Page 1

¡-+ T

i

t'

TT.t

vrl

ti

h,

vl

\',t

I

tl

I

/---\ú I

I

I

,rtt

I

lct 'lúl

I

lf\ lvl

I

\----,'

I

,r--ñ'f \\\\\

\Htl ttI \9;=1 tll I

F-*

l* L '1

r-* t-

'ji

i

\

,tt,,-h 44.::-''

'*l

:,,"-\

L

'

i1 *lt-**

"'{-

-

eá% -

-'.-, .. ---

.

i.


Pablo Neruila -i-trG

UUII{JI-Vj¡1I'{JJ.'|.V ^AHñ%^rla-Fi.'ln

u

-l a 4 -.r'r^or,ri n i\Tn'l'ln rr V rJvr¡- l>^nt I t t,/.|. \rL!.!\J r¡ rrnó r¡nÁ de los o 1r L:-!rv J

JJUU-

i'nás i:.:.-

por-i;afliues c-Lc'coiras J.as,dpocas, lla-i-lt'-cr to. Su ca¡cer se a3ravó co-ll el a;olpc c1e estacl-o y ha sido una YíctiI'ra i-nc.Lirec'üa, rr Dc jo -cLice cn el- -bcstrr¡"lcnto- a l-os sindica-bos deJ. cobre, del carbón ;r iiel acero *Er-i casa jun-i;o aI nar i:e is J-a lTegra-, Qu-icr"o c-¡úe al.lí reirosün C'e nj. ,ta-trin 3_ál l-os nal-i;ratad"os hijos-L-raidores'r, queada por lr.acilc,s ;r

Su casa

c-Lc

Isla lTegra hl'. sic]o

i.cc-ü;:i-J

ii.a por J.as horclas cie e:t-i;rei.ra ,j"crcc1iat irtltoril-csáparcci-cnc]o Lr,:¿, clc ]-as p,:eco].oi¿tan-i;es co]-ecciones il-e ar-i;e'¿ás bino y muchos Ce sus llaJrLrsc::j--bos.

$tcco;ciros cor-1o hc.,ertajc un poer-n eseri-r,'o crl 1t+6 (juc aiLc'ui c,:c ito'rr cr1 1l -b,'1.¡ cüia clr:J-crra, Lrrra si¡,nificación

af scr cs-i;c 1ruci,rlo

"r't

(_ ,,

t

fJ

_ {,1r" 'ú

f .i,

h'i,/ f-/,

LJ ,/

piso-i;e ado

JO-JTIN

NO

'JL c/ JT}]

Dr.

JOIJI/ tr, BJSOS Flening¡ ne I I¡ l.f ,_J BtrS0S

"


1*t

r'i'L,i,Utll$ J* (

2S cLe encro d.e 19ú,6

-\,-a m -L U ltu

V

i:.f

I-rU

-

Sa"rr-i;ia3o

I -l c¡:aDy, (r,r r'¡tl-tt c"L e:J Li ^ ¿rvl

i\ 'u'It\:v ot¡,,,-.

ilc

Chil-c

cF1¡G-i"ot1 vqJ vr vr¡

)

/

acudo a los quc vivcn, vcnijo a \"oso-i;,:osr -i;Í Acüo a ]r a ill ]¡ cn t-u pccir.ó iolpco. Caycron o-üL:os ¿n-Lcs. iRccr-rclc"as? Sí r rccL'"cl'cl-as, Otros quc cJ mismo nomb.i:e y apelliiiO 'i;l,Lvicron" .Dn Sc.n-Grcgorio, cn lron;u-ilaa¡- lluvioso, en .l?ano.niI; iicrrar.iacl"os pot: cl -¡ien-i;or cn lcruLique. cn-bcrraüos en Ja arcnae *1ai3o'c-leL rlai J¡ CLcl c-lcsic'-bo, 1o a lo lar¡o cicl hruro J¡ iie ].a ].li.rvia, a clcsclc J-aé panpas a Ios a-rchipióla3os o :;r'os hoi:rbrcs, fucron asc3iirlü.os -i;ú sc }la¡'ral¡a:r An-i;onio o-i;ros que coillo 1r ¡,lr,.r or'¡i.r vvl:¿v r1ñr',1ñ -irÍ lrasc2 clol:cs o hcr::cros; vI(,r: |¿qv J carnc d.c Chilc, ::os'b::os

cica-b::izaüos por 1a

p¿Irilp&:

llor cl sr;-friniclto' Yo circon-i;'-é poi los i:,ruIos clc la .Pa'uria, ju¡r-Lo r. J.a nic.¡c J' su c-"is-La1erla, c1e'lrás cicl rio c"c rai-taje vciüe, clcirajo dc]- ni-b,:a'co J' dc la cslligs.t Llna gota Ce s.'rr¡-,-c úc I'ii pucblo ¡r caáa ¡o-La, coño bJ- fucgó, arclla' Pc::o cn'i;once s la sail,.rc fué escondiila tr nc,'.aria d"c-i;rás ilc lás ríccs, fuó lavaC-a lfuc'--¡an lcios) }a ll-nvia clcl Sq::la bor-;ó en la -üicrya (-¡r:. le jos iuc), cI sali-i;r"c la ilevo::ó cn- J.a col-Lo sicr4lre ha, sic.l-o; 'anpas t le'mr-ró,'-i;e i'ici'p¡.cblo fuonaiLel, neclie, coiiro si nO mu.riera pi eclras las (il:e cacn corito si fr-rcltan -bicrral sobrc el alue. o a3ua-bri-i;r.ra::or.1 Ie. sol:ic crue::-i;osu o qlrLenaron los le liior'ce a Sur"'ac-,onle jbinieblas sepul-bac1os, ó en Ia noche clnenrcios fueron e:r las cn silcncio'r &c1:1r1lr.1aüos cn uf1 pitluo o cscuJ-piclos al mar sr,rs hue s;os ¡ t1o -bicnen i;linlta, csl-án clispersos en las raíces c1e la Fa-bria f irnac'ios

sl,rs i¿ai:'i;irizaclos üeCLos : slls i'Lrsilad-os corazoncs ]-a son.ri s¡¿ cie ].os clr.ilenos: 3

].os .,/a].ores iie la pa:rrpal los capi-i;ancs dcl silcncio. los asesinos cs'Üos cuerpose Nail.ie sabc C|éniie cn-i;c::raron -i;ierra pero eJ.los salck'á;r C'o -J.a á cob::ar la sangre caída cn la rcsu.rrección ciel pi-reblo. En me Clio c1e la Plaza fl'-c cs-i;e crimen. 1{o cscond.ié c1 r¿a-bor,:al I.a sailgre ptlra ciel pr,rci:l.o, ni J-a -bragó la arena cle la panpa' }TacLie

csconclié cs-tc criliren

Is-i;e cri;ncn fue en r:edio

d-e

1a

Pa-L'rj-a.

PAllLO

l{IilurA

;


l_ lvl iLL[.

I,BtrS,@S

A \l ULS-i-

BA}Q.R-IQ

ilacc .'r.rfolii:.i-.ci.;irrcn-i;c ttr-1-'s d-os meses cLLe empez,L,rlon L1n":s oi:r s cn nuestro b."¡."i n *r ..... r-,.r(r ^; ,.s ¡t. 1-t "profusión" clc l-,j-cl:eros en e1l¿:.s , h"-ist; :-lhnr¡ n:, nog J Érr U-1 hcmos ¡:ntcr¿c-l-o ,,'e qlrc fin cumplcn, iPor f in, J tcnci'los ltli: bro I ¡Ahl pero tr,o lct, ,¡ ,Lle tr,:':,)ci Di.¡.rsc r ,ft-lrs su funcion.,ini:nto -rer.uerirá slls buenos arios. Segun fu:n-bes of ici¿le s, eu.j.-

t:ro conc:-'etamcnte, Y .,ihofar cL,-r-f,69 Lltrf¿r. qil-'tc -f,n1'¡r-r,:i nos en'b:...r:eruoS: ¡,,f,,B.rlCQ; Ij)i) clcl riletro abarcará La zoni- col111,¡si1¡r'i¡',..'. cn-b::c Llu]l- y l¿l c,.l-1e S.intand-er, con unJ. cst¿-,ción sitl-. cn fctl-ic fV ¡. l-- a'l 'bura c1e Álfonso V e 1 I't.r3nánino, ,-ls cvi:' :rtc pl,rJS: trJ-c cl-icho 1n_cdio 1. - b: a:rs;_-¡_i-g aU: vi¿s: nu:'s-i:r'a nr,-cricla Avd-;i. t'r l:-roáso v, aveniF-.lQle-Éi¡i-"s-T ¡otctios suc.1-ores sc vrlí.,i cspJ-é¡rd-ic"; -'1c3;nat ),t ciue nullerosos-irbo]es ]a "cng;1;:r.;ib¿'.n" (iqu-c cursi!), tles bien l-os --bolil;os 1t¿ill cl.,scr.p-;ecicr-o,.. .ttcro no h;y quc c.l-ar-,1-r,-:-LtsJ ijorc11;1e 1.1 cml)reÉia consi;,'uc.i,ora (riue-cl-iciro sea de lraso es tntrccan,-l-es ill.lvór;) ni-ensa ,:l-Lni;.1r1'-s d.c itllcvor :n fin , icjr-rc no se;l nc1.Cü¡-Tf'fEb..FJl.-pffi-Tno lt.,r. I ,)r)r-(lL1c relc-.,:se por un quí i,ér-,:e '-a1.1-.{ eso.s .,:,:bol itos. liciosos ¡)r:r1s.:.b .,t .-r¡or-r.,rsc tr.'-.b-jo con t.- .-- .I .9.'-.cropLrtc, .-13i'.ro,; m -i,¡.n -,:ición Js--,s t-nÍ,:,i-LÍ:tas c;bupe-nd.s qLlc tocl-o l-o t,-itu.,:¡n-(Sai-rcis cuáles; srrn? NO? ) j. )' :r Lif.l).. ,. Cul c r.^nd-i*r l-e. d-Os:r;l ,,ti-ción . ü ,lucgi, r.a bii:lr ,-.itr Cai;cc'l-i:,;.1. I r'óro os f .'stic'r.i:ris ! porquc ,..1 ilciq¡rr ¡ 6o rne i;:r:os i z¿;rs ! I,.:,svio i¡. -i-,t.'rtl ;.r:eclaa, J¡ 1;-i mcncion, cJ_;:. cs bación, cl- L_'Ccl,fo fV, Si¿r-,.icnilo corl lo ¡.risiro lrrl/ quc s,.1;cr: l-'Q, = i;uI r', l1 GUARIAS, nocturnos 1o¡: lai:or,rbles o y tocr,c cl- iLí¡ Jos f :s'ri-vor; " Los h'il:r;i-s visto vosotros? r']orquü yo los'aircr.o buscand,o, ":-llo.- L¡. no ¿:>li-stcncia cl"e Vi\tLAS en tL;r1o c1 re ca:,:r:id-o. se ctcbe ii ,. l1c i.iu- co* 1oc.'ció,r se efcctú-r a ,icilicla quc av¿1itz;r. 1a. obrá (sei: ror. r¡rzoh,-':r .-,oc -i nórnicas? Corno toclo sube). ja"- Xl no fL,.nc.i on.rinicntc ii.J los SIli'4 I{Or.l()S sc cl-cbc a las ol-.r',s (r,r,lc :Lr::zo-narLricnbo b¿:n bÍ,irl:¡r::o). i?c:i,o sc h::ccn ¡rl:.r' .gIo:: Lttft:v-'lsi-on l-cs. .lr, i;o cs vcrcl;'rc'l-, h,:.¡,- mírs d-c un bcsti¡.;o ,)-rcscnci¿r1. lls-i;¡. cs l-,.r c,,:L,.Li'-: d-,: i u-e d-c vc2j cn clt,n.clc h,:y..i Lrn Lrrb¡.no t)-',r,: illri;ir c1 llaso; lteilo -i; mbión ',urnar cs 1>rovi-sj-onal, sc: cl_clte cl,c con lol scmli-[rJ"r:c,J. i'or r-lrlbiino, y cotTlo cl;t¿rl-'cs sr:.pi.,:f luos, s ,.l:;r,lo,3 .u.j l-;. l:i,;.c-inita crLr, c j-r;tc a u-nos ile-bros cLcl ci-ne iro cs ilara b¡lñarsc, icr-licad.dl; si nC}aia clcsrlojar cl a¡)L1a l)roccden bc iic l-¡.s cr:-ó,..v.-cioncs. iá" iri,r.,., i cón lr. f ,Ll br l',,¡rcc quc aI3un,i sc l¡airent [,irnbien rccomür].c'iiln-,3 no .,.1 ¡.rm;.i-,lsc toll sj- sc o,rcn ruiclos coirllr"c,sor¿-,, _l/ cs si. ,(y no ,-cjl'.c5.rs,;1os a1 nc1;r^\ -Ár ^ €r"'^ionir lil rnJr.riuJ-n: "''c-L

'

i;nc:-osi; t:'.- quc r-os t,-r"r.Já '=i"'

iri;rI;";*¡i,-,,;.

Como sc pt.l.: -rC su-l)rJnLrlt, i;s-bc -:ri;íctilo Ji ¡r '.11¿ lccrlo ¡¡i 11,.:11¡l-¡ l.t porüLcl r i'. csi;: tl.i-l-ci;ln, y dlndosc un.r vi-rcltr ,rcr l_:r c rl-1c Al.. ilonslo Vr no sin afr-bcs hlber torii¿clc burn,-.s prcc.,-ircioncs. -r,(-,r o-bra parbc¡ se lr¿r confirmaclb (ilr"c 1r.r ccns-trucción ci:l mcli;¡e o-., a s.jupone)r l--i_d.o:i:ruccióh iic .d-qS-.bl,o_q.11qF- cle vivicircl-is ciel grr-lpc 'ir,a -Pc,z". rnforn.ucnos con b?ñ-o*?b-ETII3 cn er pró.;iino númcro o -.


r/h

v il-

" I,CS jiCia E)i? ,Jr,0¡ ifN -r ONjE}TI,$TAA " Ya ha conenz¿clo un nlrevo crl!-so, Cev'ca de un nilrón d"e niños españoles NC estin escol¿;; izados y nrncL cif,ra supeiior estd nal escolarizr,da" " " !Al 'rcole'l puese los l.ue pueden!! !" l,os pi-ob,,et]l-s con c;t¿e !e encuerit:r.ar¡ los padres y los niñose en vez de estan sori.rcion¡.(ioii e cad¡r vez scn ]iayoi es. Cont,inua sin arregli,rse la f alta de pler' zü.s esco.i. c.'' es est¿rteJ- es y entre I as Eias esCLisü.s son l Ls ci.e Pa:,:w¿l ario. a 1e.s enseñinzas que se i'lparten en las esca's¡,s escuelas c]e que di-stone-*os, lir s he-y pr,ra tod.os 1o:s gustos: descie las r-as tr¿rdicionlles a Iiis de r"ane í- aue ni unas ni otrc.s p¿.l'ece ser glie no les-'oacien e ri¿,s gc&IljÉ, las necesidades actuules cle unos niños qu.e se p'eil¿,,rtfi ic:trL ¡i.Éas tií'ei:$ esfoL nres su,:e ior es y de r es.iponsi.bil idad huu:¡.na

lin

cu¿.n'[,o

For un l¿,ci.o, 1c. enseliunzá'trr,si.icional que soio cuent¿ €n ciüe el niilo sclga sc-bj,endo cLt¿tnt,¿,s ti;f,;s [:ater:úticns nejoi: -J.os ]ruy {lue ú lO.s 5 i'ñcs sioen ya r;u}ti'plica.r, leer y esc ibil con el n:inir.,o'de f,altes cle ortografia-; la d.isci:i-inc, cue se l-es in.:one 1e ini¡osj-t¡ilit; eL niño Lt'c tx.¡:t cles¿Lr;'oLlo noir-;¡:.1 y natu. al de li. inj ciativl y lr c e".tiviclid; t-lega a "pt"i[e.o" s;bienc].o n¿cho pe,, o entend.ien'J.o y rauonend.o pocoe tii,rLo c'ue pilr¿- sl¡ ed.etl. es ii'.:osible cr¡.1e L: l i;:i tr e '[, anüo . Poi:'otro 1r.do, 1a. enseñi.nuG Erodernii que se j.ir-llirte, en nuch¿;s cle lcs ocasiones esti; en cor¡tr¿diccior¡ con 1¡,. situeci<ín dei a¡:biente donde vive el ni,ño; no se les e::ige ni'o"den ni disci,:Iinl. ni Ltt;" sevied;.ci en e.L trabajo, cLLe;lidedes que tre seri í.n ctif i-ciles i,ie $u -rer¿..r' an1,e 1¿" socied¡.d que se 1:: s il'pone; se acostunbr r, aL niiio ¿- hlce, lo que le t¿¿', ll gan;; no tiene hibit,o de -bl'¡iirajo, c:r e¡.ncro eu di r¡n ci.e to individu:-i i,soo y egoisno, cucndo se vería irrpol'tant e Llue se i e educLri; Xli cie" e'i' coi"ril¡'ñerisl,o y ]' ¿" co] ectivicied' En cu¿,nto ¿ Ios Firv¡lI i; iosj cj,u.e ir:p:.rten i r,, enseñ¿,Ili:e i;ot3l-nue ;li n'ece seI' que Ia instrucbion es ni.li-r, to Io ¿,tLlc junto con 1o ¿nte' ioruenie 3x:iuesto Le ,qsrlt¡- ¿rl niño r:ray d"if icil ei su.,leri-r su eni,, ¿:dl en I¿ f ¡-se ie Gcne,'¡:-I B¡.lic¿ -qüe rro '.rr.lie, e ciecir'..;e i'lie te.l corrio ertá ,nrogr¿.!-r¿d[, seL -.pe f cc'i,¿pe o si ciue es Io c;l,re .,ene,,.-os ii;'uaes-i,o.." y ílor no f::,rstrar i- rtrr niilo i, Ios 5 ¿iños i"o,Íejü-os pi:"ri. CLccepcioüir le i- los 6. ttLod-e. nostt se. pu:-jier¿ln un poco ¿, t,ott ¿ Nc sel ii bu.enc qr:e tr, di cionril e stt y nO y Pensir:iitin qlte sorl riños Io. r.u.e :f eplrLtt y no nfg-q;lgqq ni o seres privitr.

egi;tios? I / / t' / t t

/t

/ / / ¡ // / t / / / t /

///

xl


r-ñ \\

/.--)

),

O

'n enb;-rgoo ¡r i-r. |f3s;rril i'c las c--rate.,:is-bic;s cconóil.j c--.s c1 1 scctor { capaci-d.:c'L ile -1";:ir) nuncrosas famiLi.,s lievan slrs hi jos-r'.s a col cgios como c} que rcse ñ¡gos a"bajo. En cl cl'..t]- c -,1io ,:uci.c ,t f I,i c-l- .,¡s c por l-. ::c1':ción ci.c lrL:ccios y demás monsci¡,¿r,s qi-i-c lo cDnllonen: cs .ligno d-c 1,:.s Jlcrson.r,s c1t-lc 1o cl-iri3cn. Uiri¡ sc i;i-:3t'rn'i;.., cóiro cs ,;,:siill-c -n inmn-n^aAc nn'l ¡c.i ,q lirinr:rs,) llqua sL'-cccla es bo? ,1;in rmll.'.-rlgo tls cicr-i;o ¡ItU!'JJV'JvUf,uL'-!'UI-l.J)Lva\JÚ/':.'. i;¿-.n cir-:.:to como:L i-r:c llll,lo qu-a no c'lnüi;c'Ll-cc-o1l Lr-i:r-l. nucvo cn d"c cur-flc1o -.' ^.-.: I l(f if , )rl-Ll ya ,tuc concrct¿Ll,ln-bc nucsti:o l¡,rrri-o -l-. Li;r'tÍ par l-.af ccb--.c'ro a v; s'i;o ño sc ¡;:r

Por cnósima v¿z, nl,-e stf'a 'ú-ln cJ-car:ad--. Lcy ir., .ic-i-uc,ieión con sus a1:1icaciones clsmlrc.stra su S¡rcor:r,:ct.cnc!*. üo metroclo. Coi:r sL'- mocierno progr"¡.ni-. ic tr.G,3. acomp*irad-o dc la gr*iuir*d. Cc l;.s . s cuclas (Airl b npoco h ;' Llc olviclar la au'borización d... Ias subid-;:s cl-o cuo'üas en Colegios ,¡¡iv;d-os y la st-lg vcnción lt-lc ha h¡cho ll- Es b:.iLo 'r. rlr-L-

Cad- .

i

ll--^ e ,.! r ¡:.2 .rl_'1,-:.¿n.S

gL-UóUU: rDñ-..'-^^-l

L*_;::' l l.Jr'l-CI

..!,ñ o o .

Gcn¿ral bísic- IGener

1a

il Bi,.sici 2

lJf,ChrfIr | :air ¡r ¡vt:!q

-

c

Ah

Rí'cmica

\t J

1100

t

;

tsoo ioo 60r-,

¡L

v v vr:u

Los il

,. V, IU_L|.tr

Sloc

t 1

].9OO 1 lo0

¿¡LLJIVú.oooóo6¡

frl-^.,,..t'.^i VIJi)U]

,l

t

:

15i-r(J

c-Lt.r,,)L-r

\7i c.i ''] orr v -L5J¿(1ara

¡i

bl;nco y b:.ilt:is ]ll-irrc¿is¿ IJO='.1 Dn '-:ri;c I .: hor. ¡ d-,, . ,,-']lm..- t ncncia cn cl C lcgio, boc'',:.s fas al-umnas I icv¿rá.n bata scgfin mod-c1o. Sc d.d-qr-iicrc cn e1 1;ro1:io Co-l-c

9OO i:* l;s ti); s o

i,api

SLI:)-.-tOf .t

i1 a-ia cf IJsJrr¿vrJ

--.

i

I

t*

¡í

Ci.r|iiGlO ASUú-tr.,t¡ ljli

. -.-, .LJO

R, n .

lr.o:ro.:,-.-ri-os cl,,; .;insc;irnz.-r no iirclr¡lor i.'-13-i,ol, ,;ril-in:-::j-os c'l-c -'l-os ,:.--l-um* ( sc'ill.r ) .,sco-.1-,',jr e ,r:cvis j-ó'r méii'Lc.' ,

ycn ños c ,lcf ,cc.iírn¡ I ¡,bor .bor.io, iti1ll io-t'cci.,

SiL ilR¡\

trR.¡ilTCI,¡C,'..itI¡,S

/ í

otc " " .'Dl r,' r-:¡.r,.6s cf ,..c-i;os ¡.1)on,t.r:.'.n nL-,1. suiill'l¡;n uc n coll-c:l il o c1c G ,'l'Jl j G .lil I ,i.Ll-,-iS :lOO ¡1;as, )

Inscr Ai¡on

rin

,1u00 pi;,'.s

-l-

y i-')O. -l-r:s f,..;';11.ilry B:rcilil ' :r:i'bo. -ü_n_if

o:cil_cp-

cl-

;t

,

pro¿Sco1,-r.]]

-t

. ic

-L*

ECI-I

,

l-nvi-;r:no

piciry ¡;i-r-s, blu;:l.r c .Lrlj-::rcrl' irl.Lnca, :,' ari)Jc¡ ,,i ,ill m-,¡-'ino, za.),,-L-os lnei:..'Ona S ) c.,l cr i;in,rs bl,lncos :l' l¡u-f :.nil,a bl ,-'LI}CLr,jc i-lC-LCll,LiCrlc :n -1Os ,-j. rri:r--i¡;o .;,0'l i. -i

t

:,

.no : ''ich;r c,scocós , i."r:sc;r l:-'l- ,,tcrl r lll.r,llL-.,. cO:l'l-:¡:, ,r.;ilcc.: , zi'il- n ino , Za(.rl-1-,1.n s ir-l-:.ncos .l ccbinls a:, jlo y c:i.l-c0-ül-n() charol- a:,jllo 1;a i;os cnarolliaüos cos. .-:l Picnlt gx :,r.cr,-(lL1ic-'r:c cn JOIiII l:-'

7,:r

SIMuasi¡l: llonb,'c¡o ¡,zul- iit'r:r-nou

.,

{


¡LA iüUJVA lj'riiAli

A

l,-.' ;.,,\ t-,,, :1;'-. utt

OSCUlliS

¡. !t1 /\ T ,i lJ ,! vt-t i1_-, l1!r u r ¡!

ALr"l ¡;

I

La nuev;-,. las.lre -l-¡,i i.lL1 r-\ c_,11-l:,,.. c_'l_ río .-'esí:s u.rticil'o c-l )aurt'i o i.-e I.:. O"¿r, 1.,:na .' ¡an cl-:iá.:-,r Lleal ó cot,ti :,-l .: i;,r,,icn* bc ¿i1u:riitracl-;r con llices f tfir¡el- ca_cl slielo y fa:iolas ¿,.1 i,.;-s e_-l_ clra i su inau¡,ii,::., cj-ón (cn -l ¿rs t)rrs.r¡t',:'.s f-re si; ,s cie,io.rCriJ.,n), i;.ro tl.oi:- a c¿;r.Ll-iD. d-c .-r

DtC¡¡Uii{914 i]l:i rJL l"{ov.l-iiriII:iTo JU_ VIJ]\_[I, ]) ;L C.].;iTIIO SOCTAL LA CÁ_ l'r1'.i,,llrilA

?

trs-be mcr¡irniento juvenil en!ezó en los úlbirnos meses c]-e L,9'V-:r. proC-r-rcicncon -l ._:s f :r-lO d-o grren .,.,breicción par¡. la jr,iventr-idclcl:itelo col.il-. 'l-¿'r. c1e C¡tal- -rna . [ls i;c allil,c c1uró a?enIó:L-.-.i,Leln-be cL: r;';llri, ( s :a s¡,r de los proi;ccto::cs ) ;. 1as f a?cl_as col: n¿r,S dCS neSeS I t-)ero r'e'l;ic-lO :11 Ciérrtr CLe este üenti:o por clut.-s a16o ganrJ-o :.1gun;ls cl-e e-l.1as. nos d_a ',,1-_q-i;o conftrsas ilur¿nte un mes. ciii,.to)i:i:it¿_lcla* u¡.a iilea C1r,, 1a i:,-., GSr)onsil¡i1ir'l¡-ci y mente, ]uiego .-,1 ltilosc uir 1.1;.c a,c-bi-vif ¡rl i;¿, CLe citl biir' , ru.l - c br.r¿lne nte dacLes nor,rt.:-}es, lr" af liLr:nci;r d-e jó ¿-liste en foco;-- aisl.-rcl-os ie gentes, venes no fu-e tan ,r-,,siva )/ r)oco .-. ,rco ,.ui:á ¡iór'e iti,.s , qu.e ;porcli vc,rti rse f ue cl-ec ^.yenilo, 11e¡1and.c al es ba¡ o, ,rce ¡-und o s no l)j_Cn,s.in en turl clond,e sólo asisL-en Llr i iilino_rí:r. .-r c l.L c .',-.L',,3tr' a l-OS LiSt,t. clesanina.d.:, y ;'1 ;.1go clespreocr,rlt-C, ¡lrr*rL z_.nl¡ ^ .transi1;in l.l 1;;r 1t_r por(]llc ,sus esfu-e::zos h,,r,n sid_o en r a. H"i-l ,S llcsilá-.C!ivos ti vano o1-r e1 intcnto de v..,r_ver ,.: _ie... .¡.il¿' I| r U.nOS iilf

CSL--O t S '-

lCS' if , i:1i.i;etmen i,c a csclr.jl ,.s l-¿:.s que cs'b¡,r1_ri'ir.i rlas

- '.'-',r aC'LO COtl.,

,-l-

r'=-/

='d\ ((: \_-,-_¿.2lüll :

.

:

i

Hl?' \)Í/_-tr'I

É

CU.

I

flr

' l' -'tt::tr-'

T,Tñi-ffi'fi'' l\ét'Iri ii

st-ii:$ir es; be rnovilrj_:n.'i;o -:,-tlirt',-s r..c, es-i;o,l jórri:',res ,.1:is:i'bor.' c1¡r'\.rc:i c:t

li

nd-O .., I 3itnosi r LLc

V¿Lt-L

cl-c 1;. ., ¡ ..-¡r- -,-

Cenbro pero sin niii¡lfire i rtr;,:rí:s '.,ctrl 31. ls b, ' L-s 1 j -"'r.' ci- (1 - rr , ;*

-bc momen-bo,-'ü-,j..,,\.ics.,r c-1- iilol¡i:',ri_:n,co

jt'.'r-eníl- dc 1,, I it¡.J-,tn¿:..


0r

En estc:'-cabo" cono en al dc la co t.lzaeión- Se ra-fÍeia elararnento la contrad¡citón prjncjpal de estc OrgaI0S ntsno: é1 caractór socjal c1e sus dcstinatarios y-cotjzadorcs y fa apro Ol3lIGACI0ltrts DE E1,{PRES.r,S piación y disfrute jndj-vidual y priDEI I}TI TITUI,OS IE ÍS'I,IIO vado d-o sus fondos y beneficjos, UNIV,üi?S IDiIliS LiBORAIIS ETC. Otro problc,rrá bastantc i rTgort&ote cs el- refcrente a los emplcados d.e l-a Scgurid.ad" Socia]-. Ifi.en-bras l-os Jefes d.c clcpartancnto, scrvj-cio, ctc.; co Es;oaña-un existe en bran cntre cuarünta y sotcnta' ni3- pe-Aótualmente méAico por cad"a 900 pcrsonasr sien- setas nénsuálcs; ef-resto dcJ- pcrsodo e1 promedio adLccuedo dc 1 cad"a nal san jtarj o d jf _ic i_]-nente llcga q l-as 8000 con jornadas dc irabajo m¡is 500. largas y-sí-n d.erccho a coilídase roviI'a scglrridad Soc_ jal utili za alr_e sioños móojcas pcrjódjcas o ctc; dodor dé 29.000.médicos para atenl der los 29.000,0C0 d e pers onas c¡ue ha¡r ascguradas; con l-o quó el pro'medjo quc so-cjtaba an-Lcrjormcnte C/iI.[/iS }iOSP IIIÁI¡iRI¡iS III|ISTE}iiTES El{ El PJ,IS..,. sube a-1 nédi-co por cada 10OO BsG155.000 gurad.os. Cirr[¿rS DiI tr S]leII?ID/rD SOCI.ü Otro aspec'bo j nportantc cs cl- nú 26. 669 moro de eñfermos privadós quc ocul C/ii"!is CONCERTJiIAS CO1V LJr SEGUpan y-utjlizan 1os scrvjcios de 1a Scfurjclad. Soe jal a través de sus riréá:cos par-biculares, que estdn en trOS FO}TDOS DE IJA SEGI]]?TIAD SOCIAI SE UTIIIZA1V POR. ORDTII DI II,[ . PORT"iil{CI¿i IJ{ ESTOS OOI{CW-

u _i 4sv

i-vrr

t

g

éstao

I t;,-

li\ r'mDfi\ EllROFE.i .(,o 261 000.

CArLj.S 1VtrCES/¡RL¿IS SEGUiI

iN

;\


l-lo U \-)

,,^\rl I l'.-iL, vi

i

rar

3()0tü

.. !l-as

tra Següridad Socjal es una de Inst ituc iones más i m,oortantes é l-as exjstentos en España.

IA SEGURT]]AD SOCiA¡ PAR$ICIPA EN EI PRESUPIJTSIO }TACIOI{Atr IE IA

Esta -Instjtüci-ón surgió por AIITI}íISTF-éCIolf PUi3LICA.' m{ ivos prinO lpalnrente, por L1n UiiI 3O'i, DDT.' T0llrlr DE EST¿. $oq lado las rei,vind icác iones áe- los tp QUE S0lT 976.635 r\/tltl0ba jad.ores que hasta aquel entonces NES PARA L973, SIHSesta*oan desamparad.os en cuan¡o asjsl0 trl PROPIO ESTirtencitr dado que nó exjSt-ía ningún DO EI UI.{ICO QUE orgañismo y qualqujer tipo de a5jl IJO SUPERA CON tencia supoiria un ouebranto econórni_ m{ 47 /,. io.- Por ótra ,oarté ol_ desarrolto d.o ].a industria y la creac jón de rluestos de-trabajo gran escala creó; la Seguridad Soejal como conse rrnecesiclad'! de a aségurrar clue el procuenciade su poderlo económico se ha ccso product jv.o. tuvjera cons-bante t?n eonverticlo en ol_ estabi_li zád,oy perma* rjtmo cr€ci-ente fueTa de grandes qr@- nente de lq-s crisj,s económj-cas ite brantos; Esto su¡:onía el áse,gurar nucstro pa{s. 1a maqujnaria, talleres y tanbién el elémento humanor. del tal ngdo que eual Uno de los dcstinutnrio= m¡ís ;*quíef acc j.dente 'bardara el mi,t,,lo portantes de todo eI_ capital del SOE tiempo en rrrepararseFt y por tanto cs el I{I (Inst j-tuto de Inque el obrero vól-vjera inraediatamen.* d.us'cria), quc vc asl I'Taójonal reparadas süs te a 1a produeción. e mpresas def i c i tar'i as que e1 cap j tal Privado no qlriere . Bajo este aspecto se constjt - Otro aspecto cs el clc las prestaye el SeEuro 0b1 gatorio d-e Enfernoj_Eual dad, o 1o que es el inedio de ciones de la Scguridad_ SOcial, ya gue mantener aI obrero on cond.ic jones d,e cstas suponcnr eil def initiva, su vef trabajar, asegr"r.rando su asistenci.a dad.cra razon de ser. En el caso de1 en caso de enfcrmcdad., acciclente, , S0-8, guc cs cl quc afccta 4 la gran nayor-'la, cs dond"O se vcn más clarancnPgro, claro, todo esto cuesta te l4s elef j c i cnc j as quo e1 Organ j-s r4o - djncror V como, según se dice, en sf mucho t:clle. lo que se mj.ra os nucstra satudr somos nosotros J-os que 1o hemos de pagar. los resultados ho.y dc toclo esto mot

SOn VarjoS

Hoy

¡

dfa, la

SegurÍ,d"aci

Social

de J.as fuentes de ingresos nxís graqdcs y seS'¿l.as de 1as que posee r.rna c

1

es

,Is tado .

li t

i\b

I I I

I

\

¡ 'S;


ü"lqJti)*1i.

I:lFtii,trIl, jiIL 0 i:',.1t;],.0 ;iOCL,l 1., Cri l:,r,L,r,i.T;i 'Iertlrié::r eil cl- b,ir io c'l_c I r Ca-b¡.l¡_r-n;¡ y concrtl;am,:Lrtu- on cl- Ccn'b.i,', [joci,',.]-r h;in cc;,iicn:¿,'.cl-o 1as ;.ctiv'icl-ildcts c-lc1 mo vimicnto inf,,n'ui-1 d_csit"c princil;i-os d-,:: oc-bul',re , ,is-b¡,s ctivi -,,', ,.;s fi;.nci-, itI¡

l"iOVIii]--'rli L0

m1'a

..'

, cio'.,..in -l-os s¡l¡

rl O,.:j

!l .,: 7,

l_lr": .L,

-b,.,.i:Cl

e , d ',

crici¡3ic.1-.rs )oi Lln. E;upo d,c jó-inrni VCnCjS üOi,'CSi r/ V t_-.r-tCn -:;i "rti,,ncl_O -'l . h t:'l; ' 11- .: os, d ilii...,s niñc,.i con 6r:Ln vir:i;-cr ¡ii il., cbivi(r .ricS.

:.t

-,.€''-+/'--\

*t

/-*e

rli i

,

;i,

: (-'

i¡ il ll il

L-JCrl

lt \ il

'-:

\

fi*r,

(-,-\

üa

¿,-ll

_L..

{affi

h¡.c: -b_¡:cs ,rl:_os vicnc cclc,* gg3 Ltn i.:ontcn,-,j,t i.i l-os i,.ifci_,. no,s cn nlr-i.s-i;ro l¡,,,-,-r:,.-i-o,,,.t'i;.:ocinlo port Lr. rsoc-i.;,:ciór:i cli: r/rrcinos 1 rr¡l *O ,s-i;c rl.'r i- iicsós. Di-c.i:ro iroi,rcn.ijc coi:r¡1s i,c sn ru cr.,.L1d--iL ioiril os ( ctincr:o o11 rictítlico ) PliL'., ¡incrr,;i3'1..r-,-i,f )¡ Cr-_'ir.r-i ¡ ¡_ ,_i_1gUn, i ,iorna I .'is t:I:cc siil ac,'e s c1c l-os ¡:rci.r iloi:r? cuyo icí'r-r¡,-io cs c1 Hog.Li: c-t.¡-;l Jubilir(loo Asinii::,ro sc lcs ór¡i,niz.: un. -[,.sbí,: -. .i.,,-i¡c c]c L1n..i cornid¿t y un iDoco cl.: d-ivcrsión. Como tlsbos fcs: tc jos sit ,r- ;iil-i .'¿,-r..lr -f.urc: ¡ ilcI b.r.r.'-i r¡ SOn 'i;r.rsl..r.',..cl-oS cn i--Lui,oct|, . . 1?csumicncl-o, Ltna z ¡,.i1_ ,r.ii o sc 1cs s.--.c¿l (;.l';,)tsLro y sC 1cS cl-¡. ric co... \I i,;sdc t b¡rin11

d-1,,

Y aquí v,circ-l-rl,r ¡- cuenlo .tr,tucl-t-o: "l! un hombrc no. sc le d.cbe dár un pez y solucj-on.r.r-'l_c 1¡ comict¡ un crí; sino c¡uc hi;r .-:uc ¡nsr.ñ¡rl .- i.r rlcscar

p¡iri:i

(rL1c i;ncd_a

comer mncltol

r.rr_:

lnct:.

i{o cioncs

¡i c-Lc las bL,-c:l,.is in i;¡n i-l1tC incluc¡;n a 1¿i t-isoci cj ói:l ¿t, f C,rl.-liz,,t:i.. 1:) jl-bít ei.0pi:t.S,-r , ltOrto no c-fccrno¡ quc osta sc¿r. i¿ solucií;n c'i-r; dr¡.i,.,,..i'l

ntos y L.intos vicjor d-:; es-L;l zon,l, )/ .t .'uC las coirc.l icion,-; d-c it,lri-stcnci:i L'.r. i,.:d_os los n. vcl-cs clej.-itr mucl:ir: c i'l.csJ.tr, ", cS.j:)c,f,rn b

,s

'11-t

i/r l(

¡i

l;t I fl i\

]f i! il

,

I

,ii

t\ !.

I i!

h P,

\i

¡n,1..¡j.'


r''"d . ._,t/ : '*!' lA

lf\\

I \1\1

Er*'ii¿*

ESC{IILA Coi!il1fi'iU,¿r.,1,: 1\UilOtIE ,SIIA EI\I LA CALIE

trn eL cot,,,zón cl ll,rrcc-l.ri:r.¿.-: cn 1.r.,í)i;. se^la ile e::-i:osicione s qiLr.e e I Co_. legio d-e Ar.quii;ectos 'brene e I -"1-.- ¡l-..z,L di,: ia Cai-e,ii:a1, ¡y fu.r.jo el- eXpre-sivo tí,.u-l-c " S:ü LiJij Ct,\iIllO SI.fUllit -r-,.:i -J,-jOijll.i DI jiIlTtrS,,i,TI ,\.D:,1_, C,,l,li:'O -D , i,;i .i3O-f," .-jld ,j-1, IIUiiVO -Pr)-i-,f G l:f .-, i,.., li.t,.¡, 7 ) estLrc']i¡r.:r-bcs y meies-bi:os <"'l-c la iJscucl-.i Gi'i;.--,na cle ,,.r-tlcsaní-r e Iiricj-.rción -ilro,icsj-on,,r1 nos liernos d : cicl,.i-t'l o ¿r l- :irf z,:r Lr.n ¿;ri bo cr'c ;:.1¿,,rl,t,r ,., 1,,:. ciLr.ii;,rclr-,

- Y.

l'),':c¡l unorl r_loiles hg,i¡r s r¡i-eciru¡do al ,yr_;.nt,.i,tien-to d.e ¡.1n Actrián cl-el i,esós J/ .-1- f',.'L-ron,:.'i;o ltuni6-j p,..1 r-re _l_a Viv:cird-a l;r concrcta pcl;ici_ón c1e ciLlee al c|esa¡;lircce:: e 1 C:.iipo Li , 1a ilot¿, nlicst:,:a escti;1:i sca br".isla ilad-a, r-L igt-1.r.1 rLe l-rs vecinos, ,il PO1ígono C'c 1a. l,lina. J,-,el:o ¿,.1 no re".

cibir afin res, Lr-üs L,a conc-rttr-b.r 'rL-1.i,ros ircrid-¡, ¡l:rf (-l-r'i COr':l L iS t)il:iAS las (ue nL:tesl;''-j. c;mosrci-ón cs L1t1a nuesb::¿ - LTU.{J l,iA,S Jii,; -,,ii Jl-ü:LVl:ii.-

c-,]-e

DIi::r.i-0lT 3.

lliues b: ;_, escuel

a 11eva.

j.:.nclO dlsde l-9631 ej'r" c1,,,.,rcs rlc a.rbc.* s¡lnl¡-r , in-lciación lrl:of -i ,t 1,,)n?:1.r., jc r c '1. -l-.-s si3ulciües GS )cc.¡-a: lir-lr..cies: pin bllr,,., itibujo,"silirc., ca'i;iv j.¡r,--,i1., lr,o.;:i¡-, :, t)1.r,C-Lli-Cir-!- l,r:,.,:¡i, Cr,f'be y cOn.. fección, lai:o'-'es c-'.omésl-ic.--rs :,1f. Ll;,:tiz :ción ,',,: ,.r_litl'i;OSg CCrliniC,_-, , -i;es¡tnía en trt,:iil,euae ces'i;e::-í l jL: ,.C.:¡fiCl.'l .l_l_ :.1L.1.e .,a,tlo, -br: j:i -, '. i,,.-rO: i;o:novi1, eJ-eci;:::Lcici¿ld y c,..rpin-l;;ría., it-r,tb,,.

-t

-rt

trn est¡. situiación nlr-cs-i;i:os Jttirnosqrrcil-,-:n ltieir _i:r-.fl:¡],ti.rr;s en les f]]qs-es i1t-Le .r.''-n -'.1Lr.mnc, ¡ii-b.:no é1, dccí¡: eI 1t 'e :;e,r-i,J-,r,tl¡-rr: ¡ Ltn l:)eltio r-lista CLcl-'illi',.ii-i-r r.i¡;. -il ;lccl ona" : 'tlA r,';CUi,. C jiTfNti ,lA iriilT -Ul Siji¡ ;i1;¡ .i,:, C^1,,,_,1" Sr; vir .,t l_r.¡cl..a,:. ', fTo hi'.¡/ qLr]:én' ncs ru.j-tc 1a .,scite1a. Nr,sotrou -r'a tcn.eirros e:r,-roi:j-oncia en -] csto. I.,a ,_!;.p_uc¡"¡-[_a. Chipenb,.1:-í. se ernpczó en .. p.L,]¡.r, y Ia Coopc.ra-bivtr Gitan: f- :,ol¡i'én en :l-, c l-] t--, rlm¡lr,.zir,:: or!::..i ve z ya no serí.r. rluevori, 1l1u¡1]losr fl-csi;ros.y la ltsociación il-c Vecinos c,lL. Campo ile 1a . Bot¿lr ,iile nos he ar-,oyad-o nuy conc¡:e'barnen-0e¡ eueremos s¿lber:

'

se aüend-erá a nLle st-r..,-.s pe i;icion.es, -Di-).-iijJr'l qi-tctlará surfrcien-L-cme¡-be bien inst,,rl--cla esta l-scue,-a íir-.r.e h,rst,,i air,e¡1", cont:1h,,'i con t00 ¿llumnos X Lrince esrreci,rl-i es. -lsrrcci.,li:,t '.-tsc en L1n of icio, d-esar.iollar la cseativii],,:r. i:: bí si;ic.r.r' s:.1:er.' leei: y esc,:ibir, son vi:::crail.ere, CUJ,TU.l.l cl.cl pr-rci:l_o si 1La ! l-l(,\ra'I a c.-rcia trno rr- comprcincte::nos en 1a lucha por Llna soc-i-ecri.,c1 i]]ar.g CLr,,'.1!ll0

,-r

i:. ,- l-.'

,lLL,f,Uü.

c-rL:1c']

't'"


rul¡ü ii;,ri$

'-i;'.i.,'

il-

i,:l

'

' :"i ::r: il

:

:ir; 'i

.

;,1

\"1I

;-'-rF-..,2^\

se sabe las obras ciel l{i'tllo h,in provocad-o más oc un sr-rs có I los ..d_i fieios con-i;i*nos. Iros ve] cinos cr-e l-¡. ó;.11é J¡-Lan Güell tu.vicron L1c d-cs¿:lojar sus vivi:nc':is y aho rr en Vi-.¡:rcy ttmat -bailbiéñ barSn 1o niéino, tJn ¡.nbos casos h.r.n olt1i,q,rclo al Ayunt,.iri;.:.po y, la,lnpre s¡- cons-i;-ructo:ra a. firmar un con-brato coii incl_-lmi_zaciones cconóiníc¡:s J segurid-"rcle s ttar:e, .jLls vj_vi:n ,t^^

'j.

COI'IO

n'l'f ¡i¡

- \ úA!_!.-

?'-¡a€ r,A;,;

T

i,r{r,l)

At

Vr;J.4

L¿(1h.

cho ibestai, lüuestros i te:re ses 'no son los irísmos ile qr-Lien:s osbcntar nlr-c s'br¡.,. -rcif rc s cn'i; ac i 6n eil los org;nisntós ofici.il-cs? vanio,:l a reivinici-,:.r o,s nosotros, ho

Ei'i LU,S l_-l_ain¡i.c',os 9 3a-

rr.i os cxi-si;;n d-c ):rroblcm¿'.s . -bi-.,,i.,o

i-irfinic-LaclL;: scic hace

l-c vicíros no pu-

-l:Crn i.r r;:Ci--;iO clc-L;O('L.rS las inanerrals im.lgin.ibles, ci

' 11 11,,;¡r.ni,- tictr bo Cice :l il 'cs-i-,l.ln'bc d-c t-. Cociación - VccinoS clL.:r cs-. tc sec'L-or-- -,Lle óebic:re.

t!'.' ¡Ui,,i{O: subió ,.-r,,icc trcmno c-l L, ,r 12i 'rtas. dl qii-lo no sul:c :t sL1 :tiso cs cl .:;;,::ti. or si ño ,sc lC ,lt,.Cl'; -.,U.,1 - : Llcn,l )i,Opinl,; c,,,_rro c]r,"e .ritorá ne * mos s.riticio qlllc csos, bamios d-,: Diost?or y.r sc coJ:r¿n 1.r-s-- ,.,,'o1tin¿is antcs d.r cape zan: (Itr7 o f 50 p'L-s.

por bo;. 1-as. re mcn'üc ;

i,i.

c1:im;.ciones, '.)1 r)

)1 ',) ')1 ')

r

s.ilnpl_c

6tl! -l

') 1-

:-.

Li,

i:o;r ¡r¡n e n^F l-vr

vLr!

|

calilc c'i,: Il,i:i:ccl-onr,r clesd-e Lr-;r,i visi.t,i al 1rt- 6s S¡cl;or (suron:raos qL'c ,: i,rcnos s-. 1c sonrojirí:. 1a c.;u.,.) na |-i-cho .t'L1e a' Tí; -lio:ri--,;11 ¡1 ¿s ,,c b¿'t u.:¡ í t'l-rt tl.rn cl:c o::ilc nlción, Cl-aro qlr.i; 'efl mu cltc:;; :.S.;r)cbos l; l-, s so ;-. ci..rn, s 1l.c:, rin i;,.rrl-c, .

,,

1.t

J_,-',lt:)t_ún

auu.ciLlc

D) r=i

*i

ii .i\*l

:l.l

L.

J

;

Jl,

I 6 -l

ri,.,

vi:itri nucsi;::o scctor, ra

:l

-ri U_é C]-, ,Ud_i-

Aho:r;. cl nu_cvo A1-

.:

'cidos,r'r.r l'.¡,, c',niclit cn cu-cn-i;a ,nu'tc-. nlrcstros in* tcrcses, nu-csl;::¿-s ne ce si: cl-ac,'l-e s. Por l-c vi-sto soin )s personas d-c t,- clasc , d-,t lbs "-bon'bos y clUe rlo,,coe men''. Sí, ¡.1 lJ¡.i'cccr nL1es'b ti c1i¡rni-cr.,,,cl no d,.rlto rc s cn bi-::se Cl-c v:1, i¡ir, ,cn lu, illrre s m,í ¡ .,i:o1ti os c.'l : ¡r,l.tas i Llc ,.1,c,. ,¡:rsonas, o en bl-oi'rL1cs cons i;.cr-r.ic-l os si-;r otro oi; j - bivo .,11-c cl c-l-.: aln:.cen..,.rr'l,os cn Doco .lscio. Por íiso hcrnos c]-i-

,),

, ,i./r,r só_t_o h¿,, c']"ad-o i;i:e s te,l-éfonos pLr.r: ilu,f

ayucl

r-r

só1o sc ú..-buvic,:

:lcr-'Lí¿-r. l.Lo:i,.r-

,tn tiil-a¡-i,-f

l¡¡.rrio. Una cosü i, r.r:cl.ó claro: si noi; vi¡-r-t;::,-i rní:"s ¡i. mcnu(lo no 'br-n cirí mos liuü insistir (jn 1,., c¿rn'r 'i cic hi¡ictl-. : I mcnos por 'l i.s c l lc , ' f_9p61_

, -rJ.Só.

t"t


I

t!

t,

li

il--L-/ I I L'*,-.\, l,:-'.':l

i .'*'r

.'- -*':

I

I

"-f;-l-

í+* G,l-. ; I\.* ,.u. í.*i i ..-;l¡..'",.*'-, ¡*

tt,t i. \! \ , 1\+.:

\¿ r\

.-..!L./

l,' /\

'-.,.-:-\..

\ ". -i . ¡; , r

...

I I f ¿i.

R,esunen de ia A:e.rib1ea Exürio dini¡,: i¿" de1 Centro Soci;l -gesose {_lue ttrvb tu_ gtv' en sus pro;rios lociles, ¿. li s ll "'r,r. de Ii, n¿-ñ¿¡r¿: de Los tlolingos t6 y ü0 de septieubre de lg?3.

Se loe, en

irie luga;: el i_c,c de li. in¿erío, AsL:r.,!jlc,- d.e fecn¿., 2b tlc febr-e r"o y so pase e continuacion ¿i rcvi ¡-_. Ios ocjet,ivos üite se h¿,bia,n u,i:rc¿:clo en tcrl f e ch¿i. I pr:

' Sob¡:'e I¿:. incidenciI en l,-- geite joven cie., iJa" io, se ve qpe se ¡ra tr -egt,rio s jovenes q¡¡e est¿.bln yr r.e1¿..cio¡li.ctos; con el-gdn nucleo conc-. e :aoi t¿Sabién L &euelros que tenícn alguni;e,-Li.cio¡l i:e son¡.1 con los socios. iI; e¡r"oí i;do poca gente suelta, {{a habido relLcion con otri..': enLid.¿des del Ear-r io d.e c;ra & probl"r:r,, r*y con're tos o er¡ dete:,:Éini;d;s lctividi;oes" lla no se nos conside:-e en general e cono jove'nes despr-eocu¡ridosr ile o rí-r"t;irfoco hLy un¿r itleii. der.¿.siada exacte' c]e lo clue pretendei:o s

Se tra int,eg, u.do br.süant,c gente r¡uLavi, er¡ Ias Secciones con interejs en el t,rar bajo, per o hc, f -l.tado :: eocupaicion glob;l poi- los problenas cLel Centro y su r.elcLcion con e.!. Bar¡-io" Li Junti. ta¡rpoeo hr sido Lo sUf icientenente r.epr"esentativa, y se ?'o;role c¿u€ L :)i1-Lir de iruri- se ciebe'pone el uiyo- esfue. zo.

Se critica pol. pi-r te d"e i.os ar¡evoo sociose que en llgun roi:ento il¿rrecía que el Üentro ere llevado rcol un gru.:o cerri-d.os I ti:;bidn cue a, clgunos se 1cs hi.n puesto pegl-s pi.ne ent,ri"r en l¡.s Seccj.ones. Se constata que no hr.y sufj-ciente info:-:necicil} ;?are.el ciree Llegi: descorlociénd.olo todo: Í por ot,r,i part,e algunis sec. cionés hr.cen tan pocis ¿,ctivid.. cles sue es ctrif icil enter el:Éj¿ de su existenci¿-. Los ;:ep esentantes c,ue vc.lf L. Junta, no enfol'ri11 norLr:lnent,e ¿ sus_ secciones.

to*ir Le decision d.e l.revlr i li, practici re""Luónte el .siste;i de:¡e::r.esen fijo y otro rot;tivo por secci"dn, revoQe:.bJ.es po:- ésta c¡¡endo 1o cje¡-'. convenient,e y que d.ebev'r,r¡ inforr-,1'r cad.¡. reunicn c¡.e l¿. n1gra d.e lo c_iue se ulecicl'-: ere Jr¡nt¿, Si a.Lguni. Seccion no nor'b a represeittante en breve pILzoe la Jr¡.nta pod¡:i nonb: e lo si lo ve con\¡enieute Se l¡a.L¡I ¿ de I . i':po" t¿nci¿: d"e L r coordin¿ cidn entre Centros, rsí cono cLe los ir¡co¡rveni-e¡ltes erue pued.eÍt sl¡.ígir si no tenerios deniro del centr.o Il, neces¿-ri& cohesiohr Que debe ser Lo pr'ire o en cons.eguir. Se-iencionan l:-s d.ifi.culti--desu ya Se

t,¿-ilt,e-'r en Juut,r)e Llno

que no tod¡-s li:,s en'Lid¿-des te¡reros lcus Llis::r,s carcct,erísticas¡ Inf ol l;¿,n ¿ continu¿.cion ] ¿is Seccionesi "JC E¿JIVr -,CiJT¿iiISL,0

- ]I: T,CGCS - CINE-F0 Ul,, BCLETXNT - -illBi-I0'l_I0l" -

-

FüTCG .¿,FIl

_,j "JSCr.tlt-¡S .¡SüU.,:,,¿ ¡ I Fu ,],¿.:JIC¡J SC jlx¡ C0it pL"I.i ü ,J0üI¿rtr¡ (Contintrar'¿; ea ei proxí,:o Boi etín) G'Ll.'0


'i

.:r '!.

dl.j rbúén.i' ti¡:i'ba r.,3.-ibciros qüe' on 'cl pollgono d-c la:' lüil-.il T-*...T

ie,

otJ-"rn \vuv(.-¿¿

r-..ra-i:-1r'1l/ñy.l-' vvr¡u

¿1

nt¡evc 'Ioc,.:].;s Dlrt fruir ci;rias (9) d.c laH cuaics* ' :cljud-:lcadas, ürcs, ya cstSn pronto pucquc Espcrcmos' clan funciotlar, antes ,cJue :interescs cr.e tc:rccros 'las conviertan t:n mereaclillos '-^^A ^^".í cn c1 Bcsós. v\Jlu(J uiJu¿ IJct-v c1o

Muchos l-oc,:1cs,'bod-o muy bi:n planc,J.clo-.. -Pcro nnrlnrrÁ nn dnsNin*in L1-16 al ¿rv I/v¡ Yuv

tG .. 'l:;... F_..si:,,-,..-

uc) !r'i: d¿án.ruié"iü¿aue sc hiEol,.*o rlh üTxbog¡r.i:: Soletín,

s'obse

F^c

.,ta fcucirgüdn .:c16 .r.:l? asr-l' ' )qqc ..ñ- n.J.r'm,i c-ü[]lfln **SnO -*

1l-cv;. vcrclura al-'ncrcad-o

).si:ltio ei:ncio rcal í d-cbc lcu{into'-iincnto tnn.rr' 'l r 'fr-lri;.- .¡ \rnr^d.ll'nl ^ ^;^^ --:--¡- d;1 ilcrc;r,o vv¿rv+

.1 qg

t *¿

tii)(1.

'ewl

t

+

¡(;I

\L:o\

-tl--..f? LlitA -'' rla> '8t'

ú- Í'ta.t\,

c'¿-'t'

-

\,¡

la .ilscuela c-re llr.besaní¿':. clcl C;rmpo dc 1a Botrr que es una cosa quc J¡a frrr.*

ciona?

Nos iran d-icho quc el ,nt. dn l_. ._¡ocirnr-r,qir'l yruufuvr!vv ción cLc Vccinos d"- La ili-

na se prcsenta prfa conccji -i -'l -t JUI I llor CSO COn -L C'-.11.p.'.ñi no 'uicnc bicnPo p rt l d-cclicarse a los problcrnas d-e I barrio, ic ir*-r cclcb::--.clo .-l-l'u-n -.s rcunioncs cntre las asocia cioncs 'l-ca.lcs del scc'bor* pr.r,r di:cui;ii los problc-mas cic 1a Sc¡;u-riilac'l Socj-¡-1, No h¡rr acr:cl-idlo tod-as r por supr-rcs-bo.

A la c.-.liir,¡ t-:¡ li

Scgr-rn-

i¡. cons-bi'cución cicl- n.Litrvo l;rlr.i)o j)o.ra 1a corr.¡;tru.cción d' I Coi:t,¡lc jo Soc-i *l , u-,r"ñ 'rirsoi"ra ¡'i-Y",'l c1a As¿-,:ill:1-ea p&:,la

la Asocr,rcióir t'l . C:l:cz.rs d-e rnil-ia cie Tto, L'L-.2,, cl-i jo qLue ge 1o h,,.bí.. il -:(',-o cn 3r:'.nd-c. lTos i::'l -s;ó loucrro quJ tod.aví¿i nos or:.cor.l'b:'-';r'no,s ccn gcn'i;c cluC . r¡11,'. r'Liv::''l;irs: cl1 voz c lrLr.c,:-l arse !.1.1. c,:.;.t,,,'L n vcr: r'Lil¡uios i'niil td-Os Dof la tclc I sc d-cd.j-' ucn ¡" -i;omar: e1 pci-o a los r-]-ctnás, peor tod.¡.vía si Ios c'l¡:más son :ll en-bi-d-¿Lc'rcs cl-'.,r1 b¡ii:::io in1;cn-

F.

1,-,.1

r"l

,.4-

-band-o

h,rccr al-qo scrio,

S-,:, C:n;lc-La, concc jal recJ-cgid-o' -i. si no:: itued-c c:r-rllicar cr-iá.1 cs c'l-e-l- llis'i,rj-to plan c.'Lc rcmóC,c-l,.rci-ón c'l-cl Ec'-,ós c1tr"J confec-cl ciond con r¡is;'L-is ,r, 1.1 pro,tag.-;-:nCi- clcctof,iI " l-e c'l-i-iitos ;l-1,

Boletín el Besós octubre 1973  

Revista local realitzada al barri del Besòs-Maresme (anys 70)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you