Page 1

Por t f ol i oBi ancaPi chl er


PAG 1-4 L ABORAT ORI O PROGET T AZ I ONEARCHI T ET T ONI CA1 Pr oget t odi unedi f i ci or es i denz i al epers t udent i i nVi aS . Agnes e,Mi l ano

PAG 5-8 L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEDEL L ’ARCHI T ET T URADEGL II NT ERNI Pr oget t odi unacas auni f ami l i ar enel l ’ Oas i di Khar ga,Egi t t o

PAG 912 L ABORAT ORI O PROGET T AZ I ONEARCHI T ET T ONI CA3 Pr oget t odi unedi f i ci opol i f unz i onal enel l az onadel F or o,Mi l ano

PAG 13-17 L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEURBANI S T I CA Ri qual i f i caz i onedi un’exar eai ndus t r i al eaBar anz at e

PAG 1822 ES PERI ENZ AERAS MUSAGRANADAET I ROCI NI O

L OS PAZ I O DEL L ’ABI T ARE

I NDI CE


L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEARCHI T ET T ONI CA1 Pr of es s or i :Angel oL or enz i ,Al es s andr oDeMas i ,Gabr i el eMi l ani ,Mar coPel l avi o S t udent i :Gi ul i aPas t or e,Bi ancaPi chl er a. a:20092010

I l pr oget t os i col l ocanel l az onadi Por t aVer cel l i naaMi l ano,i nVi aS ant ’Agnes e,ar ea

Iduecor pi s i concl udonoconungi ar di no,unpunt odi ar r i vopr ovvi s or i o(

par t i col ar ment ei nt er es s ant eper ché r i ccadi s t r at i f i caz i oni s t or i che,cos t r ui t ai npar t e

per chéci òches i aus pi caèunpr oget t oapi ùampi as cal aur bana," i nf i er i " )di

pers ovr appos i z i oni ,accos t ament i ,mes col anz e,conf i gur andos i comeundepos i t odi

quel l a" vi aver de"i l cui i nt ent oèval or i z z ar equei l uoghi aci el oaper t o os pi t ant i

s edi ment i ar cheol ogi ci .

pr ees i s t enz es t or i chedel l aMi l anoant i ca.T ut t oi l pr oget t os i s vi l uppas uper cor s i

I l pr oget t onas cecomer i vi s i t az i one,al l ' i nt er nodel cont es t our bano,del l ecar at t er i s -

l ongi t udi nal i ,i duepor t i ci ,l avi aal ber at a,i l bal l at oi oi nt er no,l al i neaor i z z ont al e

t i chet i pol ogi chedel l ' ar chi t et t ur edel l aci t t à.Nas cecomecompl es s or es i denz i al eper

i ncont r appos i z i oneaquel l aver t i cal e del l ’ or di negi gant e.

s t udent i ,af f i ancandos i al l aodi er nas ededel l aF acol t àCat t ol i cadi Mi l ano.Es s ovaa f or mar econl ' edi f i ci oaC del l aCat t ol i cadi Muz i o,unanuovacor t e,cos t i t uendone i l

"T ut t al acos t r uz i ones i s vi l uppal ungoques t opas s aggi oor i z z ont al e.L af or mat i -

compl et ament omoder no:" i l quar t ol at o" .E' ancheal t r al at i pol ogi aar chi t et t oni ca

pol ogi cadel bal l at oi oèmol t oi mpor t ant enel l aar chi t et t ur amoder na,es s as i g-

chei l pr oget t oevi dent ement er i vi s i t a:l as t oà.

ni f i caunas t r adai nt er nas opr ael evat a"Al doRos s i .

L as t oà,comel i mi t edi def i ni z i onees epar az i onet r al uogopr i vat oepubbl i co,t r a l ' oper adel l ' uomoei l panor amanat ur al enel l aGr eci acl as s i ca,èi nques t ocas oi dent i f i cat r i cedi unper cor s oedent r aaf ar epar t edi quel l os t es s o.L ' i nt ent odel pr oget t o as cal aur banaèi nf at t i quel l odi cont i nuar e,accent uandonel adi r ez i onal i t à,l ez one di per cor r enz aver dicheos pi t anoant i cher ovi ne,comez oneadus opedonal eedi s os t a. L os paz i over dechei l pr oget t ocr eaal l ' i nt er nodel l ' i s ol at oèadus opubbl i co,ur bano, cont r as t ando manoncompr omet t endo i l car at t er edi i nt r over s i onedi Mi l ano,t ut t a f at t adi magni f i checor t i gi ar di noecor t i l i pr i vat i . I l pr oget t os i cos t i t ui s cedi duecor pi par al l el i i nl i nea,unopi ùal t o,l ' edi f i ci over oe pr opr i o,l ' al t r o,unpor t i cat oaper t o,pi ùbas s ochel oaf f i anca.I l pr i mocor po,adi acent eal l aCat t ol i ca,èas uavol t af or mat odaduevol umi di s t i nt i .L es cel t epr oget t ual i el ef or mear chi t et t oni chebenevi denz i anocomel af unz i onedei duevol umi s i a di ver s a.I l f r ont es uVi aS ant ’ Agnes e,conl as uamat er i ci t àpocos i r appor t aconl a s t r ada;Ques t opr i movol umeos pi t as paz i chi us i des t i nat i al l ' us opubbl i coal pi ano t er r a,unacaf f et t er i a,des t i nat i al l ’ us odei r es i dent i ai pi ani s uper i or i :unas al al et t ur ae unaz onar el ax .Ades s os i af f i ancauncor poal l ungat oepor t i cat oos pi t ant egl i al l oggi s oppal cat i al pi anot er r ae monol ocal i ai pi ani s uper i or i ;l af acci at aècar at t er i z z at adal l ' or di negi gant edel por t i cat o,del l os t es s omodul odi cas aCanoni ca.

Di r i gendos i i npr of ondi t àal l ' i nt er nodel l ot t o,l os paz i oas s umeuncar at t er e pi ùchi us oedi nt r over s o;i nques t az onadi medi az i onet r al as t r adaei l gi ar di nover oepr opr i o,gl i al ber i i dent i f i canounper cor s o,i duepor t i cat i l odel i mi t anoel ocompongono,r endendol opi ùmani f es t oedevi dent e. .

Pr oget t odi unedi f i ci or es i denz i al epers t udent i i nVi aS ant ’ Agnes e,Mi l ano

1


Ri f er i ment i ar chi t et t oni ci : -Cas adel l os t udent eaChi et i ,Gi or gi o Gr as s i eAnt oni oMones t i r ol i . -Mus eodel l al et t er at ur aMar bach am Neckar ,Ger mani a,Davi dChi pper f i el d. -Quar do t i er eGal l ar at es eaMi l ano,Al Ros s i .

Pl ani vol umet r i co 0

25m

50m

2


Per cor s ocoper t o:por t i co Per cor s oal ber at o Per cor s os opr ael evat o:bal l at oi o

al l oggi bal l at oi o s al al et t ur a s paz i ocomune caf f et t er i a

s paz i comuni al l oggi s oppal cat i al l oggi


F ot omodel l o

Pi ant api anot er r a epr os pet t os uVi aS .Agnes e 0

10m

20m

3


Appr of ondi ment oal l oggi os oppal cat o:pi ant e es ez i oni 0

2, 5m

5m

Abacodel l emur at ur e

T avol at oi nt er nodi di vi s i onedei l ocal i

Doppi ot avol at odi di vi s i onet r auni t Ă abi t at i ve

As ol at r abagnoocuci nael ocal e

Mur odi t amponament oes t er no


BB’

F ot omodel l o

Pi ant api anot i po Pr os pet t oeS ez i oni 0 AA’

10m

20m

CC’

4


L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEDEL L ’ ARCHI T ET T URADEGL II NT ERNI PROF ES S ORI :Andr eaGual l a,Gi anni Ot t ol i ni ,Al es s andr oBagl i oni S T UDENT I :J or geVal car cel Caval l è,Bi ancaPi chl er a. a20092010

L ’ obi et t i vodell abor at or i oer aquel l odi i ndagar el ef or mear chi t et t oni ches vi -

I l pr oget t odel l ar es i denz auni f ami l i ar e,s i i ns er i s cei nunt es s ut our banocon-

l uppat es i nel cor s odel t empoi nundat ocont es t ogeogr af i coi nr el az i oneal l e

s ol i dat o,nel l ’ oas i di Khar gai nEgi t t o.I l l ot t o,ci nt odaal t r i edi f i ci s ut r el at i e

s uei s t anz ecl i mat i che.

dal l as t r adas ul quar t o,è car at t er i z z at odauna pr ees i s t enz a, unmur o

S i èt r at t at odi s t udi ar ei nunpr i momoment o quel l aar chi t et t ur a “s enz aar -

dal l agi aci t ur ai r r egol ar e.Ques t os et t o,chevi enes compos t oequi ndit r as -

chi t et t i ”os s i ai t ent at i videl l ’ uomodi r i s ponder eal l epr i mor di al i es i genz edi

f or mat oi npor t i cat odet er mi na l af or mai r r egol ar edel l acor t ei nt er na.L a

r i par os f r ut t andol er i s or s eapr opr i adi s pos i z i one;i nuns econdomoment o,

cor t eei l r eci nt os onoi dueel ement i pr i nci pal i chedet er mi nanoi l pr oget t o

quel l odel pr oget t o,di s ot t ol i near ei nques t os ens ol ’ i mpor t anz adi unaques -

i l qual eès t at oconcepi t oconun’ at t enz i onepar t i col ar eagl i accor gi ment i

t i onef ondament al eperl anos t r aepoca:l as os t eni bi l i t àei l r i s pet t odel l a

cl i mat i ci :l ’ or i ent ament o,l agr andez z a del l eaper t ur e,l os t udi odei mot i

t r adi z i one.I nques t ear chi t et t ur e,l econdi z i oni di neces s i t à-l adi f es adagl i ec-

d’ ar i a.

ces s i del cl i ma,l as car s i t àdi r i s or s e-di vent anoi pr i nci pi gener at or i di unpr o

L ’ edi f i ci ocons t adi quat t r ovol umi dal l af or ma i r r egol ar ei npi ant aei ns ez i -

ces s odi af f i nament odei t i pi edi l i z i el er agi oni del l os vi l uppodi s ol uz i oni t ec-

onechedi al oganot r al or oat t r aver s oi l vuot odel l acor t echedi vi enef ul cr o

ni ches empr epi ùcompl es s eedef f i caci .

es paz i or egol at or edel l acas a.L adecompos i z i onevol umet r i ca del l ecel -

Dopoun anal i s if or mal edel l ear chi t et t ur ever nacol ar i r i s pet t oaduncont es t o

l ul eei l por t i cat ochel epr ot eggecr eano unampi ogi ocodi l uci e ombr e.

di s t udi o,nel nos t r ocas oquel l odegl i i ns edi ament ioas i ani del Nor dAf r i ca,

Peracceder eal l equat t r ocos t r uz i oni s i pas s ai nf at t iat t r aver s ol acor t ea

s i amopas s at i al l apr oget t az i onedi unar es i denz auni f ami l i ar e.Gl i i ns edi ament i

ci el oaper t of i l t r at adal por t i cat o.Iquat t r ovol umi s onor i s pet t i vament e:una

oas i ani s onocar at t er i z z at i daun' i nt egr az i onedi el ement i di ver s i :gl i as pet t i

z onades t i nat i agl i os pi t i ,unaz onal i vi ng,unacuci nacons al adapr anz o

t ecni ci ,gl i as pet t i s t r ut t ur al i ,l ' us odei mat er i al i dacos t r uz i one,l ' i mpi egodi

al l ’ aper t o,el az onadei padr oni di cas aoccupat anel l api ant as uper i or e

di s pos i t i vi peri l cont r ol l oambi ent al ecl i mat i co,gl i as pet t i s oci ocul t ur al i el e

dal l ecamer eperi f i gl i .

i s t anz ees t et i cof or mal i ,t ut t i i ndi s s ol ubi l i daundel i cat os i s t emachegar ant i s ce

Comet i pi codel l acas adai cl i mi cal doar i di ,i ncui èf or t el ’es cur s i onet er -

i l benes s er ei nquel l ar egi one.Ques t i i ns edi ament i ,nons onoconcepi t i i n

mi cat r ai l gi or noel anot t eedur ant el es t agi oni ,l acas aècar at t er i z z at ada

mani er acas ual emas onof r ut t odi uncons i s t ent eor di neger ar chi cot r i par t i t o

un“nomadi s mo”i nt er no,f enomenochedet er mi nal af l es s i bi l i t àdel l ef un-

di s paz i pubbl i ci ,s emi pubbl i ci es paz ipr i vat i ,i nvar i gr adi di acces s i bi l i t àe

z i oni as s egnat eaogni s i ngol oambi ent e.

chi us ur a.L acar at t er i s t i capecul i ar edel l eabi t az i oni i nques t ot er r i t or i o èl a l or oi nt r over s i one;l acor t ei nt er na èi nf at t i l ' el ement opr i nci pal e,nedet t a l ' i mpi ant ot i pol ogi coe,al l os t es s ot empos vol gei mpor t ant i f unz i oni cl i mat i che es oci al i .Dal punt odi vi s t acl i mat i co,ol t r eaf or ni r eut i l i z oned' ombr a,es s a l avor acomeunr egol at or edel l at emper at ur af unz i onandocomer i s er va d’ ar i af r es ca. Dal punt odi vi s t as oci al ei nvece,nel l amonol i t i ci t àdel t es s ut oedi l i z i oenel l ' es t r emacompat t ez z adel s i s t emapi eni -vuot i ,l ecor t i s opper i s conoal l amancanz adi vuot i ur bani qual i s l ar ghi epi az z edi vent andol uoghi di aggr egaz i one.

Pr oget t odi unacas auni f ami l i ar enel l ’ Oas i di Khar ga,Egi t t o

5


L ef or medel l as os t eni bi l i t à : L acas anel l ’ oas i di Khar ga


Ri f er i ment i ar chi t et t oni ci : -Vi l l aHal awa,Agamy,Abdel wahedELWaki l -Cas aens er r adeAr r Ă bi de,S out odeMour a. -Cas aenAl conar ,Bar cel l ona.Car l osF er r at er .

Pl ani vol umet r i co 0

5m

10m

6


1.

2.

3.

Vi s t edegl i i nt er ni

Pi ant api anot er r aepr i mopi ano 0

2, 5m

5m

1 3

Pr os pet t oeS ez i one 0

2, 5m

2

5m

7


Nor d

Nor d

Nor d

t r a mont o t r a mont o t r a mont o

a l ba

a l ba

a l ba

s ol s t i z i oi nv er no

equi noz i

s ol s t i z i od’ es t a t e

Br i es ol ei l

S chemi bi ocl i mat i ci i npi ant aes ez i one

S t udi odel l eombr eedel mot os ol ar e 21gi ugno15: 00am

21di cembr e15: 00am

21Mar z o/S et t embr e15. 00am

8


L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEARCHI T ET T ONI CA3 PROF ES S ORI :L ui s aF er r o,F .Al bani ,E.Bagar ot t i ,F .Col l ot t i ,P. G.Cr es pi S T UDENT I :Mar i annaCas t el l ar i ,Chi ar aManuz z i ,Gi ovanni Pagani ,Bi ancaPi chl er a. a20112012

L ’ ar eadipr oget t os is vi l uppat r al evi edel l ’ ant i coF or oRomanodiMi l ano.

S i puònot ar ecomei nques t opunt ol ar el az i onet r ai dueedi f i ci nons i as ol -

L ’ anal i s ipr el i mi nar e,condot t as uit es s ut iur banies ulcar at t er edegl is paz i

t ant odovut aal l agi aci t ur adet er mi nat adal per cor s o,maanches t r ut t ur al -

aper t ipr ees i s t ent i ,s ièf ocal i z z at as ul l edi f f er ent if as idis edi ment az i one

ment edal pas s odei pi l as t r i chenedet er mi nanol ’ os s at ur a.

nel l ’ ar eadelF or oal l evar i es ogl i es t or i che,ehadi mos t r at ocomeques t a

L os guar doi ns ez i oner appr es ent aper òi l punt odi vi s t api ùchi ar i f i cat or e

s ipr es ent iconun’ i dent i t àpr eci s aebendef i ni t a.

perunacompl et acompr ens i onedi t al es paz i o.S el ’ i mpi ant odi cui èf i gl i a

T r aipr oget t iperi lF or oanal i z z at ii nques t af as e,quel l odiPi er oPor t al uppi

l abi bl i ot ecapuòes s er eas cr i vi bi l eal t i podel l abas i l i ca,i l pi anoi nt er r at os i

ès t at os i cur ament ei lpi ùdet er mi nant eperi lnos t r oappr occi opr oget t ua-

pr es ent acomeunacr i pt ar i t mat adat r ef i l edi pi l as t r i chel as uddi vi donoi n

l e.Ques t opr oget t o,el abor at onel1935peri lpal az z odel l aF eder az i one

al t r et t ant enavat e.

F as ci s t a, r appr es ent aun’ i mpor t ant epunt odir ot t ur anel l ’ evol uz i one

S ul f r ont eoppos t o,l ar es i denz a,cheos pi t aal l oggi pers t udi os i ,i s pi r andos i

ur banadel l ’ ar ea.I lpr i mot ent at i vocons apevol edipr odur r eundi s as s a-

i nveceal l ’ i mpi ant os t udi at odaL ui sKahnal S al tI ns t i t ut e,s i appoggi acon

ment onel l agi aci t ur aor i gi nar i a,s car di nandol ’ er edi t àr omanaeut i l i z z an-

ci nqueavancor pi di r et t ament es ul l os cavoar cheol ogi co.Ici nqueavan-

docomedi r et t r i cedelpr oget t oi lt r acci at odel l aRacchet t a:l ’ as s evi ar i o

cor pi hannodi f f er ent i modi d’ us oaci as cunpi ano:cor r i s pondonoas paz i

diepocaf as ci s t ache,pens at operi ldeconges t i onament odelt r af f i coci t -

s t udi oai pi ani al t i ,adaf f acci s ul l os cavoar cheol ogi coperunus opubbl i co

t adi noeperl ar eal i z z az i onediunapas s eggi at aar cheol ogi coar chi t et t o-

api anot er r a,ai l abor at or i degl i ar cheol ogi al pi anoi pogeo.

ni ca,nonvedr àmaiunacompl et ar eal i z z az i one.

Uni nt r ecci odi epoches t or i che,as s i vi s i vi ef unz i oni di f f er ent i ecompene-

I lnos t r opr oget t or i cer caun’ evi dent econt i nui t àconl ’ appr occi opor t a-

t r ant idal uogoadunadi nami caor gani z z az i onedel l os paz i o.

l uppi ano,delqual et ent adir ei nt er pr et ar nes opr at t ut t oi lr appor t oconPal az z oCas t ani .F ul cr odit ut t oi ls i s t emaèi lSacr ar i o,l ocal ediacces s oal l a par t epi ùr ecent edelpal az z opos t os uVi adel l eF os s eAr deat i ne.I lcor t i l e del l eAdunanz ediPar t al uppi ,s paz i oaper t oant i s t ant ei ls acr ar i o,vi ene nelnos t r ocas or i pens at ocomeper cor s opr i nci pal edicol l egament ot r a l avi apr ees i s t ent eel anuovapi az z a.T al eper cor s o,vi s t odal l api az z aa quot ai pogea,hai nf at t ii lpr opr i of uocopr os pet t i conelSacr ar i os t es s oed èf i ancheggi at odaunl at odal l aBi bl i ot ecadal l ’ al t r odal l ’ edi f i ci odel l er es i denz echeneaccompagnanol ’ or i ent ament o.T ut t oi lpr oget t oèi ns cr i vi bi l eal l ’ i nt er nodiunmacr oi s ol at or et t angol ar es paccat oi nduepar t ida t al eas s epr i nci pal e. I lpi anoi nt er r at o,dedi cat oal l os paz i omus eal e,r appr es ent ai nvecei lmoment oi ncuiconver gonoi nunos t es s os paz i ol ’ i mpi ant odel l ar es i denz a, quel l odel l abi bl i ot ecael os cavoar cheol ogi coconcuies s es ir el az i onano.L ’ el ement odat odal l apr ees i s t enz aèi lf ul cr odelper cor s omus eal e chehaat t r aver s oi ls acr ar i oi lpr opr i oi ngr es s oel apr opr i aus ci t a.Per cor s o or di nat or edel l os paz i oèi nf at t inuovament el ’ as s epr os pet t i cocheconver genelSacr ar i o,alqual es icol l egagr az i eaunagr andes cal i nat a.

Pr oget t odi unedi f i ci opol i f unz i onal enel l az onadel f or o,Mi l ano

9


10


11


12


L ABORAT ORI O DIPROGET T AZ I ONEURBANI S T I CA Pr of es s or i :L aur aMont edor o,Ni col òRi va,Al es s andr oMer i cco S t udent i :Bi ancaPi chl er ,Cl el i aVegez z i a. a 20112012

Bar anz at es i col l ocanel l aper i f er i aNor dOves tdi Mi l ano,r i s ul t aqui ndi es s er e

Unper cor s opedonal ever decar at t er i z z at odal l aampi as ez i ones t r adal eeos -

unodei t ant i nucl ei ur bani chevannoacos t i t ui r el acos i ddet t aci t t àdi f f us a.

pi t ant eedi f i ci r es i denz i al i concommer ci oal pi edeeunapens i l i nacoper t a

L os t udi opr evi os ul l ’ ar eaès t at omol t oi nt er es s ant epoi chéhat occat oal cuni

conpi ccol i s t endcommer ci al i par t edal l api az z adel comunedi Bar anz at e.

ar goment i oggi al l ’ or di nedel gi or no:l ar i qual i f i caz i onedi ar eei ndus t r i al i di s -

Ques t at es t at adi vi enequi ndi l aconnes s i onet r aci t t àepar co;pr os eguendo

mes s e,i l pr obl emas oci al edel l ’ i mmi gr az i oneequi ndi dei di f f er ent i modi di

i nf at t i ,i l per cor s o,s empr epr es i edut odar es i denz edi di ver s ogener e,ad

abi t ar edei s uoi ci t t adi ni ,i l pr obl emadel l eper i f er i eedel l enuovef or medi

al t a/ medi adens i t à,edi l i z i as oci al e,per del es ueconnot az i oni pi ùur baneper

ci t t àdi f f us as empr epi ùcar at t er i z z at i dal l apover t àdegl i s cenar i ur bani ,da

r ami f i car s i t r ai var i vi al i del par co.

s paz i banal i ,cons car s adens i t àdi s i gni f i cat i .

L ef or mepi ùcur vees i nuos edel par coches i s vi l uppas upi ùquot econt r as t a-

I l pr oget t oès t at oavvi at oi nf unz i onedel l epr evi s i oni del Pgtedei nuovi pr o-

noconl ’ as s et t opi ùr i gi dodel l ’ edi f i cat o.T ut t oi l par co,èat t r ez z at oecar at t er -

get t i di r i qual i f i caz i onechei nt er es s anoques t az onami l anes ecomel ’ ar ea

i z z at odadi f f er ent i t i pi di veget az i one;i npar t i col ar e,l af as ci acheconf i nacon

Ex poaRho.

l ’ aut os t r adapr evedeunaf i t t aveget az i onecomebar r i er af i s i cavi s ual ee

I l pi ùs i gni f i cat i vo pr ovvedi ment odaPgt ,vi ncol odacui s i amopar t i t i apr o-

acus t i ca.

get t ar eèl acr eaz i onedi unanuovar et es t r adal e:un’ ar t er i achecol l egher à

Secondoi l pr oget t oanchel ’ ar eadel l acavaRonchi di ver r àpar t edel par coe

RhoaMonz a,pas s andoperBar anz at eeunanuovas t r adai ngr adodi de-

pers opper i r eai cos t i di boni f i cas i èpr oget t at oungr andepar cheggi o

conges t i onar ei l t r af f i codel l as t r adas t at al eVar es i na.

al l ’ i nt er nodi unt er r api eno.

L ’ ar eadel nos t r opr oget t o,checor r i s pondeal l az onaOves tdi Bar anz at e,è

I l par cheggi oèdes t i nat oi npar t i col ar eai f ut ur i vi s i t at or i del l avi ci naar eaEx po

oggi r acchi us at r al as t r adaVar es i nael ’ aut os t r adadei L aghi ches i conf i gu-

di Rho,conunbr eveper cor s opedonal eeci cl abi l eches al es opr al acol l i nae

r anocomebar r i er eal l ’ i nt er nodel t es s ut our bano.

l ’ aut os t r adas ar àpos s i bi l er aggi unger l a.

L ’ ar eaècar at t er i z z at adal l apr es enz adi edi f i ci pr odut t i vi ,capannoni i ndus -

Ivi al i del par co,chepas s anopoi perunal t r ocompl es s odi cas euni f ami l i ar i

t r i al i di s mes s i ,z onever di nonat t r ez z at eedèi npar t eoccupat anel l az onapi ù

ches i s vi l uppas upi ùt er r az z ament i es i af f acci as ul par co,s i concl udei nuna

aS uddal l ’ excavaRonchi ,ar eai nqui nat ai nat t es adi boni f i ca.

gr andepi az z aur banaconedi f i ci r es i denz i al ies paz i commer ci al i ,dovei l

Perques t i mot i vi l ’ ar ear i s ul t aes s er ecompl et ament eavul s adaunaconno-

ver depenet r anel l api az z aedent r ai nci t t à.

t az i oneur bana.

L ’ i nt ent oès t at oquel l odi r i cr ear eunacompl es s i t àur bana,unt ent at i vodi

I l nos t r oi nt ent oès t at oqui ndi quel l odi cr ear euncol l egament odi r et t ot r a

def i ni r euni ns i emedi s paz i i nt er medi t r ai t i pi cii nt er nis uperpr i vat i z z at i e

ques t apar t edi ci t t à equel l aadEs tdel l aVar es i naapar t i r epr opr i odal r i as -

quegl i es t er nii per pubbl i ci s pes s oabbandonat i ;r i cr ear ecompl es s i t à conuna

s et t odi ques t as t r ada,chedi ver r àuncor r i doi over dees ar àcar at t er i z z at adal

mi x i t èdei modi d’ us o,unavar i et àdi edi f i ci r es i denz i al i checompr endonoedi -

pas s aggi odi unanuoval i neat r anvi ar i a. I l pr oget t opr evedel acr eaz i onedi un

f i ci adal t àdens i t àabi t at i va,s oci al hous i ng,compl es s odi cas euni f ami l i ar i ,

nuovoquar t i er er es i denz i al enel ver de,dovei l par codi vi enel ’ el ement odi

perunames col anz adel l eut enz eecont r oquel l enuovet endenz edi i ns edi a-

connes s i oneconi l cent r oel az onaNor ddi Bar anz at e,f acendos i s t emacon

ment i r es i denz i al idovepr eval eunat endenz aal l ’i s ol ament over s ol ’ es t er no,

l aci nt ur aver depr evi s t adaMas t er pl an. L ’ ar eai nt er es s at adal l ar i qual i f i caz i -

un’ os s es s i onedel l acont r ol l abi l i t àdel l os paz i o,dovei l paes aggi os i f as ce-

onet endequi ndi achi uder s i r i s pet t oal l az onai ndus t r i al epr i vi l egi ando

nogr af i a,pur aambi ent az i onedel l ecas edegl i i nt er ni .

l ’ af f acci odel l er es i denz ever s oi l per cor s opedonal eei l par co,s enz at ut t avi a i s ol ar l a,anchei npr evi s i onedi unapos s i bi l er i qual i f i caz i onef ut ur a.

Pr oget t t odi unquar t i er er es i denz i al eaBar anz at e

13


Ver decomeconnes s i one

Per cor s i

c e n t r o

e x p o

As s i vi ar i pr i nci pal i Per cor s i pedonal i eci cl abi l i

Des t i naz i oni d’ us o

commer ci o r es i denz a medi adens i t à

Res i denz aal t adens i t àcon commer ci oal pi ede

s oci al hous i ng

r es i denz abas s adens i t à

Res i denz aal t adens i t àcon commer ci oal pi ede

par cheggi operar eaex po

0<UT<0 , 6 Super f i ci ever depubbl i co>50% Super f i ci el or dadipavi ment odiognif unzi onei nsedi at i va: Commer ci o:

10%

Resi denza:

57%

Resi denzasoci al e: 15% Ri cet t i vo:

18%


Model l i ni di s t udi o

Pl ani vol umet r i co 0

50m

100m

15


16


Pi ant api ani t er r a 0

25m

50m

16


Vi s t edel par coedel vi al epedonal e

S ezaa’

Pi ant api ani t er r aes ez i oni del vi al epedonal e b a

0

25m

50m

a’ b’

S ezbb’

17


ES PERI ENZ AERAS MUS Es cuel at ecni caS uper i ordeAr qui t ect ur a,E. T . S .deI ngeni er i adel aEdi f i caci òn,Uni ver s i daddeGr anada a. a20102011

I l s econdoannodi s t udi l ’ hot r as cor s oaGr anada,unaci t t àaf f as ci nant e,

Apar t i r edal l eneces s i t àpr i mar i edi ques t apopol az i one,i s uoi modi d’ abi t ar e

dovei l cr ogi uol odi cul t ur echel ’ hannoani mat anel cor s odel t empo,quel l a

el econdi z i oni cl i mat i chedi ques t ar egi onehos t udi at oi l f unz i onament odi un

ar aba,ebr ai ca,i s pani ca,gi t ana,s i r i f l et t enel l as uaar chi t et t ur ael ar ende

modul oabi t at i vocar at t er i z z at odamat er i al i pococos t os i edauns i s t ema

magi ca.

cos t r ut t i vocheper met t es s eunf aci l eas s embl aggi oi nl oco.I ns egui t ohos t u-

Vi ver eperunl ungoper i odoi nun’ al t r aci t t àès enz ’ al t r oun’ es per i enz af or ma-

di at ol ’ as s embl aggi odi pi ùmodul iabi t at i vicheandas s er oaf or mar eabi -

t i va;capi r el ecompl es s i t àdi Gr anadaepar t eci par eal l avi t aquot i di anache

t az i oni pi ùs paz i os eel adi s pos i z i onedel l es t es s ei nunaccampament odi

s i s vol gevanel l es t r adeenel l epi az z eès t at opermepi ùchemai s t i mol ant e.

emer genz a.

Icor s i chehoaf f r ont at oconmaggi ori nt er es s es onos t at i quel l i di pr oget t az i -

I l t emadel l ’ ul t i mopr oget t oer aquel l odel l acas adi r appr es ent anz a;i npar t i -

one,r es t aur oedi s t or i adel l ’ ar chi t et t ur achemi hannodat ol apos s i bi l i t àdi

col ar es i èt r at t at odel l apr oget t az i onedel l acas adel l ’ ambas ci at or eS pag-

appr of ondi r el ’ ar chi t et t ur as pagnol aepor t oghes edel 900,ol t r echequel l a

nol oaNew Yor k.L ’ edi f i ci o,col l ocat oaManhat t an,doveva aver es i as peci -

S udAmer i cana.

f i checar at t er i s t i chedi i ns er i ment onel l os kyl i nedel l aci t t àchepr eveder euna

I l cor s odi pr oget t az i onehapr evi s t ol os vi l uppodi quat t r opr oget t ii ndi vi dual i

s er i edi s paz i al l ‘ i net r nodel l acas a:s paz i di r appr es ent anz a,s paz i peri l per s on-

che,s ebbenedi di mens i oni r i dot t e,s onos t at i unes er ci z i odi nami coes t i mo-

al edi s er vi z i oeperl af ami gl i a.

l ant edi cont i nuar i cer ca.

Perquant or i guar dai l l abor at or i odi r es t aur o,hof r equent at oduecor s i , uno

I l t emadel cor s oer aquel l odel l acas a,cas acomehabi t atdel l ’ uomonel l e

t eor i coeunopr oget t ual e.L os t udi oi nt er es s avauni s ol at ochecompr endeva

s uedecl i naz i oni pi ùvar i e.

unas er i edi edi f i cant i chi t r acui l aChi es adi S . Pabl oeS annel l aCar r er adel

I l l uogodi r i cer cas i adel pr i mochedel s econdopr oget t oer aCapodeGat a,

Dar r o,unadel l epi ùant i cheepi t t or es chevi edi Gr anada,ches i af f acci as ul

unar i s er vanat ur al evi ci noaGr anada,s ul l acos t adi Al mer i a.I l pr i mopr o-

f i umeDar r oi npr os s i mi t à del l acol l i nas

get t oi mpl i caval as cel t adi unambi ent enel l ar i s er vanat ur al e:l ’ acqua,l e

ucui s i er gel aAl hambr a.S i èpr ocedut oadunr i l i evomat er i co,s t or i coe

s al i ne,l as pi aggi a,l a mont agna.Par t endopoi daunal ocal i z z az i oneas t ar t t a

cr i t i codel l ’ i nt er oi s ol at operpoi pr os egui r e conunapr opos t adi us ie una

nel t er r i t or i oecons i der at epr i or i t ar i ament el es uecar at t er i s t i chef i s i che,s i è

cr omat i cadi r i f aci ment odel l ef acci at e.I l l avor os i èpoi concent r at os uuns i n-

pr os egui t oconl ’ i nt er pr et az i onedel l uogoel ar i f l es s i ones ul l epos s i bi l i t à che

gol oedi f i ci os ucui abbi amocondot t oi l pr oget t odi r es t aur at or i conver t en-

l os t es s oof f r i va,perar r i var eapr oget t ar eunpi ccol os paz i odomes t i coi ndi -

dol oi nos t el l odel l agi ovent ù.

vi dual e.

Unul t i mopr oget t o,nel cor s odi compos i z i one,har i guar dat ol apr oget t az i one

L ’ obi et t i voer a quel l odi t r al as ci ar el ’ i deaf unz i onal edel l os paz i odomes t i coe

di unas cenogr af i a,perl ’ oper at eat r al edel “Gr ant eat r odel Mundo”del

pr oget t ar eunr i f ugi o,concepi t opi ùpers oddi s f ar el enos t r eas pi r az i oni che

dr ammat ur gos pagnol odel s ecol oXVI IPedr oCal der óndel aBar cai nuna

perdi vent ar eunaar chi t et t ur anel t er r i t or i o.

pi az z adel l ’ Al hambr a.L et or r i del l ’ Al hmbr anons onos ol ol os f ondonat ur al e

I l s econdopr oget t oi nques t ar i s er vanat ur al e,pr evedevai nvecel acos t r uz i -

del l as cenogr af i amapr endonovi t adi venendonepar t ei nt egr ant e.

onedi unacas adi vacanz auni f ami l i ar e,car at t er i z z at adaunal ocal i z z az i one

Il avor i chequi di s egui t opr opongos onos t at i s el ez i onat i s econdoi l l uogodi

pr eci s anel t er r i t or i oedaunacommi t t enz acons paeci f i chees i genz e. L at er z a

pr oget t o,Gr anada,i nquant omi s embr avai nt er es s ant emos t ar edei l avor i

es er ci t az i oner i chi edeval apr oget t az i onedi unacas at empor anea,unal l og-

ches i i ns er i s conoi nduedei l uoghi pi ùcar at t er i s t i ci di ques t aci t t à,l aCar r er a

gi odi emer genz a,i nun’ ar eadel mondoaf f et t adacal i mt ànat ur al i oda

del Dar r oel ’ Al hambr a.Hoaggi unt oi nul t i mounal t r opr oget t o,quel l o

guer r e.I l l uogochehos cel t o,ès t at oI l S uddel Mar occo,dovehopr oget t at o

del l ’ al l oggi odi emer genz a,ches i r i f acevaal l at emat i cas cel t anel por t f ol i o.

unmodul oabi t at i voperl acomuni t àS ahar awi .

Es per i enz aEr as mus :Gr anada,S pagna

18


Vi s t emodel l oer ender

Pi ant a,pr os pet t oes ez i one 0

Pr oget t odi unas cenogr af i aperl â&#x20AC;&#x2122; oper ai l Gr ant eat r odel Mundo,al l â&#x20AC;&#x2122; Al hambr a

10m

25m

20


Pr oget t odi unal l oggi odi emer genz aperl acomuni t Ă S ahar awi

bianca pichler portfolio  

bianca pichler portfolio