__MAIN_TEXT__

Page 10

- brikker af et puslespil Af cond. theol. Annette Wiuff Christen-

Efter de sidste års lovende udgravninger på Hasor, har dette års udgravningssæson været imødeset med stor spænding. Ville det forventede arkiv - eller noget helt andet spændende - dukke op

iår?

Paladset vokser ver udgravningssæson afdækker mere af det kanaanæiske palads på Hasor. Paladsets kerne - tronrummet og de umiddelbart tilstØdende rum er blotlagt, Og det vokser - mod syd og nord. Alt tyder på, at vi har

med et monumentalt bygningskompleks at gøre. Dette år gav os en behagelig overraskelse i den henseende. Ved at skrabe en jordvæq fri fra års tilgroning og skidt blev det åbenbaret, at vi havde en teglstensmur foran os i lighed med dem, vi finder i resten af paladset. Tilmed dukkede et hjørne af en basalt ortostat (et stenpanel) op nedenfor muren. Omgående blev to

ArLiklens forfouer ifærd med ot blotlæaae eL oI brikkerne ideL slore ouslesoil oå Hosor. Het er deL eI velbevoret gulv lro 10. 91 årh. t. kr. (Foto: AnnelLe Wiut Clri:lensen).

nye udgravningsfelter åbnet i området, der ligger lige nord for paladsets foreløbig kendte, ydre grænse.

FIere perioder Dette kæmpemæssige palads er fra senbronzealderen ((LB)1 500-1 200 f.Kr.), og man er ikke blot interesseret i at blotlægge denne periode. lfølge kileskriftstavler fundet blandt andet i Mari ved Eufratfloden og i Egypten var

Hasor endnu stØrre og mere betyd-

ningsfuld i mellembronzealderen ((MB) 2000-1500 f.Kr.). Der er imidlertid qjort meqet sparsomme fund fra d6n periode gennem de sidste ti års udgravninger Derfor graver man hist og her gennem gulvet i paladset, og dette har flere steder givet gode resultater. Et sådant sted er inde i en terrrpelbygning ved siden af paladset. Her har man fundet en tidliq fase med et meget flot brostensgulv fra MB. En professionel arkæolog behøver ikke

engang potteskår for at datere sådan et gulv. Kun MBlidens folk var så kultiverede, at de lavede noget så perfekt.

Endelig gevinst i A5

i lidliq tose of lempel tilhørende polodset. Eekræfter. at der hor værel iMB på Hotot [olo: Annelle Wiut ChritLen\en).

Brosfen\qulv bebyqqelse

J_AT

45 var det berygtede område på tellen sidste år, fordi man var så uheldig at grave forgæves en hel sæson efter bymuren udenfor paladset. I år lykke des det at nå muren - langt nede. Og så måtte man endda suspendere al almindelig arkæologisk praksis med at grave lige ned lag lor lag. Her sprang i stedet lagene itrin. 5å der er stadig store arbeidsmæssige udfordringer. Næste sæson fortsætter blotlægningen af muren, da dens datering er uhyre

Profile for Thomas Møller

Tel 3, 1999  

Månedsmagasinet TEL

Tel 3, 1999  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement