Page 1

Bases de dades: PubMed – Medline (bàsic) Darrera actualització: 20/09/2010

Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge


Abast Presentació de nivell bàsic de PubMed‐Medline: cerques senzilles,  operacions principals, prestacions més comunes i recuperació del text  complet dels articles.  Índex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Presentació de PubMed – Medline Com cercar a PubMed L’historial de cerques: Search History Aplicar filtres a les cerques: Limits Canviar la visualització: Display Settings Treballant amb les referències: Send to Recuperar el text complet dels articles


1. Presentació de PubMed-Medline 9 Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine.

9 Conté les cites bibliogràfiques i abstracts (resums) d’articles de revistes relacionats amb la literatura biomèdica, la investigació i la pràctica clínica. 9 Processa més de 5.000 revistes biomèdiques: totes les editades als EEUU i d’altres de fins a 80 països.


9 És la base de dades per excel·lència en ciències de la salut i una de les més importants que existeixen en qualsevol àmbit del coneixement. 9 Lliure accés:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed


9 Continguts disponibles des de 1950 (OldMedline). 9 Inclou 20 milions de cites bibliogràfiques (incloses les d’OldMedline). 9 La majoria de les cites inclouen resum (abstract) i moltes també enllaços al text complet de l’article. 9 Predominen les cites referides a articles en anglès. 9 Actualització molt ràpida. 9 Possibilitats de cerca molt elaborades (operadors booleans, límits, combinació de cerques anteriors, articles relacionats, etc).


• Tesaurus: llenguatge controlat i jeràrquic usat per a la indexació de continguts. • Medline fa servir el MeSH (Medical Subject Headings), tesaurus fet per la NLM, molt emprat arreu del món.

Exemple del tesaurus MeSH

• PubMed – Medline permet fer cerques de continguts per mitjà del seu tesaurus MeSH


PubMed - Medline integra altres subbases: • Pre-Medline: cites d’articles que es publicaran properament i dels quals ja es pot recuperar la referència. • Old-Medline: incorporació retrospectiva d’articles publicats amb anterioritat a l’existència de Medline (només d’algunes revistes). Els més antics són dels anys 50. També integra el dipòsit digital: • PubMed Central: els articles es poden consultar íntegrament en versió electrònica de manera gratuïta.


2. Com cercar a Pubmed AccĂŠs: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed


• Un cop a la pantalla principal s’introdueixen els termes que volem cercar (en anglès). • Els termes es relacionen amb els operadors booleans (AND, OR, NOT). AND és l’operador per defecte (si no en posem cap). • Es poden fer truncaments de paraules amb el símbol (*). Per exemple, si s’escriu asthma* es recuperaran els registres que continguin: asthma, asthmaticus, asthmatic... • També es poden fer servir cometes per a cercar termes com una frase. Per exemple “Isaacs Syndrome” només retornarà els registres on aquests termes apareguin junts.


• Si es busquen articles que tractin sobre el càncer de mama es pot provar amb els termes breast AND cancer Quan comencem a  escriure el sistema ens  farà suggeriments

En aquest cas podríem  triar breast cancer.... ...i fer clic a Search per llençar la cerca AND és l’operador booleà per defecte, no és necessari posar‐lo però cal  tenir present que això pot influir en el resultats obtinguts


• La pantalla de resultats ens mostrarà les referències de tots els articles que incloguin aquestes dues paraules en alguna part del seu contingut. A la part esquerra tenim  el total de resultats i diu  quins s’estan mostrant A la part dreta podem  fer la navegació entre  pàgines de resultats

Cadascuna de les  entrades es correspon a  la referència d’un article


• Cada entrada es correspon amb la referència d’un article citat segons la normativa Vancouver Si fem clic al títol...

...veurem el registre  complet (amb el resum)

Tot el que sembla un  enllaç, funciona com un  enllaç (p.e. Si fem clic aquí,  ens mostrarà TOTS els  articles d’aquest autor)

Al registre complet  també hi veurem un  llistat d’articles  relacionats


• A la columna dreta de la pantalla de resultats es troben varis blocs laterals que possibiliten accions addicionals: Filter your results per filtrar els resultats de  manera que només es  mostrin aquells que es  corresponen a revisions...

...o bé, a articles gratuïts  (entrant al registre  complet, trobem l’enllaç  al text complet)

Veure les referències dels  articles que es troben a  PubMed Central


Recent activity registra  tots els passos que hem  anat fent durant la cerca  i ens hi permet retornar  en tot moment

Also try suggereix possibles cerques  addicionals

Altres blocs que podem trobar: •Find related data per a buscar informació relacionada amb la cerca a altres bases de dades de l’NCBI. • Search details per veure els detalls de la cerca actual. • Titles with your search terms que mostra referències d’articles que contenent els termes de la cerca al seu títol.


3. L’historial de cerques: Search History Search History ens permet recuperar en tot moment cerques anteriors i permet, a més, combinar-les.

Si fem clic  a Advanced Search accedirem a  l’historial de cerques

L’historial de cerques es manté fins que passen 8 hores sense activitat a PubMed o fins que fem clic a Clear History.


Seach History assigna a cada cerca un número que ens permet combinar cerques anteriors:

Aquesta expressió de cerca farà una intersecció dels resultats obtinguts a les cerques #2 i #1 que, en aquest cas, es corresponen a: (targeted radiotherapy ) AND (breast cancer)

a més, a la part dreta, veurem els resultats  corresponents a cada cerca. Fent‐hi clic, podem  recuperar en tot moment la cerca que ens interessi


4. Aplicar filtres a les cerques: Limits Limits ens permet aplicar filtres o condicions addicionals a les cerques. Per accedir-hi fem clic a la pestanya corresponent:

Les possibilitats són moltes, veurem les més habituals: • • •

Suprimir les referències sense resum Filtrar-les segons la data de publicació de l’article Limitar-les segons la llengua de publicació de l’article


9 Algunes referències no tenen resum (abstract) i ens hem de conformar amb el títol per a saber de què tracten. Aquesta informació sovint és insuficient. 9 Per això, si tenim un nombre considerable de resultats, pot ser útil suprimir les referències que no en tenen:

Del bloc de filtres  Text Options marquem la casella  Abstracts...

...i fem clic a Search per tornar a llençar la  cerca


• Si volem limitar els resultats en funció de la data de publicació dels articles, hem d’obrir el desplegable que hi ha a Dates:

Podem filtrar els  articles publicats en  els últims X dies o X  anys... ...o triar Specify date range... ...que ens permet  establir un període  concret  (en format ANY‐MES‐DIA, on  mes i dia són opcionals)

En qualsevol cas, hem  de fer clic a Search per  aplicar el filtre


• El bloc de filtres Languages, permet destriar les referències en funció de l’idioma en que han estat publicats originalment els articles: Podem triar tants  idiomes com vulguem  (per exemple, anglès i  castellà)  Atenció! PubMed-Medline tradueix a l’anglès tota la informació que conté independentment de l’idioma en que estigui escrit l’article: Per exemple, aquest  article està publicat  originalment en xinès!


• Hi ha molts més filtres que es poden aplicar per a refinar les cerques. En cas de dubtes sobre el funcionament d’algun d’ells, es pot consultar l’ajuda disponible: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=helppubmed&part=pubmedhelp#pubmedhelp.Limits

• Els filtres es mantenen actius en les cerques successives fins que els desactivem fent clic a Reset:

• Quan hi ha algun filtre aplicat a una cerca, la pantalla principal ens mostra la informació corresponent: Des d’aquí també  podem desactivar‐los:  Remove, o bé  modificar‐los: Change


5. Canviar la visualització: Display settings Display Settings ens permet canviar: • • •

El format en que es visualitzen les referències El nombre de resultats per pàgina L’ordenació en que es mostren

Fem clic a Display Settings per  obrir el menú amb les opcions  disponibles 


Canviar el format de visualització • El format de visualització per defecte és el Summary. • El menú Format ens permet canviar-lo, entre d’altres possibilitats, per: • Abstract que inclou el resum i els enllaços al text complet. • Medline que farem servir per exporta-les a un gestor bibliogràfic com RefWorks. Un cop fem clic a Apply tots els registres es  mostraran en el format  seleccionat


6. Treballant amb les referències: Send to Un cop feta la cerca i aplicades les limitacions pertinents és el moment de revisar les referències recuperades i triar les que ens interessin. • Amb aquestes (o amb totes les referències) ens pot interessar guardar-les en un fitxer, imprimir-les o enviar-les per correu electrònic. • Per a seleccionar les referències que es volen guardar, imprimir o enviar per correu, es fa servir el quadre de selecció que hi ha associat a cada entrada: •


Guardar referències: Send to File A la part superior dreta de la pantalla de resultats trobarem Send to, al fer-hi clic se’ns mostrarà la pantalla d’opcions:

Per guardar‐les triem  File...

En fer Create File,  s’obrirà un quadre de  diàleg que permet triar el  nom del fitxer i el lloc on  es guardarà

...aleshores podrem triar el  format. Cal canviar a  Abstract si volem el resum o  Medline per exportar‐les a  Refworks


Enviar referències per correu electrònic: Send to E‐mail En aquest cas triarem l’opció E-mail:

També podem triar el  format... ...i el nombre de  registres que s’enviaran Finalment posem l’adreça  de correu i fem clic a  E‐mail per enviar‐lo


Imprimir referències: Format text Abans d’imprimir les referències és important convertir-les a un format adient (format text). En lloc de Send to farem servir el menú de Display Settings que ja coneixem: Summary (text) si no  volem imprimir el resum...

...o bé, Abstract (text)  per a imprimir‐les amb  el resum  Recordem fer clic a Apply! Un cop tenim les referències en format text, només cal donar l’ordre d’impressió al nostre navegador (Fitxer – Imprimeix) o bé prémer la combinació de tecles CTRL + P.


7. Recuperar el text complet dels articles 9 Hem vist que quan fem cerques a PubMed Medline el que recuperem són referències d’articles. 9 Normalment ens interessarà recuperar l’article complet (full text) d’algunes d’elles. 9 Si visualitzem el registre sencer veurem que moltes referències presenten un enllaç al full text. 9 L’aspecte de l’enllaç varia segons l’editor de la revista on s’ha publicat l’article però es troben sempre als mateixos llocs:


A la part superior dreta  si estem visualitzant un  registre complet solt...

...o bé al final de cada  registre, si estem  visualitzant‐ne una  relació  (en format abstract)


• Els exemples anteriors es corresponen a articles publicats en revistes del grup Springer els dos primers i d’Elsevier el tercer. • Sempre que veiem una icona d’aquest tipus en la referència d’un article que ens interessi, hi fem clic com a primera opció per a recuperar el text complet. • Si la UB té subscrita la revista (o bé, si es tracta d’una revista gratuïta) accedirem a l’article complet. Atenció! Si la revista no és gratuïta, per a que funcioni cal accedir-hi des d’un ordinador de la UB o tenir configurat el servei de proxy • Les icones que donen accés al text complet són molt variades:


Altres possibilitats: • En alguns casos ens podem trobar en què quan fem clic a la icona no accedim a l’article complet: el sistema no ens reconeix o ens demana un codi, etc. • En d’altres simplement la referència no presenta cap icona... Això NO vol dir necessàriament que no tinguem accés a la revista: la UB la pot tenir subscrita per algun altre proveïdor o bé es pot tractar d’una revista publicada en paper. Per tant, si ens hi trobem, SEMPRE cal consultar el catàleg del CRAI per a esbrinar si tenim subscrita la revista.

http://www.bib.ub.edu/


Atenció! Recordeu que al catàleg hem de buscar les revistes amb el seu nom complet i sense l’article inicial (si en té). Per exemple si volem buscar aquesta revista:

Haurem de buscar al catàleg: PubMed dóna els noms abreujats de les revistes (d’acord amb la Normativa Vancouver) però ens facilita també el nom complet, només cal posar el ratolí a sobre d’una abreviatura... ... I veureu que durant uns  segons s’obre una etiqueta  amb el nom complet de la  revista


Dubtes? Preguntes? Podeu consultar l’ajuda de PubMed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=helppubmed O bé, adreçar‐vos al personal de la biblioteca:  http://www.bib.ub.edu/biblioteques/campus‐bellvitge/ us ajudarem!


Moltes grĂ cies!

Profile for Biblioteca Bellvitge

Manual bàsic PubMed-Medline  

Manual bàsic de presentació i ús de la base de dades de ciències de la salut PubMed-Medline

Manual bàsic PubMed-Medline  

Manual bàsic de presentació i ús de la base de dades de ciències de la salut PubMed-Medline

Advertisement