Page 1


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

(3

Wðà PÉ­÷©ÉÉÅ ~Él{ÉÒ ¥É{ÉÒ{Éà +É´ÉÒ ¾úlÉÒ lÉà ËHí©ÉlÉÒ +»É¥ÉÉ¥É ±É>{Éà {ÉÉcóÒ..! +É ~ÉiÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWðHí ~É­Å÷~É­÷É ©ÉÖWð¥É ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò [ÉÉÊlÉ, »É©ÉÉWð PÉÉà³ +{Éà ¥ÉÒYð +{ÉàHí ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà Ê´ÉSÉÉ­÷ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ

É»É{ÉÉ ¹ÉÉ»Éà ~ÉÊlÉ +{Éà ~Él{ÉÒ{ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà Ê´É¹É »É¥ÉÅyÉ ­÷¾àúlÉÉà ïÒ `òHíÒ ­÷¾àú Uïà. ʴɹÉÉ»É lÉÚ`òÒ X«É ~ÉU úÒ X«É +{Éà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Ê´É¹ÉÉ»É +Hí¥ÉÅyÉ ­÷¾ lÉà λoÉÊlÉ lÉÉà à Uïà »É¥ÉÅyÉÉà{ÉÉà +iÉyÉÉ«ÉÉâ +ÅlÉ +É´É É­÷É«É Uïà +à Uï ¥É¾Öú ©ÉÉà`òÒ `Äàò]àñeôÒ ¾úÉà«É Uïà. Wðà àl É {ÉoÉÒ. +£í»ÉÉà»É ʻɴÉÉ«É Hí¶ÉÖÅ Hí­÷Ò ¶ÉHílÉ ÉÉ{ÉÒ »ÉX {ÉÉ NÉÖ{ HíÉ«ÉqöÉ{ÉÒ ©ÉqöqöoÉÒ UïàlÉ­÷{ÉÉ­÷{Éà lÉà ÉÉà +É »É¥ÉÅyÉÉà Hí­÷Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà, ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´É XlÉ{ ÷lÉÉà {ÉoÉÒ. ~É­÷oÉÒ Ê´É¹ÉÉ»É HíqöÒ «É ~ÉÉUïÉà £í­

«ÉÖ´ÉÉ{É ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ±ÉLÉlÉ­÷ lÉɱÉÖHíÉ©ÉÉÅ lÉÉ´ÉÒ NÉÉ©É +É´Éà±ÉÖÅ Uïà . l«ÉÉÅ NÉÉ©É Wðà ©ÉÖHàí¶É{Éà ~É­÷iÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ PÉà­÷ ¥É¾ú É ­÷{ÉÉ Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ ©ÉÖ H à í ¶É +É´ÉÒ ~ÉUïÒ NÉÚ©É oÉ> NÉ> lÉà ©ÉÉàlÉÒ§ÉÉ> ´ÉÉhàõ­÷ ­÷¾úà Uï.à ©ÉÖHíà ¶É LÉàlÉÒ Hí­÷à Uï.à ~É­÷SÉÚ­÷iÉ HíÉ©ÉHíÉWð ©ÉÖHàí¶É{ÉÒ qÖö±¾ú{É {ÉÅqÖö. +É´Éà Uïà. ¡ÉÉSÉÒ{É [ÉÉÊlÉ ¡ÉoÉÉ Hí­÷Ò lÉà{ÉÉ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{ÉÖÅ NÉÖWð­÷É{É ©ÉÖWð¥É ©ÉÉà`òɧÉÉNÉ{ÉÉ ±ÉN{ÉÉà »É©ÉÉ{É SɱÉÉ´Éà Uïà. oÉÉàeôÉ »É©É«É ~ɾàú±ÉÉÅ [ÉÉÊlÉ{ÉÒ ´ÉSSÉà Wð oÉÉ«É Uïà. HíÉà> ©ÉÖHíà ¶É{ÉÉ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å HíÉ­÷iÉÉà»É­÷ ±ÉN{É©ÉÉŠʴɱÉÅ¥É{ÉÉ +{Éà ¥ÉÒX ±ÉN{É Wðà´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ

Wð ¥ÉÒWð´É­÷ ¥É{Éà±ÉÉÅ ©ÉÖHíà ¶Éà ©ÉÖHàí¶É{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ có­÷Ò NÉ«Éà±ÉÉà SÉÚ±ÉÉà Wðà{ÉÒ +ÉNÉ ©ÉÚHäí¶É{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Wð±ÉÒ ­÷¾úÒ [ÉÉÊlÉ©ÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É Hí­÷É´ÉÒ Uïà... {Éà Wð±ÉÉ´ÉÒ ­÷¾úÒ Uïà. ¾úlÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ [ÉÉÊlÉ©ÉÉÅ HíÉ>à +à´ÉÒ ¾úX­÷©ÉÉÅ Hí{«ÉÉ ©É³Ò ¶ÉHàí +à©É {ÉÅqÖö ~É­÷iÉÒ{Éà Hí{«ÉÉ ©É³Ò X«É Wðà +à{ÉÖÅ PÉ­÷ Uïà. UïÉàHí­÷Ò »ÉÉ­÷É PÉ­÷{ÉÒ +{Éà »Éɻɭà÷ +É´ÉÒ »ÉŧÉÉ³Ò ±Éà +{Éà +à{ÉÉ mÉiÉ ´É­÷{ÉÉ »ÉÅ»HíÉ­÷Ò ¾ú¶Éà +{Éà +É ±ÉN{É {ÉIíÒ ©ÉÉlÉÉYð{ÉÉ ©ÉÅ Ê qö­÷©ÉÉÅ qöÒHí­÷É Ê´É¶ÉɱÉ{Éà »ÉŧÉÉ³Ò ¶ÉHàí lÉÉà Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ +É´ÉÒ +à´ÉÒ Hí{«ÉÉ +oÉ´ÉÉ lÉÉà Ê´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ ´Éeô{ÉNÉ­÷ LÉÉlÉà ­÷¾àúlÉÉ ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ ©ÉÖHíà ¶É ¾úlÉÉà. »ÉÉNÉ­÷§ÉÉ> +{Éà »ÉÉNÉ­÷§ÉÉ> mÉÒ»É ¾úX­÷©ÉÉÅ ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> ~ÉNÉÒ{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É{Éà ©ÉÖHàí¶É ©É²«ÉÉà l«ÉÉ­à÷ Hí{«ÉÉ ©É³¶Éà ©ÉÖHàí¶Éà ~ÉÉà±ÉÒ»É £íÊ­÷«ÉÉqö©ÉÉÅ ¾Åú»ÉÉ¥Éà{Éà HíÂÖÅ Hàí +©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ

yÉÉ­÷¶ÉÒ+à HíÂÖÅ Hàí "Xà ©ÉÖHàí¶É{Éà £í­÷Ò ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ¾úÉà«É lÉÉà lÉà{Éà mÉÒ»É ¾úX­÷©ÉÉÅ Hí{«ÉÉ ©É³Ò ¶ÉHàí +à©É Uïà !'

lɻɴÉÒ­÷Éà & »ÉÉYðqöð ¥Éà±ÉÒ©É ±ÉN{ÉàSUÖïHí{ÉÒ >SUïÉ ©ÉÖWð¥É [ÉÉÊlÉ +{Éà >nÉ­÷ [ÉÉÊlÉ+Éà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ±ÉN{É »É¥ÉÅyÉÉà oÉÉ«É Uïà. +É´ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ ©ÉÖWð¥É {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ ±Éà´Éeô qàö´Éeô ~ÉiÉ oÉlÉÒ ¾úÉà«É Uïà. +à`ò±Éà +É´ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ +{ÉàHí ±ÉÉàHíÉà »ÉÉ©Éà±É oÉ>{Éà Wðà §ÉÚÊ©ÉHíÉ+Éà §ÉWð´Éà Uïà +à ¾Åú©Éà¶ÉÉ Ê{É»´ÉÉoÉÇ {ÉoÉÒ ¾úÉàlÉÒ. Hàí©É Hàí »É¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ ~ÉÊ­÷~ÉHí´ÉlÉÉ +É´ÉlÉÉ ~ɾàú±ÉÉÅ +É´ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà lÉÚ`òÒ X«É Uïà ~ÉUïÒ lÉà©ÉÉÅ §ÉÉàNÉ ¥É{É{ÉÉ­÷{Éà UïàlÉ­÷´ÉÉ©ÉÉÅ qö­à÷Hí »ÉÉ©Éà±É ¾úÉà«É +à´ÉÒ ¶ÉÅHíÉ HíÉ«ÉqöÉ{Éà oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ­÷¾àúlÉÒ {ÉoÉÒ.

©ÉÖHíà ¶É{Éà +àHí mÉiÉàHí ´É­÷»É{ÉÉà ~ÉÖmÉ Ê´É¶ÉÉ±É Uï.à ©ÉÖHíà ¶É{ÉÒ B©É­÷ ¥ÉmÉÒ»É ´É­÷»É ¾úlÉÒ. lÉà{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ Ê´É¶ÉɱÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ­÷ÉLÉà lÉà´ÉÖÅ HíÉà> ¾úlÉÖÅ {Éʾú. ©ÉÖHàí¶É LÉàlÉÒ{ÉÉ HíÉ©Éà WðlÉÉà +à ` ò ± Éà {ÉÉ{ÉÉà ʴɶÉÉ±É ~Éeôɶà ÉÒ+Éà +{Éà PÉ­÷{ÉÉ B©É­÷ ±ÉÉ«ÉHí ´ÉeôÒô±ÉÉà{Éà »ÉÉá~ÉÒ{Éà WðlÉÉà. ©ÉÖHíà ¶É{Éà £í­÷Ò ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ¾úlÉÉ +{Éà +à`ò±Éà

WðiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖWð¥É ©ÉÖHàí¶É{Éà lÉÉ´ÉÒ{ÉÉ lÉà { ÉÉ »É¥ÉÅ y ÉÒ {ÉÉ{ÉYð§ÉÉ> {ÉÉNÉ­÷§ÉÉ> »ÉÉà±ÉÅHíÒ lÉà{ÉÉ ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ ©É£íÊlÉ«ÉÉ~É­÷É Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉÅ yÉÉ­÷¶ÉÒ§ÉÉ> »ÉÉNÉ­÷§ÉÉ> ~ÉNÉÒ ~ÉÉ»Éà ±É> NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. yÉÉ­÷¶ÉÒ+à HíÂÖÅ Hàí Xà ©ÉÖHàí¶É{Éà £í­÷Ò ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ¾úÉà « É lÉÉà lÉà { Éà mÉÒ»É

+àHí Hí{«ÉÉ Uïà lÉà{ÉÉ ±ÉN{É ©ÉÉ`àò mÉÒ»ÉàHí ¾úX­÷ +É~É´ÉÉ ~Éeàô lÉà©É Uïà. ©ÉÖHàí¶É mÉÒ»É ¾úX­÷ +É~É´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. +à`ò±Éà ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É +{Éà ¥ÉÒX+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÖHàí¶É +©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ WÚð{ÉÉ ´ÉÉeôWð, qÖöNÉÉÇ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅÊqö­÷ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±ÉÉÅ cóÉHíÉà­÷´ÉɻɩÉÉÅ `òÒ{ÉɧÉÉ>{ÉÉ PÉ­à÷ +É´«ÉÉà. +¾úÓ Wðà UïÉàHí­÷Ò ©ÉÖHàí¶É{Éà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ lÉà UïÉàHí­÷Ò{ÉÖÅ {ÉÉ©É {ÉÅqÖö ¾úlÉÖÅ. lÉà ~ÉUïÒ 26-22013 {ÉÉ ­÷ÉàWð ©ÉÖHàí¶É +{Éà {ÉÅqÖö{ÉÉ ±ÉN{É ©ÉÉlÉÉYð{ÉÉ ©ÉÅÊqö­÷©ÉÉÅ £Ýí±É¾úÉ­÷oÉÒ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.

qöÉàhõ ´É­÷»É{ÉÉ Ê´É¶ÉɱÉ{Éà lÉàeôÒ{Éà ~Él{ÉÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ LÉɱÉÒ PÉ­÷{ÉÒ ¥É¾úÉ­÷ C§Éà±ÉÉà ©ÉÖHàí¶É. Wðà mÉÒ»É ¾úX­÷ LÉSÉÔ{Éà {ÉÅqöÖ {Éà ~É­÷i«ÉÉà ¾úlÉÉà. £Ýí±É¾úÉ­÷ Hí­÷Ò{Éà {ÉÅqÖö »ÉÉoÉà ±ÉN{É Hí­÷Ò ©ÉÖHàí¶É lÉà{Éà lÉà{ÉÉ PÉà­÷ ´ÉlÉ{É©ÉÉÅ lÉÉ´ÉÒ ±ÉÉ´«ÉÉà. ( WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 18 )


4)

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

Wð{©ÉHÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ­÷ɾÖú

17-1-2014 oÉÒ 23-1-2014 HíÒÌlɧÉÉ> ¥ÉÒ. ¶Éɾú, ©ÉÉà. 94281 92659 »É{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É ¶ÉÉÅlÉ ÊSÉnÉà k HÖíÅ §É & (NÉ.¶É.»É.) a ©ÉàºÉ & (+.±É.>.) »Éɾú Hí­÷Xà. ´Éà~ÉÉ­÷-{ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ LÉ`ò~É`ò, +É~É{ÉÒ Ê´É°÷yyÉ©ÉÉÅ HíÉà> >º«ÉÉÇ { ÉÉ §ÉÉàNÉ ¥É{ɶÉÉà. HíÉ©ÉHíÉWð e ˻ɾú & (©É. `ò . ) ºÉeô«ÉÅmÉ ­÷SÉɶÉà. +É~Éà JíÉàyÉ ~É­÷ HíÉ¥ÉÚ ­÷ÉLÉ´ÉÉà . »É©ÉWð~ÉÚ ´ ÉÇ H í +É~É{ÉÒ HíÉ«ÉÇHÖí¶É³lÉÉ{ÉÒ +ÅNÉà {É´ÉÉ ~ÉÊ­÷SÉ«ÉÉà oÉɶÉà. HíÉà> ´«ÉÉ´É»ÉÉÊ«ÉHí HíÉ«ÉÉâ Hí­÷Xà . ¡É¶ÉÅ»ÉÉ oÉɶÉà. HíÉ«ÉÉâ ~ÉÚ­÷ÉÅ Hí­÷Ò ¶ÉÖ § É »É©ÉÉSÉÉ­÷ ©É³¶Éà . {É´ÉÒ Ê¥É{ÉWð°÷­÷Ò LÉSÉÉÇ `òɳXà. `ÚÅòHíÉ »É£í³lÉÉ ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ ]ñeô~É Hí­÷¶ÉÉà. «ÉÉàWð{ÉÉ »É£í³ oÉɶÉà. ­÷ÉWðÊHí«É +Å l É­÷{ÉÒ ©ÉÖ » ÉÉ£í­÷Ò oÉɶÉà . ¶ÉÖ§É »É©ÉÉSÉÉ­÷ ©É³¶Éà. ËHí©ÉlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+à Ê´ÉSÉÉ­÷~ÉÚ ´ ÉÇ H í ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí HíÉ«ÉÉâ Hí­÷¶ÉÉà . ´É»lÉÖ{ÉÒ LÉ­÷ÒqöÒ©ÉÉÅ UïàlÉ­÷ÉlÉÉ {Éʾú. lÉ`ò»oɧÉÉ´Éà Ê{ÉiÉÇ«É Hí­÷´ÉÉà. ¡É´ÉÉ»É »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ ´«ÉɴɾúÉÊ­÷Hí HíÉ©É©ÉÉÅ Wð°÷­÷ ~ÉÚ­÷lÉÖÅ yÉ{É ©É³lÉÖÅ ­÷¾àú¶Éà. oÉɶÉà. lÉÉ. 21 oÉÒ 23 : ËSÉlÉÉ, Ê©ÉmÉ ­÷»É ±Éà¶Éà. lÉÉ. 17-18 : ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷ÒoÉÒ ±ÉɧÉ. »mÉÒ ´ÉNÉÇ{Éà A~ÉÉÊyÉ, LÉSÉÇ. {É´ÉÉ Hí­÷É­÷ Hí­÷lÉÉ {Éʾú. ~É­÷Éà~ÉHíÉ­÷, »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ HíÉ«ÉÇ oÉɶÉà. l ©ÉÒ{É & (qö.SÉ.]ñ.oÉ) lÉÉ. 17-18 : ËSÉlÉÉ. »É©É»«ÉÉ, Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷ÒoÉÒ ¶ÉÖ§É-+¶ÉÖ§É Êqö´É»É c Hí{«ÉÉ & (~É.có.iÉ.) Nɧɭ÷ÉlÉÉ {Éʾú. +Él©ÉʴɹÉÉ»É lÉÉ. 17 : »ÉÉÅWðà 4+É´ÉHí{ÉÉ {É´ÉÉ wöÉ­÷ yÉ{É ±ÉÉ§É Hí­÷ɴɶÉà. {ÉÒÊlÉ +{Éà 10 »ÉÖyÉÒ ¶ÉÖ§É. ¶ÉÖJí´ÉÉ­÷, LÉڱɶÉà. ~ÉÖ° ÷º ÉÉoÉÇ{ÉÖÅ yÉÉ«ÉÖÈ £í³ ´É£íÉqöÉ­÷Ò UïÉàeôlÉÉ {Éʾú. ´É»mÉ+àHí©É ¾úÉà´ÉÉoÉÒ »ÉÉà{ÉÉ, SÉÉÅqöÒ, ©É³¶Éà. Wðà HíÉ©É{ÉÉà ¡ÉÉ­Å÷§É Hí­÷¶ÉÉà +ɧÉÚ º ÉiÉ{ÉÒ LÉ­÷Òqö Ò oÉɶÉà . LÉÉÅeô, »É­÷´É»É, eÖÅôNɳҩÉÉÅoÉÒ lÉà©ÉÉÅ »É£í³lÉÉ ©É³¶Éà. Ê{ÉHí`ò{ÉÒ Yð´É{É»ÉÉoÉÒ{ÉÉà ¡Éà © É ©É³¶Éà . HíÉà>©ÉÉÅ ¥Éà Êqö´É»É©ÉÉÅ »ÉÉ­÷Ò ´«ÉÎGlÉ Wð qÖ ö &LÉ, +ÉPÉÉlÉ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ +§«ÉɻɩÉÉÅ ­÷»É ±Éà¶ÉÉà. lÉàYð +É´ÉÒ ¶ÉHàí. ~ɾúÉSá ÉÉeô¶Éà. G«ÉÉ­à÷Hí +Él©ÉʴɹÉÉ»É +ÊlÉÊoÉ +ɴɶÉà. HÖÅí´ÉÉ­÷É{Éà ¡ÉiÉ«É lÉÉ. 18 : +¶ÉÖ§É eô NÉ©ÉNɶÉà. ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí »ÉÖL É- ¥ÉÉÅ»ÉÚ­÷Ò ´ÉÉNɶÉà. Êqö ´ É»É. ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à ÷ ¥ÉÒWð »É©ÉÞÎyyÉ ´ÉyɶÉà. lÉÉ. 19-20 : lÉàʱÉʥɫÉÉ©ÉÉÅ lÉàYð +É~Éà. ~ÉÊ­÷iÉÒlÉÉ ©É©ÉlÉÉ{ÉÒ »É­÷HíÉ­÷Ò HíÉ©É©ÉÉÅ Ê´ÉP{É. lÉÉ. 19 : +¶ÉÖ§É »ÉÉ»ÉÊ­÷«ÉÉ »ÉÉ©Éà £íÊ­÷«ÉÉqö Êqö´É»É. g lÉÖ±ÉÉ & (­÷. lÉ.) »ÉɫɱÉÉ{ÉÉ Hàí»É­÷~É­÷ NÉÉ©Éà lÉÉ. 20 : +¶ÉÖ§É »É©É»«ÉÉ+Éà AHà í ±É´ÉÉ©ÉÉÅ ­÷¾à ú lÉÉ ´É{É­÷ÉWð§ÉÉ> Êqö´É»É. »ÉÅHí`ò SÉÉàoÉ ¥ÉÒX{ÉÒ ©Éqöqö ±Éà¶ÉÉà. +ÉÌoÉHí ©É{É»ÉÖLɧÉÉ>{ÉÉ ±ÉN{É 11 ©ÉÉ»É lÉÉ. 21 : »É´ÉÉ­à÷ 9{ÉÒÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É Hí­÷¶ÉÉà. »ÉÉ­÷É ~ɾàú±ÉÉ SÉÉà`òÒ±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÅWð´ÉÉiÉÒ 00 oÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É Êqö´É»É. ±ÉÉ±É +ÉÌoÉHí ±ÉɧÉÉà ©É³¶Éà. AÊUï{ÉÉ NÉÉ©É{ÉÒ ©É©ÉlÉÉ »ÉÉoÉà oÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. ­Å÷NÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ+Éà©ÉÉÅ lÉàYð +É´ÉÒ {ÉÉiÉÉÅ +É~ɶÉÉà lÉÉà ~É»lÉɶÉÉà. ©ÉÉ{É ~É­÷iÉÒ{Éà »ÉÉ»ÉÊ­÷«Éà +É´Éà ± ÉÒ ¶ÉHàí. ´ÉyɶÉà. {É´ÉÉ ~ÉÊ­÷SÉ«ÉÉà oÉɶÉà. ©É©ÉlÉÉ{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÊlÉ ´É{É­÷ÉWð§ÉÉ>, lÉÉ. 22 : ¶ÉÖ § É ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Ò oÉɶÉà. »ÉÅlÉÉ{É HíÂÖÅ Hí­÷¶Éà. »É»É­÷É ©É{É»ÉÖ L ɧÉÉ>, »ÉÉ»ÉÖ Êqö´É»É. °÷-Hí~ÉɻɩÉÉÅ ´ÉyÉÖ lÉÉ. 21 oÉÒ 23 : HíÉà> ´É»lÉÖ Wð¶ÉÖ¥Éà{É, {ÉiÉÅqö HíÉWð±É¥Éà{É +{Éà ´ÉyÉPÉ`ò oÉÉ«É. NÉÚ©É oÉÉ«É. ©ÉÉ©ÉÉ Wðà ­ ÷ɩɧÉÉ> qö ¾ à ú Wð{ÉÒ b ´ÉÞºÉ§É & (¥É.´É.A.) h ´ÉÞÊ·SÉHí & ({É. «É.) ©ÉÉÅNÉiÉÒ Hí­÷Ò ¶ÉÉ­÷ÒÊ­÷Hí ©ÉÉ{ÉÊ»ÉHí HíÉà> Ê´Éʶɺ`ò, ¡Éà­÷iÉÉqöÉ«ÉÒ ©É¾ún´É{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà¶ÉÉà. mÉÉ»É +É~ÉlÉÉ ¾úlÉÉ. +ÉoÉÒ ~ÉÊ­÷iÉÒlÉÉ ©É©ÉlÉÉ+à ´«ÉÎGlÉ »ÉÉoÉà ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ oÉɶÉà. ©É¾úl´ÉÉHíÉÅ K ÉÉ ´ÉyɶÉà . +É´ÉHí »ÉɫɱÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ ~ÉÊlÉ +É´ÉHí Wð³´ÉɶÉà. {É´ÉÖÅ +ÉÌoÉHí ´ÉÞÎyyÉ{ÉÉà ~±ÉÉ{É »É£í³ oÉɶÉà. »Éɾú»É »É£í³ oÉɶÉà. +ÊyÉHíÉ­÷Ò §ÉÉN«É »ÉÉoÉ +É~ɶÉà. +`ò´ÉÉ«Éà±ÉÉ ´É{É­÷ÉWð§ÉÉ> »Éʾú l É ¹É»ÉÖ ­ ÷ ´ÉNÉÇ{Éà »É©ÉX´ÉÒ +É~É{ÉÉ HíÉ«ÉÉâ HíÉ«ÉÉâ oÉɶÉà. ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí »ÉÖLÉ- ~ÉKÉ{ÉÉ »É§«ÉÉà »ÉÉ©Éà £íÊ­÷«ÉÉqö ~ÉÚ­÷ÉÅ Hí­÷¶ÉÉà. »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ ´ÉÉiÉÒ- ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³¶Éà. ©ÉHíÉ{É-qÖöHíÉ{É©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ´Éà±É Uïà. ´ÉlÉÇ { ÉoÉÒ qÖ ö &LÉ ±ÉÉNɶÉà . ­÷Ò~ÉàË­÷NÉ Hí­÷É´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. yÉ©ÉÇ- qöÉ°÷ §É­à÷±ÉÒ HíÉ­÷ ]ñeô~ÉÉ> ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí HíÉ«ÉÉâ © ÉÉÅ ´«É»lÉ HíÉ«ÉÇ oÉɶÉà. ±É LÉlÉ­÷- Ê´É­÷©ÉNÉÉ©É ­÷¾àú¶ÉÉà. lÉÉ. 19-20 :ï ~ÉÉSÉ{É{ÉÒ i yÉ{ÉÖ & (§É.yÉ.£í.hõ.) ­÷Éàeô A~É­÷ ±ÉLÉlÉ­÷ ~ÉÒ. +à»É. lÉHí±ÉÒ£í ­÷¾àú¶Éà. +ÉÌoÉHí «ÉÉàWð{ÉÉ©ÉÉÅ ]ñeô~É +É>,. ¸ÉÒ ¥ÉÒ. eôÒ. NÉÉàʾú±É m Ê©ÉoÉÖ{É &(Hí.Uï.PÉ.) +ɴɶÉà. »ÉÉ­÷Éà yÉ{É ±ÉÉ§É oÉɶÉà. lÉoÉÉ »`òÉ£í{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ ´Éà~ÉÉ­÷-{ÉÉàHí­÷Ò{ÉÉ HíÉ©É©ÉÉÅ {ÉÉàH í­÷Ò©ÉÉÅ +ÊyÉHíÉ­÷oÉÒ ±ÉÉ§É ~Éà`ÄòÉà˱ÉNÉ Hí­÷Ò ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. +É ´ÉyÉÖ ´«É»lÉ ­÷¾àú¶ÉÉà. +ÉÌoÉHí ±ÉɧÉÉà ©É೴ɶÉÉà. »Éà´ÉÉ{ÉÉ HíÉ«ÉÉâ Hí­÷¶ÉÉà. ´ÉLÉlÉà +Éà ³ Hí-Uï É ­÷qö ´ÉSSÉà ©É²«ÉÉ Hí­÷¶Éà. ©É¾ún´É{ÉÉ HíÉ«ÉÉâ ~ÉÚ­÷ÉÅ ±ÉÉNÉiÉÒ©ÉÉÅ LÉáSÉÉ>{Éà ©É¾ún´É{ÉÉà ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÒ `Ã É ò´Éà ­ ÷É HíÉ­÷{Éà Hí­÷¶ÉÉà. ©ÉHíÉ{É-qÖöHíÉ{É©ÉÉÅ ­÷Ò~ÉàË­÷NÉ Ê{ÉiÉÇ«É ±ÉàlÉÉ {Éʾú. ©É¾àú©ÉÉ{É ~ÉÉà±ÉÒ»Éà +`òHíÉ´ÉÒ ¾úlÉÒ. HíÉ­÷ Hí­÷ɴɶÉÉà. ­÷ÉWðHíÒ«É ´«ÉÎGlÉ{Éà {É´ÉÒ +ɴɶÉà. yÉÉÌ©ÉHí HíÉ©É©ÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅ SÉɱÉHí ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ +ÅyÉÉ­÷É©ÉÉÅ HíÉ­÷ Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò »ÉÉá~ÉɶÉà. ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí ´ÉÉ~É­÷¶ÉÉà . lÉÉ. 17-18 : ©ÉÖHíÒ §ÉÉNÉÒ UÚï`àò±É. »É©É»«ÉÉ AHàí±ÉɶÉà. »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉà »ÉÉoÉ lÉʥɫÉlÉ {É­÷©É. HíÉ­÷{ÉÒ lɱÉÉ»ÉÒ ±Éà l ÉÉ ©É³¶Éà . lÉÉ. 21 oÉÒ 23 : j ©ÉHí­÷ & (LÉ.Wð.) HíÉ­÷©ÉÉÅoÉÒ =ÎN±É¶É qöÉ°÷{ÉÒ 345 LÉSÉÉÇ+Éà ´ÉyɶÉà. +ÉÌoÉHí ¥ÉÉ¥ÉlÉà ©É¾ún´É{ÉÉà ¥ÉÉà`ò±É +{Éà ʥɫɭ÷{ÉÉ 72 `òÒ{É d HíHÇí & (eô. ¾ú.) Ê{ÉiÉÇ « É ±Éà ¶ ÉÉà . ¶ÉÉÅ l É ÊSÉnÉà ©É³Ò HÖ í ±É °÷Ê~É«ÉÉ §ÉÉNÉÒqöÉ­÷ ~É­÷ +ÉÅyɳÉà Ê´ÉSÉÉ­÷~ÉÚ ´ ÉÇ H í HíÉ«ÉÉâ Hí­÷Xà . 1,10,700{ÉÒ ËHí©ÉlÉ{ÉÉà ʴɹÉÉ»É ­÷ÉLÉlÉÉ {Éʾú. {ÉÉiÉÉÅHíÒí«É ´Éà~ÉÉ­÷©ÉÉÅ §ÉÉNÉÒqöÉ­÷oÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉɧÉ. ´«É´É¾úÉ­÷©ÉÉÅ LÉÚ ¥ É »ÉÉ´ÉSÉà l ÉÒ ´ÉÉ­÷»ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà AOÉ ¥É{ÉlÉÉ {Éʾú. =ûÎN±É¶É qöÉ°÷{ÉÉà WðooÉÉà +{Éà HíÉ­÷ ­÷ÉLÉ´ÉÒ. ¾úÉoÉ ~É­÷{ÉÉ HíÉ«ÉÉâ ~ÉÚ­÷ÉÅ +É~É ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHílÉÉ »É©ÉWð¶ÉÉà. ©É³Ò HÚí±É HÚíÊ­÷«ÉÉ 4,10,700 Hí­÷¶ÉÉà. HÖí`ÖÅò¥É{ÉÒ Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò »É­÷HíÉ­÷Ò HíÉ©É©ÉÉÅ »ÉÉ´ÉyÉ ­÷¾àúXà. {ÉÒ ËHí©ÉlÉ{ÉÉà ©ÉÖtöÉ©ÉÉ±É ±ÉLÉlÉ­÷ Ê{ɧÉɴɶÉÉà. Ê~ÉlÉÉ{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ oÉɶÉà. lÉÉ. 19-20 : ´Éɾú {É LÉSÉÇ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà Wð~lÉ Hí­÷Ò NÉÖ{ÉÉà qöÉLÉ±É ¶ÉÖ§É HíÉ«ÉÇ oÉɶÉà. {É´ÉÉ +ÉÌoÉHí oÉÉ«É. Hí­à÷±É Uïà.

­÷ɾÖú ´ÉJíNÉÊlÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉà Oɾú Uïà. ­÷ɾÖú ¾Åú©Éà¶ÉÉ +É~ÉiÉ{Éà qÖö&LÉ, »ÉÅlÉÉ~É +É~Éà Wð lÉà´ÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. ­÷ɾÖú +É~ÉjÅ ~ÉlÉ{É Hí­÷É´Éà lÉà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ~ÉiÉ »ÉÉSÉÒ {ÉoÉÒ. Wð{©É HÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ­÷ɾÖú{ÉÒ Î»oÉÊlÉ ¥É­÷ɥɭ÷ SÉHíɻɴÉÒ Xà>+à. Wð{©É{ÉÉ SÉÅröoÉÒ NÉiÉlÉÉ ­÷ɾÖú UïdÉ +oÉ´ÉÉ ¥ÉÉ­÷©ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ­÷ɾÖú ¾úÉà«É lÉÉà lÉà ´«ÉÎGlÉ Yð´É{É©ÉÉÅ »É£í³lÉÉ{ÉÉ Ê¶ÉLÉ­÷Éà »É­÷ Hí­à÷ Uïà. +É´ÉÒ ´«ÉÎGlÉ »ÉɾúÊ»ÉHí, ¡ÉlÉÉ~ÉÒ ¾úÉà«É Uïà. »É­÷HíÉ­÷©ÉÉÅ ASSÉ ¾úÉàtöÉà +{Éà ¡ÉÊlɺcóÉ ©Éà³´Éà. yÉ{É´ÉÉ{É, »ÉÅ~ÉÊnÉ´ÉÉ{É ¥É{Éà. Wð{©É HÖÅíeô³Ò{ÉÉ UïdÉ-A~ÉSÉ«É »oÉÉ{É©ÉÉÅ ­÷ɾÖú ¾úÉà«É lÉÉà ¶ÉmÉÚ+Éà{ÉÉà {ÉÉ¶É Hí­÷Ò Yð´É{É{ÉÉ qö­à÷Hí KÉàmÉà Ê´ÉWð«É +~ÉÉ´Éà Uïà. Wð{©É HÖÅíeô³Ò{ÉÉ ¥ÉÉ­÷©ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ­÷¾àú±ÉÉà ­÷ɾÖú ¶ÉÖ§É £í³ +É~Éà {Éʾú. HíÉ«ÉqöÉHíÒí«É SÉÖÅNÉɱɩÉÉÅ £í»ÉÉ´Éà. Wðà±É©ÉÉÅ ~ÉiÉ yÉHàí±ÉÒ ¶ÉHàí. ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ~ÉlÉ{É Hí­à÷. Wð{©É HÖÅíeô³Ò{ÉÉ ¡ÉoÉ©É §ÉÉ´É©ÉÉÅ SÉÅrö ¾úÉà«É +{Éà SÉÅröoÉÒ ¥ÉÉ­÷©Éà +à`ò±Éà Hàí ¥ÉÉ­÷©ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ­÷ɾÖú ¥ÉàcóÉà ¾úÉà«É lÉÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà »ÉnÉÉ{ÉÉ Ë»É¾úÉ»É{Éà ¥Éà»ÉÉeàô Uïà. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ »É´ÉÉânÉ©É Ê¶ÉLÉ­à÷ ¥Éà»ÉÉeàô Uïà. Wð{©É HÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ ­÷ɾÖú-HàílÉÚ{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Hàí{rö §ÉÉ´É Hàí ÊmÉHíÉàiÉ §ÉÉ´É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÉoÉà ¾úÉà«É lÉÉà ­÷ÉWðHíÉ­÷iÉ©ÉÉÅ yÉÉ­÷Ò »É£í³lÉÉ ©É³à. »´É. >ûÎ{qö­÷É NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ Wð{©É HÖÅíeô³Ò©ÉÉÅ »ÉÉlÉ©ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ SÉÅrö +{Éà SÉÅröoÉÒ ¥ÉÉ­÷©Éà ¶ÉÖJí-­÷ɾÖú ¾úlÉÉÅ. +É©É Wð{©É HÖÅíeô³Ò{ÉÉ UïdÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ­÷ɾÖú+à AVWð´É³ ­÷ÉWðÊHí«É HíÉ­÷HíÒÌqö PÉeôÒ +É~ÉÒ. (Jí©É¶É)

Wðà©É{Éà Wðeàô±ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ~É­÷lÉ Hí«ÉÉâ

+©ÉÞlɱÉÉ±É Ê~ÉmÉÉàeôÉ{Éà ËHí©ÉlÉÒ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ©É³lÉÉ lÉà+Éà+à "»É©É«É' HíÉ«ÉÉDZɫɩÉÉÅ Wð©ÉÉ Hí­÷É´Éà±É, Wðà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É{ÉÉ +»É±É ©ÉÉʱÉHí §É­÷lɧÉÉ> ­÷É~ÉÖ¶ÉÉ{Éà »ÉÖ¡ÉlÉ Hí­÷Ò ­÷ÂÉ ­÷ÂÉ Uï.à lɻɴÉÒ­÷ & ´ÉWÖð§ÉÉ> ¡ÉX~ÉÊlÉ »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É +©ÉÞlɱÉÉ±É Ê~ÉmÉÉàeôÉ{ÉÉ ¾ú»lÉà ~É­÷lÉ ­÷Éeà ô A~É­÷ +É´Éà±É NÉÉ«ÉmÉÒ ~ÉÉHÇí©ÉÉÅ Hí­÷à±É ¾úlÉÉà. +©ÉÞlɱÉÉ±É ~ÉÒ. Ê~ÉmÉÉàeôÉ ­÷¾úà Uï.à Wðeàô±ÉÖÅ ~ÉÉHíÒ`ò +»É±É lÉÉ­÷ÒLÉ 11 X{«ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ­÷ÉWà ð ©ÉÉʱÉHí{Éà ~É­÷lÉ Hí«ÉÖÈ ¥É~ÉÉà­÷à 1 ´ÉÉN«Éà ¥ÉáHí©ÉÉÅoÉÒ ~Éä»ÉÉ ±É> +É A~É­÷ÉlÅ É +ÉWð Êqö´É»Éà PÉà­÷ ~É­÷lÉ £í­÷lÉÉ ¾úlÉÉ l«ÉÉ­à÷ ¶É¾àú­÷{ÉÒ »É´ÉÉâqö«É »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ©ÉÉÅ ­÷¾úàlÉÉ eôÉ.è ~ÉÒ. +à`ò±Éà Hàí lÉÉ. 11 {ÉÉ ­÷ÉWà ð »É´ÉÉ­à÷ Yð. qöɶà ÉÒ{ÉÉ PÉ­÷ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ {ÉÉàÊHí«ÉÉ eôÉ.è ÷~ÉÅSÉÉà±ÉÒ »Éɾàú¥É{ÉÉ qö´ÉÉLÉÉ{ÉÉ HÅí~É{ÉÒ{ÉÉà +àHí ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ­÷»lÉÉ ~É­÷ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ §É­÷lɧÉÉ> +Å¥ÉɱÉɱɧÉÉ> ~Éeàô±ÉÉà Xà«ÉÉà. lÉà+Éà+à +É ©ÉÉà¥ÉÉ>±É LÉÅyÉÉ­÷{Éà ­÷»lÉÉ ~É­÷oÉÒ ©É°÷iÉ Hí±É­÷{ÉÖÅ ±É> ±ÉÒyÉÉà +{Éà »ÉÒyÉÉ Wð "»É©É«É' +àHí ~ÉÉHíÒ`ò ©É²«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å +É ~ÉÉHíÒ`ò HíÉ«ÉÉDZɫÉ{ÉÒ +ÉàÊ£í»É ~É­÷ +É´«ÉÉ +{Éà §É­÷lɧÉÉ>+à lÉÖ ­ ÷lÉ "»É©É«É' "»É©É«É' HíÉ«ÉÉDZɫɩÉÉÅ +É ©ÉÉà¥ÉÉ>±É HíÉ«ÉÉÇ±É«É A~É­÷ +É´ÉÒ Wð©ÉÉ Hí­÷É´«ÉÖ.Å Wð©ÉÉ Hí­÷É´ÉÒ Wðà HíÉ>à ´«ÉÎGlÉ{ÉÉà ¾úÉ«à É +É ~ÉÉHíÒ`ò©ÉÉÅ ­÷ÉHà íeôÉ °÷Ê~É«ÉÉ 455 lÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà ~É­÷lÉ Hí­÷Ò qàö´ÉÉ WðiÉÉ´«ÉÖ.Å {ÉÒ {ÉÉà`òÉà ¾úlÉÒ. +àHí »ÉÒ©É HíÉeÇô l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö Wð©à É{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É LÉÉà´ÉÉ«ÉÉà ¾úlÉÒ. ¥ÉáHí©ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ §É«ÉÉÇ{ÉÒ »±ÉÒ~É ¾úlÉÉà lÉà §É­÷lɧÉÉ> ±ÉK©ÉiɧÉÉ> ~É­÷oÉÒ Wð{à ÉÖÅ ~ÉÉHíÒ`ò LÉÉà´ÉÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ ­÷É~ÉÖ¶ÉÉ Wð+ à Éà ¶É¾àú­÷©ÉÉÅ {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É lÉà©É{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇí Hí­à÷±É +{Éà Wð©à É{ÉÖÅ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±É V«ÉÉàÊlÉ{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ ­÷¾úà ~ÉÉHíÒ`ò LÉÉà´ÉÉ«Éà±É ¾úlÉÖÅ lÉà HíÉWð±É Uïà lÉà+Éà ~ÉiÉ "»É©É«É' HíÉ«ÉÉDZÉÉ«É ]àñ­÷ÉàKÉ´ÉÉ³É ­÷ÉWÖð§ÉÉ> ´ÉÉà­÷É{Éà A~É­÷ +É´«ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É "»É©É«É' HíÉ«ÉÉDZɫÉà ~É­÷lÉ Hí«ÉÖ.È LÉÉà´ÉÉ«ÉÉà ¾úÉà´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hí­÷Ò. "»É©É«É' A~É­÷ ±ÉÉà H íÉà { Éà "»É©É«É'©ÉÉÅ +©ÉÞlɱÉÉ±É Ê~ÉmÉÉàeôÉ Wðà +à`ò±ÉÉà ¥ÉyÉÉà ʴɹÉÉ»É Uïà Hàí lÉà©É{Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É Wð©ÉÉ Hí­÷É´ÉÒ NÉ«ÉÉ lÉà Wðeàô±É ´É»lÉÖ "»É©É«É' HíɱÉÉǫɱɩÉÉÅ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É §É­÷lɧÉÉ> ­÷É~ÉÖ¶ÉÉ{ÉÉà +É´ÉÒ Wð©ÉÉ Hí­÷É´ÉÒ X«É Uïà +{Éà ¾úlÉÉà. +ÉoÉÒ LÉÉlÉ­÷Ò Hí­÷Ò §É­÷lɧÉÉ> "»É©É«É' lÉà{ÉÉ ©ÉÖ³ ©ÉÉʱÉHí{Éà ¶ÉÉàyÉÒ ­÷É~ÉÖ¶ÉÉ{ÉÉà {ÉÉàÊHí«ÉÉ-»ÉÒ.-5 ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ~É­÷lÉ Hí­à÷ Uïà.


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

(5

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ±ÉÉàHí»ÉÅNÉÒlÉà +Éà»HíÉ­÷ +à´ÉÉàeôÇ {ÉÒ eàô±ÉÒ+à eÅôHíÉ qöÒyÉÉ& "¶É¥qö- »ÉÉʾúl«É - HíÊ´Él´É{ÉÒ ~ÉÉÅSÉ ~ÉàhõÒ{ÉÒ A~ÉÉ»ÉHí ©ÉÚ³Ò ¥ÉÉàKÉÉ{ÉÒ eàô±ÉÒ{ÉÒ ~É­Å÷~É­÷É.'

XWð­÷©ÉÉ{É ]ñɱÉÉ´ÉÉeôÒ ±ÉÉàHí NÉÉ«ÉHí & +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ ~ÉÚ­÷ ©ÉÚ³Ò ~É­÷©ÉÉ­÷, WðNÉlÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÉ XiÉ, - {É­÷~É`òÉ yÉ­÷ Ê{É~ÉWðà, V«ÉÉÅ HíÊ´É+Éà{Éà HàíHíÉiÉ. ©ÉÖ ³Ò NÉÉ©É Ê´ÉºÉà ­÷ÉWðHíÊ´É{ÉÒ eàô±ÉÒ lÉ­÷ÒHàí ¾úÊ­÷­÷»É OÉÅoÉ{ÉÉ ¡ÉHíɶÉ{É HíÊ´É´É­÷ qö±É~ÉlÉ­÷É©Éà Hí¾àú±É +Éà ³ LÉÉlÉÒ. +hõ ô É ­÷©ÉÉÅ +{Éà ¾úÊ­÷­÷»É{ÉÉ ~ÉÉcó {ÉÉà HíÊ´É­÷ÉWð »É©ÉOÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ NÉÚÅWðlÉÉ qÖ ö ¾úÉà +à »ÉÉoÉÇ H í Uïà . »Éä H íÉ©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ q ö É {ÉYð ¥ÉÉà KÉÉ §ÉÚWð Hí­÷{ÉÉ­÷ ʶɴÉqöÉ{ÉYð ]ñÉ ±ÉÉ´ÉÉeô {ÉÒ yÉ­÷lÉÒ +à »ÉÉʾúl«É +{Éà ±ÉÉà H í ~ÉÉcó¶ÉɳɩÉÉÅ ËeôNɳ +{Éà ¥ÉÉàKÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ +SɱÉqöÉ{É »ÉÅNÉÒlÉ{Éà Wðà`ò±ÉÉ Hí±ÉÉHíÉ­÷Éà Ë~ÉNÉ±É ´ÉÞ W ð§ÉɺÉÉ{ÉÉà ¥ÉÉàKÉÉ+à ¾úÊ­÷­÷»É{ÉÉ KÉàmÉà +§«ÉÉ»É Hí­÷Ò SÉÚG«ÉÉ ¾úlÉÉ. ¡ÉSÉÉ­÷ ¡É»ÉÉ­÷ +{Éà ±ÉÉàHíÉà{ÉÒ ¶É¥qöÉÅHí{É »É©ÉÉWð »ÉÅ N Écó { É +{Éà ¸ÉyyÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉ­÷Éà WðNÉqöÒ¶É Hàí. NÉhõ´ÉÒ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉ ¾àúlÉÖoÉÒ lÉà+Éà+à ¾úHí­Ê­÷÷´­ÉÉ÷»É{ÉÒ ©ÉÉ`àò Uïà±±ÉÉ ´ÉÒ»É ©ÉÉà. 98255 61756 +ÊLÉ±É Ë¾úqö SÉÉ­÷iÉ ´É­÷»ÉoÉÒ +Ê´É­÷lÉ ¾úÊ­÷­÷»É +É~«ÉÉ Uïà lÉà`ò±ÉÉ HíqöÉSÉ »ÉÅ©Éà±É{É ©ÉÖ³Ò©ÉÉÅ »É©É»lÉ NÉÉ{É{ÉÖÅ »É©ÉOÉ NÉÖWðô­÷ÉlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉ{Éà +{«É ~ÉÅoÉHí©ÉÉÅoÉÒ NÉÉ©É{ÉÉ {Éà l ÉÞ l ´É ¾à ú có ³ ¾úÉ±É +ʧɫÉÉ{É SɱÉÉ´ÉÒ {ɾúÓ ©É²«ÉÉ ¾úÉà«É +{«É «ÉÉàWðà±É ¾úlÉÖÅ. ­÷ÂÉ Uïà . lÉà A~É­÷ÉÅ l É ~ÉÚV«É §ÉNÉlÉ ¥ÉÉ~ÉÖ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©ÉÉÅeô´É­÷É«ÉYð{ÉÒ ~ÉÅ o ÉHí{ÉÉ ±ÉÉà H í hõ É ³Éà © ÉÉÅ

«ÉÉàNÉà¶ÉqöÉ{É ¥ÉÉàKÉÉ & NÉÉä­÷´É ~ÉÖ­÷»HíÉ­÷oÉÒ {É´ÉÉÊWðlÉ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ SÉÉ­÷iÉ Hí±ÉÉyÉ­÷. ¶É¥qöÉà © ÉÉÅ +{Éà »ÉÚ ­ ÷{ÉÉ (HíÊ´É HíÉNÉ) +{Éà Beô É iÉ©ÉÉÅ lÉà { ÉÉ ©ÉÚ ³ ©ÉÉÅ ¶ÉÅ H í­÷qöÉ{ÉYð +{É{«É ]ñɱÉÉ´ÉÉeô{ÉÒ ]ñ±ÉHí qàöLÉÉ«É §ÉÉ´ÉÖHí ¾úlÉÉ lÉà+Éà ¸Éàºcó ©Éà©ÉÉ{ÉNÉlÉÒ ©ÉÉ`àò ©ÉÖ³ÒUïà. HíoÉ{É-~Écó{É, ±ÉàLÉ{É, NÉhõ ´ ÉÉeô É {Éà ´ÉLÉÉiÉlÉÉ. NÉÉ«É{É©ÉÉÅ, ´ÉÉqö{É, {ÉÞl«É ¡É§ÉÖ q öÉ{ÉYð ʶɴÉ{ÉÉ CÌ©É +{Éà §ÉɴɻɩÉÉÊyÉ A~ÉÉ»ÉHí ¾ú l ÉÉ Ê¶É´É{ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É »ÉÖ y ÉÒ Ê»ÉyyÉ oÉ«Éà ± ÉÉ lÉoÉÉ ©É¾úÉ~ÉÖ°÷ºÉÉà{ÉÒ yÉ­÷lÉÒ +à`ò±Éà ©ÉÉÅ e ô ´ É­÷É«É{ÉÒ +{Éà H í ]ñɱÉÉ´ÉÉeô. HíÊ´ÉlÉÉ+Éà +{Éà UÅïqöÉà{ÉÒ ]ñÉ ±ÉÉ´ÉÉeô { ÉÖ Å ©ÉÖ³ Ò ­÷SÉ{ÉÉ Hí­à÷±É Uïà. ©ÉÚ³Ò NÉÉ©É V«ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É ­÷ÉV«É{ÉÉ ­÷ÉV«É HíÊ´É ©ÉÉÅeô´É­÷É«ÉYð +{Éà »É¾úX{ÉÅqö ʶɴÉqöÉ{É ¡É§ÉÖqöÉ{É ¥ÉÉàKÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ qàö´É³{ÉÒ Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ >SUïÉoÉÒ µÉWð~ÉlÉ÷ yÉX+Éà { ÉÉ ~Éeô U ïÉ«ÉÉ ~ÉÉcó¶ÉɳɩÉÉÅ HíÊ´Él´É{ÉÉà ¸ÉyyÉɳÖ{ÉÉ Êqö±É{Éà ~É­÷©É +§«ÉÉ»É Hí­÷Ò ©ÉÖ³ Ò{ÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà ¶ÉÒlɳlÉÉ +É~Éà ­÷ÉV«É HíÊ´É lÉ­÷ÒHàí HíÊ´Él´É Uïà . ©ÉÖ ³ Ò{ÉÒ yÉ­÷lÉÒ ¶ÉÎGlÉ +{Éà Ê{ɺcóÉ lÉà©ÉWð ¶ÉÚ ­÷´ÉÒ­÷Éà, HíÊ´É+Éà +{Éà »Él«É´ÉHílÉÉ lÉ­÷ÒHà í {ÉÒ Hà í HíÉiÉ (Hà í -+¹É) ©ÉÉ`à ò +Éà³LÉ yÉ­÷É´ÉlÉÉ ¾úlÉÉ AVWð´É >û Ê lɾúÉ»É »ÉÉʾúÎl«ÉHí Hàí HíÊ´ÉlÉÉ{ÉÒ yÉ­÷É´Éà Uïà. §ÉÚÊ©É©ÉÉÅ lÉà+Éà Ê{ÉiÉÉÇ«ÉHí ©ÉÖ³Ò NÉÉ©É©ÉÉÅ »ÉÉà³ lÉ­÷ÒHà í ~ÉiÉ ­÷¾à ú lÉÉ. ¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ Ê´ÉwöÉ{É SÉÉ­÷iÉ ¡É§ÉÖqöÉ{ÉYð Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ£íHí HíÊ´É+Éà ´É»ÉlÉÉ ¾úlÉÉ +{Éà lÉà+Éà ~ÉiÉ Ê¶É´É¶ÉÎGlÉ{ÉÉ Wðà{ÉÒ AVWð´É³ ~É­Å÷~É­÷É Uïà A~ÉÉ»ÉHí ¾úlÉÉ. +à ­÷ÒlÉà ©ÉÖ ³ Ò©ÉÉÅ ¥ÉÉà K ÉÉ{ÉÒ eà ô ± ÉÒ ¥ÉÉàKÉÉ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{ÉÖÅ Ê{ÉiÉÉÇ«ÉHí +à ` ò±Éà +à Wð©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÚÊ©ÉHíÉ©ÉÉÅ ¡ÉqöÉ{É ©ÉÉà`òÖÅ Uïà. HíÊ´É+Éà, »ÉÉʾúl«ÉHíÉ­÷Éà{ÉÉ »ÉÅ l É ©É¾úÉl©ÉÉ »ÉÅ´ÉÉqöÉà +{Éà [ÉÉ{ÉÒ HíÊ´É+Éà{ÉÖÅ >¹É­÷qöÉ»ÉYð ­÷ÊSÉlÉ càóHíÉjÅ NÉiÉÉlÉÖ.Å ¥ÉÉàKÉÉ{ÉÒ eàô±ÉÒ ¶ÉÅHí­÷qöÉ{ÉYð qàöoÉÉ »ÉÅ~ÉÉÊqölÉ

-HíÊ´É qö±É~ÉlÉ­÷É©É ©ÉÉHÇí{eô ¥ÉÉ´É{ÉÒ, ¾úÊ­÷­÷»É, qàöÊ´É«ÉÉiÉ, »ÉÉà{É±É SÉɱÉÒ»ÉÉ, ¶ÉÎGlÉ SÉɱÉÒ»ÉÉ, {É©ÉÇqöÉ ±É¾à ú ­÷Ò Wðà ´ ÉÉ SÉÉ­÷iÉÒ »ÉÉʾúl«É{ÉÉ ¡ÉHíɶÉ{ÉÉà Hí­÷Ò{Éà ¶É¥qö{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ ]ñɱÉÉ´ÉÉeôÒ WÖð´ÉÉ{É +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ Wðà©É{ÉÉ +{Éà +É­÷ÉyÉ{ÉÉ NÉÒlÉÉà +Éà»HíÉ­÷ +à´ÉÉàeÇô ©ÉÉ`àò {ÉÉèÊ©É{Éà`ò oÉ«ÉÉÅ. Hí­à÷±É Uïà. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ©É¶É¾Úú­÷ «ÉÉàNÉà¶É +SɳqöÉ{É eôÉ«É­÷É©ÉÉÅ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ ¥ÉÉàKÉÉ »ÉÉʾúl«É{ÉÉ KÉàmÉà qàö¶É- ´ÉÉiÉÒoÉÒ ±ÉÉà H íÉà { Éà yÉ©ÉÇ , ±ÉÉà H íNÉÉ«ÉHí +ÉÊqöl«É Ê´Éqàö¶É©ÉÉÅ ±ÉÉàHí»ÉÉʾúl«É{ÉÉ »ÉÅ»HíÉ­÷ +{Éà »ÉÉʾúl«É{ÉÒ NÉhõ´ÉÒ{ÉÉ ¥Éà NÉÒlÉ ´ÉÉlÉÉà o ÉÒ ±ÉÉà H íÉà © ÉÉÅ +Éà»HíÉ­÷©ÉÉÅ {ÉÉèÊ©É{Éà`ò oÉ«Éà±É +ÉHíºÉÇ i É Wð©ÉÉ´ÉÒ{Éà Uïà . HíÉ©É»ÉÖ m É pÉÒeô Ò ©ÉÉÅ ±ÉÉàHíSÉɾú{ÉÉ ©Éà³´ÉÒ ­÷ÂÉ +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ{ÉÉ ¥Éà NÉÒlÉÉà Uïà . Hí±ÉÉHíÉ­÷ +{Éà "¾ú­÷ ¾ú­÷ ©É¾úÉqàö´É' +{Éà ±ÉÉàHí»ÉÉʾúl«ÉHíÉ­÷ lÉ­÷ÒHàí "+«ÉNÉÒ­÷Ò {ÉÅqöÒ{ÉÒ' Uïà. Wðà lÉà+Éà{Éà NÉÖWð­÷ÉlÉ ­÷ÉV«É ¥ÉÅ{Éà {ÉÉèÊ©É{Éà`ò oÉ«ÉÉ Uïà. {ÉÉ`ò¬ +àHàíeô©ÉÒ lÉ­÷£íoÉÒ +Éà»HíÉ­÷©ÉÉÅ {ÉÉèÊ©É{Éà`ò oÉ{ÉÉ­÷ NÉÖWð­÷ÉlÉ ­÷ÉV«É »É­÷HíÉ­à÷ ¡ÉoÉ©É NÉÖW ð­÷ÉlÉÒ NÉÉ«ÉHí NÉÉä­÷´É ~ÉÖ­÷»HíÉ­÷oÉÒ ¸ÉÒ lÉ­÷ÒHàí{ÉÖÅ ¥É¾Öú©ÉÉ{É +ÉÊqöl«É «ÉÉà N Éà ¶ É ¥ÉÉà K ÉÉ{Éà NÉhõ´ÉÒ{Éà ©É³à Uïà. +Éà»HíÉ­÷©ÉÉÅ HÖí±É 75 {É´ÉÉWð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà. NÉÒlÉÉà {ÉÉèÊ©É{Éà`ò oÉ«ÉÉ Uïà «ÉÉàNÉà¶É ¥ÉÉàKÉÉ{ÉÉ Wðà © ÉÉÅ Uï à ± ±ÉÉ 5 NÉÒlÉÉà ~ÉÖ m É +ÉÊqö l «É NÉhõ ´ ÉÒ ±ÉÉàHí»ÉÉʾúl«É +{Éà ±ÉÉàHí {ÉÉè Ê ©É{Éà ` ò oÉ«Éà ± ÉÉ©ÉÉÅ o ÉÒ »ÉÅNÉÒlÉ{ÉÉ KÉàmÉà ANÉlÉÉà £íÉ>{ɱÉ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ NÉÒlÉÉà©ÉÉÅ, «ÉÖ ´ ÉÉ{É NÉÖ W ð­÷ÉlÉÒ >. ¥Éà NÉÒlÉÉà +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ+à `òÒ.´ÉÒ.{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ NÉÉ«Éà±ÉÉ Uïà. Wðà {ÉÉèÊ©É{Éà`ò ±ÉÉàHíNÉÉ«ÉHí NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ, oÉ«Éà±É Uïà. +ÉÊqö l«Éà ~ÉÉàl ÉÉ{ÉÉ »ÉªÉÉ`ò ¾àú©ÉÖ NÉhõ´ÉÒ{ÉÉ ~ÉÚ. ´ÉÉà > »É©ÉÉÅ PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ {ÉÉ­÷É«ÉiÉ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ +ɱ¥É©É©ÉÉÅ (Hà í»Éà`ò) ~ÉiÉ §ÉWð{ÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ ¶Éä±ÉÒ{ÉÉ NÉÒlÉÉà,, »ÉÉʾúl«É ­÷Ê»ÉHíÉà ©ÉÉ`à ò A~ɱɥyÉ Hí­à÷±É Uïà. (NÉÉ«Éà±É UÅïqöÉà NÉÉ> SÉÚG«ÉÉà Uïà. Uï à . ) Wðà ´ ÉÒ Hà í , "+Å ¥ É­÷ ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÉ NÉÒlÉÉà "©É{É NÉÉWð,à ' "HÖí³qàö´ÉÒ ©ÉÉÅ ©ÉÉàNɱÉ' ©ÉÉà ­ ÷ ¥É{ÉÒ oÉ{ÉNÉÉ`ò {É´É­÷ÉmÉÒ{ÉÉ ©ÉÉÅ {ÉÉà­÷lÉÉ{ÉÉ Hí­à÷...' ­÷GlÉ `ò~ÉHílÉÒ »ÉÉà NÉ­÷¥ÉÉ+Éà ´ÉNÉà­à÷ +É ­÷ÒlÉà »ÉÉà ]ñÉà³Ò »É©É­÷ÉÅNÉiÉoÉÒ »É©ÉOÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ +{Éà »É©ÉOÉ +É´Éà Wðà´ÉÉ +{ÉàHí NÉÒlÉÉà SÉÉ­÷iÉ »É©ÉÉWð{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É NÉÉ>{Éà `òÒ´ÉÒ qö¶ÉÇHíÉà©ÉÉÅ +ÉÊqöl«É NÉhõ ´ÉÒ Êqö~ÉÉ´ÉÒ +{Éà eôÉ«É­÷É©ÉÉÅ {ÉÉ©É{ÉÉ ­÷ÂÉà Uïà. lÉà{ÉÉà »ÉÉä{Éà +É{ÉÅqö ©Éà³´Éà±É Uïà. >. `òÒ. ´ÉÒ. Uïà. +{Éà +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ lÉà©ÉWð +{«É SÉà{ɱÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉOÉ ]ñɱÉÉ´ÉÉeô{ÉÉ «ÉÉà N Éà ¶ É NÉhõ ´ ÉÒ +{Éà SÉɾúHíÉà{ÉÉà +ʧÉ{ÉÅqö{É ~ÉÉmÉ +ÉÊqöl«É NÉhõ´ÉÒ{ÉÉ ¥É{«ÉÉà Uïà lÉà{Éà HíÉà`òÒ HíÉà`òÒ HíÉ«ÉÇJí©ÉÉàoÉÒ Wð{ɻɩÉÖqöÉ«É ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ+Éà. HíÉ«ÉÇJí©ÉÉàoÉÒ SÉɾú{ÉÉ +{Éà ©ÉÉʾúlÉÒ & {É`ò´ É­÷qöÉ{É ¡É»É}ÉlÉÉ +{É֧ɴÉà Uïà. ʴɺjqöÉ{É NÉhõ´ÉÒ (©ÉÖ³Ò) ¾úɱɩÉÉÅ +ÉÊqöl«É "»É©É«É'{ÉÉ NÉhõ´ÉÒ ©ÉÒÊeô « É©É @ûÎN±É¶É©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É Hí­÷Ò OÉɾúHí ¥É{ÉÉà +l«ÉÉ­à÷ SÉà }É>©ÉÉÅ +à. ´ÉÉ̺ÉHí ±É´ÉÉWð©É +É­÷. ­÷¾à ú ©ÉÉ{É{ÉÒ °÷É. 200 ©«ÉÖÊ]ñHí±É >Ê{»``Ãò¬Ö`ò »É©É«É HíÉ«ÉÉÇ±É«É Hàí. +à©É. +à©É. »ÉÒ. ©ÉÉÅ HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ >ûÎ{eô «É{É +{Éà ´Éà»`Çò{É 225324 ´ÉÉàHí±É »ÉÅNÉÒlÉ{ÉÒ `ÄàòË{ÉNÉ ±É> ­÷¾àú±É Uïà.


6)

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

©É{Éà NÉ©Éà lÉà +É~ÉÖÅ HÅíWÚð»ÉoÉÒ +É »ÉÂÖÅ {É NÉ«ÉÖÅ. +à ´ÉLÉlÉà +Hí¥É­÷ ¥ÉÉqö¶Éɾú{ÉÉ qö­÷¥ÉÉ­÷©ÉÉÅ ¥ÉÒ­÷¥É±É {ÉÉ©É{ÉÉà SÉlÉÖ­÷ ©ÉÅmÉÒ ¾úlÉÉà. lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Wð> +àiÉà ­÷WÚð+ÉlÉ Hí­÷Ò. ¥ÉÒ­÷¥É±Éà +ÉNÉ©ÉÉÅ oÉÒ ~Éà`ò Ò ±É> +É´É{ÉÉ­÷ ©ÉÉiÉ»É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ©ÉÅNÉÉ´«ÉÉà. ¥ÉÅ{Éà{ÉÒ ¾úHíÒHílÉ »ÉÉŧɲ«ÉÉ ~ÉUïÒ ¥ÉÒ­÷¥É±Éà lÉà©É{ÉÒ ´ÉSSÉà oÉ«Éà±ÉÒ ¶É­÷lÉ ¥ÉÅ{Éà ~ÉÉ»Éà HíÉNɳ©ÉÉÅ ±ÉLÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. ~ÉUïÒ lÉàiÉà ~Éà`òÒ ±ÉÉ´É{ÉÉ­÷ ¥É¾úÉqÖö­÷ ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÚUÃï«ÉÖÅ & "lÉ©Éà X{É{ÉÉ XàLÉ©Éà ¥É³lÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ Wð>{Éà +É ~Éà`òÒ ±É> +É´«ÉÉ lÉà LÉ­÷Ò ´ÉÉlÉ ?' "LÉ­÷Ò ´ÉÉlÉ Uïà ©É¾úÉ­÷ÉWð !' ~Éà±ÉÉ+à {ÉoÉÒ.'ò HíÂÖÅ. "´ÉÉ°÷, ¾ú´Éà lÉ©ÉÉ­÷Ò ¶É­÷lÉ Hí¾úÉà "´ÉÉ°÷, ~ÉUïÒ lÉ©Éà ~Éà`òÒ APÉÉeôÒ ?' Xà>+à.' "¾úÉ Yð....' ~Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»Éà ¶É­÷lÉ Hí¾úÒ & "¾ÖÅú Xà "+à©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÖÅ {ÉÒHí²«ÉÖÅ ?' PÉ­÷ © ÉÉÅ o ÉÒ ~Éà`òÒ ±É> +É´ÉÖÅ lÉÉà ©É{Éà NÉ©Éà lÉà "+É ©ÉÉ­÷ Ò ~ÉÉ»Éà à Uï à lÉà qö É NÉÒ{ÉÉ.' +àHí ¥É¾úÉqÖö­÷ ©ÉÉiÉ»É +à HíÉ©É Hí­÷´ÉÉ "qöÉNÉÒ{ÉÉ »É­÷»É Uïà ! lÉ©É{Éà Hàí´ÉÉ +à©É{Éà +É~ÉÖÅ.' Wð´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ oÉ«ÉÉà. +àiÉà ~ÉÚUÃï«ÉÖÅ, "¾ÖÅú Wð>{Éà "l«ÉÉ­à÷ lÉ©Éà ¶É­÷lÉ ¡É©ÉÉiÉà Hàí©É {É ±É> +É´ÉÖÅ, ¶ÉÖÅ +É~ɶÉÉà ?' ±ÉÉNÉà Uïà ?' "§ÉÉ>, lÉÖÅ ©ÉÉNɶÉà lÉà +É~ÉÒ¶É.' ´Él«ÉÉÈ . ' "PÉiÉÉ »É­÷»É !'ò ~Éà±ÉÉà ©ÉÉiÉ»É ¥ÉÉ౫ÉÉà. HÅíWÚð»Éà HíÂÖÅ. ʶɫÉɳÉà "¾ÖúÅ ~Éà`òÒ ±É> +É´ÉÖÅ {Éà APÉÉeôÒ{Éà XàB, ~ÉUïÒ ©É{Éà NÉ©Éà lÉà lÉ©É{Éà +É~ÉÖ,Å ¥ÉÉà±ÉÉà Uïà ʶɫÉÉ³à »ÉڻɴÉÉlÉÉà ´ÉÉ«ÉÖ, Hí¥ÉÚ±É ?' ~ɾàú±ÉÉ ¥É¾úÉqÚö­÷ ©ÉÉiÉ»Éà HíÂ.ÅÖ cÅóeôÉà cÅóeôÉà ´ÉÉ«É. "+ÉLÉÒ ~Éà`òÒ W´ÉÉ ¥ÉàcóÒ Uïà lÉÉà ±É> ´ÉÉlÉ Wð´ÉÉ qöÉà »É´ÉÉ­÷ »ÉÉÅWð{ÉÒ ! ±É>{Éà +É Hàí`ò±ÉÖÅ ±Éà¶Éà - +à©É yÉÉ­÷Ò HÅíWÚð»Éà HíÉ©É {ÉÉ HíÉÅ> oÉÉ«É. +à{ÉÒ ¶É­÷lÉ »´ÉÒHíÉ­÷Ò. ~Éà±ÉÉà ©ÉÉiÉ»É X{É{ÉÉ XàLÉ©Éà +ÉNÉ +©ÉÒ­÷ PÉ­÷{ÉÉ ±ÉÉàHí ©É³Ò, ´ÉSSÉà Wð>{Éà ~Éà`òÒ ¥É¾úÉ­÷ ±É> +É´«ÉÉà. »ÉÉä NÉ­÷©É LÉÉjÅ LÉÉ«É. ~ÉUï Ò +à i Éà ~Éà ` ò Ò APÉÉeô Ò {Éà +à © ÉÉÅ { ÉÉ NÉ­÷Ò¥É Ê¥ÉSÉÉ­÷É Hí­à÷ «É ¶ÉÖÅ ? qö­÷qöÉNÉÒ{ÉÉ ±É> ±ÉÒyÉÉ {Éà LÉɱÉÒ ~Éà`òÒ l«ÉÉÅ ­÷ÉàWð lÉÉ~ÉjÅ oÉÉ«É. ~Éà±ÉÉ HÅíWÚð»É{Éà ~ÉÉUïÒ +É~ÉÒ. HÅíWÚð»É lÉÉà +à{ÉÒ »ÉÉ©Éà Wð Xà> ­÷ÂÉà. ´¾àú±ÉÉ CcóÒ Hí»É­÷lÉ Hí­÷Ò«Éà, ~Éà±ÉÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà& "»ÉÉ©Éà ¶ÉÖÅ WÖð+Éà UïÉà ? +É~ÉiÉÒ lÉÉà ¾úÉ>`ò-¥ÉÉàeôÒ oÉÉ«É. ¶É­÷lÉ lÉÉà ©Éá ~ÉÉ³Ò Uïà.- ©É{Éà NÉ©Éà lÉà {Éà +ɳ»É Hí­÷Ò ~Éeô¬É ­÷¾úÒ«Éà, +É~ÉÖÅ. +à©É ©Éá Hí¾àú±ÉÖÅ {Éà ¾úÖÅ lÉ©É{Éà ~Éà`òÒ lÉÉà ´É³à {ÉÉ +É~ÉjÅ HíÉÅ«É. +É~ÉÖÅ UÖÅï.' ´Éhõ´ÉÉiÉ ¾úºÉÇqö ~ÉÅeô¬É, "¾úºÉÇ'

+àHí

´ÉLÉlÉ +àHí HÅíWÚð»É{ÉÖÅ PÉ­÷ +ÉNÉ©ÉÉÅ »É~ÉeôÉ«ÉÖÅ. ~ÉÉàlÉà lÉÉà +à©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾úÉ­÷ {ÉÒHí³Ò +É´«ÉÉà, +à{ÉÒ qö­÷qöÉNÉÒ{ÉÉ{ÉÒ ~Éà`òÒ +à©ÉÉÅ ­÷¾úÒ NÉ>. ©Éqöqàö qöÉàeôÒ +É´É{ÉÉ­÷É+Éà{Éà +àiÉà HíÂÖÅ, "Wðà HíÉà> +É §É«ÉÉ{ÉHí +ÉNÉ{ÉÒ +Åqö­÷ qöÉLÉ±É oÉ> ©ÉÉ­÷Ò ~Éà`òÒ ±É> +ɴɶÉà +à{Éà ¾ÖÅú §ÉÉ­à÷ >{ÉÉ©É +É~ÉÒ¶É.'

{ÉÉÅ

Ê~É­÷ÉÊ©Éeô

Wðà ¡É§ÉÖ Hí­à÷ Uïà lÉà +É~ÉiÉÉ §É±ÉÉ ©ÉÉ`àò Wð Hí­÷lÉÉ ¾úÉà«É Uïà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ{Éà SÉɱÉÉà lÉà©ÉÉÅ Wð +É~ÉjÅ ¸Éà«É Uïà. +©ÉqöÉ´ÉÉqö ÊHí­÷Ò`ò >. qöÒöÊKÉlÉ

{ÉÉ©É & yÉÉÌ©ÉHí B©É­÷ & 2 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & Wð«É¸ÉÒ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ÊHíÌlÉHÖí©ÉÉ­÷ NÉÉ©É & »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

"lÉ©É{Éà +à NÉ©Éà Uïà ?' ¥ÉÒ­÷¥É±Éà ~ÉÚUÃï«ÉÖÅ. "¾úÉ, ©É{Éà NÉ©Éà Uïà, LÉÚ¥É NÉ©Éà Uïà.' "{Éà lÉ©Éà lÉà ­÷ÉLÉÒ ±ÉÒyÉÉ, ¥É­÷ɥɭ÷ {Éà ?' "¾úÉ Yð.' "{Éà ~Éà`òÒ lÉ©É{Éà {É NÉ©ÉÒ lÉà +É §ÉÉ>{Éà +É~ÉÒ qöÒyÉÒ ?' "¾ÖÅú +É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅï ~ÉiÉ ±ÉàlÉÉ

{ÉÉ©É & zÉÖ´ÉÒ B©É­÷ & 1ÉÉ ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ­÷ÉHàí¶ÉHÖí©ÉÉ­÷ NÉÉ©É & ´ÉiÉÉ

lÉ©É{Éà NÉ©«ÉÉ lÉà +à©É{Éà +É~ÉÒ qöÉà {Éà ~Éà`òÒ lÉ©Éà ­÷ÉLÉÒ ±ÉÉà. "¥ÉÒ­÷¥É±Éà SÉÖHíÉqöÉà +É~«ÉÉà.' ~Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»Éà Xà«ÉÖÅ Hàí ~ÉÉàlÉà ¶É­÷lÉoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ> NÉ«ÉÉà Uïà +à`ò±Éà +àiÉà qöÉNÉÒ{ÉÉ HÅíWÚð»É{Éà +É~ÉÒ qöÒyÉÉ {Éà LÉɱÉÒ ~Éà`òÒ ±É> SÉɱɴÉÉ ©ÉÉÅeô¬ÖÅ.

¥ÉSÉlÉ !

­÷©ÉiɱÉɱÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉiÉà±ÉÒ NÉiÉà±ÉÒ qöÒHí­÷Ò{ÉÖÅ »ÉNÉ~ÉiÉ Hí«ÉÖÈ ¾úlÉÖÅ l«ÉÉ­à÷ +àHí ´ÉÉlÉ{ÉÒ SÉÉàLÉ´É`ò Hí­÷Ò qöÒyÉÒ ¾úlÉÒ. "WÖð+Éà »Éɾàú¥É, qöÉ{É-qö¾àúWð©ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉ­÷Ò ~ÉÉ»Éà +É~É´ÉÉ ©ÉÉ`àò HÅí> {ÉoÉÒ. HíÉ­÷iÉ Hàí ©Éá ©ÉÉ­÷Ò ¥ÉyÉÒ Wð ¥ÉSÉlÉ qöÒHí­÷Ò{Éà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ ~ÉÉUï³ LÉSÉÇ Hí­÷Ò {ÉÉLÉÒ, ¥É»É ! ©ÉÉ­÷Ò qö Ò Hí­÷Ò{Éà ¾Ö Å ú »É{©ÉÉ{É »Éʾú l É +É~ÉÒ ¶ÉHÖÅí UÖÅï.' qöÒHí­÷É{ÉÉ ¥ÉÉ~Éà »ÉNÉ~ÉiÉ {ÉIíÒ Hí­÷Ò {ÉÉÅ L «ÉÖ Å +{Éà LÉÚ ¥ É Wð yÉÉ©ÉyÉÚ © ÉoÉÒ qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉYð{ÉÒ qöÒHí­÷Ò{ÉÉ ±ÉN{É oÉ> NÉ«ÉÉ. oÉÉàeôÉ Êqö´É»ÉÉà ~ÉUïÒ ­÷©ÉiɱÉɱÉ{ÉÉ qöÒHí­÷É{ÉÉ ±ÉN{É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. ­÷©ÉiɱÉɱÉà UïÉàHí­÷Ò´ÉɳÉ{Éà »ÉÉ£í-»ÉÉ£í Hí¾úÒ qöÒyÉÖÅ, "WÖð+Éà »Éɾàú¥É, ©Éá ©ÉÉ­÷Ò ¥ÉyÉÒ ¥ÉSÉlÉ qöÒHí­÷É{Éà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ ~ÉÉUï³ LÉSÉÔ {ÉÉLÉÒ, ¥É»É, lÉ©Éà +à Wð ¥ÉSÉlÉ{Éà qöð¾àúWð{ÉÉ °÷~É©ÉÉÅ ´«ÉÉWð »ÉʾúlÉ ~ÉÉUïÒ +É~ÉÒ qöÉà. ©ÉÉ­à÷ ¥ÉÒWÖÅð "©É¾úÉ­÷ÉWð, ¾ÖúÅ ¶É­÷lÉ ¡É©ÉÉiÉà Wð ´Él«ÉÉâ Hí¶ÉÖÅ«É {ÉoÉÒ Xà>lÉÖÅ.' UÖïÅ .' -{ÉWð©ÉÉ «ÉÖ{ÉÖ»É NÉÉà±ÉÒ¥ÉÉ­÷ ¾ú'¶ÉÒ ­÷ÒlÉà ? lÉ©Éà ¶É­÷lÉ©ÉÉÅ Hí¥ÉÚ±«ÉÖÅ +©ÉqöÉ´ÉÉqö Uïà Hàí ©É{Éà NÉ©Éà lÉà +É~ÉÖÅ. lÉ©É{Éà qöÉNÉÒ{ÉÉ ¾úÉ>HÖí NÉ©«ÉÉ {Éà ~Éà`òÒ {É NÉ©ÉÒ +à©É lÉ©Éà ¾ú©ÉiÉÉÅ ¶É­÷Ò­÷ DPÉà Wð Hí¥ÉÚ±É Hí«ÉÖÈ, lÉà©É UïlÉÉÅ lÉ©Éà +à©É{Éà ~Éà`òÒ lÉÉà ~ÉiÉ Yð´É ­÷ÉX +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉÉà UïÉ;à lÉà qöÉNÉÒ{ÉÉ XlÉà ~ÉSÉÉ´ÉÒ ~ÉÉeôÉà UïÉà +à Hàí©É SÉɱÉà ? lÉ©É{Éà NÉ©Éà lÉà XNÉlÉÉ ¾úÉà«É lÉ©ÉÉ­à÷ +à©É{Éà +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉ`àò qöÉNÉÒ{ÉÉ SÉÉàHíeôÒ §ÉÚ~ÉlɧÉÉ> ©Éà©ÉÊHí«ÉÉ

{ÉÉ©É & zÉÖ´ÉÒ±É B©É­÷ & 1ÉÉ ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & ´ÉÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ­÷ÉHàí¶ÉHÖí©ÉÉ­÷ NÉÉ©É & ´ÉiÉÉ

{ÉÉ©É & yÉÉ­÷iÉÉ B©É­÷ & 9 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & »ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & §ÉÉ´Éà¶É§ÉÉ> AHàí NÉÉ©É & »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

{ÉÉ©É & {ÉäÊlÉHí B©É­÷ & 3 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & Wð«É¸ÉÒ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & Ê{ɱÉà¶É§ÉÉ> »ÉlÉÉiÉÒ NÉÉ©É & Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

(7

¥Éàqö­÷HíÉ­÷Ò{ÉÒ ËHí©ÉlÉ »ÉÉeôÉ +ÊNÉ«ÉÉ­÷ Hí­÷Éàeô ! "eôÉèG`ò­' +É +àHí +à´ÉÖÅ {ÉÉ©É Uïà Wðà{Éà qÖöÊ{É«ÉÉ{ÉÉà qö­÷à Hí ©ÉÉ{É´ÉÒ lÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¾úÉà«É Hàí ¸ÉÒ©ÉÅlÉ lÉà{Éà +É WðNÉlÉ{ÉÉà "§ÉNÉ´ÉÉ{É' ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. ~ÉiÉ Xà +É eôÉèG`ò­÷ Hàí Wðà{Éà ©ÉÉ{É´ÉÒ "§ÉNÉ´ÉÉ{É' ©ÉÉ{Éà Uïà Xà lÉà{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷©ÉÉÅ ±ÉÉ~É­÷´ÉɾúÒ qö¶ÉÉÇ´Éà +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ HíÉà>{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉÉ«É lÉÉà +É´ÉÉ eôÉèG`ò­÷{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É ? ­÷ÉàNÉ{Éà »É©ÉV«ÉÉ-Xi«ÉÉ ´ÉNÉ­÷ PÉiÉÉ +{É֧ɴÉÒ eôÉèG`ò­÷Éà +LÉlÉ­÷É »ÉÉoÉà qöqöÔ{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉNÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. Wðà{ÉÖÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É "qöqöÔ{ÉÖÅ ©ÉÉàlÉ' +{Éà +à`ò±Éà Wð ʾú{qöÒ©ÉÉÅ +àHí Hí¾àú´ÉlÉ Uïà "....... LÉlÉ­÷É-+à-X{É' (Hí¾àú´ÉlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà)

Hí±ÉHínÉÉ{ÉÒ

+{ÉÖ­÷ÉyÉÉ ¥Éà §ÉÉ>{ÉÒ +àHí{ÉÒ +àHí ¥É¾àú{É ¾úlÉÒ. ©Éy«É©É ´ÉNÉÇ { ÉÒ +{ÉÖ ­ ÷ÉyÉÉ §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +l«ÉÅlÉ ¾úÉáʶɫÉÉ­÷ ¾úlÉÒ +{Éà qàöLÉÉ´É©ÉÉÅ ~ÉiÉ LÉÚ¥É Wð »ÉÖÅqö­÷ +{Éà »ÉÅ»HíÉ­÷Ò ¾úlÉÒ. Hí±ÉHínÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà e Ç ô { É ¾úÉ>»HÚí±É©ÉÉÅoÉÒ lÉàiÉà £í»`Çò {Éťɭ÷ ©Éà ³ ´«ÉÉà . lÉà { ÉÉ ±ÉÒyÉà lÉà { Éà «ÉÖ.+à»É.+à. ´ÉyÉÖ §ÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò

»Él«ÉPÉ`ò{ÉÉ »HíÉà± É­÷¶ÉÒ~É ©É³Ò. AVWð´É³ §Éʴɺ«É{ÉÉ »É~É{ÉÉ ±É> +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ «ÉÖ.+à»É.+à. ´ÉyÉÖ §ÉiÉ´ÉÉ SÉɱÉÒ {ÉÒHí³Ò. 1984 {ÉÉ Êeô » Éà © ¥É­÷ ©Éʾú{ÉÉ©ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ OÉàV«ÉÖ+à¶É{É ~ÉÚ ° Å÷ Hí­÷Ò ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà ©É³´ÉÉ Hí±ÉHínÉÉ +É´ÉÒ. ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ »ÉÉoÉà »É©É«É Ê´ÉlÉÉ´«ÉÉ ¥ÉÉqö +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ X{«ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ~ɾàú±ÉÉÅ +có´ÉÉÊeô«Éà «ÉÖ.+à»É.+à. ~ÉÉUïÒ Wð´ÉÉ ©ÉÉ`àò +à­÷~ÉÉà`Çò Wð´ÉÉ {ÉÒHí³Ò, ~ÉiÉ `ÄòÉÊ£íHí{ÉÉ ±ÉÒyÉà lÉà »É©É«É»É­÷ +à­÷~ÉÉà`Çò {É ~ɾúÉáSÉÒ +{Éà lÉà{ÉÒ ¢±ÉÉ>`ò ©ÉÒ»É oÉ> NÉ>. +É HíqöÉSÉ »ÉÅ«ÉÉàNÉ ¾ú¶Éà.

+àHí ~ÉÉ`òÔ©ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ +{Éà HÞíiÉɱÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ oÉ> ¥Éà Êqö´É»É ~ÉUïÒ lÉà{ÉÒ +àHí Ê©ÉmÉ+à +àHí ~ÉÉ`òÔ{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É Hí«ÉÖÈ. Wðà©ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ NÉ>. V«ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ HÞíiÉÉ±É {ÉÉ©É{ÉÉ +àHí «ÉÖ´ÉHí »ÉÉoÉà oÉ>. HÞíiÉÉ±É +àHí ASSÉ ©Éy«É©É ´ÉNÉÔ«É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{ÉÉà ~ÉÖmÉ ¾úlÉÉà. Ê~ÉlÉÉ eôÉèG`ò­÷ ¾úlÉÉ +{Éà HÖí`ÖÅò¥É LÉÚ¥É Wð ʶÉÊKÉlÉ ¾úÉà´ÉÉ{ÉÉ ±ÉÒyÉà HÞíiÉÉ±É ~ÉiÉ §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ LÉÚ¥É Wð ¾úÉáʶɫÉÉ­÷ ¾úlÉÉà. >{`ò­÷ ~ÉÉ»É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö lÉà{Éà +É>.+É>.`òÒ. ʥɭ÷±ÉÉ >ûÎ {»`ò ` ò¬ Ú ` ò +{Éà ¡Éà Ê»Éeà ô { »ÉÒ HíÉè±ÉàWð©ÉÉÅoÉÒ +Éà£í­÷ +É´ÉÒ ~ÉiÉ lÉàiÉà »´ÉÒHíÉ­÷Ò {Éʾú. Hàí©É Hàí lÉà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ HÅí>Hí ¥ÉÒWÖÅð ¾úlÉÖÅ lÉà +àHí »É£í³ eôÉèG`ò­÷ ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉà ¾úlÉÉà. HÞ í iÉɱÉà Hí±ÉHínÉÉ{ÉÒ +à { É.+É­÷.+à » É. ©Éà Ê eô H í±É HíÉè±ÉàWð©ÉÉÅ +àeôʩɶÉ{É ±É> ±ÉÒyÉÖÅ. 1995 ©ÉÉÅ HÞíiÉɱÉà ©ÉàÊeôHí±É{ÉÉà

+§«ÉÉ»É ~ÉÚ­÷Éà Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÉà. lÉà qö­÷Ê©É«ÉÉ{É HÞíiÉɱÉ{ÉÉà ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ «ÉÖ.+à»É.+à. ­÷¾àú´ÉÉ WðlÉÉà ­÷ÂÉà ¾úlÉÉà. lÉà ~ÉiÉ ¾ú´Éà «ÉÖ.+à»É.+à. lÉà{ÉÉ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{ÉÒ »ÉÉoÉà ­÷¾àú´ÉÉ WðlÉÉà ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÉà ¾úlÉÉà. l«ÉÉÅ Wð lÉà{Éà ~ÉiÉ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ Wðà ~ÉÉ`òÔ©ÉÉÅ Wð´ÉÉ{ÉÒ ¾úlÉÒ lÉà ~ÉÉ`òÔ©ÉÉÅ Wð´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ. ¥É»É +¾úÓ ~ɾàú±ÉÒ {ÉWð­÷©ÉÉÅ Wð +{ÉÖ ­ ÷ÉyÉÉ +{Éà HÞ í iÉÉ±É +àH í¥ÉÒX{ÉÉ ¡Éà © É©ÉÉÅ LÉÉà ´ ÉÉ> NÉ«ÉÉ.

+{Éà +´ÉÉWðoÉÒ {ÉYðHí ¾úlÉÉ. ¥É}Éà ´ÉSSÉà +Å l É­÷ ¾úlÉÖ Å . ~ÉiÉ Êqö ± ÉoÉÒ +{Éà +´ÉÉWðoÉÒ {ÉYðHí ¾úlÉÉ. ¥É}Éà + à ¾ú´Éà ±ÉN{É Hí­÷Ò Yð´É{ɧɭ÷ »ÉÉoÉà ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIíÒ Hí­÷Ò {ÉÉL«ÉÖ Å ~ÉiÉ ¥É}Éà{ÉÉà +§«ÉÉ»É ~ÉÚ­÷Éà Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö Wð ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ lÉà©É ~ÉiÉ {ÉIíÒ ~ɾàú±ÉÒ Wð {ÉWð­÷©ÉÉÅ ¥ÉÅ{Éà +àHí¥ÉÒX{Éà ¡Éà©É Hí­÷Ò ¥ÉàcóÉ +{Éà Wð{É©ÉÉàWð{É©É »ÉÉoÉà Hí«ÉÖÈ. ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÉ »´É~{ÉÉ »ÉÉoÉà +É{ÉÅqö{ÉÒ ~ɳÉà©ÉÉÅ HÞíiÉÉ±É +{Éà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ +É©É{Éà +É©É ¥Éà ´ÉºÉÇ{ÉÉà »É©É«É ´ÉÒlÉÒ NÉ«ÉÉà. Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò »ÉÉoÉà lÉàiÉà HíÉ«ÉqöÉ{ÉÖÅ >{´ÉÒ`àò¶É{É +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. 1993 ¥É}Éà{ÉÉà +§«ÉÉ»É ¾ú´Éà ~ÉÚ­÷Éà oÉ´ÉÉ{ÉÉ §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ Hí«ÉÖÈ. lÉà §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉÅ ¥É}Éà {«ÉÚ«ÉÉàHÇí Ê»É`òÒ ­÷¾àú´ÉÉ +É­à÷ ¾úlÉÉà +à`ò±Éà ¾ú´Éà ±ÉN{É +à`ò±ÉÒ ¾úÉáʶɫÉÉ­÷ ¾úlÉÒ Hàí lÉà{Éà WðlÉÉ ­÷ÂÉ. V«ÉÉÅ oÉÉàeôÉà `òÉ>©É Hí­÷´ÉÉ{ÉÖ Å {ÉIíÒ Hí­÷Ò {ÉÉL«ÉÖ Å . +¾úÓ ~ÉiÉ +ÉNɳ §ÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò Ê´ÉlÉÉ´«ÉÉ ~ÉUïÒ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà ±ÉÉN«ÉÖÅ »HíÉà± É­÷¶ÉÒ~É ©É³Ò ¾ú lÉÒ ~ÉiÉ Hàí ¥ÉɳHíÉà ©ÉÉ`àò HíÉ©É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò 1987 {ÉÉ WÖð±ÉÉ> ©Éʾú{ÉÉ©ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà lÉÉà +à´ÉÉ ±ÉÉàHíÉà{ÉÒ »ÉÉSÉÒ WðN«ÉÉ {ÉoÉÒ. +ÉoÉÒ lÉà©ÉiÉà ±ÉN{É ±ÉLÉÉ> NÉ«ÉÉ. ¥É}Éà WðiÉÉ+à ©Éqöqö Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÒ ¾úlÉÒ Hàí Wðà{Éà +É ©ÉÉ`àò HíÉà±ÉÅ¥É»É ¶É¾àú­÷{Éà ~É»ÉÅqö ±ÉN{É §ÉÉ­÷lÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ~ÉÚ­÷Ò Ê´ÉÊyÉ HÖíqö­÷lÉ lÉ­÷£íoÉÒ {ÉÉ>{»ÉÉ£ílÉ oÉ> Hí«ÉÖ.È V«ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ+à +àHí ÊSɱeÄô{É »ÉÉoÉà yÉÉ©ÉyÉÚ©ÉoÉÒ Hí«ÉÉÇ. ±ÉN{É ¥ÉÉqö ¾úÉà«É +{Éà +à`ò±Éà lÉàiÉà HíÉ«ÉqöÉ{ÉÖÅ ¾úÉèλ~É`ò©ÉÉÅ »ÉÌ´É»É Xà>{`ò Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÒ +{Éà HÞíiÉɱÉà +Éàʾú«ÉÉ »`àò`ò ¾ú É è Î »~É`ò ± É©ÉÉÅ {ÉÉà H í­÷Ò ¶ÉÉà y ÉÒ ±ÉÒyÉÒ.

lÉà §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +à`ò±ÉÒ ¾úÉáʶɫÉÉ­÷ ¾úlÉÒ Hàí lÉà{Éà É´ÉÉ ©ÉÉ`àò »HíÉà±É­÷¶ÉÒ~É ©É³Ò Ê´ÉqV«ÉÉÅàö¶É»ÉÖyÉÒ ¥É}Éà§Éi §ÉÉ­÷lÉ©ÉÉÅ ­÷ÂÉ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +{Éà l«ÉÉ­÷ ¥ÉÉqö «ÉÖ.+à»É.+à. Wð>{Éà ~ÉiÉ lÉà©ÉiÉà £íÉà{ÉoÉÒ lÉà©É{ÉÒ ¡Éà©É{ÉÒ NÉÉeô Ò SÉɱÉlÉÒ ­÷ÉLÉÒ. WÖðqöÉ qàö¶É©ÉÉÅ ¥É}Éà ´ÉSSÉà +ÅlÉ­÷ ¾úlÉÖÅ ~ÉiÉ Êqö±ÉoÉÒ

oÉÉàeôÉà »É©É«É©ÉÉÅ HÞíiÉÉ±É «ÉÖ.+à»É.+à. SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà. +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ ¥Éà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ §ÉÉ­÷lÉ©ÉÉÅ Wð ­÷¾úÒ. ¥Éà ´ÉºÉÇ ~ÉUïÒ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ ~ÉiÉ «ÉÖ.+à»É.+à. HÞíiÉÉ±É ~ÉÉ»Éà ~ɾúÉá S ÉÒ NÉ>. V«ÉÉÅ PÉ­÷{ÉÒ

§ÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +yÉ´ÉSSÉà ©ÉÚHíÒ "SÉÉ>±eô Ê£íYðHíɱà ÉÉäYð»`ò'{ÉÖÅ §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ Hí­÷Ò qöÒyÉÖÅ. HÞíiÉɱÉ{Éà ©ÉàÊeôHí±É{ÉÖÅ ~ÉÚ°Å÷ oÉlÉÉ lÉà{Éà Híɱà ÉÅʥɫÉÉ «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ©ÉÉÅ HIV +à > eà ô »É ­÷Ò»ÉSÉÇ © ÉÉÅ

¥ÉÅ{Éà+à {É´ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ {É´ÉÖÅ Yð´É{É ¶É°÷ Hí«ÉÖÈ

¥É}Éà+à HíÉà±ÉťɻɩÉÉÅ {É´ÉÒ {ÉÉàHí­÷Ò, {É´ÉÖÅ PÉ­÷ +{Éà {É´ÉÖÅ Yð´É{É ¶É°÷ Hí«ÉÖ È. PÉiÉÉ »ÉÅ P ɺÉÇ +{Éà ©É¾àú{ÉlÉ ¥ÉÉqö lÉà©ÉiÉà lÉà©É{ÉÖÅ Yð´É{É »oÉÉ«ÉÒ oÉ«ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉà©É ±ÉÉN«ÉÖÅ. 1998 ©ÉÉÅ ¥É}Éà { Éà §ÉÉ­÷lÉ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÖÅ. +àʡɱÉ1998 ©ÉÉÅ ¥É}Éà Hí±ÉHínÉÉ +É´«ÉÉ. lÉà©É{Éà Lɥɭ÷ {ɾúÉàlÉÒ Hàí +¾úÓoÉÒ lÉà©É{ÉÒ YÅðqöNÉÒ©ÉÉÅ +àHí ]Åñ]ñÉ´ÉÉlÉ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ.

+{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà ¥ÉÒ©ÉÉ­÷Ò+à lÉà{Éà LÉÉ`ò±ÉÉ´É¶É Hí­÷Ò qöÒyÉÒ Hí±ÉHínÉÉ ~ɾúÉá S ÉlÉÉ Wð +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà ¶É­÷Ò­÷©ÉÉÅ SÉHíÉ©ÉÉ ~Éeô´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ (Ê»Hí{É eôÒ»ÉÒ]ñ) +{Éà lÉÉ´É +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. lÉà{Éà Hí±ÉHínÉÉ +É´ÉÒ ¥ÉyÉÉ{Éà ©É³´ÉÖÅ ¾úlÉÖ Å , £í­÷´ÉÖ Å ¾úlÉÖ Å ~ÉiÉ +É ¥ÉÒ©ÉÉ­÷Ò+à lÉà{Éà LÉÉ`ò±ÉÉ´É¶É Hí­÷Ò qöÒyÉÒ. +É©É{Éà +É©É ~ÉÅqö­÷ Êqö´É»É {ÉÒHí³Ò NÉ«ÉÉ. ©Éà { ÉÉ ~ɾà ú ±ÉÉÅ +có´ÉÉÊeô«ÉÉ©ÉÉÅ HÞíiÉÉ±É +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà Hí±ÉHínÉÉ{ÉÉ ©É¶É¾Ö ú ­÷ eô É è G `ò ­ ÷ »ÉÖHÖí©ÉÉ­÷ ©ÉÖLÉ­÷Yð ~ÉÉ»Éà »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò ±É> NÉ«ÉÉà. eôÉè. »ÉÖHÖí©ÉÉ­÷ ©ÉÖLÉ­÷Yð+à +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà SÉàHí Hí­÷Ò Êqö´É»É©ÉÉÅ ¥Éà ´ÉÉ­÷ mÉiÉ Êqö ´ É»É »ÉÖ y ÉÒ eàô~ÉÉà©ÉàeÄôɱÉ-80Mg.{ÉÉ @WðàHí¶É{É +É~«ÉÉ. +à{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +à ¾úlÉÉà Hàí +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà Wð°÷­÷ Hí­÷lÉÉ ´ÉÒ»É NÉjÅ »`òÒ­÷Éà«Éàeô +~ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ. ( WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 14 )


8)

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

´«ÉʧÉSÉÉ­÷ ©ÉÖGlÉ »É©ÉÉWð ¥É{ÉÉ´ÉÉà +ÉWðHíÉ±É Wð­÷, Wð©ÉÒ{É {Éà Xà°÷ mÉiÉà«É HíÊWð«ÉÉ{ÉÉ UïÉ°à ÷Å Hí¾úà ´ÉlÉ »ÉÉoÉÇHí ¥É{ÉÒ Uïà. »É´ÉÇmÉ ±ÉÉà§É ±ÉɱÉSÉ, §É«É +{Éà ´«ÉʧÉSÉÉ­÷{ÉÖÅ »ÉɪÉÉV«É ´Éy«ÉÖÅ Uïà. »É©ÉÉWð©ÉÉÅ ´«ÉʧÉSÉÉ­÷{ÉÉ HíÉ­÷iÉà ¾úl«ÉÉ+Éà ´ÉyÉlÉÒ oÉÉ«É Uïl ÉÉÅ »É©ÉÉWð{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà{Éà HÅí> »ÉÖyÉÉ­÷É {ÉÉ »ÉÚ]àñ +{Éà ´«ÉʧÉSÉÉ­÷{Éà Wð XiÉà

¡ÉÉàl»Éɾú{É +~ÉÉlÉÖÅ ¾úÉà«É lÉà´ÉÖÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uïà. ´«ÉʧÉSÉÉ­÷{Éà XHíÉ­÷Éà +É~É´ÉÉ ©ÉÉ`àò »É©ÉOÉ »É©ÉÉWðà +É~ÉiÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà +{Éà ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÒ ©É«ÉÉÇqöÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hí­÷´ÉÖÅ ~Éeô¶Éà. HíÉà>~ÉiÉ »É©ÉÉW,ð HíÉà©É,

¶ÉÉàºÉiÉ Hí­÷lÉÒ »É­÷HíÉ­÷

¶ÉÉàºÉiÉLÉÉà­÷ÉàoÉÒ »ÉÉ´ÉSÉàlÉ

­÷¾àú´ÉÉ{ÉÒ »É±ÉɾúHíÉ­÷ »É­÷HíÉ­÷ Wð ~ÉÉà l Éà NÉÉ©Éeô É {ÉÉ ~ÉÚ ­ ÷É ~ÉNÉÉ­÷qöÉ­÷oÉÒ «É ´ÉyÉÖ HíÉ©É Hí­÷lÉÉ OÉÉ©É `ò~ÉɱÉÒ+Éà{ÉÖÅ ¶ÉÉàºÉiÉ Hí­à÷ Uïà. OÉÉ©É ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ ~ÉaÉ´ÉÉ³É Hàí Wðà{Éà +ÉàÊ£í»É´ÉÉ³Ò ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ`ò±ÉÒ §É­÷Ò ¥Éà»ÉÒ ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà. UïlÉÉÅ +à{Éà {ÉÉàHí­÷Ò{ÉÉ HíÉ«É©ÉÒ ¾úIí ©É³à. ~Éà{¶É{É ~ÉiÉ ©É³à +{Éà OÉÉ©É `ò~ÉɱÉÒ Hàí Wðà ¥Éà mÉiÉ

~ÉmÉ ±ÉàLÉHíÉà "WðlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí' {ÉÉ ~ÉÉ{Éà £íÊ­÷«ÉÉqö +oÉ´ÉÉ ©ÉÅlÉ´«É ©ÉÉà H í±É{ÉÉ­à ÷ lÉà © É{ÉÉ {ÉÉ©É A~É­÷ÉÅlÉ »É­÷{ÉÉ©ÉÖÅ +É~É´ÉÖÅ Wð°÷­÷Ò Uïà. "+àHí {ÉÉNÉÊ­÷Hí' UïÉ~É´ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà ~ÉiÉ »É­÷{ÉÉ©ÉÖÅ ©ÉÉàHí±É´ÉÖÅ Wð°÷­÷Ò Uïà. NÉÉ©É{ÉÖÅ HíÉ©É Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò §É«ÉÖÈ Hí­à÷ UïlÉÉÅ +à©É{Éà HíÉà> Wð ¾úIí {Éʾú. +É LÉ­à÷LÉ­÷ +{«ÉÉ«ÉHílÉÉÇ NÉiÉÉ«É. lÉÉà »É­÷HíÉ­÷¸ÉÒ+à OÉÉ©É `ò~ÉɱÉÒ+Éà ¡ÉÊlÉ{ÉÖÅ ´É±ÉiÉ ¥Éqö±ÉÉ´ÉÒ AqöÉ ­÷lÉÉ +~É{ÉÉ´Éà lÉÉà »ÉÉ°Å÷. NÉÉ©ÉeôÉ{ÉÉ +ÉàUÖÅï §ÉiÉà±ÉÉ ~ÉiÉ Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò ~ÉÚ´ÉÇHí Ê{ɺcóÉoÉÒ £í­÷Wð ¥ÉX´ÉlÉÉ +É »ÉÉ©ÉÉ{«É ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅ ´ÉNÉÇ ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ `ò~ ÉɱÉÒ+Éà {Éà SÉÉàoÉÉ ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ NÉiÉÒ +à{Éà »É­÷HíÉ­÷Ò ©É³lÉÉ ¥ÉyÉÉ ±ÉÉ§É +É~Éà lÉà >SUï´ÉÉ «ÉÉà N «É NÉiÉɶÉà . W´ÉÉ¥Éqö É ­÷Ò §É­÷Ò HíÉ©ÉNÉÒ­÷Ò Hí­÷lÉÉ +É´ÉÉ {ÉÉ{ÉHíeôÉ ~ÉNÉÉ­÷´ÉÉ³É OÉÉ©É `ò~ÉɱÉÒ+Éà{Éà «ÉÉàN«É {«ÉÉ«É ©É³à, +à´ÉÖÅ ´É±ÉiÉ +~É{ÉÉ´Éà lÉà Wð°÷­÷Ò Uïà. OÉÉ©É `ò~ÉɱÉÒ+Éà >SUïà Uïà Hàí »É­÷HíÉ­÷¸ÉÒ Ê´É»ÉÅ N ÉlÉlÉÉ Wð°÷­÷ qÚ ö ­ ÷ Hí­÷Ò `ò~ÉɱÉÒ+Éà { ÉÒ +­÷Wð »ÉÉŧɳ¶Éà Wð. ÊHí­÷Ò`ò§ÉÉ> Hàí. NÉhõ´ÉÒ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

yÉ©ÉÇ, qàö¶É Hàí »ÉÅ¡ÉqöÉ«É ´«ÉʧÉSÉÉ­÷{Éà »É©ÉoÉÇ{É {ÉoÉÒ Wð +É~ÉlÉÉà, Ê£í±©ÉÉà +{Éà X¾àú­÷ÉlÉÉà©ÉÉÅ ©É«ÉÉÇqöÉ{ÉÉà §ÉÅNÉ oÉÉ«É Uïà. »É¾ú ʶÉKÉiÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà HíÉè±ÉàXà©ÉÉÅ +{Éà ¾ú´Éà lÉÉà »HÚí±ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ÊHí¶ÉÉà­÷É´É»oÉÉ©ÉÉÅ Wð ©É«ÉÉÇqöÉ §ÉÅNÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uïà. +É ¥ÉyÉÖÅ ~ÉÊ·SÉ©ÉÒ qàö¶ÉÉà{ÉÖÅ +{ÉÖHí­÷iÉ Uïà Wðà ¾ú´Éà Ê´É{ÉÉ¶É {ÉÉàlÉ­÷¶Éà ©ÉÉ-

¥ÉÉ~É Xà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà ©É«ÉÉÇqöÉ yÉ©ÉÇ »É©ÉX´Éà lÉÉà HíÉà{ÉÒ lÉÉHíÉlÉ Uïà Hàí ´«ÉʧÉSÉÉ­÷-¥É³ÉlHíÉ­÷ Hí­÷Ò ¶ÉHàí ? ´«ÉʧÉSÉÉ­÷ ©ÉÖGlÉ »É©ÉÉWð ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà Wð°÷­÷Ò Uïà. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ yÉ©Éâ{röÊNÉ­÷ÒYð zÉÉÅNÉzÉÉ

»ÉɫɱÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÉ NÉÉà­ä÷«ÉÉ ¥É»É »Éà´ÉÉ +É~ÉÉà »ÉÖ ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

ÊWð±±ÉÉ{ÉÖ Å {ÉÉ{ÉÉ NÉÉà­ä÷«ÉÉ NÉÉ©É ´É­÷»ÉÉàoÉÒ +à»É. `òÒ. »Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÅÊSÉlÉ Uïà. ~ÉÊ­÷iÉÉ©Éà NÉÉ©É{ÉÒ ´É»ÉÊlÉ, Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà LÉÉ{ÉNÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉà´Éɾú{ÉÉà{ÉÉ »É¾úÉ­à÷ {ÉYðHí{ÉÉ ¶É¾àú­÷ NÉÉ©ÉeôÉ©ÉÉÅ Wð> ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Yð´É{É

´«É´É¾úÉ­÷ Hí­÷´ÉÉà ~Éeàô Uïà. {ÉÉ{ÉÉ NÉÉà­ä÷«ÉÉ NÉÉ©É{Éà +à»É. `òÒ. ¥É»É »Él´É­à÷ »Éà´ÉÉ ©É³à lÉà ©ÉÉ`à ò +à » É. `ò Ò . lÉÅ m É lÉÖ ­ ÷lÉ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ ¾úÉoÉ yÉ­÷¶Éà. ±ÉʱÉlɧÉÉ> NÉVWð­÷ HíeôÒ

~ÉÖ±É{ÉÒ £Ýí`ò~ÉÉoÉ ~É­÷ LÉÉeôÉà ­÷lÉ{É~É­÷

~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É »ÉÉ©Éà{ÉÉ hõɳoÉÒ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ `òÉ´É­÷ lÉ­÷£í +É´ÉlÉÉ ´ÉSSÉà §ÉÉàNÉÉ´ÉÉ {ÉqöÒ{ÉÉà ~ÉÖ±É +É´Éà Uïà. +É ~ÉÖ±É A~É­÷ ¥ÉÅ {Éà ¥ÉÉWÖ ð ­÷ɾqö É­÷Ò{Éà SÉɱɴÉÉ ©ÉÉ`à ò £Ý í `ò~ÉÉoÉ ¥É{ÉÉ´Éà±É Uïà. £Ýí`ò~ÉÉoÉ ~É­÷ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É ©ÉÉà ] à ñ Hí (±ÉÉqöÒ) {ÉÉ©É »É­÷{ÉÉ©ÉÉ ´ÉNÉ­÷{ÉÒ +ÉàÊ£í»ÉàoÉÒ Hí¾àú´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. +É A~É­÷ÉÅlÉ +»ÉÉ©ÉÉÊWðHí lÉn´ÉÉà ALÉÉeôÒ{Éà ±É> +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô Ê´ÉJàílÉÉ{ÉÉ +àWð{`òÉà £íÉà©ÉÇ §É­÷´ÉÉ{ÉÉ Wð{ÉlÉÉ ~ÉÉ»Éà °÷. 10 oÉÒ 20 ±ÉàlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. V«ÉÉ­à÷ »É­÷HíÉ­÷ wöÉ­÷É +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô ¤íÒ©ÉÉÅ {ÉÉà H í­÷Ò ©ÉÉ`à ò {ÉÉ +É~É´ÉÉ{ÉÒ LÉÉ»É XàNÉ´ÉÉ> Hí­à÷±É Uïà . V«ÉÉ­à ÷ ±ÉÉà H íÉà { Éà {ÉÉiÉÉÅ A©Éàqö´ÉÉ­÷Éà{ÉÉ AVWð´É±É §Éʴɺ«É LÉSÉÇ´ÉÉ{ÉÒ £í­÷Wð ~Éeàô Uïà. yÉÅyÉÉ- »ÉÉoÉà ~ÉÉà»`ò LÉÉlÉÖÅ Hàí´ÉÉ SÉàeôÉÅ Hí­à÷ ­÷ÉàWðNÉÉ­÷ UïÉàeôÒ +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô ©ÉÉ`àò Uïà lÉà{ÉÉà +àHí qöÉLɱÉÉà Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉà yÉIíÉ LÉÉlÉÉ ¾úÉ«à É Uïà UïlÉÉÅ +ÉyÉÉ­÷ Uïà. »ÉÖqöÉ©ÉeôÉ{ÉÉ +àHí «ÉÖ´ÉÉ{Éà +Éà{É

Wð{ÉlÉÉ{Éà ±ÉÚ`Å òlÉÉ +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô Ê´ÉJàílÉÉ ¾úɱɩÉÉÅ +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô ©ÉÉ`àò

`òÉA{É ¾úÉà ± É, »Éà ´ ÉÉ »Éqö { É, ©«ÉÖÊ{ÉÊ»É~ÉÉʱÉ`òÒ ´ÉNÉà­à÷ WðN«ÉÉ+à HíÉ©ÉNÉÒ­÷Ò oÉÉ«É Uïà. Wðà©ÉÉÅ ±ÉÉàHíÉà{Éà ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ ~Éeàô Uïà. `òÉA{É ¾úÉà±É©ÉÉÅ £íÉà©ÉÇ §É­÷Ò +{Éà Wð°÷­÷Ò £íÉà`òÉ ~ÉeôÉ´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¥Éà-mÉiÉ ©ÉÉ»É ~ÉUïÒ HíÉeÇô ©É³à Uï.à V«ÉÉ­à÷ »Éà´ÉÉ »Éqö{É©ÉÉÅ +à´ÉÉà Wð´ÉÉ¥É ©É³à Uïà Hàí +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô {É ©É²«ÉÖÅ ¾úÉ«à É lÉÉà +Éà{É ±ÉÉ>{É

«ÉÖ´ÉÉ röɾà úÒ ~ÉÉà»`ò LÉÉlÉÖÅ

"»É©É«É'©ÉÉÅ £íÊ­÷«ÉÉqö "»É©É«É'©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö +{Éà ©ÉÚ] Å ñ´ÉiÉ Wðà lÉà LÉÉlÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÒ ¾úÉ«à É lÉà LÉÉlÉÉ{ÉÉ ´É¾úÒ´É`òÒ +ÊyÉöHíÉ­÷Ò{Éà ©ÉÉàHí±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. Wðà{ÉÉ Wð´ÉÉ¥É ~ÉiÉ ©É³à Uïà. ´ÉÒWð³Ò, +à»É. `òÒ., ~ÉÉiÉÒ, ­÷»lÉÉ, ´É¾úÒ´É`ò, NÉÖeÅ ôÉNÉÒ­÷Ò, ¶ÉÉàºÉiÉ, §ÉiÉlÉ­÷, ¨Éº`òÉSÉÉ­÷, Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ HíÉ>à ~ÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ {ÉeôlÉÒ ¾úÉ«à É lÉà ±ÉLÉÒ ©ÉÉàHí±É´ÉÖ.Å -lÉÅmÉÒ, "»É©É«É' HíÉ«ÉÉÇ±É«É & HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ & »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, £íÉà{É {ÉÅ. 225324 NÉÉ©É©ÉÉÅoÉÒ HíhõÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ. +Éà{É ±ÉÉ>{É ´Éà~ÉÉ­÷Ò ~ÉÉ»Éà WðlÉÉÅ 80 oÉÒ 100 °÷Ê~É«ÉÉ +àHí +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô{ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uïà. Xà +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô lÉÉlHíÉʱÉHí Xà>lÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà °÷Ê~É«ÉÉ 100 oɶÉà lÉà´ÉÖŠʩɱÉ{É Ê»É{Éà©ÉÉ ~ÉÉ»Éà

NÉ«ÉÉ Uïà. V«ÉÉÅ DeôÉà LÉÉeôÉà ~ÉeôÒ NÉ«ÉÉà Uïà. Wðà{ÉÉ HíÉ­÷iÉà £Ýí`ò~ÉÉoÉ ~É­÷ SÉɱÉ{ÉÉ­÷É {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHíÉà Hàí ´ÉÞyyÉÉà G«ÉÉ­à÷Hí +É LÉÉeôÉ©ÉÉÅ ~Éeàô Uïà. lÉà©ÉÉÅ«É ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ »É©É«É lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉSÉHíÉàeôÉ> Wð´ÉÉ{ÉÉà Hàí §ÉÉÅNÉÒ Wð´ÉÉ{ÉÉà §É«É ­÷¾àú Uïà. ~ÉÉʱÉHíÉ »Él´É­à÷ £Ýí`ò~ÉÉoÉ ~É­÷{ÉÉà LÉÉeôÉà ¥ÉÚ­÷Ò Ê­÷~Éè­÷ Hí­à÷. »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, ­÷ÉàʾúlÉ Ê©É»mÉÒ

HíÉeÇô ±ÉÉàHíÉà{Éà ©É³lÉÉ {ÉoÉÒ. NÉà»É HÅí~É{ÉÒ´ÉÉ³É »É¥ÉÊ»ÉeôÒ Wð©ÉÉ Hí­÷É´É´ÉÉ ¾ú´Éà +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô ©ÉÉÅNÉà Uïà. ~É­Å÷lÉÖ +ÉyÉÉ­÷ HíÉeÇô ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ. +à. Hàí. ©ÉHí´ÉÉiÉÉ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

±ÉÉ>{É ­à÷±É´Éà©ÉÉÅ {ÉÉàHí­÷Ò ©ÉÉ`àò +­÷Yð Hí­÷Ò ¾úlÉÒ. ­à÷±É´Éà lÉÅmÉà +É A©Éàqö´ÉÉ­÷{Éà ~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ lÉÉ. 26-122013 {ÉÉ ­÷ÉàWð ~ÉmÉ ­÷´ÉÉ{ÉÉ Hí«ÉÉâ. Wðà A©Éàqö´ÉÉ­÷{Éà 21 Êqö´É»É ¥ÉÉqö ~É­÷ÒKÉÉ{ÉÒ lÉÉ. 8-12-

2013 ´ÉÒlÉÒ NÉ«ÉÉ ¥ÉÉqö ©É²«ÉÉà. +É©É +àHí +ɶÉÉ»~Éqö «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉ AVWð´É±É §Éʴɺ«É{Éà `ò~ÉÉ±É LÉÉlÉÉ+à JÚí­÷lÉÉ ~ÉÚ´ÉÇHí HíSÉeôÒ {ÉÉÅL«ÉÖÅ +{Éà «ÉÖ´ÉÉ röÉà¾ú Hí«ÉÉâ Uïà. PÉiÉÉ »É©É«ÉoÉÒ `ò~ÉɱÉ

WðlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí... +É HíÉà±É©É©ÉÉÅ ¡ÉNÉ`ò oÉlÉÉÅ ~ÉmÉÉà ±ÉÉàHíÉ{à ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö qÚö­÷ oÉÉ«É lÉà ¾àúlÉÖoÉÒ ¡ÉNÉ`ò Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. ~ÉmɱÉàLÉHí{ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ¡ÉHíɶÉHí »É¾ú©ÉlÉ Uïà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾú. -»ÉÅ~ÉÉqöHí

LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ §É­÷lÉÒ ¥ÉÅyÉ Uïà. Ê{É´ÉÞnÉ Hàí ©ÉÞlÉ Hí©ÉÇSÉÉ­÷Ò{ÉÒ WðN«ÉÉ+Éà LÉɱÉÒ Wð ­÷¾úÒ Uïà. mÉÒX lÉoÉÉ SÉÉàoÉÉ ´ÉNÉÇ{ÉÉ Hí©ÉÇSÉÉ­÷Ò+Éà +É©É PÉ`ò lÉÉ X«É Uï à. +É©É Uï lÉÉÅ NÉÖ W ð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ´ÉNÉÇ { ÉÉ +©É±ÉqöÉ­÷Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ »Éà¾àúWðà «É PÉ`òÉeôÉà oÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ. +É©É ¡ÉX{ÉÉ §ÉÉàNÉà yÉÉà³É ¾úÉoÉÒ {É Ê{ɧÉÉ´É´ÉÉ »É­÷HíÉ­÷ +É{ÉÉHíÉ{ÉÒ Hí­÷lÉÒ {ÉoÉÒ. `ò~ÉɱÉÉà ©ÉÉàeôÒ ©É³à Uïà lÉà +ÅNÉà{ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqöÉà ~ÉÉà»`ò±É »ÉÖÊ¡É.oÉÒ ©ÉÉÅeôÒ ¡ÉyÉÉ{É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ +©É±ÉqöÉ­÷Éà »ÉÉŧɳ´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ {ÉoÉÒ. HÖíÊ­÷«É­÷ »Éà´ÉÉ+Éà £íɱÉÒ£Ùí±ÉÒ ­÷¾úÒ Uïà. lÉàWð ¥É{ÉÉ´Éà Uïà Hàí ¡ÉX{Éà ]ñeô~ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà. »ÉÉÅ»ÉqöÉà, yÉÉ­÷ɻɧ«ÉÉà{Éà ¡ÉX{ÉÒ HíÉÅ> ~ÉeôÒ {ÉoÉÒ. ¾ú´Éà >{`ò­÷´«ÉÚ ©ÉÉ`àò ~ÉmÉÉà ©ÉÉàH í±É{ÉÉ­÷É+Éà+ à `ò~ÉÉ±É »Éà´ÉÉ©ÉÉŠʴɹÉÉ»É ­÷ÉLÉ´ÉÉà Xà L É©ÉÒ oÉ> ~Éeô¶Éà ¡ÉX ©ÉÚÅ]ñ´ÉiÉ©ÉÉÅ Uïà. qöÉqöÉ +ʾú­÷É´ÉHí­÷ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

(9

§ÉÉ±É {ɳHíÉÅcóÉ LÉÉqöÒ OÉÉ©ÉÉàvÉàNÉ ©ÉÅeô³{Éà ´ÉÖ±É{É Wð¶ÉÔ{ÉÉà +ÉàeôÇ ­÷ {É +É~ÉlÉÉ »É©É»«ÉÉ ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷ LÉÉlÉà +É´Éà±É §ÉÉ±É {ɳHíÉcÅ óÉ LÉÉqöÒ OÉÉ©ÉÉàvÉàNÉ ©ÉÅe³ ô wöÉ­÷É C{ÉÒ LÉÉqöÒ HíÉ©É Hí­÷lÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÒ +àHí©ÉÉmÉ »ÉÅ»oÉÉ Uï.à +É »ÉÅ»oÉÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ ­÷ÉV«É LÉÉqöÒ OÉÉ©ÉÉàvÉàNÉ ¥ÉÉàeôÇ +©ÉqöÉ´ÉÉqö wöÉ­÷É ¡É©ÉÉÊiÉlÉí »ÉÅ»oÉÉ Uïà +{Éà OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÒ Ê´ÉyÉ´ÉÉ, l«ÉGlÉÉ, ¥Éà­÷ÉWà ðNÉÉ­÷ ¥É¾àú{ÉÉà{Éà {ɾúÓ {É£íÉà {ɾúÓ {ÉÖHí¶ÉÉ{É{ÉÉ yÉÉà­÷iÉà ­÷ÉWà ðNÉÉ­÷Ò +É~Éà Uï.à +É »ÉÅ»oÉÉ Uï±à ±ÉÉ 22 ´É­÷»ÉoÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉ »É­÷HíÉ­÷{ÉÉ ¥ÉÉàeôÇ Ê{ÉNÉ©ÉÉà lÉà©ÉWð Yð. >. ¥ÉÒ. lÉoÉÉ l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö Yð. «ÉÖ. ´ÉÒ. +à{É. +à±É. wöÉ­÷É Ê´ÉÊ´ÉyÉ HÅí~É{ÉÒ©ÉÉÅ °÷~ÉÉÅlÉ­÷ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉqö qö­÷àHí HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ ¾àú±~É­÷É{à Éà »ÉÉà `òHíÉ ©Éà­÷Ò{ÉÉà A{É{ÉÒ »oÉÉÊ{ÉHí Al~ÉÉÊqölÉ NÉ­÷©É NÉiÉ´Éà¶É ´ÉÖ±É{É Wð¶ÉÔ +`òÒ­÷É `àò»`ò Ê­÷~ÉÉà`òÇ

»ÉÉoÉà »É~±ÉÉ«É Hí­÷Ò ­÷¾úÒ Uï.à SÉɱÉÖ ´É­÷»Éà MGVCL, GSEVCL, DGVCL,

©ÉÖ³Yð§ÉÉ> +©ÉoÉÖ§ÉÉ> ʻɾúÉ­à ÷É (B. ´É. 32) NÉÖ°÷´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà ©ÉWÚð­÷Ò HíÉ©É Hí­÷Ò{Éà LÉà­÷É³Ò Wð> ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. +É ´ÉLÉlÉà ­÷lÉ{É~É­÷ hõɳ©ÉÉÅ ~ÉÉà±ÉÒ»É SÉÉàHíÒ ~ÉÉUï³ ´É³ÉÅHí ~ÉÉ»Éà `òÉ`òÉ `àò©~ÉÉà {Éťɭ÷ Yð. Wðà. 13 eô¥É±«ÉÖ 3033 {ÉÉ SÉɱÉHàí ©ÉÖ³Yð§ÉÉ>{Éà ¾úeô£àí`àò ±ÉÒyÉÉ. +É +Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ NÉŧÉÒ­÷ >X ~ÉÉ©Éà±ÉÉ ©ÉÖ³Yð§ÉÉ>{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ yÉÉà­÷iɻɭ÷ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ ¾úÉoÉ yÉ­à÷±É Uïà.

wöÉ­÷É »ÉÅ»oÉÉ{Éà ´ÉÖ±É{É Wðö¶ÉÔ »É~±ÉÉ«É{ÉÉà +Éàe­ôÇ ÷ ©É³à±É Uï.à ~É­Å÷lÉÖ UGVCL ©É¾àú»ÉÉiÉÉ lÉoÉÉ PGVCL ­÷ÉWðHíÉ`à ò HÅí~É{ÉÒ+à +àHí ¡ÉÉ>´Éà`ò HÅí~É{ÉÒ{Éà +Éàe­ôÇ ÷ +É~ÉÒ »oÉÉÊ{ÉHí ¥É¾àú{ÉÉà{ÉÒ ­÷ÉWà ðNÉÉ­÷Ò©ÉÉÅ ©ÉÚ³Ò ­÷Éàeô ~É­÷ Yð{É©ÉÉÅ +ÉNÉ NÉŧÉÒ­÷ »É©É»«ÉÉ C§ÉÒ Hí­÷Ò Uï.à

»ÉÖ­÷{à rö{ÉNÉ­÷-©ÉÚ³Ò ­÷Éeà ô A~É­÷ +É´Éà±É Ê´ÉWð«É ÊWð{ÉÓNÉ £àíHí`ò­÷Ò©ÉÉÅ ©ÉWÚð­÷Éà HíÉ©É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ l«ÉÉ­à÷ +Hí»©ÉÉlÉà +ÉNÉ ±ÉÉNÉÒ ¾úlÉÒ. +É +ÉNÉoÉÒ ÊWð{ÉÓNÉ©ÉÉÅ ­÷¾úà±É °÷ +{Éà Hí~ÉÉ»É ¥É³Ò NÉ«Éà±É. +ÉNÉ{ÉÒ XiÉ »ÉÖ­÷à{rö{ÉNÉ­÷ »´É. ­÷©Éà¶É§ÉÉ> UïÉ`à òɱÉÉ±É £íÉ«É­÷ ʦÉNÉàeô{Éà oÉlÉÉ +ÉNÉ{ÉÉ +Éà±É´É´ÉÉ{ÉÉ +Éà]ñÉ (ÊWð±±ÉÉ »É­÷HíÉ­÷Ò ´ÉHíÒ±É){ÉÉ ¥ÉÅ¥ÉÉ »ÉÉoÉà »`òÉ£í qöÉeà ôÒ NÉ«Éà±É +{Éà +ÉNÉ{Éà ~ÉÖmÉ lÉÖºÉÉ­÷ ­÷©Éà¶É§ÉÉ> +Éà]ñÉ +Éà±É´ÉÒ ¾úlÉÒ.

lÉÖºÉÉ­÷ +Éà]ñÉ{ÉÖÅ qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É

(B.´É.40){Éà Ê{É­÷Wð§ÉÉ> +Éà]ñÉ{ÉÉ ±ÉPÉÖ¥ÉÅyÉÖ{ÉÖÅ lÉÉ. 4-1 {ÉÉ ­÷ÉWà ð ­÷lÉ{É~É­÷ LÉÉlÉà qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É Uï.à

©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷{ÉNÉ­÷ Wðä{É ~ÉÉcó¶ÉÉ³É & +àHíÉ´É{É ¥ÉɳHíÉà{ÉÖÅ ¥É¾Öú©ÉÉ{É

»É©É»lÉ ©É¾úÉWð{É +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ÊNÉ­÷ҶɧÉÉ> Wðà. ¶Éɾú{ÉÖÅ "»É{©ÉÉ{É~ÉmÉí' +É~ÉÒ{Éà ¥É¾Ö ú ©ÉÉ{É Hí­÷lÉÉ ¸ÉÒ ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷{ÉNÉ­÷ Wðä{É ~ÉÉcó¶ÉɳɴÉlÉÒ ¸ÉÒ Wð«Éà¶É§ÉÉ> eôÒ. ¶Éɾú ¡É[ÉÉ¥Éà { É Wðà . ¶Éɾú lÉà © ÉWð ¾ú»ÉÖ § ÉÉ> ¶Éɾú (~ÉàhõeôÉ´ÉɳÉ) ­÷©ÉiÉÒHí§ÉÉ> »É±ÉÉàlÉ +{Éà {É­à÷{rö§ÉÉ> ¶Éɾú {ÉWð­à÷ ~Éeàô Uïà.

¸ÉÒ {ÉÉNÉà¹É­÷ ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ Yð{ÉÉ±É«É Î»oÉlÉ ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ«ÉÉ­÷{ÉNÉ­÷ ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. Wðä{É `Ä ò»`ò - »ÉÖ­à ÷{rö {ÉNÉ­÷ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ ¸ÉÒ ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷{ÉNÉ­÷ Wðä{É ~ÉÉcó¶ÉɳɩÉÉÅ ¥Éà ¡ÉÊlÉJí©ÉiÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà +§«ÉÉ»É ~ÉÚiÉÇ Hí­÷Ò{Éà AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É +àHíÉ´É{É ¥ÉɳHíÉà{ÉÖÅ °÷Ê~É«ÉÉ ¥Éà-¥Éà ¾úX­÷ +É~ÉÒ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ qöÉlÉɸÉÒ ÊNÉ­÷ҶɧÉÉ> Wðà. ¶Éɾú{ÉÉ ¾ú»lÉà »É{©ÉÉ{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ. +É A~É­÷ÉÅlÉ +y«ÉÉ~ÉHí ¸ÉÒ Wð«Éà¶É§ÉÉ> eôÒ. ¶Éɾú +{Éà ʶÉÊKÉHíÉ¥Éà{É ¸ÉÒ ¡É[ÉÉ¥Éà{É Wð.à ¶Éɾú{ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥É¾Öú©ÉÉ{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ.

`ÄòHí ¾úeô£àí`àò ©ÉÞl«ÉÖ ´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ LÉà­÷É³Ò NÉÉ©Éà ­÷¾àúlÉÉ

¥É¾Öú©ÉÉ{É »É©ÉÉ­Å÷§É©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ »É´Éâ¸ÉÒ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É +à{É. qöɶà ÉÒ, Ê´É~ÉÒ{ɧÉÉ> `òÉÊà ³«ÉÉ, ­÷Ê»ÉHí§ÉÉ> +à. ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷, {É´ÉÒ{ÉSÉÅrö +à. ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷, ÊHí¶ÉÉà­÷§ÉÉ> Yð. HÖí´ÉÉÊeô«ÉÉ, ­÷É©ÉYð§ÉÉ> ©ÉÉ°÷, ¡ÉHíɶɧÉÉ>, {É­à÷{rö§ÉÉ> +É­÷. ¶Éɾú, ¾ú»É©ÉÖLɧÉÉ> +àSÉ. ¶Éɾú, «ÉÉà N Éà ¶ ɧÉÉ> ´ÉÒ. ¶Éɾú, ­÷©ÉiÉÒHí§ÉÉ> +à{É. »É±ÉÉàlÉ, Wð«ÉÅ lɧÉÉ> eôÒ . HíÉà có É­÷ Ò, A~ÉλoÉlÉ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ.

+É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÊiÉ«ÉÉ­-÷{ÉNÉ­÷ Wðä{É ~ÉÉcó¶ÉÉ³É ´ÉlÉÒ »É©É»lÉ ©É¾úÉWð{É +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ÊNÉ­÷ҶɧÉÉ> eôÒ. ¶Éɾú{Éà »É{©ÉÉ{É~ÉmÉ +~ÉÇiÉ Hí­à÷±É ¾úlÉÖÅ. HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É Wð«Éà¶É§ÉÉ> eôÒ. ¶Éɾú +{Éà ¡É[ÉÉ¥Éà{É Wðà. ©É¾àúlÉÉ+à Hí­÷à ±É ¾úlÉÖÅ.

©ÉÚ³Ò lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ »É­÷É »ÉʾúlÉ OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ PÉB, ­÷WðHíÉà, Yð°÷ »ÉʾúlÉ ~ÉÉHíÉà{ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉàlÉ­÷ oÉ«Éà±É ¾úÉà«É ~ÉÉHí{Éà «ÉÖÊ­÷«ÉÉ LÉÉlÉ­÷{ÉÒ Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ{ÉÉ »É©É«Éà LÉÉlÉ­÷{ÉÒ +UïlÉ »ÉXÇlÉÉ LÉàeÚôlÉÉà{ÉÒ ¾úɱÉlÉ Hí£íÉàeôÒ ¥É{ÉÒ NÉ> Uïà. LÉÉlÉ­÷ +É´«ÉÉ{ÉÒ XiÉ oÉlÉÉ LÉÉlÉ­÷ ©Éà³´É´ÉÉ LÉàeÚôlÉÉà HíÉ©ÉHíÉWð UïÉàeôÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ HílÉÉ­÷©ÉÉÅ C§ÉÉ ­÷¾úÒ X«É Uïà. A~É­÷{ÉÒ lɻɴÉÒ­÷©ÉÉÅ »É­÷É NÉÉ©Éà +É´Éà±É LÉÉlÉ­÷ eàô~ÉÉà A~É­÷ Ê´É­÷~É­÷, §Éà`ò, +Éťɭ÷eôÒ. ­÷ÉiÉÒ~ÉÉ`ò ´ÉNÉà­à÷ NÉÉ©É{ÉÉ LÉàeÚôlÉÉà LÉÉlÉ­÷ ©Éà³´É´ÉÉ ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ C§ÉÉ ­÷¾úÒ NÉ«ÉÉ Uïà. PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ LÉÉlÉ­÷{ÉÉà »`òÉàHí LɱÉÉ»É oÉ> WðlÉÉ yÉ­÷©É yÉIíÉà oÉÉ«É Uïà. lɻɴÉÒ­÷ & §É­÷lÉ ~ÉÉ­à÷LÉ (»É­÷É)

»ÉÉÅyÉÉ{ÉÖÅ »É£í³ +Éè~É­à÷¶É{É Hí«ÉÖÈ »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉ ¡Él«ÉÉ­÷É~à ÉiÉ{ÉÉ +¶ÉG«É WðiÉÉlÉÉ HíÉà©~ɱÉÒHàí`àòeô +Éè~É­à÷¶É{É{Éà »É£í³lÉÉ ~ÉÚ´ÉÇHí §ÉÉ­÷ ~ÉÉeô´ÉÉ{ÉÒ +{Éà­÷Ò Ê»ÉÎyyÉ +©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ lÉ¥ÉÒ¥É eôÉ.è «ÉKÉlÉ ¶Éɾàú ©Éà³´ÉÒ Uï.à ±ÉNɧÉNÉ 12 ´É­÷»ÉoÉÒ SÉɱɴÉÉ ©ÉÉ`àò +¶ÉGlÉ +à´ÉÉ >{qöÉà­÷ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ 65 ´ÉÌºÉ«É ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É eôɾú«ÉÉ{Éà SÉɱÉlÉÉ Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¸Éà«É eôÉ.è +KÉlÉ ¶Éɾú{Éà X«É Uï.à NÉlÉ ©ÉÉ»É qö­÷Ê©É«ÉÉ{É +ÅHÖí­÷ {ÉYðHí +É´Éà±É +{Éà­÷Ò ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉ ¡Él«ÉÉ­÷Éà~ÉiÉ{ÉÖÅ +àHí Wð`òÒ±É +Éè~É­à÷¶É{É »É£í³lÉÉ ~ÉÚ´ÉÇHí ~ÉÉ­÷ ~ÉÉeô¬.ÖÅ Wðà { Éà `Ö Å ò H íÉiÉ©ÉÉÅ (TKR) lÉ­÷ Ò Hà í +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à lÉà »ÉWð­Ç ÷Ò +ÉWðà +{ÉàHí WðN«ÉÉ+à A~ɱɥyÉ Uïà. ~É­Å÷lÉÖ +©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ lÉ¥ÉÒ¥É eôÉè. «ÉKÉlÉ ¶Éɾàú 12 ´É­÷»ÉoÉÒ SÉɱÉÒ {É ¶ÉHí{ÉÉ­÷ 65 ´É­÷ »É{ÉÉ +{Éà >{qö Éà­÷ { ÉÉ ´ÉlÉ{ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É 12 ´É­÷»ÉoÉÒ NÉÊcó«ÉÉà ´ÉÉ {ÉÉ ­÷ÉàNÉoÉÒ Ê~ÉeôÉlÉÉ ¾úlÉÉ +{Éà 12

´É­÷»ÉoÉÒ lÉà+Éà SÉɱ«ÉÉ {ɾúÉàlÉÉ +{Éà HíÉà>{ÉÒ ©Éqöqö ±ÉÒyÉÉ ´ÉNÉ­÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HíÉà>~ÉiÉ HíÉ©É Hí­÷Ò ¶ÉHílÉÉ {ɾúÓ. +è±ÉÉà~ÉàoÉÒ, ¾úÉàÊ©É«ÉÉ~ÉoÉÒ, +É«ÉÖÇ´ÉàÊqöHí lÉoÉÉ +{«É {ÉÖ»LÉÉ +~É{ÉÉ´É´ÉÉ A~É­÷ÉlÅ É ´Éäv +{Éà eôÉHè í`ò­÷Éà ~ÉÉ»Éà >±ÉÉWð Hí­÷É´«ÉÉ ~É­Å÷lÉÖ lÉà{ÉÖÅ HíÉà> ~ÉÊ­÷iÉÉ©É {É +É~«ÉÖÅ. eôÉèHí`ò­÷É+ à à lÉà+Éà SÉɱÉÒ {Éʾú ¶ÉHàí +à´ÉÖÅ Uïà±±ÉÖÅ lÉÉ­÷iÉ +É´«ÉÖÅ. +yÉÚ­÷É©ÉÉÅ ~ÉÖ­÷É qöÉàhõ ´É­÷»É ~ɾàú±ÉÉ ~ÉeôÒ Wð´ÉÉoÉÒ lÉà+Éà ~ÉoÉÉ­÷Ò´É¶É ¾úlÉÉ. +©ÉqöÉ´ÉÉqö λoÉlÉ +{Éà­÷Ò ¾úÉèλ~É`ò±É eôÉè. «ÉKÉlÉ ¶Éɾú{ÉÉà ­à÷£í­÷{»É ©É²«ÉÉà +{Éà lÉà©É{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ ±É> lÉ~ÉÉ»É qö­÷Ê©É«ÉÉ{É XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Hàí ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ hõÓSÉiÉ{ÉÉ ¾úÉeôHíÉ +àHí¥ÉÒX ~É­÷ SÉeôÒ NÉ«ÉÉ ¾úÉà«É +{Éà PÉ»ÉÉ­÷É{ÉÉ HíÉ­÷i Éà ¾úÉeôHíÉ LÉ´ÉÉ> NÉ«ÉÉ Uïà. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö qö­÷qöÒ{ÉÒ Ê£íÊ]ñ«ÉÉàoÉà­÷É~ÉÒ Hí­÷É´ÉÒ ´ÉÉÅHíÉ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉNÉ{Éà »ÉÒyÉÉ Hí«ÉÉÇ +{Éà hõÓSÉiÉ{ÉÉ {É´ÉÉ »ÉÉÅyÉÉ{ÉÖÅ ¡Él«ÉÉ­÷Éà~ÉiÉ{ÉÖÅ +Éè~É­à÷¶É{É Hí­÷Ò qö­÷qöÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É{Éà SÉɱÉlÉÉ Hí«ÉÉÇ.

­÷Éκ`Äò«É ¥ÉÉàÎyyÉHí »Éà±É©ÉÉÅ {É­à÷¶É Hàí±ÉÉ{ÉÒ Ê{É©ÉkÅüHí

~ÉÚ ´ ÉÇ yÉÉ­÷ɻɧ«É ¸ÉÒ yÉ{É­÷ÉWð§ÉÉ> Hàí±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ +{Éà »ÉÒ.+à . {É­à ÷ ¶É§ÉÉ> Hà í ±ÉÉ{ÉÒ Ê{É©ÉkÅüHí §ÉÉWð~É{ÉÉ <{`àò±ÉàGSÉÖ+ Ö ±É »Éà±É{ÉÉ ­÷Éκ`Äò«É +àÎG]ñG«ÉÖÊ`ò´É ©É੥ɭ÷ lÉ­÷ÒHàí lÉÉWðàlÉ­÷©ÉÉÅ oÉ> Uï à . ­÷Éκ`Ä ò « É HíKÉÉ{ÉÒ ~Éqö ´ ÉÒ §ÉÉWð~É ~ÉKÉ©ÉÉÅ lÉà©É{Éà ©É³lÉÉ »ÉÉä+à +É´ÉHíÉ­÷Ò Uïà. +mÉà A±±ÉàLÉ{ÉÒ«É Uïà Hàí §ÉÉWð~É{ÉÉ +É »Éà±É©ÉÉÅ 60 »ÉÒ.+à. ­÷Éκ`Äò«É HíKÉÉ+à XàeÉô «Éà±ÉÉ Uï.à

©ÉÉà±Éà»É±ÉÉ©É »É©ÉÉWð »É©ÉÚ¾ú±ÉN{ÉÉàl»É´É ¥ÉÉà`òÉqö{ÉÉ

­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷ LÉÉlÉà ©ÉÉà±Éà»É±ÉÉ©É NÉ­÷ÉʻɫÉÉ »É©ÉÉWð HíÊ©É`òÒ wöÉ­÷É »É©É»lÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ ©ÉÉà±Éà»É±ÉÉ©É NÉ­÷ÉʻɫÉÉ »É©ÉÉWð{ÉÉà qö¶É©ÉÉà »É©ÉÚ ¾ ú ±ÉN{ÉÉà l »É´É lÉÉ. 23-1-2014 {ÉÉ ­÷ÉàWð £ílÉÖ§ÉÉ qöÉqö§ÉÉ ~É­÷©ÉÉ­÷{ÉÉ Yð{É©ÉÉÅ «ÉÉà X ¶Éà , Wðà © ÉÉÅ 28 «ÉÖ N ɱÉÉà ±ÉN{ÉOÉÅÊoÉoÉÒ XàeôɶÉà.

¸ÉyyÉÉÅWðʱÉ

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É +KÉ­÷´ÉÉ»ÉÒ

¸ÉÒ ©É{ɾú ­ ÷±ÉÉ±É ­÷iÉUïÉ à e ô§ÉÉ> { É +KÉ­÷ É N´ÉÉ»É É& ­ ÷ {ÉÉ©É & ]ñÒ±É Wð{©É lÉÉ. 20-1-2010 ©ÉÉlÉÉ & ËHíWð±É¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & yÉ©Éâ¶ÉHÖí©ÉÉ­÷ NÉÉ©É & »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷

lÉÉ. 9-1-2014 NÉÖ°÷´ÉÉ­÷ Ê©É±É ­÷Éàeô, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

»ÉÖLÉ qÖö&LÉ©ÉÉÅ »ÉqöÉ«É, ¾ú»ÉlÉÉ ­÷ÂÉ lÉ©Éà. »É¾Öú{ÉÉ Àúqö«É©ÉÉÅ, ´É»ÉlÉÉ ­÷ÂÉ lÉ©Éà. ¾úlÉÉ Àúqö«É©ÉÉÅ, ´É»ÉlÉÉ ­÷ÂÉ lÉ©Éà, ¾úlÉÉ ¾úÉWð­÷ »É©ÉKÉ, ~É­Å÷lÉÖ ~ÉÉ~ÉiÉ{ÉÉ ~ɱÉHíÉ­à÷ +©É{Éà ­÷eôÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÉàKÉ ~ÉÉ©ÉÒ NÉ«ÉÉ lÉ©Éà. ¡É§ÉÖ +É~É{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ÊSÉ­÷ ¶ÉÉÅÊlÉ +É~Éà. +àWð ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.

±ÉÒ. NÉÉàʾú±É +©ÉÞlɱÉÉ±É ±ÉK©ÉiÉqöÉ»É lÉoÉÉ +©ÉÉ­÷Éà »É©ÉOÉ NÉÉàʾú±É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ Ê~É«É­÷ ~ÉKÉ & yÉÉà³HíÉ

EìiÉ »´ÉÒHíÉ­÷ ©É{ɾú­÷±ÉÉ±É ­÷iÉUïÉàe§ÉÉ> {ÉÉNÉ­÷{ÉÖÅ lÉÉ. 9-1-2014 {Éà NÉÖ°÷´ÉÉ­÷{ÉÉ ­÷ÉWà ð qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É oÉlÉÉ +©ÉÉ­÷É qÖö&LÉ©ÉÉÅ »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ, [ÉÉÊlÉWð{ÉÉà, »{Éà¾úÒ-Ê©ÉmÉÉà lÉoÉÉ {ÉÉ©ÉÒ-+{ÉÉ©ÉÒ »É´Éâ+à °÷¥É°÷ lÉoÉÉ »ÉÅqöà ¶ÉÉ wöÉ­÷É +©ÉÉ­÷É ¡Él«Éà Êqö±É»ÉÉàYð ´«ÉGlÉ Hí­÷Ò +©ÉÉ­÷É qÖö&LÉ©ÉÉÅ »É¾ú§ÉÉNÉÒ oÉ>{Éà +©ÉÉ­÷É ~É­÷ +É´ÉÒ ~Éeàô±É qÖö&LÉ +KÉ­÷´ÉÉ»ÉÒ »É¾ú{É Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É³ ~ÉÖ°÷ ~ÉÉeàô±É Uïà. ¸ÉÒ ©É{ɾú ­ ÷±ÉÉ±É ­÷iÉUïÉ à e ô§ÉÉ> +É lÉHàí +©ÉÉà +É~É »ÉÉä{ÉÉà EìiÉ { É +KÉ­÷ É N´ÉÉ»É É& ­ ÷ »´ÉÒHíÉ­÷ Hí­÷Ò UïÒ+à. lÉÉ. 9-1-2014 NÉÖ°÷´ÉÉ­÷ »ÉqÃöNÉlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ¡É§ÉÖ ÊSÉ­÷ Ê©É±É ­÷Éàeô, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ¶ÉÉÅÊlÉ +É~Éà +àWð +§«ÉoÉÇ{ÉÉ.... ±ÉÒ. Wð¶ÉÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É ©É{ɾú­÷±ÉÉ±É {ÉÉNÉ­÷ ʴɶÉÉ±É §É­÷lɧÉÉ> {ÉÉNÉ­÷ §É­÷lɧÉÉ> ©É{ɾú­÷±ÉÉ±É {ÉÉNÉ­÷ ¾úÉÌqöHíí §É­÷lɧÉÉ> {ÉÉNÉ­÷ yÉ©Éâ{rö§ÉÉ> ©É{ɾú­÷±ÉÉ±É {ÉÉNÉ­÷ yÉ´É±É yÉ©Éâ{rö§ÉÉ> {ÉÉÅNÉ­÷ lÉoÉÉ +©ÉÉ­÷Éà »É©ÉOÉ {ÉÉNÉ­÷ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷, »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷


10 )

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

`òSÉÖHíeôÒ X¾àú­÷ÉlÉ

`ÄòÉ´Éà±»É ±É´ÉHÖí©ÉÉ­÷ `ÄòÉ´Éà±»É +É«ÉÉàYðlÉ ¡É. Êqö. 40, A. lÉÉ. 25-2-14 Ê`ò. 25000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà. »±ÉÒ~É­÷ HíÉSà É, AnÉ­÷~ÉÚ´ÉÇ, qöÊKÉiɧÉÉ­÷lÉ, {Éà~Éɳ 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ­÷É©Éà¹É­÷, WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, AWð{ä É, $HíÉ­à÷¹É­÷, +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ ¥É{ÉÉ­÷»É, NÉ«ÉÉYð, ©ÉröÉ»É, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, ¥ÉàN±ÉÉà­÷, ©Éä»ÉÖ­÷, ʶɭ÷eÒô , {ÉÉÊ»ÉHí. §ÉÒLÉɱÉÉ±É +à»É. ¡ÉX~ÉÊlÉ ©ÉÉà. 98258 20125 ±É´ÉHÖí©ÉÉ­÷& 98798 99488 ]ñ±ÉHí `ÄòÉ´Éà±»É A/C >ûÎ{eôHíÉ §ÉÉeàô ©É³¶Éà. +É­÷É©ÉqöÉ«ÉHí ±ÉHí]ñ­÷Ò HíÉ­ ±ÉHí]ñ­Ö ÷Ò«É»É `Ãò´Éà­÷É lÉoÉÉ Hí´ÉÉà±ÉÒ»É÷ §ÉÉeàô ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ©É³Éà & ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ< (±ÉLÉlÉ­÷´ÉɳÉ) eôÒ»`ÄòÒHí`ò ±ÉÉ<¦Éà­÷Ò »ÉÉ©Éà, ±ÉÉlÉÒ ~±ÉÉà`ò ¶Éà­÷Ò {ÉÅ-1, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ R. 235357 ©ÉÉà.{ÉÅ. 98241-3~É797 ~ÉÉoÉÇ `ÄòÉ´Éà±»É `ÄòÉ´Éà­÷É (A/c) lÉÖ£íÉ{É, <Î{eôHíÉ <HíÉà ´ÉNÉà­à÷ NÉÉeôÒ ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà §ÉÉeàoô ÉÒ ©É³¶Éà. ©É³Éà&A­à÷¶É qö´Éà, ~ÉÉoÉÇ eàô­÷Ò ~ÉɱÉÇ­÷ £Ùí±É SÉÉàHí, yÉÉà³Ò~ÉÉà³, ´Éhõ´ÉÉiÉ. ©ÉÉà. : 97142 44400 ©ÉÉà. : 97149 44400 +àHílÉÉ `ÄòÉ´Éà±»É +É«ÉÉàYðlÉ »±ÉÒ~É­÷ HíÉàSÉ ±ÉHí]ñ­÷Ò ¥É»É ¡É.Êqö.35, A. lÉÉ. 27-2-14 °÷. 22000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà AnÉ­÷-~ÉÚ´ÉÇ-qöÊKÉiÉ §ÉÉ­÷lÉ »ÉÉoÉà WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, ­÷É©Éà¹É­÷, 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ¡É«ÉÉNÉ­÷ÉWð +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ, NÉ«ÉÉYð, NÉÅNÉÉ»ÉÉNÉ­÷, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, ʶɭ÷eôÒ, {ÉÉÊ»ÉHí, §É­÷lɧÉÉ> ­÷É´É±É ©ÉÉà. 99780 91771 NÉÉ«ÉmÉÒ `Öò»ÉÇ +à{eô `ÄòÉ´Éà±»É ¡É. Êqö. 40, A. lÉÉ. 25-2-14 Ê`ò. 24000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà. »±ÉÒ~É­÷ HíÉSà É, AnÉ­÷~ÉÚ´ÉÇ, qöÊKÉiɧÉÉ­÷lÉ, {Éà~Éɳ 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ­÷É©Éà¹É­÷, WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, AWð{ä É, $HíÉ­à÷¹É­÷, +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ ¥É{ÉÉ­÷»É, NÉ«ÉÉYð, ©ÉröÉ»É, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, ¥ÉàN±ÉÉà­÷, ©Éä»ÉÖ­÷, ʶɭ÷eÒô , {ÉÉÊ»ÉHí. ©É{ÉÖ§ÉÉ> eôҶɴÉÉ³É ©ÉÉà. 99256 44101 Ê¶É´É `ÄòÉ´Éà±»É `ÄòÉ´Éà­÷É (A.C., {ÉÉà{É A.C.) >ûÎ{eôHíÉ V2 (A.C., {ÉÉà{É A.C.) »´ÉÒ¢`ò +É­÷É©ÉqöÉ«ÉHí ±ÉHí]ñ­÷Ò HíÉ­÷ ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà §ÉÉeàô ©É³¶Éà. ©ÉÖ}ÉɧÉÉ> XàºÉÒ ©ÉÉà. 98794 75677

Wðà©ÉÉÅ +àHí ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ 12 +KÉ­÷ +É´Éà, +àHí ±ÉÉ>{É{ÉÉ qö»É °÷Ê~É«ÉÉ `ò÷SÉÖHíeôÒ X¾àú­÷ÉlÉ ­÷ÉàHíeàôoÉÒ »´ÉÒHíÉ­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à

¥ÉÉ~ÉÉ »ÉÒlÉÉ­÷É©É `ÄòÉ´Éà±»É ¡É. Êqö. 40 A.lÉÉ. 10-3-2014 Ê`ò. °÷. 25000/- ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà »±ÉÒ~É­÷ HíÉàSÉ, AnÉ­÷, qöÊKÉiÉ, §ÉÉ­÷lÉ, {Éà~Éɳ, ­÷É©Éà¹É­÷, WðNÉ}ÉÉoÉ, wöÉ­÷HíÉ, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ, NÉÅNÉÉ»ÉÉNÉ­÷, 11 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ. OÉÖ~É Ê`ò. ¥ÉÖHíÓNÉ ©ÉÉ`àò ©É³Éà& lÉoÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà`òÉ qö­÷à Hí ¥ÉÉWÖð{ÉÉ ¡É´ÉÉ»É Wð©É´ÉÉ ­÷¾àú´ÉÉ »ÉÉoÉàò »ÉÅ. ¥É`ÖòHí ©É¾úÉ­÷ÉWð-´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 98240 72991

yÉÅyÉÉqöÉ­÷Ò B.S.R. £íÌ{ÉSÉ­÷ PÉ­÷, +ÉàÊ£í»É, ¶ÉÉà-°÷©É{ÉÉ £íÌ{ÉSÉ­÷ HíÉ©É ©ÉÉ`àò ©É³Éà. ­÷ÉàʾúlÉ Yð. ~É­÷©ÉÉ­÷ ©ÉÉà. 90999 20982 {ÉÉà¥É±É »`òÒ±É ¥ÉÉ­÷Ò-¥ÉÉ­÷iÉÉÅ OÉÒ±É Hí­÷lÉÉ ©ÉWð¥ÉÚlÉ ­÷ÉA{eô, Uï~Éà±É SÉÉà­÷»É ¥ÉÉ­÷ »ÉÉLÉ{ÉÒ »ÉÉ>]ñ ©ÉÖWð¥É Hí`òÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. 118, 43 Yð{ÉlÉÉ{É AvÉàNÉ{ÉNÉ­÷, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ £íÉ{à É& 224020, 226757 »ÉlÉ{ÉÉ©É »`òÒ±É ¦ÉÉ>`ò¥ÉÉ­÷ ¥ÉÉ­÷Ò-¥ÉÉ­÷iÉÉ, OÉÒ±É Hí­÷lÉÉ ©ÉWð¥ÉÚlÉ ­÷ÉA{eô Uï~Éà±É, SÉÉà­÷»É lÉ©ÉÉ­÷É ¥ÉÉ­÷»ÉÉLÉ{ÉÒ »ÉÉ>]ñ ©ÉÖWð¥É Hí`òÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ¾úÒ­÷Éà ¾úÉà{eôÉ ¶ÉÉà-°÷©É »ÉÉ©Éà, ~É­÷©ÉÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ©É»ÉÇ »ÉÉ©Éà, Yð.+É>.eôÒ.»ÉÒ. £àí>]ñ-4, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 98253 50366 ©ÉÉà. 99131 48399 eôÉè. ~ÉaiÉÒ{ÉÖÅ qöÉÅlÉ{ÉÖÅ qö´ÉÉLÉÉ{ÉÖÅ qöÉÅlÉ{ÉÒ ¥ÉmÉÒ»ÉÒ, UÚï`òHí qöÉÅlÉ SÉÉàHícóÉ{ÉÖÅ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ ~ÉàhõÉ{ÉÉ ­÷ÉàNÉÉà{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ eôÉè. +à{É.+à±É. ~ÉaiÉÒ »`àò¶É{É ­÷Éeà ô, qöÉYð~É­÷É, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 93744 41037 »ÉÉÅ> ûeàô{`ò±É ±Éà¥É qöÉÅlÉ{ÉÉ SÉÉàHícóÉ Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò ~ÉÚ´ÉÇHí ¥É{ÉÉ´É{ÉÉ­÷. Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ~ÉÉ`òÊeô«ÉÉ-»ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ¥ÉÖ`ò§É´ÉÉ{ÉÒ HíÉà©~ɱÉàKÉ, ©Éà³É{ÉÉ ©ÉàqöÉ{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, ~ÉlÉ­÷É´ÉÉ³Ò ¾úÉ`à ò±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ. ©ÉÉà. 92281 05710 HÅíHíÉmà ÉÒ, ʥɱɥÉÖHí Ê´É. lÉ©ÉÉ©É lÉtö{É ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´ÉoÉÒ ÷ Uï~ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ~ÉÉoÉÇ Ê¡É{`ò»ÉÇ, Ê»ÉÎ{eôôHàí`ò ¥ÉáHí A~É­÷, Wð´Éɾú­÷ ­÷Éeà ,ô »ÉÖ.{ÉNÉ­÷, ©ÉÉà. 98797 82762

NÉÉ«ÉmÉÒ HÞí~ÉÉ +Éà­÷Hàí»`ÄòÉ lÉà©ÉWð »ÉÅNÉÒlÉ Hí±ÉÉ»ÉÒ»É ¶ÉÖ§É ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà ­÷É»É-NÉ­÷¥ÉÉ, ±ÉN{ÉNÉÒlÉ, Wðä{É »lÉ´É{É, »ÉÉÅNÉÒ ¸ÉyyÉÉÅWð汃 lÉà©ÉWð HíÉà>~ÉiÉ ©«ÉÖ]ñÒHí±É ¡ÉÉàOÉÉ©É ©ÉÉ`àò +{Éà »ÉÅNÉÒlÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉHÇí XàºÉÒ »Él«Éà¶É +Éà. »ÉÅNÉÒlÉ Ê´É¶ÉÉ­÷qö ©ÉÉà. 80001 39075 ©ÉÉà. 99984 39858 ´Éɾú§ÉÉ> ´Éɾú +ÉlÉÉà... »ÉÖ­à÷¶É§ÉÉ> ~ÉeôqöÉ´ÉÉ³É ¥ÉÉà©¥Éà{ÉÉ +ÉyÉÖÊ{ÉHí ~ÉeôqöÉ lÉoÉÉ »ÉÉà£íÉ{ÉÉ Hí´É­÷ »~ÉණÉɱÉÒ»`ò lÉoÉÉ ©ÉSUï­÷qöÉ{ÉÒ{ÉÉ ~ÉeôqöÉ £íÒ`ò Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ, ´Éà­÷É«É`òÒ ¾àú{eô¥ÉàNÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ©ÉÉà. 93757 87600 ¶ÉÖÅ AyÉ> Uïà ? {ÉÉà ¡ÉÉॱÉà©É ¤íÒ SÉàHíÓNÉ ©ÉÉà. 94278 74628 APÉ> ûÊ{É«ÉÅmÉiÉ ©ÉÉ`àò Híɱà É Hí­÷É.à {ÉÒ±ÉHÅícó ~Éà»`ò HÅí`ÄòÉà±É »ÉÌ´É»É (qö»É ´É­÷»ÉoÉÒ WÚð{ÉÉ +{Éà XiÉÒlÉÉ) 17, PÉ{ɶ«ÉÉ©É ¶ÉÉà~ÉÓNÉ »Éà{`ò­ `òÉ´É­÷ ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ PÉ­÷ ¥ÉàcóÉ `òÒ´ÉÒ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ Hí±É­÷ `òÒ´ÉÒ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ +É~É{ÉÉ PÉ­à÷ qö­à÷Hí HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ `òÒ´ÉÒ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. +Ê{ɱɧÉÉ> ¶ÉÖHí±É ©ÉÉà. 98795 26910 £àí¶É `Öò £àí¶É HàíHí ¥±ÉàHí £íÉà­à÷»`ò +ÉàeÇô­÷ +É~ÉÒ{Éà Wð{©É Êqö´É»É ©É{ÉÉ´ÉÉà. Yð±É ¥ÉàHí»ÉÇ ~ÉsÉ´ÉlÉÒ HíÉ©à «ÉÖ{ÉÒ`òÒ, ¾úɱà É »ÉÉ©Éà +±`ÄòÉ Ê´É]ñ{É »HÚí±É, 80 £Ýí`ò ­÷Éeà ,ô ©ÉÉà. 99049 11107 {ÉÉ»lÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ »ÉÉqöÉ-©ÉàoÉÒ{ÉÉ oÉà~ɱÉÉ, ­÷É«ÉlÉÉ ©É­÷SÉÉ, £í­÷»ÉÒ~ÉÖ­÷Ò, »ÉIí­÷~ÉÉ­÷É SÉÉàLÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ~Éeô Ê´ÉNÉà­à÷ +ÉàeÇô­÷ ©ÉÖWð¥É ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ©ÉÉà. 99254 74817 ©ÉÉà. 82382 41646 Ê´ÉeôÒ«ÉÉà ¶ÉÖ`ò»ÉǸÉÒ -10 Êqö´É»Éà ©ÉÉà{ÉÉSÉÇ Ê»É{ÉHí`ò©ÉÉÅ ±ÉN{É DVD lÉä«ÉÉ­.÷ +£í±ÉÉlÉÖ{É Ê©ÉËKÉNÉ »ÉÉoÉà 4 ~ÉÉà`Çò­à÷`ò NÉÒlÉ ¶ÉÎGlÉ Ê´ÉeôÒ«ÉÉà ]ñɱÉÉ¥ÉÉ~ÉÖ ©ÉÉà. 093761 10409

»É©É«É HÉ«ÉÉDZɫÉ

¶ÉÎGlÉ Ê´ÉÊeô«ÉÉà - ¡ÉÉà. ]ñɱÉÉ¥ÉÉ~ÉÖ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¡ÉÉà£àí¶É{É±É Ê´ÉeôÒ«ÉÉà

HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, £íÉà{É 225324

°÷. 10000/-©ÉÉÅ, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷

»ÉÅ»HíÉ­÷, »É­÷qöÉ­÷, »ÉÅYð´É{ÉÒ »ÉÉà.©ÉÉÅ ¥±ÉÉàHí, HíÉ©à ÉÌ¶É«É±É ~±ÉÉà`ò, ʴɩɱÉ{ÉÉoÉ, ¡ÉÊlÉHí ~±ÉÉ]ñÉ, Ê´Éd±É¡Éà»É©ÉÉÅ £í±Éà`ò lÉoÉÉ qÖöHíÉ{É ©Éà>{É ­÷Éeà ô `òSÉ, HÖíHíeÉô ¡Éà»É©ÉÉÅ qÖHö íÉ{É ©ÉÉà. 93757 14377 ©ÉÉà. 87348 24600

©ÉÉà. 093671 10409

+ÉäºÉyÉ A~ÉSÉÉ­÷

¥ÉX­÷ Hí­÷lÉÉ +eôyÉÒ ËHí©ÉlÉ©ÉÉÅ

´ÉÉ-»ÉÉÅyÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, ©ÉÉ>OÉà>{É (WÚð{ÉÉà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà) LÉ­÷Wð´ÉÖ,Å »ÉÉà­÷É«É»ÉÒ»É, »É£àíqö eôöÉPÉ, +à±ÉYðÇ Wð´à ÉÉ WÚð{ÉÉ ­÷ÉNà ÉÉà +Éeô+»É­÷ ­÷ʾúlÉ ¾ú¥ÉÇ±É »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ wöÉ­÷É Wðeô ©ÉÚ³oÉÒ ©É`òÉeôÉ.à ~ÉoÉ­÷Ò, ©ÉÉá ~É­÷{ÉÒ qöÉ]ñ-eôÉPÉ `ÚÅòHíÉ NÉɳɩÉÉÅ ©É`òÉeôÉ.à eôÉ.è ÊJí¶{É ­÷É´É±É (M.D.) »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ©É¾úÌºÉ JíÉàÊ{ÉHí eôÒ»ÉÒ]ñ G±ÉÒ{ÉÒHí, »ÉÒ.Wðà. ­÷Éàeô, ´ÉÉeôÒ±ÉÉ±É SÉÉàHí ©ÉÉà. 98259 42366 ©ÉÉà. 98247 49263

¶ÉÖË`òNÉ ¾úÉ> eàô£íÒ{Éà¶É{É(HD)©ÉÉÅ ­à÷HíÉàÍeôNÉ +£í±ÉÉlÉÖ{É Ê©ÉKÉÓNÉ, ©ÉÉà{ÉÉSÉÇ Ê»É{ÉHí` - Hàí©Éà­÷É »ÉÉà{ÉÒ NX5 lÉtö{É {É´ÉÒ `àòHí{ÉÉà±ÉÉàYð

¡ÉàWð{`àò¶É{É +É>`ò©É{ÉÉà LÉX{ÉÉà ±Éà©É{É »Éà`ò, £í±ÉÉ´É­÷ ~ÉÉà`Çò, PÉÊeô«Éɳ, £íÉà`òɤàí©É HíeôÉ> »Éà`ò, oÉ­÷©ÉÉà¶É Êeô{É­÷ »Éà`ò, SÉ©ÉSÉÒ »Éà`ò +´É{É´ÉÒ ´Éà­÷É«É`òÒ©ÉÉÅ ¾úÉà±É»Éà±É §ÉÉ´É©ÉÉÅ ©É³¶Éà. £àí©É»É Ê»É]ñ{É »`òÉà»ÉÇ ©Éà³É{ÉÉ ©ÉàqöÉ{É ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ¥ÉX­÷ Hí­lÉÉ +eôyÉÒ ËHí©ÉlÉ©ÉÉÅ £àí{»ÉÒ £í`òÉHíeôÉ +´É{É´ÉÒ ´Éà­÷É«É`òÒ©ÉÉÅ ¾úÉà±É»Éà±É §ÉÉ´Éà 1000 £í`òÉHíeôÉ{ÉÒ ±É­÷ °. 100 £àí{»ÉÒ +ÉHíɶÉÒ +É>`ò©É °. 60 12 +´ÉÉWð eô¥ÉÉà +ÉHíɶÉÒ °. 80 {ÉÉYð ¥ÉÉà©É £íGlÉ °÷. 50 £àí©É»É »ÉÒ]ñ{É »`òÉà»ÉÇ ©Éà³É{ÉÉ ©ÉàqöÉ{É ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷

±ÉN{É Ê´ÉºÉ«ÉHí £íGlÉ Wðä{ÉÉà ©ÉÉ`àò HíÉ©É Hí­÷lÉÖÅ ¶É֧ɩÉà ©Éà­à÷W𠥫ÉÖ­÷Éà (¥É¾àú{ÉÉà ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¤íÒ) §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾú ©ÉÉà. 99259 26539

V«ÉÉàÊlɺÉÒ »É©ÉoÉÇ V«ÉÉàÊlÉºÉ 13, ¡ÉoÉ©É ©Éɳ ~ÉÉ´É{É +ÉHâíeô, PÉÖPÉ­÷Ò ~ÉÉHÇí »ÉÉ©Éà, 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 94297 31998

±Éà-´ÉàSÉ HíÉ­÷-±Éà-´ÉàSÉ WÚð{ÉÒ HíÉ­÷ ±Éà-´ÉàSÉ ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉHÇí& EìlÉÖ­÷ÉWð +Éà`òÉà ©ÉÉà. 98240 27136

qöÉ°÷, NÉÖ`òLÉÉ, ¥ÉÒeôÒ, Ê»ÉNÉÉ­à÷`ò, ©ÉÉ´ÉÉ UïÉàeôÉ´ÉÉà ©ÉÉmÉ SÉÉ­÷ Êqö´É»É©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É Ê{É&»ÉÅlÉÉ{É©ÉÉÅ +KÉÒ­÷ +É«ÉÖ´Éâqö A~ÉSÉÉ­÷ hõÓSÉiÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà,à Hí©É­÷{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉà PÉ»ÉÉ­÷Éà HíÉ«É©ÉÒ ¶É­÷qöÒ, eôÉ«ÉÉÊ¥É`òÒ¶É, »mÉÒ+Éà{Éà ±ÉNÉlÉÉ lÉ©ÉÉ©É qöqöÉâ, SÉÉ©ÉeôÒ{ÉÉ qöqöÉ,â ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, ~ÉoÉ­÷Ò lÉà©ÉWð +{«É qöqöÉâ. ©ÉÉ`àò&ò +É> ©ÉÉé ¾úÉèλ~É`ò±É, Wð´Éɾú­÷ SÉÉàHí, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 99242 04272 ´ÉWð{É ´ÉyÉÉ­÷Éà qö­÷ ©Éʾú{Éà 3 oÉÒ 5 ÊHí±ÉÉà ´ÉWð{É ´ÉyÉÒ ¶ÉHàí Uïà, ´ÉyÉöÉ­à÷ LÉÉà­÷ÉHí ±Éà´ÉÉ«É, ~ÉÉSÉ{É oÉÉ«É {É´ÉÖÅ ±ÉÉà¾úÒ ¥É{ÉÒ ¶É­÷Ò­÷ §É­÷É´ÉqöÉ­÷ ¥É{Éà Uïà. eôÉè. +à{É. +É­÷. ­÷É´É±É 80 £Ýí`ò{ÉÉà ­÷Éàeô, {É´É­Å÷NÉ-4 ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ »É´ÉÉ­à÷ 9 oÉÒ 12-30 ©ÉÉà. 98252 07678 qöÉ°÷ UïÉàeôÉ´ÉÉàà £íGlÉ 10 Êqö´É»É©ÉÉÅ qöÉ°÷ ~ÉÒ{ÉÉ­÷É{Éà XiÉ Hí­÷´ÉÒ {Éʾú 10 Êqö´É»É HíÉàºÉÇ{ÉÉ °÷. 350 ´ÉWð{É PÉ`òÉeôÉà ¶ÉÖyyÉ, +É«ÉÖ. +ÉäºÉyÉ ´Éeàô HíÉà>~ÉiÉ +Éeô+»É­÷ Ê´É{ÉÉ qö­÷ ©Éʾú{Éà 3 oÉÒ 5 ÊHí±ÉÉà ´ÉWð{É PÉ`òÒ ¶ÉHàí Uïà. eôÉè. +à{É. +É­÷. ­÷É´É±É 80 £Ýí`ò{ÉÉà ­÷Éàeô, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 98252 07678 WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 10


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

lÉÉ­÷É¥Éà{É ~É­÷©ÉÉ­÷ qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É

­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷ LÉÉlÉà ´É»ÉÉiÉÒ ¶Éà­ ÷Ò©ÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉ 75 ´É­÷»É{ÉÉ lÉÉ­÷É¥Éà{É Wð«ÉÅÊlɱÉÉ±É ~É­÷©ÉÉ­÷{ÉÖÅ lÉÉ. 14-1-2014 {ÉÉ ­÷ÉàWð qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É oÉlÉÉ ¥É¾úÉà³É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà ʴɱÉÉ~É©ÉÉÅ Uï É à e ô Ò NÉ«ÉÉ Uïà.

( 11

+YðlÉNÉhõ NÉɃÉ{ÉÒ »É҃ɃÉÉÅ »ÉNÉÒ†÷É A~Ɇ÷ ¥É³ÉlHíɆ÷ ¾ú³´Éqö{ÉÒ §ÉÚ‡ƒÉ +ä‡lɾúɇ»ÉHí ƒÉÖ{ÉÉ {ÉÉNɆ÷§ÉÉ> {ÉɃÉ{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É +{Éà Uïà. +É §ÉÚ‡ƒÉ A~Ɇ÷ „ÉÉà«ÉÇ NÉÉoÉÉ +{Éà »mÉÒ{ÉÒ ±ÉÚ`Å òÉlÉÒ ±ÉÉWð{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ +{ÉàHí ´ÉºÉÉâ ~ɾàú±ÉÉÅ „ɇ¾úqö oÉ«ÉÉ{ÉÉ ~Éɇ³«ÉÉ +ÉWðà ~ÉiÉ +¾úÓ ƒÉÉàWÖðqö Uïà. +É´ÉÉà AWð³Éà >û‡lɾúÉ»É yɆ÷É´ÉlÉÉ ¾ú³´Éqö ~ÉÅoÉHíƒÉÉÅ HÖíƒÉ³Ò ´É«É{ÉÒ ¥ÉÉ³É Hàí ~Ɇ÷»mÉÒ{Éà ~ÉÓLÉÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà ¥É{Éà Uïà. +É´ÉÉà Wð +àHí ¥É{ÉÉ´É ¾ú³´Éqö{ÉÉ †÷iÉHíÉcÅ óÉ ‡´É»lÉɆ÷ƒÉÉÅ +É´Éà±É +YðlÉNÉhõ NÉɃÉ{ÉÒ ~ÉÅqö†÷ ´É†÷»É{ÉÒ »ÉNÉÒ†÷ ¥ÉɳÉ{Éà ±É±ÉSÉÉ´ÉÒ-£íÉà»É±ÉÉ´ÉÒ

lÉà{ÉÉà ‡ƒÉmÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉ>Hí A~Ɇ÷ NÉɃÉoÉÒ qÚö†÷ »É҃ɃÉÉÅ ±É> NÉ«Éà±É +{Éà lÉà{ÉÒ A~Ɇ÷ ¥É³ÉlHíɆ÷ NÉÖX†à÷±É ¾úlÉÉà. +É ¥É{ÉÉ´ÉoÉÒ NÉÉƒÉ +{Éà ~ÉÅoÉHíƒÉÉÅ »É{É»É{ÉÉ`òÒ ƒÉSÉÒ Wð´ÉÉ ~ÉɃÉÒ ¾úlÉÒ. ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ XiÉ »ÉNÉÒ†÷É{ÉÉ ‡~ÉlÉÉ{Éà oÉlÉÉ lÉàƒÉiÉà ¾ú³´Éqö ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò„É{ɃÉÉÅ ƒÉÖ{ÉÉ {ÉÉNɆ÷ +{Éà lÉà{ÉÉ ‡ƒÉmÉ »ÉɃÉà £í‡†÷«ÉÉqö {ÉÉáyÉÉ´Éà±É ¾úlÉÒ. ~ÉÉà±ÉÒ»Éà ¥É³ÉlHíɆ÷{ÉÉ +Ɇ÷É~à ÉÒ ƒÉÖ{ÉÉ {ÉÉNɆ÷§ÉÉ>{ÉÒ yɆ÷~ÉHíeô Hí†à÷±É ¾úlÉÒ.

Xà>+à Uïà

(1) Hí±É­÷ HíÉ©É ©ÉÉ`àò lÉoÉÉ ~É­÷SÉÖ­÷iÉ HíÉ©É ©ÉÉ`àò HíÉ­÷ÒNÉ­÷Éà.

(2) +ÉàÊ£í»É Hí±ÉÉHÇí& ±ÉÉ«ÉHíÉlÉ ¥ÉÒ.HíÉà©É, HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ XiÉHíÉ­÷ +{Éà +{É֧ɴÉÒ.

ñ

°÷¥É°÷ ©É³Éà& {«ÉÖ +àWð >{eô»`ÄòÒ] +ÉÅ¥ÉÉ´ÉÉeôÒ >{eô»`ÄòÒ«É±É +à»`àò`ò, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ £íÉ{à É. 02752-660500

~ÉÉ`òeôÒ{ÉÉ Wðä{ÉÉ¥ÉÉqö ~Éà. »Éà{`ò­÷ ¶ÉÉ³É LÉÉlÉà ´ÉɱÉÒ »ÉÅ©Éà±É{É «ÉÉàX«Éà±É. Wðà©ÉÉÅ ¶ÉɳÉ{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ¸ÉÒ +É>. ¥ÉÒ. HÖí­à÷¶ÉÒ wöÉ­÷É ¶ÉɳÉHíÒ«É ¡É´ÉÞÊnÉ. »É´ÉÇOÉɾúÒ ©ÉÚ±«ÉÉÅHí{É, ¥ÉɳHíÉ{à ÉÉ LÉÉlÉÉ LÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ, ¶ÉÉ³É +É­÷ÉNà «É lÉ~ÉÉ»ÉiÉÒ©ÉÉÅ LÉÉ©ÉÒ´ÉÉ³É ¥ÉɳHíÉ{à ÉÉ ¡É·{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉà SÉSÉÉÇ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾úlÉÒ. lɻɴÉÒ­÷ & ¥ÉÒ. +à. HÖí­à÷¶ÉÒ

­÷lÉ{É~É­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É & ¥É©~É ©ÉÚHíÉà

­÷lÉ{É~É­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É ~ÉÉ»Éà »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷oÉÒ ©ÉÚ³Ò WðlÉÉ ­÷Éàeô A~É­÷ ¥ÉÅ{Éà ¥ÉÉWÖð+à »~ÉÒeô ¦ÉàHí­÷{ÉÒ +l«ÉÅlÉ Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ ¾úÉà´ÉÉ{ÉÖÅ +É Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÉ ­÷¾úÒ¶ÉÉà lÉoÉÉ +É WðN«ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉHí+~É »`à ò { eô A~É­÷ o ÉÒ +~ÉeôÉA{É Hí­÷lÉÉ ¾úX­÷Éà ¡É´ÉÉ»ÉÒ+Éà{ÉÉ Ê¾úlÉ ©ÉÉ`àò, »ÉÖ­÷KÉÉ ©ÉÉ`àò lÉÉnHíÉʱÉHí yÉÉà­÷iÉà

§ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà HÖÅíoÉÖ{ÉÉoÉ qàö­÷ɻɭ÷ ~ÉÉ»Éà »É´ÉÉâqö«É »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ »ÉÉ©Éà ~ɾàú±ÉÉ ©Éɳà, 2-BHK HíÉ­÷ ~ÉÉHíÕNÉ »ÉÉoÉà 11 ©Éʾú{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeôÉ Hí­÷É­÷oÉÒ »É­÷HíÉ­÷Ò +ÉàÊ£í»É­÷ HíKÉÉ{ÉÉ ±ÉÉàHíÉà{Éà §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 91735 32852 ¶Éà>eô §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uïà Yð.+É>.eôÒ.»ÉÒ. ´Éhõ´ÉÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà. 90997 09600 +ÉàÊ£í»É §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uïà 102, ©É¾úɱÉK©ÉÒ HíÉà©~ɱÉàKÉ Wð´Éɾú­÷ ­÷Éàeô, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 99252 43900 ©ÉÉà. 98259 90051

§ÉÉeàô-´ÉàSÉÉiÉ ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ ©Éà>{É ­÷Éàeô{ÉÒ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉÉiÉ/§ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uïà. ©ÉÉà. 99044 64080

¶ÉäKÉÊiÉHí »HíÉ«É ±ÉÒ©ÉÒ`ò - »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ABCD oÉÒ ¶É°÷ Hí­÷Ò +ÅOÉàYð ±ÉLÉlÉÉ÷, ´ÉÉSÉlÉÉ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà lÉà©ÉWð CCC »É­÷HíÉ­÷ ©ÉÉ{«É, TALLY D.T.P. lÉà©ÉWð B.C.A. BSC IT lÉà©ÉWð +àÎ{Wð{ÉÒ­÷ÓNÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉ qö­à÷Hí HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ HíÉàºÉÇ ¡ÉÉàWðàHí`ò »ÉÉoÉà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉHÇí Hí­÷Éà. ©ÉÉà. 92763 08828 ©ÉÉà. 97259 79569

´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà +ÉàÊ£í»É ±ÉÉ«ÉHí ©ÉHíÉ{É ©Éà>{É ­÷Éàeô `òSÉ. ¾ú´ÉÉ ©É¾àú±É, ©ÉɩɱÉlÉqöÉ­÷ HíSÉà­÷Ò ~ÉÉ»Éà, ©ÉÉà. 92284 03255

¥É©~É ©ÉÚHí´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÒ ­÷WÖð+ÉlÉ-©ÉÉÅNÉiÉÒ +É Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{É ­÷¾àú©ÉlÉLÉÉ{Éà Hí­÷Ò Uïà. +mÉà A±±ÉàLÉÊ{É«É Uïà Hàí lÉÉWðàlÉ­©ÉÉÅ +É »oÉ³à ´Éɾú{É{ÉÒ ¾úeô£àí`àò +àHí ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ Uï.à ´ÉyÉÖ +Hí»©ÉÉlÉà Ê{É´ÉÉ­÷´ÉÉ l´É­÷ÒlÉ ¥É©~É ©ÉÖHí´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÒ ±ÉÉàHí ©ÉÉÅNÉiÉÒ Uï.à

`òSÉÖHíeôÒ X¾à ú ­ ÷ É lÉ Wðà©ÉÉÅ +àHí ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ

`òÉ`òÉ{ÉÒ `ÄòHíÉà ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà. 1109/1510/1612 2515 `òÉà­÷»É §ÉÉ´É{ÉÉ ­÷Éàeôð´Éà]ñ ~±ÉÉà`ò {ÉÅ. 2, Yð. +É>. eôÒ. »ÉÒ. {«ÉÖ +àWð{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ´Éhõ´ÉÉiÉ, ¡É´ÉÒiɧÉÉ> ¶Éɾú ©ÉÉà. 98252 23532 {É´ÉÖÅ eô¥É±«ÉÖ +{Éà eÖô~±ÉàKÉ ©ÉHíÉ{É ´ÉäSÉ´ÉÉ{ÉÉ Uïà eô¥É±«ÉÖ ©ÉHíÉ{É 100 ´ÉÉ­÷ Wð©ÉÒ{É +{Éà 85 ´ÉÉ­÷ ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É »ÉÉoÉà. eÖô~±ÉàKÉ 70 ´ÉÉ­÷ Wð©ÉÒ{É 70 ´ÉÉ­÷ ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É »ÉÉoÉà. `òÒ¥ÉÒ ¾úÉèλ~É`ò±É{ÉÒ ~ÉÉUï³ Ê{É©Édz {ÉNÉ­÷{ÉÒ +ÉNɳ{ÉÒ NɱÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉà. 98793 29849 ÊWð±±ÉÉ Hí±ÉàH`ò­÷ HíSÉà­÷Ò ­÷Éàeô 9x15 {ÉÒ +ÉàÊ£í»É ´ÉàSÉÉiÉoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uïà. ©ÉÉà. 99247 72070 `òÉ´Éà­÷É-2008 SS ©ÉÉàeô±É (`òÉà~É ©ÉÉàeô±É) ©ÉàN´ÉÒ±É HÅí~É{ÉÒ eô¥É±É +à. »ÉÒ. SÉÉ­à÷ SÉÉ­÷ `òÉ«É­÷ {É´ÉÉ, ¥Éà`ò­÷Ò {É´ÉÒ `òÒ~É`òÉà~É HÅíeôÒ¶É{É©ÉÉÅ lÉÉlHíÉʱÉHí ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà. ©ÉÉà. 98253 86444 7 »ÉÒ`ò »ÉÉà£íÉ»Éà`ò »ÉÉ­÷Ò HÅíeôÒ¶É{É©ÉÉÅ lÉtö{É ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 90337 91719

©ÉÉàHíÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà HÖíHíeôÉ ¡Éà»É Yð{É©ÉÉÅ ©ÉÉà. 94264 94260 HíÉ­÷Ò«ÉÉiÉÒ NÉÉ©ÉoÉÒ Hàí{ÉÉ±É {ÉYðHí ­÷ÉàeôoÉÒ SÉÉ­÷ LÉàlÉ­÷ qÚö­÷ 2 +àHí­ 11 NÉÖcóÉ, - 3 +àHí­÷ LÉàlÉ­÷ £íÉ©ÉÇ ¾úÉA»É ±ÉÉ«ÉH ©ÉÉà. 94267 55517 ©ÉÉàHíÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà 11, ©É¾úÉ´ÉÒ­÷ SÉ੥ɻÉÇ ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ ©ÉÉà. 94264 94260 `òÒ~É`òÉà~É HÅíeôÒ¶É{É©ÉÉÅ ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ´É»ÉÅlÉ Ê´É¾úÉ­÷ +à~ÉÉ`Çò©Éà{`ò, 4, Ê´Éd±É ¡Éà»É ©ÉÉà. 94264 94260 (1) qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà qÚöyÉ­à÷Wð ­÷Éàeô (2) ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ©É«ÉÖ­÷{ÉNÉ­÷-2 ©ÉÉÅ ©ÉÉà. 93744 12609 ¥Éà ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉ Uïà. Yð.+É>.eôÒ.»ÉÒ. ´Éhõ´ÉÉiÉ £àí>»É-2 lÉoÉÉ £àí>»É-4 ©ÉÉÅ (1) 840 ´ÉÉ­÷ (2) 779 ´ÉÉ­÷ ©ÉÉà. 98241 40607 ©ÉÉà. 94282 92154 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà {É´ÉYð´É{É »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ, +±HíÉ SÉÉàHí {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É ­÷Éàeô, 100 ´ÉÉ­÷ WðN«ÉÉ, ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É 125 ´ÉÉ­÷ A~É­÷ {ÉÒSÉà ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É´ÉɳÖÅ ©ÉÉà. 98793 51357 ±ÉÓ¥ÉeôÒ SÉÉ­÷ ­÷»lÉÉ ~É­÷ HíÉà{ÉÇ­÷{ÉÉà ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà ©ÉÉà. 97255 55844 +¶ÉÉàHí ±Éà±É{eô (qöÉà»lÉ) ©ÉÉà. 2012, 9 ©ÉÉà ©Éʾú{ÉÉà `òÒ~É`òÉ~à É HÅíeôÒ¶É{É©ÉÉÅ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uï.à ©ÉÉà. 93761 81678

Yð{ÉlÉÉ{É ­÷Éàeô A~É­÷ ASSÉ ­÷¾àúiÉÉÅHí Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ 511 ´ÉÉ­÷{ÉÉà ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉÉiÉoÉÒ ©ÉÉà. 98259 83354 +lÉÒ AnÉ©É ©ÉÉàHíÉ{ÉÉ ¥Éà ~±ÉÉà`ò HÞíºiÉ{ÉNÉ­÷ LÉÉàX Wð©ÉÉ{ÉLÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ»Éà 215 ´ÉÉ­÷{ÉÉà +àHí +à´ÉÉ ¥Éà ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉ Uïà. ©ÉÉà. 90674 36575 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà `òÒ.¥ÉÒ. ¾úÉèλ~É`ò±É »ÉÉ©Éà ©ÉÉà. 99793 81909 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà Häí±ÉÉ»É ~ÉÉHÇí GEB ´ÉlÉÖdz +ÉàÊ£í»É »ÉÉ©Éà, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 94296 48327 (1) ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà HíÉàcóÉÊ­÷«ÉÉ ­÷Éàeô A~É­÷ »É´Éâ {ÉÅ. 2701/1 (2) ©ÉÉàHíÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uï.à ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ ©ÉÉà. 98252 85451 »ÉÉà{É±É +Éà»`àò`ò ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ LÉàlÉ­÷ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ? lÉÉà +©É{Éà ©É³Éà& Wð©ÉÒ{É, ©ÉHíÉ{É, qÖöHíÉ{É, LÉàlÉ­÷ ±Éà´ÉÉ lÉoÉÉ ´ÉàSÉ´ÉÉ ©É³Éà& 98240 39606 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà »É­÷»´ÉlÉÒ{ÉNÉ­÷-1 ©É¾àúlÉÉ LÉÉqöÒ ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 96381 31765

Xà>+à Uïà qÖöHíÉ{É ©ÉÉ`àò ©ÉÉiÉ»É Xà>+à Uïà ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ qÖöHíÉ{Éà ¥Éà»ÉÒ ¶ÉHàí lÉà´ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà, ©É³Éà & Êqö{Éà¶É§ÉÉ> eôNɱÉÒ ©ÉÉà. 94287 20161

12 +KÉ­÷ +É´Éà, +àHí ±ÉÉ>{É{ÉÉ qö»É °÷Ê~É«ÉÉ `ò÷SÉÖ H íeôÒ X¾à ú ­÷ÉlÉ ­÷ÉàHíeàôoÉÒ »´ÉÒHíÉ­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà .

»É©É«É HÉ«ÉÉÇ±É«É HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷,

£íÉà{SÉàÉ {225324 +áNɱÉ, É±É lÉoÉÉ ~ÉÉ>~É HíÉ©É{ÉÖŠʣí`òÓNÉ HíÉ©É lÉoÉÉ oÉÉàeÖô ´Éà±eôÓNÉ HíÉ©É XiÉlÉÉ ¾úÉà«É lÉà´ÉÉ HíÉ­÷ÒNÉ­÷ ¥É¾úÉ­÷NÉÉ©É ©ÉÉ`àò {ÉYðHí lÉoÉÉ 4ÉÉ' £Ýí`ò ±ÉàoÉ ©É¶ÉÒ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 99255 64279 HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ A~É­÷ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ `òÉ>~É Hí­÷Ò ¶ÉHàí lÉà´ÉÉ ±ÉàeôÒ]ñ/Wðà{`ò»É{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà. ©ÉÉà. 84607 71576 HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ +Éè~É­à÷`ò­÷ Xà>+à UïÒ+à. ©ÉÉà. 99133 35863 100 % Xà¥É NÉà­á÷`òÒ »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ÊWð±±ÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ©ÉÉ`àò yÉÉà. 7 ~ÉÉ»ÉoÉÒ OÉàV«ÉÖ+à`ò «ÉÖ´ÉHí «ÉÖ´ÉlÉÒ >{`ò­÷´«ÉÖ ©ÉÉ`àò £íÉà`òÉ eôÉàG«ÉÖ©Éà{`ò »ÉÉoÉà ©É³Éà& »`òÉ>~É{eô SÉɱÉÖ 3000/- oÉÒ 9500/- ~ÉUïÒ 10,000 +{Éà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ +{ÉÖ§É´É ©ÉÖWð¥É ©ÉÉà. 98793 01074 NÉÉA{É >»mÉÒ HíÉ©É{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà +{É֧ɴÉÒ Ê¥É{É+{ÉÖ§É{É´ÉÒ ©ÉÉiÉ»É Xà>+à Uïà. lÉoÉÉ >{`ò­÷±ÉÉàHí HíÉ©É ©ÉÉ`àò Wð°÷­÷ Uïà ©ÉÉà. 94282 90621 WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 10


12 )

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

+XiÉÒ ±ÉɶÉ{ÉÉ ´ÉÉ­÷»ÉqöÉ­÷Éà ÊWð±±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇí Hí­à »ÉɫɱÉÉ {Éà¶É{É±É ¾úÉ>´Éà A~É­÷ lÉÉ. 31 Êeô»É੥ɭ÷ 2013 {ÉÉ ­÷Éàeô +àÎG»Éeô{`ò oÉlÉÉ ©É­÷iÉ oÉ«Éà±É ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ HíÉà> +Xi«ÉÉ ~ÉÖ°÷ºÉ{ÉÒ ±ÉÉ¶É ©É³Ò +É´Éà±É. Wðà{ÉÒ ËHí©ÉlÉ +ɶɭà÷ 35 ´ÉºÉÇ, ©Éy«É©É ¥ÉÉÅyÉÉà, ´ÉÉ{Éà ¶«ÉÉ©É +{Éà BSÉÉ> +ɶɭà÷ ~ÉÉÅSÉ £Ùí`ò ~ÉÉÅSÉ @SÉ Uïà. ¶É­÷Ò­÷ A~É­÷ ~Éà{`ò, `òÒ-¶É`Çò NÉ­÷©É Wð»ÉÔ ~ɾàú­à÷±É Uïà. Wð©ÉiÉÉ ¾úÉoÉà ¥ÉÉ´ÉeôÉ A~É­÷ HÞíºiÉ mÉÉà~ÉÉ´Éà±É Uïà. »Éqö ­ ÷¾Ö ú ´ÉiÉÇ { É´ÉÉ³Ò ±ÉɶÉ{ÉÉ ´ÉɱÉÒ-´ÉÉ­÷»ÉÉ{Éà »ÉɫɱÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ~ÉÉà ± ÉÒ»É »`à ò ¶É{É +oÉ´ÉÉ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É HÅí`ÄòÉà±É °÷©É{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇí »ÉÉyÉ´ÉÉ WðiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uïà.

SÉÉà`òÒ±ÉÉ {Éà¶É{É±É ¾úÉ>´Éà A~É­÷ +É´Éà±É {ÉÉNÉ­÷ÉWð ¾úÉà`ò±É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ]àñ­ ÷Ò qö ´ÉÉ ~ÉÒ ±Éàl ÉÉ ©ÉÉàhõÉ©ÉÉÅoÉÒ £íÒiÉ {ÉÒHí³Ò NÉ«Éà±É ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ HíÉà> +Xi«ÉÉ ~ÉÖ®øºÉ{ÉÒ ±ÉÉ¶É lÉÉ. 27 ©ÉÒ +ÉèNÉ»`ò 2013 {ÉÉ ­÷ÉàWð ©É³Ò +É´Éà±É Uïà. ¶É­÷Ò­÷ A~É­÷ ±ÉÒ±ÉÉ Hí±É­÷{ÉÖ Å ±ÉÉ>Ë{ÉNÉ´ÉɳÖÅ ¶É`Çò +{Éà §ÉÚLÉ­÷É ­Å÷NÉ{ÉÖÅ ~Éà{`ò ~ɾàú­à÷±É Uïà. Wð©ÉiÉÉ ¾ú É oÉà ʾú { qö Ò ©ÉÉÅ ¥É³´ÉÅ l É˻ɾú mÉÉà£íÉ´Éà±É Uïà. »Éqö­÷¾Öú ´ÉiÉÇ{É´ÉÉ³Ò ±ÉɶÉ{ÉÉ ´ÉɱÉÒ ´ÉÉ­÷»ÉÉà{Éà SÉÉà`òÒ±ÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É +oÉ´ÉÉ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É HÅí`ÄòÉà±É °÷©É{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇí »ÉÉyÉ´ÉÉ WðiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uïà.

­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷{ÉÉ SÉ©É{ɱÉÉ±É ´ÉÉPÉà±ÉÉ & qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É

­÷ÉiÉ~ÉÖ­ LÉÉlÉà Wð{ä É qàö­÷ɻɭ÷

~ÉÉ»Éà qöÉlÉÉ­÷ ¶Éà­÷Ò©ÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉ 74 ´É­÷»É{ÉÉ SÉ©É{ɱÉÉ±É HíÉ{ÉYð§ÉÉ> ´ÉÉPÉà±ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉ. 15 X{«ÉÖ+É­÷Ò{Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉ­÷{ÉÉ »É´ÉÉ­à÷ qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É Uïà. »´É. lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉUï³

`Äòà ]ñ­÷Ò >±Éà´É{É +{Éà ±ÉÉàHí±É £Åí eô >±Éà´ É{É ´ÉSSÉà ©ÉàS É ÊWð±±ÉÉ ÊlÉXà­÷Ò HíSÉà­÷Ò-

»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ lÉoÉÉ ±ÉÉàHí±É £Åíeô HíSÉà­÷Ò, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ´ÉSSÉà lÉÉ. 7 {ÉÉ ­÷ÉàWð Wð´Éɾú­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É ~É­à÷eô OÉÉA{eôò »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ LÉÉlÉà ~ÉÅqö­÷ ~ÉÅqö­÷ +Éà´É­÷{ÉÒ ¤àí{eô±ÉÒ ÊJíHàí`ò ©ÉàSÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ. Wðà©ÉÉÅ ±ÉÉàHí±É £Åíeô >±Éà´É{Éà 59 ­{É Hí­à÷±É Wðà{ÉÉ Wð´ÉɥɩÉÉÅ ÊlÉXà­÷Ò HíSÉà­÷Ò >±Éà´É{Éà ~ÉÉÅSÉ Ê´ÉHàí`àò 63 ­÷{É {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ Ê´ÉWð«É ¾ú ÉÅ »É±É Hí­à ÷±É ¾ú lÉÉà. Ê´ÉWðàl ÉÉ `òÒ©É{ÉÉ Híà~`ò{É ¸ÉÒ +àSÉ. ¥ÉÒ. NÉÉàʾú±É{Éà `ÄòÉà£íÒ +à{ÉÉ«ÉlÉ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ÊlÉXà­÷Ò >±Éà´É{É lÉ­÷£íoÉÒ ¸ÉÒ ´ÉÉ«É. Hàí. ­÷ÉcóÉàeàô 29 ­÷{É Hí­÷lÉÉ ¸ÉÒ +É­÷. +É­÷. NÉÉ©ÉÒlÉà `ÄòÉà£íÒ +à{ÉÉ«ÉlÉ Hí­à÷±É. V«ÉÉ­à÷ ±ÉÉàHí±É £Åíeô >±Éà´É{É{ÉÉ ¸ÉÒ +àSÉ. ¥ÉÒ. §Éa{Éà ©Éà{É +Éà£í yÉ ©ÉàSÉ{ÉÉà +à´ÉÉàeÇô »ÉÖ¡ÉlÉ Hí­à÷±É ¾úlÉÉà.

~Él{ÉÒ »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É, SÉÉ­÷ ~ÉÖmÉÉà »É´Éâ ¸ ÉÒ {É­÷Éà n ɩɧÉÉ>, NÉiÉ~ÉlɧÉÉ>, PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ>, ­÷Ê»ÉHí§ÉÉ> +{Éà SÉÉ­÷ ¥É¾àú{ÉÉà »É´Éâ¸ÉÒ >ûÎ{qö­÷É¥Éà{É, +°÷iÉÉ¥Éà{É, ~ÉsÉ¥Éà{É, ­à÷LÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¥É¾úÉà³É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà ʴɱÉÉ~É©ÉÉÅ Uï É à e ô Ò X«É Uïà. »´É. SÉ©É{ɱÉÉ±É ´ÉÉPÉà±ÉÉ "»É©É«É' »ÉÉ~lÉÉʾúHí{ÉÉ +LÉ¥ÉÉ­÷Ò +à W ð{`ò ¸ÉÒ ­÷Ê»ÉHí§ÉÉ>{ÉÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ oÉÉ«É Uïà. »ÉqÃöNÉlÉ{ÉÖÅ ¥Éà»ÉjÅ lÉÉ. 17-1 {Éà ¶ÉÖJí´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà 4 oÉÒ 6 lÉà©É{ÉÉ Ê{É´ÉɻɻoÉÉ{É ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷ LÉÉlÉà ­÷ÉLÉà±É Uïà.

±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ­÷ÉàX»É­÷É ¶ÉɳÉ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É

©ÉÉ{É´É©ÉÅÊqö­÷ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ »ÉÅ SÉÉʱÉlÉ ¸ÉÒ ©ÉÅ WÖ ð ±ÉÉ Hí{«ÉÉ Ê´ÉvɱɫÉ{ÉÒ Ê´ÉvÉÌoÉ{ÉÒ ­÷ÉX à »É­÷É ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É °÷NÉ{ÉÉoɧÉÉ>+à ­÷É©ÉHÞíºiÉ Ê©É¶É{É ©Éà©ÉÉàÊ­÷«É±É ´ÉeôÉqà ö­÷É wöÉ­÷É »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHíÉ{ÉÅqö{ÉÒ 150 ©ÉÒ Wð{©É Wð«ÉÅÊlÉ{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ{ÉÉ §ÉÉNÉ °÷~Éà «ÉÉàX«Éà±É ±ÉàÊLÉlÉ ÎG´É]ñ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ ÊWð±±ÉÉ HíKÉÉ+à mÉÒWÖð »oÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ Hí­÷Ò ¶ÉÉ³É lÉoÉÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É ´ÉyÉÉ­à÷±É Uï.à

`ÄòHí ¾úeô£àí`àò ©ÉÞl«ÉÖ

SÉÉà`òÒ±ÉÉ-oÉÉ{É ­÷Éàeô A~É­÷ +É´Éà±É +à»É. ¥ÉÒ. +É>. ¥Éà{Hí »ÉÉ©Éà `ÄòHí SÉɱÉHí `ÄòHí{Éà ´É³ÉÅHí ±É> ­÷ÂÉà ¾úlÉÉà. +É ´ÉLÉlÉà ~±ÉÉà`ò Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ ­÷¾úà lÉÉ 50 ´É­÷»É{ÉÉ {ÉÉ­÷iɧÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> `ÄòHí ¾úe£ô íà`òà +É´ÉÒ WðlÉÉ {ÉÉ­÷iɧÉÉ>{ÉÖÅ NÉŧÉÒ­÷ >X oÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å SÉÉà`òÒ±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ lÉ~ÉÉ»É ¾úÉoÉ yÉ­÷Ò Uï.à

»ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ WÖð{ÉÒ ±ÉÉlÉÒ ~±ÉÉà`ò, eôÒ»`ÄòÒHí`ò ±ÉɫɦÉà­÷Ò »ÉÉ©Éà ­÷¾úà lÉÉ +{Éà WÖð{ÉÒ HíÉ~Éeô ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ §É­÷´ÉÉeôÒ ~ÉÉàºÉÉHí ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É yÉ­÷É´ÉlÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É ÊmÉHí©É±ÉÉ±É XWð±É{Éà +àHí{ÉÉà +àHí ~ÉÖmÉ qö¶ÉÇ{É Uï.à qö¶ÉÇ{É{ÉÒ A©É­÷ 12 ´É­÷»É{ÉÒ Uï.à qö¶ÉÇ{É NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ­÷ ~ÉÉ»Éà +É´Éà±É ­÷É«É»ÉÉiÉÉ +KÉ­ ÷~ÉÖ ° ÷ºÉÉà n É©É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉÅ NÉÖ°÷HíÖ ³©ÉÉÅ ­÷¾úÒ +§«ÉÉ»É Hí­à÷ Uï.à ©ÉHí­÷»ÉÅJíÉÊlÉ{ÉÉ lɾàú´ÉÉ­÷ A~É­÷ NÉÖ°÷HíÖ ³©ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É{Éà ­÷X ¾úÉ>à ~ÉÖmÉ qö¶ÉÇ{É{Éà ±Éà´ÉÉ »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷ lÉà{ÉÉ

Ê~ÉlÉÉ »´É. «É¶É´ÉÅlÉí­÷É«É

Ê~ÉlÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É +{Éà ©ÉÉlÉÉ HíÊ~ɱÉÉ¥Éà{É lÉÉ. 11 X{«ÉÖ+É­÷Ò{Éà ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à÷ ¥É~ÉÉà­÷à 12 ´ÉÉN«Éà HíÉ­÷ ±É>{Éà NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ­÷ NÉÖ°÷HÖí³ NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. +KÉ­÷ ~ÉÖ ° ÷ºÉÉà n É©É »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ­÷É«ÉiÉ »ÉÅ » oÉÉ{ÉÉ NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ­÷ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ ­÷É«É»ÉÉiÉÉ NÉÖ°÷HÖí³oÉÒ 12 ´É­÷»É{ÉÉ ~ÉÖmÉ qö ¶ÉÇ{ É{Éà ±É>{Éà HíÉ­÷©ÉÉÅ ¥Éà» ÉÒ ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà PÉà­÷ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ +É´É´ÉÉ {ÉÒHí²«ÉÉ ¾úlÉÉ. qö¶ÉÇ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É HíÉ­÷ SɱÉÉ´ÉlÉÉ ¾úlÉÉ. qö¶ÉÇ{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¥ÉàcóÉà ¾úlÉÉà. +{Éà ©ÉÉlÉÉ HíÊ~ɱÉÉ¥Éà{É ~ÉÉUï³{ÉÒ »ÉÒ`ò©ÉÉÅ ¥Éà c óÉ ¾úlÉÉ. HíÉ­÷ +©ÉqöÉ´ÉÉqö ¥ÉNÉÉàqö­÷É {Éà¶É{É±É ¾úÉ>´Éà ~É­÷ qöÉàeôlÉÒ ¾úlÉÒ +É ´ÉLÉlÉà

¥ÉɴɳÉoÉÒ 8 ÊHí±ÉÉà©ÉÒ`ò­÷ qÚö­÷ «É¶É´ÉÅ­÷É«É{ÉÒ HíÉ­÷ `ÄòHí ~ÉÉUï³ yÉeôÉHíɧÉà­÷ +oÉeôÉ> ~ÉeôÒ. +É +Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É XWð±É (B. ´É. 56) +{Éà ~ÉÖmÉ qö¶ÉÇ{É (B. ´É. 12) {Éà NÉŧÉÒ­÷ >X oÉ> ¾úlÉÒ. V«ÉÉ­à÷ HíÊ~ɱÉÉ¥Éà{É{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É >X oÉ> ¾ú lÉÒ. >X ~ÉÉ©Éà ±ÉÉ mÉiÉà« É{Éà »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò ¡ÉoÉ©É ¥ÉɴɳÉ{ÉÒ »É­÷HíÉ­÷Ò ¾úÉèλ~É`ò±Éà 108 ´ÉÉ{É wöÉ­÷É ±É> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ V«ÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É +{Éà qö¶ÉÇ{É{ÉÒ Î»oÉlÉÒ NÉŧÉÒ­÷ WðiÉÉlÉÉ ´ÉyÉÖ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò +©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ ¶ÉɾúÒ¥ÉÉNÉ Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ +É´Éà ± É «ÉÉà N ÉÒ ©É¾úÉ­÷ÉWð ¾ú É è Î »~É`ò ± É©ÉÉÅ ±É>

~ÉÖmÉ »´É. qö¶ÉÇ{É

+Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ-~ÉÖmÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ

60 £Ýí`ò ­÷Éàeô ~É­÷oÉÒ ¥ÉÉ>Hí SÉÉà­÷É«ÉÖÅ

´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ ©Éà©ÉHíÉ NÉÉ©Éà ­÷¾àúlÉÉ UïNÉ{ɧÉÉ> eô É«ÉɧÉÉ> eôɧÉÒ ´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ 60 £Ýí`ò ­÷Éàeô A~É­÷ Êqö~ɧÉÉ{ÉÉ ©ÉHíÉ{É ~ÉÉ»Éà lÉà©É{ÉÖÅ ©ÉÉà`ò­÷»ÉÉ>Hí±É {ÉÅ. Yð. Wðà. 13 +àSÉ. +àSÉ. 7601 ~ÉÉHÇí Hí­÷Ò{Éà ©ÉÖ H à í ±É ¾úlÉÖ Å . +É ©ÉÉà`ò­÷»ÉÉ>Hí±É{ÉÒ HíÉà> AcóÉÅlÉ­÷Ò Hí­÷Ò NÉ«Éà ± É. Wðà { ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö ´Éhõ´ÉÉiÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ Hí­à÷±É Uï.à lÉ~ÉÉ»É ~ÉÒ. +à»É. +É>. ¸ÉÒ Hàí. +à©É. ¡ÉX~ÉÊlÉ Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uï.à

»ÉÖ­÷à ¶É{ÉÖÅ ~ÉeôÒ WðlÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ oÉÉ{É{ÉÉ ±ÉÉLÉÉ©ÉÉSÉÒ NÉÉ©Éà ­÷¾à ú l ÉÉà +{Éà LÉà l ÉÒHíÉ©É Hí­÷Ò NÉÖWð­÷É{É SɱÉÉ´ÉlÉÉà 30 ´É­÷»É{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É »ÉÖ­à÷¶É {ÉÉ{ÉÖ§ ÉÉ> ´É°÷ »ÉÉà©É´ÉÉ­à÷ LÉàlÉÒHíÉ©É Hí­÷lÉÉà ¾úlÉÉà l«ÉÉ­à÷ ´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉeôÒ WðlÉÉ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò NÉŧÉÒ­÷ ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ ­÷ÉWðHíÉà`ò qö´ÉÉLÉÉ{Éà ±É> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. V«ÉÉÅ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É «ÉÖ´ÉÉ{É »ÉÖ­à÷¶É{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. oÉÉ{É ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éàà +É ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ XiÉ oÉlÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ lÉ~ÉÉ»É ¾úÉoÉ yÉ­÷Ò Uïà.

Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ V«ÉÉ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ HíÉ­÷NÉlÉ Ê{É´Éeàô lÉà ~ɾàú±ÉÉ Wð +àHí{ÉÉ +àHí Wð 12 ´É­÷»É{ÉÉ ~ÉÖmÉ qö¶ÉÇ{É{ÉÖÅ lÉÉ. 12 X{«ÉÖ+É­÷Ò+à ­÷ÉmÉà ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö NÉÅ § ÉÒ­÷ >X ~ÉÉ©Éà ± ÉÉ +{Éà ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ±É> ­÷¾àú±ÉÉ «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É XWð±É{ÉÖÅ ~ÉiÉ lÉÉ. 14 X{«ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ­÷ÉàWð ´É¾àú±ÉÒ ~É­÷ÉàhõÒ«Éà ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. »´É. «É¶É´ÉÅlÉ­÷É«É XWð±É ¶É¾àú­÷©ÉÉÅ Wð´Éɾú­÷ ­÷Éeà ô A~É­÷ ¥«ÉÖ`òÒ ¾úÉA»É ¶ÉÉà °÷©É´ÉÉ³É {É´ÉÊ{ÉlɧÉÉ> ÊmÉHí©É±ÉÉ±É XWð±É +{Éà ¾ú­÷ÒHÞíºiɧÉÉ> XWð±É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> oÉÉ«É Uï.à +É ¥É{ÉÉ´ÉoÉÒ XWð±É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ A~É­÷ +É§É lÉÚ`òÒ ~Éeô¬ÅÖ ¾úlÉÖ.Å

»ÉÒ.+à., »ÉÒ. ~ÉÒ. `òÒ.{ÉÒ ~ÉÊ­÷KÉÉ©ÉÉÅ ]ñ³¾ú³lÉÖÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É

»É©ÉOÉ qàö¶É©ÉÉÅ eôÒ»É੥ɭ÷2013 ©ÉÉÅ »ÉÒ. +à. »ÉÒ. ~ÉÒ. `òÒ.{ÉÒ ~ÉÊ­÷KÉÉ ±Éà ´ ÉÉ> ¾úlÉÒ Wðà © ÉÉÅ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷{ÉÒ EìºÉ§É +àHàíeôà©ÉÒ©ÉÉÅ HíÉàSÉÓNÉ ±ÉàlÉÉ Hí­÷iÉ ­÷ÉWð´ÉÒ­à÷ +É ~ÉÊ­÷KÉÉ©ÉÉÅ 200 ©ÉÉÅoÉÒ 180 NÉÖiÉ ©Éà³´ÉÒ »É©ÉOÉ qàö¶É©ÉÉÅ 10 ©ÉÉà {Éťɭ÷ ©Éà³´ÉÒ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ lÉà©ÉWð »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ¶É¾àú­÷ +{Éà EìºÉ§É +àHàíeôà©ÉÒ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É ´ÉyÉöÉ­à÷±É Uïà.

Hí­÷iÉ ­÷ÉWð´ÉÒ­÷

UïHíeôÉ{Éà HíÉ­à÷ `òIí­÷ ©ÉÉ­÷lÉÉ ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ SÉÉà`òÒ±ÉÉ {Éà¶É{É±É ¾úÉ>´Éà ~É­÷ +É´Éà±É »ÉÉÅNÉÉiÉÒ NÉÉ©É ~ÉÉ»Éà UïHíeôÉà ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÉà ¾úlÉÉà l«ÉÉ­à÷ UïHíeôÉ{Éà »Éà{`ÄòÉà HíÉ­÷ {ÉÅ. Yð. Wðà. 1 +àSÉ. ¥ÉÒ. 5859 {ÉÉ SÉɱÉHàí UïHíeôÉ{Éà `òIí­÷ ©ÉÉ­÷lÉÉ UïHíeôÉ©ÉÉÅ ¥Éàcàó±ÉÉ »ÉɫɱÉÉ{ÉÉ yÉÉ­÷ÉeÖÅôNÉ­÷Ò

NÉÉ©É{ÉÉ §ÉÒLÉɧÉÉ> {ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ>{Éà NÉÅ § ÉÒ­÷ >X oÉ´ÉÉoÉÒ §ÉÒLÉɧÉÉ>{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. +É ¥É{ÉÉ´É +ÅNÉà SÉÉà`òÒ±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ lÉ~ÉÉ»É +à. +à»É. +É>. ¸ÉÒ lÉÉà°÷§ÉÉ ]ñɱÉÉ Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uïà.

¶É¾àú­÷{ÉÉà ¥ÉÖ`ò±ÉàNÉ­÷ ~ÉÉ»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÖ­÷É«ÉÉà »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ

­÷¾àúlÉÉ ¶Éä±ÉàºÉ PÉ{É»ÉÖLɧÉÉ> Ê´Éqàö¶ÉÒ qöÉ°÷{ÉÉ NÉÖ{ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅeôÉà´ÉÉ«Éà±É ¾úlÉÉ. ¶É¾àú­÷{ÉÉ +É ¥ÉÖ`ò±ÉàNÉ­÷ »ÉÉ©Éà ÊWð±±ÉÉ ~ÉÉà±ÉһɴÉeôÉ ¸ÉÒ eôÒ. +à{É. ~É`àò±Éà ~ÉÉ»ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Hí­÷´ÉÉ qö­÷LÉÉ»lÉ Hí­÷Ò ¾úlÉÒ. ÊWð±±ÉÉ Hí±ÉàHí`ò­÷¸ÉÒ+à +É qö­÷LÉÉ»lÉ ©ÉÅWÖð­÷ Hí­÷Ò ¥ÉÖ`ò±ÉàNÉ­÷ ¶Éä±ÉàºÉ

yÉ{É»ÉÖLɧÉÉ> »ÉÉ©Éà ~ÉÉ»ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉÉà­Å÷`ò >»«ÉÖ Hí­÷lÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà qàö¶É³ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉ´É ~ÉÉ»Éà ­÷¾àúlÉÉ ¥ÉÖ`ò±ÉàNÉ­÷ ¶Éä±ÉàºÉ{Éà ]ñeô~ÉÒ ±É> +©ÉqöÉ´ÉÉqö Wðà±É©ÉÉÅ ©ÉÉàHí±ÉÒ qàö´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà.


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

( 13

±ÉN{É©ÉÉÅ ­÷»É {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ +l«ÉÉ­÷ »ÉÖyÉÒ UÖïÅ +àHí±ÉÉà & »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É +ÉWðà +àHí Wð SÉSÉÉÇ SÉɱÉÒ ­÷¾úÒ Uïà »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É{ÉÒ Wðà©ÉiÉà +àHí Ê{É´Éàqö{É +É~ÉÒ{Éà »ÉÉä{Éà SÉÉáHíÉ´ÉÒ qöÒyÉÉ Uïà Hàí ±ÉN{É {ÉÉ©É{ÉÒ HíÉà>~ÉiÉ ´É»lÉÖ©ÉÉÅ lÉà©É{Éà ­÷»É {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ lÉà+Éà Ë»ÉNÉ±É Uïà +{Éà Ë»ÉNÉ±É Wð ­÷¾àú±ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uïà. lÉà©ÉiÉà ±ÉN{É©ÉÉÅ HíÉà> ʴɹÉÉ»É {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ Wð lÉà©ÉiÉà +l«ÉÉ­÷ »ÉÖyÉÒ ±ÉN{É Hí«ÉÉÇ {ÉoÉÒ. Wðà ~ÉiÉ ©ÉÉ­÷É Yð´É{É©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÖÅ ¾úÉà«É lÉà +É´ÉÒ ¶ÉHàí Uïà ~ÉiÉ ©É{Éà HíÉà> ´É»lÉÖ{ÉÒ +ɶÉÉ {ÉoÉÒ. Wðà{Éà ±É>{Éà »ÉÉàÊ¶É«É±É {Éà`ò´ÉÍHíNÉ »ÉÉ>`Ãò»É Î`Ãò´É`ò­÷ ~É­÷ PÉiÉÒ Î`Ãò´É`ò»É +É´ÉÒ ­÷¾úÒ Uïà. »É±É©ÉÉ{É ©ÉÉ`à ò ±ÉÉà H íÉà + à +à H íoÉÒ +à H í SÉÊhõ«ÉÉlÉÉ Î`Ãò´É`ò Hí«ÉÉÇ Uïà. Hàí`ò±ÉÉHí ±ÉÉàHíÉà+à »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É ©ÉÉ`àò ±ÉL«ÉÖÅ Uïà Hàí ¾ú´Éà »É©ÉX«É NÉ«ÉÖÅ Uïà Hàí 45 {ÉÉà +ÉÅHíeôÉà ~ÉÉ­÷ Hí­÷{ÉÉ­÷É »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É +ÉWð »ÉÖyÉÒ HÖÅí´ÉÉ­÷É Hàí©É Uïà ? Wðà ´É«É©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà ¥Éà ¥ÉɳHíÉà{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ ¥É{É´ÉÖÅ Xà>+à +à ´É«É©ÉÉÅ lÉà+Éà +ÉWð »ÉÖyÉÒ HÖÅí´ÉÉ­÷Ò Hí{«ÉÉ+Éà ©ÉÉ`àò +É>eô±É ¤àí©É ¥É{«ÉÉ Uïà ? ±ÉÉàHíÉà{ÉÖÅ Hí¾àú´ÉÖÅ Uïà Hàí »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É HíqöÉSÉ ±ÉN{É {ÉÉ©É{ÉÉ ¶É¥qö ~É­÷ ʴɹÉÉ»É {ÉoÉÒ Hí­÷lÉÉÅ.

­÷WðlÉ~É`ò

lÉÊ©É±É Ê£í±©É{ÉÉ ¾àúÊ`ÄòHí ¾úÒ­÷Éà Aqö«É ÊHí­÷iÉà Hí­÷Ò +Él©É¾úl«ÉÉ

lÉà{ÉÒ ~ÉÉUï³ HíÉ­÷iÉ Wðà HÅí> ¾úÉà«É ~ÉiÉ lÉà+Éà ­÷Éà©ÉÉŻɩÉÉÅ lÉÉà ʴɹÉÉ»É Hí­à÷ Uïà. ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí Hàí lÉà©É{ÉÒ ¡ÉàÊ©ÉHíÉ+Éà+à lÉà©É{Éà +à ©ÉÉ`àò UïÉàeôÒ qöÒyÉÒ Hàí lÉà+Éà ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ Wð {ÉoÉÒ ©ÉÉÅNÉlÉÉ HíÉ­÷iÉ Hàí Wðà »ÉÖÅqö­÷Ò+Éà »ÉÉoÉà »É±É©ÉÉ{É »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ­÷Éà © ÉÉÅ » É{ÉÒ SÉSÉÉÇ © ÉÉÅ ­÷ÂÉ lÉà © ÉiÉà »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉoÉà ¦ÉàHí+~É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ Wð±ÉqöÒ PÉ­÷ ´É»ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ Hàí ~ÉUïÒ +àHí +à´ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà ¡ÉoÉ©É NɱÉÇ ¤ à í {eô »ÉÅ N ÉÒlÉÉ Ê¦ÉWð±ÉÉ{ÉÒ ¾úlÉÒ lÉà i Éà ¶ÉÉàyÉÒ ±ÉÒyÉÉà Wðà ±ÉN{É©ÉÉŠʴɹÉÉ»É Hí­à÷ Uïà. »É±É©ÉÉ{É{ÉÒ »É±É©ÉÉ{ÉLÉÉ{É{ÉÉà »ÉÉoÉ UïÉàeô¬É ¥ÉÉqö lÉ­÷lÉ Wð ~ÉÚ´ÉÇ ÊJíHàí`ò Hí~lÉÉ{É +]ñ¾ú°÷töÒ{É{ÉÒ ¥ÉÒYð ~Él{ÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É Hí«ÉÉâ. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö ~ÉÚ ´ÉÇ Ê´É¹É»ÉÖÅqö­÷Ò +à¹É«ÉÉÇ ­÷É«É{Éà ±É>{Éà ~ÉiÉ »É±É©ÉÉ{É LÉÚ¥É SÉÌSÉlÉ ­÷ÂÉ ~ÉiÉ +ä·´É«ÉÉÇ+à ~ÉiÉ »É±É©ÉÉ{É{Éà UïÉàeô¬É ¥ÉÉqö oÉÉàeôÉ »É©É«É ~ÉUïÒ Wð +ʧɺÉàHí ¥ÉSSÉ{É »ÉÉoÉà ±ÉN{É Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÉ. Hàí`ò­÷Ò{ÉÉ Hàí£àí ~ÉiÉ »É±É©ÉÉ{É »ÉÉoÉà +àHí ±ÉÉÅ¥ÉÒ Ê­÷±Éà¶É{ɶÉÒ~É ~ÉUïÒ lÉà{Éà UïÉàeôÒ qöÒyÉÉà +{Éà ¾ú´Éà ­÷iÉ¥ÉÒ­÷ Hí~ÉÖ­÷ »ÉÉoÉà eàôË`òNÉ Hí­÷Ò ­÷¾úÒ Uïà Wðà ±ÉN{É +{Éà ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷©ÉÉŠʴɹÉÉ»É Hí­à÷ Uïà.

yÉÚ©É-3 +à +yÉyÉyÉyÉ... 500 Hí­÷Éàeô{ÉÒ Hí©ÉÉiÉÒ Hí­÷Ò !

¥ÉÉà±ÉÒ´ÉÖeô +ʧÉ{ÉàlÉÉ +ÉÊ©É­÷LÉÉ{É{ÉÒ Ê£í±©É

lÉà±ÉÖNÉÖ Ê£í±©ÉÉà{ÉÉ +ʧÉ{ÉàlÉÉ Aqö«É ÊHí­÷iÉà +¾úÓ ¸ÉÒ{ÉNÉ­÷ HíÉà±ÉÉà{ÉÒ Î»oÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ £í±Éà`©ÉÉÅ +Él©É¾úl«ÉÉ Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÒ. Aqö«É ÊHí­÷iÉ{Éà ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ ±É> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ~ÉiÉ eôÉèHí`ò­à÷ lÉà©É{Éà ©ÉÞlÉ X¾àú­÷ Hí«ÉÉâ. +Él©É¾úl«ÉÉ{ÉÖ Å HíÉ­÷iÉ ¾úWÖ ð XiÉÒ ¶ÉHíÉ«ÉÖ Å {ÉoÉÒ. Aqö«É ÊHí­÷iÉ{Éà lÉà±ÉÖNÉÖ "¾àúÊ`ÄòHí ¾úÒ­÷Éà' Hí¾àú´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ ¾úlÉÉ. lÉà©É{ÉÒ »ÉlÉlÉ mÉiÉ Ê£í±©ÉÉà ʾú`ò oÉ> ¾úlÉÒ. Aqö«É{Éà Ê£í±©É £àí­÷ +à´ÉÉàeÇô ~ÉiÉ ©É³Ò SÉÚG«ÉÉà

Ê»É{Éà »É©ÉÉSÉÉ­÷ Uï.à 34 ´ÉºÉÇ{ÉÉ Aqö«É ÊHí­÷iÉà ¥Éà eô]ñ{ÉoÉÒ ´ÉyÉÖ Ê£í±©É©ÉÉÅ HíÉ©É Hí«ÉÖÈ. lÉÉWðàlÉ­÷©ÉÉÅ Wð Aqö«É{ÉÒ Uï »ÉÉlÉ Ê£í±©ÉÉà £í±ÉÉà~É NÉ> ¾úlÉÒ. Aqö « É{ÉÒ XiÉÒlÉÒ Ê£í±©ÉÉà CHITAM, NUVVU NENU, MANASANTHA NUVVE +{Éà NEE SHEHAM Uïà. Aqö«É{ÉÒ

Uïà±±ÉÒ Ê£í±©É ¾úlÉÒ "Wð«É ¸ÉÒ­÷É©É' Aqö«É ÊHí­÷iÉà +ÉàHí`òÉà¥É­÷ 2012 ©ÉÉÅ Ê´ÉʶÉoÉÉ »ÉÉoÉà ±ÉN{É H«ÉÖÈ ¾úlÉÖÅ.

yÉÚ©É-3 +Éà´É­÷»ÉÒ]ñ{Éà ©É³Ò{Éà 500 Hí­÷Éàeô °Ê~É«ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ Hí©ÉÉiÉÒ Hí­÷{ÉÉ­÷Ò ¡ÉoÉ©É Ê£í±©É ¥É{ÉÒ NÉ> Uïà. «É¶É­÷ÉWð ¥Éà{É­÷ ¾àúcó³ ¥É{Éà±É Ê£í±©É yÉÚ©É-3 20 Êeô»É੥ɭ÷{ÉÉ ­÷ÉàWð ­÷WÚð oÉ> ¾úlÉÒ. ¥ÉÉàG»É +ÉàÊ£í»É ~É­÷ ©É³à±É +ÉÅHíeôÉ ©ÉÖWð¥É yÉÚ©É-3 +à +l«ÉÉ­÷ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ +§ÉÉ­÷lÉÒ«É ¥ÉX­÷©ÉÉÅ {Éà`ò 266 Hí­÷Éàeô °÷Ê~É«ÉÉ{ÉÒ Hí©ÉÉiÉÒ Hí­÷Ò. +Éà´É­÷»ÉÒ]ñ©ÉÉÅ ~ÉiÉ yÉÚ©É-3 yÉÚ©É ©ÉSÉÉ´ÉÒ ­÷¾úÒ Uïà. +{Éà Ê£í±©É+à ±ÉNɧÉNÉ 154 Hí­÷Éàeô °÷Ê~É«ÉÉ{ÉÒ Hí©ÉÉiÉÒ Hí­÷Ò Uïà. +É ­÷ÒlÉà yÉÚ©É-3+à 509 Hí­÷Éàeô °÷~«ÉÉ{ÉÒ Hí©ÉÉiÉÒ Hí­÷Ò {É´ÉÉà >ûÊlɾúÉ»É ­÷S«ÉÉà Uïà. A±±ÉàLÉ{ÉÒ«É Uïà Hàí yÉÚ©É{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É »ÉÅ»Hí­÷iÉ ´ÉºÉÇ-2004 ©ÉÉÅ V«ÉÉ­à÷ Hàí yÉÚ©É-2 {ÉÖÅ ¥ÉÒWÖð »ÉÅ»Hí­÷iÉ 2006 ©ÉÉÅ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. Ê´ÉWð«É HÞíºiÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÉ Ê{Éqâö¶É{É©ÉÉÅ ¥É{Éà±É Ê£í±©É yÉÚ©É-3 ©ÉÉÅ +ÉÊ©É­÷LÉÉ{É A~É­÷ÉÅlÉ +ʧɺÉàHí ¥ÉSSÉ{É, HàíSÉ­÷Ò{ÉÉ Hàí£í +{Éà Aqö«É SÉÉà~ÉeôÉ{ÉÒ ©É¾ún´É~ÉÚiÉÇ §ÉÚÊ©ÉHíÉ Uïà.

"»É©É«É'{ÉÉ OÉɾúHí ¥É{ÉÉà ´ÉÉ̺ÉHí ±É´ÉÉWð©É °÷É. 200

»É©É«É HíÉ«ÉÉÇ±É«É HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ £íÉà{É 225324


14 )

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

©ÉàeôÒHí±É +à»ÉÉàʻɫÉà¶É{É{Éà Ê{ÉqöÉâ¶É càó­÷´«ÉÉ V«ÉÉ­à÷ HíÉè`âò 11.5 Hí­÷Éàeô SÉÖHí´É´ÉÉ +Éqàö¶É +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ¶É°÷ Hí­÷Ò. ©ÉÖÅ¥É> ¦ÉÒSÉ HíäÅeôÒ ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ ) H»ÉÉ©ÉÉ{«É( ~ÉÉ{É­÷ÒlÉà&eàô~7ÉÉà©{ÉÖÉàeÅ ôÄÉSÉɱÉÖ±Éí ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ «¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ ~ɾúÉáSÉlÉÉÉ Wð ±É> Wð´ÉÉ{ÉÒɻɱÉɾú +É~ÉÒ qöÒyÉÒ. ⠶ɭ÷Ò­÷©ÉÉÅ 14 Êqö´ É»ÉoÉÒ 18 Êqöð´É»É »ÉÖyÉÒ ­÷¾àúlÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà. Xà qöqöÔ{ÉÒ ¾úɱÉlÉ LÉÚ¥É Wð NÉŧÉÒ­÷ ¾úÉà« É lÉÉà ~ÉiÉ 40 Mg. oÉÒ 120 Mg.{ÉÉà eôÉà]ñ +có´ÉÉÊeô«Éà +oÉ´ÉÉ ¥Éà +có´ÉÉÊeô « ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà. ~ÉiÉ eô Éè. ©ÉÖLÉYðÇ+à lÉÉà »ÉlÉlÉ mÉiÉ Êqö´É»É ¥Éà-¥Éà `òÉ>©É

»Él«ÉPÉ`ò{ÉÉ +É qö´ÉÉ{ÉÉ >{WðàHí¶É{É +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà +É~«ÉÉ LÉ­à÷LÉ­÷ +É qö´ÉÉ +»oÉ©ÉÉ +oÉ´ÉÉ +{Éà +ÉoÉÉÇ­÷É>`ò»É{ÉÉ qöqöÔ{Éà +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¾úÉà«É Uïà. Wðà{ÉÉ ¥Éqö±Éà eôÉè. ©ÉÖLÉ­÷Yð+à lÉÉà λHí{É eôÒ»ÉÒ]ñ{ÉÒ qöqöÔ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà +É~ÉÒ qöÒyÉÉ. Wðà{ÉÉ Ê¾ú»ÉÉ¥Éà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ ¾úɱÉlÉ ¾úlÉÒ lÉà{ÉÉ Hí­÷lÉÉ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉ­à÷ LÉ­÷É¥É oÉ> NÉ> +{Éà eôÉè. ©ÉÖLÉ­÷Yð+à +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ +É´ÉÒ ¾úɱÉlÉ ¶ÉÖÅ HíÉ©É oÉ> lÉà{ÉÒ »É©ÉWðiÉ Wð {ɾúÉàlÉÒ ~ÉeôlÉÒ.

+{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ ¾úɱÉlÉ NÉŧÉÒ­÷ oÉ> NÉ>

mÉiÉ Êqö´É»É©ÉÉÅ lÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¥ÉÒ©ÉÉ­÷Ò{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò NÉ«Éà±ÉÒ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ ¾úɱÉlÉ NÉŧÉÒ­÷ oÉ> NÉ>. ­÷ÉàNÉ{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É ±ÉKÉiÉ {Éʾú »É©ÉYð ¶ÉHí{ÉÉ­÷ eôÉè. ©ÉÖLÉ­÷Yð+à +{ÉÖ ­ ÷ÉyÉÉ{Éà Hí±ÉHínÉÉ{ÉÒ +à.+à»É.+É­÷.+É>. ¾úÉÎè »~É`ò±É©ÉÉÅ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò LÉ»Éàeô´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾú +É~ÉÒ. V«ÉÉÅ eôÉè. ©ÉÖLÉ­÷Yð »ÉÉoÉà eô Éè. ¥É±É­÷É©É¡É»ÉÉqö, eôÉè. ­÷É«É SÉÉäyÉ­÷Ò +{Éà eôÉè. ´Éäv{ÉÉoÉ ¾ú±ÉyÉ­à÷

¡ÉoÉ©É eàô~ÉÉà©ÉàeÄôÉà±É qö´ÉÉ ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò qöÒyÉÒ. »`òÒ­÷Éà«Éeô{ÉÒ G´ÉÒHí +àG`òÒ´É qö´ÉÉ ¶É°÷ Hí­÷Ò. HÞíiÉÉ±É +{Éà lÉà{ÉÉà ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ +É ¥ÉyÉÖ ¶ÉÖÅ oÉ> ­÷ÂÖÅ Uïà lÉà »É©ÉYð Wð {É ¶ÉG«ÉÉ. {É´ÉÒ qö´ÉÉ ¶É°÷ Hí­÷´ÉÉ UïlÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ HíÉà> »ÉÖyÉÉ­÷Éà oÉlÉÉà {ɾúÉàlÉÉà ~ÉiÉ ¾úɱÉlÉ ¾úlÉÒ lÉà{ÉÉ Hí­÷lÉÉ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉ­à÷ ¥ÉNÉeôlÉÒ WðlÉÒ ¾úlÉÒ.

HÞíiÉɱÉà ~ɳ{ÉÉà ~ÉiÉ Ê´É±ÉÅ¥É Hí«ÉÉÇ ´ÉNÉ­÷ SÉÉ`ÇòeÇô ©ÉàÊeôHí±É ¢±ÉÉ>`ò §ÉÉeàô Hí­÷Ò +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà ©ÉÖÅ¥É> ±É> NÉ«ÉÉà , ~ÉiÉ ¦ÉÒSÉ Hå í eô Ò ©ÉÉÅ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ¶É°÷ oÉÉ«É lÉà ~ɾàú±ÉÉÅ Wð +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÖÅ Hí°÷iÉ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ.

+{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÉ ¶É­÷Ò­÷©ÉÉÅoÉÒ SÉÉ©ÉeôÒ AlÉ­÷´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ

Hí±ÉHnÉÉ{ÉÉ ©É¶É¾Ö ú ­÷ eôÉèG`ò­÷{ÉÒ ±ÉÉ~É­÷´ÉɾúÒoÉÒ +àHí ʦÉʱɫÉ{`ò, eôÉ«É{ÉÉÊ©ÉHí ~É»ÉÇ{ÉɱÉÒ`òÒ yÉ­÷É´ÉlÉÒ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ. Wðà HÞíiÉÉ±É ©ÉÉ`àò +»É ¾úlÉÖÅ. HÞíiÉÉ±É +Åqö­÷oÉÒ lÉÚ`òÒ NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. lÉàiÉà +àHí ©Éʾú{ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà {ÉWð­÷ »ÉÉ©Éà ]Úñ­÷lÉÒ©É­÷lÉÒ Xà> ¾úlÉÒ. ¥É»É ¾ú´Éà lÉà{Éà +É eôÉèG`ò­÷{Éà »É¥ÉHí ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉà ¾úlÉÉà. HÞíiÉɱÉà Hí±ÉHínÉÉ{ÉÉ +É SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷Éà »ÉÉ©Éà ~ÉÊ·SÉ©É ¥ÉÅNÉɳ ©ÉàÊeôHí±É HíÉAÎ{»É±É +{Éà ©Éà Ê eô H í±É HíÉAÎ{»É±É +Éà £ í >ûÎ{eô«ÉÉ©ÉÉÅ Hàí»É qöÉLÉ±É Hí«ÉÉâ. V«ÉÉÅ eôÉèG`ò­÷É{à ÉÉ ~ÉKÉ©ÉÉÅ £áí»É±ÉÉà +É´«ÉÉà. +ÉoÉÒ HÞíiÉɱÉà 2003 ©ÉÉÅ HíÉà`Çò©ÉÉÅ Hàí»É qöÉLÉ±É Hí«ÉÉâ. V«ÉÉÅ Hàí»É SÉɱÉlÉÉ HíÉà`âò SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷Éà{Éà 3-3 ©Éʾú{ÉÉ{ÉÒ »ÉX £í`òHíÉ­÷Ò. ~ÉiÉ HÞ í iÉÉ±É +É`ò±ÉÒ »ÉXoÉÒ »ÉÅlÉÞº`ò {ɾúÉàlÉÉà. +ÉoÉÒ lÉàiÉà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÒ ©ÉÉàlÉ{ÉÉà Hàí»É Hí±ÉHínÉÉ ¾úÉ>HíÉà`òÇ ©ÉÉÅ qöÉLÉ±É Hí«ÉÉâ. V«ÉÉÅ ¾úÉ>HíÉà`âò {ÉÒSɱÉÒ +qöɱÉlÉ{Éà ­÷qö Hí­÷Ò {É´ÉÉà £áí»É±ÉÉà +É~«ÉÉà.

¾ú´Éà lÉÉà +{ÉÖ ­ ÷ÉyÉÉ{ÉÉ ¶É­÷Ò­÷©ÉÉÅ o ÉÒ SÉÉ©Éeô Ò AlÉ­÷´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ Ê»É´ÉÉ«É yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ¶É­÷Ò­÷{ÉÒ ¥ÉyÉÒ SÉÉ©ÉeôÒ Êqö´É»Éà-Êqö´É»Éà AlÉ­÷´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. LÉ­à÷LÉ­÷ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà (`òÒ.>.+à{É.) `òÉàG»ÉÒHí +à~ÉÉàeô©ÉÇ±É {ÉàJíÉà±ÉÉ>»ÉÒ»É {ÉÉ©É{ÉÉà ­÷ÉàNÉ oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. Wðà ­÷ÉàNÉ{Éà +É SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷ eôÒ`àòG`ò {É Hí­÷Ò ¶ÉG«ÉÉ +{Éà +LÉlÉ­÷É Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.

eôÉèHí`ò­÷Éà +LÉlÉ­÷É Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ V«ÉÉ­à ÷ +É´ÉÉ qö ­ ÷qö Ò {Éà ¢±ÉÖ>eô»É (IV) SÉeôÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¾úÉà«É Uïà . lÉà { ÉÉ PÉÉ{Éà {«ÉÖ ` Ä ò ÒWð{É >{É¢«ÉÖWð{É »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà ­÷ÉWà ð eÄàôË»ÉNÉ Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà. »ÉlÉlÉ ¥±Éeô `àò»`ò Hí­÷É´ÉlÉÉ ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà +{Éà ¶É­÷Ò­÷©ÉÉÅ £àí±ÉÉlÉÉ >û{£àíHí¶É{É HÅí`ÄòÉà±É Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É Uïà ~ÉiÉ +É eôÉèG`ò­÷Éà +É´ÉÖÅ Hí¶ÉÖÅ {ɾúÉàlÉÉ Hí­÷lÉÉ. +ÅlÉà ~ÉÉÅSÉ Êqö´É»É©ÉÉÅ +É SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷Éà+à +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{Éà

©É

Hí lÉ lÉ

{ÉÅ. 10

¾ú

3

2

1

à ±É Wð{ÉÒ÷ ´É É S ¶É SÉ 4 6

5 7

9

8 12

11

10 13

14 17

16

15 18 19

20

21

23

22

24

25 26

27

28

eôÉèHí`ò­÷{ÉÒ ¥Éàqö­÷HíÉ­÷ÒoÉÒ +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ

(1) ­÷É«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÒ ­÷SÉ{ÉÉ Hí­÷{ÉÉ­÷ Eì漃 (3) (3) ¾ú»ÉÉ´Éà lÉà´ÉÉà `ÚòSÉHíÉà (2) (4) qöÉ{É +É~É{ÉÉ­÷ (2) (5) LÉàqöÉ{É©ÉàqöÉ{É, £í{ÉÉ (3) (6) yÉÉ°Å÷, SÉÉcÖÅó (2) (7) §ÉÉN«É (3) (9) ­÷ÉàHíeÖÅô {ÉÉjÅ (3) (13) ¥ÉàeÖÅô ±É>{Éà ~ÉÉiÉÒ ±ÉÉ´É{ÉÉ­÷ »mÉÒ (4) (15) ¥ÉÖÎyyÉ, »É©ÉWð (3) (16) L«ÉɱÉ, UïÉ~É, ¨ÉÉÅÊlÉ (2) (17) SÉÉ©ÉeôÒ ~É­÷ ¥ÉÉ]àñ±ÉÒ NÉÉÅcó, +¶ÉÇ (2) (18) ~ÉÉ»Éà, {ÉYðHí (3) (19) qöÉiÉÉqöÉ­÷ ±ÉÉà`ò, NÉÉà³{ÉÒ SÉÉHíÒ (2) (21) ʦÉÊ`ò¶É Híɳ{ÉÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©É¾úÉà­÷ (2) (22) ¥ÉÉNÉ, ¥ÉNÉÒSÉÉà (3) (24) ÊlÉ­÷Éeôð, £íÉ`ò (2) (25) NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ +˾ú{ÉÉ PÉB ´ÉLÉiÉÉ«É Uïà. (2)

Wðà©ÉÉÅ SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷ +{Éà ¾ú Éè Î »~É`ò ± É{Éà HÞíiÉɱÉ{Éà +àHí Hí­÷Éàeô lÉÉálÉà­÷ ± É É L É SÉÖ H í´É´ÉÉ{ÉÉà +Éqàö¶É +É~«ÉÉà. HÞíiÉÉ±É ¾úWÖð ~ÉiÉ +É S ÉÚ H í Éq ö É o É Ò »ÉÅlÉÞº`ò {ɾúÉàlÉÉà. lÉàiÉà ¾úÉ>HíÉà ` Ç ò ©ÉÉÅ SÉÚHíÉqöÉ{Éà »ÉÖÊ¡É©É HíÉ`à Çò©ÉÉÅ SÉà±Éà{Wð Hí«ÉÉâ. HÞíiÉɱÉà »ÉÖÊ¡É©É HíÉ`à Çò©ÉÉÅ SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷ + { É à ¾úÉè Î »~É`ò±É A~É­÷ »ÉlÉÉj Hí­÷Éàeô{ÉÉà qöÉ´ÉÉà ©ÉÉÅ e ô¬Éà ! eôÉèHí`ò­÷ ~ÉÊlÉ HÞíiÉÉ±É »ÉÉoÉà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ Hàí»É{ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ ¡ÉÊJí«ÉÉ SÉɱÉÒ. +ÉèG`òÉ¥à É­÷ 2013 SÉÖHíÉqöÉoÉÒ eôÉèG`ò­÷Éà©ÉÉÅ ¥Éqö±ÉÉ´É {ÉÉ ­÷Éà W ð »ÉÖ Ê ¡É©É HíÉà ` â ò +à H í +ɴɶÉà +{Éà ©ÉÉ­à÷ +à Wð Hí­÷´ÉÖÅ +äÊlɾúÉÊ»ÉHí SÉÚHíÉqöÉà HÞíiÉɱÉ{ÉÒ ¾úlÉÖÅ.' V«ÉÉ­à÷ >ûÎ{eô«É{É ©ÉàÊeôHí±É lÉ­÷£àíiÉ©ÉÉÅ +É~«ÉÉà. +à » ÉÉà Ê »É«Éà ¶É{É{ÉÒ Hí±ÉHínÉÉ ¶ÉÉLÉÉ{ÉÖÅ °÷Ê~É«ÉÉ 11ÉÉ÷ Hí­÷Éàeô ÉÖÅ Uïà "+É´ÉeôÒ ©ÉÉà`òÒ ­÷Hí©É SÉÚHí´É´ÉÉ{ÉÉà ¾ÖúHí©É Hí«ÉÉâ HíSÉÚ¾Hàú´í´É´ÉÉ{ÉÉ HíÉà`Çò{ÉÉ £á í»É±ÉÉoÉÒ »ÉÖÊ¡É©É HíÉà`Çò SÉÉ­à÷«É eôÉèG`ò­÷ eôÉèG`ò­÷Éà©ÉÉÅ +ÉlÉÅHí £àí±ÉÉ> Wð¶Éà +{Éà ¾úÉèλ~É`ò±É{Éà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÖÅ +{Éà eôÉèG`ò­÷Éà qöqöÔ+Éà{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ¥Éàqö­÷HíÉ­÷ÒoÉÒ ©ÉÉàlÉ {ÉÒ~ÉX´É´ÉÉ Hí­÷lÉÉ +SÉHíɶÉà, ~ÉiÉ HíÉà`Çò{ÉÉ ¥Éqö±É Hí»ÉÚ­÷´ÉÉ­÷ có­÷É´ÉlÉÉ HÞíiÉɱÉ{Éà £áí»É±ÉÉ{ÉÉà +©ÉÉ­à÷ +Éqö­÷ Hí­÷´ÉÉà °÷Ê~É«ÉÉ »ÉÉeôÉ +ÊNÉ«ÉÉ­÷ Hí­÷Éàeô Wð ­÷ÂÉà.' SÉÚHí´É´ÉÉ{ÉÉà ¾ÖúHí©É Hí«ÉÉâ. HÞíiÉɱÉà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ HÞí iÉɱÉà »ÉÖÊ ¡É©É HíÉà` Çò {ÉÉ ¥ÉÉqö lÉ­÷lÉ Wð +àHí "~ÉÒ~ɱ»É £íÉà­÷ SÉÖHíÉqöÉ{Éà ʥɭ÷qöÉ´ÉlÉÉ HíÂÖÅ Hàí ¥Éà»`ò `ÄòÒ`ò©Éà{`ò' {ÉÉ©É{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ "+¾úÓ{ÉÉ eôÉèG`ò­÷Éà qöqöÔ+Éà{Éà qöqöÔ ¶É°÷ Hí­÷Ò qöÒyÉÒ ¾úlÉÒ. Wðà »ÉÅ»oÉÉ {Éʾú »É©ÉWðlÉÉ +LÉlÉ­÷É +{Éà wöÉ­÷É lÉà +{ÉÖ­÷ÉyÉÉ{ÉÖÅ »É~É{ÉÖÅ ~ÉÚ°Å÷ ¡É«ÉÉàNÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ »É©ÉWðà Uïà. +É Hí­÷´ÉÉ ¡É«Él{É Hí­÷Ò ­÷ÂÉà Uïà. (26) ±ÉÉàLÉÅeô ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉ (20) ­÷ʶɫÉÉ{ÉÉà ¡ÉÊ»ÉyyÉ lÉà©ÉÉÅ ...SÉeàô (2) ¶É­÷É¥É (3) (27) +´ÉÉWð (2) (22) +àHí SÉÉàPÉÊeô«ÉÖÅ (2) (28) ~ÉÉ~É{ÉÖÅ Ê´É­÷ÉàyÉÒ (2) (23) NÉiÉlÉ­÷Ò©ÉÉÅ {É ±Éà´ÉÉ«É C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ lÉà´ÉÖÅ (3) (1) ´ÉNÉÉeô´ÉÖÅ lÉà (3) (25) ÊHí©ÉlÉ, ©ÉÚ±«É (2) (2) ~ÉÖ»lÉHí, SÉÉà~ÉeôÒ (3) -{É`Öò§ÉÉ> ­÷É´É±É (3) SÉÉ­÷ NÉÉA{ÉÖÅ +ÅlÉ­÷ (3) ¶É¥qö ­÷©ÉlÉ {ÉÅ. 9 {ÉÉ Wð´ÉÉ¥É (4) qöÉqöÉNÉÒ­÷Ò Hí­÷{ÉÉ­÷ (2) +ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ (1) eôLÉÉà (3) ©ÉÅoÉ{É (6) ~ÉÚ { É©É{ÉÒ ­÷ÉmÉà SÉÅ r ö { ÉÖ Å (6) »oÉÉ{É (8) SÉÚeô±ÉÒ (10) +´ÉÊ{É ~É­÷{ÉÖÅ +Wð´ÉɳÖÅ (3) ­÷´É> (12) ©ÉÉ´ÉeôÒ (13) +É­÷ (8) ¾úÉoÉ ~É­÷{ÉÒ ­÷ÉàHíeô (14) »É©ÉÉ{É (16) ~ÉÉàSÉÉ (18) ­÷Hí©É (3) »ÉqöÉSÉÉ­÷Ò (20) lÉÉ­÷ (21) »lÉÖÊlÉ (10) +Éà`ò±Éà ¥Éàcàó±ÉÉÅ{ÉÒ (23) ­÷Ò©É (29) »É¾úÒ (30) ´ÉÉlÉÉà (4) +NÉÉàSÉÉ­÷ (31) NÉÒlÉÉ (32) LÉÅlÉ (11) qö~ÉÇiÉ (3) C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ (1) eôSÉÚ­÷Éà (2) LÉÉàeô (12) ¡É¾úÉ­÷, ~ÉÉiÉÉ{ÉÒ £áíHí (1) (4) oÉ­÷©ÉÉà»É (5) {É´É (7) (14) ¶ÉÉ­÷ÒÊ­÷Hí +{Éà +ÉÌoÉHí {ÉoÉeô Ò (9) ±ÉÒeô ­ ÷ (11) »ÉyyÉ­÷lÉÉ (4) >©ÉÉ{ÉqöÉ­÷Ò (13) +ÉSÉÉ­÷»ÉÅʾúlÉÉ (15) +àHíyÉÉ°Å÷, »ÉlÉlÉà (4) (15) ©ÉÉ»É (16) ~ÉÉàlÉÉ (17) (16) »ÉÖÅqö­÷ »mÉÒ (3) ´ÉÉ»lÉÖ (19) SÉÉ©É­÷ (22) (18) »É©ÉWð Ê´É{ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ÊlÉ­Å÷NÉÉà (26) HíSÉ­÷Éà (28) »ÉÒ©ÉÅlÉ (29) »ÉNÉÒ (30) +ÎN{É. qöÒHí­÷Ò (3)


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

( 15

+É`ò±ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ

´ÉÉlÉ{ÉÖÅ ´ÉlÉà»É­÷ oÉ> NÉ«ÉÖÅ ! ¶ÉÉà § É{Éɥɾà ú {É

+ÉWðà ´É¾àú±ÉÉÅ Ccó¬É Àúqö«É©ÉÉÅ Nɧɭ÷ÉlÉ »ÉÉoÉà{ÉÉ +É{ÉÅqö{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ ¾úlÉÒ. ´É­÷»ÉÉà ~ÉUïÒ Ê~ÉlÉÉ-~ÉÖmÉÒ{ÉÖŠʩɱÉ{É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. ­÷ÉmÉà »ÉÚlÉÒ ´ÉLÉlÉà ~ÉiÉ Ë{Érö É yÉÒ{É oÉlÉÉÅ ~ɾà ú± ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉYð{ÉÉ Sɾàú­÷É{ÉÖÅ Wð »©É­÷iÉ {ÉWð­÷ »É©ÉKÉ ­÷ÉL«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ +{Éà

yÉÒ­÷Wð ¦ÉÁ§Éa »É´ÉÉ­÷ ~Éeô l ÉÉÅ ~ɾà ú ±ÉÉÅ Wð ¶ÉÉà§É{Éɥɾàú{É{ÉÒ +ÉÅLÉ +É{ÉÅqö{ÉÉ +ÊlÉ­à÷Hí©ÉÉÅ CPÉeôÒ NÉ> ¾úlÉÒ. +É{ÉÅqö +{Éà ¥Éà ¥ÉɳHíÉà ¾úYð {É»ÉHíÉà­÷É ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¾úYð {É»ÉHíÉà­÷ÉÅ ¥ÉÉà±ÉÉlÉÉÅ ~ÉoÉÉ­÷Ò©ÉÉÅ Wð ~Éeô¬ÉÅ ¾úlÉÉÅ. ¶ÉÉà§É{ÉÉ{Éà NÉÖ»»ÉÉà +É´«ÉÉà& ©ÉÉ­÷É ¥ÉÉ~ÉÖYð +É´É{ÉÉ­÷É Uï à lÉà { ÉÉà Wð­÷É«É ¾ú­÷LÉ +É ©ÉÉiÉ»É{Éà {ÉoÉÒ ! oÉÉàeôÉà »´ÉNÉlÉ ¥É£íeôÉ`ò Hí­÷Ò ~ÉÉàlÉà £í`òÉHí`ò lÉä«ÉÉ­÷ oÉ> NÉ«ÉÉÅ. ¶ÉÉà§É{ÉÉ¥Éà{É lÉä«ÉÉ­÷ oÉ«ÉÉÅ l«ÉÉ­à÷ +É{ÉÅqö +{Éà ¥ÉÅ{Éà ¥ÉɳHíÉà ~ÉiÉ CcóÒ{Éà ¦É¶É Hí­÷lÉÉÅ ¾úlÉÉÅ. ´ÉÒ»É ´É­÷»É ~ɾàú±ÉÉÅ +É{ÉÅqö +{Éà ¶ÉÉৠÉ{ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉÉ> oÉ> ¾úlÉÒ. ¶ÉÉà§É{ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉYð ©ÉÚ³ +É Wð lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ ´ÉlÉ{ÉÒ ¾úlÉÉÅ,

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É

{ÉÉ©É & ­÷ÉWð´ÉÒ¥ÉÉ Wð{©É lÉÉ. 10-1-2010 ©ÉÉlÉÉ & UïÉ«ÉÉ¥ÉÉ Ê~ÉlÉÉ & »ÉÖLÉqàö´É˻ɾú ]ñɱÉÉ NÉÉ©É & ´Éhõ´ÉÉiÉ

~É­Å÷lÉÖ ´É­÷»ÉÉàoÉÒ LÉàeôÉ ÊWð±±ÉÉ©ÉÉÅ »oÉÉ«ÉÒ oÉ«Éà±ÉÉ, V«ÉÉ­à÷ +É{ÉÅqö{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ+à ´ÉlÉ{É{Éà ´É¾úɱÉÖÅ Hí­à÷±ÉÖÅ +{Éà »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ Wðà HíÉ©É ©É²«ÉÖÅ lÉà Hí­÷Ò »ÉÅlÉÉàºÉ ©ÉÉ{Éà±ÉÉà. »ÉNÉÉ> ~ÉUïÒ »ÉÉlÉàHí ©Éʾú{Éà ±ÉN{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉÒ. »oɳ ©ÉÉ`à ò ¥ÉÅ { Éà ´Éà ´ ÉÉ>+Éà © ÉÉÅ Ê´É´ÉÉqö ~Éeô ¬ Éà . +É{ÉÅqö{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ NÉiÉ~ÉlɱÉɱÉà »~ɺ`ò ¶É¥qöÉà © ÉÉÅ »ÉÅ § ɳɴÉÒ qöÒyÉÖÅ& "¾ÖúÅ càócó ~Éà`ò±ÉÉqö »ÉÖyÉÒ X´É ±É>{Éà {Éʾú +É´ÉÖÅ. lÉ©Éà ©ÉÚ³ ´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ ´ÉlÉ{ÉÒ UïÉ,à lÉÉà qöÒHí­÷Ò{ÉÖÅ ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ´Éhõ´ÉÉiÉ +É´ÉÉà.' »ÉÉ©Éà ~ÉmÉà ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ~ÉiÉ ©ÉIí©É ­÷ÂÉ& "©Éá ´É­÷»ÉÉàoÉÒ +¾úÓ ´É¾àú´ÉÉ­÷ »ÉÉSÉ´«ÉÉà Uïà. ©ÉÉ`àò V«ÉÉÅ ©É{Éà ¶Éà­÷Ò{ÉÉÅ HÚílÉ­÷ÉÅ ~ÉiÉ +Éà³LÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ l«ÉÉÅ ¡É»ÉÅNÉ Hí­÷´ÉÉ »ÉÉ©Éà ~ÉNɱÉà {ɾúÓ Wð +É´ÉÖÅ.' ¥É»É +É`ò±ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ ´ÉlÉà»É­÷ oÉ> NÉ«ÉÖÅ ! ´ÉÉlÉ Ê´É´Éɾú £íÉàHí Hí­÷´ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾúÉáSÉÒ NÉ>. »ÉÉ©É»ÉÉ©Éà +ÉKÉà~ÉÉà oÉ«ÉÉ +{Éà +ÅlÉà ¥ÉÅ{Éà ´Éà´ÉÉ>+Éà+à »ÉNÉÉ> lÉÉàeôÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É ±ÉÒyÉÉà. »ÉÉlÉ ©ÉÉ»É{ÉÉ `ÚòÅ HíÉ NÉɳɩÉÉÅ ¶ÉÉà§É{ÉÉ +{Éà +É{ÉÅqö +àHí¥ÉÒXoÉÒ PÉiÉÉÅ »É©ÉÒ~É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ. ´ÉeôÒ±ÉÉà{ÉÉ ´ÉÉÅHàí lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ Yð´ÉlÉ­÷ ]àñ ­ ÷ Hí­÷´ÉÉ {ɾú Éà l ÉÉÅ >SUïlÉÉÅ. +ÅlÉà ¥Éà «ÉÖ´ÉÉ{É ¾äú«ÉÉÅ+à ©É{ÉoÉÒ {ÉIíÒ {ÉÉL«ÉÖÅ Hàí +É~ÉiÉà G«ÉÉÅHí SÉɱ«ÉÉÅ Wð>+à. ±ÉN{É Hí­÷Ò ±É>+à . {ÉIíÒ oÉ«ÉÉ ©ÉÖ W ð¥É ¶ÉÉà§É{ÉÉ+à ¥ÉàNÉ lÉä«ÉÉ­÷ Hí­÷Ò. lÉà{ÉÒ lÉä«ÉÉ­÷ÒoÉÒ ¶ÉÉà§É{ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉÉ{Éà NÉÅyÉ +É´ÉÒ ¾úlÉÒ Hàí UïÉHà í­÷Ò+à ¥ÉÅeô ~ÉÉàHíÉ«ÉÖÈ Uï.à V«ÉÉ­à÷ ¶ÉÉà§É{ÉÉ ¥ÉèNÉ ±É> PÉ­÷{ÉÒ ¥É¾úÉ­÷ {ÉÒHí³Ò l«ÉÉ­à÷ ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ¥É¾úÉ­÷ +Éà`ò±Éà ¥ÉàcóÉ ¾úlÉÉ +{Éà +àHí Wð ´ÉÉG«É ¥ÉÉ౫ÉÉ ¾úlÉÉÅ& "¶ÉÉà§É{ÉÉ ! lÉÖÅ Wð´ÉÖÅ ¾úÉà«É

´Éhõ´ÉÉiÉ ¶É¾àú­÷Ò Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà£íÉ©É ­÷ÒlÉà Ê{É«É©ÉÉà Ê´É°÷yyÉ qöÉeà ôlÉÉ ´Éɾú{ÉÉà eô©~É­÷, `ÄòHíÉ{à Éà ]ñeô~ÉÒ ±Éà´ÉÉ ÊWð±±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É ´ÉeôÉ{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉoÉÒ ´Éhõ´ÉÉiÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É +{Éà »HíÉeà ôÇ +àHí »ÉÉoÉà 17 eô©~É­÷ - `ÄòHíÉ{à Éà ]ñeô~ÉÒ ±É> qÅöeô{ÉÉl©ÉHí HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ ¾úÉoÉ yÉ­÷Ò ¾úlÉÒ. lɻɴÉÒ­÷ & »ÉÉYðqö ¥Éà±ÉÒ©É ´É¾àú´ÉÉ­÷{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{ÉÉ lÉeôÉHíÉ ©ÉÉ­÷lÉÉ lÉÉà Wð> ¶ÉHàí Uïà, ~ÉiÉ £í­÷ÒoÉÒ lÉÉ°Å÷ XNÉÞlÉ Hí«ÉÉÈ. HíɳÖÅ ©ÉÉá ©É{Éà {É ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÒ.' "¥É¾à ú {É ! +É´ÉÒ NÉ> ¾ú lÉÉ. ´ÉSSÉà Wð ¥É³´ÉÅl ɧÉÉ> ±ÉÅ¥ÉHíÉà`ò +{Éà ©ÉÉoÉà HíÉ³Ò `òÉà~ÉÒ ¾äú«ÉÉ©ÉÉÅ ¾úÉ©É ­÷ÉLÉÒ +àHí ~ÉiÉ ±ÉÖ¾úÉ­÷-»ÉÖoÉÉ­÷{ÉÒ ´ÉÉeôÒ.' ¶É¥qö ¥ÉÉ౫ÉÉ ´ÉNÉ­÷ ¶ÉÉà§É{ÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉà § É{ÉÉ¥Éà { É ¾ú ­ ÷LÉÉlÉÉÅ ~ɾàú­÷Ò ¡ÉÊlɧÉɶÉÉ³Ò ´«ÉÎGlÉl´É lÉà »É©É«Éà {ÉÒHí³Ò NÉ«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ +{Éà ¾ú­÷LÉÉlÉÉÅ {ÉÒSÉà ClÉ«ÉÉÈ. +ÅlÉ­÷©ÉÉÅ »ÉÉoÉà ¥ÉàcóÉ ¾úlÉÉ. LÉÖ¶É oÉlÉÉÅ ¶ÉÉৠÉ{ÉÉ¥Éà{É »ÉÖ ­ à ÷ {rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ ´«É´ÉλoÉlÉ ¾úYð §ÉÒÊlÉ ¾úlÉÒ. ©ÉÉ ¥ÉÉ~É Hàí`ò±ÉÉ lÉà © É{ÉÒ »ÉÉ©Éà qö«ÉÉ©ÉiÉà Sɾàú­à÷ C§ÉÉÅ NÉÉàcó´ÉÉ> NÉ«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ. qÖö§ÉÉ«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ +à «ÉÉqö +É´ÉlÉÖÅ ­÷  ÉÅ +{Éà ©É{É©ÉÉÅ NÉÉàcó´ÉÉ«Éà±ÉÉ +ÉWðà ~Éà ` ò±ÉÉqoÉÒ ¾úlÉÖÅ. +à ´ÉLÉlÉà Àúqö«É ~ÉiÉ «ÉÖ´ÉÉ{É »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ X{É +É´É´ÉÉ{ÉÒ ¾úlÉÒ ¾úlÉÖÅ. +à`ò±Éà £í£íeôlÉÖÅ {ɾúÉàlÉÖÅ. ~ÉiÉ KÉ©ÉÉ{ÉÉÅ ´ÉÉG«ÉÉà ¾úÉàcó ~É­÷ +É´Éà +{Éà ¥É³´ÉÅ l ɧÉÉ> +à © ÉÉÅ +ÉWðà +Åqö­÷oÉÒ £í£íeôÉ`ò oÉlÉÉà ¾úlÉÉà. lÉà ~ɾàú±ÉÉÅ Wð »ÉÉ©ÉàoÉÒ °÷ÊhõSÉÖ»lÉ +É´É´ÉÉ{ÉÉ ¾úlÉÉÅ. ´ÉÒ»É ´É­÷»É XàHàí qöÉàeôÒ{Éà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ LÉÉà³É©ÉÉÅ NÉWðÇ{ÉÉ +É´ÉÒ& "lÉÉ°Å÷ HíɳÖÅ ©ÉÉàhÖÅõ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ ~ɾàú±ÉÉÅ{ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ +ÉWðà §ÉÚlÉHíɳ ©ÉÉoÉÖÅ hõÉ³Ò qàö´ÉÉ{ÉÉà ©ÉIí©É Ê{ÉiÉÇ«É Hà í © É +É´ÉÒ ? ©Éá lÉ{Éà HíÂÖÅ {ɾúÉàlÉÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. Ê~ÉlÉÉYð »ÉÉ´É +{Éà ­÷eô©É»É +´ÉÉWðà KÉ©ÉÉ - +É Hà í , lÉÉ°Å ÷ HíÉ³Ö Å ©ÉÉàhÖÅõ ©É{Éà {É ´ÉÞyyÉ oÉ> NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. ~ÉÉàlÉà ~ÉiÉ ¥Éà ­÷ÒlÉ Ê~ÉlÉÉ{Éà Ê~ÉNɳɴÉÒ qàö´ÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÒ...' SÉɱÉÒ»ÉÒ ´É`òÉ´ÉÒ NÉ> ¾úlÉÒ. Ê~ÉlÉÉ ~ÉÚ­÷lÉÒ ¾úlÉÒ. ¶ÉÉà § É{ÉÉ¥Éà { ÉoÉÒ zÉÖ » ÉHÖ Å í ¶ÉÉà § É{ÉÉ¥Éà { É ´ÉÉeô Ò {ÉÉÅ ~ÉÉ»Éà {É©É´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà ¶ÉÖÅ ? +à©É Ê´ÉSÉÉ­÷Ò »ÉÉ©ÉàoÉÒ Ê~ÉlÉÉ{Éà ©É³´ÉÉ ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉÅ SÉhõ Ò A~ɱÉà ©ÉWð±Éà ©ÉÖHíÉ> NÉ«ÉÖÅ +{Éà ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> Wð> ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉÅ. +É`ò±ÉÉÅ - ´É­÷»Éà ~ɾúÉáS«ÉÉ l«ÉÉ­à÷ X{É +É´ÉÒ NÉ> C§ÉÉ oÉ> ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉÅ ClÉ­÷Ò NÉ«ÉÉÅ. Ê~ÉlÉÉ ©É³à l«ÉÉ­à÷ KÉ©ÉÉ ©ÉÉ`àò Hàí´ÉÉ ¾úlÉÒ. ©ÉÉà`òÉ ¾úÉà±É©ÉÉÅ NÉÉqö±ÉÉÅ ~É­÷ Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É ¶É¥qöÉà ´ÉÉ~É­÷´ÉÉ +à ~ÉiÉ ©É{ÉÉà©É{É »´ÉSUï SÉÉqö­÷Éà ~ÉoÉ­÷É«Éà±ÉÒ ¾úlÉÒ. NÉÉàcó´ÉÒ ­÷ÉL«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. Ê´ÉSÉÉ­à÷ SÉhàõ±ÉÉÅ ´ÉÉlÉÉ´É­÷iÉ LÉÖ¶É{ÉÖ©ÉÉ ¾úlÉÖÅ. ´ÉeôÒ±ÉÉà ¶ÉÉà § É{ÉÉ¥Éà { É{Éà Ê­÷KÉÉ´ÉɳÉ+à NÉÉqöÒ-lÉÊHí«ÉÉ ~É­÷ ¥Éà » ÉÒ

UïHíeôÉà-¥ÉÉ>Hí §É`òHíÉlÉÉ ¥ÉÉ>Hí »É´ÉÉ­÷{ÉÖÅ ©ÉÉàlÉ zÉÉÅNÉzÉÉ-»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ­÷Éàeô ~É­÷ +É´Éà±É ­÷ÉWð»ÉÒlÉÉ~ÉÖ­÷ ~ÉÉ»Éà UïHíeô É à +{Éà ¥ÉÉ>Hí ´ÉSSÉà +Hí»©ÉÉlÉ oÉlÉÉ ¥ÉÉ>Hí »É´ÉÉ­÷ {ÉÉoÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉcóÉàeô{Éà NÉŧÉÒ­÷ >X oÉlÉÉ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò qö´ÉÉLÉÉ{Éà

±É> Wð´ÉÉlÉÉ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É {ÉÉoÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉcóÉàeô{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. zÉÉÅNÉzÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ lÉ~ÉÉ»É +à. +à»É. +É>. ¸ÉÒ eôÒ. ~ÉÒ. ­÷¥ÉÉ­÷Ò lÉ~ÉÉ»É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uïà.

{ÉÉ©É & ÊWð[Éà¶É Wð{©É lÉÉ. 14-1-2010 ©ÉÉlÉÉ & ­÷ÉÊyÉHíÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ©ÉÖ}ÉɧÉÉ> ­÷ÉcóÉàeô NÉÉ©É & ´Éhõ´ÉÉiÉ

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É

{ÉÉ©É & Wðä{ÉÒºÉ Wð{©É lÉÉ. 15-1-2009 ©ÉÉlÉÉ & {Éà¾ú±É¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ÊWð[Éà¶É§ÉÉ> ©ÉÉÅeôʱɫÉÉ NÉÉ©É & ´Éhõ´ÉÉiÉ

{ÉÉ©É & NÉÉälÉ©É Wð{©É lÉÉ. 3-1-2009 ©ÉÉlÉÉ & Êqö´«ÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ©ÉÖHíà ¶É§ÉÉ> ­÷É´É±É NÉÉ©É & ´Éhõ´ÉÉiÉ


16 )

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

»ÉÉ©ÉÉ{«É ­÷ÒlÉà ±ÉÉàHíÒHí{ÉÒ ¡ÉoÉÉ »ÉÉà©É´ÉÉ­÷ Hàí NÉÖ°÷´ÉÉ­÷ ¾úÉà«É Uïàí lÉà©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´ÉÒ ­÷Ê´É´ÉÉ­÷ Hàí ¥ÉÖyÉ´ÉÉ­÷ NÉÉàcó´É´ÉÉ Xà>+à

£íÉà`òÉà NÉà±Éà­÷Ò

qàö¶É©ÉÉÅ »ÉnÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É Wð©ÉiÉ´ÉÉ­÷©ÉÉÅ ¥É¾úÉ­÷ NÉÉ©É{ÉÉ 20 HíÉhõ´ÉÉ Wð´ÉÖÅ Hí­÷lÉÉ »ÉNÉ~ÉiÉ ¡É©ÉÉiÉà +É´«ÉÖÅ Uïà ! 21 ©ÉÒ »ÉqöÒ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ UïÒ+à l«ÉÉ­à÷ +{ÉàHí Wðeô ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÖÅ Xà>+à +à´ÉÖÅ +©ÉÉ°Å÷ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uï.à HíqöÉSÉ ¶É°÷+ÉlÉ©ÉÉÅ «ÉÉàN«É {É ±ÉÉNÉà ~ÉiÉ yÉÒ­à÷ yÉÒ­à÷ £íÉ´ÉÒ Wð¶Éà. +É´ÉÒ +{ÉàHí ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅoÉÒ oÉÉàeÒô ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ +©ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É ~ÉÉeôÒ+à UïÒ+à. »ÉÉ©ÉÉ{«É ­÷ÒlÉà ±ÉN{É{ÉÒ Ê»É]ñ{É HíÉ­÷lÉHí ©É¾úÉ +{Éà ´Éä¶ÉÉLÉ

©ÉÉ>JíÉà»HíÉà~É ¥ÉÉà±Éà Uïà Êqö±ÉÒ~É eôÒ. ¶Éɾú "eôÒeôÉà' ©Éʾú{ÉÉ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É +É´ÉlÉÒ ¾úÉà«É Uïà. ±ÉN{É{ÉÒ Ê»É]ñ{É qö­÷Ê©É«ÉÉ{É +àHí Wð Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉlÉ-+Écó HÅíHíÉàmÉÒ PÉiÉÒ´ÉÉ­÷ +{ÉàHí{Éà §ÉàNÉÒ oÉ> WðHíÒ ¾úÉà«É Uïà. +àHí~ÉiÉ WðN«ÉÉ+à ´«É´ÉλoÉlÉ ­÷ÒlÉà Wð> ¶ÉHíÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. Wð©É´ÉÉ{ÉÉ »É©É«É ~ÉiÉ »ÉÉSÉ´ÉÒ ¶ÉHíÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ´É³Ò Wðà{Éà PÉ­à÷ ±ÉN{É ¾úÉà«É lÉà ~ÉiÉ ©ÉÉÅeô ©ÉÉÅeô ­÷»ÉÉà>´ÉɳÉà, ©ÉÅeô~É´ÉɳÉà, ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¥ÉÅ¥ÉÉ´ÉÉ³É ´ÉNÉà­à÷ §ÉàNÉÉ Hí­÷Ò ¶ÉHàí Uïà. +É´ÉÒ ~ÉÊ­÷λoÉÊlÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉlÉÖÅ +`òHíÉ´É´ÉÉ ©ÉÖ¾ÚúlÉÇ ¡É©ÉÉiÉà PÉ­÷{ÉÉ +ÅNÉlÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ ¾úÉWð­÷Ò©ÉÉÅ ±ÉN{É ~ÉlÉÉ´ÉÒ qàö´ÉÉ. §ÉÉàWð{É »ÉlHíÉ­÷ »É©ÉÉ­Å÷§É +{ÉÖHÚí³lÉÉ+à ­÷X{ÉÉ Êqö´É»Éà Ê´ÉUÚïeÉô à Hí©ÉÖ­÷lÉÉ, Ê©É{ÉÉ­÷Hí ´ÉNÉ­÷ SÉɱÉlÉÉ ¾úÉ«à É lÉà Êqö´É»Éà A{ÉɳÉà ¾úÉ«à É lÉÉà ­÷ÉmÉà ʶɫÉɳÉà ¾úÉ«à É lÉÉà ¥É~ÉÉà­÷à NÉÉàcó´É´ÉÉà Xà > +à . ±ÉNɧÉNÉ{ÉÉ PÉ­à ÷

`òHíÉ ±ÉÉàHíÉà Wð ¾úÉ«à É Uï.à 80 `òHíÉ ±ÉÉàHíÉà ±ÉÉàHí±É ¾úÉ«à É Uï.à +É ­÷ÒlÉ{ÉÖÅ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÉ »É©ÉÉWðà Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉ Wð ~Éeô¶Éà. +©ÉÖHí ´ÉÉ­÷{ÉÉ Êqö´É»Éà ±ÉÉàHíÒHí »ÉÉ©ÉÉ{«É ­÷ÒlÉà ±ÉÉàHíÒíHí{ÉÒ ¡ÉoÉÉ »ÉÉà©É´ÉÉ­÷ - NÉÖ°÷´ÉÉ­÷{ÉÒ Hàí lÉà©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´ÉÒ ­÷Ê´É-¥ÉÖyÉ NÉÉàcó´É´ÉÉ Xà>+à. Xà ©ÉÞl«ÉÖ NÉ©Éà lÉà SÉÉàPÉÊeô«ÉÉ Hàí ´ÉÉ­à÷ oÉ> ¶ÉHílÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà lÉà{ÉÒ yÉÉÌ©ÉHí ÊJí«ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉ­÷{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ`àò ´É³Ò+có ´ ÉÉÊeô « ÉÉ{ÉÉ ~ɾàú±ÉÉ Êqö´ É»Éà ±ÉÉàHíÒHí©ÉÉÅ Wð´ÉÉoÉÒ +{ÉàHí ¡É·{ÉÉàà A~ÉλoÉlÉ oÉÉ«É Uïà. `àòʱɣíÉà{É LÉÉlÉÉ´ÉɳÉ+à qö ­ à ÷ Hí{ÉÉ £íÉà { É©ÉÉÅ >{eô Ò Hà í `ò ­ ÷ NÉÉà c ó ´ É´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hí­÷´ÉÒ Xà>+à V«ÉÉ­à÷ £íÉà{É©ÉÉÅ +àHí¥ÉÒX ´ÉÉlÉ Hí­÷lÉÉ ¾úÉà«É l«ÉÉ­à÷ +{«É mÉÒYð ´«ÉÎGlÉ £íÉà{É ±ÉNÉÉ´ÉlÉÒ ¾úÉà«É lÉÉà lÉà{ÉÖÅ >{eôÒHàí¶É{É ´ÉÉlÉSÉÒlÉ Hí­÷Ò ­÷¾àú±É ~ÉÉ`òÔ{Éà ©É³´ÉÖÅ Xà>+à. WðàoÉÒ lÉà ­÷Ë{ÉNÉ ´ÉÉlÉSÉÒlÉ `ÖÅòHíÉ´ÉÒ ¶ÉHàí PÉiÉÒ´ÉÉ­÷ £íÉà{É©ÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÒ +oÉÇ ´ÉNÉ­÷{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà wö É ­÷É `ò É>©É ¥ÉNÉÉeôlÉÉà ¾úÉà«É Uïà lÉà +`òHàí lÉà ©ÉÉ`àò ´«É´É»oÉÉ NÉÉàcó´É´ÉÒ Xà>+à. ¥ÉÒ©ÉÉ­÷{ÉÒ Lɥɭ÷{ÉÒ ¡ÉoÉÉ ¥Éqö±Éà V«ÉÉ­à÷ HíÉ>à ¥ÉÒ©ÉÉ­÷ ~Éeàô l«ÉÉ­à÷ l«ÉÉ­à÷ ­÷ÉmÉà `òɳ à É©ÉÉÅ ±ÉÉàHíÉà Lɥɭ÷ HíÉhõ´ÉÉ WðlÉÉ ¾úÉ«à É Uï.à Ê~ÉHÊ{ÉHí©ÉÉÅ WðlÉÉ ¾úÉ«à É lÉà´ÉÒ ­÷ÒlÉà ´ÉlÉÇ{É Hí­÷lÉÉ ¾úÉ«à É Uï.à +É´ÉÒ ~ÉÊ­÷λoÉÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ £àí­÷£íÉ­÷ Hí­÷´ÉÉà Xà>+à. HíÉ>à +à Lɥɭ÷

°÷Ê~É«ÉÉ Wðà lÉà ¥ÉÒ©ÉÉ­÷ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ {ÉÉ©Éà ©ÉÉàHí±ÉÒ +É~É´ÉÉ. Hàí©É Hàí LÉɱÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hí­÷´ÉÉoÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉ­÷Ò qÚö­÷ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ ¾úÉlà ÉÒ ´É³Ò 80 `òHíÉ ¥ÉÒ©ÉÉ­÷Ò{ÉÖÅ ©ÉÚ³ HíÉ­÷iÉ +ÉÌoÉHí ¾úÉ«à É Uï.à °÷Ê~É«ÉÉ §Éà N ÉÉ oÉ´ÉÉoÉÒ qö­÷qöÒ{ÉÒ {ÉäÊlÉHí lÉÉHíÉlÉ ´ÉyÉlÉÒ Wð¶Éà. Lɥɭ÷ HíÉhõ´ÉÉ Wð´ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÉà `òÉ>©É ¥ÉSÉÒ Wð¶Éà. ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ LÉÉà`ò qàöLÉɶÉà, ´Éhõ´ÉÉiÉ »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ +É´Éà±É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Hí{ÉHí¥ÉÉ »ÉÒ. XeàôX ¥ÉÉ±É ~ÉiÉ ¾ú´Éà ±ÉÉNÉiÉÒ »{Éà¾ú ¾ÚúÅ£í G«ÉÉ­÷{ÉÉ ©ÉÅÊqö­÷ lÉoÉÉ »É{É­÷É>]ñ ¡ÉÉoÉÊ©ÉHí ¶ÉɳɩÉÉÅ "{ÉÉlÉɱÉ'{ÉÉà lÉí¾úà ´ÉÉ­÷ ©ÉÉiÉÒ {É´ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ Uïà !!! ´ÉºÉÇÇ{Éà ¥ÉɳHíÉà+à +É´ÉHíÉ­à÷±É.

»HÚí±ÉÉà{ÉÉ ´ÉNÉÉâ ¾ú´Éà ¥ÉÅyÉ Hí­÷Éà qö­à ÷ Hí »HÚ í ±É©ÉÉÅ ¾ú´Éà Hí±ÉÉÊ»É»É SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò qà ö ´ ÉÉ Xà > +à £íGlÉ »HÚ í ±É©ÉÉÅ Ê©ÉÊ{É©É©É "£íÒ' ±É>{Éà {ÉÉ©É {ÉÉá y ÉÉ´ÉÒ qà ö ´ ÉÉ{ÉÖ Å §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà + à XlÉà Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ, `ò¬Ö ¶ É{É Hí±ÉÉÊ»É»É HíÉà Ë SÉNÉ Hí±ÉÉʻɻÉ, ´ÉNÉà ­ à ÷ ©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É ~ÉÚ­÷Éà Hí­÷Ò ±Éà´ÉÉ{ÉÉà »HÚí±É HíÉè±ÉàWð{ÉÉÅ ~É­÷ÒKÉÉ +É~ÉÒ qàö´ÉÉ{ÉÒ +É©É Hí­÷´ÉÉoÉÒ »HÚí±É HíÉè±ÉàW©ÉÉÅ LÉSÉÇ ¥ÉSÉÒ Wð¶Éà . »Éà ± £í Ê­÷»~ÉÉàÎ{»ÉÊ¥ÉʱÉ`òÒ{ÉÉà Wð{©É oɶÉà. »HÚ í ±É HíÉè ± Éà W ðö{ÉÒ HíÉè ± Éà W ð{ÉÒ Wð´ÉÉ¥Éqö É ­÷Ò PÉ`ò ¶ Éà ʶÉKÉiÉ{ÉÖ Å ©É¾ún´É +É~ÉÉà+É~É ´ÉyÉÒ Wð¶Éà.

Ê`Äò~É±É {«ÉÖ©ÉÉàÊ{É«ÉÉ

»ÉɫɱÉÉ{ÉÉ eôÉÊà ³«ÉÉ NÉÉ©Éà +É´Éà±É Ê´ÉSÉ­÷lÉÉ »É©ÉÖqöÉ«É »É©ÉoÉÇ{É ©ÉÅSÉ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ Ê´ÉSÉ­÷lÉÒ +{Éà Ê´É©ÉÖGlÉ XÊlÉ+Éà{ÉÒ Hí±É­÷´É Hí{«ÉÉ UïÉmÉÉ±É«É lÉà©ÉWð ´ÉÉl»É±«É HÖí©ÉÉ­÷ UïÉmÉɱɫÉ{ÉÉ 90 Wð`à ò±ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà cÅóeôÒoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò ­÷ÉWðHíÉ`à ò{ÉÉ ´ÉÉ»ÉÅlÉÒ¥Éà{É ~ÉÉ­à÷LÉ lÉà©ÉWð ­÷ÉWðà¶É§ÉÉ> SÉÅ~ÉHí±ÉÉ±É ~ÉÉ­à÷LÉ lÉ­÷£íoÉÒ »´Éà`ò­÷ Ê´ÉlÉ­÷iÉ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ. +É HíÉ«ÉÇJí©É{Éà »É£í³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÅSÉɱÉHí ¸ÉÒ ¾úºÉÇq ö Hàí . ´«ÉÉ»É ´ÉNÉà­à÷+ à Wð¾àú©ÉlÉ AcóÉ´ÉÒ ¾úlÉÒ.

¾ÖÅú +ÉWðà ©É«ÉÉâ +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ (NÉÖWð­÷Ò NÉ«ÉÉà) ËWðqöNÉҧɭ÷ ¾ú~lÉà ¾ú~lÉà SÉÚHí´ÉÉ«ÉÉà UÖÅï !!!

¶É¾àú­÷{ÉÒ +à©É. +à±É. qöɶà ÉÒ »mÉÒ ¥ÉÖÊ{É«ÉÉqöÒ +y«ÉÉ~É{É ©ÉÅÊqö­÷{ÉÉ lÉɱÉÒ©ÉÉoÉÔ ¥É¾àú{ÉÉà{ÉÉ >{`ò{ÉǶÉÒ~É HíÉ«ÉÇJí©É qöÉiÉÉ´ÉÉeôÉ, ÊqöNɻɭ÷, qÚöyÉ­à÷Wð, +iÉÒ{röÉ +{Éà Hí­÷iÉNÉhõ NÉÉ©Éà «ÉÉàX«Éà±É ¾úlÉÉà. Wðà©ÉÉÅ ´«É»É{É©ÉÖÎGlÉ, Hí{«ÉÉ Hàí³´ÉiÉÒ, +ÅyɸÉyyÉÉ, »ÉÉKÉ­÷lÉÉ +ÅNÉà »É´ÉâKÉiÉ ´ÉɱÉÒ »ÉÅ~ÉHÇí, ¥Éɳ©Éà³Éà, Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà, ¥ÉɱɻɧÉÉ, ¾ú»lÉÉKÉ­÷ »ÉÖyÉÉ­÷iÉÉ ´ÉNÉà­à÷ HíÉ«ÉÇJí©ÉÉà «ÉÉàWðà±É ¾úlÉÉ.

¶É¾àú­÷{ÉÉ ¥É¾Öú©ÉÉ³Ò §É´É{É©ÉÉÅ +É´Éà±É +É­÷. `òÒ. +Éà. HíSÉà­÷Ò{ÉÉ HÅí~ÉÉA{eô©ÉÉÅ eôÒ`àò>{É Hí­à÷±É `ÄòHí ~ÉeôÒ ¾úlÉÒ. +É ´Éɾú{É{ÉÒ ËHí©ÉlÉ Hí­÷lÉÉ lÉà{ÉÉ qÅöeô +{Éà `àòG»É{ÉÒ ËHí©ÉlÉ ´ÉyÉÖ ¾úÉà´ÉÉoÉÒ HíÉà> UïÉàeôÉ´É´ÉÉ +É´Éà±É {ɾúÓ. +àoÉÒ PÉiÉÉÅ »É©É«ÉoÉÒ `ÄòHí ©ÉàqöÉ{É©ÉÉÅ ~ÉeôÒ ¾úlÉÒ. `ÄòHí +É»É~ÉÉ»É ANÉÒ {ÉÒHí³à±É PÉɻɩÉÉÅ +SÉÉ{ÉHí +ÉNÉ ±ÉÉNÉ´ÉÉoÉÒ `ÄòHí{Éà +ÉNÉ ±ÉÉNÉÒ ¾úlÉÒ. +ÉNÉoÉÒ {É´ÉÉ ´Éɾú{ÉÉà ±É>{Éà +É´Éà±É +­÷WðqöÉ­÷Éà©ÉÉÅ qöÉàeôyÉÉ©É ©ÉSÉÒ NÉ> ¾úlÉÒ ~ÉiÉ »Éqö{É»ÉÒ¥Éà HíÉà> X{ɾúÉ{ÉÒ oÉ> {ɾúÉàlÉÒ. lɻɴÉÒ­÷ & »ÉÉYðqö ¥Éà±ÉÒ©É


»É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014 )

( 17

¥ÉÉ¥ÉÖ ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É & Wðà©É{ÉÉ ±ÉLÉÉ«Éà±ÉÉ NÉÒlÉÉà

+ɶÉÉ §ÉÉá»É±Éà+à NÉÉ«ÉÉ

­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É +{Éà eôÉà±É­÷ NÉhõó´ÉÒ{ÉÒ Xà e ô Ò {Éà lÉ­÷iÉà l É­÷{ÉÉ ©Éà ³ à +±ÉNÉÉ­÷Ò ­÷ÒlÉà £í­÷lÉÉ ©Éá Xà«ÉÉ Uïà . qöÒ~ÉÖ § ÉÉ{ÉÉ SÉÉà H í©ÉÉÅ ~ÉlÉ­÷É´ÉɳÒ{ÉÉ ~ÉÉÊ`ò«Éà ¥Éà»ÉÒ »ÉÉqö

Ê£í±É©É©ÉÉÅ +ɶÉÉ §ÉÉá»É±Éà{ÉÉ HÅícàó NÉ´ÉÉ«ÉÉ Uïà Wðà Ê£í±©É©ÉÉÅ ¾àú©ÉÉ ©ÉÉʱÉ{ÉÒ ~É­÷ ÊSÉmÉÉÅHí{É oɶÉà. ¥ÉÉ¥ÉÖ § ÉÉ>{ÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ Ê©ÉSÉÇ ©É»ÉɱÉÉ©ÉÉÅ lÉ­÷Ò CcóÒ ¾úlÉÒ. +{Éà HÅícó-Hí¾àúiÉÒ +{Éà HíÊ´ÉlÉÉ{ÉÉ KÉàmÉ{ÉÉ +É »´ÉÉ©ÉÒ Ê¾ú{qöÒ Ê£í±©É KÉàmÉ©ÉÉÅ X©ÉÒ NÉ«ÉÉ. +°÷iÉÉ Ê´ÉHíÉ»É{ÉÒ Ê£í±©É "Ê­÷¾úÉ>'©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>+à +à NÉÒlÉÉà ±ÉLÉà±ÉÉ Uïà. Ê£í±©É{ÉÖÅ »ÉÅNÉÒlÉ ~ÉÅÊeôlÉ Wð¶É­÷ÉWð{ÉÉ ~ÉÖm É »ÉÅ N ÉÒlÉHíÉ­÷ »ÉÉ­Å÷NÉqàö´Éà +É~Éà±ÉÖÅ Uïà. ­÷ÉiÉ~ÉÖ ­ ÷É{ÉÒ HíÉ­÷ÊHíqö Ô WÚð{ÉÉNÉhõ{ÉÒ lɳà`òÒ©ÉÉÅ HíqöÉSÉ ¶É°÷ oÉ>. ±ÉÉàHíÉà{ÉÉ Yð´É{É{ÉÖÅ ­÷Wðà-­÷Wð +´É±ÉÉàHí{É Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ `àò´É lÉà©É{ÉÉ ±ÉÉà¾úÒ©ÉÉÅ Wð XiÉà Uïà. WÖðqöÒ WÖðqöÒ ±ÉÉàHíNÉÒlÉÉà{ÉÒ ±ÉhõiÉ, {ÉÉSÉ´ÉÉ{ÉÒ hõ ¥É, +{Éà ±ÉÉàHíÉà{ÉÉ Yð´É{É{ÉÉà

qö>{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ +eôyÉÒ--+eôyÉÒ SÉÉ §ÉÉNÉ ~ÉÉeô Ò {Éà ~ÉÒ´É­÷É´ÉlÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>{Éà +{ÉàHàí Xà«ÉÉ ¾ú¶Éà +{Éà +à ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É+à ±ÉLÉà ± ÉÉ ¥Éà NÉÒlÉÉà "Ê­÷¾úÉ>'

¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>+à DeôÉà +§«ÉÉ»É Hí«ÉÉâ Uïà. Uïà±±ÉÉ oÉÉàeôÉ ´É­÷»ÉÉà©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ qàö¶É§É­÷©ÉÉÅ ]ñ³HíÒ AcóÒ, "­÷¥ÉÉ­÷Ò +Éà £ í HíSUï ' Wðà ´ ÉÒ +ÉÅlÉ­÷­÷Éκ`Äò«É HíKÉÉ+à ©ÉÖHíÉ«Éà±ÉÉ

§ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> ¶ÉÖHí±É »ÉÉoÉà ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHí +qöÉ©ÉÉÅ

»ÉÖ ­ à ÷ {rö { ÉNÉ­÷

»ÉÉNÉ­÷ »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÖí`ÖÅò¥É »ÉÉoÉà ­÷¾àú Uïà. ´É­÷»ÉÉàoÉÒ ]ñɱÉÉ´ÉÉeô { Éà lÉà© ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +´ÉÉWðoÉÒ eôÉà±ÉÉ´«ÉÖÅ Uïà

~ÉÉiÉÒ{ÉÒ HÖÅíeôÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ©Éʾú±ÉÉ{ÉÉà ~ÉNÉ §ÉÉÅNÉÒ {ÉÉÅL«ÉÉà zÉÉÅNÉzÉÉ LÉÉlÉà ­÷¾úà lÉÉ >¦ÉɾúÒ©É X{ɩɾú©Éqö ©ÉHí­÷ÉiÉÒ{ÉÉ ~Él{ÉÒ £íÉlÉ©ÉÉ¥Éà{É A~É­÷ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ HÖÅíeôÒ Hí­÷´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ¥ÉÉà±ÉÉSÉɱÉÒ©ÉÉÅ A¶Hàí­÷É«Éà±ÉÉ ±ÉɱÉɧÉÉ> {É­÷Énà ɩɧÉÉ>, ¥ÉÖyÉɱÉÉ±É {É­÷Énà ɩɧÉÉ> ´ÉNÉà­÷à SÉÉ­÷ ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à ±ÉÉàLÉÅeô{ÉÉ ~ÉÉ>~É, ±ÉÉHíeôÉ{ÉÉ yÉÉàHíÉoÉÒ ¾Öú©É±ÉÉà Hí­÷Ò £íÉlÉ©ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ Wð©ÉiÉÉ ~ÉNÉà £àíHíSÉ­÷ Hí­÷à±É. Wð{à ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö zÉÉÅNÉzÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ´Éà±É Uï.à ~ÉÒ. +à»É. +É>. ¸ÉÒ ´ÉÒ. +É­÷. SÉÉä¾úÉiÉ lÉ~ÉÉ»É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uï.à

"»É©É«É'©ÉÉÅ ¡ÉNÉ`ò oÉlÉÉ »É©ÉÉSÉÉ­÷ »ÉÉoÉà »ÉÅ´Éàqö{É XàeôÒ{Éà ­÷SÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ¡É»ÉÅNÉ HíoÉÉ-ÂÖ©É{É »`òÉà­÷Ò +{Éà Ê´ÉSÉÉ­÷ ¡ÉyÉÉ{É HíoÉÉ{ÉHí{Éà - §ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> ¶ÉÖHí±É{ÉÒ Hí±É©É{Éà "»É©É«É'ò{ÉÉ ´ÉÉSÉHíÉ+ à à +É´ÉHíÉ­à÷ ± É Uïà- ´ÉÉSÉHíÉà+ à ~ÉÉàl ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾úÉà´ÉÉ{ÉÖÅ +{É֧ɴ«ÉÖÅ Uïà. +¾úÓ ¡É»lÉÖlÉ Uïà Ê´ÉlÉà±ÉÉ ´É­÷»É{ÉÖÅ HíoÉÉ{ÉH. +ÅHí : 10, ´ÉºÉÇ : 38, lÉÉ. 1-12-1987 eô É à G «ÉÖ © Éà { `ò­÷Ò Ê£í±©É ©ÉÉ`à ò Hí±ÉÉHíÉ­÷Éà{ÉÒ Yð´É{É ­à÷LÉÉ (»HàíSÉ) ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É{Éà +ÉWð ~ÉiÉ lÉà+Éà +àHícóÉ Hí­÷Ò +{Éà »ÉŶÉÉàyÉ{É{ÉÉ NÉ´ÉÇ Uï.à +É A~É­÷ÉÅlÉ lÉà©ÉiÉà +{ÉàHí HíÉ©É Hí­÷{ÉÉ­÷{Éà ~ÉÚ­÷É ~ÉÉeàô Uïà. +à Ê £í±É `òÉ´É­÷ ~É­÷oÉÒ eôÉàG«ÉÖ©Éà{`­÷òÒ Ê£í±©ÉÉà©ÉÉÅ +{ÉàHí Ê´ÉyÉ ¡ÉoÉ©É NÉÒlÉ NÉÉ{ÉÉ­÷É Hàí ­÷ʶɫÉÉ KÉàmÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà Hí«ÉÉÇ. HÅícó, Hí¾àúiÉÒ, HíÊ´ÉlÉÉ, Ê£í±©É Wðà´ÉÒ +{ÉàHí KÉàmÉ{ÉÒ £àíÊ»`´É±É{ÉÖÅ "¾úɱÉÉà{Éà, +É~ÉiÉÉÅ Ê»ÉÎyyÉ+Éà ~É­÷oÉÒ ¾úɱɩÉÉÅ +à©É{ÉÖÅ ©É±ÉHí©ÉÉÅ ' NÉÒlÉ NÉÉ{ÉÉ­÷É ¸ÉÒ +àHí +{Éà­÷É ¡ÉHíÉ­÷{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É HÅícó Hí¾àúiÉÒ oÉÉ«É Uïà. ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É{ÉÉ Yð´É{É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ`àò ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ {Éà¶É{É±É »Éá`ò­÷ £íÉà­÷ ~É­÷£íÉàÌ©ÉNÉ +É`Çò (+à{É. »ÉÒ. ~ÉÒ. +à.) {ÉÉ©É{ÉÒ XiÉÒlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+à ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>{ÉÉà +àHí ¡ÉÉàOÉÉ©É NÉÉàcó´«ÉÉà Uïà. ©ÉÉSÉÇ ©ÉÉ»É{ÉÒ »ÉÉlÉ©ÉÒ +{Éà +Écó©ÉÒ +à lÉà©É{ÉÉ Yð´É{É ­à÷LÉÉ{ÉÉà ~ÉÊ­÷SÉ«É +§«ÉÉ»É Hí­÷{ÉÉ­÷ `ÖòHíeôÒ ©É೴ɶÉà. +ɶÉÉ §ÉÉá»É±Éà +{Éà HíÊ´ÉlÉÉ mÉiÉà«É KÉàmÉ©ÉÉÅ Uïà. Wðà Ê´É­÷±É NÉiÉÉ«É »ÉÅ » oÉÉ+à Ê¥Éλ©É±±ÉÉLÉÉ{É Hàí »Él«ÉYðlÉ ­à÷ Wðà ´ ÉÉ ©É¾úÉ{É ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÒ ¾ú­÷É೩ÉÉÅ ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>{Éà ©ÉÖHíÉ«ÉÉ Uïà. ~ÉiÉ lÉà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ <ûÊlɾúɻɩÉÉÅ HÅícó-Hí¾àúiÉÒ, HíÊ´ÉlÉÉ mÉiÉà«É ¾úÉà«É +É ¥ÉyÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà V«ÉÉ­à÷ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> lÉà´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷É ¡ÉoÉ©É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ±Éà´ÉÉlÉÒ ¾ú¶Éà lÉà{ÉÒ `àò>~É ´«ÉÎGlÉ Uïà . lÉà © É »ÉÅ » oÉÉ{ÉÉ Êeô­à÷Hí`ò­÷ eôÉè. +¶ÉÉàHí ­÷É{Éeàô+à ~ÉÖ±É»É ¥É{ÉɴɶÉà. +à{É. »ÉÒ. ~ÉÒ. +à ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. -§ÉÉ. ¶ÉÖ. HíÉ©É Hí­÷lÉÒ ©ÉÉà`òÒ »ÉÅ»oÉÉ Uïà.


18 )

( »É©É«É & lÉÉ. 17-1-2014

{ÉÉ{ÉYð{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉSÉÒlÉ Hí­÷Ò NÉÉ©É{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà+à {ÉÉ{ÉYð +{Éà ´ÉºÉÉÇ{ÉÖÅ »ÉNÉ~ÉiÉ {ÉIíÒ Hí«ÉÖÈ

( ~ÉÉ{É & 3 {ÉÖÅ SÉɱÉÖ ) ©ÉÖHàí¶Éà ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí lÉàiÉà mÉÒ»É ¾úX­÷ °÷Ê~É«ÉÉ +à{ÉÉ ±ÉN{É Hí­÷É´É{ÉÉ­÷ ±ÉÉàHíÉà{Éà +É~«ÉÉ ¾úlÉÉ. ~ÉiÉ ¾ú´Éà ©ÉÖHàí¶É{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ ¾úlÉÉà Hàí +à{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÚ©É ¥ÉɳHí{Éà {É´ÉÒ ©ÉÉlÉÉ ©É³Ò NÉ> ¾úlÉÒ +{Éà lÉà{Éà ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà »ÉŧÉÉ³Ò ¶ÉHàí +à´ÉÒ +àHí ~Él{ÉÒ ©É³Ò ¾úlÉÒ. ©ÉÖHàí¶É{ÉÉ {É´ÉÉ ±ÉN{É Yð´É{É{ÉÒ

lÉà{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ Wð ¾úlÉÉÅ. ©ÉÖHàí¶É{Éà ±ÉÉN«ÉÖÅ Hàí {ÉÅqÖö +ɻɴÉÉ»É HíÉà> ~ÉeôÉà¶ÉÒ{Éà l«ÉÉÅ NÉ> ¾ú¶Éà ¾ú©ÉiÉÉ ~ÉÉUïÒ £í­÷¶Éà. +à©É lÉà £í³Ò©ÉÉÅ {ÉÅqÖö{ÉÒ ­÷ɾú XàlÉÉà lÉà{ÉÉ mÉiÉ ´É­÷»É{ÉÉ ~ÉÖmÉ Ê´É¶ÉɱÉ{Éà lÉàeôÒ{Éà ¥ÉàcóÉà. ~ÉiÉ ¥É¾Öú »É©É«É »ÉÖyÉÒ {ÉÅqÖö ~ÉÉUïÒ +É´ÉÒ {Éʾú +à`ò±Éà ©ÉÖHàí¶Éà +ÉeôÉà¶É~ÉÉeôÉà¶É©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ¶ÉÉàyÉLÉÉà³ ¶É°÷ Hí­÷Ò, ~ÉiÉ {ÉÅqÖö ~ÉeôÉà¶ÉÒ{Éà l«ÉÉÅ ¾úlÉÒ {Éʾú.

~Él{ÉÒ+à PÉ­÷©ÉÉÅ SÉÉà­÷Ò Hí­÷Ò ?

©ÉÖH à í ¶Éà ÊWð±±ÉÉ ~ÉÉà ± ÉÒ»É +ÊyÉHíÉ­÷Ò{Éà Hí­à ÷ ±É ±ÉÊLÉlÉ £íÊ­÷«ÉÉqö©ÉÉÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ Uïà Hàí lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ {ÉÅqÖö lÉà{ÉÉ ´ÉÞyyÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ +{Éà {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ Ê´É¶ÉɱÉ{Éà PÉ­÷©ÉÉÅ +àHí±ÉÉ UïÉàeôÒ lÉà{Éà WðiÉÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ SÉɱÉÒ NÉ> Uïà +{Éà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà PÉ­÷©ÉÉÅ ­÷¾úà ±ÉÉÅ SÉɱÉÒ»É ¾úX­÷ Wðà{ÉÉ ±ÉN{É oÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ °÷Ê~É«ÉÉ +{Éà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ Hàí`ò±ÉÉHí +à »É~É{ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ lÉà qöÉNÉÒ{ÉÉ ~ÉiÉ ±É>{Éà {ÉÉ»ÉÒ NÉ> «ÉÖ´ÉHí {ÉÉ{ÉYð§ÉÉ> »ÉÉà±ÉÅHíÒ Uïà. »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É ´ÉeôÉ ¶É°÷+ÉlÉ »ÉÉ­÷Ò oÉ> ¾úlÉÒ. {ÉÅqÖö©ÉÉÅ »É©ÉKÉ ~Él{ÉÒ lÉ­÷ÒHàí lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà ©ÉÖHàí¶É{Éà lÉà{ÉÒ +àHí ¡Éà©Éɳ ~Él{ÉÒ qàöLÉÉlÉÒ ¾úlÉÒ. {ÉÅqÖö+à ©ÉÖHàí¶É{ÉÖÅ PÉ­÷ +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÖmÉ Ê´É¶ÉɱÉ{Éà ~ÉiÉ »ÉŧÉÉ³Ò ±ÉÒyÉÉà ¾úlÉÉà. {ÉÅqÖö ©ÉÖHàí¶É{ÉÉ ´É«ÉÉà ´ÉÞ yyÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà ~ÉiÉ Uï àl É­÷É©ÉiÉÒ Hí­÷{ÉÉ­÷ {ÉÅq Öö¥ Éà {É »ÉÉ­÷Ò ­÷ÒlÉà »ÉÉSÉ´É´ÉÒ ¾úlÉÒ. ©ÉÖHàí¶É `òÒ{ÉɧÉÉ> »ÉÉ©Éà ©ÉÖHàí¶Éà £íÊ­÷«ÉÉqö »É´ÉÉ­à÷ ´É¾àú±ÉÉà LÉàlÉ­à÷ X«É ~ÉUïÒ {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ Uïà +{Éà +É +ÉLÉÒ«É lÉà{ÉÉ ©ÉÉ`àò Wð©É´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´ÉlÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ ©É¾ú n´É{ÉÒ §ÉÚ Ê©ÉHíÉ +{Éà ©ÉÉàHí±ÉlÉÒ. HíÉà>Hí´ÉÉ­÷ ~ÉÉàlÉà §ÉWð´É{ÉÉ­÷ ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É »ÉÉNÉ­÷§ÉÉ>, XlÉà ±É>{Éà WðlÉÒ. ©ÉÖHàí¶É{Éà »ÉÉ´É yÉÉ­÷¶ÉÒ »ÉÉNÉ­÷§ÉÉ> +{Éà +XiÉÒ »mÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É yÉÉ­÷¶ÉÒ§ÉÉ> »ÉÉ©Éà ~ÉiÉ ¥É{Éà±ÉÒ {ÉÅqÖö ~É­÷ +lÉÚ`ò ʴɹÉÉ»É £íÊ­÷«ÉÉqö {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ Uïà. »Él«É ¾ú¶Éà ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. lÉà ~ÉÉà ± ÉÒ»É{ÉÒ HÖ í ¶ÉÉOÉ {Éà SÉÒ´É`ò § É­÷Ò lÉ~ÉɻɩÉÉÅ ¥É¾ú É­÷ +àHí »ÉÉÅWðà {ÉÅqÖö

+ɴɶÉà , ~ÉiÉ OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÉ ±ÉN{ÉÉàl»ÉÖHí «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ`àò LÉÉ»É +É +àHí ±ÉɱɥÉnÉÒ »É©ÉÉ{É Hí¾úÒ ¶ÉHÉ«É +à ´ ÉÉà ÊHí»»ÉÉà Uïà.

¥ÉÒXà «ÉÖ´ÉÉ{É ~ÉiÉ UïàlÉ­÷É«ÉÉà ¾úlÉÉà !

¥ÉÒXà +àHí +É´ÉÉà Wð ¥É{ÉÉ´É ~ÉiÉ Hàí`ò±ÉÉHí »É©É«É ~ɾàú±ÉÉÅ ¥É{Éà±ÉÉà lÉà {ÉÉ{ÉYð§ÉÉ> »ÉÉà±ÉÅHíÒ{ÉÖÅ ~Él{ÉÒ Ê´É{ÉÉ Ê´ÉLÉ­÷É> §ÉáHíÉ­÷ oÉ> NÉ«Éà±ÉÖÅ PÉ­÷ V«ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ +É Wð lÉÉ´ÉÒ »ÉÖLÉÒ Yð´É{É{ÉÉ »É~É{ÉÉ+Éà ­÷Éà³É> SÉÚG«ÉÉ Uïà. NÉÉ©É{ÉÉ +àHí «ÉÖ´ÉÉ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà +{Éà ´ÉÉlÉ ±ÉÉ´É{ÉÉ­÷ HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ. +É©É {ÉÉ{ÉYð+à °÷Ê~É«ÉÉ WðiÉÉ´ÉlÉÉ ¡ÉHíɶɩÉÉÅ +É´Éà±É Uïà. +ɱÉYð§ÉÉ>{ÉÒ °÷¥É°÷ {ÉÉ{ÉYð LÉSÉÔ{Éà ©Éà³´Éà±ÉÒ lÉà{ÉÒ qÖö±¾ú{É lÉà{ÉÒ ©ÉÖ H à í ¶É{ÉÒ Wðà © É Wð có N ÉÉ>{ÉÉà +{Éà ´ÉºÉÉÇ { ÉÖ Å »ÉNÉ~ÉiÉ {ÉIíÒ {ÉoÉÒ +à XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ l«ÉÉ­à÷ lÉà{ÉÖÅ ©É{É +ÉPÉÉlÉoÉÒ §É­÷É> NÉ«ÉÖÅ +{ÉÖ§É´É lÉÉ´ÉÒ{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É {ÉÉ{ÉYð Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ. ¾úlÉÖÅ. »ÉÉà±ÉÅHíÒ{Éà ~ÉiÉ oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. Wðà ~ÉSÉÉ»É ¾úX­÷©ÉÉÅ HíÉ«Éqö É à HíÉ«Éqö É {ÉÖ Å HíÉ©É LÉàlÉÒ´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ »ÉÉyÉÉ­÷iÉ LÉàlÉ©ÉWÚð­÷Ò {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ±ÉN{É Hí­÷¶Éà . ¥ÉɾúÉà ¶ É ~ÉÉà ± ÉÒ»É Hí­÷Ò NÉÖWð­÷É{É SɱÉÉ´ÉlÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É lÉÉ´ÉÒ©ÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉÅ {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ +ÊyÉHíÉ­÷Ò+Éà »Él«É ¥É¾úÉ­÷ ±ÉɴɶÉà Uïà. {ÉÉ{ÉYð§ÉÉ>+à ~ÉiÉ Hàí`ò±ÉÉHí »É©É«É ~ɾàú±ÉÉÅ ±ÉLÉlÉ­÷ ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ{Éà ©Éy«É»oÉÒ +ɱÉYð§ÉÉ>+à Wð lÉà©ÉÉÅ HíÉà> ¶ÉÅHíÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ £íÊ­÷«ÉÉqö Hí­÷Ò{Éà +É~É´ÉÒlÉÒ HíÂÖÅ Hàí qöÒHí­÷Ò´ÉÉ³É Hí¾àú Uïà Hàí lÉÉ´ÉÒ{ÉÉ ¥Éà ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷©ÉÉÅ ~É­÷iÉÒ{Éà WðiÉÉ´Éà±É ¾úlÉÒ. {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ §ÉÉ> ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò ~ÉSÉÉ»É ¾úX­÷{ÉÒ +É´Éà±ÉÒ ¥Éà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ+Éà +à{ÉÉ +ɱÉYð§ÉÉ> ­÷ÉWðHíÉà`ò ­÷¾úÒ{Éà ­÷ÉàHíeô +{Éà »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqöÒ{ÉÉ PÉ­à÷iÉÉÅ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà UïÉàeôÒ{Éà SÉɱÉÒ NÉ> Uïà. +É ~ÉmÉ©ÉÉÅ +¾úÓ ±ÉLÉà±ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ{ÉÖÅ »Él«É, +©É{Éà ©É³à±É ©ÉÉʾúlÉÒ+à ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà £íÊ­÷«ÉÉqöÒ+Éà HíÊeô«ÉÉ HíÉ©É Hí­à÷ Uïà. lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà SÉhõÉ´É´ÉÉ ~Éeô¶Éà. lÉ©É{Éà ©ÉÅWÚð­÷ ¾úÉà«É wöÉ­÷É WðiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ±ÉàÊLÉlÉ »ÉÅ~ÉHÇí©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ ¥ÉÒX HíÊeô«ÉÉ lÉÉà ±ÉN{É oɶÉà. +ÉoÉÒ {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ¾úHíÒHílÉÉà A~É­÷{ÉÖÅ +ÉyÉÉÊ­÷lÉ »Él«É HíÉ©É{ÉÉ HíÉ­÷ÒNÉ­÷ yÉ{ÉYð§ÉÉ>+à Ê~ÉlÉÉ+à +É ´ÉÉlÉ{Éà ©ÉÅWÚð­÷ ­÷ÉLÉÒ Uïà. +à ʻɴÉÉ«É{ÉÖÅ HíÉà> ¥ÉÒWÖÅð »Él«É HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí lÉ©ÉÉ­÷É §ÉÉ> {ÉÉ{ÉYð ±ÉÒyÉÒ. {ÉÉ{ÉYð+à ~ÉÉà ± ÉÒ»É ~ÉiÉ ¾úÉà> ¶ÉHàí +à ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HíÉ©É ©ÉÉ`àò +©ÉÉ­÷Ò qöÒHí­÷Ò ´ÉºÉÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ £íÊ­÷«ÉÉqö©ÉÉÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ Uïà Hàí lÉà{ÉÉ +©ÉÉ°Å÷ {ÉoÉÒ. +©Éà +à©ÉÉÅ ~ÉeôlÉÉ Hí­÷Éà . +ÉoÉÒ +ɱÉYð§ÉÉ>+à ±ÉN{É{ÉÉ Êqö´É»Éà {ÉIíÒ Hí«ÉÉÇ ©ÉÖWð¥É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Wðà «ÉÖ´ÉÉ{É{Éà {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉSÉÒlÉ ~ÉSÉÉ»É ¾úX ­÷{ÉÒ {ÉNÉqö +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ PÉ­÷ ´É»ÉÉ´É´ÉÖÅ Uïà, lÉà{ÉÒ Hí­÷Ò{Éà yÉ{ÉYð§ÉÉ>{Éà lÉÉ´ÉÒ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqöÒ{ÉÉ PÉ­à÷iÉÉ »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ ~Él{ÉÒ lÉà{Éà UïÉàeôÒ{Éà SÉɱÉÒ NÉ> ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ ¾úlÉÉ. {ÉÉ{ÉYð{ÉÉ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ. +à©É +à ¶É­÷lÉà Uïà, +à »ÉÉSÉÖÅ Uïà. ©ÉÖHàí¶É{ÉÖÅ ©ÉÉ»ÉÚ©É Ê~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉSÉÒlÉ Hí­÷Ò NÉÉ©É{ÉÉ {ÉÉ{ÉYð +{Éà ´ÉºÉÉÇ{ÉÉ ±ÉN{É oÉ«ÉÉ. ¥ÉɳHí Wðà{Éà +à{ÉÒ {É´ÉÒ ©É©©ÉÒ {ÉÉ{ÉYð{ÉÒ ±Éà Ê LÉlÉ +­÷Yð©ÉÉÅ lÉ­÷ÒHàí +Éà³lÉÖÅ ¾úlÉÖÅ +à »mÉÒ{ÉÉà WðiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖ W ð¥É NÉÉ©É{ÉÉ Sɾàú­÷Éà +à{Éà ¾ú´Éà +à{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ §É±ÉɧÉÉ> SÉÉ´ÉeôÉ, ©ÉÉàlÉÒ§ÉÉ>, qà ö L ÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +à i Éà HíÉà i É ©ÉÚ ³ ɧÉÉ>, §É´ÉÉ{ɧÉÉ>, »É©ÉX´É¶Éà Hàí lÉà{ÉÒ Wð{©ÉqöÉmÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ {ÉÉoÉÖ § ÉÉ> +ɱÉYð§ÉÉ>, ~ÉÉ©ÉÒ Uïà +{Éà lÉà{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒYð ©ÉàPÉɧÉÉ> >¹É­÷§ÉÉ>, AHíɧÉÉ>, ~Él{ÉÒ +à{ÉÒ ©ÉÉ ¥É{ÉÒ{Éà +¾úÓ LÉÖ¶ÉɱɧÉÉ>, yÉÖeôɧÉÉ> ´ÉNÉà­à÷{ÉÒ ­÷ÉàHíÉ> {ÉoÉÒ ! ¾úÉWð­÷Ò©ÉÉÅ ­÷ÉWðHíÉ`à ò{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ©É´ÉÉ »Éà±É`àòG»É >{»É~ÉàHí`ò­÷ lÉ­÷ÒHàí ­÷Éàeô ~É­÷ +É´Éà±ÉÉÅ mÉiÉ ©ÉÉʳ«ÉÉ »É©ÉÒ­÷ Wð«É»´ÉɱÉ{ÉÒ Ê{É©ÉkÅüHíí SÉÉ©ÉÖÅeôÉ G´ÉÉ`Ç»ÉÇ{ÉÉ +à Wð ©ÉHíÉ{É©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ ±ÉN{É oÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ, V«ÉÉÅ yÉ{ÉYð§ÉÉ> ­÷ÉcóÉàeô , ­÷É©ÉÖ¥Éà{É ­÷ÉcóÉàeô, §ÉÒ©ÉɧÉÉ> ´ÉNÉà­à÷ ­÷¾àúlÉÉÅ ¾úlÉÉÅ.

{ÉÉ{ÉYð{Éà HíÂÖÅ Hàí "qöÒHí­÷Ò´ÉÉ³É ±ÉN{É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò ~ÉSÉÉ»É ¾úX­÷{ÉÒ

­÷ÉHà íeô +{Éà »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqöÒ{ÉÉ PÉ­à÷iÉÉÅ SÉhõÉ´É´ÉÉ ~Éeô¶Éà'

PÉ­÷©ÉÉÅ {É ¾úlÉÒ

{ÉÅqÖö +{Éà ©ÉÖHàí¶É{ÉÉ NÉÞ¾ú»oÉ Yð´É{É{ÉÉ +ÉcàóHí ©ÉÉ»É ~É»ÉÉ­÷ oÉ> SÉÚG«ÉÉ ¾úlÉÉ. ©ÉÖHàí¶É{ÉÒ ~ɾàú±ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉUïÒ Ê´ÉLÉà­÷É> NÉ«Éà±ÉÉà +à{ÉÉà NÉ­÷Ò¥É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷ £í­÷Ò ¾ú«ÉÉâ§É«ÉÉâ ¥É{ÉÒ SÉÚG«ÉÉà ¾úlÉÉà. ©ÉÖHàí¶É {ÉÅqÖö A~É­÷ LÉÖ¥É LÉÖ¶ÉLÉÖ¶ÉÉ±É ¾úlÉÉà. ~ÉiÉ {ÉÅqöÖ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ Hí¶ÉÖÅHí LÉlÉ­÷{ÉÉHí +ÉHíÉ­÷ ±É> ­÷ÂÖÅ ¾úlÉÖÅ lÉà{ÉÒ ©ÉÖHàí¶É{Éà XiÉ {ɾúlÉÒ. +à Êqö´É»É 20 +ÉèG`òÉ¥à É­÷ 2013 {ÉÉà ¾úlÉÉà. Wðà Êqö´É»Éà ©ÉÖHàí¶É{ÉÉà {ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ Ê´É¶ÉÉ±É +{Éà

±ÉN{É ¥ÉÉqö ~Él{ÉÒ ~ÉÉUïÒ SÉɱÉÒ NÉ> !

±ÉN{É ~ÉUïÒ oÉÉàeôÉ »É©É«É©ÉÉÅ ´ÉºÉÉÇ +àHí´ÉÉ­÷ lÉà{ÉÉ »ÉNÉɴɾúɱÉÉ +{Éà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà ­÷ÉWðHíÉà`ò NÉ«Éà±É lÉà ~ÉUïÒ ~ÉÉUïÒ £í­÷Ò {Éʾú. {ÉÉ{ÉYð+à ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà Hí­à÷±É +­÷Yð ©ÉÖ W ð¥É V«ÉÉ­à ÷ lÉà { ÉÉ NÉÉ©É{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà lÉà ­÷ÉWðHíÉà`ò lÉà{ÉÉ »É»É­÷É{Éà PÉà­÷ NÉ«ÉÉà l«ÉÉ­à÷ +à ±ÉÉàHíÉ+ à à {ÉÉ{ÉYð +{Éà ´ÉºÉÉÇ{ÉÉ ±ÉN{É oÉ«ÉÉ Wð {Éʾú ¾úÉà´ÉÉ{ÉÖÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà lÉà©É{ÉÖÅ PÉ­÷ UïÉàeôÒ WðlÉÉ ­÷¾àú´ÉÉ

¾ú³´Éqö{ÉÉ +LÉ¥ÉÉ­÷Ò ¡ÉÊlÉÊ{ÉyÉÒ ©É¾àú{rö§ÉÉ> Wð«É»±ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ »É©ÉÒ­÷ Wð«É»´ÉɱÉà lÉÉWðlà É­÷©ÉÉÅ Yð. ~ÉÒ. +à. »ÉÒ. {ÉÒ ~É­÷ÒKÉÉ ~ÉÉ»É Hí­÷Ò{Éà NÉÖ W ð­÷ÉlÉ »É­÷HíÉ­÷{ÉÉ »Éà ±É`à ò G »É >{»~Éà H í`ò ­ ÷ lÉ­÷ÒHà í +©ÉqöÉ´ÉÉqö HíÉlÉà Ê{É©ÉkÅüHí í oÉ«Éà±É Uï.à »É©ÉÒ­÷ Wð«É»´ÉÉ±É "»É©É«É'{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ-+àWð{`ò ¡É¶ÉÉÅlɧÉÉ> Wð«É»´ÉɱÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> oÉÉ«É Uï.à


samay-issue-10