__MAIN_TEXT__

Page 1

IV Talle er Liberrart: taller de narracció oral  Lloc:  Bibliotteca La Sagreraa – Marina Clotet   Camp del Ferro, 1‐ 3 ‐‐ Tel. 93 340 86 75  b.barccelona.mc@diba.cat    

Hores: 4 hore es Calendari: 15 i 22 de gener, de 17:30  a 19:30 h 

Públicc al qual va diirigit: Professo ors de primàrria i/o secundàària i educado ors d’escoles ddel Districte d de Sant  Andreeu.    Objecctius:  • Oferir eines i recursos p per treballar eel projecte Lib berart a l’aula.  • Treballar les competèn ncies comunicaatives.   • Emprar ell conte com a  recurs creatiiu, lúdic i didààctic.   • Proporcio onar eines perr narrar.    Professor:  he  Ochoa  Ballmaseda.  Llice enciada  en  Arrt  Dramàtic.  Pallassa,  P narra adora  i  docennt  en  l’àmbit  de  les  Merch arts escèniques. http://merche8 8a.wordpress. com / www.m merche8a.com m    Progrrama:  Primeera sessió:    • El repertori : com i per què triar un cconte.  • Preparar eel conte.  na sessió:  Segon • Portar el cconte a terme.  Preparació  del material d de recolzamen nt ( titelles, di buixos,  instrumen nts, etc.) i de e entorn  (espai  on explicarem m el conte).  n escena. Com m enfrontar‐see al públic des de la compliccitat.  • Posada en   Metodologia:  ó és un taller p pràctic. Trebaallarem tècniques per parlar en públic. Im mplementant  El taller de narració omatopeia, less repeticions,  comparacions, etc .  recurssos com l’ono Incidirem en els reccursos expressius: el ritme,, la entonació i la modulació ó, els gestos,   el moviment  per  captar l’atenció del nostre auditori.    Preu: Gratuït.    Inscripció:  obtenir  Personalment, per telèfon o perr correu electrrònic a la Bibliioteca La Sagrrera‐ Marina CClotet. Per a o articipants ha uran d'aplicar al seu grup‐‐classe els co neixements a assolits  el justtificant d'assistència els pa particcipant en la IV V mostra Liberart.  Places lim mitades.    Necesssitats:  Els paarticipants han n de portar ro oba còmoda i m material per e escriure.  Organ nitza:   

Biblio oteca Bon Pasttor  Estad della, 62  ‐‐  Tel.: 934 980 216  b.barrcelona.bp@dib ba.cat / www.b bcn.cat/bibbonppastor    oteca Trinitat V Vella‐J. Barbero o  Biblio Galíccia 16  ‐‐ Tel.: 93 36 762 968   b.barrcelona.tv@dib ba.cat / www.bccn.cat/bibtrinittatvella  

Biblioteca a Ignasi Iglésiass‐Can Fabra  Segre, 24‐32  ‐‐ Tel.: 9333 600 550  b.barcelona.ii@diba.cat  / www.bcn.catt/bibcanfabra   a La Sagrera‐M Marina Clotet   Biblioteca Camp del Ferro, 1‐3 ‐‐ Teel.: 93 340 86 7 75   b.barcelona.mc@diba.caat / www.bcn.ccat/biblasagreraa  

Profile for Biblioteca  La Sagrera

Taller narració oral gener  

Taller narració oral gener

Taller narració oral gener  

Taller narració oral gener

Advertisement