__MAIN_TEXT__

Page 2

Kaifas-grav opdaget U cien 196/ er der rJerusalem opdagel en lang række grave fra det andet tempels t d (perioden indtil 70 e.Kr.). For ganske nylig blev der fundet endnu en grav lra denne periode. Og denne grav er specielt interessant, fordi den har for bindelse til ypperstepræsten Kajfas, der dømte Jesus.

Gravens indhold Graven ligger i Øst Talpiot i den sydlige Ldkafl a'Jerusalem I stil og opbygnrrg ligner den mange ai de øvrige grave fra samme trd. Det var ret almindeligt i denne per ode, at ligene ved begravelsen blev arb'agr på srerbænke elle' hylder gravkammeret. Ornkring et års tid efter begravelsen, når kødet var rådnet væk, b ev knoglerne samlet sammen og anr

bragt ismå "stenkister", de såkaldte ossuarier. Ofte indgraverede man den aidØdes navn i stenkisten. Graven r Øst Ta piot rummede skår fra en række forskelIge stenkister. På en del af disse skår er der rned gammel hebra isk skr ft rndgraveret navne. Blandt de fundne navne er: Bar Kaifas, Yehosaf Bar Kaifas, Shalom, Shem og N,4irian Barah Shimeon

Kailas-lamilien Graven har altså iilhørt medlernmer af Kaifas-famillen. Fra Det nye Testamente ved vi, at den ypperstepræst, der dømte Jesus, hed Kajfas. Evangelisten Johan' nes fortæller om et møde iSanhedrin, det 1ødiske råd. Her sagde Kajfas om Jesus, at det var bedre. at 6t menneske dør for

folket. end at hele folket går til grunde. Fra Josefus ved vi, Kajfas også hed Josei, og at han må have været ypperstepræst iårene 18-36 e.Kr. I graven Øst Talpiot fandt man et kranium, hvori der var anbragi en mønt udg vet af kong Agrippa I i et 42 e.k. I lølge hedensk folkelig tradition skulle mønten betale for sjælens overfart over dødsf o den. Kun rin gang fø1 iJeriko, har man fundet en jødisk grav, hvor denne hedenske tradition er fu gt. Men ypperste præsten Kajfas- familie har der altså været personer, der var så influeret at he densk tradition, at det gav sig udslag ved deres begravelser. oa

Nyt fra Gæsarea Under udgravninger r Cæsarea isomme ren 1990 blev der fundet to marmor søjler med inskriptioner. Fem af de seks lnskr p tioner nævner navnene på en række ro merske guvernører og officeret der har boet iCæsarea. Den siette inskription er på græsk og omtaler en embedsmand med ansvar for den vigtige havn. Sø.lerne blev fJldel under udgravn,rger i et palads, der sandsynligvis blev bygget af Herodes den Store, der regerede 37 4 LKr Efter Herodes' død blev paladset brugt af romerske landshØvdinge og mil tære chefer. Det nye Testamente nævner flere gan ge Cæsarea iforbrndelse med de 'o merske besættelsestropper. Her boede centurionen Kornelius, og her var Paulus i flere år fange under guvernørerne Feliks (52-60 e.Kr.) og Porkius Festus (60 62).

Apostlenes Gerninger nævner, at Paulus' fængsel netop var iHerodes'gamle palads. oa

Cæsarea var residensby for de romerske landshøvdinge

Profile for Thomas Møller

Tel 2, 1991  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 2, 1991  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement