Page 1

flhnh og Jezahe $ cilade

Danske volantorer ydede igen i sommeren 1995 en god indsats på Tel Jizreel. Her er det sygeplejerske Lisbeth Due Madsen, der er i sving under soldækket. (Foto: Jan Moftensen)

Af Karin Sode Woodhead. Jerusalem idligere års udgravninger på Tel Jizreel i det nordlige lsrael var temmelig overraskende. De le verede nemlig fæstningsstrukturer af dimensioner til den velkendte historie om kong Akab. Hans forsvarsværker viste sig pludselig at være meget større og langt mere imponerende end noget andet i området - endda stØrre end hovedstaden Samaria. Men hvodor? Hvad var årsagen til, at Akab behøvede et så markanl og vanskehgt indtageligt forsvarsmonument med tykke mure, en

fæstningsvold uden for disse og endda en 12 meter bred voldgrav - den eneste kendte i Mellemøsten fra denne periode. Var lokaliteten strategisk vig tig? Var Akab særligt truet? Led han bare aI storhedsvanvid? Eller hvortot...? Det var et af hovedspørgsmålene, der blev stillet ved begyndelsen af dette års udgravningssæson på Tel Jizreel. Spørgsmålene er hovedsaqeliq en opJølgning af de ubesvarede problemstillinger, der opstod i kølvandet af 1 993-udgravningen. | 1993 fokuserede man primært på portområdet på sydsiden aI tel'en (område A), en anelse

vest Ior sydøst-tårnet (område B). Fæstningsværkerne ledte her op til en port, som - selv om det meste af den var Ijernet i senere tider - så ud til at være opført som en standard fire-rums poft fra Akabs tid. Et traditionelt kasemat-system (dvs. en dobbeltmur med rum mellem murene) blev afsløret, men samtidig viste det sig, at dette system ændredes fundamentalt lige før portstrukturen, øst for denne. Her fandt man ei stort gipsbassin, som næsten skar igennem bymuren. Funktionen al dette bassin var og er stadig ukendt. Går vi inden for disse mure, viser klare beviser lra 1993-udgravningen, at der eksisterer betydelige bygningsstrukturer inden Ior bymurene. Men som med bassinet er jormålet også her ukendt. Ved beqyndelsen af årets sæson, som hovedsagelig foregik iområde A, dominerede tre spørgsmål i forbindelse med portområdet på sydsiden: -Hvilken slags bygning var den store bygning inden for murene? -Er det sikkert, at porten ikke havde seks rum?

Akab og Jezabels

citadel

slde

1

SBA på tærskelen

til

1996

side 5

Er Al tundet eller el?

side 6

Medlem nr. 500!

side

I


Kort over Tel Jizreel med angivelse af udgravningsomtåderne.

-Hvad er den fysiske forbindelse mellem porten og voldgraven?

Offentlig bygning? Seks ugers udgravning i denne sommer har bragt delvise svar med sig. For det første viser det sig, at der inden for murene er mindst 6n meget stor bygningsstruktur, der måler 20 m i længden og 10 m i bredden og er opdelt i et antal rum, alle med hvide gipsgulve. Udgravningen tyder på, at bygningen blev ødelagt ved brand. Det er imidlertid stadig uklart, hvad den egentlige funktion af bygningen var, om end den ser ud til at være mere end blot en privat bygning, og snarere er en form for offentlig bygning. Dens forbindelse med det gipsbelagte bassin - og der må nok være en forbindelse er endnu ikke afklaret.

Diskussion om porten Trods alle anstrengelser for at få afklaret, om porten havde fire eller seks kamre, nåede vi lØrst på den sidste dag af udgravningen frem til noget, der kunne pege i en be-

stemt retning - og selvfølgelig var det så tilpas tvetydigt, at begge diametralt modsatrettede tolkninger er mulige: man kan argumentere for både en firerums og en seks-rums port. Hvilket de to ud-

t

gravningsledere David Ussishkin og John Woodhead ivrigt gør, begge lige overbeviste om, at deres løsning er den rigtige... Så vi må nok atuente yderligere afklaring i næste sæson! Spørgsmålet er imidledid temmelig algørende for dateringen af forskellige andre arkæologiske lokaliteter fra den israelitiske kongetid. Hvis porten har seks kamre, kan det få stor betydning lor en reevaluering al de traditionelle dateringer af forskellige arkæologiske lag andre steder i lsrael. I år lykkedes det i øvrigt at finde iegn på den oprindelige pragt, arkæologerne ventede at linde, nemlig store tilhuggede kvaderstensblokke (ash/ars), som er kendt fra andre vigtige bygningsstrukturer f ra samme periode på Tel Dan, i Samaria og i Megiddo. På Tel Jizreel blev kvaderstensblokkene fundet for enderne af hver af de indre portarme. Desværre ser alle andre tilsvarende udhuggede blokke ud til at være blevet fjernet fra

Port og voldgrav Med hensyn til forbindelsen mellem porten og voldgraven er der forskellige aspekter, der må afklares. For det


Girokort er indlagt i dette nummer af TEL. Læs mere side 5!

første er der spørgsmålet, om der var forstærkningsstrukturer uden lor porten. l\.4an kunne for eksempel forvente at finde et tårn, men beviserne på nu værende tidspunkt tyder kun på, at muren var udvidet med et fremspring på dette sted. For det andet må det a'fklares. hvordan forbindelsen mellem selve porten og voldgraven har været. Der er ikke fundet noget bevismateriale Ior nogen forbindelse, men der må nød vendigvis i det mindste have været en form for mur, der kunne holde fæstningsvolden tilbage og danne en slags åben plads mellem porten og voldgraven. For det tredje søgte man materiale, der skulle vise, hvordan der var bygget bro over voldgraven. Lige foran porten indsnævres voldgraven fra 12 meter til 6 meter, men der er indtil videre ikke gjort afklarende Iund, der viser, hvordan det var muligt at passere den dybe voldgrav.

Akab skulle have haft mindst 2000 stridsvogne - en styrke, der var større end alle øvrige vestasiatiske kongers stridsvognsstyrker tilsammen. Samtidig havde de enorme dimen sioner i fæstningsstrukturen sandsynligvis mere med statspropaganda at gØre end med reelle forsvarsbehov. Kongen ønskede at alspejle sin pragt og glans ide storslåede bygningsvær ker, han oplørte. De ting, der er tilgængelige i dag,

tyder på, at området inden lor murene bestod af store, åbne arealer, der var beregnet lor manøvrer med stridsvogne, og af store offentlige bygninger. Blandt disse bygninger har der sandsynligvis været o p lagringsmagasiner, stalde og det kongelige palads, som nok har ligget nær porten eller langs med bvens nordliqe udkant lor at udnytte brisens afkølende virkning og den smukke udsiqt.

,:!

Hvad skulle det gøre godt for? Overordnet udgør den bejæstede port fra kong Akabs tid 6t element af hele det jæstningsværk, der findes i ovrigt på tel'en. Porten er et lige så slående eksempel på et detaljeret udlormet for svarssystem som de tre hjornetårne, der er turdet 1i område B. D og Hl. Derfor må vi vende tilbage til indledningsspørgsmålet: Hvad skulle alt dette til for? Den almindelige antagelse på nu værende trdspunkt er. ar [æsLnirqs værket beskyttede og tjente som hovedkvarter for kong Akabs stridsvognsstyrke. Hans enorme styrke er kendt lra assyriske optegnelser om slaget mod Shalmaneser lll, der indikerer. at

En volantor er ved at udgrave en hrukke på det hvide gipsgulv i en star bygning fra kong Akabs lid Megel tydet på, at bygningen har haft en eller anden officielfunktion. (Fata: Jan Moftensen)

t''


ISRAELSMISSION lsraelsmissionens avis inlormerer om mission blandt jøder og lormidler kendskab til messianske jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær Hansen. Avisen kan rekvireres gratis fra:

Når Guds

rige kommer

Den Danske lsraelsmission Box 35 6070 Christiansfeld TIL 74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

Tusindårsriget og den nye jord 1995, 133 sider,98 kr.

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup 86 98 79 12

Næste nr. Af TEL

udkommer midt i marts

A.X.FT

S

RADIO OG TV Nørresundby. Tlf. 98 17 31 67.


SBA på tærskelen ti I I Af Hans Hansen, Fredericia, kasserer og sekretær

antal, vi nogensinde har haft, og fra udg ravn ingsledelsens srde i lsrael var man meget tillreds med de danske volontører. Ligeledes blev "Det var her det skete - turen" en meget vellykket tur med 13 deltagere dygtigt ledet af Jan lvlortensen og Carsten Vang. Og så for 1996 vil vi som incitament til del tagelse i udgravningen på Tel Jlzreel

i kan med glæde se tilbage på 1995, som nu snan rinder ud. Det har været el godt år ror

SBA på mange områder. Jeg vil nedenlor uddybe nogle af disse områder. Økonomisk forventer vi igen at komme ud af regnskabsåret med et ri meligt overskud; stØrrelsen kendes af gode grunde endnu ikke. Vi har igen i 1995 jået kr. 20.000 Ira Tipsmidlerne som tilskud til TEL. Det er et tilskud, som vi naturligvis er meget glade for, og som bl.a. har med fort, at vi nu tØr satse lidt mere på bladet, hvorfor vi er begyndt at have en farve på bladet. Fremtidigt vil enkelte numre nok blive med 4 farvet tryk. Gavebeløbene til SBA var pr. 29.10 kr.4.576, som vi siger giverne en stor tak 1or. Kontin g entind betalingerne er på ca. 55.500, stort set som i 1994. Vi har i 1995 bekostet Edb-anlæg til Hans Hansen, så de administrative opgaver kan loses hjemme. PFI-mæssigt har vi fået lavet nye præsentationsloldere om SBA, lige som vi har 1ået lavet en ny informationsplanche, som bruges i Iorbindelse med større møder og stævner, hvor SBA har udstilling. Disse to tiltag belaster ikke regnskabet for 1995, da pen gene var alsat hertil i 1994. lnformationsplanchen blev senest brugt ved ln dre lvlrssions Landsungdomsstævne i Fredericia 6. B. oktober. Der var 11 unge. som ved den anledrrng meldte srg

996

give er rilskuo lil medle.nmer på kr.

Helene Vifttup var en af de 17 danskerc i alle aldrc, der deltog i årets udgrcvning på Tel Jizreel. Det er den storsle gruppe dan skere, SBA nogensinde hat sendt til lsrael. (Fata: Jan Martensen)

ind i SBA. l\4edlemsmæssigt har vi nu nået de 500 medlemmer, mere præcist 514 pr. '10.1 1 . Heraf er 51 fra Norge. Selv om vi nu gennem tre år har udsendt påmindelser til abonnenter, som manglede at betale, og dermed hvert år har været nødt til at slette et antal. som ikke ønskede at fortsætte, er det dejligt at kunne byde en stor flok nye med lemmer velkomne, og på den måde stadig forøqe medlemstallet. (Se interviewet med medlem nr.500, Lillian Nygaard Andersen på bagsiden af bladet.

)

Vores lsraelsprojekter 1995 blev også et par meget gode oplevelser. Vi havde i alt 17 deltagere på udgravningen på Tel Jizreel; det er det største

300. Når det gælder bestyrelsen, er Knud W. Skov kommet tilbage efter endt studieophold i Liverpool, så bestyrelsen nu igen er fuldtallig. Kontingentet Ior 1996 er uændret som i 1994 og 1995: Norske kroner

'140 jor nordmænd. danske kroner 125 for alle øvrige.

Kontingentet bedes indbetalt senest '1. februar 1996. Det betyder meget lor mig som kasse rer, at jeg ikke skal til at udsende en masse breve for at minde om kontingentbetalingen, så jeg oplordrer til, at man overholder betalingslristen. Jeg vil gerne bede om, at du skriver dit medlemsnummer på girokortet. På adresseringen bag på bladet står først 03303 0900; nummeret efter disse tal er dit medlemsnummer. Tak for alle rettidige indbetalinger og for de gavebelob, der måtte blive indbetalt samtidig. l\,4ed ønsket om en velsignet jul og et qodt nytår!

Girokort er indlagt i dette nummer af TEL.


ErAj fundet eller ej ? Lovende resultater fra sonderinger i Khirbet el-Mukatir Af Nicolai Winther-Nielsen n ny ruinhøj kandiderer nu til at være det bibelske Aj. Måske er Aj ikke et-Tell, men ej heller Khirbet Nisya. Arkæologiske sonderinger på Khirbet el-l/ukatir virker lovende. TEL kan hermed åbne et nyt kapi-

tel i den arkæologiske detektivhistorie om byen Aj.

Tel og den nye tel

les, at ekspeditionen blev iværksat al Associates for Biblical Research med sløIle fra Baptist lnternational Schools, Oxon Hill, Md. Ekspeditionen bestod al 1 1 arkæologer under ledelse af Bryant Wood. På seks dage foretog de arkæologiske sonderinger på denne tel, der aldrig tidligere har været undersøgt. Under den korte udgravning åbnede arkæologerne I sØgegrøfter lorskellige steder på højen. En af grøfter

Dr. Bryant Wood er specialist i erobringstiden. Hans vurdering lyder: -HØjens topografi (beskrivelsen af landskabet i området) og det massive forsvarsanlæg gØr stedet til en god kandidat for byen Aj. Aj var den første by i Bjerglandet, som israelitterne indtog under erobringen af Kana'an. Derfor er det en uhyre interessant udgravning. [,4en det kan godt tage lang tid, før arkæologerne opnår sikre resultater. -På grund af den omfattende bebyggelse på Khirbet el-NIukatir og de mange perioder, der er repræsenteret, skal der sikkert graves mange år, før vi kan beslemme denne befæstede bys udstrækning og historie, siger dr.

pu nkt.

De første sonderinger

på el-Mukatir Den 21 .-27 . september 1995 ledede Bryant Wood en ekspedition til Khirbet el-lvlukatir 16 km nord for Jerusalem. Denne høj ligger 1,5 km sydøsl for Beitin og 1 km sydvest for et.Tell, lige syd for vejen til Deir Dibwan. Den nye Aj-ekspedition er omtalt i nyhedsbrevet fra Associates for Biblical Research oktober 1995. Her fortæl-

E

den.

Woods første indtryk

I 1993 præsenterede Carsten Vang i TEL en ny løsning på det gådefulde Aj. l\4ange har affundet sig med, at 4 er den store ruinhøj elTell 3 km Øst for Beitin. l\4ellem de to byer overnattede Abraham (1 [/os 12,8). Problemet er bare, at lundene på et-Tell ikke passer med de bibelske oplysninger. Det var hverken beboet på patriark- eller erobringstiden. Carsten Vang præsenterede så David Livingstons jagt efter el andel Aj. I 1979 begyndte han at grave på Khirbet Nisya-højen, 1 km øst for el-Bireh. Han fandt potteskår fra Yngre Bronzealder lA (ca. 1400 f.Kr.), altså den tid Bibelen daterer erobringstiden til. Problemet er bare, at der hverken er bygningsresler eller mure fra dette tidsCarsten Vang konkluderede derfor med forbilledlig forsigtighed, at det gør "det vanskeligt med sikkerhed at identilicere Khirbet Nisya som Aj.. Den amerikanske forsker Dr. Bryant Wood afuiser i lighed med de fleste andre, at Nisya kan være Aj. lvlen nu har han imidlertid gjort, hvad få andre har haft fantasi til: lanceret en helt ny lokalitet som det bibelske Aj.

begrænsede, kan holdet endnu ikke med sikkerhed datere bymuren med voldanlægget og porten. lmidlertid lå der på overfladen af højen og ifyldlag massevis af potteskår fra den sidste del af Mellemsle Bronzealder og første del al Yngre Bronzealder (1600-1400 f.Kr.). Desuden var der keramik lra ældre Bronzealder (3200-2300 f.Kr), den sene hellenistisk periode og romerti-

S BA's n

æstf o m an d N icol ai Wi nth

e r- N i e lse

n

forcr ! denne aiikel læserne ajou om den

spændende iagt på byen Ai.

ne gik hen over en murlinje, som kunne observeres ihøjens overflade. Dette udgravningsområde afslørede et imponerende voldanlæ9, som bestod af en 3 m bred mur på en 7 m bred stenvold eller stØttemur. Der blev også afdækket el tårn. I et af hjørnerne fandt arkæologerne en veltilhugget stenblok med en udhuling, der har båret tappen for en stor byport af træ. I et andet område, hvor holdet ikke gravede. kunne man på overfladen øjne et stort bygningskompleks med tykke stenmure. Måske har dette kompleks forbindelse med bymuren og portanlægget. Da sonderingerne har været yderst

Wood. Bryant Woods organisation inviterer derfor interesserede institutioner og personer til at støtte den nye Aj ekspedition eller deltage som volontører. Der planlægges en to ugers sæson i sommeren 1996. lnteresserede kan kontakte SBA eller Executive Director Gary Byers, Associates for Biblical Research, P.O. Box 125, Ephrata PA 17522-0125 USA. Associates fot Biblical Research et en organisation, som stØtter og selv [orestår forskning i bibelsk arkæologi for at belyse Bibelens historiske tro-

værdighed. Organisationen har tidligere deltaget i det såkaldte Madaba-projekt, der er et stort anlagt udgravningsprojekt i Jordan. Nu tager organisationen en ny udfordring op på Khirbet ellvl u

kalir.

Arkæologien i bevægelse Aj er et skoleeksempel på, hvor forsig-


N

Beitin

t

%;;*'1'*.,*"*,, RAMALLAH Oel-Bireh

et-Tawir

jKhirbet

NisYa

JERIKO

Øor'n "rr+uø+ Wadi Qilt

JERUSALEM

Hvor lå Ai? Den traditionelle

opfattelse: Ai = et-Tell Ai : Khirbet Nisya Ai = Khirbet el-Mukatir

Livingston: Nyt forslag: David

tige vi må være med at bruge arkæoloqien. Alt for ofte har vi set skråsikre udtalelser iretning af, at udgravningerne af Aj (dvs. et.Tell) har bevist, at Bibelen tager fejl. Josvabogen kap. 7-8 er uhistorisk, konkluderer man. L4en en sådan konklusion kan arkæologien ikke bære. Gang på gang har senere undersøgelser vist, at der ikke var hold i den slags forhastede konklusioner. Omvendt kan vi heller ikke bare tage for givet, at accepterede resultater til støtte Jor Bibelen nu også er holdbare. Der kan hurtigt gøres nye jund, som underminerer de gamle løsninger. Eftersøgningen af Aj er et godt eksempel. lVåske finder Wood og hans team endelig gode og solide vidnesbyrd for, at A er Khirbet el-l\,4ukatir. så fald kan det se ud til, at Aj i 1 Mos 12,8 henviser til ruinhøjen. Abraham I

behøvede ikke nogen by inærheden lor at bygge sit alter lor Herren. Derimod var byen Aj på erobringstiden 'flyttet' lidt længere sydøstpå. Den slags omflytninger er imidlertid ikke uden fortillælde. På samme måde gik det med erobringstidens Arad, som i kongetiden'f lyttel nordpå. Arkæologi er og bliver en videnskab i bevægelse. Nye opdagelser kan ændre billedet fra dag til dag. Det er fascinerende - ikke mindst når det går den rette vej!

meget flotte og spændende bog:

Fund fre lcsu rid 1994, 189 sider,228,-

+

porto

- også en {lot gaveidål

Kilder:

Khirbet ellvlukatir Biblical Ai'l Associates lor Biblical Research Newslefter 0ktober 1995.

Selskab lor Bibelsk Arkæologi

Vang, Carsten: lsraelitternes erobring af byen Aj - et bibelarkæologisk problem. fEL 1993 nr. 3, side 5-8.

I

T[. 7593 0353 Bjergegade 90 st.tv., 7000 Fredericia

D


Medlem nr.500! Af Hans Hansen oktober måned fik Selskab for Bi belsk Arkaeologi medlem nummer 500. Det var Lillian Nygaard Andersen, der bor i Frostrup ved Nr. Nebel. Hun er nyuddannet ærer og arbejder på Frostruphave Ellerskole. Desuden er hun fritldsforkynder for unge i Indre l\,4ission. V har stillet hende nogle sporgsmål:

Det blev den bedste tur, jeg indti videre har oplevet. l\4ange af mine venner havde været i lsrael, og det havde vækket lysten hos mig selv. l\,4en at rejse til lsrael er lkke ensbetydende med en åndelig oplevelse. Alligevel b ev mit forste mode med lsrael et mægtigt vidnesbyrd for m g om en

levende og nærværende Gud. Beretningen om den sarnaritanske kvinde, som Jesus ti bod levende vand, blev på en ny måde meget livs nær, når jeg selv fik lov at opleve længselen og torsten efler vand, når vi vandrede i orkenen. eller iJerusalems lumre gader. Da vi ove'ndriede unoer aoen rrrrme ved Qumran, hvor bjergene dannede en mur omkring os, tænkte jeg på flere af Davids Salmer, hvor David råber til bjergene om hjælp. Pludselig gik det op for mig, at her hvor David råbte om hlælp og fik hjælp her ville Gud også mode mig imånens skær, med myggenes summen .... Gud er at finde i sit ord og gennem de aftryk, han har sat i historien Oplevelsen af sellturen på Genesa ret So gjorde også Peters fiskedræt I

Jtrolig evende og rærværendp 'o' mig

LaJrer Lillian Nygaard AndeÆen fra Frastruphave Efterskole blev medlem nr.500

af SBA.

Hvordan opstod din interesse for SBA? Jeg var deltager på "Det var her oeI skeLe tLren i som'lere' '995. Den var arrangeret et samarbejde mellem Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), Felix Bejser og SBA. Jeg havde meldt mig t lturen gennem KFS. og forst senere opdagede jeg, at der var indeholdt en del arkæologi turen. Denne tur gav mig et nyt perspektiv på Bibe en. Jeg opdagede, at grus og sten som et v dnesbyrd råber om Guds eksistens

Jeg havde inden turen været lidt bange for, at mine indre billeder af ls rae vi e blive odelagt. Det blev de for så vidt også. men på den måde, at glansb llederne fra sondagsskolen blev til rigtige lotogral er. Hvilke farventnineer har du til dit nedlemsskab i SBA? Jeg har fået en interesse for at folge med det, der sker bibelsk arkæolog . Samtidig har jeg også lået en erkendelse af. at arkæo ogiske Iund både kan misbruges og bruges ret til at bekræfte Guds handlen med det jodiske folk. Jeg håber også. at jeg fremover bedre vil 1å den historiske dimension med r min undervisn ng i kr stendom på Frostrlrphave Efterskole, bl.a. også med hlælp fra art klerne i TEL.

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Tel 4, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement