Page 1

På vei

mod flerc dødehavsruller?

Al

)le Andercen

A r',æoloqer har funoel yderlrgere A ' re hulår r Qumran-området ved I lo"t Dorle Hav. Hulerne er kun slge og arhæologerne håber. at de in deholder bogruller af samme type og alder som dødehavsrullerne. Denne opsigtsvækkende nyhed blev

afsløret af to israelske arkæologer aI august i år.

inr dten

Nyheden er opsigtsvaekkende, lordi deler næsten

30 år siden, de sidste

dodehavsruller blev fundet. I årene

blev der i 11 huler omkring fundet rester aj omkring 800 bogruller. På Det Nye Testamentes tid udgjorde de mange bogruller et stort b bliolek, der tilhørte en religiøs jødisk 'elring. oer havde indrettet et center i det ode ørkenområde ved Qumran. Boqrullerne fra Qumran var uden sammenligning det største og vigtigste fund af skriftligt materiale fra lsrael på Det Nye Testamentes tid. De vakte derfor enorm opsigt og blev kendt som 1947-1956

Qumran

dodehavsrullerne

.

Gennem alle årene har der været gisnet om mulighederne for at finde llere bogruller i det uvejsomme område omkring Qumran. I 1967 lykkedes

de sraelske myndigheder at Iå fat i endnu en dødehavsrulle. Der var imidlerlid ikke tale orn et nyt fund, men om en bogrulle, der var blevet Jundet af oedLiner allerede r 1956, men som s'den havde været holdt skjult. Den tidli gere leder a{ det internationale lorskerh0 o. der har Lrdgrvel dØdehavsrullerne, John Strugnell, hævder, at han har set mindst to andre dødehavsruller. der bliver holdt skjult. l\,4en selv om Strugnells påstand skulle vise sig at del

Fire nyopdagede huter ide stejle skråninger omkring WadiQumran ved Det Dode Hav har givet Arkæologerne håb om at finde flere dodehavsruller. (Foto: Hentik'Dick Hansen)

være rigtig, er der også i det tilfælde sandsynliqvis tale om ruller, der blev fundet fØr 1956.

Aftalen mellem PLO og lsrael i september 1993 om palæstinensisk selv styre iJeriko og Gaza satte skub ide israelske planer om en ny undersogelse af hele området omkring Qumran. Allerede i november-december 1993 gennemførte israelske arkæologer en særdeles omfattende undersøgelse af et 40 km langt område ved Jeriko og Qumran. På trods af en meget stor indsats lykkedes det ikke arkæologerne at {inde et eneste bogrullestykke af

samme type som dødehavsru llerne. Derfor er meddelelsen netop nu om et nyt Iund ekstra overraskende.

På vei mod flere dødehavsruller?

side

1

af "Davids hus"

side

3

Stelens tekst

side

7

To nye fragmenter


Rejser flere spørgsmål Det er de israelske arkæologer Magen Broshi og Hanan Eshel, der er fremkommel med oplysningerne om det nye fund. lfølge deres oplysninger til

pressen er der tale om fire kunstige huler, der aldrig er blevet plyndrel for deres indhold. Beskrivelsen af deres beliggenhed er meget upræcis, men tyder på, at der er tale om huler i det mergel-plateau, som de 2000-år gamle ruiner ligger på, og ikke om huler i de stejle klippeskrænter oven over plateauet. llølge oplysningerne skulle hulerne været fundet for et år siden, men lørst i november i år planlægger de to arkæologer en egentlig udgravning af dem. Hanan Eshel siger, at det er vigtigt at udgravningen bliver gennemlørt nu, dels fordi der er fare for, at andre skal opdage hulerne og plyndre dem, og dels lordi den politiske situation kan resultere i, at området bliver overgivet til de pal€estinensiske myndigheder. Meddelelsen om det nye fund rej" ser imidlertid en række vanskelige spørgsmå1. Hvis hulerne virkelig er blevet lundet for et år siden, er det vanskeligt at forstå, at de ikke lorlængst er blevet udgravet. Den meget store indsats, de israelske arkæologi-myndigheder ydede i 1993, viser. at de er i stand til på meget kort tid at arrangere en omlattende udgravning, hvis de har indtryk af, at der er mulighed {or at finde yderligere dødehavsruller. Hvis fundet er blevet holdt hemmeligt iet år, for at uvedkommende ikke skal plyndre hulerne, er det underligt, at arkæologerne offentliggØr det blot tolre måneder før den planlagte udgravning. I det hele taget er det underligl, at det har været muligt at linde fire kunstige huler mindre end et år efter, at hele området er blevet meget nØje gennemgået. Disse - og andre - spørgsmål gør del vanskeligt at vurdere betydningen al det nye fund. Hvis fundet virkelig fører til opdagelsen af nye dødehavsruller, er der tale om en stor sensation. Men indtil arkæologerne kommer med flere oplysninger, er der grund til at være forsigtig med at bruge lor store ord. Når der kommer nye oplysninger om fundet, vil TEL selvfølgelig orientere om det.

T

OIe Andersen:

Når Guds

rige kommer Tusindårsriget og den nye jord 1995, 133 sider,98 kr.

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup

a6 9A 79 12

Næste nr. Af TEL

ISRAELSMISSION

udkommer midt i december

lsraelsmissionens avis informerer om mission blandt iøder og formidler kendskab til messianske jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær-Hansen. Avisen kan rekvireres gratis fra: Den Danske lsraelsmission Box 35 6070 Christiansleld rfi.74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

A._X.FT

S

RADIO OG TV Nørresundby.

Tlf. 98 17 31 67.

tel-1995-3 På vej mod flere dødehavsruller  

Aftalen mellem PLO og lsrael i sep- tember 1993 om palæstinensisk selv b bliolek, der tilhørte en religiøs jødisk 'elring. oer havde indrett...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you