·lo scxa~cnurio y pobre

al que ntanticnc; y que· se remita el c~petlil'rttc a lo junta de Cla· slfP·-ach.\n y Re,·fsión 11 los efec-

tos qw procedan. \'is:o el cxpedil:nlc tramilollo para ucredilnr el derecho a l,ró· rro:.(n .le 1: clase que asiste ni m· .zo del Reemplazo de 1937 Muteo Ambrós F'ujol, se acuerda reconocer a tnl nto7.o el derecho a tll:.irntar de Prórroga de 1. • clnsc, tomo hijo imito de padre SCX<If!CIIllriO pObre ar QIIC' 111811· tiene; y 11uc se remitn el expcdic·•tc a la Junta de Claslfialción y Rl:vl:;ión n los cicclo$ que

procedan. \'l:;to el cxpcJicntc tramilndo para ncrcdihtr el derecho a Pró·

rro¡~ 1 lth)zo

de l .• clase que aslstt' ol dd Rt>cmplu/.o de J!J3:) Ml¡!ncl Vicente Gfn11rt, se acucr· da r<·conoccr 11 tal mozo el tlcre· ello n dMrutnr de Prórrol!u de 1." ¡ r'o~c, como hiJo l\nlco de

padre sexagc;mriil JlObrc al que y t1 ue. remira 1.!1 t•xrx~ úicnte a la JÜntJ t!r: l la~¡fj,.,•clún ,. H~\·i~lón n lo;; d~: :to:; rr6cemautl~nc;

den.

'!'F.LEFONO A L r üER ro El Sr. ·\lcahfe e.xponr qnt debido n gl(stionrs n•alilJUft), ha tenido nOtloa de tille ..¡ Ayunta· miento podri.t im;!ul.tr un allon Ele extrarradio de l:r Tc'doniOI Nacionnl en el Cosl'rio dc:ll'ue!· to, mediame el n •tuo JI! 12SJ ptas. por ldlómetr.J M etc~ 1 partir dC' Jos uos l l iH! l.t C('mJ'II' tYa construye por ~~~ lu~nta.) \'inientlo obli¡!ado d c.mc~o. garantl:t.ar un tr.Uico IIIC1141141 de nueve pesetas pt1r Jdlót~~~.'lfl.l· abom\ndose la lllfm·ndn pre que la cifra de rcruutlad 'no llegara a lns nu~nrionali" nue,•e ¡¡esetns imlkm.fa;. ¡. En su v!slu :>l' urucul.t faCU tor al Sr. A!culdc para que ¡:tt' tionc In instalación de un il~ de extrnrmcl!o en l'l Cu~cr 0 11M Puerto de est<~ \'111,,, culil' - de que se hahillt\' \'1 crélliiO ccsurlo ¡¡ara :;utl:;r.tn•r t i que ello pmliem r En estc-e~ t ndll ~e 1 se:.lón.

'

sie:;

Andraitx juliol 1940  
Andraitx juliol 1940  

Andraitx juliol 1940

Advertisement