Page 1

Es per t ii nos pi t al i t à Gr uppo I s ai aF r anc hi s i ngèi lpr i mo f r anc hi s i ngi n I t al i adedi c at oal l es t r ut t ur er es i denz i al i di c ar at t er e s oc i os ani t ar i or i v ol t eal l at er z aet à.

Sc opr it ut t iiv ant aggi delnos t r of r anc hi s i ng


Las t or i adelGr uppo I l Gr uppoI s ai anas c enel 1 999f ondat odaS al v at or eI s ai ai l qual e, anc or a oggi , ol t r eades s er ei lt i t ol ar euni c odelgr uppo, s ioc c upadel l ages t i one gl obal edi t ut t el eat t i v i t às at el l i t i . Neipr i mianni ,i lGr uppo I s ai as ioc c upa pr i nc i pal ment edis er v i z idi as s i s t enz as oc i os ani t ar i adomi c i l i ar e.Nel2004,dopoun’ at t ent aanal i s i del f abbi s ognoc i t t adi no, c ompr es al anec es s i t àdi i mpl ement ar ei l s i s t ema dis er v i z idedi c at ial l at er z aet à,s ièdec i s odii nv es t i r enel l ar eal i z z az i one dis t r ut t ur er es i denz i al iperanz i anic hef os s er oi ngr ado digar ant i r e as s i s t enz as oc i os ani t ar i a ad al t i s s i mil i v el l i ,i nt egr at ai n un s i s t ema di os pi t al i t àal ber ghi er oc her i s pet t as s ei pi ùal t i s t andar dqual i t at i v i Dopoav erc r eat oeges t i t oc ons uc c es s oben4s t r ut t ur e,i lGr uppoI s ai a hadec i s odii nc anal ar l el epr opr i eener gi eer i s or s enel l ar eal i z z az i onedi una r et ef r anc hi s i ng dis t r ut t ur er es i denz i al idedi c at e al l at er z a et à, met t endo, c os ì , af r ut t ot ut t el ec onos c enz eel ec ompet enz eac qui s i t e nel c or s odegl i anni . Ospi tal i tài nfr anchi si ng


Les t r ut t ur e

I l Gr uppoI s ai aas s i s t ei l pr opr i oaf f i l i at oi nt ut t el ef as i di r i s t r ut t ur az i one edal l es t i ment odel l ac as aal ber go.Unv ol t ai ndi v i duat oi lpot enz i al e i mmobi l e,l ’ af f i l i at os iaf f i der àadunpr of es s i oni s t adelGr uppoc hes i oc c uper àdic r ear eunpr oget t o es ec ut i v o nelr i s pet t o del l av i gent e nor mat i v at er r i t or i al e. Unav ol t aot t enut oi l par er ef av or ev ol edel l eaut or i t àc ompet ent i , s i pr oc eder àal l ar i s t r ut t ur az i onedel l ’ i mmobi l e.


Per c hèaf f i l i ar s i Ot t ener ei lmas s i mor i s ul t at oc oni lmi ni mos f or z o. I t erbur oc r at i c oc ur at oer eal i z z at oi nogn i as pet t odal nos t r ot eam. Gui daes uppor t onel l ar i c er c adi per s onal equal i f i c at oed es per t o: O. s . s . , O. s . a. , an i mat or i s oc i al i , medi c i , i nf er mi er i e f i s i ot er api s t i . F or maz i oneedaggi or nament oc ont i nuodel per s onal e s el ez i onat o. Anal i s i di geomar k et i nger eal i z z az i onedel pi anodi f at t i bi l i t à. Ot t en i ment odi t ut t el eaut or i z z az i on i r e gi onal i e c omunal i perl ’ avv i ament oei l f unz i onament odel l a s t r ut t ur a. Gr uppoI s ai amet t er à,i nques t omodo,av os t r adi s pos i z i onet ut t e l ec ompet enz eel ec onos c enz e ac qui s i t e per ai ut ar v inel l a r eal i z z az i one e nel l os v i l uppo diques t oi mpor t ant e pr oget t o c ommer c i al e.


“ E’ i n u t i l ea n d a r ed as o l i s es i v a n e l l ad i r e z i o n es b a g l i a t a . . . . . . …….c o nGr u p p oIs a i a d r i t t oa l l ame t a . ” Sa l v a t o r eIs a i a Gr uppoI s ai av if or ni r à unas t r ut t ur ar i c et t i v a “ Ch i av ii nmano”

I lGr uppoI s ai aèt i t ol ar edeimar c h i :

www. gr uppoi s ai af r anc h i s i ng. i t

Brochure_Gruppo_Isaia_Franchising  
Brochure_Gruppo_Isaia_Franchising