Page 1

'K',xTål{tn Farm Af

Dr Michoel Hostetler, Nozoreth Villaqe

Lukas 2, 41-52 eJ den eneste beskrivelse vi har fra lesu ungdomstid. lesus var som tolvårig på gr,ensen til at blive en iødisk

voksen mand, da han fulgtes med Maria og losef på deres årlige pilgrimsfærd til lerusalem. En jødisk drengs egentlige skolegang var forbi, når han var tolv år og det var tid for ham at gå i gang med et håndv:erk,

Ved denne særlige påskefest besluttede jesus at blive tilbage i Jerusalem. Maria og Josef var ikke opmærksom på hans fravær, før de havde rejst en

hel dag hjemad mod Nazaret. Crebet af panik vendte de tilbage til Jerusalem, og endelig efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad og talte med de fremragende lærde og skriftkloge i iødisk lov. Mens Maria og Josef havde været fortvivlede aI bekymring, undrede lesus sig over dem. Vi kan forestille os den halvt vrede, halvt lettede irettesættelse lesus modtog fra Maria: "Hvordan kunne du dog gøre dette imod os? Forstår du ikke, at vi har været syge af ængstelse?" Men Jesu svar i vers 49 viser den åndelige styrke, der var i ham: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør vcere hos min Foder?"

Nozotet villoge. Londsbyens

håndværkere genskober livet i en kopi of et første århundredes hjem.

Foto @

Nozoreth Villoge

Den tolvårige Jesus gik ind itemplet i denne påske og følte sit uundgåelige kald til dette sted og til sin faders gerning. Som tolvårig vidste han, at hans skæbne ville blive opfyldt lsådanne omgivelser, og han følte sig fuldstændig hjemme ved at debattere emner om åndelige sandheder og fortolkninger af Skriften med de lærde rabbinere og undervisere. På den anden side blev de forbløffede skriftkloge klar over de enorme evner og muligheder hos denne unge mand. Hvis der nogensinde havde været en kandidat, der egnede sig til at komme til Jerusalem og blive oplært af de største hjerner indenfor jødisk lovfortolkning, var det denne dreng jesus. Hans klasseværelse tænkte de - og muligvis også han - skulle være templet og den hellige by.

Nozoret Villoge. Mere end 200 børn har meldt sig som volontører som londsbybørn. For ot komme med i flokken skal børnene gennem et undervisningsforløb, hvor de lærer om lesus og livet i det første årh. Foto @ Nozareth Villqge


Men Maria og losef havde andre tanker om dette. Cud havde betroet dem ansvaret for at opdrage dette unikke barn. De gav ham ikke lov til at blive i Jerusalem. Han vendte tilbage til sit hjem i den galilæiske by Nazaret, meget fjernt fra Jerusalem og centrum for den religiøse magt. Lukas fortæller os, at Jesus drog ned fra Jerusalem til NaTaret med Maria og Josef og var dem lydig. Søjlegangene og forgårdene itemplet blev erstattet af markerne, de terrasseanlagte gårde, markedspladserne og landsbybeboerne i Nazaret. lesus, kaldet til at være Messias og til at være i sin Faders gerning, måtte iNazarets "klasseværelse" lære, hvad den gerning var, og hvordan den skulle forkyndes. Det kan godt have været en skuffelse i øjeblikket, men i Cuds visdom var det det perfekte træningssted for den enbårne, som skulle bringe evangeliet til de fattige og undertrykte. For skønt de ikke talte de teologiske fakulteters sprog, kunne de ganske sikkert forstå billederne iJesu lignelser, billeder han drog frem fra sine iagttagelser af livet i og omkring det gamle Nazaret.

Udgravningerne af gården i Nazaret Med opdagelserne i 1996 af ruinerne af en gård fra det første århundrede e. Kr. i hjertet af det

Nozorct Villoge. Londsbyboerne skober en fornemmelse of livet, som det vor, do lesus gik i byen. Klædedragterne, det tilføjer Nozoreth Village-proiektet en høj grad of outencitet, er resultotet af et omhyggeligt studiearbejde. Foto ø Nozoreth Villqge

Nozoret Village, Børn nyder at genskobe livet, som det var i det første århundrede. Foto @ Nqzoreth Village

moderne Nazare! åbnede der sig et nyt vindue til vor forståelse af Jesus og hans ungdoms verden. Cården ligger i en lille dal omkr. 500 m. fra Bebudelseskirken.

I 1996 opdagede Dr Stephen Pfann, fra " Holy Land-Universitetet/Centret for studier i den tidlige kristendom" (CSEC) en gammel vinperse og nærliggende Iandbrugsterrasser på Nazaret Hospitals grund og det tilstødende område. De mange brudte stykker af lertøj, der lå ovenpå jorden på terrasserne dateredes til forskellige perioder fra den tidlige til den sene romerske tid. Bevidstheden om, at denne qård sandsynligvis var samtidig med lesus var yderst spændende, og der blev foretaget en formel arkæologisk besigtigelse af stedet. CSEC søgte om og modtog licens til udgravning hos lsraels Antiquities Authorities. Den første udgravning fandt sted i foråret '1997 under ledelse af Ross Voss og Stephen Pfann. Efterfølgende er der foretaget udgravning i seks sæsoner.

Område A: Et tørt landbrug Det tørre landbrug i Område A ligger på den sydlige og østlige skråning af bakken nedenfor hospitalet. I dette område er der bla. fundet strukturer af en vinperse, det nederste af et vagttårn, damme med kanaler, landbrugsterrasser, et stenbrud såvel som en valsekværn.

7__\


Nozoret Villoge. Londsbyens væver spænder vævestolen for ot gøre den klor til at væve med uld fro londsbyens får.

Foto @ Nazsreth Village

Terrasserne var bygget på en klippeskråning, som

var brudt for at frembringe en nogenlunde jævn overflade. 5kØnt terrasserne er dårligt bevaret, er det klart, at der er gjort store anstrengelser for at bygge dem. Man har brugt ens ovale sten i murene for at sikre ordentlig luftning og dræning af jordbunden. Terrassemure, der er bygget af sten, der passer sammen på denne måde, kræver mere vedligeholdelse end dem, der er bygget af tilpassede sten (som i et "vådt landbrug"), hvilket tyder på, at den type landbrug, som var her, var et ikke-kunstvandet "tØrt landbrug". Et tørt landbrug er afhængigt af vanding af regn og dug, suppleret med manuel vanding med opsamlet regnvand. Regnvandet må være blevet kanaliseret ned ide små damme (og måske cisterner), der findes mellem terrasserne.

terrasserne var der mindst to typer jordlag. Det generelle muldlag over det meste af dette område var temmelig tyndt, hvilket antyder, at det væsentligst var vin, man ville dyrke på terrasserne. lmidlertid var nogle af terrasserne dybe nok til at man kunne dyrke oliventræer, og mange af dem har overlevet på disse skråninger til i dag. Typiske afgrøder for det tørre landbrug har været oliven, druer, figner, mandler, hvede og byg. På

Område B: Et kunstvandet eller vådt landbrug Det våde landbrug i område B ligger sydvest for område A, men er adskilt fra dette ved en lille vandrig dal. I område B er der fundet strukturer af bla. 3 vagttårne, landbrugsterrasser, en mulig gårdbygning, akvadukter, et tærskegulv og en grav (som alle behøver yderligere efterforskning) og en valsekværn.

Område B, som er det største af de to områder, fortsætter tværs over den fulde \, længde af skråningen til område A, (selv om det i nyere tid er blevet afskåret af nylig opfø(e beboelser). Det er et ensartet område, bygget op med terrasser ien solid konstruktion. Terrassemurene er opført af delvist tilhuggede sten omhyggelig føjet sammen og forstærket med kilesten. Murene skråner en anelse, idet de læner sig lidt indad mod terrassernes jord. Denne konstruktion hører normalt til i et vådt landbrug, som vandes direkte fra kilder eller damme. Terrassen kan på den måde tåle den tungere vægt af vand-mættet muld til afgrøder, der har brug for vanding. Typiske afgrøder kunne være bælgfrugter og bladgrøntsager. De fleste af disse smukt bevarede terrasser er også dybe nok til at give mulighed for dyrkning af større træer. Område C: en anden del af det tørre landbrug. Ovenover og vest for område B ligger nogle terrasser af den tørre type. De nåede oprindeligt op til toppen af bakken. Tre af de tilbageværende terrasser blev undersøgt. Lertøj, der blev fundet der, er dateret til 1.-3. århundrede så vel som til det 1 1 .-12. århundrede e.Kr. Lokale beboere husker, at der blev høstet bønner, linser og Johannesbrød der indtil for bare nogle årtier siden.

Udgravningernes samlede resultat Dalen med dens skråninger udgjorde sandsynligvis en enkelt storfamilies udstrakte landbrug, som producerede en række forskellige afgrøder. Selve gårdens beliggenhed kan fastslås ud fra beliggenheden af vagttårnene, terrasserne og vandingssystemet. Det meste af den oprindelige gård er derfor næsten helt bevaret. Denne gård udgør det vigtigste og måske det eneste vidnesbyrd om de gamle nazaræeres liv og levebrød. I dag er den bevaret som den sidste rest af den oprindelige landbrugsjord, der direkte kan forbindes med den gamle landsby i Nazaret. Vagttårnene, som rummede arbejdere, dyr og udstyr, tjente også til at beskytte afgrøderne, der voksede omkring dem. Derfra blev afgrøderne omhyggeligt overvåget af et familiemedlem, en tjener eller en daglejer I høsttiden fandt bondens


familie et svalende ophold for middagstidens hede i skyggen af vagttårnet. Om aftenen klang lyden af historiefortællerne, musik og sang ud over terrasserne, og fløitens stemme gav ekko, mens arbejderne trådte på druerne ivinpersen. Det var i en beboelse som denne, at spØrgelystne børn legede og betragtede livet på terrasserne. Drengen jesus fra landsbyen Nazaret har helt sikkert lagt mærke til rytmen i landbrugsarbejdet og familiernes liv. Det var disse omgivelser fra virkeligheden, han senere brugte, når han underviste gennem sine lignelser om Cuds forhold til mennesker og det store håb om Cuds rige. Hans tilhørere forstod forholdet mellem en fader og hans børn, mellem en hyrde og hans får, forstod bondens frygt, når hans fjende forsøgte at ødelægge afgrøden, kendte arbejdet med at bjerge høsten ind i laderne og faren for vingården, der blev passet af en forsømmelig forpagter.

Nozoret Villoge. Londsbybeboere dyrker landet ved

at bruge teknikker frc

dcf før\fP åthundrcdP. Foto @ Nozareth Village

Nazaret by, dens beboere og deres daglige liv var Jesu klasseværelse. Nu er det også blevet vores klasseværelse gennem udgravningerne og rekonstruktionen a{ Nazaret Village.

iv N."

g ?-.

I

Nazoret Villoge. Uforstyrret af de besøgende i Nazarcth Village, leqer børnene oq lever livet, som lesus kon hove giort det som born. Fob A Nozareth Village

ISRAELSMISSION lsraelsmissionens avis informerer om m ssion blandi joder og formidler kendskab til messianske joders vilkar. Redaktor: Kaj Kj€erHansen. Avisen kan rekv reres gratis fra:

Den danske lsraelsmission Norregade 14

A.><F-T S RADIO OG TV Nørresundby. Tlf. 98

17 31 67.

6070 Christiansfeld Tll.74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

el_

tel-2001-4 Udgravningen af Nazareth Farm  

Vi kan forestille os den halvt vrede, halvt lette- de irettesættelse lesus modtog fra Maria: "Hvordan kunne du dog gøre dette imod os? Forst...

tel-2001-4 Udgravningen af Nazareth Farm  

Vi kan forestille os den halvt vrede, halvt lette- de irettesættelse lesus modtog fra Maria: "Hvordan kunne du dog gøre dette imod os? Forst...