Page 1

Hvor blev lesus født? Af cand. teol., lektor Corsten Vang, Århus

nilJ:å?;,:?,$1":""'.:#i,T,lii U o"n oevæger srg Kun rangsomr fremad. Fra køen høres dæmpet mumlen på adskillige sprog. Alle venter på at komme ned i grotten for at se stedet, hvor lesus efter sigende blev født. Omsider når vi ned ad de slidte trappetrin. Vi står ien klippehule. Enkelte steder kan vi skimte klippevæggen bag de rigt dekorerede vægtæpper. Luften er tyk af røqelse oq af os fra olielamper. En stor stjerne af sølv markerer selve stedet, hvor Jesus blev fØdt. Katolikkerne kysser i dyb betagelse stjernen. Lutheranerne står lidt forlegne i baggrunden og synger "Dejlig er jorden". Vi står på det sted, hvor 6n af de mest centrale begivenheder i den kristne tro skulle have fundet sted: at Cuds søn blev menneske. Men kan det virkelig være stedet? Hvor troværdig er denne tradition?

andre ord søgt ly i en stald. I datiden blev klippehuler ofte brugt som ly for mennesker og dyr Undertiden opførte man en simpel bolig foran hulen, mens selve hulen fungerede som stald.

Den moderne by Betlehem ligger, hvor landsbyen Betlehem (jf. lohs 7,42) lå på Jesu tid. Det er derfor ikke muligt at lave omfattende arkæologiske undersøgelser af, hvordan Betlehem så ud for 2000 år siden. Enkelte qenstande fra denne periode er dog fundet i området vest og sydvest for Fødselskirken. Det sted, hvor kirken ligger, har sandsynligvis befundet sig i den østlige udkant af eller lige uden for den daværende landsby.

Det er kirkefaderen Justin Martyr, der som den første anfører, at lesus blev født i en grotte. Justin var selv født i det daværende Palæstina, og han skriver ca. 150 e.Kr.: "Men da barnet var fØdt i Bethlehem, slog Josef, da han ikke kunne finde logi idenne by, sig ned ien hule nær byen; og mens de var d6r, fødle Maria Kristus og lagde ham i en krybbe, og her fandt de vise mænd, som kom fra Arabien, ham"

Evangelisterne nævner intet om, hvor i Betlehem jesus blev født. Lukas fortæller, at Maria svøbte sin nlødte og lagde ham ien dyrekrybbe, fordi hun og Josef ikke kunne få plads i det overfyldte herberg (Luk 2,7). De har med

Justins udtalelse kunne tyde på, at

Det korokteristiske indgongsparti ti! fødselskirken i Betlehem, der viser kikens turbulente histo (foto: Hortvig Wogner)

(Diol.78,st).

E

hulen har ligget lige uden for byen. Det apokrle "lakobs Forevangelium" (ca. 160 e.Kr.) bekræfter, at fødslen fandt sted i en hule uden for Betlehem Qokobs Forev. 18-20).

e.

Den kristne teolog Origines skriver ca. 248 e.Kr. (i forsvarsskriftet Contrd Celsum, 1 ,51):

"l

Betlehem får man vist hulen, hvor lesus blev født, og inde i hulen den krybbe, hvor han blev lagt i svøb. De ting, som man får vist, er almen viden i området, selv blandt dem, som ikke deler vores tro. De indrømmer, at den Jesus, som de kristne ærer, blev født i denne hule." Origines, som kom til Palæstina ca. 216 e.Kr., synes personligt at have set hulen og faet forevist dens indretning. lfølge ham var det også blandt områdets hedenske flertal en almindelig kendt sag, hvor han, som de kristne troede på, så dagens lys. Det var ikke kun en intern tradition blandt de kristne.

Da kristendommen blev statsreligion i 325 e.Kr., lod kejser Konstantin opføre en kirke oven over den hule, hvor man


sagde, at frelseren var blevet født,

uden tvivl den samme hule, som Justin og Origines talte om. Biskop Euseb af Cæsarea, som var samtidig med kejser Konstantin, skriver i sin Demonstrotio evongelico (ca. 330): "Også de, som i dag lever på stedet, giver gennem de beretninger, som de har modtaget fra deres forfædre, deres vidnesbyrd til dem, som kommer til Betlehem for at se stedet, og de garantererer deres ord ved at udpege den mark eller den grotte, hvor jomfruen lagde hendes nfødte". Kirkens midterakse går nøjagtigt hen over det sted i fødselsgrotten, hvor stjernen er placeret. Man har således konstrueret kirken ud fra grotten. Fødselskirken set nordfrc

Kirkefaderen Hieronymus boede i 33 år i Betlehem. I et brev skrevet ca. 385 e.Kr. siger han, at den romerske kejser Hadrian omkring 140 e.Kr. lod opføre statuer for den romerske gud iupiter og den græske gud Venus på det sted, hvor lesus døde og blev begravet. Hadian ønskede at udrydde ethvert spor af den jøde-kristne tro. Straks efter siger Hieronymus: "Det Betlehem, som nu er vores det mest ophølede sted i hele verden blev overskygget af en hellig lund for Tammuz, det er Adonis, og i hulen, hvor den spæde l\4essias engang græd, blev Venus' elsker

begrædt" (fpist. 58,3). Biskop Cyril af Jerusalem omtaler nogle årtier (ca. 340 e.Kr.) tidligere den samme lund: "lndtil for få år siden var ste-

(foto: Hottvig Wogner)

det ffor Kristi fødsell virkelig en skov". Det virker, som om Hieronymus her vil sige, at kejser Hadrian også profanerede stedet for Jesu fødsel ved at plan-

te en hellig lund for frugtbarhedsguden Adonis. På den anden side er det mærkeligt at Origines, som formodentlig selv har set hulen og været inde iden, ikke røber noget om, at den skulle være en del af et hedensk helligsted. Nogle forskere har derfor foreslået, at hulen blev omdannet til en Adonis-lund langt senere end Hadrians tid, f.eks. iforbindelse med den alvorlige kristendomsforfølgelse, som satte ind o.251 e.Kr På den anden side er det forståeligt, hvis Origines, som skriver imod hedningefilosoffen Celsus, ikke har følt noget behov for at

antyde, at hulen nu skulle være helligsted for en kendt og populær hedensk lruqtbarhedskult. Sammenhængen i Hieronimus' brev taler for, at kejser Hadrian også lod hulen iBetlehem vanhellige. Et brev fra ca. 405 e.Kr. siger det med rene ord. Skal vi sammenfatte disse spredte vidnesbyrd, kan vi slå fast, at de sammen

alle peger på, at Jesus blev født i en hule ved udkanten af landsbyen Betlehem eller lige udenfor. Endvidere har der aldrig i historiens løb været foreslået andre steder for jesu fødsel. Traditionen er meget tidlig, og den er absolut entydig. Vi besidder ikke arkæologiske eller historiske vidnesbyrd, der peger i anden retning. Noget tyder på, at omdannelsen af hulen til en Adonislund, allerede skete i forlængelse af kejser Hadians antijødiske initiativer. I stedet for

\

s0Df,ttlfllE rEf,tattrlr

IIDEENE'IIDg ttsgeg!ts!c6

at udrydde mindet om stedet for jesu fødsel, har han ufrivilligt bidraget til at fastholde den. Der er således god grund til at tro, at grotten under Fødselskirken kan have været scenen for Marias ned-

komst med Frelseren.l Skitser over fødselskiken fro det 4. åth. e.Kr. i Betlehem. BemcBrk blo. hulrummet foran fødselsolteret (foto på forsiden), der tilsammen udpeqes som grotten, hvor lesus blev født. Det et ikælderen under selve kirkerummet. Den donske kong Knud d. Hellige blev i øvrigt begruvet her i 1086.

t-

Hvor blev Jesus født  

Hvor blev Jesus født

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you