Recomendacións verán

Page 2

KAFKA de Robert Crumb Novela gráfica. Case un século logo da súa mor‐ te, Franz Kafka permanece co‐ mo un dos escritores máis mo‐ dernos de entre todos os que son e foron, persistindo as súas novelas e contos como influencia capital para ca‐ da nova xeración literaria. REO de Xesús Fraga Novela coa que o xornalista de Be‐ tanzos acadou en 2013 o Premio Raíña Lupa e que, dende o instante mesmo da súa publicación comezou a gozar do favor do público e da crí‐ tica, así como do profesorado que o prescribiu como lectura en moitos centros educativos de Galicia. “AS PALABRAS PODEN MATAR", de MARCOS CALVEIRO: UNHA NO‐ VELA XUVENIL QUE PON O DEDO NA CHA‐ GA DA INXUSTIZA SO‐ CIAL.

ESO e BACHARELATO EL HOMBRE QUE CALCULABA de Malba Tahan Beremiz Samir, o home que calculaba, enfronta un lote de desafíos no marco dun antiquísimo Irak, habitado por cali‐ fas, xeques e visires. En cada un dos relatos, Samir demostra o seu dominio sobre os números, pero esa sabedoría vai acompañada por unha reflexión que sempre ten unha razón ética ou de xustiza. LAS LÁGRIMAS DE CAPERUCITA Beate Teresa Hanika relata con tacto e sensibilidade a historia dunha moza que atravesa unha situación moi difícil. Pero ta‐ mén é a historia dunha amizade tan grande como o ancho ceo e dun primeiro amor tan tenro e d elicad o como as folerpas de neve.

EL CIRCO DEL DESALIENTO de David Rubín A obra sostense grazas á emotiva "Onde Ninguén Pode Chegar" historia dun púxil fracasado reconvertido a sú‐ per heroe que se reencontra cun antigo amor en busca de refuxio. Rubín em‐ prega unha narrativa fluída, paciente e ben resolta que engancha e invita a seguir lendo. LA INVENCIÓN DE HUGO Brian Selznick Orfo, reloxeiro e ladrón, Hugo vive entre os muros dunha atarefada estación parisiense de ferrocarrís. Se quere sobrevivir, ninguén debe saber da súa existencia. Con todo, un día ten un descoido e é descu‐ berto por unha excéntrica rapaza, amante dos libros e por un vello e amargado xogueteiro.

TES ATA AS 10 Francisco Castro Unha novela trepidante que non vas poder deixar de ler ata o final.

ÁMOTE LEO Rosa Aneiros preséntanos unha triloxía de trama amorosa dirixida á mocidade


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.