__MAIN_TEXT__

Page 6

Hvodo skete pa asor Af cand. teol. Knud W. Skov

lndledning asor er med sine 80 ha. den største udqravninq fra bibelsk tid i lsrael. Helt tilbage i det andet årtusinde f. Kr. anslås byen at have været befolket af ca. 20.000 indbyqqere, hvorfor den også har været den største og vigtigste by i hele området. Dens størrelse og strategiske placering på handelsruterne mellem Egypten og l\4esopotamien gjorde den til den'lørende blandt alle disse kongedømmer" (Jos. 11.10). lsraelitternes erobring af Hasor åbnede for deres erobring og bosættelse i Kanaans

land. Byen blev genopbygget og befæstet under kong Salomo ('1. Kong. 9,15) og oplevede en storhedstid under kongerne Akab og Jeroboam ll, indtil den blev endelig ødelagt af assyrerne (2. Kong. 15,29 i 732 t.Kt.). Hasor består af to hoveddele: Den

øvre by (byens akropolis) og nord for den, den nedre by (det befæstede område). Hasor var i sin storhedstid formentlig ca. 10 gange så stor, som Jerusalem var på kongerne Davids og Salomos tid.

Det kanaanæiske Hasor Forste gang der var bosaettelser pa Hasor - i det 3. årtusinde f. Kr. - var de

begrænset til byen øvre del. Den nedre del blev formentlig først bebygget og bosat i det 1B årh. f . Kr. (Mellembronze-alderen). Helt frem til begge byens to dele blev udsat for en gennemgribende ødelæggelse i det 13. årh. LKr. var de begge beboede. Det kanaanæiske Hasor nævnes flere gange i kilder andre steder fra. Første gang er i det 19. årh. i en egyptish [orbandelses-tekst. Haso' er ogsa - som den eneste af de kanaaanæiske byer - nævnt i arkiverne fra l\,4ari ved Eufrat{loden. De hører hjemme i det 18. årh. f. Kr. Mari-arkiverne og viser klart Hazors betydning, rigdom og de langtrækkende handelsmæssige f orbindelser, der udgik fra Hasor. I de tavler. der blev fundet ved El-Amarna i Egypten (fra det 14. rh. f.Kr.) er der flere referencer til Hasor, ligesom den indgår ioptegnelserne fra de militærkampagner, som de egyptiske faraoner gennemførte i det 15.-14. århundrede f.Kr. lfølge de bibelske beretninger anføde Jabin, kongen af Hasor, den koalition af kannanæiske byer, der mødte israelitterne under ledelse af Josua. lsraelitterne vandt slaget og efterfØlgende blev Hasor jndtaget, alt gods blev lagt i band - og byen brændt

(Jos. 11,1-12).

los '11,1O-12 Derefter vendte Josva om og indtog Hasor og huggede dens konge ned med sværd. - Hasor var tidligere førende blandl alle d6se hongedommer. Alle, det var ibyen, huggede de ned med sværd og lagde band pa dem. sa ikke en levende sjæl blev tilbage: og Josva brændte Hasor ned. Alle disse kongebyer med deres konger indtog Josva: han slog dem med sværd og lagde band på dem, sådan som Her-

Profile for Thomas Møller

Tel 1, 1997  

Månedsmagasinet TEL

Tel 1, 1997  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement