Page 1

CURS 2011/2012

PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA


CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ

PROFESSORAT

DEPARTAMENT

BEATRIZ PÉREZ HERRERO

LLENGÚES CLÀSSIQUES

FINA MATUTES

LLENGUA ESPANYOLA

MASABEL MÁRQUEZ

LLENGUA ESPANYOLA

VICENTE CORTÉS

LLENGUA ANGLESA

PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS PREVISTES

L’hora de reunió setmanal será el dimarts a les 11h.

COMPETÈNCIES DE LA COORDINADORA DE LA COMISSIÓ

1. Gestió i actualització del bloc de la biblioteca. 2. Gestió del correu de la biblioteca. 3. Organització del procès d’esporgada de material obsolet amb els departaments. 4. Establiment del pla de treball de la comissió. 5. Formació de l’alumnat en l’ús de la biblioteca.

COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

1. Col·laboració en el procès d’esporgada, eliminant del catàleg el material destriat.


2. Contribucció al manteniment del bloc pel que fa a la publicació d’entrades i recerca de recursos. 3. Revisió i millora de les activitats proposades des de la coordinació.

PLA D’ACTIVITATS

S’inclou la descripció i temporalització de les activitats programades fins al mes d’abril, ja que a hores d’ara ens sentim incapaços de calibrar si la programació és o no massa ambiciosa i, potser, s’hagi de perllongar al tercer trimestre. PRIMER TRIMESTRE Tasques de la coordinadora Previ

al Elaboració de la programació per tal

claustre d’inici

Tasques de la comissió

de poder ser presentada de direcció

curs.

del

centre

a la

abans

del

claustre. Presentació del bloc al claustre. Resum

de

les

línies

d’actuació

bàsiques de la comissió de la biblioteca. Del 12 de Exploració setembre al

del

catàleg

de

la Coneixement de la programació

biblioteca. Ubicació dels llibres a les de biblioteca i de les tasques 14 prestatgeries.

d’octubre/ 5 setmanes /

que han de realitzar.

Apropament al programa de gestió Apropament

al

programa

de

de biblioteca ABIES. Incorporació gestió de biblioteca ABIES, per del catàleg ABIES al bloc, amb ajuda poder efectuar l’eliminació del de l’informàtic. Preparació

material obsolet que determinin de

l’esporgada

bibliogràfica per als departaments. Elaboració del calendari de reunions

els departaments.


amb els departaments.

Navegació

Reunió amb direcció: per gestionar dotació econòmica.

per

blocs

de

biblioteques per tal de millorar el nostre bloc.

Manteniment del bloc Del

17 Assistència a les reunions dels 15 Eliminació del catàleg ABIES

d’octubre al departaments didàctics per a: 18

de

novembre/ 5 setmanes

dels llibres obsolets.

1. Mostrar el material propi del departament

i

la

seva

ubicació. 2. Efectuar in situ l’esporgada dels

llibres

que

creguin

convenients. 3. Presentar

el

bloc

de

la

biblioteca; elegir el membre del departament encarregat de gestionar la introducció dels recursos d’àrea a la wiki de recursos per a l’alumnat.; i el membre que s’incorporarà al marcador social diigo de la biblioteca per a la recerca de recursos pedagògics. Manteniment del bloc Del 21

de Preparació d’una activitat per a Revisió,

novembre al

2

l’alumnat que li permeti conèixer

de l’espai físic i virtual de la biblioteca,

desembre/

la ubicació del material segons la

2 setmanes.

temàtica, la interpretació del “tejuelo” de cada llibre i l’ordenació dins les prestatgeries. L’activitat resultant serà incorporada al bloc (slide, issuu). Manteniment del bloc

modificacions,

aportacions del material preparat per la coordinadora. Manteniment del bloc.


Del 5 al 9 Elaboració d’un calendari de visites Preparació d’una enquesta de de

dels alumnes de 1r cicle

desembre/

biblioteca

1 setmana.

anterior. Caldrà fer gestions per de la biblioteca acordar

per horaris

realitzar amb

a la

satisfacció de l’alumnat sobre

l’activitat

l’activitat de visita i coneixement

professorat

afectat/col·laborador. Manteniment del bloc Del 12 al 21 Execució

de

l’activitat

de Revisió

i

buidatge

de

les

de

coneixement de la biblioteca amb els

enquestes de satisfacció per a la

desembre/

grups de 1r d’ESO. Simultàniament

posterior elaboració d’un resum

2 setmanes.

es trauran fotos per elaborar un

que serà inclòs al bloc de la

muntatge per al bloc.

biblioteca juntament amb fotos dels diferents grups.

Manteniment del bloc.

SEGON TRIMESTRE: Tasques coordinadora

Tasques comissió

Del 9 al 20 Activitat de coneixement de la Control de l’enquesta de satisfacció de gener/ 2 biblioteca amb 2n d’ESO. setmanes/ hores

Anàlisi d’enquesta de satisfacció. Manteniment del bloc.

Del 23 al Confecció d’una presentació on- Revisió i millora de la presentació. 27 gener/ setmana/

de line amb els resultats de l’activitat 1 realitzada

amb

els

alumnes.

Publicació.

Anàlisi de les dades extretes i replantejament, si cal, de l’activitat elaborada.

Manteniment del bloc. Del 30 de Elaboració d’un formulari on-line Ídem gener al 3 de

proposta

d’adquisició

de

de febrer/ 1 material adreçat a tota la comunitat setmana

educativa. propostes

La

gestió

mitjançant

de

les

correu


electrònic i amb comunicació a la secretària incrementaria la tasca de manteniment del bloc. Manteniment del bloc. Del 6 al 24 Concurs per a la creació d’un

Concurs per a la creació d’un

de febrer/ 3 logotip de la biblioteca: creació de logotip de la biblioteca: creació de setmanes/

bases del concurs, establiment de bases del concurs, establiment de premis, dates, membres del jurat, premis, dates, membres del jurat, etc.

etc

Gestions amb el departament de plàstica. Presentació de la proposta de concurs a la CCP. Difusió del concurs a través del bloc i de les ROT. Manteniment del bloc Del 27 de Creació de la secció “Llibres per no Idees per a la secció i la seva febrer al 9 llegir”.

Es

tracta

d’intentar divulgació.

de març/ 2 involucrar l’alumnat perquè faci les setmanes

seves

no-recomanacions

(amb

raonament) al temps que proposa alternatives. departaments

Cal

implicar

amb

els

lectures

obligatòries que podrien incorporar la participació en la secció a la seva programació didàctica. Manteniment del bloc. Del 12 de Calendari de visites dels grups de Enquesta març fins a 2n cicle i PQPI. Setmana Santa/ setmanes

4

Inici de l’activitat de coneixement de la biblioteca.

l’activitat.

de

satisfacció

de


Manteniment del bloc

Com ja hem dit anteriorment, la programació del tercer trimestre queda pendent a l’espera de comprovar el compliment o no de les activitats temporalitzades. Cas d’un balanç positiu, i si no es reben altres suggeriments, es podria dur a terme alguna de les següents propostes: • Enquesta adreçada a l’alumnat sobre hàbits de lectura, preferències de llibres i coses que voldrien trobar a una biblioteca. • Reunions amb l’associació de pares i mares per establir actuacions conjuntes. • Creació d’un butlletí trimestral on-line. • Presentació de propostes als departaments: programes per fer guies de lectura, muntatges d’animació a la lectura

amb

photopeach,

selecció

de

material

bibliogràfic de la biblioteca per treballar-hi dins a partir del temari d’aula. • Suport TIC per realitzar dins la biblioteca activitats amb alumnes: murals multimèdia amb glooster, creació de podcast (arxius de so) al voltant de les lectures obligatòries, etc. • Elaboració de murals multimèdia amb recomanacions de lectura per als períodes de vacances.


• Gestió d’un Concurs fotogràfic relacionant moments d’oci i lectura. Creació de la galeria de fotos de la biblioteca. • Formació d’usuaris adreçat a tota la comunitat educativa mitjançant l’entorn Moodle. Es tracta de poder formar alumnes i pares voluntaris, per a què en el futur poguessin encarregar-se o col·laborar en el préstec de llibres. • Creació i gestió d’un perfil Tuenti o Facebook de la biblioteca. • Publicitat del fons de videoteca. Aprofitament didàctic dels vídeos. • Contactes amb les biblioteques de l’entorn per tal de poder compartir fons bibliogràfic i programar en el futur activitats conjuntes.

Eivissa, 23 de setembre de 2011

PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA 2011/2012  

Objectius de la biblioteca per al curs 2011/2012