Page 1


Velkommen til Nustad Barnehage Barnehagens virksomhet er bygget på Lov om barnehager, FNs barnekonvensjon og rammeplanen. Til sammen utgjør disse retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Vårt arbeid er også knyttet opp mot enhet for skole og barnehage sin visjon ”Åpner dører mot verden og framtida”. Barnehage og skole har et felles strategidokument med følgende fokusområder: Ledelse, sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering

Dette er begreper som vi har implementert i vårt arbeid. (områdene kan finnes igjen i årsplanen markert med blått)


Vår visjon Jeg – med de andre Nustad Barnehage har enkeltbarnet i fokus. Ved å ta utgangspunkt i barnets ressurser oppnås mestring, som igjen er et viktig grunnlag for læring. Mestring medvirker til trygghet og god selvfølelse, altså evnen barnet har til å forholde seg til seg selv ”JEG” Et velutviklet ”JEG” er en forutsetning for å utvikle den sosiale kompetansen og gode relasjoner med ”DE ANDRE”

”Alle vennlige følelser overfor andre, kommer fra vennlige følelser overfor seg selv” -Aristoteles-


Vårt verdigrunnlag Nustad - barnehagen med det store mangfoldet Nustad barnehage er en læringsarena med et bredt mangfold. Hos oss har vi barn og personale med ulik kultur, interesser, språk, religion, alder, kjønn og familiebakgrunn. Barnehagen vår skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Vi ser på mangfold som en ressurs, og med en positiv nysgjerrighet til ulikheter lærer barna å håndtere at vi er forskjellige. Barna får en unik mulighet til å utvikle sine perspektiver og få respekt og forståelse for det som er annerledes. Vi vil at barna skal ha evnen til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Forutsetningen for dette er gode samhandlingsprosesser i lek og læring, samt å ta hensyn til hverandre. En god samhandlingsprosess forutsetter anerkjennelse, respekt og likeverd. Dette er holdninger som ligger tilgrunn for vårt arbeid med barna. Hos oss ivaretar vi barns rett til medvirkning. Vi er lydhøre overfor barnas ønsker og innspill i forhold til ulike aktiviteter og prosjekter. På denne måten motiverer vi barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Medvirkning innebærer at vi som voksne er ansvarlige for at det gis tid og rom for å lytte og samtale. I barnehagen vår praktiseres selv-ledelse. Med selvledelse mener vi medarbeiderstyring ut fra verdier. Personalet er gode og tydelige rollemodeller og har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis.


Vårt innhold og oppgaver

Arbeidsmetoder Gjennom hele året jobber vi systematisk med prosjekt hvor vi tilnærmer oss tema fra ulike innfallsvinkler.

Vi bruker Howard Gardners teori om de mange intelligenser som verktøy. Han mener at barnet er født med 8 ulike intelligenser som stimuleres og utvikles gjennom bruk. Gjennom intelligensene blir det synlig hvilke måter barnet lærer best, og vi tilrettelegger ut fra dette. For å kartlegge barnets ressurser bruker vi verktøyet ”ressursanalyse”. Med dette verktøyet og våre observasjoner sikrer vi at enkeltbarnet blir sett i hverdagen. Ressursanalysen brukes som utgangspunkt for foreldresamtaler.


Planarbeidet Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Med utgangspunkt i barnas ulike bakgrunn, interesser, kunnskaper og ferdigheter tilbyr vi et stimulerende og utfordrende miljø for lek, læring og mestring. Dette innebærer også at vi er åpne for impulser fra den lokale, nasjonale og globale verden. Vi støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Disse ressursene er viktige i vårt arbeid med rammeplanens fagområder, og kommer til syne i vårt temaarbeid.

Rammeplanens fagområder:

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknikk

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

Vi velger ut ett eller to fagområder som vi har fokus på i en to-måneders periode. Avdelingene velger tema ut fra hva barnegruppen viser interesse for, og på denne måten får barna innflytelse på sin egen hverdag. Planarbeidet er levende og henger synlig på avdeling. Her ønsker vi innspill og kommentarer fra barn og foresatte. Gjennom av vurdering av planarbeidet og dokumentasjon ivaretar vi barnas og foreldrenes rett til medvirkning.


Aldersinndelte grupper I tillegg til temaarbeid jobber vi i aldersinndelte grupper en uke pr måned. Her jobber vi spesielt med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. I Bamble kommune er språk og lesing et satsingsområde. Vi har fokus på språkopplæring for de minste barna, og dette området er grunnleggende for sosial utvikling og for skrive- og leseferdigheter i skolen.

Det året barnet fyller fem år starter førskolegruppa. I barnehagen vår kaller gruppa seg for ”SUPERHELTENE”. Femåringene har behov for fysisk aktivitet og gruppa er derfor mye på tur. På turene jobber vi med symbol- og begrepslæring, kommunikasjon og sosial kompetanse. Gjennom hele året legger vi stor vekt på skoleforberedende aktiviteter.


Kosthold og fysisk aktivitet

Sjømat og andre sunne matvarer inngår i det daglige mattilbudet vårt. Vi har varmmat en gang i uken, og vi har fisk på menyen minst annen hver uke. Vi har fiskepålegg , annet sunt pålegg, frukt og grønt på bordet hver dag. Vi vil at maten skal oppleves som fristende og spennende slik at barna får lyst til å smake. Mat og måltider blir også brukt som et pedagogisk verktøy i vårt prosjektarbeid. I tillegg til sunt kosthold fokuserer vi på viktigheten av fysisk aktivitet. Vi er mye på tur i nærmiljøet og ønsker å motivere barna til å bli glad i fysisk aktivitet. Ved å fokusere på dette bidrar vi til å skape gode vaner for barna.


Tradisjoner Vi har ulike faste tradisjoner i barnehagen vår (foreldrekaffe, dugnad, luciafeiring, sommerfest med roseseremoni og nissefest). I tillegg til disse er vi åpne og interesserte i å bli kjent med nye tradisjoner knyttet opp til det mangfoldet barnehagen består av.

Våre overgangsrutiner Vi har gode rutiner for oppfølging av barna ved overgang fra liten til stor avdeling. Sammen med barna følger ressursanalysen og annen viktig informasjon. De flerspråklige barna får en mer grundig språk-kartlegging, og denne informasjonen følger med barnet til stor avdeling. Dette gjør det enklere for den nye avdelingen å møte hvert enkelt barn på best mulig måte.

Rødhette – Nustad I løpet av vinteren starter tilvenningsperioden for Rødhette-barna. Her er målet at de skal bli godt kjent med området, barn og personal før de skal over på ny avdeling. De vil da få en dag pr uke ev. annen hver uke, på den avdelingen de skal begynne på.

Klatremus – Nustad Byggene ligger ved siden av hverandre, og barna som skal over får god anledning til å bli kjent på nytt hus i løpet av våren. En gang i uken har avdelingen besøksdag i Nustad, hvor barna får spise og leke på ny avdeling.


Overgang barnehage – skole I februar tar barnehagen kontakt med skolene om hvilke barn som skal begynne. Barnehagen informerer skolen om barn med spesielle behov. I løpet vinter/vår har barnehagen foreldresamtaler med fokus på overgang til skolen. Utgangspunktet for samtalen er ressursanalysen. Denne følger barnet til skolen. I løpet av våren får barna mulighet til å bli kjent med skoleområdet, og vi besøker 1. klasse og SFO. I mai/juni tar skolen initiativ til informasjonsmøte for foresatte på skolen.

Foreldremedvirkning Vi har ulike kanaler hvor foreldrene har muligheter til å påvirke barnehagens hverdag.

Foreldresamarbeid Den daglige dialogen er av stor betydning for oss, og det viktig at alle skal bli møtt med forståelse, respekt, åpenhet og tillit. Ved å få innsikt i familienes ulike bakgrunn skapes nye perspektiver i vårt arbeid.

Samarbeidsutvalg/foreldreråd Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet. Styrer er med som sekretær. Møter 1-2 ganger i året eller etter behov. Saker som tas opp er f.eks årsplan, budsjett eller andre saker som angår barnehagen. Foreldrerepresentantene har også ansvar for å arrangere en årlig fest (juletrefest/vinterfest), samt ansvar for fane og samling til 17. mai-tog. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.


Foreldresamtaler I løpet av barnehageåret vil barnehagen tilby foreldresamtaler. Barn som går i barnehagen får tilbud i løpet av høsten, nye barn får tilbud om våren. Foresatte for femåringene skal i tillegg ha en samtale i løpet av våren. I denne samtalen evalueres ressursanalysen for siste gang. Ved aktuelle saker som ikke bør vente, kan det avtales samtaler utenom.

Foreldremøter Et foreldremøte er et fora der foreldre og personal møtes. Vi arrangerer to møter i året, et på våren for foreldre til nye barn og et på høsten der alle foreldre er invitert.

Vi ønsker at barnehagen skal være et sted for foreldre og foresatte hvor de kan dele tanker om hvordan det er å være småbarnsforeldre.


Årsplan 2012 2013 - Nustad barnehage  

Årsplanen til Nustad barnehage

Årsplan 2012 2013 - Nustad barnehage  

Årsplanen til Nustad barnehage

Advertisement