Page 1

Memòriaanual anual Memòria

Abril 2009 Abril 2010

2012

Blai Rovirosa Morgades Director Biblioteca Municipal de l’Arboç


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

La Biblioteca ofereix Instal·lacions i equipaments -

1000m² (aprox

-

Espais: o A la planta baixa: 

Sala de revistes i audiovisualsSala generalSala infantilSala polivalent

o A la primera planta:

-Sala general 2Sala de treballs en grupSala de novel·les i col·lecció local

Prestatgeries

Sales

Metres lineals

Metres lineals lliures

Sala infantil

53 m

2m

Sala General planta baixa

81 m

39 m

Sala General planta primera

152 m

29 m

Sala d’audiovisuals i revistes

37,8 m

3m

Sala de novel·les

57,6 m

7m

Sales

Mobiliari

Punts d’estudi

Sala infantil

Coixins i daus, 8 taules, 20

20

-

Punts d’estudi

cadires Sala General planta baixa

4 taules, 16 cadires

Sala General planta primera

4

taules,

16

cadires,

16 4

16

butaques Sala de treballs en grup

2 taules, 8 cadires

Sala d’audiovisuals i revistes

1

taula,

4

cadires,

8 10

4

butaques Total

19 taules, 64 cadires, coixins

64

i daus, 14 butaques

2


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

-

Recursos informàtics

Equipament informàtic d’ús intern: -

4 ordinadors

-

4 lectors de codis de barra

-

3 impressores (dos en color i una en blanc i negre)

-

1 impressora multifunció (escàner, fax i impressora)

-

1 impressora de carnets (Zebra)

-

1 portàtil

Equipament informàtic públic -

10 ordinadors amb accés a Internet i aplicacions d’ofimàtica*

-

1 impressora en blanc i negre

-

1 escàner

-

1 router wifi

-

Altres equipaments

La Biblioteca posa a disposició dels seus usuaris altres recursos: -

2 reproductor de DVD

-

2 televisors

-

2 auriculars

-

1 fotocopiadora

-

2 micròfons (Sala polivalent)

-

1 arc antifurs

2.2 Horaris Dilluns

Dimarts

Matí

Tarda

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

de

de

9:00

9:00

a

a

13:00

13:00

de

de

de

de

de

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

a

a

a

a

a

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

3


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

Resum de les principals dades estadístiques 2012

Recursos d’informació -

24.586 documents

-

Gràfic amb la distribució dels documents per tipus:

Tipologia documental

Llibres 15.857

Núm. solts de revistes 2.216

CD 1.940

Mapes 51

Documents electrònics 352

Audiovisuals 4.159

Visitants -

mitjana entre 180 i 190 usuaris/dia

-

gràfic comparatiu (2008, 2009, 2010, 2011 i 2012) amb i sense dissabtes: Evolució mensual visitants (amb dissabtes) (visitants/dia)

3 9,3 7 3, 6

2008 2009 2010 2011 2012

13

0 6, 4

17

0

83 9 ,40 97 3 ,6

11

15 8 7, 1 6

15

5,8

15

9, 8

18 1

14

0

17

12 1 2 8,0 0 8, 5 0

0 6,6

9, 7

,4 0 58

19 14 5,0 9 1 5, 1 7 0 5 17 0,8 3

4, 8 3 1 3 79 17 9, 1 6

5 18 8 17

3 0, 8 17

14

12

11 8 1 2 ,00 4,0 1 0 42

16 15 1 2, 6 7 13

9

150

1 1 88 1 6 7 7, 8 , 0 0 3 16 9 5,5 1 1 6 7 0, 0 6 0 1 6 ,0 0 9 17 5,8 3

1, 8 231 17 16 8 9,5

19

0 17

17

4, 8

3

200

18 8 1 8 ,8 3 6,0 0

20

1, 0

6, 8

0

3

250

73

,40 80 79 ,2

100

50

De

se

mb

re

re mb ve No

tub Oc

b re te m Se

re

t os Ag

li o l Ju

ny Ju

ig Ma

ril Ab

rç Ma

r b re Fe

Ge

ne

r

0

4


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

19

1 ,4

6 ,4 11 73 8,4 79 0 ,2

,4 9 9 73 ,6 94

85

100

83

12

12

7 ,8

6 ,6

14

1 1 4 4 3 ,4 1 ,2

0 ,8 15

8

16

2 ,4

19

19

9 14

150

32 09 ,6 17 1 ,3 20 6 ,8 16 9 ,8 1 93 20 0 16 9 21 6 16 13 7 1 3 8 1 8 9 ,8 2 ,6 14 20 2 ,8 0 ,8 17 1 75 7 ,6

7 ,8 18 5 1 8 7 ,8 6 ,2 1 17 89 9 1 9 ,6 1 85 7

20

21 1 18 97 9

17 17 8 1 ,2

6 18

200

19

7 ,8

20 1 20 5 ,4

2 ,2

23

6

23

250

5

Evolució mensual visitants (sense dissabtes)

Juliol

Agost

50

0 Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Altes de carnets -

un total de 3.044 usuaris al gener de 2013

-

gràfic de l’evolució de les altes:

Evolució d'usuaris amb carnet 3200

3033 3044 3005 3000

2967 2885 2831

2903

2919 2927 2933 2933

2852

Carnets

2800

G en er 12 Fe br er 12 M ar ç 12 Ab ril 12 M ai g 12 Ju ny 12 Ju lio l1 2 Ag os t1 Se 2 te m br e 12 O ct ub re No 12 ve m br e De 12 se m br e 12

2600

5

2008 2009 2010 2011 2012


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

Evolució altes de carnets 1800 1600

1562

Altes de carnets

1400 1200

Increment al 2008 Increment al 2009

1000

Increment al 2010

800

Increment al 2011

596

Increment al 2012

600 359

400

299

228

200 0 Anys

-

gràfic

amb

la

distribució

percentual

de

la

tipologia:

Tipologia usuaris 0% 1%

23%

6% 70%

Infants (de 0 a 11): 704

Joves (de 12 a 17): 169

Adults (de 18 a 64): 2.125

Més de 65: 38

Altres: 8

6


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

Préstec -

un total de 22.000 préstecs durant el 2012

-

una mitjana de 2.000 préstecs mensuals.

-

gràfic comparatiu (2008 - 2012) de l’evolució mensual dels préstecs:

Comparativa de l'evolució mensual dels préstecs 3000 2750

Documents prestats

2500 2250 2000 1750

2008 2009 2010 2011 2012

1500 1250 1000 750 500 250 0 RE MB SE DE RE MB VE NO E BR TU OC RE MB TE SE

T OS AG

L L IO JU

NY JU

IL

IG MA

R AB

RÇ MA

ER BR FE

R NE GE

Mesos

-

gràfic amb la distribució dels préstec per tipologia documental: Préstec per tipologia documental

41,60% 48,25%

2,76%

5,16%

Llibres: 9.151

Revistes: 493

CDRom: 606

DVD: 10.613

2,24%

CD: 1.134

7


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

Préstec interbibliotecari Documents demanats en PI 300 258 244

250 200

193 172

181

150

Demanats 2012 147

132

Demanats 2011 Demanats 2010

114

Demanats 2009

90

100 61

56

41

50

53 36

39

30

es t

re

es tr e

4t tri m

rim 3r t

2n

1r t

t ri

rim

m

es tre

es tr e

0

Documents servits en PI 300 250

273 239

226 205

229 201

200

Servits 2012 Servits 2011

144

150

Servits 2010

113

105

Servits 2009

85

100 54 50

29

27 22

13

24

interbibliotecaris

2n tri. 2011

es t 4t tri m

1r tri. 2011

re

es tr e rim

es tre tri m

3r t

Préstecs

2n

1r t

rim

es tr e

0

3r tri. 2011

4r tri. 2011

Demanats

132

172

114

244

Servits

273

201

105

205

8


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

Exposicions Durant el 2012 la Biblioteca Municipal de l’Arboç ha acollit un total de 3 exposicions:

- Dones d’empresa: exposició en homenatge a les dones emprenedores catalanes. - Simone Beauvoir: al voltant de l’escriptora. - Obre’t al català: al voltant de l’ús del català.

4.1.4 Club de lectura de la Biblioteca El Club de lectura de la Biblioteca Municipal de l’Arboç ha continuat aquest any amb un èxit més que notable. En la programació 2012-2013 hem continuat projectant algunes pel·lícules d’alguns dels llibres que es llegeixen. Enguany hem canviat el disseny del fulletó amb informació de l’autor. S’ha dissenyat un fulletó en horitzontal en comptes de vertical, com era fins ara. Hem mantingut la imatge identificativa per al mateix així com un punt de llibre que serveix com a calendari de la programació1. Actualment tenim un total de 33 membres i hem realitzat un total de 8 lectures durant el 2011-2012.

4.1.5 Club de Lectura fàcil: “Llegir <per> Parlar” Degut a la falta de cursos de català que es duien a terme a l’Arboç, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística del Baix Penedès vam pensar en algunes opcions on poguéssim relacionar el català amb la Biblioteca, o sigui, amb la lectura. Seguint aquestes premisses vam engegar una nova activitat el juliol de 2012, una activitat que vam anomenar “Llegir <per> Parlar”. El títol no va ser triat a l’atzar, si no que volia reflectir les dues principals característiques de l’activitat: el fet de llegir i el fet de parlar en català (per aquelles persones no acostumades a fer-ho)

1 Vegeu exemple de punt de llibre a l’annex

9


Memòria activitat Biblioteca Municipal de l’Arboç 2012

El juliol vam fer una sessió pilot per tal de veure el nivell d’acceptació. Degut a l’èxit de la primera sessió vam decidir fer-ho periòdicament, un cop al mes.

4.1.6 Visites escolars Com cada any, hem realitzat diverses visites guiades a la Biblioteca per a la comunitat educativa de l’Arboç. Hem col·laborat amb l’IES l’Arboç i el CEIP Sant Julià. En total hem realitzat un total de 11 visites escolars per a un total de 280 participants. Les visites s’han adaptat a les edats; pel que fa a les visites per als més petits hem fet una sessió més encarada als contes i al funcionament de la Sala infantil. Per als estudiants d’ESO hem realitzat una visita encarada a mostrar el funcionament de la Biblioteca i a conèixer el sentit d’un servei públic obert a tothom, també hem fet sessions formatives de l’ús del catàleg web (OPAC) i de les principals fonts d’informació d’Internet. Les visites han acabat amb un recorregut per totes les instal·lacions.

Logotips, mascotes i pictogrames.

10

Memòria 2012 Biblioteca Municipal de l'Arboç  

Dades més importants de la memòria d'activitat del 2012 de la Biblioteca Municipal de l'Arboç

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you