Page 1

Hå?1#:3li'fi'"t

? r

^

l-

I

-lt-

\o"nnn.tbvrtvhwth

Et UUUr derliqt *cj**,, g r a n a t æbl, g,:a',rffi 5;-ga*g*

d:r:i;ffi;'n':,

I uvurderlige genstand er lidt smykningen anvendtes kæder gyser.En en fransk forsaf af granatæbler på søjler (1 .K9. Af cand. theol. et aft. ker, Anbre Lemaire, kom i '1979 på besøg hos en antikvitets Nicolai Winther-Nielsen, København 7 ,42; Jer. 52,23i 2.Ktøn. 3,'l'6). Lignende kædearrangementer handler i Den gamle By iJerusalem

ogfikdenfore'ist.Hankunnestraks_forekommermangestederilsraels I. (fx Ugarit i 1300-tallet). se, at indskrilten var skrevet med I ./.' I omverden tt Endelig fandtes der purpurfarvede oldhebraiske bogstaver, og fotografe- I I| ,/ .. I granatæbler på sømmen af ypperrede den. Senere otfentliggjorde han I \ ,/ | (2.Mos.28,33stepræstens skrud teksten (i 198'1 og 1984). Men da var I ,, l*J- , I 34).

æblet væk. Først i 1988 dukkede det lille æble igen op. Da blev det i al hemmelighed udbudt til salg og ulovligt udført fra lsrael. Det blev dog købt af en anonym schweizer, der så skænkede genstanden til lsraelsmuseet i Jerusalem. I dag er det udstillet på museet som en af dets store bibelske skalte.

Udhulingen kunne tyde på, at

J

lndskriften I

lorm ligner æblet en miniaturevase

med smukt afrundede former, flad bund og en snæver, høj hals, som ender i 6 blomsterblade, hvoraf 2 dog er brækket af . Den er kun 4,3 cm høi og 2,1 cm bred. I bunden er der et hul, som lormodentlig er lavet til et skalt eller en stav. På selve den runde overdel af æblet (skulderen) står den vigtige hebraiske indskrift. En del al æblet er dog knust, og derfor savnes en tredjedel al indskriften Lemaire kunne læse bogstaverne lby[. ...]h qds khnm og foreslog at oversætte /byt yhwlh qds khnm med "tilhørende

BøGER OM ISRAEL: Samuel Roswall: lsrael - set med kristne øine 51 sader, kr. 35,P.H.Lange: De lørste glimt Floman,

193 sider, kr. 125,-

1

. Se TEL (1991) nr.

1

.

\v-v1

ll

Granatæblel er af ellenben og måler4,3 cm x 2,1 cm. (lll.: jwn)

H[errens t]empel, hellig Ior præsterne". På baggrund af skriftens udseende daterede han den til 700

LKr. Det mesl opsigtsvækkende var selvfølgelig, at æblet skulle have været brugt af præsterne i tempelgudstjenesten. Man havde tidligere lundet sådanne genstande, men aldrig før med en indskrift. Laboratorieundersø gelser har bevist, at bogstaverne indeholdt gamle farverester. De er også mærket af tidens tand, og virker ikke skarpe, som senere indridsede tegn ville gØre det. Også den kraftige beskadigelse tyder på, at der ikke er tale om et falskneri. Skrifttegnene bærer præg af gammelt gravørhåndværk. Endelig er Herrens navn skrevet på samme måde som på lund fra Hazor, Beersheba og Arad. Læsningen og udfyldningen af de manglende bogstaver er stort set 100% sikker. Udtrykket "hellig lor præsterne" bruges om gaver, der er givet til de tjenestegørende præster, og minder om bibelske Iormuleringer (4.Mos. 6,20; Ez. 45,6; Mal. 2,1 1 mm). Der er altså lale om oflergaver til præsterne under deres tjeneste i templet. Da bogstaverne er fortløbende, så man ikke kan se, hvor teksten skal begynde, loreslår Avigad en læsning, der tydeliggør

granatæblet har siddet på en ceremoniel stav båret af ypperstepræsten under gudstjenesten. To forløbere er blevet fundet i et tempel i Lakish (1 300 l.Kr.), hvor de var monteret på 23 centimeter lange slave. Lignende Iund er gjort på Kypern og ved Akko. For nylig har Tel Nami-udgravningen' afdækket en grav, hvor to 30 centimeter lange bronzesceptre var lagt oven på den afdøde, der sikkert var præst. Fra Bibelen kender vi ikke den liturgi, som sceptrene indgik i. Men vi ved, at vi har fundet del ældste og det eneste lra templet - småt, men godt!

Litteratur:

And16 Lamaire, "Une inscription

pal60hebraique sur grenade en ivoire", Revue Biblique 88 (1981) s.

236-239. Andr6 Lamaire, "Probable Head of Priestly Scepter From Solomon's Temple Surfaces in Jerusalem", Biblical Archaeology Review 10 (1984)

s.24-29. Nahman Avigad, "The lnscribed Pomegrate lrom the "The House of the Lord", lsrael Museum Journal 13 (1989) s. 7-16; også trykt i Biblical .158-166. Archaeologist 53 (1991) s. KONTINGENT dette nummer af TEL ligger et girokort til betaling af kontingent for støttemedlemskab af Selskab for Bibelsk Arkæologi i 1992. Kontingentet er på kr. 100. Beløbet bedes indbetalt senest 10.4. 92. (De, der allerede har betalt kontingent for 1992, bedes venligst se bort fra girokortet.) Alle støttemedlemmer vil få TEL tilsendt 4 gange iløbet af 92 (marts, juni, september og decembe0. I

tel-1992-1 Et uvurderligt granatæble  

H[errens t]empel, hellig Ior præsterne". På baggrund af skriftens Laboratorieundersø gelser har bevist, at bogstaverne indeholdt gamle farve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you