Page 1

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 30 marzo / 1 xullo 2012

Parafraseando o título da exposición Gravity & Grace. The Changing

Parafraseando el título de la exposición Gravity & Grace. The

Condition of Sculpture 1965-1975, que tivo lugar en Londres en

Changing Condition of Sculpture 1965-1975, que tuvo lugar en

1993, Gravity and Disgrace Ep. 1 parte do principio da inestabilidade

Londres en 1993, Gravity and Disgrace Ep. 1 parte del principio de

procesual e teórica que caracteriza a contemporaneidade para suxerir

la

unha reflexión sobre as instancias creativas que representan un

contemporaneidad para apuntar una reflexión sobre las instancias

mundo en mutación vertixinosa. Así, as obras que se presentan no

creativas que representan un mundo en mutación vertiginosa. Así,

primeiro episodio deste evento, que se desdobrará noutros

las obras que se presentan en el primer episodio de este evento,

momentos expositivos, editoriais e de reflexión, teñen a súa raíz en

que se desdoblará en otros momentos expositivos, editoriales y de

prácticas que cuestionan as condicións contemporáneas de

reflexión, tienen su raíz en prácticas que cuestionan las condiciones

construción social, e contrapoñen á idea de equilibrio e harmonía

contemporáneas de construcción social, contraponiendo a la idea de

as máis proficuas interrogacións sobre o fracaso en canto proceso,

equilibrio y armonía las más proficuas interrogaciones sobre el fracaso

a fluidez contextual como ferramenta crítica e a revisión das

en cuanto proceso, la fluidez contextual como herramienta crítica y la

aporías do modernismo como elemento fundamental dunha

revisión de las aporías del modernismo como elemento fundamental

comprensión máis ampla do presente.

de una comprensión más amplia del presente.

inestabilidad

procesual

y

teórica

que

caracteriza

la

O modo en que os artistas presentes nesta exposición recrean

El modo en el que los artistas presentes en esta exposición recrean

a realidade difire substancialmente en canto aos medios utilizados.

la realidad difiere sustancialmente en cuanto a los medios utilizados.

Con todo, comparten unha mesma consciencia da volatilidade na

Sin embargo, comparten una misma consciencia de la volatilidad en

reconstrución dos relatos individuais ou colectivos que serven de

la reconstrucción de los relatos individuales o colectivos que sirven de

pano de fondo aos seus proxectos.

telón de fondo a sus proyectos.

Paloma Polo aprópiase, mediante unha exhaustiva investigación

Paloma Polo se apropia, mediante una exhaustiva investigación

bibliográfica e en arquivos de institucións científicas, de fotografías e

bibliográfica y en archivos de instituciones científicas, de fotografías y

películas que documentan expedicións científicas que tiñan por

películas que documentan expediciones científicas que tenían por

obxectivo ampliar o coñecemento na área da astronomía. Sen

objetivo ampliar el conocimiento en el área de la astronomía. Sin

ningunha pretensión documentalista, a súa edición mnemónica

pretensión documentalista alguna, su edición mnemónica se desdobla

desdóbrase nunha película e nunha serie de paneis fotográficos e

en una película y en una serie de paneles fotográficos y collages

colaxes textuais, e desemboca nun relato aberto que opón á

textuales, y desemboca en un relato abierto que opone a la

centralidade do obxectivo final destas expedicións momentos de

centralidad del objetivo final de estas expediciones momentos de

banalidade recreativa, de preparación loxística e investigadora, e

banalidad recreativa, de preparación logística e investigadora, e

mesmo percorridos na paisaxe totalmente desprovistos de linearidade

incluso recorridos en el paisaje totalmente desprovistos de linealidad

semántica. Deste xeito, e fronte aos paradigmas científicos, que se

semántica. De este modo, y frente a los paradigmas científicos, que

basean na experimentación e verificación de resultados, a artista

se basan en la experimentación y verificación de resultados, la artista

Diego Santomé: Chaqueta y libro “Films que nunca veremos”, 2012


subliña a importancia do proceso e a inestabilidade interpretativa

subraya la importancia del proceso y la inestabilidad interpretativa

inherente aos actos de reconstrución histórica.

inherente a los actos de reconstrucción histórica.

Carla Filipe cruza datos da súa biografía con feitos históricos nun

Carla Filipe cruza datos de su biografía con hechos históricos en un

corpus de traballo que se desenvolve nunha dimensión para-

corpus de trabajo que se desarrolla en una dimensión para-diarística. Los

diarística. Os trens, símbolo por excelencia do apoxeo da

trenes, símbolo por excelencia del apogeo de la modernidad,

modernidade, determinan tanto a súa vida como o seu interese pola

determinan tanto su vida como su interés por la dimensión transnacional

dimensión transnacional dunha iconografía que se repite sen

de una iconografía que se repite sin fronteras. En sus dibujos y collages

fronteiras. Nos seus debuxos e colaxes a linguaxe asume unha

el lenguaje asume una importancia fundamental como metaimagen y

importancia fundamental como metaimaxe e comentario a un relato

comentario a un relato tanto factual como interpretativo o ficticio.

tanto factual como interpretativo ou ficticio.

Tanto Diego Santomé como Manuel Eirís y Marlena Kudlicka han

Tanto Diego Santomé como Manuel Eirís e Marlena Kudlicka crearon instalacións específicas para os espazos do CGAC.

creado instalaciones específicas para los espacios del CGAC. El primero articula referencias a momentos determinantes en la

O primeiro articula referencias a momentos determinantes na

historia del arte moderno con momentos de crisis y convulsiones

historia da arte moderna con momentos de crises e convulsións sociais.

sociales. Al lado utópico de la nueva escultura, anunciado por László

Ao lado utópico da nova escultura, anunciado por László Moholy-

Moholy-Nagy, o a la creencia optimista en el alcance universal de la

Nagy, ou á crenza optimista no alcance universal da abstracción como

abstracción como modelo de comunicación democratizado, se

modelo de comunicación democratizado, contrapóñense incidentes que

contraponen incidentes que relativizan una armonía siempre buscada,

relativizan unha harmonía sempre buscada, pero socialmente

pero socialmente inconclusiva. Las tensiones políticas que recorren el

inconclusiva. As tensións políticas que percorren o século vinte e que se

siglo veinte y que se extienden hasta la contemporaneidad se reflejan

estenden até o presente reflíctense en estruturas ambiguas, en equilibro

en estructuras ambiguas, en equilibro inestable o pérdida de

inestable ou perda de funcionalidade evidente.

funcionalidad evidente.

Marlena Kudickla aprópiase da linguaxe básica da escultura

Marlena Kudickla se apropia del lenguaje básico de la escultura

moderna para reflexionar sobre as súas posibilidades de

moderna para reflexionar sobre sus posibilidades de comunicación

comunicación perceptiva. Os elementos das súas instalacións

perceptiva. Los elementos de sus instalaciones se desdoblan en

desdóbranse en puntuacións abstractas no espazo e reverberan

puntuaciones abstractas en el espacio y reverberan como hiatos

como hiatos hermenéuticos que atopamos na máis linear das

hermenéuticos que encontramos en la más lineal de las proposiciones

proposicións lingüísticas. Así, o baleiro e os intervalos espaciais

lingüísticas. Así, el vacío y los intervalos espaciales adquieren una

adquiren unha resonancia particular, articulada aquí coa

resonancia particular, articulada aquí con la arquitectura de Siza

arquitectura de Siza Vieira, un tardomodernista confeso.

Vieira, un tardomodernista confeso.

A proposta de Manuel Eirís parte dun traballo de campo realizado

La propuesta de Manuel Eirís parte de un trabajo de campo

en Lisboa, concretamente na Praça da Figueira coa comunidade de

realizado en Lisboa, concretamente en la Praça da Figueira con la

skaters que teñen nese lugar un dos seus principais puntos de encontro.

comunidad de skaters que tienen en ese lugar uno de sus principales

A metáfora da caída e da tensión entre unha linguaxe contemporánea

puntos de encuentro. La metáfora de la caída y de la tensión entre un

alternativa e o patrimonio histórico tradúcense en dous vídeos, dúas

lenguaje contemporáneo alternativo y el patrimonio histórico se traducen

pinturas e un fanzine de distribución gratuíta para os visitantes da

en dos vídeos, dos pinturas y un fanzine de distribución gratuita para los

exposición. A habitabilidade do espazo público, a contaminación de

visitantes de la exposición. La habitabilidad del espacio público, la

velocidades e utilizacións diversas e, finalmente, as tensións creadas

contaminación de velocidades y utilizaciones diversas y, finalmente, las

por linguaxes e códigos máis ou menos ríxidos vense plasmadas na

tensiones creadas por lenguajes y códigos más o menos rígidos se ven

pintura deste autor, que máis que no resultado final —aquí tanto

plasmadas en la pintura de este autor, que más que en el resultado final

figurativo como abstracto—, céntrase na proposición conceptual

—aquí tanto figurativo como abstracto—, se centra en la proposición

enunciada en títulos de extensión desmesurada que indican propósitos,

conceptual enunciada en títulos de extensión desmesurada que indican

dúbidas e procesos de conclusión.

propósitos, dudas y procesos de conclusión.

É, pois, nos pequenos xestos, no modo en que a realidade é

Es, pues, en los pequeños gestos, en el modo en el que la realidad

percibida e reinterpretada en canto construción parcelaria,

es percibida y reinterpretada en cuanto construcción parcelaria,

fragmentada e densamente complexa, onde se estrutura a

fragmentada y densamente compleja, donde se estructura la

discursividade dun momento creativo común. Aínda que tan inestable

discursividad de un momento creativo común. Aunque tan inestable

como a condición da escultura na transición da década de 1960 aos

como la condición de la escultura en la transición de la década de

setenta do século pasado, á que se refería Gravity & Grace, percíbese

1960 a los setenta del siglo pasado, a la que Gravity & Grace se

hoxe un maior escepticismo ante o real e unha urxencia por situar a

refería, se percibe hoy un mayor escepticismo ante lo real y una urgencia

práctica artística dentro dos límites da estabilidade interpretativa como

por situar la práctica artística dentro de los límites de la estabilidad

forma de resistencia crítica e posicionamento ético.

interpretativa como forma de resistencia crítica y posicionamiento ético.

Miguel von Hafe Pérez

Miguel von Hafe Pérez


Manuel Eirís

(Santiago de Compostela, 1977)

Manuel Eirís

(Santiago de Compostela, 1977)

Vive e traballa en Santiago de Compostela.

Vive y trabaja en Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS (SELECCIÓN):

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN):

2011 Desocultamientos, Galería SCQ, Santiago de Compostela

2011 Desocultamientos, Galería SCQ, Santiago de Compostela

2009 Puntos de encuentro II, Marco, Vigo

2009 Puntos de encuentro II, Marco, Vigo

2008 ST, Zona “C”, Santiago de Compostela

2008 ST, Zona “C”, Santiago de Compostela

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS (SELECCIÓN):

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN):

2010 The Ground We Cover, Lokal 01, Anveres

2010 The Ground We Cover, Lokal 01, Amberes

2010 IK Will Ruimte 2010, (TAC) Temporary Art Centre, Eindhoven

2010 IK Will Ruimte 2010, (TAC) Temporary Art Centre, Eindhoven

2010 Het Wilde Weten, Rotterdam

2010 Het Wilde Weten, Roterdam

_

_

Carla Filipe (Vila Nova da Barquinha, Portugal, 1973)

Carla Filipe

Vive e traballa no Porto.

Vive y trabaja en Oporto.

(Vila Nova da Barquinha, Portugal, 1973)

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN):

2011 Bordas de Alguidar, Galeria Graça Brandão, Lisboa

2011 Bordas de Alguidar, Galeria Graça Brandão, Lisboa

2011 Experiência Flutuante - Paisagens Gráficas, Galeria Nuno

2011 Experiência Flutuante - Paisagens Gráficas, Galeria Nuno

Centeno, O Porto

Centeno, Oporto

2011 Arquivo Surdo-Mudo / Deaf and Dumb Archive, Tranzit

2011 Arquivo Surdo-Mudo / Deaf and Dumb Archive, Tranzit Dis-

Display, Praga

play, Praga

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN):

2011 Prémio EDP Novos Artistas, Museu da Electricidade, Lisboa

2011 Prémio EDP Novos Artistas, Museu da Electricidade, Lisboa

2010 Manifesta 8, Murcia

2010 Manifesta 8, Murcia

2008 Part-ilha, Spike Island, Bristol

2008 Part-ilha, Spike Island, Bristol

Vista da exposición Gravity & Disgrace Ep.1 con obras de Carla Filipe, CGAC, 2012


Marlena Kudlicka (Tomaszow Lub, Polonia, 1973)

Marlena Kudlicka (Tomaszow Lub, Polonia, 1973)

Vive e traballa en Berlín.

Vive y trabaja en Berlín.

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)

2012 I Lost a Minute but Gained a Day, Volta NY, Nova York

2012 I Lost a Minute but Gained a Day, Volta NY, Nueva York

2011 Archeology of Hole, Creating an Archive, Stedefreund, Berlín

2011 Archeology of Hole, Creating an Archive, Stedefreund, Berlín

2008 O Zone, Kunsthaus Raskolnikow, Dresden

2008 O Zone, Kunsthaus Raskolnikow, Dresde

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2012 Space Release#3 What I Predict to Remember What I Predict

2012 Space Release#3 What I Predict to Remember What I Predict

to Forget, Stedefreund, Berlín

to Forget, Stedefreund, Berlín

2010 Invisible Dog, Nova York

2010 Invisible Dog, Nueva York

2009 Swing Space, LMCC, Nova York

2009 Swing Space, LMCC, Nueva York

_

_

Paloma Polo

(Madrid, 1983)

Paloma Polo (Madrid, 1983)

Vive e traballa en Amsterdam.

Vive y trabaja en Amsterdam.

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)

2012 Posición aparente, Museo Nacional Centro de Arte Reina

2012 Posición aparente, Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía, Madrid

Sofía, Madrid

2010 Enough Redundancy In The System (Suficiente redundancia

2010 Enough Redundancy in the System (Suficiente redundancia en

en el sistema), Centro Cultural Montehermoso, Vitoria

el sistema), Centro Cultural Montehermoso, Vitoria

2008 The Precarious State, Skor Amsterdam

2008 The Precarious State, Skor Amsterdam

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS (SELECCIÓN)

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2010 Five Platonic Solids, Halfhouse, Barcelona

2010 Five Platonic Solids, Halfhouse, Barcelona

2010 Ins Blickfeld gerückt. French Institute, Berlín

2010 Ins Blickfeld gerückt, French Institute, Berlín

2009 Offspring 09, De Ateliers, Amsterdam

2009 Offspring 09, De Ateliers, Amsterdam

_

_

Diego Santomé (Vigo, 1968)

Diego Santomé (Vigo, 1968)

Vive e traballa en Vigo.

Vive y trabaja en Vigo.

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS (SELECCIÓN):

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN):

2011 Nuevas visiones desde el Congo, Galería Parra & Romero,

2011 Nuevas visiones desde el Congo, Galería Parra & Romero,

Madrid

Madrid

2011 Out of Nowhere, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma de

2011 Out of Nowhere, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma de

Mallorca

Mallorca

2010 Sandcastle, MOT Internacional, Londres

2010 Sandcastle, MOT Internacional, Londres

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS (SELECCIÓN):

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN):

2011 Construyendo el minimalismo. Colección Carlos Rosón,

2011 Construyendo el minimalismo. Colección Carlos Rosón,

Fundación Cerezales, León

Fundación Cerezales, León

2010 El ángel exterminador. A Room for a Spanish Contemporary

2010 El ángel exterminador. A Room for a Spanish Contemporary

Art, Palais des Beaux-Arts Bozar, Bruxelas

Art, Palais des Beaux-Arts Bozar, Bruselas

2009 The Forgotten Bar, Berlín

2009 The Forgotten Bar, Berlín


Paraphrasing the title of the exhibit Gravity & Grace. The Changing

that pits the centrality of the final objective of these expeditions

Condition of Sculpture 1965-1975, held in London in 1993, Gravity

against moments of banal leisure, of logistical and research

and Disgrace Ep. 1 is based on the principle of processual and

preparation, and even of tours through a landscape completely

theoretical instability that characterises contemporaneity to make an

devoid of semantic linearity. In this way, and in opposition to scientific

observation on the creative moments that represent a world in

paradigms based on the experimentation and verification of results,

vertiginous mutation. Thus, the works presented in this first episode of an

the artist emphasises the importance of the process and the

event that later unfolds into other moments of exhibition, publication and

interpretive instability inherent in acts of historical reconstruction.

consideration, originate from practices that question the contemporary

Carla Filipe blends her biography with historical events in a corpus

conditions of social construction, contrasting the notion of balance and

of work that takes place in a para-journalistic dimension. Trains—

harmony with the most fruitful questions regarding failure as a process,

symbol of the heyday of modernism—determine both her life and her

contextual flow as a critical tool, and the revision of the aporias of

interest in the transnational dimension of an iconography that repeats

modernism as basic elements for a broader understanding of the

without borders. In her drawings and collages, language assumes a

present. The way in which the artists in this exhibition recreate reality

fundamental importance as a metaimage and commentary to a story

differs considerably with regard to the means used. However, they share

that is both factual as well as interpretive or fictitious.

an awareness of the volatility of reconstructing the individual and collective stories that serve as backdrop to their projects.

Both Diego Santomé as well as Manuel Eirís and Marlena Kudlicka have created specific installations for CGAC spaces.

Paloma Polo appropriates—by means of a comprehensive review

The former coordinates references to defining moments in the history

of literature and the archives of scientific institutions—photographs

of modern art with moments of crisis and social upheaval. Contrasted

and films documenting scientific expeditions aimed at enhancing

with the Utopian side of the new sculpture announced by László Moholy-

knowledge in the field of astronomy. Free from pretensions as a

Nagy, or with the optimistic belief in the universal scope of abstraction

documentary maker, her mnemonic editing unfolds into a film, a series

as a model of democratised communication, are incidents that relativise

of photographic panels and text collages, culminating in an open story

a harmony that is always sought after, but socially inconclusive. The

Paloma Polo: The Path of Totality - Concepts of Simultaneity, 2011 (installation detail)


Marlena Kudlicka: Numbers Minus Letters, 2012

political tensions that run through the twentieth century and extend until

Manuel Eirís

the present are reflected in ambiguous structures, in an unstable

Lives and works in Santiago de Compostela.

(Santiago de Compostela, 1977)

equilibrium or an apparent loss of functionality. Marlena Kudickla appropriates the basic language of modern

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION):

sculpture to reflect on its possibilities of perceptive communication.

2011 Desocultamientos, Galería SCQ, Santiago de Compostela

The elements of her installations unfold into abstract spatial

2009 Puntos de Encuentro II, Marco, Vigo

punctuations and reverberate as hermeneutical hiatuses that we find

2008 ST, Zona “C”, Santiago de Compostela

in the most linear of linguistic propositions. Thus, emptiness and intervals of space acquire a particular resonance, expressed here

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION):

with the architecture of Siza Vieira, a self-confessed late modernist.

2010 The Ground We Cover, Lokal 01, Antwerpen

The starting point of Manuel Eirís’s proposal is fieldwork carried out

2010 IK Will Ruimte 2010, (TAC) Temporary Art Centre, Eindhoven

in Lisbon— specifically in the Praça da Figueira with the community of

2010 Het Wilde Weten, Rotterdam

skaters who use this space as one of their main meeting points. The

_

metaphor of the fall and the tension between alternative contemporary language and historical heritage is reflected in two videos, two paintings

Carla Filipe

and a free fanzine for visitors to the exhibition. The habitability of public

Lives and works in Oporto..

(Vila Nova da Barquinha, Portugal, 1973)

space, contamination from speeds and different uses and, lastly, the tensions created by more or less rigid languages and codes are reflected

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION):

in the paintings by this author who, more than on the end result—here

2011 Bordas de Alguidar, Galeria Graça Brandão, Lisboa

both figurative and abstract—focuses on the conceptual proposal

2011 Experiência Flutuante - Paisagens Gráficas, Galeria Nuno

contained in disproportionately extended titles indicating purposes,

Centeno, Oporto

questions and process of completion.

2011 Arquivo Surdo-Mudo / Deaf and Dumb Archive, Tranzit

It is, therefore, in the small gestures, in the way in which reality is

Display, Prague

perceived and reinterpreted in terms of parcelled, fragmented and densely complex construction, where the discursiveness of a common

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION):

creative moment is structured. Although as unstable as the condition of

2011 Prémio EDP Novos Artistas, Museu da Electricidade, Lisboa

sculpture in the transition from the sixties to the seventies to which

2010 Manifesta 8, Murcia

Gravity & Grace referred, nowadays there is a perception of a greater

2008 Part-ilha, Spike Island, Bristol

scepticism about reality, and an urgency to place artistic practice within

_

the limits of interpretive stability as a form of critical resistance and ethical positioning. Miguel von Hafe Pérez


Marlena Kudlicka (Tomaszow Lub, Poland, 1973)

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION):

Lives and works in Berlin.

2010 Five Platonic Solids, Halfhouse, Barcelona 2010 Ins Blickfeld gerückt, French Institute, Berlin

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION):

2009 Offspring 09, De Ateliers, Amsterdam

2012 I Lost a Minute but Gained a Day, Volta NY, New York

_

2011 Archeology of Hole, Creating an Archive, Stedefreund, Berlin 2008 O Zone, Kunsthaus Raskolnikow, Dresden

Diego Santomé (Vigo, 1968) Lives and works in Vigo.

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION): 2012 Space Release#3 What I Predict to Remember What I Predict

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION):

to Forget, Stedefreund, Berlin

2011 Nuevas visiones desde el Congo, Galería Parra & Romero,

2010 Invisible Dog, New York

Madrid

2009 Swing Space, LMCC, New York

2011 Out of Nowhere, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma,

_

Majorca

Paloma Polo

2010 Sandcastle, MOT Internacional, London (Madrid, 1983)

Lives and works in Amsterdam.

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION): 2011 Construyendo el minimalismo. Colección Carlos Rosón,

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION):

Fundación Cerezales, León

2012 Posición aparente, Museo Nacional Centro de Arte Reina

2010 El ángel exterminador. A Room for a Spanish Contemporary

Sofía, Madrid

Art, Palais des Beaux-Arts - Bozar, Brussels

2010 Enough Redundancy in the System (Suficiente redundancia en

2009 The Forgotten Bar, Berlin

el sistema), Centro Cultural Montehermoso, Vitoria 2008 The Precarious Stat, Skor Amsterdam

Manuel Eirís: Praça da Figueira, 2012


XUNTA DE GALICIA Presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo Conselleiro de Cultura, Educación e Odenación Universitaria Xesús Vázquez Abad Secretario xeral técnico Jesús Oitavén Barcala Secretario xeral de Cultura Anxo M. Lorenzo Suárez CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Director Miguel von Hafe Pérez Xerente Manuel Arroyo Núñez

Marlena Kudlicka: I Lost a Minute but Gained a Day, n.d. (installation detail)

EXPOSICIÓN Comisariado Miguel von Hafe Pérez Coordinación Yolanda López Rexistro Lourdes P. Seoane Traducións Interlingua Traduccións S. L., Jesús Riveiro Costa Montaxe Carlos Fernández, David Garabal (CGAC) Deseño Cecilia Labella

C GAC CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Ramón del Valle Inclán s/n 15704 Santiago de Compostela cgac@xunta.es / www.cgac.org aberto de martes a domingo de 11 a 20 h [luns pechado]

Gravity & disgrace: exposición  

Folleto da exposición Gravity & disgrace celebrada no Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC do 30 de marzo ao 1 de xullo

Gravity & disgrace: exposición  

Folleto da exposición Gravity & disgrace celebrada no Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC do 30 de marzo ao 1 de xullo

Advertisement