Page 1

Er Jakobs benkiste og Joashtavlen alligevel ægte? I januar 2007 var Biblical Arcaeology Society vært for en konference om arkæologiske forfalskninger i Jerusalem. Nogle af de førende eksperter i verden inden for studiet af gamle skriftformer, lingvistik og petrokemi var samlede. De drøftede intenst, om nogle af de mest omdiskuterede skriftfund inden for de senere år er ægte eller uægte, og her ikke mindst de også i TEL meget omtalte fund af Jakobskisten og Joashtavlen. Ganske overraskende viste det sig, at der på konferencen blev opnået bred enighed om, at inskriptionen på Jakobs benkiste med en meget stor grad af sandsynlighed er ægte. Tidligere undersøgelser foretaget af Israel Antiquities Authority nåede nemlig frem til den modsatte konklusion. Derimod delte Joashtavlen, angiveligt en inskription fra kong Joash af Jerusalem, vandene: Nogle fandt, at den kunne være ægte, andre derimod sagde, at den højest sandsynligt ikke var det. De tilstedeværende naturvidenskabsfolk fandt ikke grund til at kalde den en forfalskning. Også andre inskriptioner blev drøftet. Konferencen diskuterede også, hvorvidt forskere overhovedet skulle beskæftige sig med tekster, som ikke er fundet ved autoriserede udgravninger En detaljeret rapport fra konferencen kan læses via TEL’s linkside på www.bibelskarkaeologi.dk.

Læs mere om Jakobs benkiste i TEL 2002-4 s. 20; 2003-1 s. 38; 2003-3 s. 3-7, og om Joashtavlen i TEL 2003-1 s. 11; 2003-2 s. 14-15; 2003-3 s. 3-7.16; 2004-4 s. 13-15.

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Motiv fra den rekonstruerede synagoge i Nazareth Village. Foto: © Morten Hørning Jensen.

2

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: DANgrafik, Herning, dryp.dk Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 145,- / norske kr. 160,(For unge under 26 år: kr. 95,- / norske kr. 105,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Jakobs benkiste med indskriften: Jakob, Josefs søn, bror til Jesus. Foto: © Biblical Archaeological Society. © The Trustees of the British Museum Joashtavlen beskriver, hvordan templet blev repareret under kong Joash af Jerusalem (ca. 812 f.Kr.). Foto: © Biblical Archaeological Society.

Tel udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling. Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk Postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Stud.theol. Christian Rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob Bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk Netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk

Af Carsten Vang

En lille lertavle i British Museums store arkiv over tavler

Person i GT fundet på gammel kvittering

© SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

www.bibelskarkaeologi.dk

med kileskrift viser sig at omtale en af personerne i Jeremiasbogen. Fundet er dermed en støtte til Jeremiasbogen som et autentisk og troværdigt skrift, og det bekræfter tillige den nugældende danske oversættelse af stedet.

I begyndelsen af juli måned i år var Michael Jursa, en professor i assyrisk fra Wien, på besøg i British Museum for at undersøge gamle økonomiske dokumenter fra det ny-babyloniske rige (626539 f.Kr.). Museet har mere end 130.000 lertavler skrevet med kileskrift liggende i dets samlinger, og en stor del af dem venter stadig på at blive læst, oversat og tolket. På en lille lertavle, som ikke fylder mere end en 10-styks pakke cigaretter, læste professor Jursa navnet “Nabu-sharussuukin”. Det slog ham, at dette navn mindede om en person i GT. Ganske rigtigt: I Jer 39,3 nævnes det, at en Nebo-Sarsekim var blandt Nebukadnesars stormænd, da kongen erobrede Jerusalem i 587 f.Kr. Nebo-Sarsekim er den hebraiske pendant til det babyloniske “Nabu-sharussu-ukin”. 3


Teksten på den lille lertavle lyder:

“Vedrørende 1,5 mina (= 3/4 kg) guld, tilhørende Nabu-sharussu-ukin, overeunuk, som han sendte med eunukken Arad-Banitu til Esangila[templet]. AradBanitu har overdraget [det] til Esangila. I overværelse af Bel-usat, søn af Alpaya, den kongelige livvagt, [og] Nadin, søn af Marduk-zer-ibni. Den 11. måned, 18. dag, 10. år i Nebukadnesars regering”

må være det, selv om der ikke er en ydre bekræftelse af det. BEKRÆFTELSE AF DEN HEBRAISKE TEKST

Fundet har også en vigtig betydning på et andet område: Det bekræfter entydigt den hebraiske tekst i Jer 39,3, og det stadfæster til dels den oversættelse af verset, som den autoriserede danske oversættelse har. De allerfleste bibeloversættelser har EN KVITTERING store vanskeligheder Tavlen er med andre med dette vers. De KILESKRIFT ord en slags kvithar haft problemer Et ældgammelt (fra 3200 f.Kr.) tering for en større med at forstå titskriftsystem, skrevet på tavler af mængde guld, som lerne på de babylofugtigt ler. En griffel af rør blev Nebo-Sarsekim niske embedsmænd presset ned i leret for at lave kilehar doneret til et og opfatter derfor formede tegn. Op mod 15 forskellige tempel. Kvitterinofte titlerne som sprog blev skrevet med kileskrift, gen er dateret til personnavne – med f.eks. assyrisk og babylonisk. Nebukadnesars 10. det resultat, at regeringsår, hviloversættelserne ket omregnet til opregner fra fire vores kalender er ca. februar måned 595 til seks navne i vers 3, selv om der reelt f.Kr. Ifølge kvitteringen var giveren “overkun er tre. Mange fortolkere har desuden eunuk”, hvilket svarer ganske præcist til ment, at verset er i håbløs uorden, og de oplysningen i Jer 39,3 (“hofchef”). Otte giver talrige forskellige forslag til rettelser. år før Jerusalem falder for Nebukadnesars Den gamle danske oversættelse afspejler hær, har en af den babylonske hærledeldenne tilgang til verset. ses hovedpersoner fået kvittering på at Den nuværende danske bibel skriver have givet en stor gave til Esangila-temp“hofchefen Nebo-Sarsekim”. Fundet af let i byen Sippar. den nye tavle viser, at det er helt igenNebo-Sarsekim er helt igennem en perifer figur i Jeremiasbogen. Han nævnes kun i forbifarten i Jer 39,3 blandt de vigtigste embedsmænd i den babyloniske hær, da de som tegn på deres magtovertagelse af Jerusalem tager sæde i en af byens porte. Bogen fortæller intet om ham i øvrigt.

nem en rigtig oversættelse. Og det viser endvidere, at den hebraiske konsonanttekst bag Jer 39,3 ikke er i uorden, som mange eksegeter endnu antager den dag i dag, men synes at være rigtigt gengivet og overleveret. På denne måde understøtter den gamle kvittering den hebraiske konsonanttekst til Jer 39,3 og bekræfter, at de omdiskuterede ord skal forstås som “hofchefen Nebo-Sarsekim”. INDGÅENDE KENDSKAB TIL TOPPEN Ved siden af overeunukken Nebo-Sarsekim nævner Jer 39,3 også en hærfører ved navn Nergal-Sareser. Fra en fortegnelse over Nebukadnesars embedsmænd kendes en person med samme navn og titel. Også chefen for livvagten, Nebuzar’adan (39,9.11.13), er kendt fra samtidige kilder. Dette tyder på, at forfatteren til Jeremiasbogen har været ganske godt kendt med den babyloniske hærledelses top. Han kender adskillige navne på hovedpersonerne på babylonisk side, og han er i stand til præcist at angive deres korrekte titler. Det nye fund er med til at forstærke dette indtryk. Profeten Jeremias fik et personligt møde med den babyloniske overkommando umiddelbart efter Jerusalems fald (39,11-14; 40,5). Jeremiasbogens skildring af profeten og hans forkyndelse kommer

JER 39,3 Den gamle oversættelse: da kom alle Babels konges fyrster og satte sig i Midterporten: overhofmanden Nebu-sjazban, magernes øverste Nergal-Sar’ezer og alle Babels konges andre fyrster Den aut. oversættelse: og alle babylonerkongens stormænd kom og tog sæde i Midterporten: hærføreren Nergal-Sareser fra Sin-Magir, hofchefen Nebo-Sarsekim og alle babylonerkongens øvrige stormænd

fra et øjenvidne, som har været tæt på begivenhederne selv og nogle af hovedaktørerne. Det nye fund er med til at sandsynliggøre, at Jeremiasbogen ikke bygger på senere tiders spekulationer. MANGE PERSONER FRA BIBELEN Dette er langt fra et sjældent eksempel på, at arkæologiske fund kan bekræfte eksistensen af personer omtalt i Bibelen. Mere end 60 personer i GT er fundet i ikke-bibelske tekster fra samtiden. Som eksempel kan nævnes skriveren Baruk, som Jeremias havde til at hjælpe sig med affattelsen af sit værk. Her har man fundet to aftryk af Baruks segl, hvor navnene på Baruk og hans far Nerija forekommer. Eller tag Jukal, søn af Shelemja, som nævnes i Jer 37,3. Dette navn blev fundet på et seglaftryk for et par år siden i Jerusalem. Det nye fund føjer sig således til den lange række af navne på bibelske hoved- og bifigurer, som vi kender fra arkæologiske fund. Det nye fund blev gjort i British Museums store samling af lertavler. Tavlen blev udgravet i et tempelarkiv i byen Sippar i omkring 1880. Museet erhvervede den så langt tilbage som i 1920. Den blev registreret og lagt til samlingen af tavler, men først oversat for få måneder siden. Kun få forskere i verden har den fornødne ekspertise til at læse kileskrift. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad der mon gemmer sig i de mange endnu uoversatte lertavler i museernes magasiner, som kan være med til at belyse GT, når deres indhold kommer for en dag.

NYE MUSLIMSKE ØDELÆGGELSER PÅ TEMPELPLADSEN For at få nye elkabler lagt ned har muslimerne v.h.a. en rendegraver lavet en grøft på Tempelpladsen. Renden, som nu er over 380 m lang og en halv m dyb, begynder nord for den platform, hvor Klippemoskeen ligger, går øst om platformen og løber i en bue ned til et punkt lige foran Al-Aqsa moskeen. Arkæologer regner med, at templets forgårde har ligget øst for det sted, hvor Klippemoskeen nu befinder sig. Hvis man graver der, vil man straks støde på rester af fundamentet fra disse forgårde. Denne opgravning foregår uden arkæologisk opsyn, og rendegraveren har hårdhændet smadret arkæologiske lag. Israelske arkæologer har dokumenteret, hvordan tilhuggede sten fra det 2. tempels tid og genstande fra kristen og muslimsk tid ligger i de jordbunker, som rendegraveren har efterladt. Det mest spektakulære fund er, at en 7 m bred mur er dukket frem ved den sydlige ende af det, som engang var Kvindernes Forgård. Muren er brutalt blevet gravet igennem af rendegraveren. Endnu engang ødelægger muslimerne vigtig information fra fortiden på Tempelpladsen. Den israelske statsminister har givet tilladelse til opgravningen, og det israelske arkæologistyre forholder sig tavs. Det er en arkæologisk skandale af de helt store. Se billeder af ødelæggelserne på tempelpladsen via linket på www.bibelskarkaeologi.dk.

BETYDNINGEN AF FUNDET Det nye fund er med til at styrke tilliden til troværdigheden af Jeremiasbogens skildringer. Fundet viser, at den hebraiske version af navnet svarer nøje til den babyloniske udgave, når man lige tager højde for forskellen mellem hebraisk og akkadisk. Jer 39,3 har tilmed den samme titel for Nebo-Sarsekim som i kvitteringen: han er chef for eunukkerne/hofmændene. Efter alt at dømme er der tale om den samme person. Når en så ligegyldig oplysning viser sig at være helt igennem autentisk, er det nærliggende at antage, at meget andet i Jeremiasbogen også 4

Dette seglaftryk bærer påskriften: “Tilhørende Berekjahu, søn af Nerijahu, skriveren”. GT har en forkortet udgave af de to navne: Baruk og Nerija. © BAR 1996/2.

Selskab for Bibelsk Arkæologi

www.bibelskarkaeologi.dk

5

tel-2007-3 Person i GT fundet på gammel kvittering  

miasbogen. Fundet er dermed en støtte til Jeremiasbogen som et autentisk og troværdigt skrift, og det bekræfter tillige den nugældende dansk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you