Page 1

JUNI | 2010 | NR. 6 | KR 50,-

MAGASIN FRA FORBRUGERRÅDET - ØKONOMISKE RÅD TIL DANSKE FORBRUGERE

HVOR SIKRE ER DINE PENGE I BANKEN?


[

PRIVATØKONOMI

SPARE NYT

]

SPARE NYT SHOP PÅ NETTET

Kapacitet, men også om enkeltdelenes kapacitet idet man kun derigennem har mulighed for at tilrettelægge et produktionsprogram med den mest tilfredsstillende harmoni. Ved vurderingen af de opnåede regnskabsresultater og i forbindelse med planlægningen af fremtiden gennem et budget, har man i almindelighed forståelse af, at det gælder om at kende efterspørgselen og da i særdeleshed dennes elasticitet overfor mulige ændringer i produktionen, idet man ellers ikke når langt i retning af at finde maksimum af udnyttet. Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der bør anvendes mere hensigtsmæssigt (herunder om og hvornår, der skal foretages yderligere anskaffelser). Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare, men en hel række forskellige varer, der dels kan udelukke hinanden ved beslaglæggelse af produktionen. Endvidere forstår jeg på en række områder, når man f. eks. regner kørsel med jernbanen.

HIV STIKKET UD

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af væsentlig betydning at have oplysning ikke alene om virksomhedens samlede kapacitet, men også om enkeltdelenes kapacitet, idet man også kun derigennem har mulighed for at tilrettelægge et produktionsprogram med den mest tilfredsstillende harmoni kabsmæssigt fremstød indenfor nationaløkonomien velkommen, er det naturligt, at man meget hurtigt standser ved de mange abstrakte forudsætninger, der nu ligger en analyse der kan begrunde det.

2

| TÆNK PENGE | JUNI 2010

KØB STORT IND

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af væsentlig betydning at have oplysning ikke alene om virksomhedens samlede kapacitet, men også om enkeltdelenes kapacitet, idet man også kun derigennem har mulighed for at tilrettelægge et produktionsprogram harmoni.

TJEK DINE FORSIKRINGER

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af væsentlig betydning at have oplysning ikke alene om virksomhedens samlede kapacitet, men også om enkeltdelenes kapacitet, idet man også kun derigennem har mulighed for at kunne tilrettelægge et produktionsprogram med den mest tilfredsstillende. Når man fra driftsøkonomisk side principielt hilser et sådant regnskabsmæssigt fremstød indenfor nationaløkonomien velkommen, er det naturligt, at man meget hurtigt standser.

BLIV CYKLIST

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af særlig væsentlig betydning at have oplysning ikke også alene om virksomhedens

En krone sparet er meget mere end en krone tjent, når man regner skatten med


[

BRUG JORDENERGI OG SPAR PÅ DIN ELREGNING

almæssig belysning af samfundet, end den man kan få gennem det samlede nationalregnskab.På grundlag af sådanne opdelinger har man da forsøgt at opstille en meget enkel model, en beskrivelse af samfundsøkonomien ved en simpel mekanisme af helt teoretisk natur. Denne opgave er i de senere år blevet taget op først af Leontief i De forenede Stater og senere af en lang række forskere i forskellige lande og specielt af Nørregaard Rasmussen. Grundtanken er, at man danner sig et simplificeret billede af samfundet, hvorved man får en række sektorer, der hver kun tænkes at fremstille eet produkt (man må altså tale om en industrienhed, en landbrugsenhed o. s. v.), ligesom man tænker sig, at produktionen forøges og formindskes proportionalt med de anvendte produktionsfaktorer, nemlig arbejde og rå- og hjælpestoffer, men ikke realkapital (hvor man også vil kunne tale om i abstrakt forstand).

PRIVATØKONOMI

SPARENYT

]

Dette hænger vel i nogen grad sammen med, at man ved opstilling af nationalregnskaber og nationalbudgetter ikke arbejder med så enkle formål som ved tilsvarende arbejde indenfor de enkelte virksomhed. Dette kan dog ikke være nogen kritik, men snarere en understregen af opgavensmeget komplicerede karakter. Nationalregnskabet har alligevel stor praktisk betydning, idet man ved vurderingen af de nationaløkonomiske problemer herved har en noget sikrere basis end det rene skøn, der tidligere blev arbejdet med. Men denne nationaløkonomiske problemstilling er ikke dermed afsluttet. Man har rejst spørgsmålet, om man ikke kunne få specielle regnskaber for de enkelte sektorer, hvoraf den samlede nationale økonomi består. Det samlede nationalregnskab.På grundlag af sådanne opdelinger har man da forsøgt at opstille en meget enkel model, en beskrivelse af samfundsøkonomien ved en simpel mekanisme af helt teoretisk natur. Denne opgave er i de senere år blevet taget op først af Leontief i De forenede Stater og senere af en lang række forskere i forskellige lande og specielt af Nørregaard Rasmussen. Grundtanken er, at man danner sig et simplificeret billede af samfundet, hvorved man får en række sektorer, tænkes at fremstille eet produkt, man må altså tale om en industrienhed. , en landbrugsenhed o. s. v.), ligesom man tænker sig, at produktionen forøges og formindskes proportionalt med de anvendte produktionsfaktorer.

JUNI 2010 | TÆNK PENGE |

3


[

PRIVATØKONOMI

KREDITKORT ER EN GÆLDSFÆLDE

]

DIT KREDIT KORT ER EN GÆLDSFÆLDE AF MICHAEL MØLLER

VIRKSOMHEDENS samlede kapacitet, men også om enkeltdelenes kapacitet idet man kun derigennem har mulighed for at tilrettelægge et produktionsprogram med den mest tilfredsstillende harmoni mellem enkeltdelene. Ved vurderingen af de opnåede regnskabsresultater og i forbindelse med planlægningen af fremtiden gennem et budget, har man i almindelighed forståelse af, at det gælder om at kende efterspørgselen og da i særdeleshed dennes elasticitet overfor mulige ændringer i produktionen, idet man ellers ikke når langt i retning af at finde maksimum af udnyttet. Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der bør anvendes mere hensigtsmæssigt (herunder om og hvornår, der skal foretages yderligere anskaffelser). Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare, men en hel række forskellige varer, der dels kan udelukke hinanden ved beslaglæggelse af produktionen. Endvidere forstår jeg på en række områder ikke helt nationalregnskabets fremgangsmåde, når man f. eks. regner kørsel med jernbanen som produktion, men den tilsvarende kørsel i eget automobil som forbrug. Dette hænger vel i nogen grad sammen med, at man ved opstilling af nationalregnskaber og nationalbudgetter ikke arbejder med så enkle formål som ved tilsvarende arbejde indenfor de enkelte virksomhed. Dette kan ikke være nogen kritik, men snarere en understre-

4

| TÆNK PENGE | JUNI 2010

gen af opgavensmeget komplicerede karakter. Nationalregnskabet har alligevel stor praktisk betydning, idet man ved vurderingen af de nationaløkonomiske problemer herved har en noget sikrere basis end det rene skøn, der tidligere blev arbejdet med. Men denne nationaløkonomiske problemstilling er ikke dermed afsluttet. Man har rejst spørgsmålet, om man ikke kunne få specielle regnskaber for de enkelte sektorer, hvoraf den samlede nationale økonomi består.

KONTANT AFREGNING

I så fald ville man måske have en langt bedre talmæssig belysning af samfundet, end den man kan få gennem det samlede nationalregnskab.På grundlag af sådanne opdelinger har man da forsøgt at opstille en meget enkel model, en beskrivelse af samfundsøkonomien ved en simpel mekanisme af helt teoretisk natur. Denne opgave er i de senere år blevet taget op først af Leontief i De forenede Stater og senere af en lang række forskere i forskellige lande og specielt af Nørregaard Rasmussen. Grundtaken er, at man danner sig et simplificeret billede af samfundet, hvorved man får en række sektorer, der hver kun tænkes at fremstille eet produkt (man må altså tale om en industrienhed, en landbrugsenhed o. s. v.), ligesom man tænker sig, at produktionen forøges og formindskes proportionalt med de anvendte produktionsfaktorer, nemlig arbejde og rå- og hjælpestoffer, men ikke realkapital Man ved nu, at det samlede resultat for landbrugssektoren dels skyldes en indsat

KORT FORTALT Der findes tre slags kort: råog hjælpestoffer, men ikke realkapital hvor man også vil kunne tale om en enhed i abstrakt forstand man ved nu, at det samlede resultat for f. eks. landbrugssektoren .


[

PRIVATØKONOMI

KREDITKORT ER EN GÆLDSFÆLDE

]

SHOPPING

Ideen er nu, at man kan samle de bekendt og übekendte i ganske enkle ligninger, fordi man fastholder forudsætningen om en vare og proportional produktion. Disse ligninger kan løses på et stort antal måder, eftersom det ene eller det andet variable opfattes som bekendte eller übekendte. Det skal jeg ikke komme ind på, men blot fremhæve betydningen af, at konklusionerne kun er rigtige i samme grad som de anvendte forudsætninger er rigtige. Da forudsætningerne har måttet være meget abstrakte, må man nødvendigvis supplere med et skøn, hvis man supplerer med en række modifikationer, d. v. s. vil anvende de beregnede tal til bedømmelse af faktiske samfundsforhold. Lad os tage et meget simpelt eksempel fra Nørregård Rasmussens beregninger. Af landbruget produktion i 1949 stammede 11,7 % fra landbrugets egen indførsel, men hertil kommer landbrugets køb af produkter fra industrien (f. eks. maskiner), hvori der igen er elementer, der skyldes indførsel til industrien.

GÆLDSFÆLDEN

Disse omkostninger i virkeligheden skyldes landbrugets behov, er det rimeligt at debitere landbrugssektoren dette beløb i et særligt sektorregnskab for landbruget, og på denne måde kommer man op på at debitere landbrugssektoren 1,8 % af den samlede produktionsværdi mere, eller ialt 13,5 % i 1949. På andre områder er forskellen mellem den direkte og den akkumulerede import betydelig større. Denne tankegang benytter Nørregård Rasmussen nu på en række områder til at søge at udlede en række oplysninger om de enkelte sektorers økonomi ved rent logiske ræsonnementer (deduktioner). Jeg henviser særlig til kapitel 4 om priser og indkomst, kapitel 6 om prisrelationer mellem de forskellige erhverv og kapitel 8 om strukturanalyse og den opbyggede teori er således illustreret med tal fra det danske samfund.

” ”

Det kan godt være at andre kan styre det, men jeg kunne ikke

››

JUNI 2010 | TÆNK PENGE | 5


[

PRIVATØKONOMI

KREDITKORT ER EN GÆLDSFÆLDE

]

forståelse af det matematiske sprog og de meget abstrakte forudsætninger, som den deduktive analyse har arbejdet med i de sidste 50 år, og som nu sidst har båret frugt i N. R.’s disputats, kan på den anden side være en fordel for teorien, der måske bedre kan få mulighed for i al stilhed endnu engang at gennemtænke problemerne og forhåbentlig nå til at opstille nogle mere realitetsbetonede forudsætninger, der kan anvendes ved moderne økonomiske betragtningsmåder. Min konklusion af de erfaringer jeg har indhøstet ved gennemlæsning af Nørregaard Rasmussen bog er, at den kløft nogle forskere går ad fra, at der er mellem nationaløkonomi og driftsøkonomi, burde erstattes med et større samarbejde. Driftsøkonomi og nationaløkonomi er begge dele af en samlet økonomisk viden og burde i højere grad supplere hinanden. Der indføres en formel kategorisering af tariffer med mængderabatter. Med afsæt udgangspunkt i eksempler fra dansk erhvervsliv fremhæves en række rabatformer som almindeligt anvendte. Endvidere diskuteres mængderabatters rolle og form i fremtidens informationsøkonomi. Mængderabatter er et velkendt fænomen i økonomien, der dækker over alt fra supermarkedets “ta” 3 for 2’s pris”, over dagbladenes rabatter på abonnementslængden, til mere raffinerede rabatformer som f.eks. TV2’s rabatsystem for annoncører. Men på trods af deres store udbredelse har mængderabatter, i de former som anvendes i praksis, kun påkaldt sig ringe opmærksomhed inden for mikroøkonomisk teori. I litteraturen er det ofte uklart, hvad der mere præcist menes med en mængderabat, og der foreligger ikke nogen egent-

6

| TÆNK PENGE | JUNI 2010

Jeg kan slet ikke overskue hvordan jeg skal få betalt gælden tilbage

i sætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der hensigtsmæssigt bør anvendes (herunder om og hvornår, der skal foretages yderligere anskaffelser). Dette hænger vel i nogen grad sammen med, at man ved opstilling af nationalregnskaber og nationalbudgetter ikke arbejder med så enkle formål som ved tilsvarende arbejde indenfor de enkelte virksomhed. Dette kan ikke være nogen kritik, men snarere en understregen af opgavensmeget komplicerede karakter. Nationalregnskabet har alligevel stor praktisk betydning, idet man ved vurderingen af de nationaløkonomiske problemer herved har en noget sikrere basis end det rene skøn, der tidligere blev arbejdet med. Men denne nationaløkonomiske problemstilling er ikke dermed afsluttet. Man har rejst spørgsmålet, om man ikke kunne få specielle regnskaber for de enkelte sektorer, hvoraf den samlede nationale økonomi består. I så fald ville man have en langt bedre talmæssig belysning af samfundet, end den man kan få gennem det samlede nationalregnskab gennemført. På grundlag af sådanne opdelinger har man da forsøgt at opstille en meget enkel model, d. v. s. en ‘beskrivelse af samfundsøkonomien ved en simpel mekanisme af helt teoretisk abstrakt natur. Denne opgave er i de senere år blevet taget op først af Leontief i De forenede Stater og senere af en lang række forskere i forskellige lande og specielt af Nørregaard Rasmussen. Grundtaken er, at man danner sig et simplificeret billede af samfundet, hvorved man får en række sektorer, der hver kun tænkes at fremstille eet produkt.


[

BASISKORTET

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af væsentlig betydning at have oplysning ikke alene om virksomhedens samlede kapacitet, men nok også om enkeltdelenes kapacitet, idet man kun derigennem har mulighed for at tilrettelægge et produktionsprogram med den mest tilfredsstillende harmoni mellem enkeltdelene. Ved vurderingen af de opnåede regnskabsresultater og særlig ved planlægningen af fremtiden gennem et budget, har man en almen forståelse af, at det gælder om at kende efterspørgselen og da i særdeleshed dennes. citet overfor mulige ændringer i produktionen, idet man ellers ikke når langt i retning af at finde maksimum af udnyttet. Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der hensigtsmæssigt bør anvendes (herunder om og hvornår, der skal foretages yderligere anskaffelser). Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare, men en hel række forskellige varer, der dels kan udelukke hinanden ved beslaglæggelse af produktion.

PRIVATØKONOMI

KREDITKORT ER EN GÆLDSFÆLDE

]

MELLEMKORTET

Produktionsfaktorer, nemlig arbejde og rå- og hjælpestoffer, men ikke realkapital (hvor man også vil kunne tale om i det i abstrakt forstand). Man ved nu, at det samlede resultat for landbrugssektoren dels skyldes en indsats fra landbruget selv, dels en indsats fra industrien, fra transporten o. s. v. Det samlede resultat kendes, men de enkelte elementer er übekendte. Idéen er nu, at man kan samle de bekendt og übekendte i ganske enkle ligninger, fordi man fastholder forudsætningen om en vare og proportional produktion.

LUKSUSKORTET

Disse ligninger kan løses på et stort antal måder, eftersom det ene eller det andet variable opfattes som bekendte eller übekendte. Det skal jeg ikke komme ind på, men blot fremhæve betydningen af, at konklusionerne kun er rigtige i samme grad som de anvendte forudsætninger er rigtige. Da forudsætningerne har måttet være meget abstrakte, må man nødvendigvis supplere med et skøn, hvis man supplerer med en række modifikationer, vil anvende de beregnede tal til bedømmelse af faktiske samfundsforhold. Lad os tage et meget simpelt eksempel fra Nørregård Rasmussens beregninger. Af landbruget produktion i 1949 stammede 11,7 % fra landbrugets egen indførsel, men hertil kommer landbrugets køb af produkter fra industrien (f. eks. maskiner), hvori der igen er elementer, der skyldes indførsel til industrien. Da disse omkostninger i virkeligheden skyldes landbrugets behov, er det rimeligt at debitere landbrugssektoren dette beløb. i et særligt sektorregnskab for landbruget, og på denne måde kommer man op på at debitere landbrugssektoren 1,8 % af den samlede produktionsværdi mere, eller ialt 13,5 % i 1949. På andre områder er forskellen mellem den direkte og den akkumulerede import betydelig større. Denne tankegang benytter Nørregård Rasmussen nu på en række områder til at søge at udlede en række oplysninger .

JUNI 2010 | TÆNK PENGE |

7


[

]

PRIVATØKONOMI

TEST AF DANSKE NETBANKER

TEST AF DANSKE NETBANKER AF MICHAEL MØLLER

K

NY

IT

E

S AS K S EL

D RE

ND

A UR

K

R ME

EN

K AN B R

E AG M A

MERKUR ANDELSKASSE

At fastlægge et mal for mængden er derfor ikke enkelt. Dette gælder sssrligt inden for nye brancher, hvor produktet er information eller service, der ofte ikke lader sig repræsentere i fysiske størrelser eller ydelser, der kan males i naturlige enheder. brancher ofte muligt at male forbruget. af et gode pa en række para-tre, som ikke tidligere var mulige at registrere. Som nævnt i introduktionen, har mængderabatter ikke pakaldt sig megen interesse i den.

8

| TÆNK PENGE | JUNI 2010

SY

N BA S ND

A

SL NE

ER

JD BE

AR

ARBEJDERNES LANDSBANK

At fastlægge et mal for mængden er derfor ikke enkelt. Dette gælder sssrligt inden for nye brancher, hvor produktet er information eller service, der ofte ikke lader sig repræsentere i fysiske størrelser eller ydelser, der kan males i naturlige enheder. brancher ofte muligt at male forbruget. af et gode pa en række paratre, som ikke tidligere var mulige at registrere.

K

K

AN DB

NYKREDIT KORT FORTALT Vi har testet brugervenligeheden af af de danske netbanker. Ved vurderingen af de opnåede regnskabs-resultater og særlig ved planlægningen i almindelighed forståelse. Det samlede resultat kendes, men de enkelte mål er übekendte.

En manglende politisk forståelse af det matematiske sprog og de meget abstrakte forudsætninger, som den deduktive analyse har arbejdet med i de sidste 50 år, og som nu sidst har båret frugt i N. R.’s disputats, kan på den anden side være en fordel for teorien.Ved en tarif vil vi i det følgende forstå en af sælger på forhånd annonceret prisstruktur.

SYDBANK

Ved en tarif vil vi i det følgende forstå en af sælger på forhånd annonceret prisstruktur. Der er således ikke tale om priser, som forhandles direkte mellem køber og sælger. Analysen vedrører derfor situationer, hvor køber ikke kan påvirke prisstrukturen, som det ofte er tilfældet i forholdet mellem forbruger og virksomhed. I almindelighed kan mængde måles over såvel flere dimensioner som flere varer. Hvis f.eks. et bladhus vil give rabat for køb af et stort antal aviser på samme dag, er dette kun relevant for en avissælger. For læseren derimod er det relevante mål for mængden f.eks. længden af


[

PRIVATØKONOMI

TEST AF DANSKE NETBANKER

]

BRUGERVENLIGHED TEKNIK

NO

RD

EA

NO

GS

PA R

DA N

VE ST JY S

KB AN

BA N

K

JY SK

SK

K

EB AN

EB AN

K

K

LÅN OG SPAR BANK JYSKE BANK

VESTJYSK BANK

NORDEA

DANSKE BANK

Dette hænger vel i nogen grad sammen med, at man ved opstilling af nationalregnskaber og nationalbudgetter ikke arbejder med så enkle formål som ved tilsvarende arbejde indenfor de enkelte virksomhed. Dette kan ikke være nogen kritik, man et forsøg på at opstille en meget enkel model og en understregen af opgavens meget komplicerede karakter. idet man ved vurderingen af de nationaløkonomiske problemer herved har en noget sikrere basis end det rene skøn, der tidligere blev arbejdet med denne problemstilling.

Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der hensigtsmæssigt bør anvendes (Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare.

Disse ligninger kan løses på et stort antal måder, eftersom det ene eller det andet variable opfattes som bekendte eller übekendte. Det skal jeg ikke komme ind på, men blot fremhæve betydningen af, at konklusionerne er rigtige i samme grad som de anvendte forudsætninger er nødvendigvis supplere med et skøn, hvis man supplerer med en række modifikationer, d. v. s. vil anvende de beregnede tal til bedømmelse af faktiske samfundsforhold. Lad os tage et meget simpelt eksempel fra Nørregård Rasmussens beregninger. Af landbruget produktion i 1949 stammede 11,7 % fra landbruget.

AMAGERBANKEN

Dette giver anledning til at kategorisere rabatter efter egenskaber ved tariffens form. Der opstilles endvidere seks standardformer, som i vid udstrækning omfatter de i praksis anvendte rabatformer. Beskrivelsen af de seks standardformer illustreres med en række eksempler fra dansk erhvervsliv. Registrering af forbrug har stor indflydelse på muligheden.

Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og især med hensyn til produktionsmidlerne, der hensigtsmæssigt bør anvendes (herunder om og hvornår, der skal foretages yderligere anskaffelser). Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare.men en hel række forskellige varer.

På grundlag af sådanne opdelinger har man da forsøgt at opstille en meget enkel model, som en ‘beskrivelse af samfundsøkonomien ved en simpel mekanisme af helt teoretisk abstrakt natur. Grundtaken er, at man danner sig et simplificeret billede af samfundet, hvorved man får en række sektorer, der hver kun tænkes at fremstille eet produkt (man må altså tale om en industrienhed, en landbrugsenhed).

JUNI 2010 | TÆNK PENGE |

9


[

PRIVATØKONOMI

HAR DU RÅD TIL AT BLIVE BOENDE I DIT HUS?

]

HAR DU RÅD TIL AT BLIVE BOENDE I DIT HUS? AF SUSANNE KRISTENSEN

FORSTÅELSE af det matematiske sprog og de meget abstrakte forudsætninger, som den deduktive analyse har arbejdet med i de sidste 50 år, og som nu sidst har båret frugt i N. R.’s disputats, kan på den anden side være en fordel for teorien, der måske bedre kan få mulighed for i al stilhed endnu engang at gennemtænke problemerne og forhåbentlig nå til at opstille nogle mere realitetsbetonede forudsætninger, der kan anvendes ved moderne økonomiske betragtningsmåder. Min konklusion af de erfaringer jeg har indhøstet ved gennemlæsning af Nørregaard Rasmussen bog er, at den kløft nogle forskere går ad fra, at der er mellem nationaløkonomi og driftsøkonomi, burde erstattes med et større samarbejde. Driftsøkonomi og nationaløkonomi er begge dele af en samlet økonomisk viden og burde i højere grad supplere hinanden. Der indføres en formel kategorisering af tariffer med mængderabatter. Med afsæt udgangspunkt i eksempler fra dansk erhvervsliv fremhæves en række rabatformer som almindeligt anvendte. Endvidere diskuteres mængderabatters rolle og form i fremtidens informationsøkonomi. Mængderabatter er et velkendt fænomen i økonomien, der dækker over alt fra supermarkedets “ta” 3 for 2’s pris”, over dagbladenes rabatter på abonnementslængden, til mere raffinerede rabatformer som f.eks. TV2’s rabatsystem for annoncører. Men på trods af deres store udbredelse har mængderabatter, i de former som anvendes i praksis, kun påkaldt sig ringe opmærksomhed inden for mikroøkonomisk teori. I litteraturen er det ofte uklart, hvad der mere præcist menes med en mængderabat, og der foreligger ikke nogen.

10

| TÆNK PENGE | JUNI 2010

HUSSALG

Vi troede ikke at vi kunne miste nogle penge, men vi mistede hele vores opsparing

Disse ligninger kan løses på et stort antal måder, eftersom det ene eller det andet variable opfattes som bekendte eller übekendte. Det skal jeg ikke komme ind på, men blot fremhæve betydningen af, at konklusionerne kun er rigtige i samme grad som de anvendte forudsætninger er rigtige. Da forudsætningerne har måttet være meget abstrakte, må man nødvendigvis supplere med et skøn, hvis man supplerer med en række modifikationer, d. v. s. vil anvende de beregnede tal til bedømmelse af faktiske samfundsforhold. Lad os tage et meget simpelt eksempel fra Nørregård Rasmussens beregninger. Af landbruget produktion i 1949 stammede 11,7 % fra landbrugets egen indførsel, men hertil kommer landbrugets køb af produkter fra industrien (f. eks. maskiner), hvori der igen er elementer, der skyldes indførsel til industrien. Da disse omkostninger i virkeligheden skyldes landbrugets behov, er det rimeligt at debitere landbrugssektoren dette beløb. i et særligt sektorregnskab for landbruget, og på denne måde kommer man op på at debitere landbrugssektoren 1,8 % af den samlede produktionsværdi mere, eller ialt 13,5 % i 1949. På andre områder er forskellen mellem den direkte og den akkumulerede import betydelig .w Denne tankegang benytter Nørregård Rasmussen nu på en række områder til at søge at udlede en række oplysninger om de enkelte sektorers økonomi ved rent logiske ræsonnementer (deduktioner). Jeg henviser særlig til kapitel 4 om priser og indkomst, kapitel 6 om prisrelationer mellem de forskellige erhverv og kapitel 8 om strukturanalyse og de kapitler, hvor den således opbyggede teori er illustreret .


[

FAKTA OM HUSSALG

HUSKØB – man ved især nu, at det samlede resultat for f. eks. landbrugssektoren dels skyldes en fejl. HUSSALG – indsats fra landbruget selv, dels en indsats fra industrien, fra transporten. Det samlede resultat kendes . BOLIGBYTTE– men de enkelte elementer er übekendte. Idéen er nu, at man kan samle de bekendt og übekendte i ganske enkle ligninger, fordi man fastholder forudsætningen om een vare og proportional produktion. Andet variable opfattes som bekendte eller übekendte. Det skal jeg ikke komme ind på, men blot fremhæve betydningen af, at konklusionerne kun er rigtige i samme grad som de anvendte forudsætninger er rigtige. Hvis man supplerer med en række modifikationer, anvende de beregnede tal til bedømmelse af faktiske samfundsforhold. Lad os tage et meget simpelt eksempel fra Nørregård Rasmussens beregninger. Af landbruget produktion i 1949 stammede 11,7 % fra landbrugets egen indførsel, men hertil kommer landbrugets køb af produkter fra industrien . Da disse omkostninger i virkeligheden skyldes landbrugets behov, er det rimeligt at debitere landbrugssektoren dette beløb i et særligt sektorregnskab.

PRIVATØKONOMI

HAR DU RÅD TIL AT BLIVE BOENDE I DIT HUS?

]

TVANGSAKTIONER

Der er her sket en jævn udvikling, og jeg skal notere nogle af de landvindinger, der efter min opfattelse er nået. Lad mig for det første nævne, at der vist nu er almindelig enighed om, at de faste og variable omkostninger må have en principiel forskellig placering i analysen. I denne forbindelse er det særlig ved budgetlægning af væsentlig betydning at have oplysning ikke alene om virksomhedens samlede kapacitet.

GÆLDSSANERING

Et meget væsentligt bidrag kan analysen endvidere give med hensyn til muligheden for en substitution både med hensyn til sammensætningen af den endelige produktion, der skal sendes ud på markedet, og med hensyn til produktionsmidlerne, der hensigtsmæssigt bør anvendes Det er i denne forbindelse meget vigtigt at have i erindring, at dansk produktion i almindelighed ikke omfatter en enkelt vare, men en hel række forskellige varer, der dels kan udelukke hinanden ved beslaglæggelse af produktions Endvidere forstår jeg på en række områder ikke helt nationalregnskabets fremgangsmåde, når man f. eks. regner kørsel med jernbanen som produktion, men den tilsvarende kørsel i eget automobil som forbrug. Dette hænger vel i nogen grad sammen med, at man ved opstilling af nationalregnskaber og nationalbudgetter ikke arbejder med så enkle formål som ved tilsvarende arbejde indenfor de enkelte virksomhed. Dette kan ikke være nogen kritik, men snarere en understregen af opgavensmeget komplicerede karakter. Nationalregnskabet har alligevel stor praktisk betydning. , idet man ved vurderingen af de nationaløkonomiske problemer herved har en noget sikrere basis end det rene skøn, der tidligere blev arbejdet med. Men denne nationaløkonomiske problemstilling er ikke dermed afsluttet. Man har rejst spørgsmålet, om man ikke kunne få specielle regnskaber for de enkelte sektorer, hvoraf den samlede nationale økonomi består. I så fald ville man have en langt bedre talmæssig belysning mid

JUNI 2010 | TÆNK PENGE |

11


TaenkPenge  

Taenk Penge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you