Page 1

voor ondernemers in de Randstad

Rotterdam trekker mondiale voedselrevolutie Delftse Droom aan diggelen na Spoorzonedebacle?

www.vno-ncwwest.nl

Bart Jonker: RvC’s ontberen zelfkritiek

jaargang 11 ∙ juni 2015 ∙ nr 3

WEST.


INHOUD

IN DIT NUMMER

08

HOOFDZAAK

FOODAGENDA ROTTERDAM Topsectoren in Rotterdam, overheid en kennisinstellingen hebben de krachten gebundeld in de strijd tegen ongezond eten. Daarmee is gezond eten een belangrijke ‘kernwaarde’ en het belangrijkste onderwerp op de Foodagenda Rotterdam. Reden genoeg om deze typisch Rotterdamse aanpak onder de aandacht te brengen van de bezoekers van de World Expo in Milaan.

14

KRACHTENVELD

DELFTS SPOORFEESTJE KREEG STAARTJE Het werd een typisch geval van de kater na het feestje. Met de ingebruikneming van de nieuwe spoortunnel haalde Delft trots de landelijke media. De financiële kater kwam niet snel daarna, hoewel natuurlijk al lang bekend binnen de Delftse gelederen. Betekent dit nu het einde van de ambitieuze plannen voor een Delftse kennisenclave?

18 Rabo Meet & Grow.

Vraag en aanbod van kapitaal.

Met Rabo Meet & Grow werken we samen aan uw plannen. Rabobank brengt vraag en aanbod van kapitaal & kennis bijeen tijdens interactieve

14

PROFIEL

COMMISSARISSEN ONDER DE LOUPE Toezicht houden staat niet meer nummer één op de agenda van de Raden van Commissarissen. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek door Bart Jonker, partner bij Grant Thornton en lid van VNO-NCW metropool Amsterdam. Bart Jonker zet enkele vraagtekens bij de wijze waarop momenteel deze Raden, die niet uitblinken in zelfkritiek, worden samengesteld.

18 Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, over topvrouwen:

TEVENS: 05 OPMERKELIJK

16 ‘SINGAPORE’?

financiers leren elkaar in marktrondes, speeddates en zeepkistsessies kennen.

06 MAMMOET

23 DGA REIS

www.rabobank.nl/rabomeetandgrow

13 KLAWER

25 AGENDA

marktplaatsen in Zuid-Holland. Op 2 juli 2015 in Zoetermeer. Ondernemers en

08

‘Door gevarieerd samengestelde directies krijg je meer rendement’

Een aandeel in elkaar Juni 2015 VNO-NCW WEST.

3


ADVERTORIAL

OPMERKELIJK

COLOFON HET WERKGEVERSSERVICEPUNT HAAGLANDEN / ZUID-HOLLAND CENTRAAL IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN UWV, GEMEENTEN EN SW-BEDRIJVEN.

Het WGSP Zoetermeer - de participatiewet en de quotumwet Sinds 1 januari 2015 heeft u als werkgever te maken met de Participatiewet. Deze wet is een bundeling van wat voorheen geregeld was door de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en gedeeltelijk de Wajong. De Participatiewet moet er aan eraan bijdragen dat meer mensen met een beperking een baan vinden.. Harde afspraken In Zoetermeer is het Werkgeversservicepunt (WGSP) nauw betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Jop Schmeitz, manager van het WGSP, meldt dat aan deze wet harde afspraken verbonden zijn: “Het kabinet en de sociale partners hebben bepaald dat er tot en met 2026 in totaal 125.000 extra ‘garantiebanen’ moeten komen voor mensen met een beperking. De overheid stelt zich als werkgever garant voor 25.000 extra banen en private werkgevers voor 100.000 extra banen. Lukt dit niet dan treedt de Quotumwet in werking.” Deze wet is nog niet openbaar maar bevat wel wettelijke maatregelen en sancties indien werkgevers niet het toegezegde aantal banen invullen.

Doelstelling en consequenties De Participatiewet noemt de doelgroepen voor wie de extra banen bestemd zijn, de bewaking van uitvoering van de banenafspraak en de maatregelen die volgen als het toegezegde aantal arbeidsplaatsen niet wordt gehaald. Voor werkgevers is het belangrijk te weten hoeveel mensen met een beperking zij in dienst moeten hebben en wat de consequenties zijn als zij dat doel niet halen. Het WGSP adviseert en bemiddelt hier. Jop Schmeitz: “Het WGSP bemiddelt nu zowel werknemers met een WWB, WSW als NAG-status naar werk. Mensen met een beperking kunnen terecht bij sociale werkvoorzieningen gefinancierd door de overheid en bij 'gewone' werkgevers. Mogelijk moet de werkgever de werkplek of de taken van de werknemer aanpassen zodat deze passen bij de ervaring en opleiding, fysieke en mentale mogelijkheden.”

een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij zich te laten detacheren. Schmeitz: “We voeren gratis een bedrijfsscan uit. Zo zoeken wij elementaire taken die goed kunnen worden uitgevoerd door een kandidaat uit de doelgroep. Ook ontvangt de werkgever een financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde van de kandidaat hoe meer subsidie de werkgever ontvangt. Onze bemiddeling betreft zowel individuele detachering als groepsdetachering.”

Doelgroepregister Het WGSP werkt nauw samen met DSW en UWV dat het doelgroepregister, met gegevens van kandidaten, beheert. U kunt bij het UWV navragen of een sollicitant of werknemer hierin staat, of contact opnemen met het UWV WGSP. Schmeitz: “Graag helpen wij werkgevers en gaan met hen in gesprek. Onze gratis bedrijfsscan geeft hen een beeld van de mogelijkheden: loondienst, individuele detachering of groepsdetachering.

Afspraak maken Het WGSP zet zich volledig in om mensen met een WWB-, WSWen NAG-uitkering zo snel mogelijk een nieuwe kans te bieden. Jop Schmeitz en zijn team staan voor u klaar. Wilt u zich oriënteren of heeft u een concrete vraag? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Zoetermeer. Dit is gevestigd in Ter Zake Het Ondernemershuis op het adres Markt 3. Telefonisch bereikbaar op 079-3468100. Jop Schmeitz is bereikbaar per mail op j.schmeitz@zoetermeer.nl.

Gratis bedrijfsscan Het gaat om mensen die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het WGSP maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om een werknemer met

4

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Werkgevers Servicepunt

WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samenwerking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangesloten werkgevers een netwerk.

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Oude Delft 200 2611 HH Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl Druk Drukkerij Tesink, Zutphen Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl Cover: H. Siteur, Nationale beeldbank

Zuid-Holland Centraal

TRANSPARANTERE LOBBYPRAKTIJK ÉN AMBTELIJKE BESLUITVORMING “De invloed van bedrijven en maatschappelijke organisaties op politiek en bestuur moet transparanter”, aldus PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester. Zij bereidt een nieuw wetsvoorstel voor: ‘Lobby in daglicht’. Een pleidooi om eerlijk en open te laten weten wie op welke wijze betrokken is bij besluit- en beleidsvorming. Het voorstel lijkt te mogen rekenen op brede steun. Ook Sigrid Verweij (directeur Communicatie VNO-NCW) is positief: “Het vergroten van de openheid is een goede zaak: voor het draagvlak in de samenleving voor het fenomeen lobby en ook voor het inzicht in de wijze waarop besluitvorming tot stand komt.” Het idee is allesbehalve progressief: Europa en enkele van de ons omringende landen hebben al maatregelen getroffen die moeten zorgen voor meer transparantie. Of die aanpak ook voldoet, is nog maar de vraag. In de Volkskrant (VONK, zaterdag 16 mei) valt te lezen dat het Brusselse Lobbyregister hoogstens wat schijnzekerheid biedt. Levert de wet in wording dan niets op? Misschien toch wel. Stel dat de nieuwe openbaarheid waaraan lobbyisten worden onderworpen, ambtenaren aanspoort hetzelfde te doen. Want transparantie is onder overheidsdienaren (nog) ver te zoeken. Niet omdat ze dat niet zouden willen, zo blijkt uit onderzoek naar het gedrag van ambtenaren in de openbaarheid (‘De uitzondering op de regel’ – EMMA). Zij vinden allang dat ‘hun’ overheid moet kantelen: van verticale beleids- en besluitvorming naar horizontale, meer gelijkwaardige verhoudingen. Maar dat heeft nog niet geleid tot ander gedrag. Dossiers zijn al snel te gevoelig. Er is koudwatervrees om zich te mengen in politieke of maatschappelijke discussies. Met ondoorzichtige besluitvorming tot gevolg. Meer transparantie van de lobbypraktijk zet de deur op een kier voor meer openbaarheid in de ambtelijke procesgang. Ofwel: voor wat, hoort wat. U voelt ‘m al aankomen, het is tijd voor: ‘Ambtelijke besluitvorming in daglicht’. Frank van der Vorst Partner EMMA Communicatie en lid VNO-NCW West

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

5


VI-SITE

VI-SITE

Tekst: Rik Weeda | Foto's: Mammoet

Over naamsbekendheid in Nederland hoeft Mammoet niet te klagen. Zeker niet nadat het bedrijf in 2001 geschiedenis schreef met de berging van de Russische kernonderzeeër Koersk. Hiermee kreeg de naam Mammoet ook wereldwijd een flinke ‘boost’. Hoe vergaat het dit internationale transport- en constructiebedrijf in een wereld van dalende olieprijzen en opkomende economische wereldmachten als China en India?

Bianca van Dongen

MAMMOET: EEN CLUB GEPASSIONEERDE WERKNEMERS De wortels van Mammoet strekken zich uit tot diep in de vorige eeuw, maar de naam ontstond pas in 1971 uit een fusie tussen het scheepvaartbedrijf Goedkoop enerzijds en Van Wezel dat gespecialiseerd was in zware transporten, anderzijds. In 2001 werd het bedrijf eigendom van het familiebedrijf Van Seumeren. Sinds die periode kent Mammoet een wereldwijde expansie door de groei van activiteiten. Inmiddels telt Mammoet zo’n vijfduizend medewerkers, waarvan elfhonderd in Nederland werken en de overige in zo’n zeventig vestigingen over de hele wereld. De aandelen van Mammoet werden in 2011 volledig overgenomen van de familie Van Seumeren door de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV), een multinationaal familiebedrijf.

Ontwikkeling Mammoet, een bedrijf dat vooral gericht was op het verhuren van zware kranen en uitvoeren van transporten, is uitgegroeid tot een wereldwijde marktleider in grote industriële projecten, transport-, engineerings- en bergingsactiviteiten, zowel onshore als offshore. Van het transporteren en plaatsen van brugonderdelen tot en met het realiseren van complete petrochemische installaties. Tot de tientallen mondiale projecten van Mammoet behoren in 2014 de bouw en plaatsing van een nieuwe overkapping voor de kernreactor in Chernobyl en de ontmanteling van een nucleaire installatie in Duitsland. Het is een wereld waarin alles draait om steeds hogere eisen aan capaciteit en kracht.

6

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Maar ook een die tot de verbeelding spreekt van zowel ouderen als jongeren. Een heuse fanclub is slechts één bewijs daarvan.

Veiligheid Ondanks de economische crisis, dalende olieprijzen en de opkomende concurrentie van industriële machten als China, Brazilië en India weet Mammoet door pro-actief te opereren een solide positie als wereldmarktleider te behouden. Bianca van Dongen is als HC Director Europe verantwoordelijk voor onder meer de human resource van Mammoet Europe: “Iedereen heeft de gevolgen van de crisis ondervonden, ook wij. Maar onze omzet in Europa is stabiel en we zien zelfs een lichte stijging. Wel wordt de concurrentie steeds sterker, het is steeds moeilijker om je te onderscheiden met die activiteiten waarmee je groot bent geworden. Wij richten onze focus nu, naast onze kernactiviteiten, vooral op veiligheid, innovatie en kennis. Onze medewerkers doen hun werk vaak in een risicovolle omgeving, waarbij veiligheid voorop staat en hiervoor worden ze goed opgeleid. Dat is een behoorlijke organisatie. Werken in Chernobyl verschilt sterk van bijvoorbeeld een offshore project. Ook heeft ieder land weer z’n eigen wet- en regelgeving. Om toch onze eigen kwaliteits- en veiligheidseisen te handhaven hebben we onder meer onze Global Academy opgericht, dat in de loop der jaren uitgegroeid is tot een belangrijk onderdeel van de organisatie. Dit laat goed zien dat Mammoet zijn personeel diverse mogelijkheden biedt om

zich verder te ontwikkelen. Veiligheid en kennis vertaalt zich in kwaliteit, maar ook in passie. Hoe groot we ook zijn, we blijven gewoon een club gepassioneerde werknemers die er trots op zijn bij Mammoet te werken. Goede mensen aantrekken en hen ook binnen houden zien we als een belangrijke uitdaging.”

Nederland Hoe belangrijk is Nederland voor een internationaal gevestigd bedrijf als Mammoet? Van Dongen: “De Nederlandse markt is erg belangrijk voor ons, het is onze thuismarkt. We hebben vestigingen in het hele land. We werken met vooraanstaande bedrijven in de petrochemische sector en de offshore en onshore industrie.” Van Dongen wijst op het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt. “We zijn een Nederlands bedrijf en afhankelijk van de werving van goed opgeleide mensen. Die is essentieel om ook internationaal de kwaliteit op peil te houden. We hebben een kernteam van zo’n driehonderd experts dat vanuit Nederland overal kan worden ingezet om lokale Mammoetorganisaties met specialistische kennis te ondersteunen.” De zorg voor de continue instroom van gekwalificeerd personeel is volgens Van Dongen wel een probleem. “Je ziet dat het technisch onderwijs niet direct aansluit op onze vraag. Daarom besteden we veel aandacht aan onze interne opleidingen. Om die kloof te verkleinen en om jongeren aan te trekken zijn er samenwerkingsprojecten op scholen.”

Vrouwen Hoe voelt ze zich als vrouw in een mannenbedrijf als Mammoet? “Ha, dat vragen ze wel vaker. Als vrouw voel ik me hier prima. Maar ik ben het gewend. Ik groeide op in een typisch Rotterdams gezin, met drie broers. Ik heb eigenlijk niet anders meegemaakt. Maar ik pas me ook aan. Ik kan tegen een grapje. Ik merk ook niks van een gebrek aan respect.” En hoe zit het met het percentage vrouwen in de top van Mammoet? “Dat kan beter”, lacht ze. “Maar we kijken bij Mammoet meer naar de diversiteit van mensen, of het nu vrouwen zijn of mannen. Je moet een goede balans hebben tussen mensen op het gebied van expertise maar ook van cultuur. Dat geldt zeker voor een internationaal bedrijf als Mammoet.”

WERKEN MET PASSIE BIJ MAMMOET Op 10 juni organiseert het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Rotterdam de bijeenkomst ‘Werken met passie bij Mammoet’. Gastsprekers: Bianca van Dongen, HC Director Europe Mammoet, Just in ’t Velt, Head of Human Capital Mammoet - member Executive Board Mammoet en Ruud Visschedijk, directeur Nederlands Fotomuseum. Locatie: Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. www.vno-ncwwwest.nl/agenda

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

7


HOOFDZAAK

‘‘DE DE VOEDSELINDUSTRIE GAAN WE AANPAKKEN’ De regio Rotterdam kent een bijzondere combinatie van mogelijkheden binnen de voedselsector. De stad met de slimste haven ter wereld is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa. De innovatieve land- en tuinbouw van het Westland en Oostland ligt naast de deur. Foodcluster Rotterdam verenigt ondernemers, overheid en kennisinstellingen om de mondiale voedselsector te hervormen.

Tekst: Pieter van der Meulen | Foto’s: Sjors Massar

8

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

9


HOOFDZAAK

HOOFDZAAK

“De koppeling tussen voedseldistributie, zaadveredeling en duurzame tuin- en landbouw maakt onze regio uniek.” De Rotterdamse burgemeester Achmed Aboutaleb heeft zijn persoonlijke belangstelling voor de voedselsector omgezet in concrete actie en plannen voor de toekomst. “We hebben in gesprek met ondernemers een ‘foodagenda’ opgesteld om doelgericht in het gemeenschappelijk belang van het cluster te kunnen handelen. Inmiddels zijn we aan de uitvoering van het eerste agendapunt begonnen: een brede samenwerking tussen

‘HET IS SCHOKKEND TE ZIEN WAT IN DE WETENSCHAP BEKEND IS OVER VOEDING EN WAT WE ETEN. ER BESTAAT EEN DIRECT VERBAND TUSSEN ZIEKTES EN VOEDING’ alle voedselgerelateerde onderwijsinstellingen. Doel is om de lesprogramma’s beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven.”

Gezond eten Ondernemers hebben een doorslaggevende rol gekregen bij het samenstellen van de foodagenda Rotterdam. Gezond eten vormt de kernwaarde. Rob Baan is directeur van Koppert Cress, een internationaal tuinbouwbedrijf in het Westland gespecialiseerd in ‘cressen’, ofwel zaailingen van unieke, eetbare planten. Hij heeft zich sterk gemaakt

voor de oprichting van de Foodcluster Rotterdam. “Ik geloof in cross-overs van de topsectoren. De Rotterdamse ‘Life Science en Health’-sector moeten we koppelen aan vers voedsel uit het Westland en Oostland. De maatschappelijke gezondheid gaat steeds verder achteruit.” Volgens Baan eten mensen steeds ongezonder en is Rotterdam een voorbeeld van een stad waar de problemen goed zichtbaar zijn. “Het is schokkend te zien wat in de wetenschap bekend is over voeding en wat we eten. Er bestaat een direct verband tussen ziektes en voeding. De mens is een planteneter, wij zijn gemaakt om groente te eten. Wanneer mensen collectief gezonder gaan eten, kunnen we ziektes als kanker en diabetes enorm terugdringen. Daar droom ik van en dat moeten we met het cluster nastreven.”

WORLD EXPO MILAAN Vanaf 1 mei 2015 vindt de World Expo plaats in Milaan. Het thema is ‘Feeding the Planet, Energy for Life’. De Expo zal zes maanden duren en Nederland is een van de 144 deelnemende landen. Milaan staat tijdens de World Expo volledig in het teken van voedsel en alles wat daarmee samenhangt. De Expo is een uitgelezen mogelijkheid om Rotterdam Foodcluster internationaal definitief op de kaart te zetten. Aan de hand van lezingen, seminars, workshops en demonstraties worden bezoekers geïnformeerd over de ontwikkelingen in de voedselsector. Rob Baan zal op de Expo een aantal lezingen verzorgen.

< Ilone Ammerlaan en Rob Baan.

Profiteren van elkaar De Foodcluster Rotterdam moet het voortouw nemen in een mondiale revolutie naar gezonder eten. De betrokken partijen moeten een manier van samenwerken vinden waarbij zij optimaal van elkaar kunnen profiteren, vindt Ilone Ammerlaan, directeur van Plantenkwekerij Leo Ammerlaan en sinds begin april voorzitter van VNO-NCW Oostland. “Ik kan me goed vinden in de uitvoeringsagenda van het Foodcluster. De Rotterdamse gemeente, de kennis van het Erasmus MC en de innovatiekracht van de Greenport Oostland/Westland moeten met elkaar verbonden zijn. We moeten gezamenlijke doelstellingen nastreven, dan kunnen we echt van elkaar profiteren. Versplintering heeft voor niemand zin.” Burgemeester

Aboutaleb stelt dat de samenwerking goed op weg is, maar ook dat er nog genoeg uitdagingen zijn. “De input van ondernemers is cruciaal voor het goed functioneren van het cluster. We moeten gezamenlijk inzetten op de kracht van ons cluster: de pragmatische uitvoering van begrippen als duurzaam, biobased en circulair.”

Kracht van Rotterdam

www.vno-ncwwest.nl De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. >

10

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Foto: Gemeente Rotterdam, fotograaf: Marc Nolte

GREEN MEETS PORT Het manifest ‘Green meets Port’ bevat de visie van ondernemers uit de Greenport Westland/Oostland en Mainport Rotterdam op de samenwerking van de tuinbouwsector en de Rotterdamse haven. Omdat het vervoer van groente en fruit via zeecontainers toeneemt, stellen de ondernemers onder meer een nieuwe waterverbinding voor tussen Hoek van Holland en de tweede Maasvlakte. Het manifest is opgesteld op basis van vijf tafelgesprekken, georganiseerd door onder andere VNO-NCW Westland-Delfland.

in Rotterdam in oktober 2014. “De Markthal is het centrum van educatie, beleving, innovatie en inspiratie op het gebied van vers eten,” zegt Aboutaleb. “Elke wereldstad heeft een overdekte voedselmarkt.” Ammerlaan ziet in de Markthal grote mogelijkheden maar vindt dat goed bewaakt moet worden wat er verkocht wordt. “Pas op dat vers niet in de marge terecht komt! Dat kan alleen wanneer

De plannen zijn ambitieus maar de hedendaagse realiteit laat geen ruimte voor leeg idealisme. “De concentratie van verschillende activiteiten in de voedselsector in de regio Rotterdam is wereldwijd ongeëvenaard,” vertelt Baan. “Bovendien is Rotterdam veel krachtiger dan de landelijke overheid. De problematiek van ongezond eten is door Rotterdam herkend en die hebben gezegd: ‘nu is het afgelopen!’ Dat is de kracht van Rotterdammers, die weten van doorpakken. Aboutaleb speelt daarin een heel belangrijke rol.” Baan constateert een aantal grove misvattingen over gezond voedsel. “Kant-en-klare maaltijden zouden goedkoper zijn, maar dat is complete onzin. Het is de voedselindustrie die mensen bewerkt voedsel voorschotelt, met allerlei negatieve gevolgen voor de gezondheid. Wij moeten het opnemen tegen de voedselindustrie en laten zien dat gezond eten voor iedereen beter is. Met Rotterdam aan mijn zijde durf ik die strijd wel aan te gaan. We moeten een wereldwijde revolutie ontketenen.”

Vruchten afwerpen Een belangrijke ontwikkeling voor de internationale uitstraling van de Foodcluster is de opening van de Markthal

‘ROTTERDAM IS VEEL KRACHTIGER DAN DE LANDELIJKE OVERHEID’

gezond eten voor iedereen betaalbaar is.” Ook Baan is enthousiast over de Markthal. “Koppert Cress heeft met twee andere partners een dubbele kraam in de Markthal, ‘Natuurlijk!’ genaamd. Nu verkopen we onze producten ook direct aan consumenten. Mensen moeten weten wat mogelijk is op voedselgebied. Als je nu in een restaurant eet, kom je er, bij wijze van spreken, beroerder uit dan dat je naar binnen gaat. Maar het woord restaurant komt van restaureren. De situatie zou moeten zijn dat eten in restaurants bijdraagt aan de gezondheid van mensen.” Baan verwacht dat de inspanningen van Foodcluster Rotterdam op korte termijn haar vruchten zal afwerpen. “En dat moet ook wel. In 2050 wonen er negen miljard mensen op de wereld. Op onze manier kunnen we al die mensen van gezond voedsel voorzien.”

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

11


EVEN VOORSTELLEN

KLAWER

BEREIKBAARHEID CRUCIAAL VOOR DEN HAAG Ronald van Adrichem Algemeen Directeur

Piet-Hein Kolff Algemeen Directeur

Rob van der Leij Directeur

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…..

Eurojob zet gekwalificeerde internationale arbeidskrachten in en levert een breed dienstenpakket rondom clusterspecialismen: detacheren, begeleiden en opleiden, huisvesting en transport, flexadvies en outsourcing. Clusters: productie, logistiek/ retail en andere specialismen.

Port of Den Helder is vanwege haar gunstige geografische ligging de meest efficiënte logistieke haven voor offshore energie in het zuidelijke deel van de Noordzee. De gunstige ligging ten opzichte van de olie-, gas en windparkgebieden wordt versterkt door de nauwe samenwerking met Den Helder Airport. Met onze partner de Koninklijke Marine zorgen we samen voor een flexibele en breed inzetbare haven. Hierdoor blijft de gehele offshore-industrie in Den Helder een belangrijke werkgever in de regio NoordHolland Noord.

Van der Leij is al meer dan 40 jaar een vertrouwd en veelzijdig familiebedrijf, gespecialiseerd in onderhoud, renovatie, restauratie, transformatie, verduurzaming, parkeeroplossingen en bouwen voor zorg in opdracht van corporaties, gemeentes, institutionele vastgoedeigenaren, kerkgenootschappen en scholen. Wij gebruiken financieringsconcepten die energetisch renoveren en meerjarig onderhoud haalbaar maken. Ons specialisme biedt antwoord op alle actuele vragen rond bestaand vastgoed. Wij bevinden ons in een landelijk netwerk met deskundigheid op alle relevante gebieden.

Onze ambitie is… de kern van Eurojob’s waardepropositie, kostenbesparing en kwaliteitsverhoging, realiseren door zeer gemotiveerde, gekwalificeerde en op elkaar ingespeelde medewerkers. De voorbereiding op het werk is gedegen, de begeleiding intensief en de executie solide. Onze medewerkers zijn niet zomaar Topteams for Topjobs.

Bel ons want... onze manier van denken en doen leidt tot significante kostenbesparingen en een hogere productiviteit (20% tot 30%). Het is onze ambitie om deze belofte waar te maken bij gerenommeerde opdrachtgevers. Dat zijn er inmiddels vele tientallen. U nog niet? Dan wordt het de hoogste tijd dat we elkaar eens ontmoeten.

M

et de komst van een helihaven in de ‘oksel’ van het Prins Clausplein zal Den Haag ook door de lucht beter bereikbaar worden. Een landingsplaats voor helikopters past bij de internationale stad voor vrede, veiligheid en justitie. Den Haag is rijk aan internationale organisaties. Het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, Europol en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens zijn enkele voorbeelden. Eind 2012 telde de stad 240 internationale organisaties en 115 ambassades, goed voor 37.500 banen en ruim vijf miljard euro aan directe bestedingen. Bovendien is de groei er nog niet uit. Den Haag staat inmiddels wereldwijd bekend als uitstekende vestigingsplaats voor nongouvernementele organisaties. Dat komt ook door de goed georganiseerde internationale conferenties die hier steeds vaker plaats vinden, met als hoogtepunt de Nucleair Summit. Het beeld van president Obama voor de Victorie Boogie Woogie van Piet Mondriaan ging de wereld over.

Onze ambitie is… om onze strategische partners en klanten optimaal te faciliteren en de haven verder te ontwikkelen als dé kennis- en service hub voor de groeiende offshore industrie in regio, gericht op de olie, gas én de hernieuwbare-energiesector waaronder offshore-wind.

Bel ons want… er is nog ruimte voor ontwikkeling. Wij faciliteren u graag om met ons en onze partners mee te groeien in deze interessante offshore en energieketen.

Onze ambitie is… het bieden van zekerheid in beheersbaarheid, betaalbaarheid en resultaat, zorg voor verduurzaming van de bestaande voorraad, met Nul-op-de-Meter als horizon.

Bel ons…. als u wensen heeft op het gebied van onderhouden, renoveren, transformeren, verduurzamen, restaureren, bouwen voor zorg of als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over flexibele financiële oplossingen voor corporaties, VvE’s en zakelijke vastgoedeigenaren.

Wil je aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats dan zal je bereikbaarheid perfect moeten zijn. Met de verdere uitbreiding van zakelijke vluchtbestemmingen op RotterdamThe Hague AirPort, de aanleg van de A4 Midden Delfland, de snelle spoorverbinding naar Schiphol en andere infrastructurele verbeteringen zetten we een stap in de goede richting. De helihaven en een HSL die in Den Haag stopt, zijn noodzakelijke toevoegingen. Daar maken we ons hard voor bij gemeentebestuur, provincie en ministerie.

‘WE MAKEN ONS HARD VOOR DE HELIHAVEN EN EEN HSL DIE IN DEN HAAG STOPT’

Luchtvaartgerelateerde ontwikkelingen kunnen als ‘bijvangst’ een belangrijke economische vernieuwing zijn. Kijk maar naar de plannen voor de ontwikkeling van dronestechnologie op het voormalige vliegveld Valkenburg tussen Den Haag, Leiden en Katwijk. VNO-NCW West ondersteunt al deze luchtvaartgerelateerde en bereikbaarheidsinitiatieven. Deze geven een extra impuls aan de ontwikkelingen in de Zuidvleugel van de Randstad met haar enorme potentieel dat nu nog onvoldoende verzilverd is.

Van der Leij Bouwbedrijven BV Eurojob International Holding BV

Port of Den Helder

Planetenweg 87 Postbus 681, 2130 AR Hoofddorp T 023 563 30 88 I www.eurojob.nl

Het Nieuwe Diep 33 1781 AD Den Helder T 0223 61 84 81 I www.portofdenhelder.eu

Distelweg 80B, 1031 HH Amsterdam Postbus 37063, 1030 AB Amsterdam T 020 632 33 31 E info@vdleij.nl I www.vdleij.nl

René Klawer, Voorzitter VNO-NCW West

Foto: Michel Porro 12

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

13


KRACHTENVELD

GEEN BEZUINIGING OP KENNISVALORISATIE Eind februari werd de nieuwe spoortunnel ‘Willem van Oranje’ in Delft feestelijk geopend. De tunnel en het nieuwe station zijn prachtig. Straks, na de sloop van het spoorviaduct, zal een deel van de stad ook prachtig heringericht worden. Een feestje was dus wel op zijn plaats. Maar jammer genoeg viel er een lelijke schaduw overheen. De extra kosten van dit grootschalige project rijzen namelijk de pan uit: minimaal dertig miljoen euro. Het bouwplan, ontworpen in een tijd van economische groei, gaat uit van een bepaalde vraag naar woningen en kantoren, maar die vraag wordt door de economische crisis bij lange na niet beantwoord. De krantenkoppen laten er geen misverstand over bestaan: een financieel debacle. Behalve deze financiële ramp wordt Delft ook harder dan andere gemeenten getroffen door de rijksbezuinigingen. Na de recente herverdeling van het gemeentefonds staat Delft in de top-10 Nadeelgemeenten. De stad moet per inwoner 33 euro inleveren. Ter vergelijk: Sint Anthonis staat op één in de top-10 Voordeelgemeenten en krijgt er 74 euro per inwoner bij.

Mocht de gemeente besluiten rigoureus het mes te zetten in haar begroting, dan moet zij de investeringen in de kenniseconomie ontzien, met name die in kennisvalorisatie. Kennisvalorisatie zorgt ervoor dat wetenschappelijke kennis van de TU en kennisinstituten zoals TNO en Deltares in de praktijk wordt benut. Dat leidt tot innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ofwel, een bron van inkomsten waarmee de gemeente het gat in de begroting kleiner kan maken.

Tekst: Annemarie van Oorschot | Fotomontage: KEPCOM

14

Juni April2015 2015 VNO-NCW VNO-NCWWEST. WEST.

foto trein: © Richair | Dreamstime.com

De gemeente heeft drie mogelijkheden om uit de financiële misère te komen: meer bezuinigen, hulp inroepen van Rijk, buurgemeenten en Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) of de artikel-12-status aanvragen. VNO-NCW Delft vindt dat een krachtige stad als Delft financieel onafhankelijk behoort te zijn. Meer bezuinigen, de eerste optie, is ook niet fijn maar lijkt dan onontkoombaar. Niet meer dan billijk echter is de tweede mogelijkheid: een financiële bijdrage van de buurgemeenten en MRDH. Die profiteren immers ook van de nieuwe spoorverbinding en de kracht van Delft.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

15


‘TEXAS LONKT!’ De plannen om de oceaan over te steken waren er al, het ging alleen iets sneller dan gepland. Saskia Pardaans, tot voor kort werkzaam als regiomanager voor VNO-NCW Oostland, startte 1 juni als Chief Representative (directeur) voor de Netherlands Business Support Office (NBSO) in Houston. “Nederlandse bedrijven die zich in Texas willen vestigen of die zaken willen gaan doen in Texas kunnen bij mij aankloppen”, zegt Pardaans vol enthousiasme. “NBSO kan ondernemers helpen bij matchmaking en informatie geven over marktontwikkelingen en wet- en regelgeving.” NBSO’s zijn gevestigd in opkomende regio's waar veel kansen liggen voor Nederlandse bedrijven. In deze gebieden is geen ambassade of consulaat aanwezig.

NEDERLAND, HET SINGAPORE VAN EUROPA? Trendwatchers weten het zeker: Nederland is in transitie. Cruciale systemen zullen in rap tempo ingrijpend veranderen, te beginnen bij de de energievoorziening. Daarbij neemt het aandeel van duurzame bronnen snel toe en worden woonwijken zelfvoorzienend. Ook bijvoorbeeld voedselvoorziening, gezondheidszorg en transport zullen er over dertig á veertig jaar totaal anders uitzien.

Tekst: Annemarie van Oorschot

Wie maakt Nederland? Leeflang, die in de jaren tachtig nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (de VINEX), vindt dat bij uitstek de gebruikers van de ruimte – wij allemaal dus – moeten kunnen bepalen hoe de inrichting van Nederland zich ontwikkelt. Daarom heeft hij het initiatief genomen tot een breed maatschappelijk debat over de ruimtelijke ordening onder de titel ‘Wie maakt Nederland?’ Dat debat is 15 januari van start gegaan en zal heel 2015 (het Jaar van de Ruimte) plaatsvinden.

Het NBSO-netwerk bestaat uit negentien kantoren in negen landen en is onderdeel van het buitenlandnetwerk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. NBSO’s beschikken over een uitstekend netwerk in de buitenlandse regio en hebben goede contacten met de lokale overheid.

de vijfde baan van Schiphol, de Betuwelijn en de Tweede Maasvlakte geleid. Waarom spreekt het bedrijfsleven de ambitie niet uit dat Nederland het Singapore van Europa wil worden? Een beeld dat minister Melanie Schultz schetste bij de start van het Jaar van de Ruimte in de Beurs van Berlage. Nederland als toonaangevend stedelijk gebied: innovatief, duurzaam en met een gezonde leefomgeving. Een andere ambitie mag natuurlijk ook, maar dan wel op de langere termijn gericht. Nu krijg ik de indruk dat ondernemers vooral met de korte termijn bezig zijn.”

Bedrijfsleven Die veranderingen vragen om flinke aanpassingen van het Nederlandse landschap. “De regio Deventer-Apeldoorn -Zutphen wil in 2030 energieneutraal zijn.” Dit voorbeeld noemt Hans Leeflang, tot voor kort directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Wil je dat realiseren met windenergie, dan heb je 1761 windmolens nodig. Hoe moet je die plaatsen in een van de mooiste landschappen van Nederland? Bij de komst van slechts twee windmolens bij Deventer brak de oorlog al uit.”

16

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

“We zijn nu vier maanden bezig en we krijgen veel aandacht uit de wereld van de professionals”, constateert Leeflang tevreden. “Planologen denken mee. Dat doen bijvoorbeeld ook groene organisaties als het over ruimte voor circulaire economie gaat.” Maar hij verbaast zich erover dat ondernemers zo weinig van zich laten horen. “Het is jammer dat er nog geen visie van het bedrijfsleven is op de toekomst van Nederland. Eind jaren tachtig was die er wel, met Nederland Distributieland. Dat heeft onder meer tot de aanleg van

DEBATTEER MEE!

Saskia Pardaans

Leeflang roept individuele ondernemers en ondernemersverenigingen, in het bijzonder VNO-NCW, op mee te doen met het maatschappelijk debat. De Vereniging Deltametropool, waarvan VNO-NCW West lid is, heeft dat al gedaan met de publicatie Maak Ruimte.

Pardaans zal in haar nieuwe functie ook handelsmissies organiseren en Holland promoten. “Ik heb erg veel zin in deze uitdaging. We gaan met het hele gezin over. Het is spannend, maar Texas lonkt!”

Meer informatie: wiemaaktnederland.nl En debat: www.wijmakennederland.nl

www.nbso-texas.com

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

17


PROFIEL

“Luister naar uw 17 miljoen aandeelhouders”. Zo klonk in april de kritiek op ABN AMRO toen de top een ton salarisverhoging kreeg en landelijk grote onrust ontstond. Was de maatschappelijke antenne van de Raad van Commissarissen verkeerd afgesteld? Bart Jonker, partner bij Grant Thornton en lid van VNO-NCW metropool Amsterdam, voert jaarlijks onderzoek uit naar de rol van toezichthoudende organen en constateert dat het zelfkritisch vermogen wel wat groter mag zijn.

Tekst: Veerle Focke | Foto's: Menno Korenhof

‘MEER ZELFKRITIEK ZOU WELKOM ZIJN’ Waarom doet een groot accountantskantoor onderzoek naar de rol van Raden van Commissarissen (RvC)? “Accountants hebben steeds meer te maken met commissarissen. Ze zijn steeds vaker onze opdrachtgever. Door middel van het onderzoek naar RvC’s verrijken wij onze kennis. Enerzijds leren we over de ontwikkelingen in bepaalde branches, anderzijds gebruiken we de resultaten ten behoeve van ons eigen functioneren in de boardroom. Daarnaast vinden we het als organisatie belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van good governance.”

Met dank aan Amstelpark Tennis, Amsterdam

Wie waren de respondenten van jullie onderzoek naar RvC’s?

18

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

“Dat waren 216 commissarissen met een diverse achtergrond: mannen, vrouwen, commissarissen bij een beursgenoteerd bedrijf of familiebedrijf, voorzitters, secretarissen. Zij stelden ons in staat om via regressieanalyse te achterhalen waarom commissarissen verschillend antwoorden op dezelfde vraag.”

Wat viel op? “Het meest opvallende algemene resultaat is dat de prioriteit van de RvC is verschoven van het voorzien van informatie en het houden van toezicht naar het selecteren en benoemen van de Raad van Bestuur. Die werkgeversrol is ook in het belang van de RvC want als het bestuur niet goed functioneert, kost dit veel tijd en kan het tot reputatieschade leiden. Uit de regressieanalyse kwamen

ook opvallende resultaten. Zo bleek dat toezichthouders van woningcorporaties minder ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen dan toezichthouders van beursgenoteerde ondernemingen. Dat kan twee dingen betekenen. Of ze zijn beter óf ze zijn zich niet bewust van hun mogelijkheden tot verbetering.”

‘DE RVC VAN ABN AMRO HEEFT ER GOED AAN GEDAAN DE SALARISVERHOGING TERUG TE DRAAIEN’ Gezien de reuring in de media over woningcorporaties gok ik op het tweede… “Bij een bijeenkomst met corporatiecommissarissen heb ik dit onderwerp besproken. Een behoorlijk aantal commissarissen was van mening dat er geen aanleiding is om zelfkritisch te zijn. Zelf denk ik dat de ambitie om te verbeteren iets is wat iedere commissaris zou moeten hebben.”

Commissarissen dragen elkaar voor. Dezelfde mensen, dezelfde mening. Weg zelfkritiek? “Dat hebben we niet onderzocht, maar toen ik bij dat overleg om me heen keek, zag ik veel blanke mannen van 55 jaar of ouder. Deze commissarissen gaan onder meer over het huurdersbelang en dat belang is niet 55+ en man.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

19


PROFIEL

Haeghe Groep

Wie is Bart Jonker Bart Jonker is als partner bij Grant Thornton verantwoordelijk voor een controlepraktijk. Met zijn team doet hij jaarrekeningcontroles voor internationaal opererende bedrijven. Daarnaast coördineert hij internationaal werk voor Grant Thornton Nederland en is hij docent bij de Governance University, een opleidingsinstituut voor commissarissen. Sinds zes jaar is Bart Jonker verantwoordelijk voor het onderzoek naar Raden van Commissarissen (RvC) dat wordt uitgevoerd door Aalt Klaassen en Herbert Rijken.

Dus ik zou meer diversiteit verwachten in zo’n Raad. Dat zagen we overigens ook bij onderwijsinstellingen en de medische sector. Daar hebben de commissarissen allemaal een onderwijskundige of medische achtergrond. Dan ontneem je jezelf dus de kans dat iemand een keer vraagt: ‘waarom doen we dat eigenlijk zo?’ En: ‘waarom kijken we híer niet een keer naar?’.”

‘EEN BEHOORLIJK AANTAL COÖPERATIECOMMISSARISSEN ZIET GEEN AANLEIDING ZELFKRITISCH TE ZIJN’ Hoe ziet een ideale RvC eruit? “Je bekijkt allereerst welke competenties je nodig hebt voor het toezicht bij dat specifieke bedrijf. Commerciële kennis, productkennis, financiële kennis, mensen die ICT-systemen kunnen doorgronden, HR-specialisten voor de werkgeversrol. Daarnaast ga je op zoek naar diversiteit: man, vrouw, jong, oud, wel of niet met een bestuursfunctie elders. Tot slot moet je stilstaan bij de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Wat je nu nodig hebt kan over vijf jaar totaal anders zijn.”

Hoeveel RvC’s voldoen momenteel aan dat ideaalplaatje? “Ik denk dat de helft nog een slag kan maken op de samenstelling van zijn Raad en het functioneren daarvan. Je hebt een goede voorzitter nodig om dat te onderkennen en de confrontatie aan te gaan tussen het wenselijke profiel en de huidig samengestelde Raad.”

20

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

bijzonder ondernemend

Medewerkers van de Haeghe Groep hebben een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn gemotiveerd en gekwalificeerd. Ze krijgen de trainingen en opleidingen die ze nodig hebben. Werken kan op uw locatie, maar ook op een van onze eigen vestigingen.

Maatschappelijk verantwoord Door het inzetten van onze medewerkers of het afnemen van producten of diensten, onderneemt uw organisatie niet alleen op een maatschappelijk verantwoorde wijze, maar bent u ook verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten en slagvaardige, resultaatgerichte dienstverlening. En dat tegen een marktconforme prijs. Aan de slag met de Haeghe Groep Wilt u meer weten over ons volledige aanbod van producten en diensten dan kunt u ons bereiken via: sales@haeghegroep.nl of bel met 070-353 56 98.

Die evaluatie lijkt me lastig, zeker als er te weinig zelfkritisch vermogen is. “Dat is problematisch, ja. Daarom raden we aan om een goede checklist te maken die commissarissen los van elkaar invullen. Niet staande in de vergadering. Want ook daar geldt: de voorzitter leidt de evaluatie en de kans dat hij concludeert dat de RvC slecht werk heeft geleverd, is vrij klein. Periodiek een externe deskundige inhuren om je te bevragen op de moeilijke punten is ook aan te raden.”

In de regio Den Haag zijn wij het toonaangevende sociale werkbedrijf met jarenlange ervaring bij overheden en het bedrijfsleven. Van schoonmaak tot verpakken, van archivering tot groenvoorziening: Uw werk is onze zorg!

www.haeghegroep.nl

VNO NCW.qxp_Layout 1 01/06/15 11:51 Page 1

Wat ging er mis bij ABN AMRO? “De ABN AMRO-discussie ging over de maatschappelijke antenne van de RvC. Ik vind dat een lastige kwestie. Ik zag een uitgeregeerd kabinet en veel politieke partijen met profileringsdrang. Ik denkt dat de RvC er goed aan gedaan heeft de salarisverhoging terug te draaien om de rust te laten wederkeren. Het is nu eenmaal zo dat salarisverhoging een sensitief onderwerp is in een bedrijf dat op belastinggeld draait. Van beursgenoteerde bedrijven, waar mensen een veelvoud verdienen, wordt niet zo veel gevonden. Ook dat is iets waar je je als commissaris bewust van moet zijn.”

Dan voorkom je dit soort taferelen? “Een goede RvC is nooit een garantie voor het voorkomen van ‘taferelen’. Maar met een passende, uitgebalanceerde RvC met kritische commissarissen kun je veel problemen voorkomen.”

Dutch Cuisine Dutch Cuisine is een beweging die het nieuwe Nederlandse koken op de kaart zet. Een keuken waarin verse groenten een hoofdrol spelen en vlees en vis een bijrol. Dutch Cuisine gaat uit van 5 principes • Cultuur • Gezond • Natuur • Kwaliteit • Waarde

Dutch Cuisine streeft naar 80% seizoensproducten en 20% buiten het seizoen, 80% groente en 20% vlees/vis en we benutten het hele product. Daarbij kopen, koken en eten we eerlijke kwaliteitsproducten en als rentmeester van de Nederlandse keuken werken we aan de resultaten van morgen. Koppert Cress, omarmt bovenstaande principes en gaat samen met Dutch Cuisine aan de slag om deze visie verder vorm te geven.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

21


foto: Kim Lupker / de Vlaardinger

EVEN VOORSTELLEN

Ted Groot Directeur

Ralph Bosveld Operations Director

Eric de Vrij Directeur

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

is een middelgroot, veelzijdig familiebedrijf. Bouwbedrijf Ted Groot BV is actief als hoofdaannemer in renovatie- en onderhoudswerken van woningen, bedrijfsgebouwen, fabrieken, kantoren en scholen. Wij doen aan kleinschalige projectontwikkeling en zijn lid van de Bouw Combinatie Heerhugowaard. Bouwbedrijf Ted Groot BV koppelt snelheid aan kwaliteit. Dit is mogelijk als het gehele traject van voorbereiding tot oplevering zorgvuldig gepland en bewandeld wordt. Daarin passen veelvuldige en tijdige contacten met alle betrokken partijen om te komen tot het beste resultaat. Bouwbedrijf Ted Groot BV is aangesloten bij Bouwend Nederland, Bouw Garant en Woningborg.

DFDS Seaways Rotterdam biedt wekelijks 21 afvaarten naar Felixstowe en Immingham in de UK. In totaal varen er vijf vrachtschepen op deze routes. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoer van trailers, trucks en zwaar transport. Daarnaast bieden we op de terminal overslag aan voor zowel staalals houtproducten. Uniek is onze eigen technische dienst waar klanten gebruik maken van de werkplaats voor onderhoud en reparaties aan trailers en vrachtwagens.

De VermogensMeesters, opgericht in 2002, beheert het vermogen van vermogende particulieren, veelal (ex-) ondernemers, en stichtingen. We ondersteunen professionele partijen met beleggingsadviezen, onder andere op het gebied van private equity. Wij zijn sinds 2014 gevestigd in Rotterdam en volledig zelfstandig. Het realiseren van de vermogensdoelen van onze klant staat altijd voorop. Daartoe worden doorlopend kansen opgespoord en benut in wereldwijde beleggingsmarkten. Flexibiliteit en risicobeheersing zijn de pijlers onder ons beleggingsbeleid.

Onze ambitie is… het realiseren van mooie bouwwerken waar onze klanten met plezier in kunnen wonen en werken.

Bel ons want… Ted Groot wil graag uw partner zijn. Door zijn bijna 50 jaar aan ervaring als kwaliteitsbouwer met toegevoegde waarde krijg je resultaten waar een ieder met plezier op terug kan kijken.

22

Onze ambitie… wij stellen onze klanten centraal en ambiëren een onderscheidende partner te zijn door waarde toe te voegen voor onze klanten. Dit doen wij met toewijding, het bieden van een veilige en flexibele operatie en door goede communicatie.

Hofplein, Rotterdam.

‘HET LIJKT MIJ LEUK OM OOIT EEN DUCATI TE RIJDEN’

om voor een groeiend aantal klanten de zorg van het vermogensbeheer over te nemen en hun vermogen op doelgerichte wijze voor langere termijn te investeren.

Rinske Brand (38), directeur-eigenaar van strategisch campagnebureau BRAND en lid van VNO-NCW Rotterdam, dacht er geen moment over na. Natuurlijk schreef zij zich in voor de ledenreis naar Bologna die VNO-NCW West op 2 en 3 juli organiseert. Een bezoek aan de Ducati- en Lamborgini-fabrieken staat op het programma. Brand is een fanatieke motorijder.

Bel ons als…

Bel ons wanneer…

Tekst: Tristan van Oorschot | Foto: Sander Alblas

je een betrouwbare dienstverlener zoekt die oplossingen biedt voor zeetransport tussen Rotterdam en de UK. Bezoek dan onze website voor meer informatie: http:// freight.dfdsseaways.com/ferry_terminals/ rotterdam/

uw vermogen goed moet worden beheerd omdat uw vermogen voor u geen primair doel is, maar een middel om andere doelen te bereiken. U werkt graag samen met ervaren beleggers die nuchter naar de wereld kijken en persoonlijk en flexibel kunnen werken. Graag maken wij kennis met u en geven u meer inzicht in onze werkwijze.

Onze ambitie is…

Bouwbedrijf Ted Groot b.v.

DFDS Seaways B.V.

De VermogensMeesters B.V.

Coulombstraat 8 1704 SP Heerhugowaard T 072 57 17 408 E info@tedgroot.nl I www.tedgroot.nl

Vulcaanweg 20 3134 KL Vlaardingen T 010 2084 000 E Info.Rotterdam@dfds.com Twitter: @DFDSRotterdam

Lichtenauerlaan 102-120, 3062 ME Rotterdam T 010 204 55 82 M 06 509 852 64 E info@devermogensmeesters.nl I www.devermogensmeesters.nl

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Foto genomen op Station

Wat is BRAND voor een bedrijf? “Wij zijn een strategisch campagnebureau. Wij helpen al ruim zeven jaar maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden bij het bereiken van hun publiek. Wij focussen op het opbouwen van duurzame relaties, want die leveren op lange termijn het meeste op. Dat betekent geen eenmalige schoten met hagel, maar heel gericht een wederkerige relatie opbouwen met klanten, bewoners of bezoekers. Dat begint altijd bij goed luisteren naar het publiek dat je wilt bereiken. Want dan heb je uiteindelijk veel minder tijd en geld nodig om je doelen te realiseren.”

Wat verwacht u van de reis? “Het netwerk is natuurlijk de eerste reden om te gaan. Door een bepaalde tijd intensief met elkaar op te trekken, kun je ook werkelijk investeren in het opbouwen van waardevolle relaties. Ook ben ik nog niet zo heel lang lid van

VNO-NCW en als ik ergens lid van word, dan doe ik dat goed. Bovendien lijkt het mij leuk om ooit een Ducati te rijden. Ik rij nu een behoorlijk pittige Suzuki SV1000, maar Ducati maakt ook verschrikkelijk mooie motoren.”

Wat maakt motorrijden zo leuk? “Ik had vroeger vriendjes die een motor hadden. Dat vond ik zo gaaf! Ik was op een gegeven moment een beetje klaar met achterop zitten. Motorrijden geeft vrijheid, maar ook een snelheidservaring. Die is heel anders dan in een auto. Bovendien is een motor altijd sneller dan een auto, dus je bent eigenlijk een beetje de baas in het verkeer. Je kunt tussen files door rijden en als je door de bossen rijdt ruik je de omgeving.”

Denkt u dat motorrijden uw imago negatief beïnvloedt door al die publiciteit over motorbendes? “Waarom? Veel mensen vinden motorrijden interessant. Ik heb er vaak genoeg leuke gesprekken over met klanten en relaties. Ik rij een motor waar vooral mannen op rijden. Als ik mijn helm afzet bij het benzinestation, zie ik vaak dat mensen toch wel even opkijken. Blijkt er ineens een vrouw met blond haar onder de helm verstopt te zitten.” Meer info over de reis: www.gi-travel.nl/vno-ncw-west-dga

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

23


EVEN VOORSTELLEN

VNO-NCW WEST

AGENDA

NIEUWE LEDEN

VNO-NCW Rotterdam 16 juni, 17.00 uur

Noordwest-Holland

- Dhr. B. Molendijk, Mujo

- Dhr. G.H. Prins, IOI Loders

- Mevr. F.M. Russel, MKDV City

Haring aan de Maas Bart Jan van Trommel Algemeen Directeur

Jan Leen ’t Jong Algemeen Directeur

Marcel Hinderink Ondernemer

Ons bedrijf

Ons bedrijf...

Ons bedrijf…

Astorium Detachering & Recruitment zorgt dat IT, Finance en HRM-vacatures met de beste professionals vervuld worden, tijdelijk en vast, in Nederland.

Harvey Nash is een internationale organisatie met veel ervaring in het bij elkaar brengen van professionals en opdrachtgevers. Hierbij is 'ontzorgen' erg belangrijk: we nemen u alles, wat om het aannemen en het inhuren van professionals heen moet gebeuren, uit handen waardoor u zich volledig kunt richten op uw core business.

Heering Office is een creatieve onafhankelijke kantoor- en projectinrichter, gevestigd in Den Haag. Al meer dan 75 jaar kunnen bedrijven, instellingen en organisaties er terecht voor al hun kantoorinrichting, kantoorapparatuur en kantoorsupplies.

Onze ambitie… wij zijn ervan overtuigd dat organisaties beter hun doelstellingen halen en professionals succesvoller en gelukkiger zijn als de juiste professional bij de juiste organisatie werkt. Daar zetten onze recruitment specialisten zich voor in.

Bel ons… als je een tijdelijke of vaste vacature in IT, Finance of HRM hebt. Ook als de vacature nog vorm moet krijgen, denkt een van onze Senior HR Business Partners graag mee over de Strategische Personeelsplanning van uw organisatie.

Onze ambitie is... om ook u te helpen bij het oplossen van uw recruitment- en inhuurvraagstukken. Dit doen wij met onze proactieve houding, kwalitatief hoogwaardige en transparante dienstverlening en een groot nationaal en internationaal netwerk. Onze medewerkers staan graag voor u klaar om u van dienst te zijn en de juiste professionals aan te bieden.

Bel ons want... wij bieden u de match die u nodig heeft en regelen alles eromheen. Zaken met Harvey Nash doen, voelt goed!

Onze ambitie… Heering Office is een moderne, innovatieve partij die met veel enthousiasme uw organisatie begeleidt naar een goed doordacht kantoorconcept! High End of Basic? U bepaalt! Wij doen er alles aan om het maatwerk te creëren dat u als organisatie wenst uit te stralen. Wij doen dit in een mooi authentiek pand waar ook ons jonge en hippe ontwerpbureau ‘Studio 3036’ en ‘Helder Graveren’ zijn gevestigd.

Voor de zomervakantie de traditionele borrel met haring happen bij de Sociëteit Koninklijke Roei- en Zeil Vereeniging ‘De Maas’.

Lunch 40.1 FM Kleinschalige lunchbijeenkomst voor leden van VNO-NCW metropool Amsterdam tot 50 jaar en leden van Jong Management die bijna 40 jaar zijn. De naam ’40.1 FM’ staat voor het vinden van een nieuwe golflengte waarlangs Jong Management en VNO-NCW met elkaar communiceren. Kai Pattipilohy, de nieuwe voorzitter van Jong Management Amsterdam is gastvrouw.

24

Harvey Nash

Heering Office

Bezuidenhoutseweg 50, 2594 AW Den Haag T 070 358 73 75 Hullenbergweg 369, 1101 CR Amsterdam T 020 342 00 60 E welkom@astorium.nl I www.astorium.nl

Industrieweg 4, 3606 AS Maarssen T 0346 581 070 Verlengde Hereweg 173, 9721 AP Groningen T 050 760 00 17 I www.harveynash.com/nl

Zoutmanstraat 30 - 36 2518 GR Den Haag T 070 345 2902 E info@heeringoffice.nl I www.heeringoffice.nl

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Lawyers Accountants N.V. - Mevr. C. Gehrels, Arcadis Europe Verhuur BV

& Industrie BV - Dhr. J. Knoester, Van Oord - Mevr. K van Koppen, Hilton Rotterdam - Dhr. A.J.L. Lans, Femur Beheer B.V. - Dhr. J. van Oord, FourTop Automatiseringsgroep B.V. - Dhr. A.K. Veefkind, Veefkind Beheer B.V.

Den Haag e.o.

- Dhr. M.H.J. Buur, Loyens & Loeff N.V.

- Dhr. M. Prak, BAM Wegen bv,

- Dhr. T. Plooy, tbp electronics bv

Regio West - Dhr. H van der Meulen, Stichting Hogeschool der Kunsten Den

Westland-Delfland - Dhr. P. Ammerlaan, P&F Agro BV

Haag - Dhr. M. Kooijman, ISS Cleaning Services B.V.

Oostland - Dhr. I. Havenaar, Haluco B.V.

- Dhr. H.G. Bussing, KONE BV

VNO-NCW RijnGouwe 17 juni, 14.00 uur

Liften en Roltrappen - Mevr. K.T. Buchsbaum, Nagarro Ltd

Symposium duurzaamheid Presentatie van duurzaamheidsmetingen op vier bedrijventerreinen: Alphen aan den Rijn, Coenecoop, Goudse Poort en Zoutman.

VNO-NCW West 18 juni, 14.45 uur

Delft - Dhr. K.E. van der Meijden, Exact Software Nederland B.V. - Dhr. B.A.T. de Groot, Frisse

Rotterdam

Bronnen

- Dhr. E. van Welzen, Brasserie Waalhaven - Dhr. W. Onis, Mach3Builders

Voor een actueel ledenoverzicht:

- Dhr. A.C. Plomp, Focus Nederland

www.vno-ncwwest.nl/ledennet

Symposium Mobiliteitsmanagement Mobiliteitskosten staan vaak in de top 3 van ondernemingskosten. In Haaglanden en Rotterdam experimenteren werkgevers met de combinatie van leasewagen en mobiliteitsbudget. De Rabobank Rotterdam presenteert haar nieuwe leaseregeling. Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda

Astorium Detachering & Recruitment

- Dhr. F.I. Fehres, Fehres Bloom

- Dhr. D. Boeren, MK2 Audiovisueel

Bel ons… voor al uw vragen op het gebied van inrichting en het maken van kantoorconcepten, werkplekanalyses, akoestische of ergonomische problemen, kantoorsupplies, bewegwijzering, etc…

- Dhr. M.C. Vink, BAM Leidingen Regio Amsterdam

- Dhr. E.Ph. Groenteman, KPMG

VNO-NCW Amsterdam 17 juni, 12.00 uur

Kids Rotterdam BV

VOLG ONS!

Croklaan

Minister-president @MinPres

Bij @yesdelft: ‘Nederland is een van de meest ondernemende landen ter wereld’

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

25


Groen is pas duurzaam als het rendement oplevert, zoals bij Smart Building Logistics. BAM staat midden in de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid om verder te werken aan duurzaamheid in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zeer serieus. Sterker, we willen daarin een leidende rol vervullen. Dat vraagt continue aandacht bij alles wat we doen om de effecten van ons handelen te beheersen. De focus ligt daarbij op CO2 uitstoot, afval en veiligheid. Onze werkmaatschappijen leveren hierover structureel gegevens aan. De filosofie daarbij is die van â&#x20AC;&#x2DC;meten is wetenâ&#x20AC;&#x2122;: effectief gegevens verzamelen en sturen op meetbare, concrete resultaten. Zoals bijvoorbeeld onze eigen CO2 desk, Toolkit Bestaande Bouw, Toolkit Energy Services, GreenUpTool en Smart Building Logistics. We beseffen ons dat er nog een lange weg te gaan is. Daarbij is samen-werking en communicatie met klanten, partners, overheden, leveranciers door de hele keten en onze eigen medewerkers essentieel. BAM zal daarbij een voortrekkersrol spelen. Want alleen op die manier kunnen we onze opdrachtgevers de economisch beste oplossingen bieden. Voor meer informatie neemt u contact op met Chris Pronk van

BAM Utiliteitsbouw bv (070) 388 95 00.

Ben jij dan nooit bang dat je de juiste persoon niet gaat vinden?

26

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

Juni 2015 VNO-NCW WEST.

27


Chiesi geeft lucht aan mensen en ideeën Wij zijn... een internationale geneesmiddelenfabrikant.

Wij zijn... sterk geworden door onze expertise,

Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen de

gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk

beste zorg te bieden. De wens om de kwaliteit van leven te

vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit.

verbeteren is onze leidraad.

Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke passie

Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie. In staat

tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal en

om innovatieve farmaceutische oplossingen te ontwikkelen

milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

én succesvol te vermarkten. www.chiesi.nl

Profile for VNO-NCW West

West. 2015-3  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

West. 2015-3  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

Advertisement