Page 1

AnrrolocIENS PpnropER 3

Oversigt over de arkæologiske perioder i lsrael: Mellembronzealder Af Nicoloi Winther-Nielsen, teol. dr., Kbh. NV.

fter den fattige periode ved begyndelsen af Mellembronzen 1 1) fandt der en kraftig opblomstring sted i Mellembronzens anden fase (MB llA: 20001800 f.Kr.). Mange af de gamle bystatscentre i den centrale del af landet blev genopbygget, imens de små landsbyer i Sydlandet blev forladt. Fund fra den tid viser den tidligste kana'anæiske kultur med dens byer, templer og gudefigurer. Hen lmod periodens slutning nåede denne kana'anæiske kultur sit absolutte højdepunkt. Langs hele Middelhavskysten, nord for Tel Aviv blev der i denne periode grundlagt en stribe nye byer. Her danner Kabri, Akko, Tel Mevorakh og Afek en lang kæde af forter. De er blevet udgravet siden 1970'erne. En anden kæde af samtidige bystater lå på Jizre'eldalen (Jokneam, Megiddo og BelShan). lAfek, Dan, Akko, Bet-Shan, Sikem og Cezer blev der bygget store paladser. Den vigtigste fornyelse i MB llAperioden var opførelsen af store fritstående jordvolde omkring Akko og (se TEL 1 /97 s.

NAVN

sten støtte r.

Dagligvarerne bestod af fine lersager, blandt andet en tykmavet kande med et rødligt poleret dæklag. Der er også fundet en del redskaber af tinbronze, heriblandt en øksetype, som minder om et andenæb. Udviklingen forstætter i anden og tredje fase af Mellem-bronze ll (MB llBC: 1800-1550 f.Kr.). I denne periode tog en semitisk folkegruppe, Hyksos-folket magten over Egypten. Deres kultur satte også sit præg på udviklingen iKana'an. Mange steder er der fundet lmporterede egyptiske og kypriotiske varer fra denne periode. Kana'ans største fæstningsanlæg opførtes også idenne periode (Hasor, Dan, Kabri, Sikem, Tel Batash, Ashkelon, Tel Masos). jord og grus blev lagvist kastet op på begge sider af en indre massiv stenmur og stampet fast.

FORKORTELSE

Mellem Bronze (Middle Bronze Age)

flere andre byer. Andre steder byggedes solide teglmure på stenfundamenter (jokneam, Megiddo og Afek). De havde ofte rektangulære tårne og byporte med trapper op til et vagtrum (Megiddo og Akko). Disse fæstningsværker skabte de "store og himmelhøjt befæstede byer" (5. Mos 1,28). Der er også afdækket flere helligsteder med

MB IIA MB IIB MB IIC

DATERING

2000 - 1550 2000 - 1 800 1800 - 1650 1650 - 1550

Oven på den opførte man en bymur af soltørrede lertegl. Disse stelle volde hævede bymuren, så den kunne forsvares under angreb med rambukke og stiger og imod gravning af tuneller. Landets største by blev opført i Hasor. Hasor var på denne tid en international metropol på 80 ha2, "den førende blandt alle disse kongedømmer" (Jos I1,7). Uden for volden omkring den nedre bydel i Hasor blev der gravet en dyb voldgrav. På Dan var den tilsvarende voldgrav 8-10 meter dyb og 10 meter høj. lnde i byerne lå paladser og fleretagers privathuse omkring stenbrolagte gader. Flere af byportene bestod af massive tårne med vægpiller og indre kamre. Den mest imponerende er byporten i Dan, hvor teglene stadig er bevaret helt op til buen ov€r portåbningen. En endnu ældre teglport udgraves i disse år iAshkalon. Byen Cezer nåede sit høidepunkt i MB llC, hvor byen blev udbygget med voldanlæg og offerhø|. Sikem fik kyklopmure, port og et tempeltårn. Hele perioden endte i en massiv ødelæggelse. Byernes erobrere er ikke kendt. Måske var det Hyksos-folket, som på

den tid blev drevet ud af Egypten og nu overtog fæsl.ningerne i Kana'an. Eller det var egypterne, som forfulgte Hyksos-folket helt op i Kana'an, og undervejs smadrede den kana'anæiske bykultur En teori om, at det var israelitterne, har vist sig ikke at være holdbar.

MBIIA/B-kulturen giver et godt billede af den verden, som patriarken lakob levede og færdedes

i.

I

Iil

tel-1997-2 Mellembronzealderen  
tel-1997-2 Mellembronzealderen  

svares under angreb med rambukke og stiger og imod gravning af tuneller. Oven på den opførte man en bymur af soltørrede lertegl. Disse stell...

Advertisement