Page 1


Expedient de petició d'acta de fadiga.  

Expedient que inclou diversos documents. 1765 Topònims: Maó; Illa del Rei dita del Penjat o Rodona