Page 1

5. WANNER MAG U DE BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR SCHIMMELNAGELS NIET GEBRUIKEN • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de bestanddelen van de zalf (zie Aanvullende informatie in rubriek 9). • Niet gebruiken met andere topische producten (vooral nagellak). Als u een ander product moet gebruiken, vraag dat dan aan uw arts / apotheker. • Niet bij kinderen gebruiken zonder uw arts te raadplegen.

Behandelingsset Canespro® voor schimmelnagels Gebruikshandleiding : Lees de handleiding zorgvuldig door voor u dit product gaat gebruiken. • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 1. WAT BEVAT EEN BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR NAGELS? 1 tube met 10 g Canespro® ureumzalf 40% 22 waterdichte pleisters voor eenmalig gebruik 1 plastic nagelschraper 2. WANNEER MOET EEN BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR SCHIMMELNAGELS WORDEN GEBRUIKT? Een behandelingsset Canespro® voor nagels wordt gebruikt als onderdeel van een topische behandeling van een schimmelinfectie van teen- en vingernagels. 3. HOE WERKT EEN BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR SCHIMMELNAGELS? Canespro® ureumzalf maakt de delen van de nagel die door de schimmel geïnfecteerd zijn selectief zachter, terwijl de gezonde delen intact blijven. De pleisters worden gebruikt om de ureumzalf die op de nagel is aangebracht te bedekken. De schraper wordt gebruikt om de aangetaste delen van de nagel die zacht zijn gemaakt te verwijderen. Zo wordt de nagel voorbereid op een aanvullende antischimmelbehandeling. Het is klinisch bewezen dat de behandelingsset Canespro® voor schimmelnagels veilig en doeltreffend is met zichtbare resultaten binnen 2 - 3 weken. 4. HOE MOET EEN BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR SCHIMMELNAGELS WORDEN GEBRUIKT? Een behandeling met Canespro® ureumzalf moet elke dag zorgvuldig worden uitgevoerd en moet worden voortgezet tot geen geïnfecteerde nageldelen meer kunnen worden verwijderd. Dat duurt gewoonlijk 2 - 3 weken, afhankelijk van de omvang van de nagelmycose en de dikte van de nagel. Was uw handen altijd vóór en na gebruik van de zalf. Volg de hieronder weergegeven stap 1,2 en 3 zorgvuldig op.

6. WELKE VOORZORGSMAATREGELEN MOET U NEMEN Vermijd contact met de ogen, slijmvliezen, wonden en huid. Was uw handen na gebruik van het product. Spoel onmiddellijk met water in geval van toevallige toediening in de ogen, op een wonde of op slijmvliezen. Breng de zalf niet in uw mond of slik ze niet in. Zeg het onmiddelijk tegen uw arts als de zalf per ongeluk werd ingeslikt. In sommige gevallen kan de huid rond de nagel geïrriteerd raken tijdens de behandeling. Als dat bij u gebeurt, vraag dan advies aan uw arts of apotheker. Ze kunnen een zinkpasta aanbevelen om de huid te beschermen of u adviseren om over te schakelen naar een andere pleister of rubber vingerlingen. Elke pleister is voor eenmalig gebruik; gebruik ze niet nog eens. Als u een allergische reactie op de pleister ervaart, kunt u overschakelen naar een hypoallergene pleister of rubber vingerlingen. Indien u het gebruik van de behandelingsset Canespro® voor schimmelnagels stopzet voordat de nageldelen met schimmel volledig verwijderd zijn of indien u geen nabehandeling volgt met een antischimmelbehandeling na verwijdering van de nagel, wordt de schimmelinfectie mogelijk niet volledig behandeld en kan die terugkeren. Indien u nog vragen hebt over het gebruik van dit product, stel ze dan aan uw arts of apotheker. 7. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN? De volgende topische bijwerkingen zijn vastgesteld bij de verwijdering van de ongezonde nageldelen met de behandelingsset Canespro® voor schimmelnagels: lichte huidirritatie, rood worden, zacht worden, afschilferen, plaatselijke huiduitslag, netelroos, blaren, branderig gevoel rond de nagel, contactdermatitis van de huid, nagelaandoening, verkleuring van de nagel. In zeldzame gevallen werd een infectie van de huid rond de nagel vastgesteld. Gelieve uw arts of apotheker in dat laatste geval of in geval van andere bijwerkingen op de hoogte te brengen. 8. HOE BEWAART U EEN BEHANDELINGSSET CANESPRO® VOOR SCHIMMELNAGELS? • Bewaren beneden 30° C. • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 9. AANVULLENDE INFORMATIE Canespro® ureumzalf bevat ureum, witte bijenwas, lanoline, paraffine en silica. 10. FABRIKANT EN DISTRIBUTEUR Fabrikant

Bayer Consumer Care AG Peter-Merian-Strasse 84 CH - 4052 Basel, Zwitserland

Zalf

Assembleur

Bayer Consumer Care AG Peter-Merian-Strasse 84 CH - 4052 Basel, Zwitserland

Behandelingsset Canespro® voor schimmelnagels

Stap 1 Vóór u de zalf aanbrengt, moet de aangetaste hand of voet ongeveer 10 minuten in warm water worden geweekt. Droog grondig af.

Breng de zalf eenmaal per dag op het oppervlak van de geïnfecteerde nagel aan. Breng genoeg aan om de geïnfecteerde nagelgebieden met een dunne laag te bedekken.

Distributeur Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen) Stap 2 De betrokken nagel moet met een pleister worden bedekt. Plaats daarvoor de helft van de pleister voorzichtig over de behandelde nagel en vouw de randen van de pleister dan rond de teen of vinger en druk aan. Knip de pleister in twee voor een kleinere teen- of vingernagel. Let op dat u de kleefzijde van de pleister niet aanraakt met uw vingers of met de zalf. Dat helpt om de pleister beter te laten kleven.

Vouw de andere helft van de pleister over de achterzijde van uw teen of vinger. Vouw de randen van de pleister opnieuw rond de teen of vinger en druk aan. De pleister past als een beschermend kapje over de aangetaste nagel.

Verwijder de pleister om de 24 uur en week de nagel ongeveer 10 minuten in warm water in het bad of in de douche.

Verwijder na het weken de zacht gemaakte geïnfecteerde nagel met de plastic nagelschraper. Houd de plastic nagelschraper stevig vast door alleen de brede handgreep (glad en stomp uiteinde) vast te pakken. Gebruik de puntige en zaagvormige kant voor het schrapen. Reinig de schraper na gebruik altijd grondig met water. Bewaar de plastic nagelschraper tot de behandeling beëindigd is.

11. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN DIE WORDEN GEBRUIKT OP DE DOOS EN ETIKETTEN

Lotnummer

Uiterste gebruiksdatum

Stap 3

Droog de behandelde nagel(s) grondig af. U dient elke dag Canespro® ureumzalf en een nieuwe pleister aan te brengen zoals net in punt 1 - 3 werd beschreven. Nabehandeling na verwijdering van de nagel: Voltooi de antischimmelbehandeling na verwijdering van de geïnfecteerde delen van de nagel met een antischimmelzalf die beschikbaar is bij uw apotheker.

Bewaar beneden 30° C

Product alleen voor gebruik op nagels

Lees de gebruikshandleiding

Niet opnieuw gebruiken

12. DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING VAN DE TEKST November 2012


5. N’UTILISEZ JAMAIS CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES • Si vous êtes allergique à l’urée ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 9). • Ne pas utiliser en même temps que d’autres produits topiques (notamment les vernis à ongles). Si vous devez utiliser un autre produit, demandez conseil à votre médecin / pharmacien. • Ne pas utiliser chez les enfants sans consulter votre médecin.

Canespro® Kit de traitement fongique des ongles Instructions d’utilisation: Veuillez lire attentivement toutes les instructions d’utilisation avant d’utiliser ce produit. • Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. 1. QUE CONTIENT CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES? 1 tube de 10 g Canespro® pommade d’urée 40% 22 emplâtres imperméables à usage unique 1 grattoir pour ongles en plastique 2. DANS QUEL CAS CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES EST-IL UTILISE? Canespro® Kit de traitement fongique des ongles s’utilise dans le cadre d’un traitement topique des mycoses des ongles des orteils et des doigts. 3. QUEL EST LE MODE D’ACTION DE CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES? Canespro® Pommade d’urée ramollit de manière sélective les parties de l’ongle infectées par le champignon, en laissant les parties saines intactes. Les emplâtres sont utilisés pour recouvrir la pommade d’urée appliquée sur l’ongle. Le grattoir est utilisé pour éliminer les parties ramollies et pathologiques de l’ongle afin de le préparer à un traitement antifongique ultérieur. La sécurité et l’efficacité de Canespro® Kit de traitement fongique des ongles ont été cliniquement prouvées: des résultats visibles sont obtenus après 2 - 3 semaines. 4. COMMENT UTILISER CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES? Canespro® Pommade d’urée doit être appliqué soigneusement chaque jour et poursuivi jusqu’à ce qu’aucune partie infectée de l’ongle ne puisse plus être éliminée. La durée du traitement est généralement de 2 à 3 semaines, en fonction de l’étendue de la mycose de l’ongle et de l’épaisseur de l’ongle. Lavez-vous toujours les mains avant et après l’utilisation de la pommade. Suivez attentivement les étapes 1,2 et 3 figurant ci-dessous. Etape 1 Avant d’appliquer la pommade, laissez tremper la main ou le pied atteint(e) dans de l’eau chaude pendant environ 10 minutes. Séchez complètement.

Appliquez la pommade sur la surface de l’ongle infecté, une fois par jour. Appliquez une quantité suffisante pour recouvrir les régions infectées de l’ongle d’une fine couche.

6. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS Evitez tout contact aves les yeux, les muqueuses, les plaies et la peau. Lavez les mains après utilisation du produit. Rincez abondamment avec de l’eau en cas d’administration accidentelle dans les yeux, les plaies ouvertes et les muqueuses. Ne mettez pas de pommade dans votre bouche et ne l’avalez pas. En cas d’ingestion accidentelle de la pommade, prévenez immédiatement votre médecin. Il arrive que la peau entourant l’ongle s’irrite durant le traitement. Si tel est le cas, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien: ils peuvent vous recommander une pâte de zinc pour protéger la peau, ou vous conseiller d’utiliser un autre emplâtre ou un doigtier en caoutchouc. Si vous arrêtez d’utiliser Canespro® kit de traitement fongique des ongles avant d’éliminer les parties de l’ongle infectées par la mycose, ou si vous n’appliquez pas le traitement de suivi antifongique après l’élimination de l’ongle, il se peut que l’infection fongique ne soit pas entièrement traitée et qu’elle réapparaisse. Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 7. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS? Les effets indésirables topiques suivants ont été observés lors de l’élimination des parties infectées par Canespro® Kit de traitement fongique des ongles: légère irritation cutanée, rougeur, ramollissement, desquamation, éruption cutanée localisée, urticaire, vésicules, brûlure autour de l’ongle, dermatite cutanée de contact, affection unguéale, modification de la couleur de l’ongle. Dans de rares cas, une infection cutanée autour de l’ongle a été observée. Si tel est le cas ou si vous ressentez un effet indésirable quelconque, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 8. COMMENT CONSERVER CANESPRO® KIT DE TRAITEMENT FONGIQUE DES ONGLES? • À conserver à une température ne dépassant pas 30° C. • Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 9. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS Canespro® Pommade d’urée contient de l’urée, de la cire d’abeille, de la lanoline, de la paraffine et de la silice. 10. FABRICANT ET DISTRIBUTEUR Fabricant

Bayer Consumer Care AG Peter-Merian-Strasse 84 CH - 4052 Basel, Suisse

Pommade

Assembleur

Bayer Consumer Care AG Peter-Merian-Strasse 84 CH - 4052 Basel, Suisse

Canespro® Kit de traitement fongique des ongles

Distributeur Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen)

Etape 2 L'ongle atteint à enlever doit être recouvert d'un emplâtre. Placez délicatement la moitié de l’emplâtre sur l’ongle traité puis repliez les bords de l’emplâtre autour de l’orteil ou du doigt et appuyez. Si l’ongle du doigt ou de l’orteil est de petite taille, coupez l’emplâtre en deux. Pour assurer une adhérence optimale, veillez à ne pas toucher la surface collante de l’emplâtre avec les doigts ou avec la pommade.

Repliez la seconde moitié de l’emplâtre sur la partie arrière de votre orteil ou doigt. Ensuite, repliez à nouveau les bords de l’emplâtre autour de l’orteil ou du doigt et appuyez. L’emplâtre servira d’envelope de protection pour l’ongle atteint.

11. LÉGENDES DES SYMBOLES UTILISÉS SUR LA BOÎTE ET LES ÉTIQUETTES

Numéro du lot

Date de péremption

A conserver en dessous 30° C

Produit réservé à une utilisation unguéale

Lire les instructions pour l’utilisation

Ne pas réutiliser

12. LA DERNIÈRE DATE À LAQUELLE CETTE NOTICE A ÉTÉ RÉVISÉE EST

Etape 3 Retirez l’emplâtre toutes les 24 heures et laissez tremper l’ongle dans de l’eau chaude − dans le bain ou la douche − pendant environ 10 minutes.

Après avoir laissé tremper l’ongle affecté, enlevez la partie ramollie en utilisant le grattoir pour ongles en plastique. Tenez fermement ce grattoir en utilisant uniquement la large poignée (extrémité lisse et arrondie). Utilisez le côté pointu et ondulé pour gratter. Nettoyez le grattoir soigneusement à l’eau après chaque utilisation. Conservez le grattoir pour ongles en plastique jusqu’à la fin du traitement.

Novembre 2012

Séchez complètement le(s) ongle(s) traité(s). Appliquez chaque jour Canespro® Pommade d’urée ainsi qu’un nouvel emplâtre selon les instructions données aux points 1 - 3 ci-dessus. Traitement de suivi après élimination de l’ongle: Après élimination des parties infectées de l’ongle, appliquez un traitement antifongique sous forme d’une crème antifongique en vente chez votre pharmacien. 81845506

Canespro gebruikshandleiding / instruction d'utilisation  
Canespro gebruikshandleiding / instruction d'utilisation  

Behandelingsset Canespro voor schimmelnagels Canespro Kit de traitement fongique des ongles

Advertisement