Page 1

rfudamod Asqrien og Babylon Af professor Kenneth A. Kitchen,

Josias's retorm og heltemod

Liverpool

det 7. århundrede f.Kr. førte det lille hebraiske kongedømme og dets naboer en usikker tilværelse i assyrerrigets skygge. l\,4en omkring 620 f .Kr. - mens Josias regerede iJudæa blev assyrerriget selv trængt af Babylon og Medien. Derfor kunne I

Ove rsættelse : K ri sta Ande rse n

fl

et engelsk drgt sammenlignes

As-

Ll

syrien med en ulv. Og Assyriens krav og hære var virkelig frygtet i hele det vestlige Asien, fra det blå N,4iddelhav til lrans bjerge.

Ezekias og Sankerib, 701 f. Kr. 1701 f.Kr. kastede den assyriske ulv sig igen over hele området. Ezekias af Juda styrkede sit forsvar, blokerede kilder og huggede en underjordisk vandtunnel iJerusalem (2. Kong. 20.20). ldenne tunnel blev Siloamindskriften fundet. På godt klassisk hebraisk Iortæller indskrilten, at "[arbejderne huggede] med hakkerne, den ene mod den anden. Da der var tre alen tilbage, hØrtes røsten af en mand, der lgennem klippen] råbte til en anden ... udgraverne mødtes ...". Sankerib slog Ezekias og hans allierede ved Elteke og belejrede derpå Lakisj, Jerusalem og andre judæiske byer. I en rapport lortæller Sankerib selv følgende: "Hvad angår den judæiske Ezekias ... 46 af hans betæstede byer sammen med de små bebyggelser... belejrede og indlog jeg. Ham selv lukkede jeg inde iJerusalem, hans kongelige by. som en fugl iel bur". Udhuqne scener fra Sankeribs palads fortæller om belejringen og erobringen af Lakisj. Men Jerusalem faldt ikke. Da en plage ramte Sankeribs hære, måtte den stolte assyrer vende hjem, tilfreds med den tribut, han havde aftvungel Judæa, men uden direkte sejr. Ezekias kom imidlertid ud for andre problemer: en livstruende byld al en eller anden slags. Men profelen Esajas blev sendt til ham med et figenplaster (på hebraisk: dblh), og det kurerede ham (2. Kong.20,7). Pudsigt nok blev den samme kur anbefalet seks hundrede år tidligere til syge heste af Ugarits dyrlæger: "Hvis en hest har et dårligt hoved og går omkuld, så lav en blanding af gamle figenkager (ugaritisk: dblt), gamle rosiner og mel og stop det op idens næse". Hvad der hjalp heste, hialp også Ezekias.

:\,,"

.!.,

-tsi

\d1'1'"

død i 6091.Kr., da han forsøgte at hindre den egyptiske larao Neko den 2. i at komme assyrerne til hjælp i deres sidste kamp mod Babylon og l\,4edien (2. Kong.23,29-30). Men hans indblanding sinkede dog Neko nok til at besegle Assyriens skæbne. Med Babylons sejr kom Juda imidlertid fra asken iilden. For nu trængte Nabopalassar af Babylon egypterne tilbage og blev Judas nye overhøjhed.

Babylon og Judas endeligt

/l t \. -" I ,7lJ\ . l'll '/\'1"r\iIJ .r-.\,\ ,.\1 : tv_Jv\ , ,, \/ \ r-7\4;r / ir "g'^11't'/rt "V\tJ"4J^ 4 ,'11/. 1-'.er '1rfx Denne inskriplion lra Siloam tunnelen blev udhugget under hong Ezektas {ot 2700 a(

Josias uhrndret styrke sin egen indflydelse i hele området. Hans mål som religiøs reformator var at rense ud ialt. hvad der mindede om hedensk afgudsdyrkelse itemplet i Jerusalem, og at nedbryde alle afgudshelligdomme i hele landet for kun at lade €egte tilbedelsescentre lor hebræernes Gud stå tilbage. Hans hovedformål var at rense den nationale gudsdyrkelse, ikke kun at centralisere den, som noqle bøger hævder. Arkæologiske fund i Arad i Negevområdet illustrerer meget klart dette. Her er en strategisk borg blevet bygget og genopbygget mange gange af Judas konger. Eller en genopbygning det 7. eller begyndelsen af det 6. århundrede blev der indrettet en helligdom eller et minitempel i det nordvestlige hjø rne. Selve eksistensen af dette minitempel før, under og elter Josias's regeringstid viser, at han ikke udslettede alle tilbedelsescentre uden for Jerusalem. I Josias's tid blev der fundet en længe overset "lovbog", som satte skub i relormationen. Det kan have været 5. Mosebog eller noget lignende, men grundindholdet al5. Mosebog er langt ældre (se artiklen i TEL 1991 nr. 2 side 6-7). Den energiske konge fik en brat I

Neko den 2. af Egyplen havde udnævnt Jojakim til konge af Juda (2. Kong. 23,31ff). På et beskrevet potteskår fra Arad hedder det: "Nu er jeg blevel konge ... Vær slærk r krig ... kongen af Egypten ..." Det lyder næsten som et referat af Jojakims tronbestigelsestale med en hentyd ning til Faraos hjælp. Uden at lade sig alskrække af den farlige situation, som rivaliseringen mellem Babylon og Egypten skabte. brugte denne ukloge konge enorme kræfter og rigdomme på at bygge et smukt sommerpalads mellem Bet Hakkerems vingårde (ved Ramat Rachel lige syd for Jerusalem). Proleten Jeremias revser ham vold soml for denne luksus (Jer. 22,13ff). I 601 vendte lykken midlertidigt, og Neko den 2. slog i et slag Nebukadnezar aI Babylon. Det fik Jojakim til at kaste Babyloniens herredømme af sig. Dereller dode hdn megel belejligt, så det blev hans efterfølger, Jojakin, der måtte tage imod, da den babyloniske hær ankom. Den babyloniske Krønike for 597 f.Kr. beretter fØlgende lor os: "l det 7. år (597 f. Kr.) mønstrede kongen af Akkad (Babylon) sine hære, marcherede ..., og belejrede Judas by (Jerusalem). På den 2. Adat (24. marts) indtog han byen og fangede kongen. Derpå indsatte han en konge efter eget valg, modtog en stor tribut og sendte den til Babylon." Men også den nye konge, Zedekias, brød sin ed om at være Babylons vasal, idet han stolede på at få hjælp f ra Egypten. Men hjælpen udeblev idet kritiske Øleblik i5871586 f .Kr., da de babyloniske hære igen

t-


belejrede Jerusalem. Denne gang raserede Nebukadnezar byen, templet og paladset helt til grunden. Ligeledes deporterede han denne gang et stort antal af judæere til Babylon. Disse hektiske dage var fulde af begivenheder. Da de babyloniske h€ere nærmede sig Juda, ringede alarmklokkerne idet lille kongerige. "Tænd signal på Bet Hakkerem" råbte Jeremias sarkastisk. Og det var netop, hvad Judas militærkommandanter gjorde. I Lakisj har man fundet dele af en korrespondance på potteskår (ostraca) fra denne periode. I brev nummer 4 hedder det: "Vi holder øje med lyssignaler fra Lakisj efter ordrer fra min herre, da vi ikke kan se signalerne

lra

Azeka"

.

et andet brev (nr. 3) læser vi: "MilitærkommandØr Koniah søn af Elnathan er kommet for at rejse til Egypten" Jor at få hjælp derfra eller af mere skumle grunde? En anden mission af den slags ledle trl udleveringen og det brutale drab på profeten Unfa (Jer. 26.22-231. Hvorom alt er. Lakisj taldt snart efter ierobrernes hænder. Potteskårene er lundet i asken, der blev tilbage, da byen var brændt ned. I

Profeten Jeremias selv befandt siq som ien krudttØnde iJerusalem, Iordi han havde talt imod oprøret mod Babylon. På et tidspunkt måtte han og hans skriver Baruk skjule sig for at undgå at blive arresteret af kongens søn Jerame'el (Jer.36). Fra et nu mistet arkiv har vi segl-aftryk aI et segl med indskriflen "Baruk. søn af Nerija. skriveren" (se TEL'91 nr. 3). Jeremias selv var imidlertid ikke bestemt til at ende sine dage ved Babylons floder. I stedet for blev han under steerk modstand tvunget med til Egypten af en gruppe flygtende judæere, der stadig håbede på hjælp fra Egypten og derfor rejste til Takpankes i det nordøstlige deltaområde (Jer.42-43). D6r havde faraoerne bygget et garnisionsfort, som måske er det, der i Jer. 43,9 kaldes Faraos hus i Takpankes. Således endte det hebraiske kongedømme. Dets borgere var spredt over et mægtigt område fra Egypten over Palæstina til Mesopo-lamien. Statsløse, men ikke håblØse, da der fremstod profeter som Ezekiel og Daniel, der fik dem til at se f rem mod lysere tider.

A.><E-,r--S

RADIO OG TV Nørresundby.

Trf. 98 17 31 67.

Jeg har indbetalt kr.75,- for 1992 til: Giro 7 63 96 43, Selskab for Bibelsk Arkæologi, Grævlingestien 17, 2880 Bagsværd.

Navn: Adresse:

(Kuponen sendes til Selskab for Bibelsk Arkæologi)

tel-1992-2 Juda mod Assyrien og Babylon  

var at rense ud ialt. hvad der mindede om hedensk afgudsdyrkelse itemplet i Babylon og Judas endeligt Lakisj, Jerusalem og andre judæiske by...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you