Page 1

Nyt blad Velkommen ! velkommen som læser al TEL

!

TEL er organ for det nystiftede Se/skab for Bibelsk Arkæologl (SBA) og sendes gratis til selskabets støttemedlemmer 2 4 gange om året. TEL vil i populær form bringe stof om bibelsk arkueologi. I IE[ vil der blive orrenteret om nye og opsigtsvækkende fund. Der vil blive givet baggrundsviden om de bibelske folks levevis, deres byer, handelsforbindelser og politiske og religiøse forhold. TEL vil også orientere om SBA'S arbejde og om muligheder for at

deltage iudgravninger i lsrael og andre lande

Ordet 'tel' er et arkæologisk fagudtryk. Ordel er arabisk og betyder'en høj'. En tel er en høi, der er opstået ved, at man gentagne gange har genopbygget en by på ruinerne af en tidligere by. I århundredernes løb er byens niveau blevet hævet, så man i dag kan tale om en høj. Ordet 'tel' indgår i mange stednavne i [,rellemøsten Bedst kendl er vel den isra elske by Tel Aviv, hvis navn betyder 'forårs-høj'.

.

lnterview med

arkæolog John

TEL henvender sig lil alle, der er interesserede i Bibelen og dens baggrund. TEL vil gerne fortælle. Og vi håber at du vil blive glad for at

læse

Woodhead,

Jerusalem

.

!

Nyt Selskab

.

Dansk voluntør på skattejagt i lsrael Læs om

katastrofen i Lakisj

Vi vil gerne hjælpe danskere, der kunne tænke sig at deltage ien arkæologisk udgravning i lsrael, siger Nicolai WintherNielsen. Han er initiativtager og næstfor-

-

mand idet nystiftede Selskab for Bibelsk Arkæ1ogi.

Selskabet har nemlig to formå|, forklarer Nicolai WintherNielsen. For det første skal det støtte arkæologisk forskning i de bibelske lande. Og en af måderne at gøre det på er at skaffe volontøre( der vil bruge for eksempel 2-4 uger af deres sommerferie i en udgravning. For det andet vilselskabet sprede oplysninqer om bibelsk arkæologi i Danmark. Arkæologien kan fortælle os om baggrunden for beretningerne i Bibelen. Og jo mere man ved om baggrunden, io leftere bliver det at forstå og indleve sig i dem. Siden sommeren 19Bg har et lille udvalg arbejdet med planerne for selskabet. Dette arbejde kulminerede med den offi cielle stiftelse af selskabet ved et møde i København den 1. april 1990. Der er nedsat en bestyrelse og et repræsentantskab til at lede arbejdet.

Helt fra starten har selskabet haft forbindelse med et af de største arkæologiske projekter i lsrael i 90'erne: udgravningerne iTel Jezre'el. Allerede ijuni 90 rejser 14 15 danskere lil lsrael lor at deltage i denne udgravning. Og ide følgende år reqner selskabet med at sende endnu flere danskere til Tel Jezre'el. mange vil melde srg ind r Selskab lor Bibelsk Arkæologt. siger Nicolai Winther-Nielsen. For 100 kr om året bliver man støttemedlem af selskabet. Alle støttemedlemmer får tilsendt bladet TEL 2-3 gange årligt. Og samtidig er de med til at støtte bibel-arkæologisk

- Nu håber vi, at rigtig

forskning og udbredelsen af kendskabet til den.

oa

Det er overordentlig glædeligt, at vi nu får et dansk Selskab for Bibelsk Arkæologi, der bygger på tilliden til Bibelen som Guds Ord. Jeg ønsker


Vil finde Kong Akabs Palads lå nord for Samaria, nær den moderne by Afula.

John Woodhead

I dag er Jezre'el en øde tilgroet høj. Men det bliver den ikke ved med at være, hvis det slår nl John Woodhead, der er asslstent director peBtilish School of Archae ology i Jerusalem. lsommeren 1990 begynder han sammen med prolessor David Ussishkin fra Tel Aviv Universitet en stort anlagt udgravning af Tel Jezre'el. - Vi har store forventninger til, at udgravningen vil kaste nyt lys over Nordrigets historie i kongeiiden, siger John Woodhead. Ruinerne af Jezre'el har ligget for' holdsvis urørte hen. Derfor er det ikke utænkeligt. at udgravningen vil bringe meget spændende lund for dagen, der vil kaste lys over Bibelens beretninger. Selvfølgelig ved vi ikke på forhånd, hvad vi vil finde. lvlen det er netop det, der gør arkæologi så spændende

starten vil der være dansk deltagelse i projektet, idet Selskab for Bibelsk Arkæologi har formidlet kontakten for 13'15 danskere. der skal deltage i udgravnin gen i sommeren 1990. Og i de kommende år regner selskabet med at sende endnu flere voluntører lil Tel Jezre'el. For John Woodhead er den danske deltagelse i projektet opfyldelsen af et personligt ønske. Han er opvokset i lsrael, men hans mor er dansk født. Allerede i sommeren 1989 henvendte han sig til en qruppe danskere for at skabe interesse for Tel Jezre'el udgravningen. Det var dette initiativ der førte til dannelsen af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Og det er derfor, at også danskere har mulighed for at være med til at finde kong AkaG

palads.

I

Akab var konge i Nordriget lsrael omkring 850 f.Kr. Han havde paladser ikke blot i hovedstaden Samaria, men også i andre byer. En af disse byer hed Jezre'el. Den

Udgravningen af Tel Jezre'el er planlagt til at vare 10 år. Den bliver et af de største udgravningsprojekter i lsrael. Helt fra

Med hat og teske -

Det er spændende at være med i en arkæologisk udgravning, siger Sanne Bojesen, stud. teol. fra København. I sommeren 19Bg deltog hun iudgravningen af Tel Nami i lsrael. - Vi var 25 - 30 voluntører. fortæller Sanne. De fleste var tra USA, men vr var også nogre stykker tra Belgien. Sverrge og Danmark. Vi begyndte at grave kl. 6 hver morgen. Nogle steder brugte vi hakker og skovle tor at få løsnet og fjernet jorden. Andre steder b.ugte vt små tine instrumenter - næslen landlægeredskaber - mens v' langsomt llernede joF den. Efter middagspausen rensede og undersøgte vi formiddagens fund. Tel Naml Tel Nami ligger ved Middelhavskysten syd for Haifa. Udgravningen ledes af dr. Michal Artzy fra Haifa Universitet. Sanne tortæller, at der muligvis har været et kanaanæisk fæstningsanlæg og en havn. Beboelsen går måske helt tilbage til tiden før israelitternes indvandring. I den del al udgravningen, hvor Sanne arbeidede, var de vigtigste fund en masse små frø og kom. Fundet var vigtigt, fordi nogle af de 3000 år gamle korn ellers var ukendte på

2

det tidspunki i Middelhavsområdet. Sådanne korn kan fortælle om handelsforbindelser og dermed også om, hvem folkene på stedet var. landre dele af udgravningen blev der fundet grave, skeletter, krukker og masser af potteskår. En voluntør var så heldig at finde en guldring. En anden var mindre heldig. Da man tømte en spand med sa.rd og loro, der bare sk.rlle flernes, opdagede man et broncesværd mellem affaldsjorden. Den voluntØ[ der havde tyldt spanden, havde simpelthen overset sværdetl

med mennesker fra andre dele af verden. Og når det så drejer sig om bibelsk arkæologi bliver det hele ekstra spændende og relevant. Sanne er rkke rtvrvl om, al arkæologren kan gøre Bibelens beretninger mere levende. - Arkæologien kan give os større vrden om lsraels hrstofle. De brbelske beretninger kommer ind ien stø(e sammenhæng. Jeg har fået større forståelse for historien og for de mennesker, der levede den gang. Arkæologien tortæller om deres huse, deres skikke og levevis. Det er med til at kaste lys over

Bibelenl Lys over Bibelen. - lndimellem kan det godt være hårdt ar bejde, mener Sanne. Og det er vigtigt at huske hat og solcremel Men det er både spændende og sjovt at arbejde sammen

Det er ikke sidste gang, Sanne har væ ret r lsrael og grave. Allerede i sommeren 1990 skal hun afsted igen. Denne gang til den store udgravning af Tel Jezre'el.

oa


Katastrofen i Lakisi af Nicolai Winther-N ielsen

l\ong

Ezekras var r knrbe Det lrlle Juda rige havde gjort oprør mod supermagten Assyrien. Men nu angreb og raserede den assyriske hær store dele af Ezekias' rige. Niens Ezekias havde travlt med at befæste Jerusalem og var i gang med at

ændre byens vandforsyning, belejrede assyrerne provinshovedstaden Lakisj. Men hvad skete der egentlig i Lakisj? Det kan nye udgravninger fortælle os noget om. Lakisj er nemlig en nøgleby i det

Jos. 10.

23

2. Krøn. 11, 5. I 2. Kong. 14, 19 2. Ktøn. 32 JeL

34,7

Kongen slået ved Gibeon Befæstet by i Juda Kong Amazja dræbt ibyen Erobret af assyrerkongen Sankerib Erobret af babylonierkongen Nebukadnezar

Omtalt i Amarnabrevene (1350 f.Kr.), i en tavle fra Tel Hesi, i de assyriske kilder og reliefferne i Nineve

seneste årtis bibelarkæologiske

udgravninqsarbejde. Med baggrund I Laklsl Der er to gode grunde til at kaste blikket tilbage på udgravningen i Lakisj. Lakisj var et administrativt centrum af stor betydning i kongetiden. Hovedsta' den Jerusalem har selvfølgelig større betydning, men der er kun sparsomme fund derfra, fordi byen siden da har været uafbrudt beboet i mere end to tusinde år De senere indbyggere har fjernet det meste. Det gør udgravningen af den største provinsby, Lakisj, så meget vigtigere. Udgravningen af oldtidsbyen har da også givet meget vigtige resultater fra denne tid. Men der er også en yderligere god grund til, at netop Selskab for Bibelsk Arkæologi fokuserer på Lakisj. De seneste udgravninger blev ledet al professor David Ussishkrn lra Tel Aviv Universitet. Midt i8o'erne gav han en af sine studerende ansvaret for et særdeles vanskeligt udgravningsfelt med en temmelig uigennemskuelig lagdeling. Det var ingen ringere end John Woodhead, der her gjorde sin entr6 i arkæologisk fel I dag står de to fra Lakisj som sideordnede og ansvarlige for det kommende årtis udgravning af Tel Jezre'el. De vil arbejde videre med at udvikle de arkæologiske og administrative metoder, som blev afprøvet i Lakisj. Der kan derfor være god grund til at kigge nærmere på den bagage, de to ledere og mange af deres israelske studenter bringer med til Jezre'el.

Bibelens Laklsi Lakisi er ofte omtalt iBibelen. Det spil lede en rolle ved israelitternes erobring af Kanaan og er omtalt iforbindelse med vigtige begivenheder fra Juda riges histo rie. Lakisj blev i 701 f.Kr. erobret af selve den assynske konge, lederen af datidens uomstridt førende supermagt. Han gjorde den til militær base og hovedkvarter for felfioget mod Juda rige. Kong Ezekras

tabte provinshovedstaden og utallige andre byer, men magtede dog at holde selve hovedstaden Jerusalem.

Det bibelske Lakisi lokaliseres i den oldtidshøj, som hedder Tel ed-Duweit centralt beliggende i det judæiske lavland syd-vest ior Jerusalem. Udgravningerne begyndte under J.L.Starkey i 1932-38, men blev afbrudt, da lederen blev myrdet af en arabisk terrorgruppe. Olga Tufnells 20'årige arbejde med keramikken fra disse udgravninger har hatt slor betydning. Aharoni gravede lrdt 1967-oB. De nye udgravninger under Davrd Ussishkins ledelse begyndte i r

1973. Den kanaanæiske periode I huler rundt omkring Lakisj er der grav rester fra 4. årtusind (kalkolitisk tid). De første huse på højen blev bygqet i mellembronzens tørste fase (l\/Bl 2200-æ00 f.K.), men specielt vigtige var 120 grav' huler hugget ud iklippegrunden sydvest for højen. I den næste lase (MB ll) blev der bygget voldanlæg på linie med de tleste andre kanaanæiske byer. Yderskråningen og voldgraven er udgravet i det nordøstlige hjørne af højen. Senbronzen (1500-1200 f.Kr.) var Lakisjs glansperiode. Voldgraven var gået af brug, og dernede blev der nu bygget templer, lre på hinanden lølgende bygn inger. Der var et alter ira 1400-tallet, et senere fra 1300-tallet. hvor der efter en større ombygning blev sat bænke ind, og der blev fundet ofergaver, røgelsesbrændere og kypriotisk-mykensk keramik

paladset udvidet meget belragteligt med den tredje ombygning nåede det ud på B0 x 40 m (lag lll). ldenne periode blev byen yderligere befæstet. Der blev opført en dobbelt mur rundt om hele højen. Den indre og øver ste 6 meter brede mur var af tegl, og midt nede på yderskråningen lå den ydre mur, 6 meter høj og med lremspring og tårne. På vestsiden blev der opført en byport, som lå beskynet bag en stor ydre bastion. Denne by (lag lll) gik til grunde ien altødelæggende katastrofe. Et metertykt askelag vidner om denne begivenhed, og er et bemærkelsesværdigt indicium for de assyriske troppers hærgen i 701 f.Kr. Mens kong Ezekias befæstede Jerusalem og forberedte sig på assyrernes angreb, har assyrerkongen hærget og nedbrændt Lakisj. En række forskere har ment, at denne ødelæggelse fandt sted i598. Alle rester svarer dog nøie til de gamle kilders be skrivelse af begivenhederne i 701. fotlsæftes næste side

(lag Vll-Vl). Gennem Ussishkins udgravninger er der blevet føjet en del nyt materiale til vor viden om senbronzebyen. len lang søgegrøft på vestsiden af højen (område S) blev der mellem 1981 og 1gB3 fundet vigtige spor af den kanaanæiske by (lag

vll) Den israeliliske periode De ældste f und lra jernalderen dukker op i goo-lallet (lag V). Byen blev sikkert gen opført af Salomons søn, Rehabeam, der sikkerl også lagde grundmuren til et 30 kvadralmeler slort palads reist på rurn erne af et palads fra senbronze-alderen. Kort tid etter byggede kong Asa en bymur (lag lV), og ide følgende årtier blev

Et kaanæisk tempel i Lakisj lra det

århundrede f.Kr under udgravning

12.

i

1978


det relief, som assyrerkongen Sankerib lod sætte op i sit palads i Nineve til minde om belejringen af Lakisj, er der fx angivet en belejringsrampe - lidt i stil med romernes rampe opført under belejringen af Masada. Den assyrlske rampe er blevet fundet syd for portområdet i de nyeste udgravninger - man kan fx se, at Lakisj indbyggere har haft travlt med at befæste dette hjørne af byen indefra. I en grav blev der lundet over 2000 lig, sm;dt ind gennem et hul ihulens loft. Nogle af ligene var stærkt forkullede. (Ligene kan dog også være judæiske ofre fra den senere babyloniske besættelse). Ovenpå ruinerne efter denne voldsomPå

me ødelæggelse blev en meget fattigere by genopført. Paladset blev ikke taget i brug, men porten og bymurene blev restaureret. Byen blev ødelagt af babylonrerne i 587 f.Kr. Fundene i Lakisj fortæller altså om den voldsomhed, assyrerne gik til værks med. Lakisj kom sig aldrig helt oven på angrebet i 701 f .Kr. lndrrekte lortæller asken r Lakisi også om, hvilken katastrofe kong Ezekias og

Jerusalem blev reddel lra (2.Kong.l9: 2. Ktøn.32).

Kllder: David Ussishkin, 'Answers at Lachish' (BAR Nov/Dec1979) 'Lachish. Key to ihe lsraelite Conquest of Canaan? (BAR Jan/Feb 1987).

Kontakt Felix Reiser

Misundelsen er ingen dyd. Men jeg har alligevel altid misundt dem, som med kendskab til bibelsk arkæologi var i stand til at afdække forhold i Bibelens verden og give os andre et indblik isammenhænge, som kunne være med til at åbne op for bibelordet og gøre det levende og spændende at læse.

hvir dei dreler 3lg om

Jeg glæder mig over det ny Selskab for Bibelsk Arkæologi i håb om, at det vil sætte flere i Danmark i stand dertil I

. Rejse eller ophold i lsrael . Kibbutz/moshavophold fra kr 3.920,. Ungdomsbillet t/r Tel Aviv kr. 3.450,. Kombinationsbillet lsrael og Cairo, Athen, lstanbul, Nairobi

.

fra kr. 3.990,Voluntørophold på plejehiem

TEL udgives af

i

Jerusalem

Det er snart mange år siden, jeg var lsrael førsle gang, og siden da har

i

de arkæologiske udgravninger i lsrael fascineret mig. Her stod man på stedet, hvor det hele skete. Så gamle ting og sager som stammede fra det folk, Gud har knynet sin frelsesåbenbaring til. Min Bibellæsning er blevet mere spændende. Jeg fik her en helt ny baggrund for forståelsen af det, ieg læser om i GT og

Selskab for Bibelsk Arkæologi

. Rundrejset 8, 9, 10, 11, 12 og 15 dage . Besøgsrejser for volontørforældre m.fl. . Besøgsbilletter (rute eller charter)

Grævlingestien 17, 2BB0 Bagsværd, Giro 7 63 96 43

R6daklion:

fra kr. 2.198,-

Ole Andersen (ansv.red.) Nicolai Winther-Nielsen

Ring og få et godt tilbud

Layout og sats: Wilrtz Design

NT.

. 3l

38 18 42

Tryk:

Da jeg ønsker at også andre skal få

S.i/.Olsen, Holbæk

den oplevelse, hilser jeg det nye

selskab

Artikler iTEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBA's

- Selskab for Bibelsk Arkæologi -

meget velkommen.

synspunkter. TEL sendes gratis til alle støtte-

I

JA, jeg vil gerne være støttemedlem af Selskab for Bibelsk Arkæologi

Jeg har indbetalt kr.100,- tal: giro 7 63 96 43 Selskab lor Bibelsk Arkæologi Grævlingestien 17, 2880 Bagsværd

Adresse: (sendes til Selskab for Bibelsk Arkæologi)

I I I I I I I I I I I I

medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi.

Selskabela beslyrelse: stud. teol. Ole Andersen (formand) cand. teol. et art. Nicolai WintherNielsen (næstformand og international sekretær) civ. ing. Ole Frederiksen (kasserer)

stud. teol. Sanne Bojesen (volunlørkontakt) stud. teol. Jan Mortensen

tssN 0905

-

5827

Profile for Thomas Møller

TEL 1, 1990  

Tel 1, 1990

TEL 1, 1990  

Tel 1, 1990

Advertisement