Page 1

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

SPESIALISERING I SKATTEOG AVGIFTSRETT Unikt program for deg som jobber med skatte- og avgiftsrett

1


SKREDDERSYDD KOMPETANSE Skatteetaten tok i 2008 initiativet til å utvikle en spesialisert mastergrad i skatte- og avgiftsrett fordi vi så behov for opp-datert spisskompetanse innen fagområdet. Handelshøyskolen BI fikk oppdraget med å utvikle programmet, og resultatet har blitt et engasjerende studium med høyaktuelle problemstillinger. Her går du i dybden på de viktigste nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmålene Studiet passer for alle som jobber med skatte- og avgiftsrett, både i Skatteetaten og andre deler av norsk næringsliv. Skatteetaten må være i stand til å løse kompliserte saker av stor betydning for samfunnet. For etaten betyr dette studiet uvurderlig spisskompetanse, og bidrar i tillegg til at vi beholder og rekrutterer dyktige medarbeidere. For den enkelte student vil mastergraden gi et solid grunnlag for å sikre seg faglig spennende oppgaver og et springbrett for videre karriere. Hans Christian Holte Skattedirektør

VELKOMMEN TIL ET FAGLIG LØFT Mastergraden har siden 2008 vokst til å bli Norges mest omfattende akademiske tilbud på sitt område. Her møter du ledende fagfolk, blant annet kommer noen av de mest anerkjente foreleserne innen internasjonal skatterett tilbake år etter år for å forelese på dette unike programmet. Gjennom engasjerende forelesninger, prosjektarbeid og gode diskusjoner mellom studenter fra privat næringsliv og skatteetaten får du dyp faglig innsikt, blant annet i den forretningsmessige tankegangen bak næringslivets disposisjoner og hvordan internasjonale forpliktelser påvirker norsk skatterett. Samtidig er dette et enestående møtested for dialog mellom praktikere fra offentlig og privat sektor. For tidligere deltagere har studiet gitt en vesentlig kompetanseheving. Det samme kan gjelde deg! Eivind Furuseth

Førsteamanuensis og fagansvarlig for programmene

2


STUDIETS OPPBYGGING Mastergraden er designet for å gi deg dybdeforståelse for problemstillinger som utfordrer både skattefunksjonærer og skattepraktikeren i hverdagen. Den består av seks programmer som du tar over tre år på deltid. Du kan også ta programmene enkeltstående om du ønsker.

PROGRAMMER

ALUMNI – LIVSLANGT NETTVERK

Det tilbys syv delprogrammer, og du må gjennomføre seks av dem for å oppnå graden. Hvert semester settes det opp ett til to programmer. Hvert program er på 15 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig eksamen og prosjektoppgave.

Når du gjennomfører graden blir du en del av Alumni, som er et nettverk for faglig oppdatering, karriereutvikling og livslang læring. Gjennom BI Alumni legger vi til rette for at du enkelt kan vedlikeholde og videreutvikle nettverket fra studiene.

INTENSIVE SAMLINGER De fleste kombinerer studiene med full jobb. Under visningen er derfor konsentrert i tre intensive samlinger per semester. Samlingene går over tre dager og er varierte, med noen av Norges og verdens mest annerkjente forelesere innen sine fagområder, med interaktive forelesninger, case-baserte diskusjoner og gruppearbeid. Hvert semester skriver du en prosjektoppgave.

2019 2020

MÅLGRUPPE

2021

Studiet er høyaktuelt for alle som jobber med skatte– og/ eller avgiftsrett og ønsker en vesentlig kompetanseheving. Rundt to tredeler av deltagerne er normalt fra Skatteetaten, mens den siste tredelen jobber i privat sektor.

2022

Høst: Selskaps- og næringsbeskatning

Vår:

Skatteprosess

Høst: Merverdiavgift I Vår:

Merverdiavgift II eller Transaksjoner og omorganiseringer Høst: Internasjonal skatterett Vår:

Internprising

3


ENKELTPROGRAMMENE Det settes opp syv ulike delprogrammer, og du må gjennomføre seks av dem for å oppnå graden. Du finner detaljerte beskrivelser av programmene på bi.no/skatt.

INTERNASJONAL SKATTERETT – Forstå skattereglene og skattetilpasning i internasjonale forhold Programmet gir en grundig kjennskap til skatteavtaler og deres oppbygging, og til den norske skattelovgivningen vedrørende internasjonale forhold. Du lærer å analysere internasjonale skattespørsmål og forstå samspillet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaleretten.

Programmet gir også innsikt i skattedimensjonene ved internasjonale transaksjoner, samt skatteplanlegging i internasjonale konserner.

INTERNPRISING – Kanskje det viktigste spørsmålet i internasjonal skatterett Programmet vil gi deg forståelse for transaksjoner mellom nærstående parter, samt gi deg detaljert innsikt i de ulike internprisingsmetodene. Du vil videre få god kunnskap om OECDs omfattende retningslinjer vedrørende internprising og tilordning.

Du vil utvikle en kunnskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising i forskjellige bransjer og multinasjonale foretak. En særlig problemstilling som det legges betydelig vekt på er internprisproblematikk knyttet til imaterielle eiendeler.

SELSKAPS- OG NÆRINGSBESKATNING – Forstå næringslivets skattemessige rammebetingelser Her får du detaljert kunnskap om samspillet mellom skatterett, selskapsrett, regnskap og verdsettelse. Du vil se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse, for eksempel EØS-retten. Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt

Høy kvalitet på forelesere og gode nett-verksmuligheter – en kombinasjon som har gitt meg verdifull ny kompetanse. Og som jeg har daglig nytte av i min jobb som ansvarlig for skatt og selskapsstruktur.» JØRN GULBRANDSEN Vice President, Fred Olsen & Co.

4

begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning. Du skal forstå hvilke begrensninger og muligheter skattereglene representerer for næringslivet, og hvordan man i praksis forsøker å tilpasse seg disse skattemessige rammebetingelsene.


SKATTEPROSESS – Behersk reglene som styrer skatte- og avgiftssaker Programmet gir deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du får også inngående kunnskap om regler om klage og endring av skattefastsettelsen, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangs-

midler. Et annet sentralt tema er rettigheter og forpliktelser som følger av den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning.

MERVERDIAVGIFT I – Grunnleggende emner og EU MVA Programmet gir innsikt i hovedprinsippet i merverdiavgiftslovgivning, samt forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett. Reglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet,

og du vil lære hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Du får innsikt i næringslivets avgiftsplanlegging, samt avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

MERVERDIAVGIFT II – Utdypende emner Programmet Merverdiavgift II utdyper flere problemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold. Vi fokuserer på næringslivets og avgiftsforvaltningens

gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner, avgiftsplanlegging og skatteunndragelse på tvers av landegrenser og utfordringene ved kontroll.

TRANSAKSJONER OG OMORGANISERINGER – Store utfordringer for skatteplanlegging og kontroll Her får du et solid teoretisk fundament for å forstå og håndtere kompliserte skattespørsmål ved omorganisering. Programmet gjennomgår de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette.

Mastergraden er et ambisiøst samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Skatteetaten. Sentrale personer i samarbeidet er fagansvarlig Eivind Furuseth fra BI (til høyre) og Sven Rune Greni, seniorskattejurist i juridisk avdeling, Skattedirektoratet. .

En rekke konkrete eksempler vil bidra til forståelse for grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og disposisjoner som betraktes som ulovlig omgåelse. For å forstå grensene vil du få grundig gjennomgang av den forretningsmessige bakgrunnen for å gjøre slike valg.


HANDELSHØYSKOLEN BI – et dynamisk studiested All undervisning foregår ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. BI er en uavhengig vitenskaplig høykole og selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Det moderne bygget i Nydalen har et eget område for executive-studenter. Her finner du flotte «Harvard-auditorier» og sosiale soner for gruppearbeid og nettverking. Samtidig er du del av det pulserende studentlivet på campus. Det legges opp til en dynamisk undervisningsform, med en kombinasjon av forelesninger, case og prosjektarbeid. De intensive heldagssamlingene sørger for at du blir godt kjent med dine erfarne medstudenter, og det er rikelig tid for diskusjoner og nettverksbygging. Studiet vil gi deg en perspektivrik fordypning i et engasjerende fag, og du vil hele tiden følges opp av de fremste ekspertene innen fagfeltet.

Programmet har dyktige forelesere fra inn- og utland, som har delt verdifull kunnskap om viktige fagområder innen skatte- og avgiftsrett. Dette er kunnskap jeg har stor nytte av i mitt daglige arbeid i Skatteetaten. KATRINE FREDRIKSEN Seniorrådgiver, Skatteetaten

6


PRAKTISK INFORMASJON SØKNAD Du søker opptak til hvert enkelt delprogram underveis. Søknader behandles frem til studiestart eller til det er fulltegnet. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad. Du søker på våre nettsider: bi.no/skatt

PRIS

• To års relevant yrkeserfaring der skatt- og avgiftsrett inngår.

FINANSIERING Studiet er berettiget til lån i Statens Lånekasse for Utdanning. 75 % av studentene på Executive Master of Management får studiet helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Mange studenter bruker prosjektoppgaven til å skrive om konkrete problemstillinger for bedriften de er ansatt i. På denne måten vil bedriften få uttelling for investeringen de gjør i den ansattes videreutvikling.

Se til enhver tid gjeldende priser på bi.no/skatt

SPRÅK

OPPTAKSKRAV

Programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk. Det er også noe pensumlitteratur på engelsk.

Denne mastergraden er erfaringsbasert, og derfor kreves både teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. Du må ha fylt 25 år, og i tillegg oppfylle følgende krav: • Fullført bachelorgrad innen økonomisk/administrative eller juridiske fag, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkere kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse som i noen grad kompenserer for mangelfull formell bachelorgrad. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 studiepoeng fra en akkreditert utdanningsinstitusjon.

EKSAMEN Vurderingen på hvert program innebærer å skrive en prosjektoppgave og gjennomføre en eksamen. Du velger selv tema for prosjektoppgaven, og utarbeider en problemstilling innenfor de faglige rammene som gjelder for ditt masterprogram. Oppgaven leveres inn i etterkant av siste studiesamling, og skriftlig eksamen avvikles normalt noen uker senere.


MER INFORMASJON: bi.no/skatt Hege Engholm Sagen Studiekoordinator Tlf: 906 13 721 E-post: hege.e.sagen@bi.no

Handelshøyskolen BI tilbyr over 200 kurs for deg som er i jobb. Fra korte og effektive kurs på få dager til hele mastergrader innen ledelse. Se hele vårt studietilbud på bi.no/videreutdanning

Den eneste norske handelshøyskolen med tre internasjonale akkrediteringer

8

8/2019

Handelshøyskolen BI ble rangert som nummer 37 i Financial Times European Business School Rankings i 2018. BI er den eneste norske handelshøyskolen som har mottatt de tre prestisjetunge internasjonale akkrediteringene EQUIS, AMBA og AACSB. Mindre enn 1% av alle handelshøyskoler i verden har mottatt denne trippel-akkrediteringen.

Profile for BI Norwegian Business School

Spesialisering i skatte og avgiftsrett  

Spesialisering i skatte og avgiftsrett