__MAIN_TEXT__

Page 4

Indskiften på skålen fø Beth Shemesh er skrevet med paleo-hebmiske bogstavet, dvs. del alfabet, det vat ibrug inden eksilet i Babt4on. Læst lrc højrc er bogstavene: alef, chet og kaf.

sted - et tempel, et alter eller en hellighøj. lnskriplionen var en instruktion til israelitterne om at lægge de ting, som de ifølge den bibelske lov skulle give til deres fattige brødre, i skålen. lndholdet blev så af præsterne delt ud til de trængende.

Begrebet "broder" det gamle lsrael var der et broderskabsbånd mellem alle israelitter - et bånd, der undediden blev udvidet til at omfatte alle mennesker. Begrebet ach,'broder' , indgår i mange al Bibelens love, især dem, der handler om social retfeerdighed. Begrebet 'broder' blev også brugt i det gamle Mellemøsten til at angive mennesker al samme rang og status (4.Mos.20,14; 1 .Kong. 9,13). I Bibelen bliver det oftest brugt som en betegnelse for en med-israelit. Del forekommer også i denne betydning i en inskription på et al de berømte Aradostraca (potteskår med indskrift)4 samt i international korrespondance". I disse kilder forekommer 'broder' som en kontrast til 'fadef (av) og 'søn' (ben), der angiver henholdsvis højere og lavere status. I de love i Bibelen, der omhandler social retfærdighed, bliver de fattige kaldt'din broder' og endda'din fattige I

broder'. F.eks. får vi i 5.Mos. 15,1.1 befalingen: "Luk din hånd op for din landsmand [ordret: broder], for alle trængende og fattige hos dig i dit land" (se også 3.Mos. 25,25+3540+47 -48; 5.Mos. 1 5,7-8+1 1 -1 5). Hvert 7. års høst skulle tillalde de lattige (2.Mos 23,10-1 1 ; jf. 3.Mos. 25,4-6). Desuden skulle tienden af afgrøden det 3. år ikke bringes til templet, men skulle i stedet tilfalde de fattige og de materielt underpriviligerede i

Se Duncan Mackenzie: Excavations al Ain ms ( Beth - S he m esh ), Pa le sl in e E x pl orat i on Fund Annual2 (1912-1913), pp 86-88, pl 54:1 3; J.H. llifte, Palestine Archaeological Museum, Gallery Book, lron Age, Jetusalem 1940, p.55. no. 518. R. Zadok: The Pre-Hellenistic lsraelite An '? throponymy and Prosopography, Leuven 1988,

'

S he

p.

191.

3

Gabriel Batkay: A Bowl with the Hebrew Insctiption wJn, ked Exploølion Journal 40 (1990), pp 124-129. 4 Yohanan Ahatuni: Atud lnscrlptions, Jetusalem 1981, pp. 29-30. 5 S.E. Lowenstamm: Encyclopedia Biblica, vol. 4 cols. 969-971 EhJn).

det israelitiske samfund og kunne spises lokalt (5.lvlos. 1 4,28-29; 26,12-131. Det er ind i denne sammenhæng, at vi skal forstå inskriptionen iskålen

fra Beth Shemesh.

Konklusion En indvending mod denne tolkning kan være, at skålen blev fundet i en grav. Men det afspejler sandsynligvis

bare dens "genbrug" som en beholder til gravgaver. Nogle skåle med inskriptionen kodesh, 'hellig', er blevet fundet i private huse. Når først offergaverne var blevet samlet ind, tog præsterne tydeligvis skålene med hjem. Altså var skålen f ra Beth Shemesh med inskriptionen øjensynligt beregnet til at indeholde mad til den lattige, som med et ord, der alspejler bibelsk sprogbrug, blev kaldt 'din bror'.

C. A. Wilson:

ARKÆOLOGIEN OG BIBELENS PÅUDELIGHED 144 sider, 1982, nu

..2Or'

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup Artiklen er en oversættelse al "The World's Oldest Poorbox", Biblical Archaeology Review 18/6, 1992, og bringes med venlig tilladelse fra BAR. Abonnement på BAR kan tegnes ved henvendelse til BAR, P.O.Box 7026, Red Oak, IA 51591 , USA. Flere detaljer findes i Gaby Barkays arlikel: 'Your Poor Brother.' A Note on an lnscribed Bowl lrom Beth Shemesh, lsrael Exploration Journal 41 (1991), pp. 239-241 .

86 98 79 12

KLASSISK RUNDREJSE. 11 DG 2619: Aase

og Per Weber (10 dg)

21l10: Noom og Jorgen Trihoj

KLASSISKMINI-8DG 17l10: M. Skov oq Erik Pedersen

KLASSISK M. SINAI 4/1 1i Tove og

A)I<F-T

S; RADIO OG TV Nørresundby.

Tlf .

98 17 31 67.

Jorgen B. Jensen

I MOSES FODSPOR '1119:

Hanne og Jakob Zeuthen

ISRAEL OG JORDAN 15/9: Merry oq Carsten Vang

Stort udbud af rejser til lsrael Rekvirdr vort sommerkatalog

Profile for Thomas Møller

Tel 2, 1993  

Månedsmagasinet TEL

Tel 2, 1993  

Månedsmagasinet TEL