Page 1

Af Jan Morlensen,

Århus

\

hvor ,i'q'l"- -.," + -l* for ,1L.L9+'t

et er umuligt at atgØre, mange linier der er gået forud

il5;i?1" ia\az-24*"9ru{+1 q' l**.l[*.lllfflår:ml,lr'; a,7, \^q'& A,-'

\','

n," o":,T3,'å"f;n".1i,i?

itl*

:i;lJ"JJ[' +,,,tt A4'q ^E ttnq'^r4 t f,*:l::,[:ru;m**ti*t, ",, r, s.o7 q 4 1'1111:7.', rinie2errer3 wq),'Ut'+l'4/ Liniel: Detoførstebosstavermrka"'\i,7rq yl+1wl74r',

åiliå::'J3;åffff

!ffiH'[?|i;H;fit"1å1"r","",.,?u,ttr'4.ø1a7ze:/( \i lå,:ilJfi"åi*x,liffi:l1ill?j"i:i:Tt ty4q14tl-,) i"J::1il3i:?,3:,5ilil."J:1.:,i:9:f 3il'b1iYl";;,J;Yå:lX::"1TS""3,"

ffill;",$iåiil* Linie

sasde: 'jes

virunder-

..

l"#H*,

-

sras

os retererer så tir et al raderens

to af slutningen af

Linie 3-4: Biran og Naveh angiver

mulige rekonstruktioner linie 3 og linie 4. Spørgsmålet er, hvad "tidligere" lægger sig til. lvlan kan enten lade "tidligere" indlede en apposition ved at rekonstruere linie 3 på lølgende måde: "log der herskede NN, konge lslrael, tidligere imin lars land". denne rekonstruktion bliver der tale om et område/en by, som tidligere hørt til "min fars land", men som lsraels konge så erobrede. En anden mulighed er at lade gere" gå på lsrael: slrael [herskede/ varl tidligere i min fars land.. Indholds-

al Med

havde

"tidli-

"

2.

... min far gik op ...

3.

...o9 min far døde, han gik til [sin skæbne ... ls-] rael tidligere i min fars land ...

4. 5.

7. 8. 9.

Jeg [kæmpede mod lsrael?] og Hadad gik loran mig ... ... min konge. Og legl slog [dem, X todtolk, Y heste-l vogne og to tusinde ryllere ... kongen af lsrael. Og ljegl slog [... kon-] gen af Davids hus. Og jeg

gjorde... 10. ... deres land ... 11. anden ... [rege-]

J

'(\?3

)

konge efter sin far

lffi"';?åLil fl:?""1"*x'r:"J-::r, ler på dette (se f.eks. 2 Sam 10,19; 1 Kong 20,1.24). Men Shmuel Ahituv gør opmærksom på, at der også er en anden mulighed. Bogstaverne rnlk/ kan vokaliseres som ,molki( (dvs. "mit kongedømme") i stedet for "malki" (dvs. "min

konge").

Linie 6-7: "Og jeg slog" kan have været efterfulgt al en angivelse af antallet på soldater, vogne og ryttere. Kun tallet for de dræbte rlttere, "totusinde" er bevaret. Jf. bl.a. med 2 Sam 10,'18: "Og David slog al Aram syvhundrede hestevogne og fyrretusinde ryttere".

mæssigt giver det dog nogenlunde samme mening. I det lølgende fodæller forfatteren så, hvordan han erobrede området tilbage. Linie

torden ind-

Linie 5: Hadad er den aramæiske den- og regngud, som svarer til kana'anæiske gud Ba'al. "Hadad" gik ien del al de aramæiske kongenavne: f.eks. Ben-Hadad (dvs. "søn af Hadad") og Hadad-ezer (dvs. hjælper").

E

_..

12. rede over lslrael

...1

13. belejring al ...

2: ,sik op" kunne måske rekon- iHTi:?Ji""r,t'

.lrxspss "gik op mod", dvs. "angreb"

Linie

','4/\'rqE+ v+'do:{ti

Yl:x:,

1. i

6:

"Hadad

Udtrykket "min konge"

giver

8: Desværre fremgår det ikke, hvem denne lsraels konge var. lvlåske har han ikke været nævnt ved andet end sin titel, sådan som det også er tilfældet mange steder i Kongebøgerne (l.eks. 1 Kong 22; 2 Kong 6-7). Det kan ikke ses, hvem der er subjekt for verbet "slog., men ud fra konteksten er det mest naturligt, at det er lorfatteren selv, der er tale om (jl. "jeg slog" i linie 6 og "ieg glorde" i linie 9). Hvis det er rigtigt,

Iår vi altså her at vide, at forfatteren slog.k6nn"n af lsrael" og "kongen af Davids hus". Denne tolkning bekræftes af udtrykket " deres land" i linie 10.

Linie 9: "Davids hus" er den dynastiske betegnelse for Juda Rige. Når Nordriget kun omtales som "lsrael" og ikke som "NN's Hus", tyder det på, at Nordriget ikke har haft et etableret dynasti på dette tidspunkt. En mulig rekonstruktion af hele afsnittet linie 6-10 kunne ilølge Biran og Naveh se sådan ud: 6. ... min konge. Og jeg slog ... [X'1 fodmænd, Y1 heste-l 7. vogne og to tusinde ryttere [...af] 8. kongen al lsrael. Oq [eq] sloq [X2 fodmænd, Y2 hestevogne og 22 ryttere af kon-l 9. gen af Davids hus. Og jeg gjorde [deres byer til ruiner og lagde] 10.deres land [øde ...] Shmuel Ahituv rekonstruerer linie 56lidt anderledes ud fra oversættelsen "mit kongedØmme": 5. ... og Hadad gik foran mig [... alle da-l 6. ge af mit kongedømme, og jeg slog [mange] kon[ger ...]

tel-1994-2 Stelens tekst  

En mulig rekonstruktion af hele afsnittet linie 6-10 kunne ilølge Biran og Naveh se sådan ud: 10.deres land [øde ...] Shmuel Ahituv rekonstr...