Efemerides LiJ 2016

Page 1

Efemèrides LiJ 2016 Autors/es

ALONSO, Fernando

Efemèride

Naixement

Any Celebració Observacions

1941

75

Escriptor espanyol. Llicenciat en Filologia Romànica. Ha treballat en ràdio i televisió. Autor de nombrosos relats infantils i juvenils, com ara El hombrecito vestido

de gris.

ANDREAE, Giles

ATXAGA, Bernardo

Naixement

1966

50

Escriptor, poeta i artista anglès autor dels llibres La mare té una casa dins la panxa i La felicitat té gust de mel.

Publicació

1991

25

Primera edició de Memòries d'una vaca.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.