Page 1

HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN

Jesus og/eller familien? en stor udfordring for sin samtid, var hans udfordring ikke rettet mod familien som sådan. Det kan vi se af to ting. Dels udfordrede Jesus meget andet end familien, der i lyset af hans syn på sig selv som Messias kom til at stå i vejen for Guds rige (f.eks. sabbatsbuddet, renhedsregler, spiseforskrifter, templet osv.). Dels, og det er det afgørende her, så er der faktisk en lang række steder, hvor Jesus beskytter familiens beståen: han bekræfter det femte bud om at ære sin far og mor, han tager sig af små børn, han beskytter familien mod skilsmisse, han modtog ofte selv husly hos familier, ligesom familieudtryk og billeder bruges positivt i forkyndelsen (f.eks. af Gud som ’far’). Endelig slutter han sit liv på korset med at sikre, at en anden overtager hans forpligtigelser over for hans mor, Maria (jf. oversigten nedenfor). PRIORITERINGER OG ’FØRST’ Motiv fra Nazareth Village, hvor en tømmer oplærer sin søn i faget. Foto: Morten Hørning Jensen.

Af lektor, ph.d. Morten Hørning Jensen ”BIBLENS VERDEN VAR FAMILIENS VERDEN.” Sådan indledte vi denne artikelserie, og for hvert ’spadestik’ er det kun blevet tydeligere for os, i hvor høj grad alle livets forhold centrerede sig rundt om familien. Familiefællesskabet gik forud for den enkelte. Jord, hus og andre ejendele måtte bevares til kommende generationer. Familiens ære måtte forsvares. Børn måtte lære lydighed mod deres forældre, og en god begravelse sikrede et godt eftermæle. UNDTAGELSEN JESUS? Ind i en sådan verden virker det næsten utroligt, at nogen kunne sige: ”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel” (Luk 14,26). Eller: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender” (Matt 10,34-36, jf. Luk 12,51-53). Så, var Jesus en direkte modstander af familien og en trussel mod samfundets beståen? JESUS BESKYTTER FAMILIEN Selvom dette af og til hævdes, er det ikke det billede, vi får ved en samlet læsning af evangelierne. For samtidig med, at Jesus var

8

’Nøglen’ til at holde dette sammen ligger i det lille ord ”først” (jf. Matt 6,33; 8,21). Jesus udfordrede sin samtid kraftigt på de rette prioriteringer. Som vi har set, var der al mulig grund til ”bekymring” i et landbrugssamfund som Israels. Og en arving kunne ikke blot uden videre ”sælge alt”, hvad han ejede, for at følge Jesus, lige så lidt som en søn kunne undslå sig pligten til at ære og begrave sin far (jf. Matt 6,24-34; Mark 10,21; Luk 18,22). Familien stod her som Jesu samtids mest forudgivne og sikre institution, og loyalitet mod den var ikke til forhandling. Præcist dette gør Jesus op med. Ikke med familien – men med prioriteringen af familien ”først”. Jesu forkyndelse af Gudsrigets nærhed i ham og hans virke følges af et nyt syn på den forudgivne verden, der må resultere i omprioriteringer.

Artikelserien ”Familieliv i Bibelen i lyset af arkæologien og historien” er bragt i TEL 2008-03, 2008-04, 2009-01, 2009-02, og indeholder følgende syv artikler: 1. Introduktion. 2. Familie, hus og landsby. 3. Fra ens telte til forskellige huse. Huse gik i arv fra generation til generation. Her motiv fra Katzrin Village på Golan. Foto: Morten Hørning Jensen.

geliet: ”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (1,15) - følges af Jesu kald af de første fire disciple, Peter, Andreas, Jakob og Johannes, der må efterlade deres arbejde og far i fiskerbåden for at følge ham (1,1620). Mere dramatisk kunne ’nyheden’ og omprioriteringen i Jesu forkyndelse ikke gøres. Pointen er ikke, at Jesus kalder dem på trods af deres familie (senere helbreder Jesus faktisk Peters svigermor, 1,3031), men præcist den, at i Jesus er Gud kommet nær på en måde, der sætter selv det mest forudgivne i anden række. FORFØLGELSE OG HAD Denne omprioritering måtte føre til modstand, sådan som Jesus også forudsiger,

GUDSRIGE OG KALD Det er derfor ikke tilfældigt, men meget sigende, at versene umiddelbart efter Jesu første offentlige forkyndelse i Markusevan-

Landbrugsjord var yderst kostbart og meget krævende at vedligeholde, som det tydeligt fremgår af disse terrassemarker. Foto: Morten Hørning Jensen.

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Piger på marken for at hjælpe til med husholdningen. Nazareth Village. Foto: Morten Hørning Jensen.

www.bibelskarkaeologi.dk

at den vil (f.eks. Matt 10,34-36 og Mark 13,9-13). Og det er ind i den situation, Jesus taler om, at man ikke kan komme til ham uden at hade sin far og mor (Luk 14,26). ’Had’ skal her ikke forstås som en følelse, men som en handling. Hvordan skal en far, der ikke deler sin søns syn på Jesus, kunne se det som andet end ’had’, hvis sønnen nedprioriterer alle sine forpligtigelser over for ham og den øvrige familie for at følge Jesus? Det giver ikke sønnen ret til ikke at gøre sit yderste for at ære sin far og mor (jf. Mark 7,10-13), men stillet i et valg må han som discipel ”tage sit kors op” og følge efter Jesus (Matt 10,38). I den vestlige verden, hvor religion i høj grad er en privatsag, er dette ofte ren teori. Jesus og familieliv kan ofte forenes. Men i andre kulturer og andre dele af verden er det en smertelig hverdagserfaring. Valget består mellem Jesus eller familien.

4. ”… for landet er mit”. Helligt jord aldrig på udsalg. 5. ”Er det ikke tømrerens søn?” – lydighed, ære og skam i familien. 6. ”Lad de døde begrave deres døde” – om begravelser og Guds rige 7. Jesus og/eller familien?

En pige i gang med at kærne smør. Nazareth Village. Foto: Morten Hørning Jensen.

JESUS BESKYTTER FAMILIEN

JESUS UDFORDRER FAMILIEN

Det 5. bud: Matt 15,4-5; 19,19. Mark 7,10-13; 10,19. Små børn: Matt 19,14; Mark 10,14; Luk 18,16. Skilsmisse: Matt 5,31f; 19,3-9. Mark 10,2-12; Luk 16,18. Husly hos familier: Matt 8,14; Mark 1,29; 2,15; 7,24; 9,33 mv. Familiemetaforer: Matt 7,7-11; 21,28-32; Mark 8,38; 11,25; 13,32; 14,36; Luk 11,5-13 mv. Sørger for Maria: Joh 19,26-27.

Discipelkald: Matt 4,18-22; 9,9-13; Mark 1,16-20; 2,14. Splid med egen familie og Nazaret: Matt 12,46-50; 13,53-58; Mark 3,21.31-35; 6,1-6a; Luk 4,16-30; 8,19-21; 11,27-28. Forlade familie: Matt 19,27-30; Mark 10,28-31; Luk 18,28-30. Had og splid: Matt 10,21-22.34-39; Mark 13,12-13; Luk 12,49-53; 14,26-27; 21,16-17. Ikke begrave sin far: Matt 8,18-22; Luk 9,57-62. Leve ugift: Matt 19,10-12.

9

tel-2009-2 Jesus og - eller familien;  
tel-2009-2 Jesus og - eller familien;  

JESUS BESKYTTER FAMILIEN Selvom dette af og til hævdes, er det ikke det billede, vi får ved en samlet læsning af evangelierne. For samtidig...

Advertisement