Page 1

FernandoCasás o agora xa foi e o denantes será CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 26 outubro 2012 / 10 febreiro 2013

Observar, recompilar, indexar, coñecer, recrear. Nunha obra

Observar, recopilar, indexar, conocer, recrear. En una obra

marcada por xestos silenciosos, Fernando Casás (Gondomar,

marcada por gestos silenciosos, Fernando Casás (Gondomar,

Pontevedra, 1946) mantén unha relación de curiosidade

Pontevedra, 1946) mantiene una relación de curiosidad

permanente coa natureza. Os vestixios do paso do tempo, os

permanente con la naturaleza. Los vestigios del paso del tiempo,

estados e formas entrópicas en permanente mutación, atopadas

los estados y formas entrópicas en permanente mutación,

na profundidade da selva tropical ou na exuberante paisaxe

halladas en la profundidad de la selva tropical o en el

galega, determinan unha traxectoria creativa de máis de corenta

exuberante paisaje gallego, determinan una trayectoria creativa

anos. Entre Brasil, onde iniciou a súa práctica artística, e a súa

de más de cuarenta años. Entre Brasil, donde inició su práctica

Galicia natal, esta exposición antolóxica dá visibilidade a unha

artística, y su Galicia natal, esta exposición antológica da

obra cunha determinación especulativa e conceptual singular,

visibilidad a una obra con una determinación especulativa y

que tanto se pode materializar en procesos pictóricos ou

conceptual singular, que tanto se puede materializar en procesos

escultóricos, como en accións efémeras e intervencións

pictóricos o escultóricos, como en acciones efímeras e

específicas, como será o caso das obras inéditas creadas para as

intervenciones específicas, como será el caso de las obras

salas do CGAC.

inéditas creadas para las salas del CGAC.

Formado como designer pola ESDI (Escola Superior de Deseño

Formado como designer por la ESDI (Escuela Superior de Diseño

Industrial) de Río de Xaneiro, Casás desenvolve desde moi cedo

Industrial) de Río de Janeiro, Casás desarrolla desde muy temprano

un proxecto artístico que rexeita o funcionalismo racional dunha

un proyecto artístico que rechaza el funcionalismo racional de una

profesión que chegaría a exercer. As súas preocupacións

profesión que llegaría a ejercer. Sus preocupaciones estéticas se

estéticas fúndanse, desde mediados dos anos sesenta, na procura

fundan, desde mediados de los años sesenta, en la búsqueda de

dunha linguaxe que articule as motivacións dunha modernidade

un lenguaje que articule las motivaciones de una modernidad

especificamente brasileira, cunha liña de actuación directa na

específicamente brasileña, con una línea de actuación directa en

natureza e, ao mesmo tempo, nun proceso profundamente

la naturaleza y, al mismo tiempo, en un proceso profundamente

arraigado nas neovanguardas coetáneas da desmaterialización

arraigado

do obxecto artístico.

desmaterialización del objeto artístico.

Os seus Projetos Idiotas constitúen unha sorte de leitmotiv

Sus Projetos Idiotas constituyen una suerte de leitmotiv fundador:

fundador: atopar na natureza elementos e asociacións formais e

encontrar en la naturaleza elementos y asociaciones formales y

conceptuais que dean orixe a percepcións alteradas de

conceptuales que den origen a percepciones alteradas de

movementos dunha transitoriedade absoluta e irrepetible.

movimientos de una transitoriedad absoluta e irrepetible.

Fernando Casás: Árvore, 2007

en

las

neovanguardias

coetáneas

de

la


Vista da exposición Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será, CGAC, 2012

Configúrase, pois, todo un espectro de accións onde o tempo, na

Se configura, pues, todo un espectro de acciones donde el tiempo,

súa dimensión física e conceptual, se torna en personaxe central

en su dimensión física y conceptual, se torna en personaje central de

da narratividade especulativa deste autor. É aí onde concorren

la narratividad especulativa de este autor. Es ahí donde concurren

esencialmente dúas realidades distintas: os acontecementos

esencialmente dos realidades distintas: los acontecimientos naturales

naturais e os actos humanos. O artista, fronte á indiferenza

y los actos humanos. El artista, frente a la indiferencia buscada del

buscada do ready-made duchampiano, aprópiase da natureza

ready-made duchampiano, se apropia de la naturaleza

precisamente na súa intelixibilidade, aquí entendida como un

precisamente en su inteligibilidad, aquí entendida como un devenir

devir panteísta sinónimo dunha grandeza existencial que

panteísta sinónimo de una grandeza existencial que contribuye a

contribúe a unha serie de obras que especulan sobre a enerxía

una serie de obras que especulan sobre la energía subyacente en

subxacente aos fenómenos de crecemento/colapso de sistemas

los fenómenos de crecimiento/desmoronamiento de sistemas

naturais, sistemas de organización humana e, en definitiva,

naturales, sistemas de organización humana y, en definitiva, sistemas

sistemas de entendemento filosófico da vida. Esta cartografía do

de entendimiento filosófico de la vida. Esta cartografía de lo

indecible tradúcese nun pensamento plástico que fai de Casás un

indecible se traduce en un pensamiento plástico que hace de Casás

observador compulsivo, un especulador de xestos mínimos.

un observador compulsivo, un especulador de gestos mínimos.

Ás veces sentimos que el mesmo se vincula á súa obra cun

A veces sentimos que él mismo se vincula a su obra con un

designio de exterioridade único. Consciente da deterioración ou

designio de exterioridad único. Consciente del deterioro o

constante mutación que se dá nalgunhas das súas obras, o artista

constante mutación que se da en algunas de sus obras, el artista,

alíase coa calidade efémera das súas formas por medio dese tipo

se alía con la calidad efímera de sus formas por medio de ese tipo

de distanciamento. Pois é el, na verdade, quen determina unha

de distanciamiento. Pues es él, en verdad, quien determina una

posición que máis que estética, aspira a ser tamén ética.

posición que más que estética, aspira a ser también ética.

Miguel von Hafe Pérez

Miguel von Hafe Pérez


UNIVERSO CASÁS

UNIVERSO CASÁS

Quero percorrer o mundo de Fernando Casás, seguir o fío dos

Quiero recorrer el mundo de Fernando Casás, seguir el hilo de

seus rumbos ramificados en rede de procuras exhaustivas. Hai

sus rumbos ramificados en red de búsquedas exhaustivas. Hay

unha casa de ollos e mans sempre abertas no lugar de

una casa de ojos y manos siempre abiertas en el lugar de

Seidóns, terra íntima e profunda de Gondomar. É o obradoiro

Seidóns, tierra íntima y profunda de Gondomar. Es el taller

onde vibra un tempo de máis de catro décadas concentrado

donde vibra un tiempo de más de cuatro décadas concentrado

como peso de valor tendente ao infinito en cada un dos

como peso de valor tendente al infinito en cada uno de los

incontábeis fragmentos corporais da Terra: mínimas sementes

incontables fragmentos corporales de la Tierra: mínimas semillas

con vontade de planetas e titánicos troncos de árbores de

con voluntad de planetas y titánicos troncos de árboles de

dimensión doméstica, raíces viscerais e restos de fluídos

dimensión doméstica, raíces viscerales y restos de fluidos

metálicos, memoria aceitosa do traballo en gasas operarias,

metálicos, memoria aceitosa del trabajo en gasas operarias,

segmentos de paredes que conservan o eco de instantes

segmentos de paredes que conservan el eco de instantes

dramáticos da vida que xa foi, papel para o rexistro da marca

dramáticos de la vida que ya fue, papel para el registro de la

sanguínea dos sistemas vexetais, gramática superior da ruína

impronta sanguínea de los sistemas vegetales, gramática

natural, mecánica dos labores humanos en obsesión

superior de la ruina natural, mecánica de las labores humanas

metamórfica,

Arte

en obsesión metamórfica, ciencia escultórica de la entropía.

independente da natureza e condición natural das artes da

Arte independiente de la naturaleza y condición natural de las

vontade devoradora de Casás, ese diálogo magnífico do

artes de la voluntad devoradora de Casás, ese diálogo

discurso da evolución das especies por selección natural e a

magnífico del discurso de la evolución de las especies por

elegante, tan sutil, case invisíbel man de Fernando en

selección natural y la elegante, tan sutil, casi invisible mano de

experimento de coidadosa selección artificial, artística. […] O

Fernando en experimento de cuidadosa selección artificial,

obradoiro de Seidóns é un depósito colosal de sedimentos,

artística. [...] El taller de Seidóns es un depósito colosal de

unha praia oceánica ávida de materia, núcleo centrípeto,

sedimentos, una playa oceánica ávida de materia, núcleo

burato negro paradoxalmente ocupado de luz.

centrípeto, agujero negro paradójicamente ocupado de luz.

ciencia

escultórica

da

entropía.

...

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO: [M]áis que a vontade

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO: [M]ás que la voluntad

construtiva, de intención enciclopédica ou cartográfica, máis que

constructiva, de intención enciclopédica o cartográfica, más que la

a función de lectura e interpretación dos territorios da existencia

función de lectura e interpretación de los territorios de la existencia

natural (e mesmo de determinados restos artificiais, produto do

natural (e incluso de determinados restos artificiales, producto del

traballo humano), a forza que dirixe o teu labor é o instinto.

trabajo humano), la fuerza que dirige tu labor es el instinto. Te

Sénteste irremediabelmente atraído pola luz das cousas. Non

sientes irremediablemente atraído por la luz de las cosas. No

podes desobedecer un mandato orgánico, celular, procedente de

puedes desobedecer un mandato orgánico, celular, procedente de

formas e substancias integradas no corpo cósmico do que ti

formas y sustancias integradas en el cuerpo cósmico del que tú

constitúes un segmento con capacidade receptiva, mais como

constituyes un segmento con capacidad receptiva, pero como

destinatario non plenamente consciente dos significados emitidos.

destinatario no plenamente consciente de los significados emitidos.

E cando o resultado da túa escolla é un obxecto que semella un

Y cuando el resultado de tu elección es un objeto que se asemeja

mapa, o que se representa sobre esa superficie son parcelas do

a un mapa, lo que se representa sobre esa superficie son parcelas

teu espazo interior, reveladas con fascinante efecto de sorpresa.

de tu espacio interior, reveladas con fascinante efecto de sorpresa.

Esta mecánica da revelación iluminadora ¿emparenta coa

Esta mecánica de la revelación iluminadora ¿emparienta con la

tradición dos poetas videntes, de simbolistas como Baudelaire ou

tradición de los poetas videntes, de simbolistas como Baudelaire o

Rimbaud? Non te consideras tamén herdeiro das procuras do

Rimbaud? ¿No te consideras también heredero de las búsquedas

surrealismo, aquela interrogación ao subconsciente, aquel culto

del surrealismo, aquella interrogación al subconsciente, aquel culto

do azar e a sorpresa?

del azar y la sorpresa?

FERNANDO CASÁS: O que busco coa obra que fago é a

FERNANDO CASÁS: Lo que busco con la obra que hago es la

autonomía do instante que xamais se repite. Procuro xustamente

autonomía del instante que jamás se repite. Procuro justamente

des-obedecer calquera mandato, poñer do revés calquera

des-obedecer cualquier mandato, poner del revés cualquier

situación, aínda que recoñeza que determinados elementos ou

situación, aunque reconozca que determinados elementos o


circunstancias me atraen especialmente. […] O que chamo

circunstancias me atraen especialmente. [...] Lo que llamo

simbolismo […] non ten nada que ver cun simbolismo formal:

simbolismo [...] no tiene nada que ver con un simbolismo formal:

creo que todas as cousas, unha vez pasadas polo noso ollar, son

creo que todas las cosas, una vez pasadas por nuestra mirada,

inmediatamente computadas e comparadas coas nosas

son inmediatamente computadas y comparadas con nuestras

experiencias anteriores, adquirindo así un valor simbólico, o que

experiencias anteriores, adquiriendo así un valor simbólico, lo que

non ten nada que ver co que entendemos en xeral como

no tiene nada que ver con lo que entendemos en general como

simbolismo, que é a busca de determinados signos que traducen

simbolismo, que es la búsqueda de determinados signos que

ou expoñen unha certa maneira de pensar. Non procuro este tipo

traducen o exponen una cierta manera de pensar. No busco este

de manifestacións, ao contrario, o que quero é asociarme ás

tipo de manifestaciones, al contrario, lo que quiero es asociarme

cousas aparentemente máis banais, a certos momentos da vida

a las cosas aparentemente más banales, a ciertos momentos de la

ou dos obxectos, xa sexan naturais ou feitos polo home, e que

vida o de los objetos, ya sean naturales o hechos por el hombre,

poden ser as pezas básicas da nosa ou de calquera estrutura,

y que pueden ser las piezas básicas de nuestra o de cualquier

física ou mental.

estructura, física o mental. …

...

X. M. A. C.: […] Tes manifestado noutras ocasións que a obra

X. M. A. C.: Has manifestado en otras ocasiones que la obra se

se fai coa ollada. O teu ollar non deseña a forma do obxecto

hace con la mirada. Tu mirada no diseña la forma del objeto

observado, pero si constrúe o argumento dese instante que

observado, pero sí construye el argumento de ese instante que

xamais se repite. A paradoxal luz que asombra é a clave das

jamás se repite. La paradójica luz que asombra es la clave de tus

túas primeiras descubertas, as dos Projetos Idiotas, que

primeros descubrimientos, los de los Projetos Idiotas, que comienzan

comezan e culminan no acto mesmo da observación —creo que

y culminan en el acto mismo de la observación —creo que sería

sería preferíbel falar de contemplación, desde a perspectiva da

preferible hablar de contemplación, desde la perspectiva de la

experiencia mística non relixiosa— e que constitúen o alicerce

experiencia mística no religiosa— y que constituyen el fundamento

de todo o teu traballo posterior. Pero o discurso total, o

de todo tu trabajo posterior. Pero el discurso total, el macrotexto de

macrotexto da túa autoría, é o resultado do equilibrio entre a

tu autoría, es el resultado del equilibrio entre la fascinación

fascinación contemplativa e a paixón recadadora, dúas fases

contemplativa y la pasión recolectora, dos fases complementarias

complementarias dunha mesma pulsión erótica: a sedución da

de una misma pulsión erótica: la seducción de la mirada, la

ollada, a posesión corporal. Concordas?

posesión corporal. ¿Estás de acuerdo?

...

F. C.: Sen Eros non hai creación, mais un pouco de Thanatos non

F. C.: Sin Eros no hay creación, pero un poco de Thanatos no está

está mal. A arte é unha postura heroico-erótica. Pode ser

mal. El arte es una postura heroico-erótica. Puede ser simplemente

simplemente a ollada, como dis ti, que ve e sente o impacto. Pero a

la mirada, como dices tú, que ve y siente el impacto. Pero la idea

idea de contemplación non me seduce, paréceme un equívoco, pois

de contemplación no me seduce, me parece un equívoco, pues

penso que no momento en que se olla algo, xa hai unha interacción

pienso que en el momento en que se mira algo, ya hay una

con este algo, que pasa a facer parte da nosa existencia. A idea da

interacción con este algo, que pasa a formar parte de nuestra

contemplación sempre me deixa un pouco incómodo, ten para min

existencia. La idea de la contemplación siempre me deja un poco

un sentido de non acción. A idea da vida como creación está moi

incómodo, tiene para mí un sentido de no acción. La idea de la

presente no Brasil, tanto na súa natureza […] como na súa vivencia

vida como creación está muy presente en Brasil, tanto en su

de país novo a quen o pasado non lle pesa, ao contrario do que

naturaleza [...] como en su vivencia de país joven a quien el

pasa neste vello e anquilosado continente. No camiño cara ao meu

pasado no le pesa, al contrario de lo que pasa en este viejo y

obradoiro paso todos os días por diante dos muros medievais do

anquilosado continente. De camino a mi taller paso todos los días

Pazo de Gondomar e ao lonxe vexo unha torre de igrexa. Entre

frente a los muros medievales del Pazo de Gondomar y a lo lejos

ambos sitúase o resultado desta unión de poderes, isto é, o que foi

veo una torre de iglesia. Entre ambos se sitúa el resultado de esta

a Casa da Inquisición. Pasamos por alí de maneira natural, como

unión de poderes, esto es, lo que fue la Casa de la Inquisición.

pasamos por diante dos bosques de eucaliptos. A natureza

Pasamos por allí de manera natural, como pasamos por delante de

preséntase domesticada xunto cos seus habitantes. Isto deume unha

los bosques de eucaliptos. La naturaleza se presenta domesticada

dimensión nova, cando me encontrei neste contorno, vindo da

junto con sus habitantes. Esto me dio una dimensión nueva, cuando


suprema orde tropical onde están todas as posibilidades, onde a

me encontré en este entorno, de vuelta del supremo orden tropical

idea que está por detrás de todas as manifestacións non deixa de

donde están todas las posibilidades, donde la idea que está por

ser, dalgunha maneira, contemporánea, a idea da reciclaxe no seu

detrás de todas las manifestaciones no deja de ser, de alguna

sentido primixenio. Vexo un vínculo entre ambos os lugares, xa que

manera, contemporánea, la idea del reciclaje en su sentido

a Galiza se conservou mentalmente illada. Aquí tamén está

primigenio. Veo un vínculo entre ambos lugares, ya que Galicia se

presente o mar, este espazo que, como unha miraxe, aparece

conservó mentalmente aislada. Aquí también está presente el mar,

axitando vida.

este espacio que, como un espejismo, aparece agitando vida. …

...

X. M. A. C.: […] Desbotada a posibilidade de continuar o

X. M. A. C.: [...] Desechada la posibilidad de continuar el

proceso previsto do Projeto Retorno porque a natureza de Galiza

proceso previsto del Projeto Retorno porque la naturaleza de

non entrega resposta suficiente ás túas demandas, por causa do

Galicia no entrega respuesta suficiente a tus demandas, por causa

azar e por necesidade azarosa topas coa Historia concentrada

del azar y por necesidad azarosa topas con la Historia

no territorio concreto do teu obradoiro de Gondomar. É unha

concentrada en el territorio concreto de tu taller de Gondomar. Es

parte da historia familiar que condensa en certa medida a

una parte de la historia familiar que condensa en cierta medida la

memoria colectiva de Galiza e que alonga fíos de diálogo, raíces

memoria colectiva de Galicia y que alarga hilos de diálogo,

que conducen ao núcleo primitivo da humanidade […]. Os restos

raíces que conducen al núcleo primitivo de la humanidad [...]. Los

arqueolóxicos traían memoria histórica, fundamentalmente

restos arqueológicos traían memoria histórica, fundamentalmente

humana, do mesmo xeito que nos labirintos do Ciclo do Cupim

humana, del mismo modo que en los laberintos del Ciclo do

se che revelaba a memoria natural dos térmites que se alimentan

Cupim se te revelaba la memoria natural de las termitas que se

devorando o seu propio mundo. […] Por que vías foi derivando

alimentan devorando su propio mundo. [...] ¿Por qué vías fue

o teu traballo de arqueólogo da memoria cara á inmensa colleita

derivando tu trabajo de arqueólogo de la memoria hacia la

dos Fragmentos de América?

inmensa cosecha de los Fragmentos de América?

F. C.: Os restos arqueolóxicos e os Fragmentos de América son

F. C.: Los restos arqueológicos y los Fragmentos de América son

dous procesos diferentes que comparten o poliéster como

dos procesos diferentes que comparten el poliéster como material

material básico. Un día, tirei unha parede de madeira que

básico. Un día, tiré una pared de madera que escondía la

agachaba a verdadeira parede do meu obradoiro e atopei restos

verdadera pared de mi taller y encontré restos de la antigua

da antiga pintura, de insectos, sucidade, etc. Tentei retiralos e o

pintura, de insectos, suciedad, etc. Intenté retirarlos y el resultado

resultado foi diferente do esperado, o que saíu agarrado ao

fue diferente del esperado, lo que salió adherido al poliéster

poliéster foron os restos da propia parede. No primeiro momento

fueron los restos de la propia pared. En el primer momento vi que

vin que tiña nas mans non só unha serie de novas obras senón un

tenía en las manos no solo una serie de nuevas obras sino un

material básico sobre o cal traballei en diferentes direccións,

material básico sobre el cual trabajé en diferentes direcciones,

como as series 1492 e Dimensão Possível, que naceu cando

como las series 1492 y Dimensão Possível, que nació cuando

preparaba unha individual para o Museu de Arte Moderna de

preparaba una individual para el Museu de Arte Moderna de São

São Paulo. Non tardei en percibir que esta maneira de utilizar o

Paulo. No tardé en percibir que esta manera de utilizar el poliéster

poliéster traía en si os testemuños da vida, a memoria das

traía en sí los testimonios de la vida, la memoria de las personas

persoas que alí viviran, naquela casa que fora construída e

que allí habían vivido, en aquella casa que había sido construida

habitada até entón pola miña familia.

y habitada hasta entonces por mi familia.

Sinto que no caso dos restos arqueolóxicos conviven dúas

Siento que en el caso de los restos arqueológicos conviven dos

entidades. Unha é física, material, os restos das pinturas, das

entidades. Una es física, material, los restos de las pinturas, de las

paredes. A outra é a depositaria do inconsciente, son as marcas

paredes. La otra es la depositaria del inconsciente, son las marcas

alén do entendíbel a simple vista. Así que o resultado pode estar

más allá de lo entendible a simple vista. Así que el resultado

de cabeza para baixo, en negativo, camuflado polo material,

puede estar cabeza abajo, en negativo, camuflado por el

descoñecido, cargado de espíritos, plasma, emanacións,

material,

enerxía, sentimentos. Podemos tamén encontrar alí, como,

emanaciones, energía, sentimientos. Podemos también encontrar

finalmente, en calquera obra, as dúas lecturas tradicionais: o

allí, como, finalmente, en cualquier obra, las dos lecturas

que se ve nun primeiro momento e o que se ve como resultado

tradicionales: lo que se ve en un primer momento y lo que se ve

da nosa relación co visto. Penso que este material é unha especie

como resultado de nuestra relación con lo visto. Pienso que este

desconocido,

cargado

de

espíritus,

plasma,


Vista da exposición Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será, CGAC, 2012

de espello do que pasou e do que pasa, contén fantasmas, que

material es una especie de espejo de lo que pasó y de lo que

son pregnancias de vida: o dobre. De maneira que todo o meu

pasa, contiene fantasmas, que son pregnancias de vida: el doble.

eu está nos restos arqueolóxicos, mais sen sentilo, directamente

De manera que todo mi yo está en los restos arqueológicos, pero

ligado á materia, como se eu tivese que complementar a materia

sin sentirlo, directamente ligado a la materia, como si yo tuviese

con voces, cheiros e unha luz feble de lámpada fraca no teito até

que complementar la materia con voces, olores y una luz débil de

durmir no colo do meu pai.

lámpara flaca en el techo hasta dormir en el regazo de mi padre.

Os Fragmentos de América, en termos de técnica, son pintura

Los Fragmentos de América, en términos de técnica, son pintura

fundida no poliéster. Na súa orixe son verdadeiros fragmentos,

fundida en el poliéster. En su origen son verdaderos fragmentos, una

unha obra que naceu por casualidade, cando observei que os

obra que nació por casualidad, cuando observé que los trozos que

anacos que sobraban de traballos de maiores dimensións eran

sobraban de trabajos de mayores dimensiones eran restos de algo,

restos de algo, de obra, que non deixaban de ser tamén obra. O

de obra, que no dejaban de ser también obra. El insight de la

insight da estupidez humana nunha fracción de segundo, que se

estupidez humana en una fracción de segundo, que se transformó en

transformou nun proxecto difícil de rematar, pois son 1492 retallos

un proyecto difícil de terminar, pues son 1492 retazos de plástico,

de plástico, todos diferentes en tamaño, forma, cor. Traballei centos

todos diferentes en tamaño, forma, color. Trabajé cientos de kilos y

de quilos e metros de resina e fibra de vidro durante máis dun ano,

metros de resina y fibra de vidrio durante más de un año, odiando

odiando o que metaforizaban. Todo o que a dita civilización tirara

lo que metaforizaban. Todo lo que dicha civilización había sacado

de América desde o seu descubrimento […], todo o que tiraran,

de América desde su descubrimiento [...], todo lo que habían

tanto fisicamente, en forma de riquezas materiais, como

sacado, tanto físicamente, en forma de riquezas materiales, como

intelectualmente, coa destrución de refinadas culturas autóctonas e

intelectualmente, con la destrucción de refinadas culturas autóctonas

até do que delas ficou, como no caso dos códices maias, modificou

y hasta de lo que de ellas quedó, como en el caso de los códices

totalmente o perfil dun enorme continente.

mayas, modificó totalmente el perfil de un enorme continente.

...

X. M. A. C.: A memoria, colectiva e individual, é o fondo, a cerna

X. M. A. C.: La memoria, colectiva e individual, es el fondo, el

cósmica e histórica, natural e cultural, onde acode con teimosa

núcleo cósmico e histórico, natural y cultural, adonde acude con


frecuencia a túa sonda interrogante, ávida de verdade. Os

pertinaz frecuencia tu sonda interrogante, ávida de verdad. Los

testemuños de vida, escritos nas páxinas de poliéster do libro das

testimonios de vida, escritos en las páginas de poliéster del libro

paredes de Gondomar, alongan a súa dimensión local cara á

de las paredes de Gondomar, alargan su dimensión local hacia la

historia da colonización americana ou ao pasado xenófobo e

historia de la colonización americana o al pasado xenófobo e

imperialista de España e de Europa. Os signos da memoria

imperialista de España y de Europa. Los signos de la memoria

natural, orificios, pequenas galerías, figuras esféricas formadas

natural, orificios, pequeñas galerías, figuras esféricas formadas

por diminutas pingas de auga, conteñen no seus núcleos

por diminutas gotas de agua, contienen en sus núcleos semánticos

semánticos a raíz significativa do Universo. Na fascinante

la raíz significativa del universo. En la fascinante gramática

gramática inmediata do microcosmos latexa o sentido, a

inmediata del microcosmos late el sentido, la memoria de miles de

memoria de milleiros de millóns de anos do macrocosmos.

millones de años del macrocosmos.

...

F. C.: […] Estou sempre traballando co tempo e, moitas veces, coa

F. C.: [...] Estoy siempre trabajando con el tiempo y, muchas veces,

cristalización dun momento, mais penso que determinados

con la cristalización de un momento, pero pienso que determinados

momentos carecen de cronoloxía e, ademais, que é a cronoloxía?

momentos carecen de cronología y, además, ¿qué es la

Unha estrutura que se forma na constancia? Se hoxe ollo para

cronología? ¿Una estructura que se forma en la constancia? Si hoy

atrás penso que si, mais a miña propia obra desmente este

miro hacia atrás pienso que sí, pero mi propia obra desmiente este

principio xa que, case sempre, traballo de xeito paralelo en

principio ya que, casi siempre, trabajo de modo paralelo en varias

varias vías: as obras que acaban sendo, digamos, formais,

vías: las obras que acaban siendo, digamos, formales, porque

porque deixan un resultado concreto ou perenne e outras, como

dejan un resultado concreto o perenne y otras, como las

as intervencións na natureza, que non deixan rastros ou pegadas

intervenciones en la naturaleza, que no dejan rastros o huellas

visíbeis, e rematan nelas mesmas. Moitas veces é tamén un

visibles, y acaban en ellas mismas. Muchas veces es también un

proceso máis significativo en si mesmo que no seu propio

proceso más significativo en sí mismo que en su propio resultado.

resultado. Dentro desta idea de tempo, e aí englobo tamén a

Dentro de esta idea de tiempo, y ahí englobo también la

sincronicidade, aconteceume un feito interesante. Estaba a facer

sincronicidad, me aconteció un hecho interesante. Estaba haciendo

a miña tese de doutoramento, que versaba en parte sobre a idea

mi tesis doctoral, que versaba en parte sobre la idea del tiempo y

do tempo e do espazo na obra de arte, e alí citaba, entre outras,

del espacio en la obra de arte, y allí citaba, entre otras, las teorías

as teorías de Einstein. Neste tempo viaxei a Río de Xaneiro e, ao

de Einstein. En este tiempo viajé a Río de Janeiro y, al llegar a mi

chegar ao meu cuarto de hotel, descubro que o propio Einstein,

habitación de hotel, descubro que el propio Einstein, que yo ni

que eu nin sabía que estivera no país, ocupara o cuarto contiguo

sabía que había estado en el país, había ocupado la habitación

ao meu. O persoal do hotel facilitoume a entrada naquel cuarto

contigua a la mía. El personal del hotel me facilitó la entrada en

e, desde a mesa onde o físico traballara, seguín as posíbeis vías

aquella habitación y, desde la mesa donde el físico había

do seu ollar e fixen unha obra que se chamou Espaço/tempo: o

trabajado, seguí las posibles vías de su mirada e hice una obra que

que Einstein viu da sua janela.

se llamó Espaço/tempo: o que Einstein viu da sua janela.

Máis que deseñar, penso que vou desdeseñando, vou

Más que diseñar, pienso que voy desdiseñando, voy presentando

presentando para min mesmo o que vexo ou intúo. Todo isto está,

para mí mismo lo que veo o intuyo. Todo esto está, creo,

creo, evidenciado neste gabinete de coleccionista que ti viches

evidenciado en este gabinete de coleccionista que tú viste aquí, en

aquí, na casa, e que talvez ocupe un dos espazos da exposición.

la casa, y que talvez ocupe uno de los espacios de la exposición.

Cada exposición que fago componse sempre tamén de obras

Cada exposición que hago se compone siempre también de obras

novas e inéditas, e talvez por isto a xente ás veces sinta algunha

nuevas e inéditas, y talvez por ello la gente a veces sienta alguna

dificultade para relacionar os meus traballos, aínda que todos

dificultad para relacionar mis trabajos, aunque todos partan del

partan do mesmo concepto, desde as obras dos anos sesenta que

mismo concepto, desde las obras de los años sesenta que usan la

usan a madeira desgastada até as que traballan coa tecnoloxía.

madera desgastada hasta las que trabajan con la tecnología. El

O feito é que, unha vez que resolvo determinada situación, deixa

hecho es que, una vez que resuelvo determinada situación, deja de

de ter importancia para min ou, mellor dito, deixa de

tener importancia para mí o, mejor dicho, deja de obsesionarme y

obsesionarme e eu procuro outros camiños. No entanto, como

yo busco otros caminos. No obstante, como esta exposición tiene un

esta exposición ten un certo carácter retrospectivo, pensei que o

cierto carácter retrospectivo, pensé que lo mejor sería juntar todas las

mellor sería xuntar todas as pequenas cousas que fixen, desfixen

pequeñas cosas que hice, deshice o simplemente fui recogiendo por

ou simplemente fun recollendo pola vida adiante e que, no seu

la vida adelante y que, en su conjunto, pueden funcionar casi como


conxunto, poden funcionar case como un itinerario, unha xénese,

un itinerario, una génesis, si es que esto le puede interesar a alguien.

se é que isto lle pode interesar a alguén. Para min estas obras

Para mí estas obras están claramente relacionadas con el

están claramente relacionadas co Romanticismo, principalmente

Romanticismo, principalmente el alemán, de ahí un poco esta idea

o alemán, por isto un pouco esta idea nostálxica do gabinete.

nostálgica del gabinete.

...

X. M. A. C.: […] Resulta moi interesante o equilibrio que mantén

X. M. A. C.: [...] Resulta muy interesante el equilibrio que mantiene

a túa obra entre as procuras de liña conceptual, como acontece

tu obra entre las búsquedas de línea conceptual, como acontece

con A minha idade, de mínimo efecto sensitivo, de mínima

con A minha idade, de mínimo efecto sensitivo, de mínima

carnalidade e moi potente significado cosmovisionario, e a

carnalidad y muy potente significado cosmovisionario, y la

proposta vitalista, erótica, das túas intervencións na natureza.

propuesta vitalista, erótica, de tus intervenciones en la naturaleza.

[…] Non teño dúbida de que actúas fundamentalmente como un

[...] No tengo duda de que actúas fundamentalmente como un

espectador abraiado ou como un viaxeiro que bate de súpeto coa

espectador maravillado o como un viajero que choca súbitamente

imaxe do inesperado, do non buscado. Pero creo que, mesmo

con la imagen de lo inesperado, de lo no buscado. Pero creo que,

así, o peso da túa formación intelectual e a forza do teu horizonte

incluso así, el peso de tu formación intelectual y la fuerza de tu

ideolóxico están sempre presentes nun traballo que sintetiza a

horizonte ideológico están siempre presentes en un trabajo que

ollada conceptual e a fidelidade á pulsión instintiva. Vou moi

sintetiza la mirada conceptual y la fidelidad a la pulsión instintiva.

desencamiñado?

¿Voy muy desencaminado?

F. C.: […] Se ollo para atrás vexo que cando comecei os meus

F. C.: [...] Si miro hacia atrás veo que cuando comencé mis

estudos superiores camiñaba na dirección da enxeñería ou da

estudios superiores caminaba en la dirección de la ingeniería o

arquitectura e aí souben do deseño industrial da ESDI, onde

de la arquitectura y ahí me enteré del diseño industrial de la ESDI,

finalmente me formei —unha facultade acabada de inaugurar

donde finalmente me formé —una facultad recién inaugurada en

en Río de Xaneiro, a primeira de América Latina—; naquela

Río de Janeiro, la primera de América Latina—; en aquella época

época eu estaba tamén comezando cunha aproximación á arte,

yo estaba también comenzando con una aproximación al arte,

coa necesidade de me preguntar sobre o material que eu viña

con la necesidad de preguntarme sobre el material que yo venía

recollendo durante anos. O deseño industrial axudoume nesta

recogiendo durante años. El diseño industrial me ayudó en esta

metodización, na visión de conxunto dos elementos cos que eu

metodización, en la visión de conjunto de los elementos con los

traballaba, e principalmente introduciu unha economía de

que yo trabajaba, y principalmente introdujo una economía de

medios e métodos nas cores e nas formas, coa necesidade de ir

medios y métodos en los colores y en las formas, con la

directamente á cerna da cuestión, de traballar co material

necesidad de ir directamente al meollo de la cuestión, de trabajar

primario, básico, sen estar preocupado por decorar ou agachar

con el material primario, básico, sin preocuparse por decorar o

o que en si é natura. Alí tamén entrei en contacto coa idea de

esconder lo que en sí es natura. Allí también entré en contacto

que a forma segue á función, principio bauhausiano por

con la idea de que la forma sigue a la función, principio

excelencia, que desemboca na ergonomía, que é unha especie

bauhausiano por excelencia, que desemboca en la ergonomía,

de diálogo entre as persoas e os obxectos, e na súa interacción

que es una especie de diálogo entre las personas y los objetos,

mutua. Foi un tempo que concentrou experiencias especiais.

y en su interacción mutua. Fue un tiempo que concentró

[…] O ambiente daqueles anos era de constante fricción e

experiencias especiales. [...]el ambiente de aquellos años era de

ebulición, houbo un interese cultural enorme e a nosa xeración

constante fricción y ebullición, hubo un interés cultural enorme y

simplemente reflectía a dinámica da época e do país. Comecei

nuestra generación simplemente reflejaba la dinámica de la

a usar os obradoiros da facultade para os meus traballos de

época y del país. Comencé a usar los talleres de la facultad para

escultura e a directora, Carmen Portinho, coñecida crítica de

mis trabajos de escultura y la directora, Carmen Portinho,

arte e tamén directora do Museu de Arte Moderna, que

conocida crítica de arte, también directora del Museu de Arte

posteriormente me instou a participar na Bienal de São Paulo,

Moderna y que posteriormente me instó a participar en la Bienal

emprestábame a chave da facultade para que eu traballase nas

de São Paulo, me prestaba la llave de la facultad para que yo

fins de semana. Sei que había persoas que criticaban

trabajase durante los fines de semana. Sé que había personas

duramente a miña postura, xa que pensaban que un designer

que criticaban duramente mi postura, ya que pensaban que un

non debería encamiñarse á arte. Non deixaban de ter razón, é

designer no debería encaminarse al arte. No dejaban de tener

difícil traballar con obras funcionais e non funcionais ao mesmo

razón, es difícil trabajar con obras funcionales y no funcionales al


Vista da exposición Fernando Casás. o agora xa foi e o denantes será, CGAC, 2012.

tempo, xa que a arte non ten unha función estrita que cumprir.

mismo tiempo, ya que el arte no tiene una función estricta que

Aí entra a cuestión da estética, que desde logo non entendo

cumplir. Ahí entra la cuestión de la estética, que desde luego no

como unha mera teoría da beleza (ou da fealdade, como

entiendo como una mera teoría de la belleza (o de la fealdad,

queren algúns) senón como unha teoría das calidades do

como quieren algunos) sino como una teoría de las cualidades

sentimento, ligada a actividades emocionais. Mais penso que

del sentimiento, ligada a actividades emocionales. Pero pienso

esta convivencia de diferentes pensamentos é sempre

que esta convivencia de diferentes pensamientos es siempre

enriquecedora e a propia Bauhaus incorporou coñecidos

enriquecedora y la propia Bauhaus incorporó conocidos artistas

artistas ao seu corpo docente.

a su cuerpo docente. …

...

Ao longo deste tempo de conversa con Fernando, fun sentindo

A lo largo de este tiempo de conversación con Fernando, fui

como eu mesmo ingresaba nos circuítos viscerais da madeira,

sintiendo cómo yo mismo ingresaba en los circuitos viscerales de

nas circunvalacións habitadas da película de poliéster, no relato

la madera, en las circunvalaciones habitadas de la película de

instantáneo da visión inesperada. A miña existencia de cada un

poliéster, en el relato instantáneo de la visión inesperada. Mi

destes días de observación, indagación e intercambio

existencia de cada uno de estos días de observación, indagación

comunicativo foise encamiñando cara ao interior da obra de

e intercambio comunicativo se fue encaminando hacia el interior

Casás, onde habito agora como destinatario implicado. E vivo

de la obra de Casás, donde habito ahora como destinatario

aguilloado polo pracer dunha nova curiosidade, a do proceso e

implicado. Y vivo estimulado por el placer de una nueva

o resultado da súa próxima intervención, a organización do seu

curiosidad, la del proceso y el resultado de su próxima

mundo nas salas do Centro Galego de Arte Contemporánea, que

intervención, la organización de su mundo en las salas del Centro

me vai seducir con outras propostas de gozo, de desacougo e de

Galego de Arte Contemporánea, que me va a seducir con otras

diálogo aberto.

propuestas de goce, de desasosiego y de diálogo abierto.

Fragmentos da entrevista titulada “Universo Casás”, realizada por Xosé María Álvarez Cáccamo para o catálogo da exposición Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será.

Fragmentos de la entrevista titulada “Universo Casás” realizada por Xosé María Álvarez Cáccamo para el catálogo de la exposición Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será.


FernandoCasás the now is over and the before is yet to come

Observation, compilation, indexation, discovery, re-creation. In

growth/breakdown phenomena of natural systems, systems of

an oeuvre marked by silent gestures, Fernando Casás

human organisation and, in short, systems of the philosophical

(Gondomar, Pontevedra, Spain, 1946) has maintained a constant

understanding of life. This cartography of the indescribable results

relationship of curiosity vis-à-vis nature. The traces left by the

in plastic thought which makes Casás a compulsive observer, a

passing of time, endlessly mutating entropic states and forms,

speculator of minimal gestures.

encountered in the depths of the tropical forest or in the lush

We sometimes feel that he connects himself to his work with a

Galician countryside, are the determining factors in a creative

unique plan for exteriority. In his awareness of the deterioration

journey spanning more than forty years. From Brazil, where he

or constant mutation that occurs in some of his works, the artist

started his career as an artist, and Galicia, the region of his birth,

forms an alliance with the ephemeral quality of their forms

this retrospective exhibition showcases an oeuvre born of a

through this type of distancing; as he is the one who actually

unique thoughtful and conceptual resolve, which can just as easily

determines a position which, besides being aesthetical, also

reveal itself in painting or sculpture as it can in ephemeral actions

aspires to be ethical.

or specific interventions, such as the recently created works conceived for the exhibition spaces of the CGAC. Trained as a designer at ESDI (College of Industrial Design), Rio de Janeiro, from a very young age, Casás developed an artistic project that rejects the rational functionalism of a profession that he would eventually practice. From the mid nineteen-sixties, his aesthetical concerns are based on the search for a language that articulates the motivations of a particularly Brazilian modernity, with a line of direct action on nature and, at the same time, on a process deep rooted in the coetaneous neo-avant-garde of the dematerialization of the artistic object. His Projetos Idiotas (Idiotic Projects) constitutes a kind of founding leitmotiv: finding formal and conceptual elements and associations in nature that give rise to altered perceptions of movements of absolute and unrepeatable transience. Thus, a full spectrum of actions is configured where time, in its physical and conceptual dimension, becomes the central character of this author’s speculative narrative quality. It is there where two different realities essentially converge: natural events and human acts. The artist, faced with the intended indifference of the Duchampian readymade, commandeers nature precisely in its intelligibility, understood here as a pantheistic evolution synonymous of an existential greatness that contributes to a series of works that speculate about the underlying energy in the

Miguel von Hafe Pérez


CASÁS’S UNIVERSE

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO: [R]ather than the desire to

I want to travel through Fernando Casás’s world, follow the

construct, the intention to create an encyclopaedia or a map,

thread of its paths forking into a network of exhaustive searches.

rather than the function of reading and interpreting the territories

In Seidóns, a hamlet nestling deep in the countryside of

of our natural existence (and even of certain artificial remains, the

Gondomar, there stands a house of eternally open eyes and

product of human labour), the driving force behind your work is

hands. This is the atelier where a span of over four decades

instinct. You feel irremediably attracted by the light things give off.

vibrates, concentrated into a weight with a value tending

You are unable to disobey an organic, cellular order, given by

towards infinity in each and every one of the uncountable bodily

forms and substances that form part of the cosmic body of which

fragments of the Earth: tiny seeds with the desire to become

you are also a segment with the ability to receive, but as a

planets and titanic tree trunks of domestic dimensions, visceral

recipient who is not fully aware of the meanings being

roots and the remains of metallic fluids, the oily memory of work

transmitted. And when the result of your choice is an object that

on cleaning rags, segments of walls that conserve the echo of

resembles a map, what is portrayed on that surface are areas of

dramatic instants of a past life, paper on which to record the

your inner space, revealed with a fascinatingly surprising effect.

bloody imprint of vegetable systems, a higher grammar of

Is this mechanism of enlightening revelation related to the tradition

natural ruin, the mechanics of human toil in a metamorphic

of the visionary poets, of symbolists like Baudelaire or Rimbaud?

obsession, the sculptural science of entropy. ‘Independent nature’

Don’t you also consider yourself heir to the quests of the Surrealist

art and the natural condition of the arts of Casás’s all-consuming

movement, its interrogation of the subconscious, its worship of

desire, the magnificent dialogue between the discourse of the

chance and surprise?

evolution of species by means of natural selection and the elegant, ever so subtle, almost invisible hand of Fernando in an

FERNANDO CASÁS: What I seek in the work I produce is the

experiment in meticulous artificial, artistic selection. […] The

autonomy of the never-to-be-repeated instant. I actually attempt

atelier in Seidóns is a colossal tank of sediments, an oceanic

to dis-obey any order, turn any situation upside down, although

beach thirsty for matter, a centripetal core, a black hole

I am aware that certain elements or circumstances hold a

paradoxically full of light.

special attraction for me. […] What I call symbolism […] has

Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será, exhibition view, CGAC, 2012


Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será, exhibition view, CGAC, 2012

nothing to do with a formal kind of symbolism: I believe that

complementary stages of the same erotic drive: the seduction of

everything, once they have been subject to our gaze, are

the gaze, the possession of the body. Would you agree?

immediately computed and compared with our previous

experiences, thereby acquiring a symbolic value, which has nothing to do with what we generally understand as symbolism,

F. C.: There can be no creation without Eros, but a little bit of

which the search for certain signs that transmit or display a

Thanatos doesn’t go amiss, either. Art is a heroic-erotic posture. It

certain way of thinking. I do not look for manifestations of this

can simply be the gaze, as you say, that sees and feels the impact.

kind: rather, what I want is to associate myself with the

But the idea of contemplation fails to seduce me, I think it’s mistaken,

apparently most banal things, with certain moments of my life

because I believe that as soon as you look at something an

or of objects, be they natural or man-made, and which can

interaction with it takes place, which then becomes part of our

serve as the basic pieces of our, or indeed any, structure,

existence. The idea of contemplation always leaves me with an

whether it be physical or mental.

uneasy feeling, for me it means a lack of action, total passivity. The idea of life as creation is very much present in Brazil, both in nature

[…] and in its experience as a young country that does not have to bear the burden of its past, unlike the case of this continent, so old

X. M. A. C.: […] On previous occasions you have stated that a

and set in its ways. Every day, on my way to my atelier, I pass the

work of art is the product of the gaze. Your gaze does not design

medieval walls of Gondomar Manor and see a church tower in the

the shape of the object you observe, but it does construct the

distance. Between the two we find the result of this union of powers,

argument of that never-to-be-repeated moment. The paradoxical

namely what was once the House of the Inquisition. We pass it by

light that dazzles is the key to your early discoveries, those of the

without giving it a second thought, just as we pass by a wood of gum

Projetos Idiotas (Idiotic Projects), which begin and end in the

trees. Nature appears in domesticated form, together with its

very act of observation—although I think it would be better to

inhabitants. This afforded me a new dimension, when I found myself

talk of ‘contemplation,’ from the perspective of a non-religious

in such surroundings, on my return from the supreme ‘order’ of the

mystical experience—and that constitute the basis of all your

tropics that is home to every possibility, where the idea that lies

later work. But the overall discourse, the macrotext of your

behind all its manifestations is in some way always contemporary,

creation, is the result of a balance between your fascination with

the idea of recycling in its primeval sense. I perceive a link between

contemplation

the two places, since Galicia has managed to preserve itself mentally

and

your

passion

for

collecting,

two


apart. Here we have the presence of the sea, that space that, like a

The Fragmentos de America, in technical terms, are paint fused into

mirage, makes it appearance brandishing life.

the polyester. Their starting point were real fragments, a work that

came into being purely by chance, when I observed that the offcuts from larger scale works were the remnants of something, of a work,

X. M. A. C.: […] Having eliminated the possibility of continuing the

which were in turn works themselves. An insight of human stupidity

envisaged process of Projeto Retorno (Project Return) because

in a fraction of a second, which became a project that was hard to

nature in Galicia was unable to provide a sufficient answer to your

finish, because we are talking about 1492 pieces of plastic, in all

demands, as a result of chance and of a fateful need you stumble

manner of shapes, sizes and colours. I worked with hundreds of kilos

across History, concentrated in the specific territory of your atelier in

of resin and hundreds of metres of fibreglass for more than a year,

Gondomar. It is part of the family history that to some extent

hating what they were metaphorising. Everything that our so-called

condenses the collective memory of Galicia and extends threads of

‘civilisation’ had extracted from America since its ‘discovery,’

dialogue, roots that lead to the primitive core of mankind. […] Those

everything they had extracted, both physically, in the form of

‘archaeological remains’ brought with them ‘historical memory,’ a

material riches, and intellectually, with the destruction of highly

basically human one, in the same way as the labyrinths of the Ciclo

refined native cultures and even what was left of them, such as the

do Cupim (Termite Cycle) showed you the ‘natural memory’ of the

Mayan codices, totally altered the profile of a huge continent.

termites who feed on their very world. […] Along what routes did your work as an archaeologist of memory lead you to the massive

harvest of the Fragmentos de América (Fragments of America)? X. M. A. C.: Memory, whether collective or individual, is the F. C.: The ‘Archaeological Remains’ and Fragmentos de América

foundation, the cosmic and historical, natural and cultural core to

are two different processes that share the same basic material,

which your questing probe, thirsty for the truth, persistently returns.

polyester. One day I knocked down a wooden wall that concealed

Testimonies of life, written on the polyester pages of the book of the

the real wall of my atelier and found remains of the old paint,

walls of Gondomar, stretch the local dimension out towards the

insects, dirt and so on. I tried to get rid of them but didn’t quite

history of the colonisation of America or the xenophobic and

achieve the result I expected, what stuck to the polyester and came

imperialist past of Spain and Europe. The signs of the memory of

off were bits of the wall itself. From the very first moment I realised

nature, orifices, miniature galleries, spherical figures formed by tiny

that what I was holding was not only a series of new works but

droplets of water, contain within their semantic cores the root of the

also a basic material on which I was able to work in different

meaning of the universe. In the fascinating immediate grammar of

directions, such as the 1492 and Dimensão Possível (Possible

the microcosm there beats the meaning, the memory, of thousands

Dimension) series, the latter of which came about when I was

of millions of years of the macrocosm.

preparing a solo exhibition for the São Paulo Museum of Modern Art. It didn’t take me long to perceive that this way of using

polyester brought with it the testimonies of the life, of the memory of the people who had lived there, in the house that had been built

F. C.: […] I’m always working with time, and often with the

by my forebears and inhabited by my family ever since.

crystallisation of a given moment, but I also think that certain

I feel that in the case of ‘Archaeological Remains’ two separate

moments are devoid of chronology, and, to go even further, we

entities share the same space. One is physical, material, the remains

can ask: What is chronology? A structure formed in constancy? If

of the layers of paint, of the walls. The other is the repository of the

I now look back I think so, but my own work contradicts this

subconscious, the marks that are not discernible to the naked eye. So

principle, since I almost always work in various directions at the

the result may be upside down, in negative, camouflaged by the ma-

same time: the works that end up being, for want of a better word,

terial, unknown, full of spirits, plasma, emanations, energy, feelings.

formal, because they leave a concrete or lasting result, and others,

In them we can also find, as we finally do in any work, both of the

like my interventions in nature, that leave no visible trace or signs,

traditional readings: what we see initially and what we see as a

and end with themselves. And very often the process has more

result of our relationship with what we have seen. In my mind this

meaning for what it is, as such, than for the outcome itself. In

material is a kind of mirror of what has happened and what is

connection with this idea of time, and here I also include

happening now, it contains ghosts, which are signifiers of life: a dop-

synchronicity, an interesting thing happened to me. I was working

pelgänger. So the whole of my being is in these archaeological re-

on my PhD thesis, that partly had to do with the idea of time and

mains, but without being aware of it, directly linked to the material,

space in a work of art, and to that end I quoted Einstein’s theories,

as if I had to complement the material with voices, smells and the light

amongst others. I also travelled to Rio de Janeiro at the time, and

from a dim bulb in the ceiling until I fall asleep in my father’s lap.

when I got to my hotel, I discovered that Einstein himself, who I


never even knew had visited the country, had once occupied the

In my view these works are clearly related with the Romantic

room next to mine. The hotel staff let me into that room, and from

Movement, above all German Romanticism, and hence to some

the table where the physicist had worked, I followed the possible

extent this nostalgic idea of the cabinet.

routes his gaze might have taken and produced a work with the title Espaço/tempo: o que Einstein viu da sua janela

(Space/Time: What Einstein Saw from His Window). Rather than designing, I think that I’m ‘undesigning,’ I’m

X. M. A. C.: […] It’s very interesting to see the balance you

‘presenting’ what I see or sense for myself. I think that all this is clear

maintain in your work between your quests for a conceptual line,

in the ‘collector’s cabinet’ that you saw here, in the house, and that

as occurs in A minha idade (My Age), which has a minimal

might occupy one of the exhibition spaces. Every exhibition I

emotional effect, a minimal carnality and an extremely powerful

produce always consists of some new and original works, and

cosmovisionary meaning, and the vitalist, erotic proposal of your

perhaps that’s why people sometimes find it difficult to connect my

interventions in nature. […] I have no doubt that you basically act

works, although they all take the same concept as their starting

like an astounded spectator or like a traveller that suddenly comes

point, from the sixties’ items that use naturally worn wood down to

up against the image of the unexpected, the unsought after. But I

those that make use of technology. The fact is that once I’ve resolved

think that even so the weight of your intellectual background and

a given situation it ceases to have any importance for me, or rather,

the force of your ideological horizon are a constant presence in

it stops being an obsession and I set out to look for new paths.

an oeuvre that synthesises the conceptual gaze and loyalty to the

However, as there is a certain retrospective character to this

instinctive drive. Am I a long way off the mark?

particular exhibition, I thought that the best thing would be to put together all the little things I’ve done, undone or just picked up

F. C.: […] If I look back I see that when I embarked on my degree

throughout my life, and which as a whole may function almost like

studies I was heading towards engineering or architecture, and that

an itinerary, a genesis, if indeed that is of any interest to anyone.

was when I heard about the industrial design course at ESDI, which

Gabiente do coleccionista, sice the 1960s (detail)


I finally attended—a newly opened faculty in Rio de Janeiro, the first of its kind in Latin America; at the time I was also beginning to discover art, through the need I felt to ask myself about the material I’d been gathering for years. Industrial design helped me to form this methodical approach, to adopt a global vision of the elements I was working with, and above all introduced an economy of means and methods in colours and shapes, with the need to go straight to the heart of the matter, to work with the basic, primary material, without worrying about ‘decorating’ or ‘concealing’ what is in itself purely nature. It was there that I also first encountered the idea that form follows function, the Bauhaus principle par excellence, which led to ergonomics, itself a kind of dialogue between people and objects, and to the mutual interaction of the former. It was a time that brought with it many special experiences. […] [T]he atmosphere during those years was one of constant friction and turmoil, there was a tremendous interest in culture and our generation simply reflected the dynamics of the period and the country. I began to use the faculty workshops for my works of sculpture and the dean, Carmen Portinho, a well-known art critic and also director of the Museum of Modern Art, who was later to urge me to participate in the São Paulo Biennale, let me have the key to the faculty so that I could work at weekends. I am aware that some people were highly critical with my stance, since they thought that a designer had no business with art. They were right in a way, because it’s hard to work with functional and non-functional works at the same time, art not having to fulfil any strictly specific function. But this is the place for aesthetics, which obviously I don’t consider to be a mere theory of beauty (or of ugliness, as some would have it), but as a theory of the qualities of feeling, linked to emotional activities. However, I think that being able to think in different ways at the same time is always enriching, and the Bauhaus itself included well-known artists amongst its teaching staff. … Throughout the whole of the time spent conversing with Fernando, I felt as if were gradually becoming part of the visceral circuits of wood, of the inhabited beltways of the film of polyester, of the instantaneous narration of the unexpected vision. My existence during each of these days of observation, investigation and communicative exchange increasingly led me towards the interior of Casás’s work, where I now live as an implied receiver. And I do so stimulated by the pleasure of a new curiosity, that of the process and the outcome of his next intervention, the organisation of his world in the exhibition spaces of the Centro Galego de Arte Contemporánea, which will doubtlessly seduce me with further proposals of enjoyment, unease and open dialogue. Excerpted version of an interview with the artist by Xosé María Álvarez Cáccamo (to be published in the forthcoming exhibition catalogue Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será).

Fernando Casás: o agora xa foi e o denantes será, exhibition view, CGAC, 2012


XUNTA DE GALICIA Presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Xesús Vázquez Abad Secretario xeral técnico Jesús Oitavén Barcala Secretario xeral de Cultura Anxo M. Lorenzo Suárez CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Director Miguel von Hafe Pérez Xerente Manuel Arroyo Núñez EXPOSICIÓN Comisariado Miguel von Hafe Pérez Coordinación Yolanda López Rexistro Teresa Jácome Traducións Elena Expósito García, Interlingua Traduccións S. L., Jesús Riveiro Costa Montaxe Carlos Fernández, David Garabal (CGAC) Deseño Cecilia Labella

C GAC CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Ramón del Valle Inclán s/n 15704 Santiago de Compostela

D. L.: C 2168-2012

cgac@xunta.es / www.cgac.org aberto de martes a domingo de 11 a 20 h [luns pechado]

Fernando Casás folleto  
Fernando Casás folleto  

Fernando Casás: O agora xa foi e o denantes será Exposición no CGAC do 26 de outubro de 2012 ao 19 de febreiro de 2013

Advertisement