Page 1

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

• • • •

• •

• •

¿Que é RefWorks? Acceso Como crear unha base de datos persoal Importar Referencias dende: – Bases de datos en liña – Arquivos de texto – Catálogos (OPACs) Introducir referencias á man Utilidades de RefWorks – Carpetas – Referencias – Ficheiros adxuntos Crear bibliografías – Lista de referencias – Bibliografías con Write-N-Cite – Bibliografías sen o Write-N-Cite Importar Referencias dende: – Internet / RefGrab-It – RSS Feeds Outras opcións – Seguridade – Compartir referencias

Biblioteca Universitaria. RefWorks

1


• ¿Que é RefWorks?

RefWorks é un xestor de referencias bibliográficas, en entorno Web.

• Con RefWorks pode…

o Crear e xestionar unha base de datos bibliográfica persoal, importando referencias doutras fontes de información (bases de datos, catálogos, sitios Web) o Crear listas rápidas de bibliografías en diferentes estilos o Inserir citas dentro dos documentos o Compartir rexistros ou carpetas con grupos de usuarios

• ¿Quen pode usar RefWorks?

Calquera membro da USC que precise recompilar información para os seus estudios, docencia ou investigación

ACCESO A REFWORKS Pódese acceder a RefWorks dende a páxina web da Biblioteca da USC (sección de servizos), ou ben directamente dende a dirección http://www.refworks.com/refworks

Biblioteca Universitaria. RefWorks

2


CREAR UNHA CONTA Para acceder por primeira vez é preciso crear unha conta individual cun nome de usuario e contrasinal 1. Premer en Rexístrese para unha conta individual. 2. Complete o formulario 3. Premer en Rexístrese

IMPORTANTE: para rexistrarse por primeira vez deberá facelo dende un ordenador da USC.

Débese cubrir toda a información, incluíndo o enderezo de correo electrónico, (restrinxido aos dominios @usc.es, @lugo.usc.es, @rai.usc.es, @si.usc.es)

Unha vez rexistrado recibirá un correo electrónico coa confirmación do login, password e código de grupo, cos que se pode acceder dende calquera ordenador. usar o código de grupo para acceder a RefWorks dende fóra da rede da USC.

Biblioteca Universitaria. RefWorks

3


CREAR UNHA BASE DE DATOS PERSOAL Ao entrar por primeira vez en RefWorks, a base de datos está baleira. Débense importar referencias de xeito automático ou xeralas manualmente. As referencias dentro de RefWorks poden verse, editarse e xestionarse para xerar bibliografías en distintos formatos.

Existen varias formas de xerar referencias para crear unha base de datos persoal: – Importando referencias dende outra base de datos – Importando referencias dende un arquivo de texto previamente gardado – Introducindo manualmente as referencias – Importando as referencias dende un catálogo bibliográfico ou OPAC – Importando referencias dende Internet – Importando RSS Feeds

Importar dende unha base de datos en liña RefWorks permite a importación directa de referencias de distintos provedores de bases de datos en liña como: OVID, SFX, CSA, ProQuest... Primeiro hai que conectarse a unha base de datos en liña e realizar a busca que interese, para logo facer unha importación das referencias seleccionadas á base de datos de RefWorks.

Biblioteca Universitaria. RefWorks

4


Exemplo de importación dende unha base de datos en liña Facer unha busca nunha base de datos (no exemplo úsase Biological Abstrats, en EbscoHost). Todos os servidores de bases de datos en liña con importación directa funcionan de xeito similar. 1. Facer a busca e seleccionar as referencias que interesa importar a RefWorks

2. Premer en Exportar

Ábrese unha nova pantalla na que debemos seleccionar a opción que permite gardar as referencias en RefWorks. Se temos RefWorks aberto, as exportará directamente, en caso contrario pedirá o login e password para abrir o programa.

Biblioteca Universitaria. RefWorks

5


Cando a importación termina aparece en RefWorks unha nova pantalla, dende a que podemos acceder os rexistros importados a través da Carpeta das últimas importacións:

Importar dende un arquivo de texto Esta opción permite importar referencias dende bases de datos en liña de provedores que non dispoñen da funcionalidade de exportación directa. RefWorks dispón de filtros de importación para numerosos programas, bases de datos e provedores. Consultar na px.da BUSC: http://busc.usc.es/Servizos/Formacion/REFWORKS_Importar_dende_outras_BD.pdf

Exemplo de importación dende un arquivo de texto (PubMed) 2. Elixir no display o modo MEDLINE

1. Seleccionar as referencias que interesa exportar

3. Elixir o formato texto

A base de datos devolve un arquivo de texto que debe ser gardado no ordenador coa extensión texto (.txt). As etiquetas da esquerda Biblioteca Universitaria. RefWorks

6


identifican cada conxunto de datos e son elementos críticos para a exportación das referencias

O seguinte paso é abrir a base de datos de RefWorks para importar as referencias en formato texto

Na barra de ferramentas seleccionar Referencias e premer en Importar

Ábrese unha nova pantalla na que debemos seguir os seguintes pasos:

Biblioteca Universitaria. RefWorks

7


1. Seleccionar o filtro de importación e a base de datos correspondente. RefWorks usa filtros para identificar as etiquetas asociadas ao texto. Cada servizo de bases de datos usa distintas etiquetas, polo que é preciso especificar un filtro para cada unha delas

2. Buscar o arquivo de texto gardado no ordenador

3. Premer no botón Importar para transferir as referencias á conta de RefWorks

Importar dende un catálogo (OPAC) Dende RefWorks e posible conectarse a un bo número de catálogos de bibliotecas en liña e importar os seus rexistros.

Premer Buscar e Catálogo ou Base de datos en liña.

Biblioteca Universitaria. RefWorks

8


1. Escoller da lista o catálogo que interesa

2. Iniciar a busca (rápida ou avanzada)

A continuación RefWorks abre unha nova pantalla onde se poden elixir as referencias que interesen:

Unha vez se seleccionan as referencias, premer en Importar (para enviar as referencias á carpeta das últimas importacións) ou Importar á carpeta... (para envialas á carpeta seleccionada da lista despregable)

Biblioteca Universitaria. RefWorks

9


Introducir referencias a man RefWorks permite introducir referencias de calquera tipo (artigos de revista, capítulos de libros, teses...), de xeito manual. Para elo premer en Referencias e logo en Engadir nova referencia

Ábrese unha nova pantalla coma esta:

Ver campos usados por permite saber cales son os campos usados para cada formato bibliográfico (aparecen marcados como 3)

Dependendo do tipo de referencia seleccionada, os campos a encher serán diferentes

Ao ir introducindo a información nos diferentes campos, aparecerán caixas que nos axudan a inserir información cos datos que xa temos na nosa conta

Biblioteca Universitaria. RefWorks

10


UTILIDADES. Carpetas A Barra de Ferramentas de RefWorks permite acceder ás distintas seccións para xestionar a base de datos. Premendo en Carpetas pódense organizar arquivos persoais onde gardar as referencias.

Seleccionamos Crear Nova Carpeta para crear carpetas persoais. A opción Organizar Carpetas permite tamén crear novas carpetas e ademais renomealas, borralas e desocupalas

Para organizar as carpetas, seleccionar as referencias importadas ou creadas de xeito manual e engadilas ás carpetas que interese (en Poñer na Carpeta). Unha mesma referencia pode ser engadida a máis dunha carpeta.

Biblioteca Universitaria. RefWorks

11


Os rexistros, dentro das carpetas, poden ordenarse por distintos criterios (cronolóxicos, alfabéticos...)

Para eliminar unha referencia dunha carpeta hai que seleccionala e premer en Sacar da Carpeta

Á dereita de cada referencia aparece información sobre as carpetas ás que está vinculada

Para visualizar as referencias en RefWorks, premer en Ver ou Carpetas da barra de ferramentas e elixir a carpeta onde se atopan as referencias que interesa ver. É posible elixir entre distintos modos de visualizar as referencias no menú Cambiar a

UTILIDADES. Referencias

Para localizar referencias concretas, Buscar RefWorks permite realizar buscas rápidas en todos os campos Na barra de ferramentas, en Buscar pódese realizar unha Busca Avanzada e buscas cos Índices de Autores, Descritores e Revistas

Biblioteca Universitaria. RefWorks

12


Ficheiros adxuntos Para axuntar un arquivo a unha referencia (texto , imaxes…), hai que editar a referencia.

Ir á etiqueta Adxuntos, e localizar o arquivo no ordenador, por último, premer en Agregar Adxuntos

Unha vez agregado o ficheiro adxunto, créase unha miniatura do mesmo na referencia.

Na lista de referencias a imaxe dun “clip” indica que a mesma ten un ficheiro adxunto

Biblioteca Universitaria. RefWorks

13


CREAR BIBLIOGRAFÍAS Con RefWorks pode crear bibliografías nuns poucos segundos, a partir das referencias existentes na súa base de datos persoal. RefWorks permite: • Crear unha lista de referencias bibliográficas • Formatar un documento, inserindo citas bibliográficas, para que RefWorks cree a bibliografía final do documento (útil para investigadores ou autores que precisen automatizar o proceso de creación de bibliografías nos seus traballos ou artigos)

Crear listas de referencias 1. Na barra de ferramentas, premer en Bibliografía

2. Elixir o formato de entrega das citas

3. Premer en Formatar Bibliografía da Lista de Referencias e seleccionar a clase de arquivo a crear. Indicar tamén a carpeta onde se atopan os rexistros

4. Premer en Crear Bibliografía

Automaticamente crearase unha lista de referencias correctamente formatadas nun arquivo (HTML, Word…), que pode gardar, imprimir…

Biblioteca Universitaria. RefWorks

14


Crear unha bibliografía con Write-N-Cite Para poder crear bibliografías con Write-N-Cite debese instalar esta aplicación no noso ordenador do seguinte xeito:

Premer en Ferramentas, Write-N-Cite, e instalalo no ordenador. Write-N-Cite pode inicializarse logo dende Word, premendo na imaxe que se crea na barra de ferramentas.

Abrimos o Word e comezamos a escribir un texto. Para introducir unha cita so temos que premer no Write-N-Cite e seleccionar a cita que nos interesa

1. Seleccionar a referencia e premer en Citar

2. No documento de Word engádense dobres chaves coa identificación da referencia

Biblioteca Universitaria. RefWorks

15


O final, gardamos o noso documento no ordenador. E volvemos a RefWorks: 1. Na barra de ferramentas, premer en Bibliografía 2. Elixir o formato de entrega das citas

3. Premer en Formatar Manuscrito e Bibliografía, e seleccionar o arquivo de Word gardado no ordenador

4. Premer en Crear Bibliografía

Crear bibliografía sen Write-N-Cite Permite crear unha bibliografía cando a aplicación Write-N-Cite non está dispoñible. Nesta caso para introducir unha referencia no texto que esteamos a escribir, abrimos RefWorks e:

1. Seleccionamos a vista Unha liña/Vista de Cita (na opción Cambiar a). 2. Escollemos a referencia que nos interesa e prememos en Citar

3. Ábrese un novo cadro (co nº de cita e formato) que hai que copiar e pegar no lugar do noso documento de texto onde terá que aparecer a cita

Biblioteca Universitaria. RefWorks

16


Unha vez rematado o documento seguimos os mesmos pasos que no caso anterior. para xerar o documento formatado.

RefGrab-It RefGrab-It é unha ferramenta de RefWorks, que se instala no noso navegador, e que permite capturar información bibliográfica dende moitas páxinas web, nas que haxa números ISBN, PubMed ID ou DOI

Premer en Ferramentas e logo RefGrab-It

Seguimos as instruccións para instalar o RefGrab-It no noso navegador

Despois de facer unha busca en Internet e atopar algunha páxina con información bibliográfica que interesa, premer en RefGrab-It (instalado no navegador)

Ábrese unha nova pantalla dende a que é posible importar a RefWorks a referencia da páxina web e dos libros ou outros documentos atopados nela premendo en Importar

Biblioteca Universitaria. RefWorks

17


Importar RSS Feed RSS (Really Simple Sindication) é un formato de datos usado para sindicar (redifundir) contidos a subscritores dun sitio web. Cada vez máis provedores de información permiten a creación de RSS segundo un criterio de busca, como NLM PubMed, Scopus, Nature... Para engadir unha RSS Feed, temos que atopar a fonte RSS na correspondente base de datos, neste caso NLM-Pubmed. Copiar a URL da RSS Feed, para pegala na conta de RefWorks

1. Na conta de RefWorks premer en Buscar e logo Fonte RSS Feed

2. Pegar a URL previamente copiada e premer en Agregar Fonte RSS

Seguridade Aínda que RefWorks almacena toda a información de xeito seguro, é posible facer copias de seguridade no propio ordenador. Premer en Ferramentas e logo Copia de Seguridade/Restaurar

Biblioteca Universitaria. RefWorks

18


Compartir referencias RefWorks dispón dunha utilidade que permite compartir as referencias da nosa conta con outros usuarios

Premer en Ferramentas e logo Compartir Referencias

Ábrese unha nova pantalla onde se poden seleccionar as carpetas para compartir premendo en Compartir Carpeta

A continuación RefWorks permite configurar as opcións da carpeta compartida, e enviala por correo electrónico a outros usuarios ou incluír a carpeta na área compartida de RefWorks:

Biblioteca Universitaria. RefWorks

19

RefWorks. Guía  

RefWorks é un xestor de referencias bibliográficas, en entorno Web. • ¿Que é RefWorks? Calquera membro da USC que precise recompilar informa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you