Page 1

I / /*

.l

I

I I^

r{ I

端 fl 5 端 5

@ h*,fiRtrg 1$ 7e


--

'--::'l

'. :

tj,

' Estc r-rolctín cst{ dírigic-,o par:r rrn l ¡ ¡rctrt*a tome cotlciencia de los )roblor:cs quc i;j cnc (Ejor:plo: El

.._+ L----...---,-.---. INTEiIIOh iJItL SOL,EIIN -:---:-*=-*+:

SC[TA1I BESOS

CE}jTRO __-:7.*"+

iilrrzo. clc

cr

A97C

1i7,rTll,TI1.'') llll JLlJLrl'/LD-LLrr.U\,

ii --; ¡, ]\r .ri ¡iL!

ROSA

..

ROIVIJU

JOSE ORT'OI . VTCE}TI]IT '. " 1\{A PLZ JORIAI'TO :'" ..1 -i¡:^luT'TcTqe n q ir/rZAFUJ!f Jl Ili!.'.\v¡LUr/V

i\/r1i T-l(rl

AR

rrt.- 'l-rrl osi ¡ l-le s ccl- barric

:

,

,ar-r !j-uu

J

-f

TA

Hl i]RF.BRQ

FTORTIJNSL\ "Clür,{PCS, ====== =====--=== -__-=- === ===

== === = = ==

.'

| I I T'O , ,' I ;i'T,. ,.: , '' ' '1 '-

-'!' I{UESTP.T\

, .::_:i-:::_-,*

.,!.!

i nl-nrr n) /,u,;r..--v'"

:

J

candosc cucnts clc

iüf

-i l--i

los

COS[}S

problenes?nos

sentj-:'renos nuy satj.sfechos

ya

n uT !

R "ñ

.lf A

bO--

D^ il

';*---*+-

( 5',in i'f,', stiNT:^,) sl L03 XI .S i: !;--i7 -? E*'z) (sllt't .7*28*29

i.,. i'', í"r I,i''i r¿'! ,tdi ,'1,-1 .. .1 l**,1 {.4 ¡¡

io r'*r,ij

,

"1,.

,

'LUG--R: CID: 1.. c -.irj:s,

c;cin¿1." etc ...3*^.

;l'CTIVIII..JES

-----:1

uNÁ -o I ít*3 A A frflr,*. ,,¿*1 LJ t-- I i*¡ F¿ ¿

Á

ORG¡.}IIZ,':

-**

,

.¡vrb

I

,-i,rsJ-ttui1 s ,-u ca,l.-.:.s, :-i::n:b:.s y

:

,

.

I '

I il

II I

c I,l sccción d.c cxcl.¿tisi rnj.snc. l'ra ilcnsc.,lo*"ELle l1

u.n ErLri)l) -c 1,;,s qllc vcng:i.n l-ü plr-u¿c eJ-¿Jq"r I progr:ü:'"r-"I

I

r¡o ¿*Lr ^ar..ónizf.r--LllS" J ..Uf 5 -LIrr: 't:añ&na Sr\L-l-Dr'iS: *,--,i., . jJ'./ J

'--'€L

''Qf

U

f,ts

5-'-B:\tr0

QU¡ 0;','; LO

O$,

t.

lt I

il. lc,s 5 ,45 h:::as ^.

tc.Trlc I frs +r--'

"

CCI'rTI}'Tr?UX I'/L\X;MO u'ON TRES 1ij

qué

todo rrr'est¡o trnba,jo y e sfuerzo. van dirisid.os hacia ests NIIESTRO FIN.

nnnvr-!r:

l_ln

IL

ic;irr nu;¡ iirlonor' rir tl ft.l'l cs y nlt)¡rürrectQ; pril'3 cs;io yli .exis-ben rrLchÓs:'"otros ,qu.c sc pued"etl conprar el

cle SeñOfeS

colcgiü eLlc no r;tj-l-i. ztn ni dcján .-,+;r; e-ño \ .¡e ilcvlrles un poquito por y interés de sensibiJ.id.acL tonc su barr1o, Si f-leganos a conseguir qr-rc lr gente no se fije en lo tec* :ri nn r, l¡rrqrirro el flni-O üC l:s

FTNAIID/JI

IIO CS Sl:C&f

:!r¿

stán a oscuras?¿o

ar¿vv

t

Er l¡1 i-in-berior ed"icién d.c "El Bcscsri se Ítes ]rl ¿r,chac¿lcio q_uc -bcni¡:i ni:ler:os faLlos tócnicose fal-t:s orJ,ográfi crs, crc Tcclo cstc es cicr-bo pcro -1i-1cs-rv,¡

e

.l-¡rnr^¡.n 4rr sefie ^ u\ra!5(Lr1 rrr.e

U I'I.!!LúL

¿¿ ' . :.?-

.l

n n.',' i.-,nnnl¡r' ^¡^-l--¿ uuJr L¿ul- uurl(J ú \¿t¿F/ 6*¡¡ cri r.ilrnbrar J-a puerta cle 1¡ I ¡ r.rvori r. 11 ¿ ]_C,s C&-.

:lr¡rr ólfqlJ

un dineral

n rlT A D f\r,. 4:l /1 o L, UjJAl] UJ.llt-LJ r-r "

I I

I

i

DI¡iS DE ANTELA-l

,':,';r

I

"'j, , I


L

t;

* Liil

$)$'t

*

/' I

t

*f'4

\l '-b "*

n

\ ,'';

1\ tl

'4i

fr/1 ,r\ + J' i JFI L,

Tru F\T

#

d¿ fs

rg,+*

*-

's&

ffli inlención af esci'ibir esta real- i*' a rel=l exroiad, es que todos nos pcrenos 'a c.¡nc1úsión nar ün poco: e , y lleguemDS a ci c nuest,ra incorrecla itosrura. l D sde h'ace mucho tiempo venqo obser* va'nd;c en el Centro, une despreocupáción '.:

I

:

, (lte /. rr rlo i:rlez rñ¡ r-artc de todns rei'icro Y" \' dr

l nna ¿!aor

j l i:,ri n ) n,le \/p;i. l ',y nnh r,¡uuI.r¿crau,,/ HUE vEru( JadefanerrLC

BS critiDabie.

de \-ier l-as cosas, me fesuf-' "¡\ mi'forma 'i:r'

ta penoso y amen-u¡ble que uflc- pElsD[14 r-tn : jenpJ-c ) que cn'su casa (Pcr . poner ...._, r tratar. 1as cosas con carii.io prgcu¡arrdo nü . . rircr-Lr'¿iLi:rIriis, --l+.i-+.-;l--

a

don¡J, --"í OCnQe SC Vl-Cne venq3 3qU1,

a tomar formación' Social o a f,ontribuir en ef desarrolfo de 1:''s actividadcs y.que ineqnscieRtemente y de una forma radical act,'Jan con una desprcocu pación ta l. como tods lo materjaf.

-****-J;

-.+\rltl!l6sF*."*=

:

A 1a vista de todos esta, que no te-nBmcs e suficicnte dinero, como para fratar .l.as cnsas dc cuaJqLrier R.:ner¡p ell=nTln

ar

ñ-m-:¡n Conpi¿.C ¡r'l---¡ tlClCS5

n

¡nmnrr

y

COi-;3 nO

fo b¿ncmos, nos cstamos ti¡ando piedrus snrlrr? nr rnst¡n nrnnin tr:iedn v csto no creo ñun s4¡ -1 e rarc¡¡¿g c.onsciuntes. ,/c vGo f,rii\/ nn¡m,al nrre en las pe1ícUlas del oes- Y-'"

te se sienten en -las s ii-l-as y apoye n -l os pies cn las ncsas, 'o quc no vco ton norrr:a1 es qUe Una persona crea qua en E-L cén* L¡o csa rrpossGtt qu:da nuy "intt, porquc f J que si quedá"'eé muyl insocíal. descle todosl Ins nl rntns rln visLa ! Basla ya ! dc pegar port,-,¡ói, dc apo* yar os pies e n me sáb y' sllf a:s, de ensuc j.ar I ¡¡" n¡¡ndcs PuIUUua'va¡-|,".

-

rl

:

J.

i¡¡r

nq n,'r--Lge

,

Cn c.i

suei-o y no en 1a papclera ctc.etc"cLc, Tengamos cn cucnte dc unc vez para sieml prer quc todo J o quc bcncmos Gnrul ccntroe nos cuesta mucho sacrificio, mantenerlo y aumcntarlo, y scpanos a a \Jezl quc e csos pcrsonas que es tiene sin cuidado todor 1o que tie nen a su ai-cancen no ma i:tratanr e-L 1l-amar les 1a tención, yr hacerlcs vcr su equivocada postura. Yo voy desde aquí a lrcno¡ r¡n t¡rññ.-Yo a esas parsonas que van pn| el centro solament,e para pasar c] ticm*' Fo¡ qus ya quc su inlención nq es mejorar1o o ayuCar ¿ mcjorerlo sc 'imitcn por lo ilenOs a no cmpcB¡a¡l0 /-- Gu;rra-Lrr-T. Ylif'.Lj (ril,

\ )

-: 4fH'r


rrü,r,: {iA1¿

SrJCiAl

ffi{"U5l^r4

l:)

l: [,;I?¡,tAClütV

roca (.o -l-¡'.l. nu.-Ll) fu"tbo:i-, iioc]-es ctc.c-bc" ) ::ios hlcca 1':l'tict.1-rasién .c'1c l--. .juv;rr bil,i (-:: 1a rrr'u,- r ¡i rs o-,,t- l..t rosjl. no c:l-tbi tr:1" -rriCll politi ca c1r: ::ru.cs-ir'¡i jü:iciern" Cl-q, pc:1 io rtcnos C,c moniunto ], eu, I o * r':-incnte so vo rcrl-Lcjr,tk. c.,: -La cn--- unic.; cl-'ulc puedrc .-:uccicr cs quo cli-. Es; evicLente -l-r

cu,-n ü" -r'-.,,li21,j - -. 1i., I ...1'.¡,-, lct _t 1,, 'r\lf .i"C , I i_ l_,.t Sü f c, ponc rCl:,Cui : f seniÍtras por c,i Scitren:ri'., [icru-ncLúnsc ti-en]:o.

frri.grcL:l :, _l_:L ;ur..',:ntu,cl" cotxprcn"cl:LCa cntrc l-r.;ii L') ;v 21 a.Í-ios, .-,^-,-''o tl'tt' n-Ü ¡-'ocictlLos hece :: n:sotlos sitL¡-lición os crr¿zarn3s c so ccncil-¿s-i oncs ,,*aro-a,=1,""' t.nl'c cs-¡l 'l iJoliF-;il':r 'quc e s inc'r'itlblc 'f o i:rr'zos 'cL-ogon La cns.;ñrnzi pcliticr. ]i-iOi.,i-,,"' [tü il'i:'::'cg'Lrra L-.!.:C¿.L-,f..:. ' Hcl:ics CIC' i-r ":, .l sjc HCI-.OS clc -. "y-" -t,r.,y,, n_l_. -,.,-.1 ._ r. prji-ai' . c nz,¡,r_l uu ci r-.* r/a L;v ,r -,,u'rcrrftci nuJa ?:i': -l iliccl ¿1a r'1c nuestr':"s posi-* cc.ntar cori únorrnes ilcsr:os il' -inic-- :'::{t?":lo :' "Jlrüsenc:1-tr',

Li'-.1

e

--;;. ., .lc-1 F"ris"]"''-r r-icL-,1",:s 1):-:1.-i trangfcr,-r-.r G-r -l_f J..- rir ¡- _; ,,_nni A^. ,Jrr _ -., .vrvr. ,'i., lL ¿:¿ l',,ii-tic-: oii i-lis cLcci.:.ri;tlcs ¿c c-Lcna y sc 'i'ilc cicu-rrc quo pocli':;3os iJ¡.-rtar infiuir"

1. conun-i,i:ici.

'l,r.nltión sc ccnst:.ba.b:r en ir cll"*

"J":l*1"í;';"i : ;ll;::",:;".:;#; -i;r'¿ic1::

y licverI:: -i-scuela d.e liorua* quc I a juir"ri:lrtr-rci Ln.-ri"c-iv'ig i;;L- ci -r:l Socilri úr, l-a cual- tocl-os li:bla* cin no Csiaríir. c1i-siruust:,. .., jlg:-r"sú r.os, pci:ü pllt:cce q:uo naüic sc cLccide 1:l viilil por un rclr:¿--l pol-i i,:ico. l r-t::r ,:-l- cripujón ¡r-:rr- pon,rl: ün fu:r cu.Lent:l

l:,.: e ;i-i r r csto, jun.-l,o cor l-::" itilt.si fi- ci l.t'rFi:¡;scncs cn 1-o qLrc csta escu-ela cació.,r y clcspci:'sonrl-i zació;i -" ,+r¿o pe:r'.,l ol b3rr.i..r Jr ,3o' 'vc scnó-bidlr ia jliventucl ,cn i:stcs ¡-ru.c,jc significar posibilii1rrlcs l-ls anor:ncs c1e For.na-ncncn'¡os ('oai-1csrn,;siccL i.:cúcr:na,'. ci.ón, tintc social-, conto po-l itica (-jr.lc pucclc apor'i,rz' a li ¡uventud; Toclo

LT0r¡4.

5 i- b'¡ ¿: fri En

-esios cli:s , ol- b:l::rio cntcrc -/-,-J

cuelas hay nj siqui*ra. un

ñ

,t nrc ,ta fr ,', \i I,/LU'J

;g ,--l

n t, ñ-t I 11 llc :L*"

,1 . ¡ nhv- - ni se lil" co¡iliovic-Lo -ori la iiurcrtc, d"c i -nrl-! /¡'-t-^ -i' lrna iiiña cic nucl¡u :iñ, s , :ti:'o pe il eiLa Á c,- n 4U ! r1rr. \]nrrc¡r UV ra q Uu su (tL UO :i.:1 r* cunnd.o ibs. a} ¡.c:o--i-:gi-: ijJ:i: un¡',, ca* norar la ve f o ci-cLacl" , nir¡nete en la .iiv.;irj-d.a o-e ii'l fon:;o ri Crcr, quc nc sclt ileber:os setrti-r cl Magnanino; sc clicc qu,e f.'iló .qr.le ia ni-ñ:. j"ba cij,.-; Lrri-cla, sal ,,,,,irniio a l-:1. i-iue:rLo cie r"g.ba niña o.ue nos h¿l n boC,os sinc er.ie si esro si,i. lla,:ire ql-re Ii rrc:e, clcsil"r: _L,tr \r{jn* cori*rrovl.clo -¿ 'üena, s:Ln cnba:rgo,Lroclrianc-,s cnccn,-' oucrlii l,si, et ciclcr de e sta familia se Cl::rá cn o-bras nd,s cle nuestro batrer las r¡lices llLat.s tro-f"und.as"cll r-n i rt ia f,rlta. úc senric-i,.is qu-c ticni: cl ,-1

b¡;rric; por" cjcnplo: l-a fal tA. d,c un scnd,f oro, quc l:ultic"TCL obligado a cruzDf. .: k n.iñ.r. ccn. rr

i

.l

r scn \ror cl e

Cli

SCls

Q-r-l.C

¡r.i-Cn¡On

l-os conductcrcs qqc c-l ni;¡rio 1_L: gaq clpl acciC,cntc cL cí'l.tcc cic cs"¿r

_L

l'/Ie PIIZ

LL U

V V

U!


li

{.;'

{-.';*

iq-l

t lé

-ir ¿t

,rl'

' SLicede tailbién qu;, an ¡¡ssl:o barr'.io, (icnr; en ianto:s ctr¡s)r'no i:e l.-im-ra ¿: r,:.'¡L: uná u lrica:,,cnt- c ,.. 'l ¡ r.. ¡- ':i,- n. ¡ ¡l ina* l.ia ¡nme'iia, Exisi;e ctrc tcijú¡i¡ dsl ni,". ñr q1:e p.cr no iene: eciari. íi¡,,,ri¡:. 'Jl sc i s :ijos ), rrr. nrucic j. l,:J,',t,, i. uir i-t' . ¡r'a¡:-r il i:ríne:ia .J ?cacielni¡,0 l--üilo r,:s i¡:li-, l:'erur-:n*. :E 9n nuestlo b¿r:ir , r't rrar'-r ¡r:js Ce esLns .

ni ñr = f i r.-o¡ -,,C $al i..r_ ¡ i¡¿¡¡.¡ jl._f [i pf C* " bl-ema ai Llu.e s.? errirsntan ¡:ara scfucicnar e-l t'q,ie, hacl: trr co.rr -sus it-.-1 cr:i netores cic se -; s añgs, mie n;rti s e j l.as trabajan e s pa-

t¡o barr¡-o? no crr-lcmos riuc asÍ Dc {:odas formas y antcs quc enlrar ilras a i'cndc cn 1a cucstión, podríamos apLLni,ar fa neccsidaC d? u:bvcncionar, aficlafmcnte a subsodicho'parvulario, asi conc ccrstrucción inneciiata dada ie ncccsidaid, dc ni.lnvcs Flaiuul.arics quc \/3it-probl eme quc sc suf re . LJq,¡ ci ,-.-,:i-^l No qucCrr. afri 1a co!jae p¡.lcs.Las madrcs

c ficncn e sus nf¡':s;:latricufaCos y quc han dc ir a t,ra ba.l jar le mprano e .se cncucntran cüTr cf :'-nccnvcnÍcni:c dc quc i:1 tr:nte. Sclo biencn une sai,:;ióir, l.fr:varfos pal:vLr I ario r:c cstá abicrto hast¡:, las 9 a un parvuf,ario D.lf e !ha'ii :lL-jerq¡aciai dc l.a mañana, Cctrro cs ccillprcnsibi-c' ticnr.jn pafe rl fta zon¿i como la nucstr,a ri:: ra¡:l qLjc v.jr'sclas düsc¿tiscias para busc¡f i cien mi h,:bi¡antes s¡lo ha'y un par'{"/:Jlaric Una VDCrnii, Y ¿: -l rs scis r--ltl 1a nañana Q!ü rl c cLratloc'i cilt¿, s s,escni'. v rf,írci -r..:zi.i. sii cluccJc con frs niños y los l-lcvc a l-as insulicn'bc a i¡das v,-Lsias, dada ia cant i; nur:vc al. p¿rivu iaric "' dad dc niños mr:nül'cs dc scis,añcls rjuc hay l--n .nueslrc ba¡ria, ailnqLJe :sl;: ,-r¡bl,cna ijc , Algc b:rnbiÉn ',ruy indiqn: Lc cs c,l- hccht: pla;z:.s ¿si,'-tbr'-e l¿l : csucl-- ac cjLlc just,n l::as u na dc las parcdcs dc insuf iciencia dc j-¿n tl no ce-sa:: i,;ic Darvuf aiio e pr-cc isarncntc 1.i cluc ciá ahí -L:is d sgraci=s, i-rJls j:.r¿^r p,J. : L ,-ltic tii r: c:,i¡cr hcy un d:sc -rg¡drrc si ¿s l.adlcs. trabaje.:r no ,'l ;r. LJ c: bisuiars, ioco dc baetcrias y cjc górrric* fa or:in:id¿,r a -l,os niños, J.a sr L;c-iún cstá rrn¿sitt resuc"lta'pucs cn. c,.,1 par:\iulal-L! hav ¡-rcs noc-ivosg QUC'haccn qi-rc los t¡iños cn ¡nnnrin¡¡c rr¡nñ ni-r.. i¡o¡r'¡- r.''-.r.r i:- 'l'l .Lr . j -u ir r rcn ,nin ou:'iin cogJr un' c¡f cl'uJD i-.-i.le t/ .-e (J-i-l-; ¿trt.riio.triLntt cit::J:r ¡, -,f ¿d i ¡ l-;-,cícsu, cs 'i-,..-cli::; 20 11,-t

'

'-.

irbs. diarias pür una coin j r-la cn n jiias niino* ls" r -la vista dc csta scric de cirj]cs d¡ s:.is..ños, .:q,r-,,;. Lr..: U:l r.Jr.sc-r \JLt1:r -,,-^+-..^j.. ,lcjr'Ls L.lJi: ilX-iqinics cn nolib¡c dcl cuilsLcr por irriio y fxrrs.clc sr--ii:-:jrfrr-s ccsir.:tas, 5i bi,-n ccrnlír, i re órq,..¡i s¡6. rc:spürs¡1.:l c¡ SU!I¿riltoSr a,.Csta carrtiCi¡i ,:l ::-cic a. la en- l: prrnte s,o ucidn a cslos pror:-1-cmas. scíiernza, 200 i:ls. resu i;¿: !uil un;,r iam-l-Lie

con rlas hijos rTtcnores cll spis ¡ños, ilr'Ja pf r- c I ics miI sci;¡,i-cnt,ts i:rcs:t¿rs me nsUaJ.cs, cahlidaC quc rTUy pocos ¡:,-i cdr:i p:-rEar" fl ¡rccio rce.l dc 1a cnscñanza. qLt c si: dá a irs i-ifios cs cj c 40ü ptrj r cr¡ n i¡ qu c ci -,',-ñdrñh-uiuurLrr'J

---.i-

PrrLU

dI_iu

.,.-i^'.-t!.JlJ.¡t.r

! lf,

:JúiiCit

pts, ,oor r,j.ñr c-.t -. :1,;. ilasta ahcra cs'b.c cói: cij: sc ira ido i_fi sil-ucioriandc con subr;circ:'o¡lcs a ncC¡ Cc {|j cariCad, ahcra fe cua¡"1 íe^ ic 1a sLt tlvcncidn no cs ií ja fi-i scgura, rúf csD \le eic¡,Jo ¡lr-rla dc pr-üqunL¿.iini:s ¿ QLIFj pASARA tl- DIA. QLi[ [STA SUBUtt\iCiuNl flLTt? a ier L¡cz ios innCcs p.rra ,jar ucn:+-iLr:cidn de ¿stc par\¡u ario ianb'i ón l'uc-lcn cj c cjona* liáir palticu-Lar, Tambión cs hcra cjc prc* guniarnos i quc. hacc c crqeirlsnú rcspcn* sabre? i acaso iqnor:.cl plri.r cnel dc nr,Jcs* Cc, 2'uü

(r\$(Ít #,i;t*l f*.*=

iJ.

i

YHü ,q l5

tLa

{124J

f

r'

la.¡

0


{)i .^i

I

|ll \ ,/ I r-'-:

f*r'i j---

{

)|

|*-i ,/ **/

a) I

lii

il\{ {

i

I

IIrla s.nigcs: Co::r,: yn os c-r-iunicr";l,rs e:i c] bcietin a.rLtcrj,crr iJasanos a irifgrr13r¡S c1e u-ri. n1;LüV*r lib¡r-. quC lray en ni-res-b:r'ils cst:¡ntcriasry CLel qug vanos a he.cer un pcqir-eño risrr.j-rcÍl para vriestrc conociniento;

, gtt+¿llqr{"{!Eg:ll-!gl'Jgg Hrrorcl Robbins

En cI l-ibrc; so r"¡;-Lt.ta la Liistori¿-i ilcl cine (C,e sdLc sr,.s cot'ticnzos, aíio igOB aproxin:rd.nncntc,hlsta l-93E, .iorlcie o1 autcr pcne fin a la n'lvcla) trn cl transcu::do il.c cl-l-a [)cnc c1c iiinifiesto ta lucha ql-]-e scstienc cI prcrpictaric iic nna ccnirl:ñr:r: cinenatcgr.'áfica (Milgnu:-, Pictures) con+;ra tlda una seric clc o'ostáculos, q--le sc l-c prescntan (lcci;rnistas d-e \ffall-. Stcttj pr.tducttra C,e la coi:pctonci-a),conslgu.:Lcnilo t.iantcncrla a flote. Una cnfc,r¡rci|aü cl:cli:.c:L :r.cít-r-,:-r. ci)n l*a vi-dia clc Petez' Kcssler. Ilarold- Rcbbinsrl:acc in::c::'cs:Ll-r,cntu -:l srgunt rl-r;-rCinnd,olcs uires pr-nccln.L:s cie crotis:^,,.. y t.:rsi'r-t ( ü,- i.- SJ 1ti,ci.'Ü-l .,lr ul Cl;rS l cr,C ll nc,vcl:. Conccei-or d c i¡¿s intor.i rrici:,.ccs c1¡ 1r s tcíccleci ncrt.cánericanar ilonc ¡I clcsc;l;i _:"t r,itu:Ci... ..-s r;:l-rrític-.s "

-,1,1

', - i)i.lc*--*

-IliTlll¡t\s

r^üQLTISICI0IiIES-

IT, PPrlT,-) IEL :rL,',,cn], YO SOY irill,'ii{IT^ DE L'L

Harlii P,obbins .i" c1e la lgl esia

PI.,,^!TLE.O 11 YL)

J " H. ¿LT-LCTIC-¿ J " L,l{artin

2

LOS CUEIS C EI C..DIZ ]JE

L:\

Ranón Sctis J'uIfland-o clC ll

CjjLESTfI'IA &&

&&'3& && & && &&8c&84& & &&

P;r-EIiCIl0

sc p¿l,rece Iruchc 'a rLujer. Si no fucsc tJor cJ- biSotc -- Perc e s qllc yJ TL. t':eg¡ bigcte : Vci, íro; Pero ¡¡¡i ¡1¡-;lcr s1 Caballero,

Vt1"

"

CC1IFEJO

! Casate ni-l- j cr clc cnsartc ? No

!

so queclan viucl.as

Vigi1"

'l-1

!

i

-l

I J:--S

& &[!: 8;&'&.

EN CUILQUIER C:\SO En un rr;stld¿rilnte rLc New Ycr'lc hay coJ-gilclc un s¡1¡{sl que ilice :

Si quciia VJ. ccntcntorvllelva" Si rluccr,a Vc1" d,isgr,rstado, rcclriicrirlc nu-srstro establccinien-bo a sr¿s '3"-* rrr gos; sr:rd" i-rna bue na, brcrla. ''i{O HE COl1T,'üO UT{ FEIO EN T{T VII,\'Y SIN Elilfts;riiGo ?iviE Lt/ü'/iO C0tü0 ME Ltit1,[o,

r'

:

ESQiIrl,c

jj ja-ja-ia-ia*i&*ia-ia-ia-ie*ie-ie-ic-ic-ic-io:ic:io-io-io-iu*ju-ju-ju-


t É.*

iilocics sabcu: ¡s ol, proir-Li,.i:il?i i-il1c e-q L cscucla no :,;ol o cn nucs-tro ba.cr.ion sinc,, cn toCa EspaÍia; ljc:ito no \¡amos .a -tr"ata,.i:. t1c ti..lb-la.r: i.l cr s io r. iii-vci naci,¡nai, s:-nc c.;ncr'ótgilr-'i:-ic ci c nucstreis cscuclas o l-i,rs cr'; Ecsós " Si-;.s cicÍ'cc'üos son l.l¿ciics no scl_u ,J.c jll-;. rLc fucLr !o; c;r.-',1 ::r':rt , ilLJ sli pobL:o c¿rliciacl,rcria.góg'j ca, bas-balrtc 'l I c j cs Cc 3:, ¡¿¡.,.¿ l',ir,ji,Lgogia ¡:.<;ti v¡; r:ol-c accq uLil,ric r l:is rrá:-. :;itrs cl-a3os socirl's. SirL ,r*-'bgrgc -r cs l..ac]-rcs ¡:oti:-i:lncs occir inLicho, pcro l-tc a pir:r'rc pcrso= ira-I , siric cclia á,l'ru!o C-i pcrson¿ls quc .por cstar cn jucgr,, 1:r forrl:rciií::; irii;cx.cctual sccia.-i. y hlLinana rle liu-¿!. tr:cs lLi jcs nos ¡"fcc-ba i:r"cfur:il:;icntf:,i lntonces pt-rcs, Lrrgc quc art.l. cada coicgio 1:¿;1la Lrn -j

1

:í conc tal" ii,-qoci:rcidn -pueda irr.cs-i c ir3r ;iritr. Ios: orglrnisfics csta i;a,l,:s aqucl--i-o qli;e crcln r.ccuslL:rio cn bcag ficio cr.c le csc:"icla c CItJ-e Lrs i,n clcj-'i r:l-ti-'': ,,.,L blr.i'i r" Sil criba,rgo rluchos crcen quc es-

j;as :-rscciarciarlí,rs c]-cl¡en sj{:,f' íl.1go itr,iji cono c-L llur?-ijÍlvcz CcI rlirector dc -l-i,

c cs se ncilla-'. j.rtirartc - j; cui;ar lciui:l o que, cl rracs* -br": crc e q üc se clebc i,iace ri v.¿is{ i..9 -1-o lc ahcrran trabajo, -v pLrr dcs*" gr':ic-i a ¡lu-cilos gnr.pcs c¿ueCan pera o.q "¡ó por'.-Ir-r-c) 1.i-.r:l¿jr faccta inu¡i iiir¡rcr.-L:,ntc ::rc ?lt q ucclicLc atn ci tintcro cüilricl"c si h:¿r.i f cr-necio cstas asoci¡Lcir---ril.r:3 i esauc]-a; .y' su

.-s',Ci3('os

:'

Cr-rü ,;a

1l. .¡

;

.+-3

.li;, -j tr ¡--\

i;r:"'r'rLita narcaf e sü r-l.f-1.

29 qu-c sc rlcbcn -

:' I

''i;;

y - ,-_--1É,j_r' '.¡

lstas asociaci lr.'cs

Cie iraCLre-;sj qutc . cxcucl:,1 so ccrSloi:lics , cor.:'D cri;Lr 1;ropi:s "

rrt..'p"r:rr'l osl cJ,,ntro dc l-a ...-r ^--rurjar oir puS irl.oblcnas irr,.!ir .^--i.^

i

su.bccircicrtcs,

-l'¡e

cas

CS'i;U-*'

clc mlincr&

c1

cio ncccsi-i;a, sittccros, honrad.cs J/ c¿r.paccs clc ir ;n narcha hici:i u,t"i¡l" ""' vid"a nc jo,":, :;in que ninguno sc qu.c-" a\ ',

';ña?.:e ur i,u

o

l\Ta D t7 rit! !\L'.

'rCIliil[DC VEÁS ii UN iiOl,'ERE Ll,OlRlii]" OOllPR.rifn

iil't

Il',[Ptri1,1,{TiAELE."

ItSOlC I)iISTE UiiA 00-ci IüXJOR CIiJE l:l-L PIIlilii:'L L,i FIitir.I\.,\ lE CO'P,lXF:Orr ,

l)li

l,ill"TtrR:

rrL:iS

],4r^rli0S

I\¡IV,i L;\S

i-r.ú

nuc:stros hi.i os scn:l l-os }irli:br'cs qLzo cl ilo:ndirto ac-tua,l. y ,.:i. nut:

S .i

u:ia linea dc ensc fi:-.,rtz-:t.

pI €jipafaf ,

cliar y conocc:r te'clrsc d- ..1-* - scÍianza .y :ills nucYas foi:ilas

l':i üii ,lill[ !

c'.1_o

Jc sic::itan resT)c,1 s:l;1t;s, ii- cs-l,o l,¡rs:

nr -¡.trj

{ *,

Vr :\ l¡

rnaes_1

i;..'.-j '-iül .

^ L.l_'tJ

-l

::'É-?

1)l:ijTJ&-re1l, qr-tc conc-rzcSln f os ituovcs, ; Jtou:i, .,u"i-' .,t' .r cla"r; o1 rrti¡t1o a cl,i-¿t

logar cori ef"

t::ai,.aui

19 llr¿c ics pacircs scl-.án hasta :i:ncj¿ ¡uccicn 1l cgar cL¡:nt:i:'c' Cic i¡l cscuel-a (l¡,: cliriit. qurr cleben crír* -r. -\ j -tro.rarle

I

'JC IJ*ui'O,l

:J'tri'J

pd#ñf,S

C,Sffiléil I#rvf,"* . üü

IE i,^S t,'tuJlillis S()t'{'P}.'"ECIOS:',S" llIVfldAS",. I,'ILTJERtrS ! i,\liF.flli l-,¿\S i\{,\I'TOS I


ifir ! i.-¿i")

(ytLngdt_19 --l

.|

l-: sociccled, ac-j;unl, 1:,. eenci ín ccnic tantas otras cosas sc iil pir':stituicL: \r se hi convcrti,j,r,, cn'l-r.n instr:uncnto el s€rrvicio ile uri.as pcfsoll1.s ü finr s lrulr crJñcrctos u-ne,s vcces ccn notivos Ind"ucla.blerrente cr.i i nl,¡q

r;tf:OS C¡-tn fíffCS tt:litiCCS, le irifyCfiif COttO nCCli1; de CleSl.crscnific:ción Jr dt,: riasific::ci-,ir. : c l: !t 1lsol1l; A 1:osar Co t.,.,üoe ilos,rbros cjtecl--,';s cn lrs ¡rcsibilirL:¿ües CLc l-a can-. ción cono ia] d.entr.o cle u-nas i:crspctivas S,¡¡ciales ]¡ culturalcs y por lc; tanto nrJs surl¿Lnos a} n,ivillicntc -L'c6cncred.or 'lc 1: canci ín, abrlcnrlc csta sección en nu.üs'i;ru Bol-ctin" c'.-:n -l-:.i fineiiC¿cl c1c prcsent'-rr ur,a can ciérr cn caCa núrcro, pci',t sobrc tcr1o una canción ctrue lrpcrtc algor Quc llcve un l:lcnsaje , o sinr:lenc.ite que ire,ga vcr r-ltlJS problemas exÉstcntcs ul 1¿ SocicClcl" Hcy prcscrrtanls u-na canción ó.a:\ngel liilialba cr,c la cual ?ray poco qlrc aclarrr pu-cs ;..r s- lr,i sr:r. üs -;:lst-nt; Jxprosive. c'¡r'r-.r,.'?ar1

Il{C0}',{ODIT;iT E:l nclcstcn ttr-bs a'quclls cr'u.c' il cl:cuun *icr sr;"i:cri-or ci.s quo can¡j-eri d-e penser scgóns vinguri 1' ocasió | ¡¡ -,a -[ T iIl_IO 'iil, I _)-t IeS-f,aC

quil'ri fá r ciiu pur qucdi:'r bé oIs ;uc fí',n pnprrs i'lc s:'.llt i n., c,n-o-^c.n cr t-ó erL irc-.] osta qui i:re Clica uncs coscs, qüe no creu els q,JC'en.L:¡bcn i cl-s qllc'ns maten t uS

ir.,r

;^cl'r Liev:,n't Iic

-t lJCu-

i-nc r:i:de cs a'1ucsi viure ri¿ln voitats pJri aquesta gent .r.rñ nrr.r n-'l: : rr)"i1. S tC nt :-COn.CS Y*v e:L-

fotcn

]r¿rst¡:L

la pe]-io


Continuando ..cn. el

es''cuC'ic comenzacj.o en

sob-r:e n.p

el Inteligencia mero anterior, o$recemos h,oY ]-a se guncla parte ciel misno I J.a

F011 QLE ESTÁPAS SH F/ISA?

Lcs. psicólogcs quc s >n rrs quc 1o estud-i-an. ciicen'q'J-e se pasaii 1ils sig..;ientes etaPas: I

..1

,\ L.

J

Etp¡n¡.. ! ust/*

itclis.en.cia -qensorírnc+;ri-z -i 11

¡\

rl ¡

ir sr

l\ A)

r

it

ir

ri

<l

ntui'ui-va

^On-C;-C-bl

d-e

,qhs-i;ra,cta

cl-C

2n:rlisis-s;intesis*

C.e

crcad,ó::a

0a2

años

Ce 2 a 7 l-i

L]

añOS

a

a.

2a años

Ce 20 e. ,; .

6

1a lrrimela cta¡ia clcl iri?;c h; o-c a¡:renclcr e utilizar sl.ls seniidos (a r.er, a oir, a tocar """) quc ai nacei'aún no sabe J/ a InOVcrSe (aniLrr. (. oget" cos-r.s, .;o1-ba,rlac ) En la seguncla apr€ncle a jugar, a hacer 31r-y3S las cÚSas qr-r'e ha visto, y es capaz lucgo rl-e rnaginar:ias, utrlizE) rrLQjof aún los scrrticLos y sabe rioverse y tnót*" r¡cjo:: }as cosas cl1-lr; l-e rocle¿in (Ciiru¡c, juegos de reprr;icntar,..). En Ia t¿rcer':. dcb: "rrr-l'It-icr llo sOlo a it"aginlr, línc:L hat-rlar, a eI presar tOdo iO qr,¿e a,re y sc -,na.gina, dc-l nrun.dO concrc-r'o quc 1e envuclvct En 1a cuar.ta clebc crracri::se d-e I nund o cñncrc-bo para buscar cl pasadlo abstractas y gq J cl- futu-ro, Es (:apaz iie corlcebir y ilancja:: reJ..aciorres ner.ales" Dcscub::c )r r.:ntiende.Las -Lcycs qLLe ri]1,-Ler./oli arl hombre a progre* En'

sar

"

In la qi.rj-nta c1;ap;. cs cr.,,az dc frer-r-te a u"n hecli"o, analizar pol?quc Ll ha sido *Ji,¿esrcrüzenüc srrs difercncias aspectos y al rcvés frcnte oprrrion3s ;r-UChOs hTCCLLCs , \'cr qLtC C c ¡i: h:iy cll conún , icl';rrtc dc nuchzs sintetizirlas , ctc. y por fin ía soxta y 'ftti¡xa. eta,pa. En cs't,e rnomento, I a persona cs hacer o capaz con toQlo l.c que ?ia cr:¡cid-o su iteh-gencia, dc crear de pensar algo rLu-c..ro salir la nayoria cle las F,úrsorias SC qr-ic'ian en la tcrcera' Nc saben 11 d-e su inundc concrcton sl; i.nteli.gclicia c,cticne su desarrollo a los "

aios

-[e iteligerlcia abstracta" Unos cu-antos 1!-cgan a l-a cuarta ctapa Muy pocos llcgan a ta c1u-inta" Quó Cificil cs u-na reunión, sinteti* zay Lo qr.r-e Se clice y lli-:ga::' a U-naS c;ncli-lsione S.,. .Iivagamos' Y más deldificii es arralizar vúr, clcscubrir 1o QULe hay Cietr'ás de una noticia -perioclico o d-e le T.Vu Y qr.le pocos aún J-J-cgctn a sabe::' crear, a iávcstigare a descubrir por* que sQ cstá haciend-o' euo i a inventai"se céno liaccr ncjcr 1o (

ccni j nr.lara cn cl- Proximo r¡ir'¡¡.¡,r

I


i&tn*r¡c* f*/¡rt*

¿1#rtrp¿ff* s

Sri##trséf?##¿{A#Á5

lÁs¡#./,

*

t

"l¿

fr ¡'r*l

,'i:y cf ls :t,.lviri-h¿l', ls q)L cL,:f:.ii-.lf,n b;rt::r-rc -.t t ,cl-'s 1:s ricsgcs cxrsj.* --l-¡. viúa d-e nuestra cra" Unc il.c el-Los;¡¡,lic-rr.';.1s, I-,cr,l c,,n 1¿s sati-sfaccioncs e ,g cl- d,esarroilo cle 1¿r Cicncla: , Lrn quc Ll-parrto., Si -l-a -i-j-bc::tacl ccnsiituciona]- prt-':strccho cr¡ntactc cíJn rcslLltaiLos cs , cc.'u,-,cul:r-cs c:: c1 c':It-;p-r tccnolcqi- ü.i.r:. .:r.r':ntrijlr su, r.r'T si cl bicncs*. ii¡r:.JLrLL hrr f-v:rru,; .:r¡i ll ¡ ,.t-l-Lf lrrrn-rt -'.r.rrr¿.r;J ruly :'-''l- tlf LI' r.r:lli-i '., CCl;bf¿f:i l¡ 1f ig.f:lüldrCSt3fi:.j-I'JS ;'r'tantes cn lrs ci,rnccptOse Se hiin clo l-a eclaCl cle i;rc ilc l-a. especic hU* Cir:scubict'to nu"evos tcri:íiros p:rra la r:ana" Ferc cn los pa-t sclr quc han ailc¡rip:r'cnsíón y ilcfinición du 1.a lila- luiridr.r rccj-cn1;cneate su ind-epcndcn* ;uiailcza" cia, La rrl-ibcrt:iL prJ-i-bicartno se ha lll hoi:mrc pi.,scc lctuel;cnte po- visto acorrpañ¡.¡(a por la libc::aci6ri r:lc,Io'cs quc nr-lnea.Lial:ia tenicic antcss t¡:.ralela cl"ci pu.ebl,r _y ¿e las ¡:iscrt_as par: cjcnpio, li, f¿,-,cuitad' dc i:r'lcluci:t ccoi:.ót.ij-cas i¡ sociaies qitc 1c cpri*cr-¡ntrclar ]-a qn-q:rgia, *}!!..!l-c.hq¡qc-r'¡1q¡,-.-,T::aS 1,.¡S I}U_cvlJS:enblenas ilc 1r :{t.\r,.^ r:iis frlictifera srl-rrnic, I ri lic* "

,

!w

cl-c

UJ-VLL.-ú?

ncs

¿ú

conba-bir 1a

'.)-. r¡.\-fi

-r1:;:,rf ; 9 \. l/ L,l

rl ¡

l-:: cnf ,r¡:cC:'-l-l; {,tC o C],C

Jt¿nto e]. de-

srrro]-lO'de 1a üicnc ja hcncis po d.ic1o ccl e brar c.l. Clcsarrc-l-].o d.c ]-a cr"{)siit'r -{-if;."1

" . E1

ol-j.c

l,-LLLL:J9Sv ^-

I

clc ie niscria,la

¿l

..i --¡ a¡i¿r'/¿

iit¡i /. il,f t Lti i i.:-lA ti .¡

"

rr-Li'bcrtail.

c -ittinurn 1:n,9.;ril cci. cncL c .¡icti-nas

:A)

V-

trt;

-.1-n -..-6.n-7-,:l u ) ., -I__JGILOU./ -,v

a 1¡,

ú

hcr-lbr.e * - n I ,ñ r-j n. .rrt:l i 1I,-. se cr,e que pucci.en

;..a'

r-

L,* (:-/

ser iitrres cn scn-tidr s ,psf .i tuci :-, trl.l y sin c,.'r-r:l'g

.li

;

\¡a

l-str tt?.'i \/r,- ñs

(-1.,

]-a escncia üc l-a I i"l-.crtaiL, es cle cir scr csclav,ls ilei

C

'un novi rLicnto gc 'tCt'.11 il-e -r i-bCi.--i-

-

" Lcs s sc d-e spier

VIS t-l

cüIMG --,nni

enf crr:iciLaci

il il

cl_ ün_*

C"e irCIrscnas

hanbre y ile l-as il,,lás cic cincucnte cs-b:lc'j"os, afr'ícr* ncce.qiclacr.cs scciaL:s. Desaparcce ln j-1.os cn su rra-li"or pirte hnn añ¡,',ciid'i ,J.esig;alc-lci p:iitica cntre los puesus band.c:'as al concir:rto intcrne- blos j¡ spílrccc ]-a icsigualiLacl cntre cicniLl , i{acc sol-r; 22 ¡:.ños ia cu-¡ir-ba" li;s que gczan cici pri.;íI-cgio d"c l-os p:.:r'"te d.c J.a pcbJ-acj ón irunili:Li vir.i¡. nucvos liicncs, y los."quc solo prr-cc1cn -f"i si-c:L .-¡r ccori,onicancnte, cü cr:lonias ctntcr-:plarl-os rle le jos" {) .11 tcrritoritts iLcpcnclii,.ri'les ba j o r)ccidiclai:cntc r¡oilrj-ancs tener con_ pirdcr.es inpcLi'irlcs. g..bieltnc C.e i:-L fianza cn ios nucvos r-iirígcntes, si lln nucstros d"ias J-a cnencip.r.ción clc cstos pusicran cn el- dcsarrollo Ce lisia cs casj. total ¡ y ovr :\fnca ci- ir.s hbcrti,LCcs hu:-ran:rs y la forna.* r¡l;i-icro rie trstad,cs inclcpcnclicnAcs es ci.ón tan.to social cclrc cul-tu-ral- cr.i n;-ilcrosisino y r"uncntr c¿c'11. dia nás,su-s eoneiud-:rclanosrcl rrisno arc1tl1 y Lr: casi totalid"ail C.c 1cs 230 nj-llo- tcson quc h'-.n pucstc cn l-a luchr po: u.'es Cc ¡ifric:Lnos han obteniilo su. sc-alc-,nzar l-c liburacién nacional" llcrania o cstan gcstionancloia." G::an* LIOVA iics r-rultitucle s sc han cnbcLrcac],o :rccicn.tenentegcn la avcntur¡"r fle J-a li* -.

--'-i


,.:..,

;¡i

nf;L

¿

| .^tj t\\.

l*J"-lY |"t43

._lr*-

*t

'

¿ y dú l-os Gcbrj-clistas,euú ?.. " '-lc i:s gabriclistas la ¡IITENCIOAI: ,.j:t..: .,.

4*,-,--ia - ya cstá terninaüa ¿ ? pefqjét qucriarrcs \ ir ¡r, fi n ol fA.nOSO 0R rquc Tcrtr'¡ y:. he rñi1yi¡ra(,i,'t"i-{ ivI,¡vuvrt IJVr'

eo-j¡-rlueLór.L\.Lsi

Cccir

i!! Na !!!

TORIO.

Tl-r¡-i.li

]

nri ¿ -l-i n-u --l UIVJI UL¿ Frenca¡rcntc, tcnirn:s r-iuciras S:inas rlc Uf, "clecorar cf- Centro i perc coi:lo n-o ha,n ccho nl' ca,. o

nnt

-r¡añ 4,LJJ 6A

UITVCLf,

rn.1 g CIC

ógU

o

NOTICI;i: En cl Ccntrl y:l tcncnos cscudo. -jrh.cra so]-c ncs falta el unifcrr,r.e ! I '. :-:-:--' Los cle^nxcursi,-,nisnc n,JS c-Liccn qu-c pc.r:l Sr.;rtlna Santa van a Gclid.a" ni nsys¿ vvv Mcnos nal que cn c} cancioncro inprii:ic1o ultirLancntc rl . ¡¡lYaor:n guna SltETA. . . porquc vaya c¡n las. cDncioncitas. l\".i ^1,.-. n]¡ q1-le ¡lt-¡-CStfO baffiO rrú .'li \rrviror k¿ulvla -l .r a?1

," nC eS UI1O c]"e lOS r_ras 'rr-gr-nalcs c.nprcnclcrlo vcr cstcs P3rr. i-r a

B:rrccl-na? sol-c hr.cc fiJ-ta prrs fglcsia tcncr-rJS urla cstu-.r-rLnt"r ilu-ninnciót y co;tr & case 1a nayrria tciicncs .Iuc llel'ar LiNTIRNA.

BOI{B/i.

n nn*r¡ c*n VUf,IUIcLDUU

n.-rirt },lt¿G

El ultir:ro cr,c lcs .clescubrixricntcs d.o los cLc Festc jos,cs poner un in.tcriritüntc en l-.Ls lucesr prir hacer l-a sala nás sicoclcl-i ca. ldos:trrs ncn,)s tccnic rs, pcrr ni,s prccticos lcS sugcrir:L.ts quc junto al bar instalcn urr puesto d.c ASPIRfN:\S. , e

"

SI IIiJ /rLGO QUE NO TE PAREZCA RRtrCTO ll CRITICTIIO !: v-cro pcr favor QUE NoS EI{TERE}'[OS'

AQUI SE TEliI,{tINri EL BOL,ETII{?

C0-


.i

i *L

¿

.

t

i{ ,lti \.l

rA/rñ# 5üf, I,c{l-

n$#"5#5

I I I

f' rryf: f ,fV I,¡1 : /*1 1**\-_f--*

o

T?l{t

-l-AL"g{

'.{Al'l

{ 1ÜN {&mi-AhdA

*pl nE {e SrtrfrA ffi

c a

üvt üt

,4Al##¿

^1#f\lTL¿#tr

Vt'Lt11¿_#S

{i 2 irT € }-,1 ervt¿cr n t*s AE' 3 p t## eL 3 T?oro* f,.*"* d.*s ,*a¿q*rp¿p {oaazo* ü

f

( f'

L*:¡s B*m*q€* ne ¡6

Boletín el Besós març 1970  

Revista local realitzada al barri del Besòs-Maresme (anys 70)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you