Page 1

PolmesQndog. og pilsrimsrejse Oprør mod romerne

Af lektor, cand. teol. Carsten Vang, Menighedsfakultetet Arhus

Omkring år 3O drog lesus og hans dis(iple rammen med tusinder af andre pilgrimme op til ,erusalem til påskefesten,

Mange håbede inderligt på, at romernes herredømme ville få en snarlig og brat ende. Og mange jævne mennesker sukkede under det hårde skattetryk, som Herodes og hans efterfølgere påførte folket ved siden af tienden til templet. Da Herodes den Store dØde år 4 f.Kr., udbrød der fire messianske

oprørsbevægelser, som kæmpede mod romerne gennem flere år Den jødiske historieskriver Josefus beretter om, hvordan påsketiden ofte blev anledning til uroligheder og optØjer. Luften var ladet med forventninger og spændinger. Det vidste romerne. Ekstra mandskab var kaldt til den romerske garnison i påskedagene.

fesus

En sydende by

i Betfage

Da Jesus begynder på den stejle

'l led oarkelid var bven fvldt lf rrrrsteounktel al be\øoen.le V ;;;i; i;;J rl'p,ir"L.n.'", Lil

slaqlet i templet og lor gennem spisningen af påskelammet og de usyrede brØd at mindes, hvordan Cud isin tid befriede sit folk fra slaveriet i Egypten.

Mishna 1: Baba Bathra 4,1

opstigning til den hellige by og nærmer sig Oliebjerget fra øst, er det, som om forventningerne når eksplosive højder. lBethania opvækker han Lazarus fra døden, efter at denne har ligget begravet i fire dage (Joh 1 1,38-44). >

En romersk opgørelse udarbe1det

omkring år 60 e.Kr. antyder, at omkring 250.000 påskelam blev slagtet det år Da maksimalt 10 personer kunne være fælles om et påskelam, siger det noget om antallet af festdeltagere i byen. for:kere :kønner lorsigtiqt, at på Jesu tid har mere end 300.000 pilgrimme arligt deltaget i påskefejringen i templet. Disse mange kom især fra selve det jødiske område (if. Luk 2,a1), men også fra de store jødiske samfund rundt omkring i Romerriget og i l\,4esopotamien deltog adskillige. Mange havde været på vandring gennem flere måneder for at kunne nå frem itide til påsken.

Håb om udfrielse Pilgrimmenes påskeforventninqer var store. Man glædede sig intenst til at se den by, som Cud havde udvalgt sig, og til at betræde det hellige hus, som bar hans navn. Der var en udtalt længsel imange kredse, om Cud dog snart ville belri sit lolk, sadan som han i :in tid havde gjort det i Egypten, og at han ville gribe ind og oprette det fredsrige, han havde lovet gennem sine profeter.

Et rekonslrueret billede of, hvilket syn, der mødte lesus, da

gelit Romem)

han kom over aliebierget. (foto: Mor


Dette tegn løber som ild i tørt græs blandt de mange pilgrimme. Når lesus besidder en sådan kraft, hvordan vil det da ikke blive, når han kommer til Jerusalem, til Davids kongeby? f

erusalems bygrænse

I landsbyen Betfage pa Oliebierget sland:er lesur op. Hdn beder lo dilciple om at finde et æsel, der står bundet med sit endnu uprøvede føl (moderæslet skal derfor også med). Betfa-

ge er næppe noget tilfældigt sted. Den markerede bygrænsen til Jerusalem. Betfage begyndte det hellige og rene område. Dette viste sig f.eks. ved, at Betfage la inden for det område omkring jerusalem, hvor man måtte fortære de måltidsofre, der var blevet bragt i templet, og måtte spise påskelammene. lesus rider ikke på æselføllet det sidste korte stykke vej for at spare på kræfterne. Han vil udtrykke I

noget bestemt med denne handling; han kommer som kongen til sit hellige tempel.

@

Messias på et æsel De mange pilgrimme bryder ud ijublende begejstring, da Jesus kommer ridende ned ad Oliebjerget på æslet (Mdtt 21,8-q) De hilser ham med :vingende palmegrene og med kapper på vejen på samme måde, som man modtager en konge, der har sejret i krig. Palmegrene er sejrens symbol. Mange har tydeligvis opfattet Jesus som den lovede konge af Davids slægt. Men hvordan kan synet af en mand, der rider på et æsel, da fremkalde så voldsomme forhåbninger? Æslet var jo den

ISRAELSMISSION lsraelsmissionens avis iniormerer om 'nission blal.dr ioder og fornidle l.end skab til messianske joders vilkar. Redaklor: Kaj Kj€er-Hansen. Avisen kan rekvireres gralis fra: Den danske lsraelsmission Norregade 14 6070 Christiansfeld Ifi.74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

t'n

I

tids foretrukne ridedyr for almindelige mennesker. Folk, der red på æsel, var

et hverdagssyn.

Konge på Davids vis Nu havde pilgrimmene iforvejen stærke forventninger til lesus om, at han ville qøre noqet særliqt her ved påsketide. Desuden red kong David isin tid altid på æsel, aldrig på hest. Ved at komme lil lerusalem, Davidr regeringsby, på æsel, antydede lesus, at han var konqe rom D.rvid. Bldndl rabbinerne i det 3. årh. e.Kr. blev det sagt, at ligesom lsraels første forløser, Moses, red på æsel (2 Mos 4,20), vil lsraels kommende forløse1 Messias, gØre det. Her tænkte rabbinerne pa profetien iZak 9,9. Måske var denne forståelse af Messias allerede isvang på Jesu tid. De efterfølgende begivenheder i påskedagene skulle vise, at Jesus ville være konge i en anden forstand, end de flesle pilgrimme havde Lænkl 5rg del.

Ordforklaring: Mishno: en samling rabbinske fortolkI ninger, ca. 200 e.Kr.

lllustrationer

r.rtlrcr-sl< lragglurrcl.

l-rrlr rcs

lrar vi f:icl nogl(.al arlik

Iclnc rrvsl<r'r.rtl:rl

<

trrr.r,

llibclltl,ti

slrcgtcgnin8cr. l(ort. ( lia

skc 1('ologcr.

g|arrr('r'. slar'!llslirvl(.r. V,cl va lg al illu strat io rrcI cr- clcr- lagt v.r'gl l).i. at <lr, sl<irl va'r(. rry1(i{1,(' og ikkc I<Lrn til 1rvrt.

rcs Stor c llibL,llcksi cr l)ats(,fct l)al (lct cn gclsl<o Nril IJihlc l)ictiorialr (1997 r rclgavt.n). Err clc l zrr'1iklcl cl rrvsklr.r,rrt' al danskc l:rglirlk. Dcrt t.ngclskt' rrrigavt. 1-rr,lr

0rrkc ltc hc ls ir lcsl<<.rr'1 og crr rDa'ngclc sr)rii l(ort hja.ilx'r' til a( li)r'stii g('o

År),1

glalicrr.

af va'rkcl el lrrr.cl( arrer l<er rclt sonr ct lcksil(orl :)ii ('t lrojl lilgligl niv('au. Dt'rr rlanskc lr< lgavc cr' ovcrsat og |t'cligcr-ct al' c'anrl. llrcol..lais l irrg

Enhvcr- [ribcl la'scl lrar'

Omfang og udstyr

sltorgslrå1. /,o/r rls 5l olt llibt,llt k tikon ltal svale nc. Va'fk('l cr så orrlirt l('n(lo. itl dcl kaul va'r'(' nyttigt bii(le lbr- rlen al n) in(lc Iigc bibt.lla'scr og

O Tre bind

lrr nt L

Gratis folder

lcologor.

Da clt'rr clanskt. uclgir V(' h()\,(.(lsag('l igt l)livcr

Vi sorrlt,r gt'r'rrc crr IbJ (lcr rr('( l l'l('r1'oplysrrin gr'r' ortr 1.o/r rr,r Slor'r, lli

Pris

la.st al rrr.nrrt,skr.r' nrorl

.!

to/r {'r f{)rsyn('t lr('(l

l:rr t

l)err siinrlecle l)ris er ialt 147{)

l<r'

O Mere end 1500 sider O 2090 opslagsord O Format 17 cm x 24,5 a Garnhæftet og indbundet i blåt lærred O Rund ryg med guldpræg og reliefpræg på bindets forside O Smudsbind trykt i

firfarve

tel-2000-1 Palmesøndag og pilgrimsrejse  
tel-2000-1 Palmesøndag og pilgrimsrejse  

kom især fra selve det jødiske område (if. Luk 2,a1), men også fra de store jødiske samfund rundt omkring i Romerriget og i l\,4esopotamien...