Page 1

Hvilket Emmaus? - en overraskende påske! Af postor emer. Hortvig Wogner, Herning

Påskedag om eftermiddagen er to disciple på vej fra lerusalem til Emmaus. En ukendt slutter sig til

og indbydes til at følge med hjem og overnatte hos dem. Under aftensmåltidet opdager de, at den fremmede er lesus, den opstandne Herre. Men i samme øjeblik forsvinder han for deres øjne. Straks bryder de op og går tilbage til lerusalem, hvor de fortæller de øvrige disciple, at de har set lesus. eretningen om de to Emmausvandrere (Luk 24,13-35) er nok den

afdankede soldater under navnet Kalonije eller Qaluniye. Også denne arabiske landsby blev i 1948 ødelagt af israelerne. Nu er der kun overgroede ruiner tilbage nær det farlige sving på motorvejen ved Motza 6,5 km fra jerusalems gamle by.

Stemmer afstanden? Lukas opgiver, dt Lmmdus lå 60 stadier

-

(a. 11,5 km fra lerusalem. Denne angivelse stemmer tilsyneladende ikke med de 23 km til byen Emmaus eller de 6,5

km til landsbyen med samme navn. Denne vanskelighed løste korsfarerne ved at udnævne et tredie sted til at være det bibelske Emmaus, nemlig landsbyen Qaryet elEnab = det nuværende Qiryat Yearim, som ligger nøjagtigt l2 km vest

for Jerusalem.

indrømmelse af skuffelse og frustration understreger beretningens troværdighed. Det gør også den nøiagtige omtale af tid og sted. Her er virkelig tale om en velbevidnet kendsgerning.

Lidt senere udpegede man også landsbyen Qubeiba, der ligger 1 1,2 km nordvest for Damaskusporten til at være stedet, hvor den opstandne Herre spiste med de to disciple. Mange israelsrejsende besøger dette sted for d6r at mindes, hvad Lukas beretter.

Hvor er Emmaus?

To muligheder

Stedet Emmaus har lige siden kirkens ældste tid givet identifikationsproblemer, da man ikke har været sikre på, hvilket Emmaus, de to vandrende har haft som

De to sidste lokaliteter er konstruerede og kan ikke anses for autentiske. N/en

klareste oq mest anskueliqe påske-

beretning i

Nl

De to disciples ærlige

må1.

På lesu tid var der to lokaliteter med navnet Emmaus. 23 km vest for jerusalem lå byen Emmaus, der spillede en afgørende rolle under judas Makkabæus' kamp mod syrerne 161 f.Kr. (1 N4akk 3,38-4,,l5). Senere fik byen navnet Nikopolis og var indtil for nylig kendt under det arabiske navn Amwas eller lmwas. I 1967 ødelagde israelerne byen og deporterede indbyggerne. I dag er der en udflugtspark på stedet nær Latrun Kloste-

ved motorveien lerusalem/Tel Aviv. Der fandtes også en landsby ved navn Emmaus, som Vespasian (69-79 e.Kr.) qiorde til en romersk koloni for rel.

kan der så være tale om en af de to lokaliteter ved navn Emmaus, som begge tilsyneladende ikke stemmer med afstandsangivelsen hos Lukas? Problemet løses ganske enkelt derved, at man skelner mellem en luftlinieafstand og selve vejstrækningen. Josefus angiver f.eks. afstanden Jerusalem/Jeriko til, hvad der svarer til 29 km., mens luftlinieafstanden blot er 24 km. Den 60 stadier - 1 1,5 km lange vejstrækning fra jerusalem til Qaluniye

ved Motza svarer på samme måde nogenlunde til luftlinieafstanden 6,5 km. Nogle håndskrifter opgiver imidlertid afstanden jerusalem/Emmaus til 160 stadier - 31 km. Det svarer iqen noqenlunde til luftlinieafstanden 23 km, idet man

Udsigt mod det nye Vestierusolem fro svinget i Motzo, hvor lorulsbyen prnmsu5 - Qoluniye ld pd lesu tid. (foto: Hortvig Wogner)

må regne med slyngede veje, og at Lukas benytter afrunde tal. Når Lukas, der har et godt lokalkendskab til lerusalem og omegn, udtrykkeligt betoner, at der er tale om londsbyen Emmaus, vil han dermed fastslå, at det ikke er den navnkundige by af samme navn, der ligger så langt mod vest, at disciplene umuligt viile kunne nå at gå til Emmaus og tilbage til lerusalem i løbet af den forholdsvis korte tid, Lukas forudsætter. Den senere ændring fra 60 til 160 stadier kan skyldes en formodning om, at det må have været det fjernere Emmaus,

som alle kendte.

En overraskende påske Når jeg passerer stedet ved det farlige "dødens sving' i Motza, som både har båret navnet Emmaus og svarer til Lukas afstandsangivelse, mindes jeg altid den enestående beretning om de to disciple, som fik en overraskende påskeoplevelse. De mødte en Jesus, som ikke ganske svarede til deres forventning om en politisk forløser, men var en endnu større frelser, som de først erkendte, da han tog brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Det siges med samme ord, som ved nadverens indstiftelse. De mødte altså den Herre, som havde givet sit legeme og blod :om ronofler for verdens

synder Den ene var Kleofas, Josefs bror. Hvem var den anden? Muligvis hans søn Simeon Bar-Kleofa, som blev den anden leder af urmenigheden iJerusalem efter Jakobs henrettelse i år 62 e.Kr.

Litteratur: Karsten Btrgener, 1992, Die Auferstehung le5u Christivon den

taten.

I

tel-2000-1 Emmaus; -en overraskende påske!  

kamp mod syrerne 161 f.Kr. (1 N4akk 3,38-4,,l5). Senere fik byen navnet Niko- polis og var indtil for nylig kendt under afdankede soldater u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you