Page 1

IspriËaj mi priËu

©egrt HlapiÊ Tko je bio taj dobri djeËak?


HlapiÊ je napravio Ëizmice s kojima kupac nije bio zadovoljan. IspriËaj mi, kako je reagirao

majstor Mrkonja?


Tuænog HlapiÊa je smirila dobra gazdarica. IspriËaj mi,

πto je uËinila da

HlapiÊ postane veseo?


HlapiÊ je krenuo u svijet æeleÊi razgaziti Ëizmice. IspriËaj mi, u koje je doba dana krenuo

sa sobom?

i πto je ponio


HlapiÊ se jako umorio od hodanja. IspriËaj mi, gdje ga je

pronaπao

pas Bundaπ?


Na putovanju su se dogaale mnoge zabavne stvari. IspriËaj mi, πto je HlapiÊ radio s

Markom?

djeËakom


Krenuvπi dalje uhvatila ga je noÊ. SklanjajuÊi se od kiπe i mraka, HlapiÊ je sjeo ispod mosta i u mraku ugledao straπnog Ëovjeka. IspriËaj mi,

je li se HlapiÊ uplaπio

mrkog neznanca?


Ujutro je HlapiÊ naiπao na djevojËicu Gitu. IspriËaj mi,

πto se dogodilo

Giti

i kako joj je HlapiÊ pomogao?


Uz puteljak je sjedila baka Jana. IspriËaj mi, πto je HlapiÊ uËinio s poderanom

cipelom

nasmijeπene starice?


HlapiÊ i Gita su bila gladni od putovanja. Doπavπi u selo, odluËili su zaraditi veËeru.

Gita se sjetila svoje cirkuske

predstave. IspriËaj mi, u Ëemu je djevojËica bila vjeπta?


Seljaci su djecu nahranili i dopustili im noÊenje u sjeniku jedne kuÊe, ali u susjednoj kuÊi se dogodilo neπto straπno. IspriËaj mi, πto se dogodilo

u kuÊi

maloga lopova?


Dok je HlapiÊ gasio poæar, lopovi su sjedili u gostionici. IspriËaj mi, kako je izgledao

mali lopov kad

mu je gostioniËar rekao da se zapalila kuÊa u kojoj su Ëuvali ukradene stvari?


Veliki lopov je ukradene stvari prodavao zloËestom

vlasniku cirkusa. Æelio mu je prodati i blago iz kuÊice s plavom zvijezdom. IspriËaj mi, πto je veliki lopov dobio od vlasnika cirkusa?


HlapiÊ i Gita su Ëuli πto lopov planira i odluËili su pomoÊi djeËaku Marku koji je æivio u kuÊi s plavom zvijezdom. Gita je ugledala svog vjernoga prijatelja. IspriËaj mi, tko je provirio

iz staje?


Shvativπi koliko je vaæno da djeca πto prije stignu kuÊi, odnekud se pojavila baka Jana i pomogla svojom Ëarolijom. IspriËaj mi, πto je uËinila da

djeca brzo dou kuÊi?


HlapiÊ je upoznao Gitu s majstorom i majstoricom, a oni su prepoznali da je ona njihova izgubljena kÊi. IspriËaj mi, πto se dogodilo

nakon toga?

Slikovnica Šegrt Hlapić  
Slikovnica Šegrt Hlapić  

2013 was the year of Šegrt Hlapić. (Little boy shoemakers apprentice "born" 100 years ago from I.B. Mažuranić). This picture book was creat...

Advertisement