Page 1

Qamla enby fraJesu tid Af Ole Andersen. Frederikssund

fl ll

n mørk nat i oktober 67 e.Kr. vagnede beboerne i byen Gamla ved et voldsomt bulder. Rædsel og frygt bemægtigede sig byen - med god grund! Ved daggry satte romerne deres angreb ind. Og inden solnedgang var byen erobret og indbyggerne, børn, kvinder oq mænd, dræbt. Den oktoberdag endte Gamlas historie. Den stejle skråning, byen

sted nær den syriske landsby Jamila. Men arkæologiske undersøgelser efter israelernes erobring at Golan i 1 967 antydede, at Gamla måske snarere skulle sØges på en stejl skråning øst for nordspidsen af Genezaret Sø. I 1976 begyndte udgravningerne på dette sted under ledelse af Shmarya Gutmann. Allerede det første års udgravninger gjorde det helt klart, at man virkelig havde fundet ruinerne af byen Gamla.

Synagogen iGamla vat i brug pa Jesu tid. Den et den ældste synagoge. det er fundet i lsrael

(Foto:OA)

havde ligget på, lik lov til at ligge uberø rt af mennesker iårhundreder. Langsomt dækkede vind og vejr sporene al den voldsomme kamp. Ruinerne forsvandt under jord og bevoksning, og Gamlas placerinq blev glemt.

Gamla og Jesus Gamla var en vigtig by på Ny Testamentes tid, beliggende nær en gren af den hovedvej, der forbandt Galilæa og Judæa med Babylonien og dermed med de vigtige jødiske centre iøsten. Allerede i den første udgrav-

Lokalisering

nlngssæson f rilagde man en del al den bymur, der har beskyttet byen mod øst. Lige inden for muren fandt man resterne af en stor søjleomkranset hal. Langs tre al hallens sider løber tre rækker. af stenbænke. Det øverste af søjlerne er dekorerede, og de fire hjørnesøjler har en karaktenstisk hjerteformet omkreds. Søjlerne

Kampen om Gamla blev ikke glemt. Den jødiske historieskriver Josefus Iortæller udførligt om Gamlas grusomme skæbne i sin bog om jødernes oprør mod romerne (se side 6 i dette nummer af TEL). Historikere og arkæologer lokaliserede i mange år Gamla til et

E

har båret et trætag, der brændte ved byens fald i år 67. Udgraverne mente, at bygningen måtte være en synagoge, mens andre arkæologer ikke ville gå længere end til at fastslå, at det var en offentlig bygnlng. De mange ligheder med synagogerne på Masada og Herodium og det senere fund af en mikve, et rituelt bad, lige op af bygningen har imidlertid underbygget udgravernes antaqelse. Og i dag er de fleste arkæologer da også enige om, at bygningen er en synagoge. Synagogen i Gamla er bygget under Herodes den Store ide sidste årtier f.Kr. og lungerede frem til ødelæggelsen i år 67. Det er den ældste synagoge, der endnu er fundet i lsrael. I luftlinie er der mindre end 15 km. fra Kapernaum ved Genezaret Sø op til Gamla. l\4ens Jesus virkede i Kapernaum, har jøder i Gamla bedt i den synagoge, der nu er aldækket. Ny Testamente nævner ikke Gamla, så vi ved ikke, om Jesus noqensinde har været i byen. Men det er næsten utænkeligt, at der ikke skulle have været mennesker f ra Gamla blandt de lolkeskarer, der flokkedes om Jesus. En iødisk by En lang række f und i Gamla kaster lys over livet i en jødisk by på Ny Testamentes tid. Blandt de hundredevis af olielamper, der er fundet skår af, er kun ganske få smykket med tegninger af dyr eller mennesker. Og det på trods af , at lampene slammer f ra en tid, hvor det var almindeligt overalt i den romerske verden. De allerfleste indbyggere i Gamla har altså overholdt det gammeltestamentliqe billedforbud. lden vestlige del af byen, der har været rigmandskvarteret, er der lundet en række fragmenter af fresko-vægmaling. Og ikke et al f ragmenterne afbilder ligurer. I en af byens smalle stræder er anbragt to søjler over for hinanden. Abningen mellem søjlerne er ikke


bredere end en dØråbning. Forklaringen på denne indsnævring al gaden skal lindes ide jødiske sabbatsregler. Reglerne lorbyder transport af ting på offentlige områder på sabbatten. Men ved at "indsnævre" gadens bredde har man i lølge de rabbinske love kunnet ændre gadens status fra offentlig til privat område. Blandt f undene f ra Gamla er mere end 1600 iern-pilespidser. Det er et enormt antal, der giver sit vidnesbyrd om den voldsomme kamp i oktober 67. Lige syd for synagogen viser udgravningerne med al

Aftenskolekursus om .BIBELEN OG ARKÆOLOGIEN"

26 oklober; 2.,9., 16 oq 23. november 1992 på Menrqhedslakalletet i Arhus Prooram fås hos arranoøren: MF, Ratrinebiergvei 75: Arhus Telefon: 86 16 63 00

a I I I I I

T

I

t a i a

I

T

a a a a

,i I

KRISTEN

IDAG

Gamla la på en skåning, det på tre sidet et omgivel al dybe slugteL Midl i billedet ses rcsler al bymurcn. det beskyttede byen mod øsl. I baggrunden til hojrc skimtes Genezaret So og Kapernaum. (Folo: W. Btaun)

tydelighed et af de tre steder, hvor de romerske krigsmaskiner gennembrØd muren. Og på toppen af skrænten ligger resterne af det tårn, hvis fald vækkede Gamlas indbyggere, den sidste nat de levede.

Fortsatte udgravninger På grund af økonomiske problemer fortsætter udgravningerne i Gamla

kun i mindre målestok. Arkæologerne håber dog i løbet al de næste par år at få afdækket llere bygninger i byens "rigmandskvartef'. Og fundet af en smukt dekoreret stenoverligger har givet begrundet håb om at finde endnu en synagoge. Så vi vil sikkert komme til at hØre mere fra Gamla....

Uathængigt magasin der går bag om nyhederne

Bibelværk for menigheden 20 bind inxl. Bibcllex.25 danskc

forfatterc. Skrcvct for lægfolket. Udgivcs ovcr 5 år. kr pr bind. Abonncment 120 kr. pr bind Særlig fordel inden 1. okt. Få gratis informal ionsfo lder !

LPssalg 190

-Analyse af kirkesynsI 1/92 bl.a.: oo nadverdebat i Luthersk lvlission 'iema-artrkel om dansk OASE I 2192

Lohses Forlag Korskærvoj 25,

7000 Fredericia, 75 93 44 55

bl.a: .Anmeldelse af Tor

Nørretrandersr'l\4ærk Verden' som åndelig krigsførelse

-Bøn

-Temaaftikler om 'den 3/92 bl.a.: forbudte tvivl' -Verdens første kristne land, Armenien I

bl.a.: 'Tema om evangelisation, bl.a. en analyse af DAWN .lnterview med Københavns nye biskop I 4192

Enkeltnumre: 25 kr. 4 numre: 75 kr. Hele '92 (8 nr.): 150 kr. Send kuponen idag - eller bestil bladel pe tft. 4a 79 73 77 Jeg vil gerne bestille'Kristen idag': [ 2. hatvår'92 E Nr. E 1 . halvår '92 (1-4) E Hele '92

-/92

Litteratur: Gil Edmonds: Garnla (Kalzrin uden årslal)

LÆR BIBELEN AT KENDE I BIBELENS LAND

2- og 3ugers bibelkurser lsrael i '1993.

i

* bibelundervisning * historie og arkæologi *

iødedom

Undervisning og loredrag ved danske og israelske lærere.

Rekvirer program hos:

OfrIet

Allan Millard: Discoveries trom the Time ot Jesus (Oxford 1990) Danny Syon: Gam a. Portrail of a Rebellion (Biblical Archaeology Review January/ February 1992 pp 20-37) Gamla, Masada of the North (Biblical Archaeology Review January/February 1979)

By:.......................... Kuponen sendes til: Kristen i dag,

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup 86 98 79 t2

Stenlandsvej 5, 3200 Helsinge

il

tel-1992-3 Gamla - en by fra Jesu tid  

kun ganske få smykket med tegninger af dyr eller mennesker. Og det på trods af , at lampene slammer f ra en tid, hvor det var almindeligt ov...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you