Page 1

Jaarverslag 2011-2012 Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit: - Petra Floors (ouderlid) - Jolanda Menneken (ouderlid en secretaris) - Margret Overkamp (teamlid en voorzitter) - Marloes ten Bras (teamlid)

Schooljaar 2011-2012: Conflict directeur/team Een valse start voor het nieuwe schooljaar. Er is een conflict ontstaan tussen de directeur Jelle Berens en (een deel van) het team van De Schakel. De MR wordt hierin betrokken. Diverse keren wordt de oudergeleding bijgepraat (gedeeltelijk achter gesloten deuren) door de teamgeleding en Linette Klein Holkenborg (de waarnemend directeur) en het bestuur van Delta. Uiteindelijk komt het tot een overeenkomst tussen het bestuur van Delta en de directeur dat de heer Berens niet meer terugkeert op De Schakel. Een heftig jaar voor team, MR, kinderen en ouders, maar ook voor de heer Berens. Ook wordt met de MR gesproken over de opvolging van de directeur. In mei 2012 wordt besloten dat Linette Klein Holkenborg en Hans van Loosen samen de nieuwe directie vormen van De Schakel. De MR stemt hiermee in. Bezuinigingen Helaas is het dit jaar ook weer noodzakelijk om over de bezuinigingen te praten. In diverse vergaderingen komt dit onderwerp aan bod. Zorgstructuur Omdat het inspectierapport van 2011 een onvoldoende scoorde, is er veel aandacht besteed aan een nieuwe zorgstructuur. Tijdens de vergaderingen van de MR werd de oudergeleding op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Uiteindelijk resulteerde dit in een nieuwe zorgstructuur. De MR was zeer tevreden over de aanpak en het eindresultaat. Rapporten In februari kwamen voor het eerst de nieuwe rapporten mee naar huis. Een werkgroep heeft zich ingezet voor dit mooie resultaat. Ook hier heeft de MR over meepraten in het schooljaar 2011-2012.


Diversen Zoals elk schooljaar heeft de MR uitgebreid gesproken over de reguliere onderwerpen (onderwerpen die elkaar terug komen op de agenda). We hebben gesproken over: - het schoolplan; - de schoolgids; - de begroting; - de jaarrekening; - GMR-nieuws; - formatieplan; - Meerjarenbeleidsplan; - personele aangelegenheden. GMR De GMR houdt meerdere keren per jaar vergadering in Arnhem. Ook de scholen in de regio Groenlo-Eibergen onderhouden contact zodat specifieke problematiek aan de orde komt. In meerdere vergaderingen is gesproken over het belang van een methode sociale vaardigheden. Ook de bezuinigingen stonden elke vergadering op de agenda. Tot slot: De MR draagt onderwerpen aan, geeft advies, stelt vragen, volgt ontwikkelingen, doet suggesties, heeft inzage in .. en geeft goedkeuring aan ‌ onder andere begrotingen, vakantierooster, formatieplan en bovengenoemde onderwerpen. Belangrijk voor de MR is dat de ouders over de verschillende onderwerpen tijdig en goed geïnformeerd worden. De directeur voorziet de MR van informatie, MRteamleden geven toelichting op de gesprekspunten. Ook het afgelopen schooljaar gebeurde dit in goede harmonie met respect voor elkaar. Ouders kunnen MR-leden aanspreken over onderwerpen. Dit kan persoonlijk, maar ook via het e-mailadres mrdeschakel@gmail.com.

proef  

proef online folder

Advertisement