Page 1

trha Babylons Af professor Kenneth A. Kitchen,

floder til rlenrsalern

babylonske hol. Sådan havde det været, siden Nebukadnezar ll i 597 l.Kr. havde fød dem til Babylon (2. Kona.24.12-17\. Da Nebukadnezar i 562 l.Kr. blev efterfulgt af EvilMerodak, lejrede denne sin tronbestigelse ved blandt andet at løslade Joiakin og tildele ham en æresplads ved holfet (2. Kong. 25,27 -30\. Bemærkelsesværdigt nok har vi nu et fø rstehåndsindtryk af Jojakins og hans families liv ved hotfet. En række lertavler, der er fundet i paladset, opregner de ralioner, der skulle tildeles forskellige mennesker ved holfet. Tavlerne dækker perioden fra Nebukadnezars 10. til 35. regeringsår (594-570 f.Kr.) og nævner egyplere, medere, persere, grækere og folk fra Lydien, Tyrus og andre steder. Tre af disse tavler indeholder optegnelser som: "10 sila [et mål for olie] til Jojakin, konge leller: kongesøn] al Juda" elle( "2 112 sila til Judas konges fem sønner".

Liverpool Oversættelse: Ole Andersen

rrlTl ed Babvlons f loder. der sad vi l-ll oq gr.-å, når zion randt os i hu. Vi hængte vore harper i landets pile" (Sal. 137). Således sørgede jøderne i Babylon, langt f ra de nedbrændte

ruiner af Jerusalem. Mens de almindelige borttø rte arbejdede på markerne, i landsbyer eller i selve Babylon, var den bortførte ex-konge, Jojakin, og hans familie "tvangsgæstef' ved det

r.rrrr.rr.r.t

Del al rekonsttuktion af Ishtaryorten i Babylon.

var nye verdensmagter på vej. Det drejede sig om Medien og Persien. Da kong Kyros havde forenet Persien og Medien, drog han mod Babylon. I 539 f.Kr. indtog han byen og bragte dens selvstændighed til ophør. Kyros underlagde sig hele Mellemøsten, og hans elterfølger Kambyses erobrede i 525 Egypten. Nye folk betyder en ny politik. I

I -tI I I I

Simon

Jenkins

Bibelkortbosen Ds {liå;: i io,- 8.-'-

Kortog beskrivclscr fPrer gcnnem hele Bibelen. Hvert kort omhandler kun et emne eller hænclelsesforlpb. Modeller giver fornemmclsc af terrænforhold. Alle kort i

larvcr

t/ lt

Forlap " Tooo rrcdårici., Lohses

i*'1.*"1 ts.

rrrrrrrrrrrrt

ISRAEL - MISSION ISRAELSMISSION lsraelsmissionens avis inlormerer om mission blandtjøder og formidler kendskab til messians ke jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær-Hansen Avisen kan rekvireres gratis fra: Den Danske lsraelsmission Box 35, 6070 Christiansield rfi. 7 4 56 22 33. Giro 3 05 45 00

r

: :I I

:r ! !t :a : : :

Babylons storhed "Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til kongesæde ved min vældige magt, min herlighed til ære?" Således sagde Nebukadnezar ll engang iovermod ifølge Daniel 4,30. Arkæologien har afsløret, at kongen Iaktisk ombyggede hele byen. Han lod den omgive af en tredobbelt mur med tårne. Facaden af hans palads var dækket af dekorerede, blå glaserede sten. Det samme qjaldt den smukke lshtar-port ved nordenden af byens store processionsgade. For Marduk, der var Babylons hovedgud, rejste Nebukadnezar et enormt, nyt tempel og restaurerede det store tempeltårn. Resten Af den meget store by var lyldt med gader, huse, basarer og templer.

Babylons undergang Men dette storslåede imperium eksisterede kun i kort tid. Kong Nabonid. der var en religiøs særling. slog sig ned i Teima i det nordvestlige Arabien. Hans sØn Belsharusur - Belsazzar lra Danielsbogen blev tilbage og havde ansvaret lor Babylon. Laengere mod øst, i lrans bjerge,

modsætning til de assyriske og babylonske riger, der lØrte folk i landflygtighed, lod Kyros de bortføde folk vende tilbage til deres hjemlande. Det gjaldt også jøderne i Babylon. I et dekret erklærede Kyros, at "alle jordens riger har Herren, Himmelens Gud, givet mig; og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Hvem iblandt jer, der hører til hans folk, med ham være hans Gud, og han drage op til Jerusalem i Juda ..." (2. ftøn.36,2223', ETa 1,2-3\. Resultatet blev, at et betragteligt anlal bortførte jøder i de følgende år vendte lilbage til Juda for at genopbygge det. I 515 l.Kr. var templet genopbygget. De persiske herskere viste stor rnteresse for de forskellige religioner i deres enorme område, der strakte sig helt over til Lilleasien i nordvest og Egypten i sydvest. Et eksempel på denne interesse er et dekret fra Darius ll (fra omk. 419 l.Kr.) angående jødernes lejring af påsken på øen Elefantine i Egypten. Allerede tidligere havde Darius lluldlørt en kanal fra Nilen til Det røde Hav, stået for en indsamling af egyptiske love og støttet forskellige egyptiske templer.


Tre modstandere På Artaxerxes I's tid rejste først Ezra (458 f .Kr.) og senere Nehemias (445 og 433 f .Kr.) f ra Mesopotamien til Judæa, for på forskellig måde at støtte den lille jødiske provins. Judæa var opgivet af fjendtligt indstillede naboer (jvl. Neh. 2,19). l\4od nord lå Samaria, hvis guvernør var Sanballat l. Mod øst på den anden side af Jordanfloden regerede ammoniten Tobija. Og længere nede mod sydøst regerede Gesjem i det nordvestlige Arabien. Arkæologien giver os yderligere oplysninger om disse tre modstandere. En aramæisk papyrus rummer en henvendelse fra den jødiske koloni på Elefantine-øen i Egypten til to sønner af Sanballet, Samarias guvernør. Papyrusdokumenter fundet i Wadi Daliyeh i Judæas ørken viser. at der senere har siddet både en Sanballet ll og Sanballet lll som guvernører i Samaria. Samme lamilie har altsa siddet på magten i Samaria i mere end et århundrede. På den anden side af Jordanfloden er TobijaJamiliens navn kendt

Næste nummer Af TEL

udkommer medio december på gravindskrilter helt ned til den hellenistiske periode. Og hvad angår Gesjem, er der fundet en sølvskål i et egyptisk tempel i østdelta-området, der er blevet skænket af hans søn. lndskriften på den er på aramæisk og lyder: "Hvad Qaynu, søn af Gesjem, konge af Qedar, bragte lsom olfergavel til [gudinden] Han-llat". Også navnene på nogle al Nehemias' kollegaer som guvernører over Judæa er bevidnet fra fund: Elnatan fra segl, Bagohi fra et papyrusdokument. Det gennemgående sprog på de mange papyrusfund er aramæisk, der er et sØstersprog til hebraisk. Det blev brugt af den persiske administration som dets officielle sprog. Aramæisk blev forstået og talt over hele MellemØsten og kunne derfor tjene som datidens "engelsk".

A><F-,r_.-S

RADIO OG TV Nørresundby.

''--r;;;;;;;;",.., ;-

Tlf. 98 17 31 67.

;;;*** l;;-'1

Jeg har indbetalt kr. 50,- for 1992 til: Giro 7 63 96 43, Selskab for Bibelsk Arkæologi, Grævlingestien 17,2880 Bagsværd.

Navn:

Adresse:

(Kuponen sendes til Selskab fot Bibelsk Arkæologi)

tel-1992-3 Fra Babylons floder til Jerusalem  

betragteligt anlal bortførte jøder i de følgende år vendte lilbage til Juda for at genopbygge det. I 515 l.Kr. var templet genopbygget. De p...