Page 1

´ÉºÉÇ : 64)

(+ÅHí 12

+ÉvlÉÅmÉÒ : »´É. §ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> „ÉÖG±É

lÉÉ. 31 X{«ÉÖ+Ɇ÷Ò : 2014 ´ÉÉ̺ÉHí ±É´ÉÉWðƒÉ : °÷É. 200-00 ËHíƒÉlÉ °÷É. 3 ~ÉÉ{ÉÉ : 20 »ÉÖ†à÷{rö{ÉNɆ÷{ÉÉ {ɴɆ÷‡SÉlÉ oÉÉ{É lÉɱÉÖHíÉ ƒÉoÉHàí 65 ƒÉÉ ¡ÉX»ÉnÉÉHí ‡qö{É ‡{ɇƒÉnÉà ‡mɆÅ÷NÉÉà ±É¾àú†÷É´ÉÒ y´ÉWð´ÉÅqö{É Hí†÷lÉÉ ƒÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> samayweekly.com ¥ÉÉàLÉÒ‡†÷«ÉÉ, l«ÉɆ÷¥ÉÉqö ~Ɇà÷eô{ÉÖÅ ‡{Ɇ÷ÒKÉiÉ +{Éà ƒÉÉSÉÇ ~ÉÉ»`ò{ÉÒ »É±ÉɃÉÒ ±ÉÒyÉÒ ¾úlÉÒ.

]ñɱÉÉ´ÉÉeôƒÉÉÅ {ɃÉÇqöÉ «ÉÉàWð{ÉÉoÉÒ

HÞ퇺ÉKÉàmÉà +É´ÉHíƒÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉà ´ÉyÉɆ÷Éà

lÉÉ. 26 X{«ÉÖ+Ɇ÷Ò 65 ƒÉÉ ¡ÉX»ÉnÉÉHí ‡qö{É{ÉÒ »ÉÖ†à÷{rö{ÉNɆ÷{ÉÉ ‡Wð±±ÉÉ HíKÉÉ{ÉÒ AWð´ÉiÉÒ {ɴɆ÷‡SÉlÉ oÉÉ{É LÉÉlÉà ƒÉà³É{ÉÉ ƒÉàqöÉ{ɃÉÉÅ Wð³ »ÉÅ~ɇnÉ, HÞí‡ºÉ »É¾úHíɆ÷ +{Éà ~É„ÉÖ~ÉɱÉ{É ‡´É§ÉÉNÉ{ÉÉÅ ƒÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ¥ÉÉàLÉÒ‡†÷«ÉÉ{ÉÉ ¾ú»lÉà ‡mɆÅ÷NÉÉà ±É¾àú†÷É´ÉÒ y´ÉWð´ÉÅqö{É Hí«ÉÖÈ ¾úlÉÖÅ. l«ÉɆ÷¥ÉÉqö ~Ɇà÷eô{ÉÖÅ ‡{Ɇ÷ÒKÉiÉ +{Éà ƒÉÉSÉÇ ~ÉÉ»`ò{ÉÒ »É±ÉɃÉÒ ]ñÒ±ÉÒ ¾úlÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà ‡Wð±±ÉÉ Hí±ÉàG`ò†÷¸ÉÒ Hàí.Hàí. ‡{Ɇ÷ɱÉÉ +{Éà ~ÉÉà±ÉÒ»É +‡yÉKÉHí ¸ÉÒ eôÒ.+à{É. ~É`àò±É »ÉÉoÉà XàeôÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. †÷Éκ`Äò«É ~É´ÉÇ ¡É»ÉÅNÉà AqÃö¥ÉÉàyÉ{É Hí†÷lÉÉ ƒÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>+à WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí »ÉÖ†à÷{rö{ÉNɆ÷ ‡Wð±±ÉɃÉÉÅ {ɃÉÇqöÉ «ÉÉàWð{ÉÉ{ÉÒ Hàí{ÉɱÉoÉÒ HÞ퇺ÉKÉàmÉà «ÉÉàWð{ÉɱÉKÉÒ ¡É«ÉÉ»ÉÉà{ÉÉ

~ɇ†÷iÉɃÉà ´ÉºÉÇ 2001-02 ƒÉÉÅ »ÉÖ†à÷{rö{ÉNɆ÷ ‡Wð±±ÉÉ{ÉÒ HÖí‡ºÉ +É´ÉHí °÷‡~É«ÉÉ 1624 Hí†÷Éàeô ¾úlÉÒ lÉà +ÉWðà °÷‡~É«ÉÉ 8 ¾úX†÷ Hí†÷Éàeô ~ɾúÉáSÉÒ Uïà. HÞ퇺É{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥ÉÉNÉÉ«ÉlɃÉÉÅ ´ÉyÉɆ÷Éà {ÉÉáyÉÉ«ÉÉà Uïà. 2001 ƒÉÉÅ ¥ÉÉNÉÉ«ÉlÉ ‡´É»lÉɆ÷ 51588 ¾àúG`ò†÷ ¾úlÉÉà lÉà +ÉWðà 1 ±ÉÉLÉ 40 ¾úX†÷ 303 ¾àúG`ò†à÷ ~ɾúÉáS«ÉÉà Uïà. +É ¡É»ÉÅ N Éà oÉÉ{É lÉɱÉÖ H íÉ +{Éà oÉÉ{É {ÉNɆ÷~Éɇ±ÉHíÉ{ÉÉ ‡´ÉHíÉ»É{ÉÉ HíɃÉÉà ƒÉÉ`àò †÷ÉV«É »É†÷HíɆ÷ wöɆ÷É °÷‡~É«ÉÉ ~ÉSSÉÒ»É ±ÉÉLÉ{ÉÉà SÉàHí ƒÉÅmÉÒ¸ÉÒ+à ‡Wð±±ÉÉ Hí±ÉàG`ò†÷ ¸ÉÒ Hàí. Hàí. ‡{Ɇ÷ɱÉÉ +{Éà eôÒ.eôÒ.+Éà.¸ÉÒ Wðà. Hàí. +ÉλlÉHí{Éà +~ÉÇiÉ Hí«ÉÉâ ¾úlÉÉà. oÉÉ{É NÉÉä†÷´É ~ÉoÉ{ÉÖÅ ±ÉÉàHíÉ~ÉÇiÉ ~ÉiÉ +É ¡É»ÉÅNÉà Hí†÷É«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ.

‡Wð±±ÉÉ{ÉÉ ¥Éɳ »Éɇ¾úl«ÉHíɆ÷ lÉàƒÉW𠇄ÉKÉHí ¸ÉÒ †÷l{ÉÉHí†÷ {ÉÉÅNɆ÷{Éà ‡SÉmÉHÚí`ò +è´ÉÉàeÇô qö†÷ ´ÉºÉâ ~ÉÚ. ƒÉÉà†÷Ɇ÷Ò¥ÉÉ~ÉÖ ¡Éà‡†÷lÉ NÉÖWð†÷ÉlÉ †÷ÉV«É{ÉÉ 11 ¡ÉÉoɇƒÉHí ‡„ÉKÉHíÉà{ÉÒ HíɃÉNÉÒ†÷Ò{ÉÉ ‡´É‡§É}É ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{Éà ±ÉKɃÉÉÅ ±É>{Éà NÉÖWð†÷ÉlÉ †÷ÉV«É ¡ÉÉoɇƒÉHí ‡„ÉKÉHí »ÉÅPÉ÷ ƒÉɆ÷£ílÉ ~É»ÉÅqöNÉÒ oÉlÉÒ ¾úÉà«É Uïà. Wðà +{´É«Éà ~É»ÉÅqö oÉ«Éà±É ¸Éàºcó ‡„ÉKÉHí{Éà ‘‡SÉmÉHÚí`ò +à´ÉÉàeÇô’oÉÒ »É{ƒÉɇ{ÉlÉ Hí†÷´ÉɃÉÉÅ +É´Éà Uïà. +É +à´ÉÉàeÇô{Éà Hàí³´ÉiÉÒHíɆ÷Éà lÉàƒÉW𠇄ÉKÉiÉ KÉàmÉà »ÉÅHí³É«Éà±ÉÉ ±ÉÉàHíÉà LÉÚ¥É Wð ¡É‡lÉκcólÉ ƒÉÉ{Éà Uïà. lÉÉ. 27-1-14 {ÉÉ †÷ÉàWð lɱÉNÉÉWð†eôÉƒÉ¾Ö ú ´ ÉÉ ƒÉÖ H íɃÉà ~ÉÚ . ƒÉÉà † ÷Ɇ÷Ò¥ÉÉ~ÉÖ { ÉÉ »ÉÉŇ{Éy«ÉƒÉÉÅ ‘‡SÉmÉHÚí`ò +à´ÉÉàeÇô’ »ÉƒÉɆÅ÷§É «ÉÉàX> NÉ«ÉÉà. Wðà ¡É»ÉÅNÉà †÷ÉV«É§É†÷ƒÉÉÅoÉÒ +{Éà H í ‡„ÉKÉiÉ„ÉÉ»mÉÒ+Éà , ¡É‡lÉκcó l É {ÉÉNɇ†÷HíÉà ´ÉNÉà†à÷ A~ÉλoÉlÉ †÷ÂÉ ¾úlÉÉ. Hà í ³´ÉiÉÒHíɆ÷¸ÉÒ {ÉÉNÉYð§ÉÉ>

qàö»ÉÉ>{ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ‡´ÉvÉoÉÔ +à´ÉÉ »ÉɫɱÉÉ lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ oÉÉà‡†÷«ÉÉ³Ò NÉɃÉ{ÉÉ ´ÉlÉ{ÉÒ +{Éà ¾úÉ±É ¥ÉÉà`òÉqö LÉÉlÉà ¡ÉÉoɇƒÉHí ‡„ÉKÉHí lɆ÷ÒHàí £í†÷Wð ¥ÉX´ÉlÉÉ ¥Éɳ »Éɇ¾úl«ÉHíɆ÷-‡„ÉKÉHí ¸ÉÒ †÷l{ÉÉHí†÷ ¥ÉÒWð±É§ÉÉ> {ÉÉÅNɆ÷{Éà ~ÉÚ. ƒÉÉà†÷Ɇ÷Ò¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ ¾ú»lÉà ‘‡SÉmÉHÚí`ò +à´ÉÉàeÇô’oÉÒ »É{ƒÉɇ{ÉlÉ Hí†÷´ÉɃÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÉ. †÷l{ÉÉHí†÷ {ÉÉÅNɆ÷ +NÉÉA §ÉÉ>-lÉÉ> +à´ÉÉàeÇô, ‘OÉÉƒÉ §ÉɆ÷lÉÒ NÉÉä†÷´É +à´ÉÉàeÇô’ Wðà´ÉÉ +{ÉàHí +à´ÉÉàeÇô ¡ÉÉ~lÉ Hí†÷Ò SÉÚHàí±É Uïà. +ÅqöÉWðà ~ÉÅqö†÷oÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉÖ»lÉHíÉà-HíÉ´«É »ÉÅOɾúÉà +{Éà +{ÉàHí ±ÉàLÉÉà ~ÉiÉ ¡É‡»ÉyyÉ oÉ> SÉÚHàí±É Uïà. lÉà+Éà¸ÉÒ ‡Wð±±ÉÉ{ÉÉ {ÉɃÉÉŇHílÉ +à e ô´ÉÉà H à í `ò eôÒ.¥ÉÒ. qà ö »ÉÉ> +{Éà eôÉè. †÷iÉUïÉàeô§ÉÉ> ¥ÉÒ. {ÉÉÅNɆ÷{ÉÉ ±ÉPÉÖ¥ÉÅyÉÖ oÉÉ«É Uïà.

‡Wð±±ÉÉ{ÉÉ ¥Éɳ »Éɇ¾úl«ÉHíɆ÷ +{Éà ‡„ÉKÉHí¸ÉÒ †÷l{ÉÉHí†÷ {ÉÉÅNɆ÷ ~ÉÚ. ƒÉÉà†÷Ɇ÷Ò¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ »ÉÉŇ{Éy«ÉƒÉÉÅ ‡SÉmÉHÚí`ò +è´ÉÉàeÇô »´ÉÒHíɆ÷Ò †÷ÂÉ Uïà.

¥ÉÅyÉ ƒÉHíÉ{ɃÉÉÅoÉÒ mÉiÉ ±ÉÉLÉ{ÉÒ SÉÉà†÷Ò ƒÉÚ³Ò lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ »ÉÉàƒÉɻɆ÷ NÉɃÉà †÷¾àúlÉÉ NÉÅNÉɆ÷ɃɧÉÉ> §É´ÉÉ{ɧÉÉ> ~É`àò±É »É¾ú~ɇ†÷´ÉɆ÷ »ÉÉoÉà ƒÉHíÉ{É ¥ÉÅyÉ Hí†÷Ò{Éà †÷lÉ{É~Ɇ÷ LÉÉlÉà SÉÉÅqö±ÉÉ{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. +É ¥ÉÅyÉ ƒÉHíÉ{É{ÉÖÅ lÉɳÖÅ LÉÉà±ÉÒ PɆ÷ƒÉÉÅ ¡É´Éà„ÉÒ ‡lÉXà†÷ÒƒÉÉÅ †÷ÉLÉà±ÉÉ †÷ÉàHíeôÉ °÷‡~É«ÉÉ 3 ±ÉÉLÉ 10 ¾úX†÷ +{Éà +à H í ƒÉÉà¥ÉÉ>±É{ÉÒ SÉÉà†÷Ò HíÉà> Hí†÷Ò NÉ«ÉÖÅ. NÉÅ N ÉɆ÷ɃɧÉÉ> +{Éà lÉà ƒ É{ÉÉà ~ɇ†÷´ÉɆ÷ ¡É»ÉÅNÉ ~ÉlÉÉ´ÉÒ PÉà†÷ ~Ɇ÷lÉ +É´«ÉÉà

l«ÉɆà÷ ƒÉHíÉ{É{ÉÖÅ lÉɳÖÅ LÉÚ±Éà±ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ +{Éà ‡lÉXà†÷ÒƒÉÉÅ †÷ÉLÉà±ÉÉ †÷ÉàHíeô †÷HíƒÉ{ÉÒ SÉÉà†÷Ò oÉ«ÉÉ{ÉÖÅ ƒÉɱÉÚƒÉ ~Éeô¬ÖÅ ¾úlÉÖÅ. +É ¥É{ÉÉ´É +ÅNÉà ƒÉÚ ³ Ò ~ÉÉà ± ÉÒ»É »`à ò „ É{ɃÉÉÅ £í‡†÷«ÉÉqö {ÉÉáyÉÉ´Éà±É. SÉÉà†÷ÒƒÉÉÅ „ÉHíqöɆ÷ lɆ÷ÒHàí lÉàƒÉ{ÉÒ LÉàlÉÒ{ÉÖÅ HíÉƒÉ +{Éà PɆ÷{ÉÖÅ HíÉƒÉ Hí†÷{ÉɆ÷ {Ɇà÷„É ~ÉɱÉYð§ÉÉ> ´ÉÉPÉà±ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉƒÉ +É~Éà±É. Wðà{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É Hí†÷lÉÉ {Ɇà÷„É ±ÉÉ~ÉlÉÉ ¾úlÉÉà. ƒÉÚ³Ò ~ÉÒ.+à»É.+É>. ¸ÉÒ ´ÉÒ.»ÉÒ. ´ÉÉPÉà±ÉÉ lÉ~ÉÉ»É Hí†÷Ò †÷ÂÉ Uïà.

ƒÉ¾úÉ{ÉÉ«ÉHí +‡ƒÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É{ÉÖÅ „ÉÖË`òNÉ +oÉâ †÷iÉ ‡´É»lÉɆ÷ƒÉÉÅ +ÉNɃÉ{É

+É »ÉqöÒ{ÉÉ ƒÉ¾úÉ{ÉÉ«ÉHí ¥ÉÒNÉ-¥ÉÒ +‡ƒÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{Éà LÉÚ„¥ÉÖ NÉÖWð†÷ÉlÉ HíÒ +àeô ‡£í±ƒÉ{ÉÉ „ÉÖË`òNÉ +oÉâ LÉɆ÷ÉPÉÉàeôÉ †÷iÉ ‡´É»lÉɆ÷ƒÉÉÅ mÉiÉ ‡qö´É»É{ÉÉà ƒÉÖHíÉƒÉ Hí«ÉÉâ. ‡´É‡´ÉyÉ ~ÉKÉÒ+Éà +{Éà PÉÚeôLɆ÷ »ÉÉoÉà †÷iÉ ‡´É»lÉɆ÷ƒÉÉÅ +àeô ‡£í±ƒÉ{ÉÖÅ „ÉÖË`òNÉ oÉ«ÉÖÅ. Xà Hàí ¥ÉÒNÉ-¥ÉÒ{ÉÉ „ÉÒeô¬Ö+±É +ÅNÉà »oÉɇ{ÉHí lÉÅmÉ »ÉÉ´É +XiÉ †÷ÂÖÅ. „ÉÖË`òNÉ »oÉ³à »ÉLÉlÉ ¥ÉÅqöÉà¥É»lÉ ´ÉSSÉà HíÉà>~ÉiÉ {ÉÉNɇ†÷Hí Hàí ~ÉmÉHíɆ÷Éà ƒÉÉ`àò ¡É´Éà„É¥ÉÅyÉÒ ¾úlÉÒ. ¥ÉÒYð lɆ÷£í ‡¥É{É »ÉnÉÉ´ÉɆ÷ ƒÉ³lÉÒ ‡´ÉNÉlÉÉà ƒÉÖWð¥É »oÉɇ{ÉHí Hàí ‡Wð±±ÉÉ HíKÉÉ{ÉÉ §ÉÉWð~É HíÉ«ÉÇHí†÷Éà Hàí ƒÉÖL«É +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà{Éà ¥ÉÒNÉ-¥ÉÒ †÷Éκ`Äò«É

HíKÉÉ+à ‡´É´ÉÉqöÉàƒÉÉÅ {É »É~ÉeôÉ«É +à`ò±ÉÉ »ÉÉ°Å÷ qÚö†÷ †÷¾àú´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾú +É~É´ÉɃÉÉÅ +É´ÉÒ ¾úlÉÒ. +àHí »oÉɇ{ÉHí §ÉÉWð~É HíÉ«ÉÇHí†÷ wöɆ÷É {ÉÉƒÉ {É +É~É´ÉÉ{ÉÒ „Ɇ÷lÉà ƒÉ³lÉÒ ƒÉɇ¾úlÉÒ ¡ÉƒÉÉiÉà yÉɆ÷ɻɧ«É ¸ÉÒ ~ÉÚ { ɃɧÉÉ> ƒÉHí´ÉÉiÉÉ +{Éà lÉàƒÉ{ÉÉ ~ɇ†÷´ÉɆ÷{ÉÖÅ +É ‡qö´É»É qö†÷‡ƒÉ«ÉÉ{É †÷iɃÉÉÅ £í†÷´ÉÉ{ÉÉà HíÉ«ÉÇJíƒÉ ~ÉiÉ, qÚö†÷ †÷¾àú´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾú{ÉÉ HíɆ÷iÉà †÷qö Hí†÷´ÉɃÉÉÅ +É´«ÉÉà. »ÉÉàƒÉ´ÉɆà÷ ƒÉÉàeôÒ »ÉÉÅWðà +‡ƒÉlÉÉ§É qö»ÉÉeôÉ †÷{É †÷É>e†÷ô †÷Ò»ÉÉà`ÇòƒÉÉÅ +É´ÉÒ ~ɾúÉáSÉlÉÉ Hí±ÉàG`ò†÷¸ÉÒ Hàí.Hàí. ‡{Ɇ÷ɱÉÉ +{Éà eôÒ.+à»É.~ÉÒ.¸ÉÒ eôÒ.+à{É. ~É`àò±Éà +É´ÉHíÉ«ÉÉÇ ¾úlÉÉ.

ƒÉ¾úÉ{ÉÉ«ÉHí +‡ƒÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É LÉÖ„¥ÉÖ NÉÖWð†÷ÉlÉ HíÒ +àeô ‡£í±ƒÉ{ÉÉ „ÉÖË`òNÉ ƒÉÉ`àò LÉɆ÷ÉPÉÉàeôÉ{ÉÉ †÷iÉ ‡´É»lÉɆ÷ƒÉÉÅ +É´«ÉÉ l«ÉɆà÷ ´ÉÉ{ɃÉÉÅoÉÒ {ÉÒSÉà AlɆ÷lÉÉ {ÉWð†à÷ ~Éeàô Uïà. lɻɴÉÒ†÷ : »ÉÉYðqö ¥Éà±ÉÒƒÉ


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

(3

©ÉÉ­÷Ò ¥É¾àú{É{Éà ©É­÷Ò Wð´ÉÉ ©ÉWð¥ÉÚ­÷ Hí­÷Ò Uïà ! +Hí ¡ÉÉàhõ ´É«É{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà ­÷É´É... §ÉÉ> +{Éà ¥É¾àú{É{ÉÉà ¡Éà©É

+à HíÉà> {ÉÉà «É ©É¾úÉàlÉÉWð {ÉoÉÒ ¾úÉàlÉÉà. +à lÉÉà ¾Åú©Éà¶ÉÉ +{Éà ¶ÉɹÉlÉ ¾úÉà«É Uïà ! Xà ¥É¾àú{É ©ÉÉà`òÒ ¾úÉà«É lÉÉà ©ÉÉlÉÉ +{Éà {ÉÉ{ÉÒ ¥É¾àú{É §ÉÉ> ©ÉÉ`àò +à{ÉÒ qöÒHí­÷Ò »É©ÉÉ{É ¾úÉà«É Uïà. HíÉà> ¥É¾àú{É{Éà »ÉlÉÉ´Éà +à

±ÉÉNÉiÉÒ ¡ÉyÉÉ{É §ÉÉ> »É¾úÒ ¶ÉHílÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉUïÒ §É±Éà +à »ÉlÉÉ´É{ÉÉ­÷ ¥É¾àú{É{ÉÉ NÉ©Éà lÉà`ò±ÉÉÅ +ÅNÉlÉ ±ÉÉàHíÉà ¾úÉà«É ~ÉiÉ ¥É¾àú{É{Éà »ÉlÉÉ´É{ÉÉ­÷ HíÉà>{Éà lÉà{ÉÉà §ÉÉ> KÉ©ÉÉ Hí­÷lÉÉà {ÉoÉÒ. »ÉÖ ­à ÷ {rö{ ÉNÉ­÷oÉÒ zÉÉÅ NÉzÉÉ

¾úlÉÉÅ. ´É­÷»ÉÉà ~ɾàú±ÉÉÅ NÉÖiÉ´ÉÅlÉ NÉÖWð­÷´ÉqöÒ©ÉÉÅ WÚðqöÉà oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. +à +à{ÉÒ ~Él{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ »ÉÉoÉà +±ÉNÉ ­÷¾àú Uïà. ´ÉÉ»ÉÖqàö´É ¾ú´Éà »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ 80 £Ýí`ò{ÉÉ ­÷Éàeô ~É­÷ ­÷¾àú Uïà. ­÷ÉWð»ÉÒlÉÉ~ÉÖ­÷oÉÒ §ÉÉ­÷qö lÉ­÷£í 14 ÊHí±ÉÉà©ÉÒ`ò­÷ WðlÉÉÅ »É­÷´Éɳ NÉÉ©É +É´Éà Uïà l«ÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÖÅ Ê~É«É­÷ +É´Éà±ÉÖÅ Uïà . 65 ´É­÷»É{ÉÉ oÉ«Éà ± ÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ Ê~É«É­÷©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà ~ É`ò§ÉÉ> ©ÉÉà¾ú{ɧÉÉ> ~É`àò±É ­÷¾àú Uïà. +©É{Éà ~ÉÉà ~ É`ò § ÉÉ> Hí¾à ú lÉÉÅ ¾úlÉÉÅ Hà í ´É­÷»ÉÉàoÉÒ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà Ê~É«É­÷©ÉÉÅ §ÉÉ>{ÉÉ PÉà­÷ +É´É´ÉÉ ©É³lÉÖÅ {É ¾úlÉÖÅ. +à ´É«ÉÉà´ÉÞyyÉ ¥É¾àú{É{Éà lÉà{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÉ PÉà­÷ +É´É´ÉÉ{ÉÒ +à{ÉÉ ~ÉÊlÉ ­÷X +É~ÉlÉÉ {É ¾úlÉÉÅ.

PÉ­÷©ÉÉÅ ´ÉÉ­Å÷´ÉÉ­÷ Ê´É´ÉÉqöÉà oÉlÉÉÅ !

¥É¾àú{É{Éà ©É­÷´ÉÉ ©ÉWð¥ÉÚ­÷ Hí­÷{ÉÉ­÷ »ÉÉ©Éà ~ÉÉà±ÉÒ»É £íÊ­÷«ÉÉqö Hí­÷{ÉÉ­÷ {É©ÉÇ q öÉ¥Éà { É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> ©ÉÉà¾ú{ɧÉÉ> ~É`àò±É WðlÉÉÅ ­÷ÉWð»ÉÒlÉÉ~ÉÖ­÷oÉÒ +ÉNɳ WðlÉÉÅ +àHí lÉ­÷£í eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð ­÷»lÉÉà £Åí`òÉ«É Uïà l«ÉÉÅoÉÒ NÉÖWð­÷´ÉqöÒ NÉÉ©É Wð´ÉÉ«É Uï à . +É NÉÖ W ð­÷´Éqö Ò NÉÉ©É©ÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É UïNÉ{ɧÉÉ> ~É`àò±É ­÷¾àú Uïà. {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ¥Éà qöÒHí­÷É+Éà Uïà, lÉà©ÉÉÅ +àHí{ÉÖÅ {ÉÉ©É NÉÖiÉ´ÉÅlÉ +{Éà ¥ÉÒX{ÉÖÅ {ÉÉ©É ´ÉÉ»ÉÖqàö´É Uïà. ~ÉÊlÉ UïNÉ{ɧÉÉ>{ÉÒ »ÉÉoÉà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É +É NÉÖWð­÷´ÉqöÒ©ÉÉÅ ­÷¾úà lÉÉ

~ÉÉà ~ É`ò§ÉÉ>+à +©É{Éà WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí UïNÉ{ɧÉÉ>{ÉÖÅ Yð´É{É ­Å ÷ NÉÒ{É +{Éà Ê©ÉXWð ¶ÉÉàL ÉÒ{É ¾úlÉÉà. UïNÉ{ɧÉÉ>{ÉÉ Yð´É{É©ÉÉÅ +©ÉÖHí ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà +à´ÉÒ ¾úlÉÒ Hàí Wðà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ~É»ÉÅqö {É ¾úlÉÒ. lÉà©É{ÉÒ ´ÉSSÉà +´ÉÉ­÷ {É´ÉÉ­÷ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà ]ñ PÉeô É +Éà oÉlÉÉÅ . Uï N É{ɧÉÉ>{ÉÉ ~ÉÖ m É NÉÖ i É´ÉÅ l É LÉàlÉÒ´ÉÉeôÒ »ÉŧÉɳà Uïà. lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà mÉÒ»É Ê´ÉPÉÉ Wð©ÉÒ{É Uïà, ~ÉiÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ~ÉÉ»Éà 16 Ê´ÉPÉÉ{ÉÉà +àHí ´ÉÉ´ÉeôÉà +{Éà 15 ±ÉÉLÉ °÷Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉHíÉ{É ´ÉÉ­÷»ÉÉ>{ÉÖ Å ¾úlÉÖ Å . UïNÉ{ɧÉÉ>{Éà +{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ{Éà +É ´ÉÉ´ÉeôÉà +{Éà ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ >SUï É ¾ú l ÉÒ. NÉÖ iÉ´ÉÅl Éà ©ÉÉlÉÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà +{ÉàHí´ÉÉ­÷ LÉÚ¥É »É©ÉX´ÉÒ Xà«ÉÉ ¾úlÉÉÅ Hàí +à +É 16 Ê´ÉPÉÉ Wð©ÉÒ{É +{Éà ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ ­÷ÉYð oÉ> X«É ~ÉiÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É Hí¾àúlÉÉÅ ¾úlÉÉ Hàí,

+à Wð©ÉÒ{É +{Éà ©ÉHíÉ{É lÉà©É{Éà ´ÉÉ­÷»ÉÉ>©ÉÉÅ ©É³à±ÉÖÅ Uïà, +à Wð©ÉÒ{É +{Éà ©ÉHíÉ{É{Éà ´ÉàSÉÒ{Éà +É~ÉiÉà »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉɶÉà {ɾúÓ, ~ÉiÉ UïNÉ{ɧÉÉ> +{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ~É­÷ LÉÚ¥É {ÉÉ­÷ÉWð ¾úlÉÉ. +à`ò±Éà +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà Wð NÉÖiÉ´ÉÅlÉ +{Éà UïNÉ{ɧÉÉ>{Éà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ´ÉSSÉà +´ÉÉ­÷ {É´ÉÉ­÷ ]ñPÉeôÉ oÉlÉÉÅ ­÷¾àúlÉÉÅ ¾úlÉÉÅ.

HÅí`òɳÒ{Éà +àHí±ÉÉÅ ­÷¾àú´ÉÉ NÉ«ÉÉ

{É©ÉÇ q ö É ¥Éà { É ~ÉÊlÉ +{Éà ~ÉÖ m É{ÉÒ qö ­ ÷­÷Éà W ð{ÉÒ ­Å ÷ Xeô o ÉÒ HÅí`òÉ³Ò NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉÅ. lÉà©É{Éà §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÒ UÚï`ò {É ¾úlÉÒ. +ÉLÉ­à÷ HÅí`òɳÒ{Éà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É NÉÖW ð­÷´Éqö Ò ©ÉÉÅ +±ÉNÉ +à H í±ÉÉÅ ­÷¾à ú ´ ÉÉ{ÉÖ Å {ÉIíÒ Hí«ÉÖ È . +©É{Éà ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>+à HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí lÉà ~ÉUïÒ UïNÉ{ɧÉÉ>+à +à©É{Éà +àHí±ÉÉÅ ­÷¾àú´ÉÉ qöÒyÉÉÅ {ɾúÓ. +à +´ÉÉ­÷ {É´ÉÉ­÷ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÒ »ÉÉoÉà ]ñPÉeôÉ Hí­÷Ò WðlÉÉÅ. +à©É UïNÉ{ɧÉÉ> +{Éà ~ÉÖ m É NÉÖ i É´ÉÅ l É{ÉÒ Hí{Éeô N ÉlÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ´ÉyÉlÉÒ SÉɱÉÒ ¾úlÉÒ. +àHí ~ÉÉÅ»Écó ´É­÷»É{ÉÒ ´É«ÉÉà´ÉÞyyÉ ©Éʾú±ÉÉ +l«ÉÉSÉÉ­÷ »É¾úÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ. lÉà{ÉÖÅ HíÉ­÷iÉ ©ÉÉmÉ +à`ò±ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí +à{ÉÒ Î»oÉÊlÉ Ê{É­÷ÉyÉÉ­÷

Wðà©É{Éà »Éɻɭà÷ »ÉÖLÉ {É ¾úlÉÖÅ +à UïàHí PÉeô~ÉiÉ »ÉÖyÉÒ {É ©É²«ÉÖÅ. +ÉLÉ­à÷ ©ÉÉàlÉ{ÉÒ »ÉÉàeô lÉÉiÉ´ÉÒ ~ÉeôÒ lÉà Hí©É{É»ÉÒ¥É ´ÉÞyyÉÉ »´É. {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É NÉÉ©É{ÉÉ ¥Éà SÉÉ­÷ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà ±É>{Éà ~ÉÉHíÒ B©É­à÷ Ê~É«É­÷ ~ÉÉUïÒ Wð´ÉÉ{ÉÒ Uï N É{ɧÉÉ> +{Éà NÉÖ i É´ÉÅ l É{Éà >SUïÉ {ÉoÉÒ. ¾ú´Éà lÉÉà +¾úÓoÉÒ Wð »É©ÉX´É´ÉÉ NÉÖWð­÷´ÉqöÒ +É´«ÉÉ Wð{©ÉÉ­÷Éà ~ÉÚ­÷Éà oɶÉà. ~ÉiÉ Ê~É«É­÷©ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ... Hàí +É ±ÉÉàHíÉà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ~ÉÉUïÉ Wð>{Éà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ +ɥɰ÷{Éà Wð©ÉÒ{É +{Éà ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ ¥ÉaÉà ±ÉNÉÉeô ´ ÉÉà {ÉoÉÒ. ©ÉÉ­÷É qö¥ÉÉiÉ {É Hí­à÷ l«ÉÉ­à÷ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É {É»ÉҥɩÉÉÅ Wðà oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾ú¶Éà +à oɶÉà. lÉà © É{ÉÉ PÉà ­ ÷ +à H í±ÉÉÅ ¾ú l ÉÉÅ . .. +à H í ´É«ÉÉà ´ ÉÞ y yÉ »mÉÒ ~ÉÉÅ » Écó {ÉÉ{ÉɧÉÉ> ~ÉÉà ~ É`ò § ÉÉ> +{Éà ´É­÷»É{ÉÒ ~ÉÉHíÒ B©É­à÷ ~ÉÊlÉ +{Éà §ÉmÉÒX ­÷ÉWðà¶É ~É`àò±É{Éà Xà>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ +l«ÉÉSÉÉ­÷Éà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ­÷eôÒ ~Éeô¬É. +à©É{ÉÉ »É¾úÒ{Éà ~ÉiÉ Yð´É{É »ÉÉoÉà »ÉÅPɺÉÇ ¾úÉoÉà ¤àíHíSÉ­÷ oÉ«Éà±ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. ­÷ÉWðà¶É Hí­÷Ò{Éà Yð´ÉÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ... ~ÉiÉ ~É`àò±É Hí¾àú lÉÉÅ ¾úlÉÉÅ Hàí l«ÉÉ­à÷ PÉeô ~ ÉiÉoÉÒ HÞ í ¶É oÉ> NÉ«Éà ± ÉÖ Å

´ÉÉ­÷»ÉÉ>©ÉÉÅ ©É³à±ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ{Éà HíÉ­÷iÉà ~ÉÉÅ»Écó ´É­÷»É{ÉÒ ´É«ÉÉà´ÉÞyyÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É +l«ÉÉSÉÉ­÷ »É¾úÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ Wð´à ÉÒ ¾úlÉÒ. ~ÉÊlÉ{ÉÒ +ÉàoÉ {É ¾úlÉÒ. ~ÉÖ m É{ÉÉà »É¾úÉ­÷Éà {É ¾úlÉÉà . ´ÉÉ­÷»ÉÉ>©ÉÉÅ ©É³à±ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ lÉà{ÉÉ ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ{ÉÉÅ Hí~É­÷ÉÅ »É©É«É©ÉÉÅ +àHí ©ÉÉmÉ +ÉYðÊ´ÉHíÉ{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É ¾lÉÒ +à ´ÉàSÉ´ÉÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É lÉä«ÉÉ­÷ {É ¾úlÉÉÅ. lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà lÉà©É{Éà LÉÚ¥É »É¾ú{É Hí­÷´ÉÖÅ ~ÉeôlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. ©ÉÉmÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> NÉÖWð­÷´ÉqöÒ Wð>{Éà ¥É¾àú{É{Éà ˾ú©ÉlÉ +É~ÉlÉÉ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉÅ.

~ÉÊlÉ +{Éà ~ÉÖmÉ+à ¾úÉoÉ §ÉÉÅNÉÒ {ÉÉÅL«ÉÉà !

{É©ÉÇ q öÉ¥Éà { É{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>{Éà, ¥É¾àú{É{Éà ~ÉeôlÉÉ +É mÉÉ»É{ÉÉà +ÅqöÉWð ¾úlÉÉà. +à©É{ÉÖÅ ©É{É qöÉ]ñlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>+à lÉà©É{ÉÉ zÉÉÅNÉzÉÉ ­÷¾àúlÉÉÅ §ÉmÉÒX ­÷ÉWðà¶É ~É`àò±É{Éà ´ÉÉlÉ Hí­÷Ò ¾úlÉÒ. ­÷ÉWðà¶É ~ÉiÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà £íÉà>¥ÉÉ Hí¾àú Uïà. ­÷ÉWðà¶É ~É`àò±É zÉÉÅNÉzÉÉ{ÉÉ ~ÉmÉHíÉ­÷ Uïà. ­÷ÉWð¶à É ~É`àò±É +{Éà ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>

{É©ÉÇqöÉ¥Éà{É +à©É{Éà WðiÉÉ´«ÉÖÅ Hàí Wð©ÉÒ{É +{Éà ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ]ñPÉeôÉà oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà +{Éà +à`ò±Éà ~ÉÖmÉ NÉÖiÉ´ÉÅlÉ +{Éà ~ÉÊlÉ UïNÉ{ɧÉÉ>+à lÉà©É{Éà ©ÉÉ­÷]Úñeô Hí­÷Ò +à`ò±Éà ¾úÉoÉ §ÉÉÅNÉÒ NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. ©ÉÉà`òÒ ¥É¾àú{É{ÉÒ +É´ÉÒ ¾úɱÉlÉ Xà>{Éà ~ÉÉà~É`ò§ ÉÉ>{ÉÉà +Él©ÉÉ HíHí³Ò Ccó¬Éà ¾úlÉÉà.

+É B©É­à÷ Ê~É«É­÷©ÉÉÅ ~ÉÉUïÉ Wð´ÉÖÅ {ÉoÉÒ !

»Éɻɭà÷ qÖö&LÉÒ ¾úÉà«É +à qö ÒHí­÷Ò Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ PÉà­ ÷ »É¾ú É­÷Éà ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ +É´Éà Uïà, {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà Ê~ÉlÉÉ ¾ú´Éà ­÷ÂÉ {ÉoÉÒ. ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> +{Éà ­÷ÉWðà¶Éà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà HíÂÖÅ Hàí, "+©ÉÉ­÷Ò »ÉÉoÉà »É­÷´Éɳ SÉɱÉÉà... l«ÉÉÅ ©ÉÉ­÷Ò »ÉÉoÉà ­÷¾àúXà...' ~ÉiÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É Hí¾àúlÉÉÅ ¾úlÉÉÅ Hàí, "©ÉÉ­÷Ò B©É­÷ ~ÉÉÅ»Écó ´É­÷»É oÉ´ÉÉ +É´ÉÒ Uï à , Uï É à H í­÷ÉÅ + Éà { ÉÉ PÉà ­ ÷ ~ÉiÉ UïÉàHí­÷ÉÅ+Éà Uïà {Éà l«ÉÉ­à÷ +É`ò±ÉÒ

{É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÖÅ ¶É­÷Ò­÷ ¾ú´Éà ©ÉÉ­÷ LÉÉ> ¶ÉHàí +à´ÉÖÅ ­÷ÂÖÅ {É ¾úlÉÖÅ, +à ¥ÉÒ©ÉÉ­÷ {É ¾úlÉÉÅ ~ÉiÉ ¶É­÷Ò­÷ B©É­÷ Hí­÷lÉÉÅ ©É{ÉoÉÒ ´ÉyÉÉ­à÷ §ÉÉÅNÉÒ NÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ.'

V«ÉÉ­à÷ ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ +­÷Yð +É~ÉÒ

­÷ÉWðà¶É ~É`àò±Éà WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> +{Éà §ÉmÉÒX ­÷ÉWðà ¶ É ~É`à ò ± Éà zÉÉÅNÉzÉÉ ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ~É­÷{ÉÉ +l«ÉÉSÉÉ­÷ ʴɺÉà +­÷Yð +É~ÉÒ Uïà, +à{ÉÒ XiÉ +à Ê~ÉlÉÉ ~ÉÖmÉ{Éà oÉ> NÉ> ¾úlÉÒ. +à`ò±Éà UïNÉ{ɧÉÉ> +{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¥ÉÅ{Éà NÉÖWð­÷´ÉqöÒoÉÒ ¥É¾úÉ­÷ WðlÉÉÅ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉ. NÉÖiÉ´ÉÅlÉ Ê`òHí­÷ WðlÉÉà ­÷ÂÉàà +{Éà UïNÉ{ɧÉÉ> ©ÉÉà­÷¥ÉÒ WðlÉÉ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉÅ . ©ÉÉà ­ ÷¥ÉÒ©ÉÉÅ UïNÉ{ɧÉÉ>{ÉÉ §ÉÉiÉà W ð yÉ{ÉYð§ÉÉ> ­÷¾àú Uïà +à©É{Éà l«ÉÉÅ UïNÉ{ɧÉÉ> NÉ«ÉÉ ¾úlÉÉÅ. ( WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 18 )


( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

4)

©ÉàºÉ Wð{©É ±ÉN{É ©ÉÉ`àò `ÚòSÉHíÉ 31-1-2014 oÉÒ 6-2-2014 HíÒÌlɧÉÉ> ¥ÉÒ. ¶Éɾú, ©ÉÉà. 94281 92659 . HÖí`òÖÅ ¥É©ÉÉÅ oÉÉàeôÒ lÉ{Éɴɧɭ÷Ò a ©ÉàºÉ & (+.±É.>.) b ´ÉÞºÉ§É & (¥É.´É.A.) +ɴɶÉà λoÉÊlÉ ­÷¾àú¶Éà. ­÷SÉ{ÉÉl©ÉHí HíÉ«ÉÇ +É´ÉHí ´ÉyÉÉ­÷Ò ¶ÉHí¶ÉÉà. Hí­÷¶ÉÉà . lÉÉ. 31& HíÉà > {ÉÉ +É´ÉHí ´ÉyÉÉ­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò{ÉÉ {É´ÉÉ wöÉ­÷ LÉڱɶÉà. ´Éà~ÉÉ­÷-­÷ÉWà ðNÉÉ­÷ +ÉÌoÉHí +É«ÉÉàWð{É ¡É©ÉÉiÉà LÉSÉÇ ]ñPÉeôÉ©ÉÉÅ ~ÉeôlÉÉ {Éʾú. ´ÉyɶÉà. Wð©ÉÒ{É-©ÉHíÉ{É LÉ­÷ÒqöÒ Hí­÷Xà. ©ÉHíÉ{É©ÉÉÅ ­÷Ò~ÉàË­÷NÉ Hí­÷É´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. ¡É´ÉÉ»É `òɳXà. +É­÷ÉàN«É h ´ÉÞÊ·SÉHí & ({É. «É.) ¶ÉÖ§É-+¶ÉÖ§É »ÉÉSÉ´É´ÉÖÅ. AÊUï{ÉÉ {ÉÉiÉÉÅ +É~ÉlÉÉ {É´ÉÉ +ÉÌoÉHí »Éɾú»É©ÉÉÅ {Éʾú . ©É{É©ÉÉÅ NÉeô © ÉoÉ±É SÉɱ«ÉÉ »É£í³lÉÉ ©É³¶Éà . +iÉyÉÉ«ÉÉâ Êqö´É»É Hí ­ ÷ ¶ Éà . ~Él{ÉÒ{Éà ¶É­÷ q ö Ò , Ê~ÉnÉ oÉÉ«É. +ÉÌoÉHí ±ÉÉ§É oÉɶÉà. »É­÷HíÉ­÷Ò lÉÉ. 31 : +¶ÉÖ§ É lÉÉ«É 5-6 : »É­÷ H í É ­÷ Ò Hí É ©É©ÉÉÅ HíÉ©É »É­÷³lÉÉoÉÒ ~ÉlɶÉà . Êqö´É»É. ­÷ÉmÉà 11-50 oÉÒ Ê´É±ÉÅ ¥ É. §ÉÉ>+Éà { ÉÉà »É¾úHíÉ­÷ ©É³¶Éà . ~ÉÅSÉHí. °÷©ÉÉÅ »ÉÉ­÷Ò lÉàYð +É~Éà. lÉÉ. 1 : »ÉÉÅ W ðà m Ê©ÉoÉÖ{É &(Hí.Uï.PÉ.) ©ÉHíÉ{É Hàí ´Éɾú{É +ÅNÉà{ÉÉà LÉSÉÇ oÉɶÉà. HÖí`ÖÅò¥É©ÉÉÅ oÉÉàeôÉà Ê´É´ÉÉqö oÉɶÉà. 6-08 »ÉÖ y ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É. +ÉÌoÉHí λoÉÊlÉ ´ÉyÉÖ »ÉÖxöhõ Yð´É{É»ÉÉoÉÒ{ÉÉ ´ÉÉiÉÒ-´ÉlÉÇ{ÉoÉÒ SÉÅröqö¶ÉÇ{É 15 ©ÉÖ¾ÚúÌlÉ. qöÊKÉiÉ ¥É{ɶÉà . ©ÉÉ{É, «É¶É ©É³¶Éà . `àò{¶É{É C§ÉÖÅ oÉɶÉà. lÉÉ. 1-2 : ¶ÉÞÅNÉÉà}ÉÊlÉ. +Él©ÉʴɹÉÉ»É ´ÉyɶÉà . {É´ÉÉ {É´ÉÉ Hí­÷É­÷ Hí­÷lÉÉ {Éʾú. lÉÉ. 2 : »É´ÉÉ­à ÷ ´«ÉÉ~ÉÉÊ­÷Hí »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ¥ÉÅyÉɶÉà. »mÉÒ 7-56 oÉÒ »ÉÉÅ Wðà 4-51 ´ÉNÉÇ{Éà {É´ÉÒ ´ÉyÉÖ »ÉÉ­÷Ò {ÉÉàHí­÷Ò{ÉÒ i yÉ{ÉÖ & (§É.yÉ.£í.hõ.) »ÉÉ©ÉÉ{«É. +Éà£í­÷ ©É³¶Éà. ­÷ÉWðHíÒ«É ´«ÉÎGlÉ{Éà ´Éà ~ ÉÉ­÷©ÉÉÅ AyÉÉ­÷ lÉÉ. 3 : ¥É~ÉÉà ­ à ÷ Ê´Éʶɺ`ò ±ÉÉ§É oÉɶÉà. »É­÷HíÉ­÷Ò +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ , {ÉÉà H í­÷Éà ~É­÷{ÉÉ 2-37 oÉÒ ¶ÉÖ § É Êqö ´É»É. HíÉ©É ~ÉÚ ° Å ÷ oÉɶÉà . HíÉä ` Ö Å ò Ê¥ÉHí ʴɹÉɻɩÉÉÅ »ÉÉ´ÉyÉÉ{ÉÒ ­÷ÉLÉXà. Ê´É{ÉÉ«ÉHí SÉÉàoÉ. NÉiÉà¶É Wð«ÉÅÊlÉ. Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò ´ÉyɶÉà. lÉÉ. 31 : WÚð{ÉÒ APÉ­÷ÉiÉÒ ~ÉÉHí¶Éà. {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ lÉÉ. 4 : ¶ÉÖ§É Êqö´É»É. lÉʥɫÉlÉ {É­÷©É ­÷¾àú. LÉ`ò~É`ò oÉ«ÉÉ Hí­÷¶Éà. ©ÉHíÉ{É©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ ©ÉÉàeôÒ ­÷ÉmÉà Ê­÷{ÉÉà´Éà¶É{É Hí­÷ɴɶÉÉà. ËHí©ÉlÉÒ d HíHÇí & (eô. ¾ú.) 4-29 oÉÒ ~ÉÅSÉHí »É©ÉÉ~lÉ. ´É»lÉÖ LÉ­÷ÒqöɶÉà. »ÉÅlÉÉ{É +É~É{ÉÉ lÉÉ. 5 & ¶ÉÖ§É Êqö´É»É. §ÉÉNÉÒqöÉ­÷Ò´ÉÉ³É ´Éà~ÉÉ­÷©ÉÉÅ HíÂÉ©ÉÉÅ ­÷¾àú¶Éà. yÉÉÌ©ÉHí HíÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ lÉÉ. 6 : ¥É~ÉÉà ­ à ÷ ´ÉyÉÖ ±ÉÉ§É oÉɶÉà. {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ ~Éqö- ­÷»É ±Éà¶ÉÉà. ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷ÒoÉÒ ±ÉɧÉ. 12-31 »ÉÖyÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É. ¡ÉÊlɺcó É ©É³¶Éà . Ê´É­÷Éà y ÉÒ+Éà lÉÉ. 3-4 : ʴɹÉÉ»ÉPÉÉlÉ ºÉeô«ÉÅmÉ ­÷SɶÉà. »É­÷HíÉ­÷Ò HíÉ©É©ÉÉÅ ¶ÉHí¶ÉÉà. {É´ÉÉ ~ÉÊ­÷SÉ«ÉÉà oÉɶÉà. +ÊyÉHíÉ­÷Ò{ÉÉà »É¾úHíÉ­÷ ©É³¶Éà. {É´ÉÖÅ oÉÉ«É. HÖí`ÖÅò¥É{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉ ©ÉÉàWð¶ÉÉàL É ´Éɾú{É LÉ­÷ÒqöÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Ò j ©ÉHí­÷ & (LÉ.Wð.) ´ÉyɶÉà. HÖí`ÖÅò¥É{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉà »É¾úHíÉ­÷ oÉɶÉà. Ê{ÉHí`ò{ÉÒ ´«ÉÎGlÉ §É­÷Éà»ÉÉà +É~É{ÉÒ +É´ÉHí©ÉÉÅ ´ÉyÉÉ­÷Éà ©É³¶Éà. ¡É´ÉÉ»É mÉɻɰ÷~É ¥É{ɶÉà. lÉÉàeô¶Éà. +ÊlÉÊoÉ +ɴɶÉà. »ÉÅlÉÉ{ÉoÉÒ oÉɶÉà . {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ HíÉ©É{ÉÒ Híqö­÷ lÉÉ. 3-4 : LÉSÉÉÇ + Éà ´ÉyÉÒ ¾úºÉÇ. lÉÉ. 1-2 : ©É{É +¶ÉÉÅlÉ oÉɶÉà. +É~É +Él©É©ÉÅoÉ{É ~ÉiÉ X¶Éà. ­÷¾àú. Hí­÷¶ÉÉà . ©ÉHíÉ{É-Wð©ÉÒ{É{ÉÉ qö»lÉÉ´ÉàWð©ÉÉÅ SÉÉàG»ÉÉ> ­÷ÉLÉXà. ­÷É©Éqàö´É ~ÉÉiÉÒ ~É­÷¥É{ÉÉ e ˻ɾú & (©É. `ò.) Ê©ÉmÉÉà ©ÉÉ`àò LÉSÉÇ Hí­÷¶ÉÉà. ¶ÉÖ§É ¡Éà­÷iÉÉ©ÉÚÌlÉ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É §ÉÉN«É Xà­÷ Hí­÷¶Éà. +É´ÉHí »É©ÉÉyÉÉ{É ©É³¶Éà. ʾúlɶÉmÉÖ+ÉàoÉÒ ´ÉÞÎyyÉ{ÉÒ {É´ÉÒ lÉHíÉà ]ñeô ~ÉXà. »ÉÉ´ÉyÉ ­÷¾àúXà. »ÉÅlÉÉ{ÉoÉÒ ¾úºÉÇ >¹É­÷{ÉÒ HÞí~ÉÉ{ÉÉà ´É­÷»ÉÉqö ´É­÷»É¶Éà. oÉɶÉà . lÉÉ. 5-6 : +É~É{ÉÒ {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ Ê´É´ÉÉqöoÉÒ qÚö­÷ ­÷¾àúXà. ©É¾ún´É{ÉÒ ´É»lÉÖ NÉÚ©É oÉɶÉà. ´«ÉɴɾúÉÊ­÷Hí HíÉ«ÉÇ oÉɶÉà. HíÉä`ÖÅòÊ¥ÉHí HíÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ­÷»É ±Éà¶ÉÉà. Wð©ÉÒ{ÉoÉÒ k HÖíÅ §É & (NÉ.¶É.»É.) ±ÉɧÉ. £í»ÉÉ«Éà±ÉÉ {ÉÉiÉÉÅ ©É³¶Éà. ´Éà~ ÉÉ­÷-{ÉÉàH í­÷Ò©ÉÉÅ oÉÉà eô Éà §ÉÉ> »ÉÉoÉà Ê´ÉSÉÉ­÷§Éàqö oÉɶÉà. lÉÉ. »ÉÅPɺÉÇ ­÷¾àú¶Éà. +É´ÉHí ´ÉyÉÉ­÷´ÉÉ 3-4 : ´ÉÉ­÷»ÉÉ »ÉÅ~ÉÊnÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ´ÉyÉÖ qöÉàeyÉÉ©É Hí­÷¶ÉÉà. {É´ÉÖÅ +ÉÌoÉHí ËSÉlÉÉ. »Éɾú»É LÉàeô¶ÉÉà. »É­÷HíÉ­÷Ò HíÉ©É LÉÉà­Å÷§Éà ~Éeô¶Éà. ­÷ÉWðHíÒ«É ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ´Éhõ ´ ÉÉiÉ{ÉÉ {ÉHí`ò Ò ´ÉÉ´É c Hí{«ÉÉ & (~É.có.iÉ.) ©É¾ún´É ´ÉyɶÉà. HÖí`ÖÅò¥É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§É ´Éà ~ ÉÉ­÷-{ÉÉà H í­÷Ò©ÉÉÅ «É¶É, ©Éà±ÉeôÒ©ÉÉlÉÉYð - ]ñÉÅ~ÉÉàqöeô - ©Éà©ÉHíÉ ¥É{ÉÉ´ÉoÉÒ +É{ÉÅqö Uï´ÉɶÉà. »ÉNÉÉ+Éà ­÷Éàeô A~É­÷ Uïà±±ÉÉ PÉiÉÉ ´É­÷»ÉÉàoÉÒ ©ÉÉ{É, yÉ{É ©É³¶Éà. ­÷ÉàHíÉ«Éà±ÉÉ {ÉÉiÉÉÅ »ÉÉoÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà »ÉÖyÉ­÷¶Éà. lÉÉ. "­÷É©Éqàö´É ~ÉÉiÉÒ ~É­÷¥É' SÉɱÉà Uïà. ©É³¶Éà. {É´ÉÉ ´«ÉÉ~ÉÉÊ­÷Hí »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà 31 : HíÉ{ÉÚ{ÉÒ ¡É·{Éà HíÉà>{ÉÉ +É ~É­÷¥É{ÉÉ ¡Éà ­ ÷iÉÉ©ÉÚ Ì lÉ, ¥ÉÅyÉɶÉà. {É´ÉÖÅ ©ÉÚeôÒ­÷ÉàHíÉiÉ Hí­÷Ò §É­÷Éà»Éà ­÷¾àúlÉÉ {Éʾú. +Év»oÉÉ~ÉHí, +¥ÉÉà±É NÉÉ«É-~ɶÉÖ- ¶ÉHí¶ÉÉà. HíÉ«ÉÇKÉàmÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ´«É»lÉ ~ÉKÉÒ{ÉÉ +}Éqö É lÉÉ, §É­÷´ÉÉeô ­÷¾úà ¶ÉÉà. Ê´ÉXÊlÉ«É +ÉHíºÉÇiÉ ´ÉyɶÉà. l ©ÉÒ{É & (qö.SÉ.]ñ.oÉ) »É©ÉÉWð{ÉÉ +OÉiÉÒ +{Éà »ÉÅ l ÉÉ{É{ÉÒ +É´ÉHí ´ÉyɶÉà . +ÉÌoÉHí +É«ÉÉà W ð{É qöÉ{É~ÉÚi«É{ÉÉà Wðà©ÉiÉà ­÷ɾú ËSÉy«ÉÉà ©É{ÉÉà­Å÷Wð{É, ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Ò{ÉÉà +É{ÉÅqö ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ +l«ÉÅlÉ Wð°÷­÷Ò ¥É{ɶÉà. Uïà +à ´ ÉÉ ­÷iÉUïÉà e ô § ÉÉ> ±É> ¶ÉHí¶ÉÉà. lÉÉ. 4-5 : +É­÷ÉàN«É ´Éà ~ ÉÉ­÷-AvÉà N É©ÉÉÅ HíÉ©Éqö É ­÷Éà §ÉNÉ´ÉÉ{ɧÉÉ> ±ÉÉÅ ¥ ÉÊ­÷«ÉÉ{ÉÖ Å ¥ÉNÉeôÒ ¶ÉHàí. »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÅPɺÉÇ `òɳXà. {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ lÉÉWðàlÉ­÷©ÉÉÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ. ±ÉɱÉSÉ©ÉÉÅ £í»ÉÉlÉÉ {Éʾú. ­÷ÉàHíÉ«Éà±ÉÉ g lÉÖ±ÉÉ & (­÷. lÉ.) »ÉqÃö NÉlÉ lÉà ©É{ÉÒ ~ÉÉUï³ § É É N É Ò q ö É ­ ÷ Ò ´ É É ³ É {ÉÉiÉÉÅ UÚï`òÉÅ oÉɶÉà. HíÉà> »ÉNÉÉlÉà©É{ÉÉ »ÉÉoÉÒqöÉ­÷Éà §ÉÚ~Éà{rö ­÷ÉiÉÉ, qö´Éà»Éɾàú¥É, ´Éà±ÉɧÉÉ>, ]ñÉÅ~ÉÉàqöeô{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅ AOÉlÉÉ +ɴɶÉà . »É¥ÉÅyÉÒ {ÉÉ­÷ÉWð oÉɶÉà. »ÉÅlÉÉ{É{ÉÒ ±ÉɱÉYð§ÉÉ>, ¾úÊ­÷§ÉÉ>, {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ ±ÉÉà§É-±ÉɱÉSÉoÉÒ qÚö­÷ ¡ÉÊlɧÉÉ ´ÉyɶÉà. ¶ÉÖ§É »É©ÉÉSÉÉ­÷ ­÷©Éà¶É§ÉÉ> »ÉÉà±ÉÅHíÒ +{Éà ¥É¾úÉà³É ­÷¾àúXà. Wð©ÉÒ{É-©ÉHíÉ{É{ÉÒ LÉ­÷ÒqöÒ- ©É³¶Éà. lÉÉ. 1-2 : ´ÉeôÒ±É{ÉÒ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà ʴɱÉÉ~É©ÉÉÅ UïÉàeô lÉÉ ´ÉàSÉÉiÉoÉÒ ±ÉÉ§É oÉɶÉà. HíÉ{ÉÚ{ÉÒ Ê¥É©ÉÉ­÷Ò{ÉÉà +Éà Ë SÉlÉÉà LÉSÉÉâ X«É Uïà. ¥ÉÉ¥ÉlÉà »ÉÉ´ÉyÉ ­÷¾àúXà. +ÊlÉÊoÉ +ɴɶÉà.

©ÉàºÉ ±ÉN{É 1

Wð{©É HÖÅíeô³Ò{ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É §ÉÉ´É©ÉÉÅ 1 {Éťɭ÷ ¾úÉà«É lÉà ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ Wð{©É ±ÉN{É ©ÉàºÉ Hí¾àú´ÉÉ«É.

Yð´É{É©ÉÉÅ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÉ`àò +É~Éà ~É­÷´ÉÉ³Ö {ÉÅNÉ yÉÉ­÷iÉ Hí­÷´ÉÖÅ Xà>+à. Xà {ÉÅNÉ yÉÉ­÷iÉ {É Hí­÷´ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà {É©ÉÚ{ÉÉ ¾úÉoÉ{ÉÒ +{ÉÉÊ©ÉHíÉ +ÉÅNɳҩÉÉÅ lÉÉÅ¥ÉÉ{ÉÒ ´ÉÓ`òÒ ~ɾàú­÷´ÉÒ Xà>+à. Yð´É{É©ÉÉŠʴɶÉàºÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÉ`àò ~É­÷´ÉɳÖ. ©ÉÉiÉàHí +{Éà ~ÉÉàLÉ­÷ÉWð {ÉÅNÉÉà yÉÉ­÷iÉ Hí­÷´ÉÉ Xà>+à. ©É¾ún´É{ÉÉ HíÉ«ÉÉâ ©ÉÅNɳ´ÉÉ­à÷ Hí­÷´ÉÉ. Yð´É{É©ÉÉÅ ´ÉÉ­Å÷´ÉÉ­÷ ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ+Éà, Ê´Éy{ÉÉà +É´«ÉÉ Hí­÷lÉÉ ¾úÉà«É lÉÉà qö­à÷Hí ©ÉÅNɳ´ÉÉ­à÷ ¾ú{ÉÖ©ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ©ÉÅÊqö­à÷ NÉÉà³ +{Éà SÉiÉÉ{ÉÉà ¡É»ÉÉqö yÉ­÷É´É´ÉÉà +{Éà lÉà ¡É»ÉÉqö l«ÉÉÅ Wð §ÉGlÉÉà{Éà +É~É´ÉÉà. +ÉÌoÉHí ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉKÉÒ+Éà{Éà SÉÉàLÉÉ LÉ´É­÷É´É´ÉÉ. Wð©ÉÒ{É-©ÉHíÉ{É ¥ÉÉ¥ÉlÉà ËSÉlÉÉ ­÷¾àúlÉÒ ¾úÉà«É lÉÉà »ÉÉà©É´ÉÉ­à÷ ­÷ÉmÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÚ´ÉÉ{ÉÉ ~ɱÉÅNÉ {ÉÒSÉà 500 OÉÉ©É qÚöyÉ ­÷ÉLÉÒ{Éà qÚöyÉ »É´ÉÉ­à÷ {ÉqöÒ-lɳɴɩÉÉÅ ­à÷eôÒ qàö´ÉÖÅ. qöÉÅ~Él«ÉYð´É{É, ´Éà~ÉÉ­÷©ÉÉÅ +É´ÉHí ¥ÉÉ¥ÉlÉà lÉHí±ÉÒ£íÉà ¾úÉà«É lÉÉà qö­÷­÷ÉàWð §ÉNÉ´ÉÉ{É »ÉqöÉʶɴÉ{Éà +nÉ­÷´ÉÉ³Ö qÚöyÉ SÉeôÉ´É´ÉÖÅ. ´«ÉÉ~ÉÉ­÷{ÉÉ »oɳà - qÖöHíÉ{É Hàí +ÉèÊ£í»Éà ~ÉÚX{ÉÉ »oÉ³à ¾ú³qö­÷{ÉÒ ©ÉÉ³É ±É`òHíÉ´ÉÒ ­÷ÉLÉ´ÉÉoÉÒ ´Éà~ÉÉ­÷ ´ÉyɶÉà. qö­÷­÷ÉàWð ¾ú³qö­÷{ÉÒ ©ÉɳÉoÉÒ {ÉÒSÉà{ÉÉà ©ÉÅmÉ 108 ´ÉLÉlÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉà. $ ¾úÄÓ ¸ÉÓ ±ÉK©ÉÒ{ÉÉ­÷É«ÉiÉÉ«É {É©É& **

+Éà{É ±ÉÉ>{É +É«ÉHí­÷ »Éà´ÉÉ Hàí{rö LÉÖ±±ÉÖÅ ©ÉÖHíÉ«ÉÖÅ

»ÉÖ­÷à{rö{ÉNÉ­÷ +É´ÉHí´Éà­÷É HíSÉà­÷Ò ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É qöɶà ÉÒ ´ÉNÉà­÷à ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà

LÉíÉlÉà +Éà{É ±ÉÉ>{É »Éà´ÉÉ Hàí{rö{ÉÒ +ÉyÉÖÊ{ÉHí »ÉÖÊ´ÉyÉÉ »ÉÉoÉà{ÉÉ {ÉÚlÉ{É +É«ÉHí­÷ »Éà´ÉÉ Hàí{rö{ÉÖÅ +É«ÉHí­÷ HíSÉà­÷Ò LÉÉlÉà ¶ÉÖJí´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà AqÃöPÉÉ`ò{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖ.Å +É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ +©ÉqöÉ´ÉÉqö λoÉlÉ >{Hí©É`àòG»É ʴɧÉÉNÉ - 3 {ÉÉ SÉÒ£í HíʩɶÉ{É­÷ ¸ÉÒ +à. Hàí. +OÉ´ÉɱÉà »Éà´ÉÉ Hàí{rö{Éà LÉÖ±±ÉÖ ©ÉÚG«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å +É HíÉ«ÉÇJí©É©É©ÉÉÅ »ÉÉÅ»Éqö ¶ÉÅHí­÷§ÉÉ> ´ÉàNÉeô, yÉÉ­÷ɻɧ«É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ

WðäÊ{ÉlÉ˻ɾú ~É­÷©ÉÉ­ CA-CPT

©ÉÉÅ ~ÉÉ»É

A~ÉλoÉlÉ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. +É {ÉÚlÉ{É +ʧÉNÉ©É »ÉÉoÉà{ÉÉ ¡ÉÉ­Å÷§É Hí­÷É«Éà±É Hàí{rö wöÉ­÷É Hí­÷qöÉlÉÉ+Éà{Éà ´ÉyÉÖ »Éà´ÉÉ ~ÉÚ­÷Ò ~ÉÉeô´ÉÉ{ÉÉà ¾àúlÉÖ Uïà. lÉà©ÉWð Hí­÷qöÉlÉÉ+Éà °÷. qö¶É ±ÉÉLÉoÉÒ ´ÉyÉÖ ­÷ÉHà íeô +{Éà °÷. 30 ±ÉÉLÉoÉÒ ´ÉyÉÖ{ÉÒ Ê©É±ÉHílÉ yÉ­÷É´ÉlÉÉ ¾úÉà«É lÉà©É{ÉÒ ©ÉÉʾúlÉÒ »É§É­÷ «ÉÉqöÒ +©ÉÉ­÷Ò ~ÉÉ»Éà Uïà . +ÉoÉÒ +É´ÉÉ ±ÉÉà H íÉà + à £í­÷ÊWð«ÉÉlÉ Ê­÷`Çò{É £íÉ>±É Hí­÷´ÉÖÅ Xà > +à lÉà © É A~ÉλoÉlÉ SÉÒ£í HíʩɶÉ{É­÷¸ÉÒ +OÉ´ÉɱÉà +É ¡É»ÉÅNÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å

Wðä{ÉÉ¥ÉÉqö - ©ÉÖ±ÉÉeôÉ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É

»ÉÉ´ÉyÉÊ­÷«ÉÉ Ê´É·{ÉÖ

»É©ÉOÉ qàö¶É©ÉÉÅ Êeô»É੥ɭ÷ 2013 ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«Éà±É »ÉÒ. +à. »ÉÒ. ~ÉÒ. `òÒ. {ÉÒ ~É­÷ÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ> ¾úlÉÒ. ±ÉÉLÉÉà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà+à +É ~É­÷ÒKÉÉ +É~ÉÒ ¾úlÉÒ. +{Éà lÉÉWðlà É­÷©ÉÉÅ +É ~É­÷ÒKÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É ¥É¾úÉ­÷ +É´«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å Wð©à ÉÉÅ »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­©ÉÉÅ÷ ¸ÉÒ »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú =ûÎN±É¶É ¾úÉ>»HÚí±É ¶ÉɳÉ{ÉÉ Ê»É{ÉÒ«É­÷ ʶÉKÉHí ¸ÉÒ ¾ú»É©ÉÖLÉ˻ɾú ­÷©ÉÖ § ÉÉ ~É­÷©ÉÉ­÷{ÉÉ ~ÉÖ m É ¸ÉÒ WðÊä {ÉlÉ˻ɾú ~É­÷©ÉÉ­÷ ~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ°÷ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É ±ÉÉ´ÉÒ AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É Uïà +{Éà WðäÊ{ÉlÉ˻ɾú ~É­÷©ÉÉ­à÷ ¶ÉÉ³É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷, »É©ÉOÉ ÊWð±±ÉÉ{ÉÖÅ lÉà©ÉWð KÉÊmÉ«É »É©ÉÉWð{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É ´ÉyÉÉ­à÷±É Uïà.

NÉÖWð­÷ÉlÉ «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÉà 61 ©ÉÉà ~Éqö´ÉÒqöÉ{É »É©ÉÉ­Å÷§É lÉÉWðlà É­÷©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É. Wð©à ÉÉÅ ~ÉÉ`òeôÒ lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ ©ÉÖ±ÉÉeôÉ NÉÉ©É{ÉÉ +{Éà Wðä{ÉÉ¥ÉÉqö{ÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ]àñeô. ¥ÉÒ. ¾úÉ>»HÚ í ±É{ÉÉ ~ÉÚ ´ ÉÇ Ê´ÉvÉoÉÔ »ÉÉ´ÉyÉÊ­÷«ÉÉ Ê´É·{ÉÖ § ÉÉ> ­÷ÉX§ÉÉ>{Éà lÉHÇí¶ÉÉ»mÉ Ê´ÉºÉ«É ©ÉÉ`à ò ­÷ÉV«É~ÉÉ±É eô É è . Hí©É±ÉÉ ¥Éà{ÉÒ´ÉɱÉ{ÉÉ ¾ú»lÉà NÉÉà±eô ©Éàeô±É +à{ÉÉ«ÉlÉ oÉ«Éà±É ¾úlÉÉà. +ÉoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÊ­÷«ÉÉ Ê´É·{ÉÖ+à ~ÉÉ`òeôÒ{ÉÉ ©ÉÖ±ÉÉeôÉ +{Éà Wðä{ÉÉ¥ÉÉqö NÉÉ©É{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É ´ÉyÉÉ­à÷±É Uïà.


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

(5

+Ê©ÉlÉ HÅí»ÉÉ­÷É-¥É{Éà»ÉÅNÉ NÉhõ´ÉÒ{ÉÒ XàeôÒ+à ~ÉÖ°÷ºÉÉoÉÇ{ÉÒ ~É­÷¥É Wðà´ÉÖÅ ©ÉÉàKÉyÉÉ©É ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ »ÉÉSÉÉà

»ÉÖÊ´ÉSÉÉ­÷ HíÉà{Éà Hí¾àú´ÉÉà ? Wð´ÉÉ¥É Uïà "HíÉà> ¥Éà ´«ÉÎGlÉ ©É³à +{Éà HíÉà> mÉÒX{ÉÉ Ê¾úlÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉ­÷ Hí­à÷ l«ÉÉ­à÷ Wð ¶ÉÖ§É Ê´ÉSÉÉ­÷{ÉÉà ¶ÉÖ§ÉÉ­Å÷§É oÉÉ«É !' +äÊlɾúÉÊ»ÉHí {ÉNÉ­÷Ò ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É~ÉÖ­÷Ò (WÚ ð{ÉÖÅ {ÉÉ©É +λoÉ OÉÉ©É) +à `ò±Éà Hàí

¥É{Éà»ÉÅNɧÉÉ> NÉhõ´ÉÒ ´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ ¥Éà ±ÉÉàHí»Éà´ÉÉ{ÉÉ §ÉàLÉyÉÉ­÷Ò +Ê©ÉlÉ HÅí»ÉÉ­÷É +{Éà ¥É{Éà»ÉÅNÉ NÉhõ´ÉÒ{Éà +É´ÉÉà Wð »ÉÖ-Ê´ÉSÉÉ­÷ qö»ÉàHí ´ÉºÉÇ ~ɾàú±ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾úlÉÉà... Yð´ÉlÉà Yð´É lÉÉà PÉiÉÒ'«É »Éà´ÉÉ+Éà SÉɱÉà Uïà, ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ©É«ÉÉÇ ~ÉUïÒ +à { ÉÒ +ÅÊlÉ©ÉÊJí«ÉÉ{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉHí ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ, ´Éhõ ´ ÉÉiÉ{ÉÉ §ÉÉà N ÉÉ´ÉÉ HíÉÅ c à ó +É´Éà ± ÉÒ ¶É¥qöÉÅHí{É

WðNÉqöÒ¶É Hàí. NÉhõ´ÉÒ ©ÉÉà. 98255 61756 »©É¶ÉÉ{ɧÉÚÊ©É{ÉÉà ÊWðiÉÉâyyÉÉ­÷ Hí­÷Ò, +à §ÉÚÊ©É{Éà lÉÒoÉÇ»oɳ Wðà´ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. HíÉ©É PÉjÅ +PÉ°Å÷ ¾úlÉÖÅ. +NÉÉA +É HíÉ©É ¥Éà-mÉiÉ ´ÉLÉlÉ oÉ«Éà±ÉÖÅ ~ÉiÉ +yÉÚ°Å÷ UïÉàeôÒ qàö´ÉÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. §ÉNÉÒ­÷oÉ{ÉÉ NÉÅNÉÉ +´ÉlÉ­÷iÉoÉÒ«Éà ´ÉyÉÖ +É ©ÉÖ¶Hàí±É HíÉ©É +É ¥É}Éà »É¾úWð »Éà´ÉÉ{ÉÉ +qö{ÉÉ »Éà´ÉHíÉà+à A~ÉÉeô¬ÖÅ. ±ÉÉàHí»Éà´ÉÉ ©ÉÉ`àò oÉ> Êqö´É»É-­÷ÉlÉ

+àHí Hí­÷Ò »ÉÉä ¡ÉoÉ©É Wð ¾àú©ÉÅlÉ SÉÉä¾úÉiÉ{ÉÒ »ÉÅlÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà HíÉ«ÉÇJí©É NÉÉàcó´«ÉÉà. ÊLÉ»»ÉÉ »ÉÉ´É LÉɱÉÒ, HíÉ«ÉÇJí©É{Éà +ÅlÉà ¥ÉyÉÉà Wð LÉSÉÇ HíÉhõlÉÉÅ qöÉàHíeôÉ 51 °÷Ê~É«ÉÉ ¥ÉS«ÉÉÅ... ~ÉiÉ +É +àHíÉ´É{É °÷Ê~É«Éà ¶É°÷ oÉ«Éà±ÉÒ lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÒ yÉÚiÉÒ +ÅlÉà ´Éhõ´ÉÉiÉ{Éà 60 ±ÉÉLÉ{ÉÉ LÉSÉâ lÉä«ÉÉ­÷ oÉ«Éà±É +ÊlÉ +ÉyÉÖÊ{ÉHí "©ÉÉàKÉyÉÉ©É'{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hí­÷É´ÉÒ ¶ÉHíÒ. +à ~ÉUïÒ lÉÉà +É "©ÉÉàKÉyÉÉ©É' ~É­÷ +{Éà H íÉ{Éà H í yÉÉÌ©ÉHí-»ÉÉÅ » HÞ í ÊlÉHí +{Éà »ÉÉ©ÉÉÊWðHí HíÉ«ÉÇJí©ÉÉà{ÉÒ ´ÉiÉ]ñÉ­÷ ¶É°÷ oÉ>. qöÒ~ÉHí§ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò±ÉÉ±É ´ÉÉà­÷É (©ÉÖÅ¥É>), ¡ÉHíɶɧÉÉ> ´É­÷©ÉÉà ­ ÷É, ©É{ÉÉà W ð§ÉÉ> ´ÉÉ»ÉÖqàö´É§ÉÉ> »ÉÉà©É~ÉÖ­÷É +{Éà yÉ{ÉYð§ÉÉ> ~É`àò±É Wðà´ÉÉ HåíHí {ÉÉ©ÉÒ-+{ÉÉ©ÉÒ qöÉlÉÉ+Éà{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉ +{Éà »ÉÅlÉÉà-©É¾ÅúlÉÉà{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇqöoÉÒ ´Éhõ´ÉÉiÉ LÉÉlÉà "´ÉyÉÇ©ÉÉ{É Ê´ÉHíÉ»É »Éà´ÉÉ `Äò»`'ò wöÉ­÷É "´ÉÉà­÷É {«ÉɱÉSÉÅqö ©ÉÉiÉàHíSÉÅqö ©ÉÉàKÉyÉÉ©É'{ÉÖÅ »ÉÅHÖí±É Xà´ÉɱÉÉ«ÉHí »oɳ ¥É{ÉÒ ­÷ÂÖÅ Uïà. Wðà © ÉÉÅ ´Éhõ ´ ÉÉiÉ ¶É¾à ú ­ ÷{ÉÒ +à H í ±ÉÉLÉ{ÉÒ Wð{ÉlÉÉ ©ÉÉ`àò +ÎN{É »ÉÅ»HíÉ­÷ ¶Éàeô, ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ¾úÉà±É, HÖí±É­÷{ÉÒ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ~É­÷¥É, ±ÉÉHíeôÉ{ÉÖÅ NÉÉàeôÉA{É, ¡É´Éà¶ÉwöÉ­÷, ¥Éà ~ÉKÉÒPÉ­÷, ¥ÉÉ´ÉÒ»É £Ýí`ò{ÉÒ ¶ÉÅHí­÷ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ, eôÉPÉÖ+Éà ©ÉÉ`àò ¥ÉàcóHí, +ÊNÉ«ÉÉ­÷ $ Wðà´ÉÒ lÉà©ÉWð 40 NÉÉ«ÉÉà{ÉÒ NÉÉä¶ÉɳÉ, ¥ÉÅWð­÷ Wð©ÉÒ{É{Éà »É©ÉÞyyÉ Hí­÷Ò PÉÉ»ÉSÉÉ­÷Éà +{Éà ¶ÉÉHí§ÉÉYð ANÉÉeôÒ... +à ¥ÉyÉÖÅ NÉ­÷Ò¥ÉÉà{Éà Ê´ÉlÉ­÷iÉ Hí­÷Ò qàö´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ+à ¶É°Å÷ Hí«ÉÖÈ. NÉÉä¶ÉɳÉ{ÉÖÅ qÚöyÉ, UïÉ»É +{Éà PÉÒ ¾úÉÎè »~É`ò±É{ÉÉ qöqöÔ+Éà, Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ©ÉÅqöÉà +{Éà NÉ­÷Ò¥É ¡É»ÉÚlÉÉ+Éà{Éà Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ. »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ HíoÉÉ+Éà Hí­÷Ò, +°÷iÉÉ¥Éà{É qàö»ÉÉ> Wðà´ÉÉ "{ÉÉ­÷Ò­÷l{É'{ÉÖÅ ´Éhõ´ÉÉiÉ A~É­÷{ÉÖÅ EìiÉ £àíeô´ÉÉ +É ©ÉÉàKÉyÉÉ©É LÉÉlÉà +°÷iÉÉ¥Éà{É qàö»ÉÉ>{ÉÉ »©É­÷iÉÉoÉâ HíoÉÉ Hí­÷Ò. Wðà©ÉÉÅ "»É©É«É'{ÉÉ +Év»oÉÉ~ÉHí lÉÅmÉÒ

´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉàKÉyÉÉ©É{ÉÖÅ ¡É´Éà¶É wöÉ­÷ »´É. §ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> ¶ÉÖG ±É{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ +è´ÉÉàeÇô, Êqö´ÉÉ³Ò »É©É«Éà Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ©ÉÅqö ±ÉÉàHíÉà ¾ú X ­÷Éà ¥É¾à ú {ÉÉà + à Xà e ô É >{Éà Ê´ÉHíÉ»É ©ÉÉ`àò ©ÉÒcóÉ> Ê´ÉlÉ­÷iÉ, +{ÉÉWð Ê´ÉlÉ­÷iÉ Ê´ÉvɱɫÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ »ÉÅ»oÉÉ ¡Él«Éà{ÉÉà +¾úÉà§ÉÉ´É lÉoÉÉ +É«ÉÖ´ÉâÊqöHí qö´ÉÉ+Éà lÉoÉÉ +É­÷ÉàN«É±ÉKÉÒ ¡ÉNÉ`ò Hí«ÉÉâ ¾úlÉÉà. »Éà´ÉÉÊHí«É ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà wöÉ­÷É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É Ê´ÉHíÉ»É ¥É{Éà » ÉÅ N É NÉhõ ´ ÉÒ +{Éà +Ê©ÉlÉ »Éà´ÉÉ `Äò»`ò +{Éà +Ê©ÉlÉ HÅí»ÉÉ­÷É-¥É{Éà»ÉÅNÉ HÅí»ÉÉ­÷É+à ´Éhõ ´ÉÉiÉ{ÉÉ 2400 ´ÉºÉÇ{ÉÉ NÉhõ´ÉÒ »Éà´ÉÉ­÷lÉ Uïà. "»Éà´ÉÉ' +à©É{Éà NÉÉàlÉlÉÒ >ûÊlɾúÉ»É{Éà +àHí ~ÉooÉ­÷ A~É­÷ ʶɱÉɱÉàLÉ{ÉÉ °÷~Éà Yð´ÉÅlÉ Hí­÷Ò +É´É{ÉÉ­÷Ò ~ÉàhõÒ+Éà ©ÉÉ`àò +àHí +{ÉÉàLÉÒ »Éà´ÉÉ Hí­÷Ò Uïà. XiÉÒlÉÉ ~ÉmÉHíÉ­÷ qö ¶ É­÷oÉ˻ɾú +»É´ÉÉ­à ÷ +É Ê¶É±ÉɱÉàLÉ{ÉÖÅ ±ÉLÉÉiÉ +{Éà »ÉÉà©É~ÉÖ­÷É+à +à ±ÉLÉÉiÉ{Éà ~ÉooÉ­÷ A~É­÷ Yð´ÉÅlÉ Hí«ÉÖÈ Uïà. ¥ÉÒYð ©Éà 2005 ©ÉÉÅ +É ©ÉÉàKÉyÉÉ©É{ÉÖÅ ±ÉÉà H íÉ~ÉÇ i É XiÉÒlÉÉ ©ÉÉ{É»É ©É©ÉÇ [ É ©ÉÉà­÷É­÷ÒqöÉ»É ¾úÊ­÷«ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¾ú»lÉà oÉ«ÉÖÅ. +à ~ÉUï Ò {ÉÉ ´ÉºÉÉâ © ÉÉÅ +É ¥É}Éà +{ÉÉà L ÉÉ ±ÉÉàHí»Éà´ÉHíÉà+à LÉÚ¥ÉWð »É¾úWð§ÉÉ´Éà "¾ú´Éà +É~ÉjÅ HíÉ«ÉÇ ~ÉÚ°Å÷ oÉ«ÉÖÅ' +à©É ©ÉÉ{ÉÒ +É ©ÉÉàKÉyÉÉ©É ´Éhõ´ÉÉiÉ {ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ{Éà +Ì~ÉlÉ +Ê©ÉlɧÉÉ> HÅí»ÉÉ­÷É Hí«ÉÖÈ. ¾úɱɩÉÉÅ +É ±ÉÉàHí»Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ­÷ʳ«ÉÉ©ÉjÅ »oɳ ©ÉÉàKÉyÉÉ©É {ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ, ´Éhõ´ÉÉiÉ{ÉÉ +É´Éà Uïà +{Éà +à »Éà´ÉÉ{Éà NÉÉàlÉlÉÉ £í­à÷ Uïà ´É¾úÒ´É`ò ¾àúcó³ §ÉÉàNÉÉ´ÉÉ{Éà HíÉÅcàó "~ÉÖ°÷ºÉÉoÉÇ{ÉÒ +{Éà ©ÉÉ­÷É Wðà´ÉÉ yÉÚ³yÉÉà«ÉÉ +à©É{ÉÉ Wðà´ÉÉ{Éà NÉÉàlÉlÉÉ £í­à÷ Uïà. HíÊ´É ÊHí­÷Ò`òqöÉ{É {ÉàmÉ©ÉÉÅ ~É­÷¥É' Wðà´ÉÖÅ ¶ÉÉà§ÉÒ ­÷ÂÖÅ Uïà. »Éà´ÉÉ{ÉÉà +qö©«É§ÉÉ´É +É §Éà°÷¥ÉÅyÉÉà{ÉÖÅ Hí¾àú Uïà lÉà©É : "»ÉqÃö Hí©ÉÇoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉlÉiÉÒ ¥ÉÅyÉÉiÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uï.à Hí´Éҹɭ÷ qö±É~ÉlÉ­÷É©É ËHí©ÉlÉ »ÉqöÉ +ÅHíÉ«É Uïà.'

§ÉÉ­÷lÉ »É­÷HíÉ­÷{ÉÉ ©ÉÒcóÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ HíʩɶÉ{É­÷

­÷iÉ©ÉÉÅ »ÉÉà±ÉÉ­÷ +à{ÉYðÇ{ÉÒ ±ÉÒyÉà±ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ

Hí SUï{ÉÉ

{ÉÉ{ÉÉ ­÷iÉ©ÉÉÅ ~É­Å ÷ ~É­÷ÉNÉlÉ ­÷ÒlÉà ´Éeô É NÉ­÷É ©ÉÒcóÉ{ÉÒ LÉàlÉÒ oÉÉ«É Uïà. +É]ñÉqöÒ ~ɾàú±ÉÉ +É Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ HíÉà¶É +{Éà ­á÷`ò ´Éeàô HÚí ´ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ LÉÉ°÷ ~ÉÉiÉÒ A±ÉàSÉÒ ©ÉÒcóÉ{ÉÒ LÉàlÉÒ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾úlÉÒ. ~É­Å÷lÉÖ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉÅ lɳ DeôÉ WðlÉÉ eôÒ]ñ±É+à Î {Wð{É lÉoÉÉ Uï à ± ±ÉÉ ~ÉÉÅ S É ´É­÷»ÉoÉÒ eô Ò]ñ± É Wð{É­à ÷`ò­ ÷{ÉÉà ´«ÉÉ~ÉHí A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uïà. +ÉWðà ©ÉÒcÖ Å ó ~ÉHí´ÉlÉÉ +NÉÊ­÷«ÉÉ{Éà ~ÉÉÅ»ÉcóoÉÒ Ê»ÉnÉà­÷ `òHíÉ Wðà ` ò ± ÉÉà LÉSÉÇ eô Ò ]ñ ± É ~ÉÉUï ³ ´Éàeô£íÉ«É Uïà. +ÉoÉÒ +NÉÊ­÷«ÉÉà

+ÉÌoÉHí Ê´ÉeÅô¥ÉiÉÉ ¾àúcó³ Yð´Éà Uïà. ~É­Å÷lÉÖ, Hàí`ò±ÉÉHí ´ÉLÉlÉ ~ɾàú±ÉÉÅ ¸ÉÒ »É{ÉlɧÉÉ> ©É¾à úl ÉÉ wöÉ ­÷É ©ÉÒcóÉ{ÉÉ +NÉ­÷©ÉÉÅ "»ÉÉà±ÉÉ­÷-~ÉÅ~É' {ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ »É£í³ WðlÉÉ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà »ÉÉà±ÉÉ­÷ +à{ÉYðÇ lÉ­÷£í ´É²«ÉÉ Uïà. Uïà±±ÉÉ +àHí ©ÉɻɩÉÉÅ +Å q öÉWðà mÉÒ»É Wðà ` ò±ÉÉ »ÉÉà ± ÉÉ­÷-~ÉÅ ~ É £íÒ`ò Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uïà. Xà Hà í ¾ú É ±É{ÉÉ lÉ¥ÉIà í »ÉÉà±ÉÉ­÷-~ÉÅ~É ËHí©ÉlÉ©ÉÉÅ LÉÚ¥É ©ÉÉáPÉÉ ¾úÉà´ÉÉoÉÒ +{Éà +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ LÉ­÷Òqö ¶ÉÎGlÉ {Éʾú´ÉlÉ ¾úÉà´ÉÉoÉÒ +NÉÊ­÷«ÉÉ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷Éà©ÉÉÅ ©ÉÚÅ]ñ´ÉiÉ Uï à. ¾ú ɱÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIàí ¥Éà- ¾úÉ à» ÉÇ

~ÉÉ´É­÷{ÉÒ »ÉÉà±ÉÉ­÷-~ÉÅ~É-HíÒ`ò +ÅqöÉWðà +hõÒ ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ lÉä « ÉÉ­÷ oÉÉ«É Uïà. Xà Hàí lÉÉWðàlÉ­÷©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉ »É­÷HíÉ­÷{ÉÒ +à©~ÉÉ´ÉeÇô HíÊ©É`òÒ©ÉÉÅ +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà{Éà »ÉÉà±ÉÉ­÷-~ÉÅ~É©ÉÉÅ »É¥ÉÊ»ÉeôÒ +É~É´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÖtöÉ{ÉÖÅ £íÓeô±ÉÖÅ ´É³Ò NÉ«ÉÉ{ÉÖÅ XiÉ´ÉÉ ©É³à±É Uïà. ¥ÉÒYð lÉ­÷£í Hàí{rö wöÉ­÷É »ÉÉà±É­÷ +à{ÉYðÇ ©ÉÉ`àò mÉÒ»É `òHíÉ Wðà`ò±ÉÒ »É¥ÉÊ»Éeô Ò ©É³lÉÒ ¾úÉà ´ ÉÉ{ÉÖ Å XiÉHíÉ­÷Éà{ÉÖÅ Hí¾àú´ÉÖÅ Uïà. l«ÉÉ­à÷, +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà{ÉÉ Hí±«ÉÉiÉ ©ÉÉ`àò ­÷Éàeô, ­÷»lÉÉ +{Éà ¥ÉÉÅyÉHíÉ©ÉÉà lÉoÉÉ +{«É ¡ÉÉàWðàHí`ò ~ÉÉUï³ ´É~É­÷ÉlÉÒ OÉÉ{`òoÉÒ +NÉÊ­÷«ÉÉ »É©ÉÖqöÉ«É{ÉÖÅ Hàí`ò±ÉÖÅ Hí±«ÉÉiÉ oÉ«ÉÖÅ lÉà »ÉŶÉÉàyÉ{É{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É Uïà. l«ÉÉ­à÷, ¥ÉÒWð Wð°÷­÷Ò OÉÉ{`ò £íɳ´É´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò ­÷ÉV«É »É­÷HíÉ­÷ »ÉÉà±ÉÉ­÷-+à{ÉYðÇ lÉ­÷£í OÉÉ{`ò £íɳ´Éà lÉà ´ ÉÒ +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ©ÉÉÅNÉ AcóÒ Uïà. ¸ÉÒ »É{ÉlɧÉÉ> ©É¾à ú lÉÉ

wöÉ­÷É "¡ÉÉ«ÉÉàÊNÉHí yÉÉà­÷iÉà' »ÉÉà±ÉÉ­÷ ~ÉÅ ~ É{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ +NÉÊ­÷«ÉÉ ´ÉÒ¾úÉYð »ÉÉà©ÉÉYð+à WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí »ÉÉà±ÉÉ­÷ ~ÉÅ~ÉoÉÒ lÉà©É{Éà Uïà±±ÉÉ qö É à h õ ©ÉɻɩÉÉÅ ~ÉÅ q ö ­ ÷ ¾úX­÷ °÷Ê~É«ÉÉ{ÉÉ eô Ò ]ñ ± É{ÉÉà ¥ÉSÉÉ´É oÉ«ÉÉà Uïà.' XàHàí §ÉÉ­lÉ »É­÷HíÉ­÷{ÉÉ ©ÉÒcóÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ HíʩɶÉ{É­÷ ¸ÉÒ +à©É. +à. +{»ÉÉ­÷Ò+à ©ÉÒcóÉ{ÉÉ +NÉ­÷©ÉÉÅ »ÉÉà±ÉÉ­÷ ~ÉÅ~É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hí­÷lÉÉ +NÉÊ­÷«ÉÉ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷Éà{ÉÒ °÷¥É°÷ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ ±ÉÒyÉÒ ¾úlÉÒ. +{Éà »ÉÉà±ÉÉ­÷-+à{ÉYðÇ{ÉÒ »É£í³lÉÉoÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉ ´«ÉGlÉ Hí«ÉÉâ ¾úlÉÉà. XàHàí +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà{Éà ´«ÉÉWð ´ÉNÉ­÷{ÉÒ ±ÉÉà{É +{Éà ¥ÉÒYð +ÉÌoÉHí

»É¾úÉ«É{ÉÉ ©ÉÖtöà Hí¾àú´ÉÉ{ÉÖÅ `òɲ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. l«ÉÉ­à ÷ , +NÉÊ­÷«ÉÉ+Éà { ÉÉ »ÉÅNÉcó{É "»´ÉÉqö' wöÉ­÷É +NÉöÊ­÷«ÉÉ+Éà ©ÉÉ`à ò »ÉÉà ± ÉÉ­÷-+à { ÉYðÇ © ÉÉÅ »É¾úɫɧÉÚlÉ ¥É{ÉÒ {ÉIí­÷ HíÉ©ÉNÉÒ­÷Ò Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉiÉÒ Hí­÷Ò Uïà.

"»É©É«É'{ÉÉ OÉɾúHí ¥É{ÉÉà

{ÉÉ©É & ©ÉÉʾú­÷ Wð{©É lÉÉ. 31-1-2012 ©ÉÉlÉÉ & +£í­÷Éà]ñ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ¾úÊ{É£í§ÉÉ> XÅNÉeô NÉÉ©É & ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷

´ÉÉ̺ÉHí ±É´ÉÉWð©É °÷É. 200

»É©É«É HíÉ«ÉÉDZɫÉ

HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ £íÉà{É 225324

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É


6)

( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

~ÉÚÅUïHí`òÉà ´ÉÉ{É­÷ +àHí LÉÚ¥É Wð lÉÉà£íÉ{ÉÒ ´ÉÉ{É­÷ ¾úlÉÉà +àHí ´ÉLÉlÉ lÉà LÉÚ¥É Wð lÉÉà£íÉ{Éà SÉeô¬Éà +É©ÉoÉÒ lÉà©É, +É©É HÚíqàö, lÉà©É HÚíqàö, +É©É X«É, lÉà©É X«É ~ÉiÉ Ê©ÉmÉÉà ¥É¾Öú lÉÉà£íÉ{É HíÉÅ> »ÉÉ­÷É Uïà ? HÚíqö lÉÉ HÚíqölÉÉ lÉà{ÉÖÅ ±ÉÉÅ¥ÉÖ ±ÉÉÅ¥ÉÖ ~ÉÚÅ UïeÅÖ ô +àH í ¥Éɴɳ{ÉÉ ]ñ Éeô © ÉÉÅ

{ÉÉÅ

¥É­÷ɥɭ÷{ÉÖÅ £í»ÉÉ«ÉÖÅ. lÉà{Éà UÚÅï`ò´ÉÉ ©ÉÉ`àò LÉÚ¥É Wð ¡É«Él{É Hí«ÉÉÈ ~É­Å÷lÉÖ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÚÅUïeÖÅô Hàí©Éà«É Hí­÷Ò UÚï`òÒ ¶ÉG«ÉÖÅ {ɾúÓ +{Éà lÉÚ`òÒ NÉ«ÉÖÅ lÉÉà£íÉ{ÉÒ ´ÉÉ{É­÷§ÉÉ> lÉÉà ¥ÉÉÅeôÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉÅ. ¾ú´Éà, +É ¥ÉÉÅeôÉ ´ÉÉ{É­÷{Éà Ê©ÉmÉÉà ¥ÉÒX ´ÉÉ{É­÷Éà ´ÉSSÉà WðlÉÉ ¶É­÷©É +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hàí ¾ú´Éà lÉÉà ©É{Éà ¥ÉyÉÉÅ Wð ´ÉÉ{É­÷Éà ¥ÉÉÅeôÉà ´ÉÉ{É­÷, ¥ÉÉÅeôÉà ´ÉÉ{É­÷ Hí¾úÒ{Éà SÉÒeô´É¶Éà lÉÉà ? ~ÉiÉ Ê©ÉmÉÉà +É ´ÉÉ{É­÷ lÉÉà LÉÚ¥É Wð

Ê~É­÷ÉÊ©Éeô

Wðà HíÉà> §ÉÎGlÉ Hí­à÷, lÉ~É Wð~É, ­÷`òiÉ Hí­à÷, µÉlÉ Hí­à÷, lÉà©ÉWð ~ÉÚX~ÉÉcó Hí­à÷ lÉà{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É +´É¶«É £í³ +É~Éà Uïà. §ÉÚ~ÉlɧÉÉ> ©Éà©ÉÊHí«ÉÉ SÉÉàHíeôÒ

~ÉÖ»lÉHí

[ÉÉ{É{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¥ÉlÉÉ´Éà ~ÉÖ»lÉHí, +[ÉÉ{É{Éà ¾ú`òÉ´Éà ~ÉÖ»lÉH,í Hàí³´ÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ɾàú±ÉÖÅ ~ÉÖ»lÉHí, Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ´É¾úɱÉÖÅ ~ÉÖ»lÉHí. ­÷l{ÉÉNÉ­÷ {ÉÉÅNÉ­÷

{ÉÉ©É & ©ÉämÉÒ B©É­÷ & 3 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & »ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ¾àú©Éà{ɧÉÉ> NÉÉ©É & ±ÉÓ¥ÉeôÒ

§ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ

§ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hí¾ÖÅú §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ, §ÉÉ> ©ÉÉ­÷É »ÉÉŧɳXà §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ. HíÉàHí Êqö' ¾ÖÅú »É~É{ÉÉ©ÉÉÅ »HÚí±Éà ~ɾúÉáSÉlÉÉà, §ÉÉ> ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¾ÖÅú §ÉiÉlÉÉà. NÉÖ°÷Yð+Éà, §ÉÉ> ©É{Éà [ÉÉ{É +É~ÉÒ X«É.

¾úÉáʶɫÉÉ­÷ ¾úlÉÉà lÉàiÉà lÉÉà +àHí »É­÷»É ©ÉX{ÉÒ «ÉÖÎGlÉ PÉeôÒ HíÉhõÒ lÉàiÉà ´ÉÉÅqö­÷É+Éà{ÉÒ +àHí §ÉÉ> ©ÉÉ­÷É... ©ÉÉà`òÒ »É§ÉÉ §É­÷Ò +{Éà HíÂÅÖ & "+­à÷ Ê©ÉmÉÉà ? HíÉàHí Êqö' ¾ÖÅú »É­÷Éà´É­÷{ÉÒ ~Éɳà ~ɾúÉáSÉlÉÉà ©Éá Uïà{Éà ? ©ÉÉ°Å÷ ~ÉÚUïeÖÅô ¾ú´Éà Hí~ÉÉ´ÉÒ {ÉÉÅL«ÉÖÅ ´Éeô´ÉÉ> »ÉÉoÉà ¾ÖÅú »ÉÉlÉ lÉÉ³Ò ­÷©ÉlÉÉà, Uïà, lÉà{ÉÖÅ HíÉ­÷iÉ +àHí Wð +É~ÉjÅ +É ­÷©É´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ©É{Éà ©ÉX ~ÉeôÒ X«É. ±ÉÉÅ¥ÉÖ±É»É ~ÉÚÅUïeÖÅô Hí¶ÉÉ HíÉ©É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¥É»É §ÉÉ> ©ÉÉ­÷É... V«ÉÉÅ WÖð+Éà l«ÉÉÅ £í»ÉÉ«ÉÉ Hí­à÷, {Éeô¬É Hí­à÷, HíÉàHí Êq'ö ¾ÖÅú LÉÖ±±ÉÉ ©ÉàqöÉ{Éà ~ɾúÉáSÉlÉÉà ±ÉÉÅ¥ÉÖ ~ÉÚÅUïeÅÖô Xà> HíÉà>{Éà LÉáíSÉ´ÉÉ{ÉÒ ©É¶Hí­÷Ò Hí´ÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ WÖðqöÉ WÖðqöÉ qöÉ´É ¾ÖÅú Hí­÷lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÚ]àñ, LÉ°Å÷ {Éà Ê©ÉmÉÉà ! +{Éà +É~ÉiÉà §ÉÉNÉqöÉàeô Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ ©ÉX ~ÉeôÉ X«É. lÉÉà ©ÉÉiÉ»É Wðà´ÉÉ UïÒ+à. HíÉà> ©ÉÉiÉ»É {Éà §ÉÉ> ©ÉÉ­÷É... lÉ©Éà ~ÉÚÅUïeÖÅô Xà«ÉÖÅ Uïà LÉ°Å÷ ?' ©ÉÉ`àò lÉ©É{Éà HíÉàHí Êqö' ¾ÖÅú ¶ÉɳÉ+à ©ÉÉàeôÉà ~ɾúÉáSÉlÉÉà. ¥ÉyÉÉÅ{Éà »ÉÉ­÷Ò »É±Éɾú Uïà Hàí lÉ©Éà ~ÉiÉ +É NÉÖ°÷Yð{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Wð> ©ÉÉ£íÒ ¾ÖÅú ©ÉÉÅNÉlÉÉà §ÉÉ­÷°÷~É ~ÉÚÅUïeôÉÅ{Éà Hí~ÉÉ´ÉÒ {ÉÉLÉÉà, ¾ú´Éà NÉÖ°÷Yð ©É{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ ©ÉÉ£íÒ +É~ÉÒ X«É. Ê©ÉmÉÉà Hàí`ò±ÉÉ«É «ÉÖ´ÉÉ{É ´ÉÉ{É­÷Éà+à lÉÉà +É §ÉÉ> ©ÉÉ­÷É... ~ÉÚÅUïHí`òÉ ´ÉÉ{É­÷{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷ ©É{ÉÉàWð ~ÉÅeô¬É ~ÉÚ Å U ï e ô Ò Hí~ÉÉ´É´ÉÉ lÉä « ÉÉ­÷ oÉ> NÉ«ÉÉ. lÉ©ÉÉ°Å÷ ~ÉÚÅUïeÖÅô lÉ©É{Éà ´É¾úɱÉÖÅ {ÉoÉÒ ? Å ïeôÅÖ lÉà{Éà NÉÚ©ÉÉ´«ÉÖÅ ´ÉÉ{É­÷Éà{ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉ­à÷ lÉ­÷£í ¶ÉÉàà­-¥ÉHíÉà­÷ Uïà lÉà{ÉÒ yÉÓNÉÉ©É»lÉÒoÉÒ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÚU oÉ> ~Éeô¬Éà, ~ÉÚÅUïeôÉ Hí~ÉÉ´ÉÉà, ~ÉÚÅUïeôÉ Hí~ÉÉ´ÉÉà. Uïà lÉà{Éà ¾ú´Éà ¶É­÷©É +É´Éà +à`ò±Éà lÉ©ÉÉ­÷É ¥ÉyÉÉ Wð ´ÉÉ{É­÷Éà{Éà ¾ú´Éà LÉ­÷Ò ´ÉÉlÉ »É©ÉX> ~ÉiÉ Ê©ÉmÉÉà Uïà{Éà ? +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ{ÉÉ ~ÉÚÅUïeôÉÅ Hí~ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò lÉ©Éà ¥ÉyÉÉÅ ~ÉUïÒ lÉÉà ¥ÉyÉÉÅ Wð ´ÉÉ{É­÷Éà +à +É ~ÉÚÅUï Hí`òÉ ´ÉÉ{É­÷{Éà ¥É­÷ɥɭ÷{ÉÉà ©ÉàoÉÒ~ÉÉHí SÉLÉÉeô¬Éà. +àHíeàô ©ÉÓeà ô qö¶É ! 1 0 10 lÉà{ÉÒ ~ÉÉà±É UïlÉÒ oÉ> NÉ>. lÉà ¥É­÷ɥɭ÷{ÉÉà §ÉÉácóÉà ~ÉeôÒ WÅðNɱɩÉÉÅ {ÉÉ»ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà ©ÉÓeôÉ©ÉÉÅoÉÒ +àHíeôÉà oÉ«ÉÉà lÉàoÉÒ Wð HíÂÖÅ Uïà {Éà ? "´ÉÉÅqö­÷ɧÉÉ>{Éà ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ´É¾úɱÉÒ lÉà{ÉÒ ~ÉÚÅUï.' +àHíeôÉ ~ÉUïÒ lÉÉà ¥ÉNÉeôÉà oÉ«ÉÉà. ©É{ɾú­÷ ¥ÉÉ­÷Éà`ò ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ­÷ÉWðHíÉà`ò lÉÉ³Ò ~ÉÉeôlÉÉÅ lÉNÉeôÉà oÉ«ÉÉà. ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ¾úÉ>HÖí SÉ~ÉeôÒ ´ÉÉNÉlÉÉÅ SÉÉàNÉeôÉà oÉ«ÉÉà ¥ÉÉ~É{ÉÉ NÉÖiÉ ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! Wðà´ÉÉ NÉÖiÉ qöÒöHí­÷É ~ɱÉHí´ÉÉ­÷©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉeôÉà oÉ«ÉÉà {ÉÉ {ÉoÉÒ ¾úÉàlÉÉ ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! Uï±ÉHí Uï±ÉHílÉÉà UïNÉeôÉà oÉ«ÉÉà 00000 ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ¶ÉÖyyÉ »ÉÉà{ÉÉ{Éà »É­÷­÷­÷ Hí­÷lÉÉÅ »ÉÉlÉeôÉà oÉ«ÉÉà HíÉà> Êqö´É»É HíÉ`ò ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ±ÉÉNÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +ÉeôÉà +´É³Éà +ÉcóeôÉà oÉ«ÉÉà §ÉÚ~ÉlɧÉÉ> ©Éà©ÉÊHí«ÉÉ ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! SÉÉàHíeôÒ {É´ÉÉ> oÉä §ÉÉ> {É´ÉeôÉà oÉ«ÉÉà ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! {ÉÉàʳ«ÉÉà qàö, lÉɱ±ÉÒ ! lÉÖÅ qöÉà»lÉ oÉ«ÉÉà °Å÷UïeôÉ´ÉɳÉà ¾úÉà«É {ÉÉàʳ«ÉÉà, +àHíeàô ©ÉÓeàô lÉÖÅ qö¶É oÉ«ÉÉà »ÉÉ~É{ÉÉà +à Hí­à÷ HíÉàʳ«ÉÉà; ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! `òSÉÚHíeôÉà ~ÉiÉ ¥É¾Öú ¥Éʳ«ÉÉà, ´Éà­÷ÒNÉÖeô §ÉÉ> ´Éà­÷ÒNÉÖeô ! ¶É­÷©Éɳ LÉÚ¥É ¾úÉà«É {ÉÉàʳ«ÉÉà. ­÷ÉWðHíÉà`ò ©ÉyÉÖHíÉ{lÉ XàºÉÒ ­÷l{ÉÉNÉ­÷ {ÉÉÅNÉ­÷ Hí­÷Ò{Éà +àHí eôÉÂÉà ´ÉÉ{É­÷ ~ÉiÉ ¥ÉàcóÉà ¾úlÉÉà lÉàiÉà »É§ÉÉ ¾úÉoÉà ´ÉSSÉà C§ÉÉ oÉ> +{Éà HíÂÖÅ Hàí, "Ê©ÉmÉÉà ©É{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ`à ò Hí~ÉÉ´É´ÉÉ lÉä « ÉÉ­÷ oÉ«ÉÉ lÉÉà +É©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ HíÉà> SÉÉ±É ¾úÉà«É lÉà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà UïÉà ?'

{ÉÉ©É & ʾúlÉà{rö B©É­÷ & 3 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & UïÉ«ÉÉ¥ÉÉ Ê~ÉlÉÉ & ´É{É­÷ÉWð˻ɾú NÉÉ©É & lɱɻÉÉiÉÉ

{ÉÉ©É & Ê´ÉWð«É B©É­÷ & 8 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & Wð«É»ÉÖLɧÉÉ> NÉÉ©É & ­÷lÉ{É~É­÷

{ÉÉ©É & qàö´É«ÉÉ{ÉÒ¥ÉÉ B©É­÷ & 1ÉÉ ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & +ɶÉÉ¥ÉÉ Ê~ÉlÉÉ & ÊqöÎN´ÉWð«É˻ɾú NÉÉ©É & ±ÉÓ¥ÉeôÒ

{ÉÉ©É & HÞí~ÉɱÉÒ B©É­÷ & 5 ´É­÷»É ©ÉÉlÉÉ & ¡É[ÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ­÷ÉWðà¶ÉÊNÉ­÷Ò NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ NÉÉ©É & ­÷ÉWðHíÉà`ò


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

(7

Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ A~É­÷ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ Ë~Éeô qöÉ{É +ÉWð{ÉÉà «ÉÖNÉ "£íÉ»`ò£Ýíeô +{Éà WÅðHí£Ýíeô'{ÉÉà oÉ> NÉ«ÉÉà Uïà. Wðà{ÉÉ ±ÉÒyÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ »É©ÉWðiÉ +{Éà Ê´ÉSÉÉ­÷¶ÉÎGlÉ `ÚÅòHíÒ oÉ> NÉ> Uï.à ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ yÉÒ­÷Wð LÉÖ`òÒ NÉ> Uïà ´ÉiÉÊ´ÉSÉÉ«ÉÉÇ ~ÉNɱÉÉ §É­à÷ Uïà +{Éà ~ÉUïÒ Yð´É{ɧɭ÷ ~É»lÉÉ«É Uï.à "qàöLÉÉeôÒ qàö´ÉÖ'Å lÉà +ÉWð{ÉÒ £àí¶É{É oÉ> NÉ> Uïà +É ~ÉUïÒ lÉà{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É +ɴɶÉà lÉà{ÉÒ ~É­÷´ÉÉ {ÉoÉÒ.

¥É~ÉÉà­÷{ÉÉ

±ÉNɧÉNÉ »ÉÉeôÉ mÉiÉ{ÉÉà »É©É«É oÉ«ÉÉà ¾ú¶Éà . ­÷ɫɥɭà÷±ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É +ÊyÉKÉHí{ÉÒ +ÉàÊ£í»É©ÉÉÅ LÉÚ¥É Wð §ÉÒeô ¾úlÉÒ.

~Él{ÉÒ{ÉÒ +àHí {ÉÉqöÉÊ{É«ÉlÉ Hàí ~ÉÊlÉ{Éà ~ÉÉcó §ÉiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò HíÉà> ~É­÷~ÉÖ°÷ºÉ »ÉÉoÉà Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ ©É{ÉÉ´ÉÒ Wðà©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ~ÉÎ¥±ÉHí ʻɴÉÉ«É ´ÉHíÒ±É +{Éà £íÉà`òÉàOÉÉ£­÷í ~ÉiÉ ¾úlÉÉ. +É ¥ÉyÉÉ{Éà ~ÉÉà ± ÉÒ»É +ÊyÉKÉHí¸ÉÒ ­÷ÉWðà¶É ~ÉÉÅeàô«É+àà

»Él«ÉPÉ`ò{ÉÉ ¥ÉÉà ± ÉÉ´«ÉÉ ¾ú l ÉÉ lÉà + Éà +ÉWðà ­÷ɫɥɭà÷±ÉÒ©ÉÉÅ oÉ«Éà±É ¥É¾ÖÅú Wð SÉÌSÉlÉ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú ¾úl«ÉÉHíÉÅeô A~É­oÉÒ ~É­÷qö É à Acó É ´É´ÉÉ{ÉÉ ¾úlÉÉ.

±ÉÉ>´É »`àò`ò©Éà{`ò `òÒ´ÉÒ A~É­÷ ­÷Ò±ÉÒ]ñ Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò oÉ> ~ÉÉà±ÉÒ»Éà ¥É¾úÉ­÷{ÉÉ ¥Éà °÷©É©ÉÉÅ `òÒ´ÉÒ ©ÉÚHàí±ÉÉ +{Éà Ê­÷©ÉÉ{eô °÷©É©ÉÉÅ Hí¾àú´ÉÉlÉÉ +É­÷Éà~ÉÒ{Éà Hí´É­÷ Hí­÷lÉÉ »ÉÒ»ÉÒ `òÒ´ÉÒ Hàí©Éà­÷É ©ÉÚG«ÉÉ ¾úlÉÉ. WðàoÉÒ ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{ÉÉ ±ÉÉàHíÉà lÉoÉÉ ´ÉHíÒ±ÉÉà{Éà +à´ÉÖÅ {É ±ÉÉNÉà ~ÉÉà±ÉÒ»Éà HíÉà>{ÉÒ »ÉÉoÉà +É­÷Éà~É cóÉàHíÒ ¥Éà»ÉÉeô¬Éà. ~ÉÉà ± ÉÒ»É +ÊyÉKÉHí{ÉÒ HíSÉà­÷Ò©ÉÉÅ +É­÷Éà~ÉÒ lÉ­÷ÒHàí ~ÉÉà±ÉÒ»Éà HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÒ ~Él{ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ lÉoÉÉ ´ÉHíÒ±É{ÉÉ ~ÉÖmÉ NÉÉä­÷´É{Éà ¾úÉWð­÷ Hí«ÉÉÇ ¾úlÉÉ. Ê­÷©ÉÉ{eô °÷©ÉoÉÒ Wðà »`òÉà­÷Ò ¥É¾úÉ­÷ +É´ÉÒ lÉà +É ©ÉÖWð¥É Uïà.

«ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà »HÚí±É{ÉÒ Ê¡ÉÎ{»É~ÉÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ

HíÉʱÉHíÉ˻ɾàú ­÷ɫɥɭà÷±ÉÒ{ÉÉ ©É¾úÉ­÷ÉWðNÉÅWð LÉÉlÉà +àHí »HÚí±É ¶É°÷ Hí­÷Ò ¾úlÉÒ +{Éà »ÉÉoÉà ¡ÉÉà~É`òÔ{ÉÖÅ ~ÉiÉ HíÉ©É Hí­÷lÉÉà ¾úlÉÉà. ±ÉNɧÉNÉ qö¶É ´É­÷»É ~ɾàú±ÉÉ lÉà{ÉÉ ±ÉN{É «ÉÉàÊNÉlÉÉ »ÉÉoÉà oÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. «ÉÉàÊNÉlÉÉ +à©É. +à. »ÉÖyÉÒ §ÉiÉà±ÉÒ ¾úlÉÒ +ÉoÉÒ ±ÉN{É ¥ÉÉqö HíÉʱÉHíÉ˻ɾàú ~Él{ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà lÉà{ÉÒ »HÚí±É{ÉÒ Ê¡ÉÎ{»É~ÉÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qöÒyÉÒ ¾úlÉÒ. «ÉÉà Ê NÉlÉÉ ~ÉiÉ ~É÷ÊlÉ{ÉÉ yÉÅ y ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚ ­ ÷Éà »ÉÉoÉ »É¾úHíÉ­÷ +É~ÉlÉÒ ¾úlÉÒ lÉà©É{ÉÉ qö¶É ´É­÷»É{ÉÉ ±ÉN{ÉYð´É{É©ÉÉÅ HíÉʱÉHíÉ +{Éà

¾ú±É HíÉhõlÉÉ ¾úlÉÉ ¾ú´Éà lÉà´ÉÖÅ {ɾúÉàlÉÖÅ ¥É{ÉlÉÖÅ {ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ lÉÖÅ... lÉÖÅ.... ©Éà... ©Éá... oÉ÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. ¥ÉÅ{Éà©ÉÉÅ ¾ú´Éà »É©ÉWðiɶÉÎGlÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É ¾úÉà«É lÉà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. Wðà{Éà ±É>{Éà ¥ÉÅ{Éà ´ÉSSÉà ]ñNÉeôÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ.

­÷ÉàWð{ÉÉ ]ñNÉeôÉoÉÒ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú HÅí`òÉ³Ò NÉ«ÉÉà ­÷ÉàWð ­÷ÉàWð{ÉÉ ]ñNÉeôÉoÉÒ HÅí`òÉ³Ò HíÉʱÉHíÉ˻ɾú ¾ú´Éà qöÉ°÷{ÉÉ ­÷´ÉÉeàô SÉeô´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. qöÉ°÷ ~ÉÒ{Éà +É´Éà +à`ò±Éà £í­÷Ò ~ÉÉUïÉ ]ñNÉeôÉ.

«ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà ¥Éà ~ÉÖmÉÉà{ÉÉà Wð{©É oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà Wðà©ÉÉÅ 8 ´É­÷»É{ÉÉà «É¶É +{Éà 6 ´É­÷»É{ÉÉà Wð«É «ÉÉà Ê NÉlÉÉ {ÉÉàHí­÷Ò{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà PÉ­÷ ~ÉiÉ »ÉÉ°÷ »ÉŧÉɳlÉÒ ¾úlÉÒ. `ÚÅòHí©ÉÉÅ Hí¾úÒ+à lÉÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ ±ÉN{ÉYð´É{É Ê´ÉlÉlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ.

HíÉʱÉHíÉ +{Éà «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ ±ÉN{ÉYð´É{É©ÉÉÅ +iÉ¥É{ÉÉ´É ~ÉiÉ Wðà©É ¥ÉyÉÉ Êqö´É»ÉÉà »É­÷LÉÉ {ÉoÉÒ Ê´ÉlÉlÉÉ lÉà©É HíÉʱÉHíÉ +{Éà «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ Yð´É{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾ú´Éà +iÉ¥É{ÉÉ´É ¥É{É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ~ɾàú±ÉÉ ¥ÉÅ{Éà »É©ÉWðiÉoÉÒ ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ{ÉÉà

NÉÉä­÷´É ¶É©ÉÉÇ 25 ´É­÷»É{ÉÉà ¥ÉÅHíÉà «ÉÖ´ÉÉ{É ¾úlÉÉà lÉà ¶É°÷+ÉlÉoÉÒ Wð «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ °÷~É{ÉÉà qöÒ´ÉÉ{ÉÉàà ¾úlÉÉà ~ÉiÉ »HÚí±É{ÉÉ ¡É¥ÉÅyÉHí{ÉÒ ~Él{ÉÒ +{Éà Ê¡ÉÎ{»É~ÉÉ±É »ÉÉoÉà ¡Éà©É©ÉÉÅ ~Éeô ´ÉÖÅ +à`ò±Éà {ÉÉàHí­÷ÒoÉÒ ¾úÉoÉ yÉÉà´ÉÉ, ~ÉiÉ lÉà©É UïlÉÉÅ lÉà{ÉÉ

]ñNÉeôÉ +{Éà +´ÉäyÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ ´ÉSSÉà »É©É«É ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÉà NÉ«ÉÉà.

«ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ~ÉÊlÉ{ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ B©É­÷ ©ÉÉ`àò µÉlÉ ­÷ÉL«ÉÖ Å

lÉà Êqö´É»É 22 +ÉèHí`òÉà¥É­÷ 2013 {ÉÉà Êqö´É»É ¾úlÉÉà. lÉà Êqö´É»É "Hí­÷´ÉÉSÉÉà o É'{ÉÉà Êqö ´ É»É ¾ú l ÉÉà

+eôyÉÒ ­÷ÉmÉà ¥ÉÉoÉ°÷©É Hí­÷´ÉÉ Acàó±ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÖÅ ´ÉÉ«É­÷oÉÒ NɳÖÅ qö¥ÉÉ´ÉÒ ©ÉÉàlÉ{Éà PÉÉlÉ AlÉÉ«ÉÉâ ¥É»É ¾ú´Éà ¥ÉÅ{Éà ´ÉSSÉà +É ­÷ÉàWð{ÉÖÅ oÉ«ÉÖ Å . «ÉÉà Ê NÉlÉÉ{Éà ¾ú´Éà HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÉ ´ÉÉiÉÒ +{Éà ´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ £àí­÷ qàöLÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. Wð{à ÉÉà ±ÉÉ§É PÉiÉÉ Ê¾úlÉàSUÖï+Éà ±Éà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. »HÚí±É{ÉÉ +©ÉÖHí ±ÉÉàHíÉà HíÉSÉÉ HíÉ{É{ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ HíÉ{É §ÉŧÉà­÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ có»ÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà í , "HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{Éà »HÚí±É{ÉÒ ±ÉNɧÉNÉ Ê¶ÉÊKÉHíÉ+Éà »ÉÉoÉà +ÉeôÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uïà.' ¥É»É ±ÉÉà H íÉà { ÉÉ +É´ÉÉ ¥Éà¥ÉÖÊ{É«ÉÉqö +É­÷Éà~ÉÉà{Éà «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ]ñNÉeôÉ+Éà{ÉÖÅ ¾úÊoÉ«ÉÉ­÷ ¥É{ÉÉ´ÉÒ

~ÉÊlÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà Wð ¡Éà©ÉÒ{ÉÒ +É­÷lÉÒ AlÉÉ­÷Ò Hí­÷´ÉÉ SÉÉàoÉ{ÉÖÅ µÉlÉ LÉÉà±ÉÒ +ɶÉÔ´ÉÉqö ±ÉÒyÉÉà +ÉWðà ´ÉHíÒ±ÉÉà{Éà +à`ò±ÉÉ ©ÉÉ`àò ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ Hàí HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÒ ¾úl«ÉÉ©ÉÉÅ +àHí ´ÉHíÒ±É{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É´Éà±É +à ±É>{Éà ´ÉHíÒ±ÉÉà+à Ê´É­÷ÉàyÉ AcóÉ´«ÉÉà ¾úlÉÉà +{Éà ´ÉHíÒ±É{ÉÉ ~ÉÖmÉ{Éà +É ¾úl«ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà`òÉà £í»ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ­÷ÂÉà ¾úlÉÉà. +àHí ©Éʾú{ÉÉ ~ɾàú±ÉÉ oÉ«Éà±É HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÒ ¾úl«ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉà~É`òÔ eôÒ˱ÉNÉ{Éà ~ÉiÉ HíÉ­÷iÉ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾úlÉÉ. +àHí ©Éʾú{ÉÉ ¥ÉÉqö ~ÉÉà±ÉÒ»Éà +É ¾úl«ÉÉ{ÉÉà §Éàqö AHàí±ÉÒ ±ÉÒyÉÉà ¾úlÉÉà. +{Éà ¾úl«ÉÉ{ÉÉ +É­÷Éà~ÉÒ{ÉÖÅ

NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊlÉ{ÉÒ {ÉWð­÷ »ÉÉ©Éà Wð ¡Éà©ÉÒ{ÉÒ +É­÷lÉÒ AlÉÉ­÷Ò Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ{ÉÖÅ µÉlÉ LÉÉà±É{ÉÉ­÷Ò +ÉWð{ÉÒ {ÉÉ­÷Ò «ÉÉàÊNÉlÉÉ

±ÉÒyÉÖÅ. ´ÉÉ­Å÷´ÉÉ­÷ Hàí HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{Éà »HÚí±É{ÉÒ Ê¶ÉÊKÉHíÉ+Éà »ÉÉoÉà lÉà{ÉÉ {ÉÉX«É]ñ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà Uïà lÉà´ÉÖÅ UïeàôSÉÉàHí Hí¾àú´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. HíÉʱÉHíÉ˻ɾú ~ÉiÉ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ +É´ÉÉ ¥Éà¥ÉÖÊ{É«ÉÉqö +É­÷Éà~ÉÉàoÉÒ HÅí`òÉ³Ò NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà ~ÉiÉ "¶ÉÅHíÉ'{ÉÖÅ HíÉà> +Éà»Éeô {ÉoÉÒ lÉà © É lÉà iÉà «ÉÉà Ê NÉlÉÉ{ÉÉ +É´ÉÉ ¥ÉHí´ÉÉ»É{ÉÉà Wð´ÉÉ¥É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ `òɲ«ÉÖÅ. HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÒ »HÚí±É©ÉÉÅ Wð +àHí NÉÉä­÷´É ¶É©ÉÉÇ {ÉÉ©É{ÉÉà +àHí «ÉÖ´ÉÉ{É Ê¶ÉKÉHí HíÉ©É Hí­÷lÉÉà ¾úlÉÉà. Wðà +àHí ´ÉHíÒ±É{ÉÉà ~ÉÖmÉ ¾úlÉÉà.

©É{É©ÉÉÅoÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚlÉ AlÉ­÷lÉÖÅ «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à +ÉWðà ~ÉÊlÉ{ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ B©É­÷ ©ÉÉ`àò µÉlÉ ­÷ÉL«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ lÉà {ɾúÉàlÉÖÅ. NÉÉä­÷´É «ÉÉàÊNÉlÉÉ lÉ­÷£í +ÉWð{ÉÉ "Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ'{ÉÉ µÉlÉoÉÒ {É´ÉYð´É{É ¶É°÷ Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÒ +ÉHíºÉÇ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà ¾úlÉÒ. §ÉÚlÉHíɳ{Éà +àHí LÉ­÷É¥É NÉÉä­÷´É ©ÉÉ`àò HíÉʱÉHíÉ˻ɾú »´É~{ÉÖÅ »É©ÉYð §ÉÚ±ÉÒ Wð´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÒ +{Éà «ÉÉà Ê NÉlÉÉ{ÉÉà ]ñNÉeô É à ¾úlÉÒ +{Éà +É ©ÉÉ`àò «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à £íÉ«ÉqöÉHíÉ­÷Hí {ÉÒ´Éeô¬Éà Hàí©É Hàí ¥ÉyÉÒ lÉä«ÉÉ­÷Ò+Éà Hí­÷Ò ­÷ÉLÉÒ. HíÉʱÉHíÉ˻ɾúoÉÒ HÅí`òɳà±ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ lÉà Êqö´É»Éà HíÉʱÉHíÉ˻ɾú ¾ú´Éà yÉÒ­à÷ yÉÒ­à÷ NÉöÉä­÷´É ¶É©ÉÉÇ lÉ­÷£í PÉà­÷ ©ÉÉàeôÉà +É´«ÉÉà +ÉHíºÉÉÇ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ¥ÉÅ{Éà lÉà »ÉÉÅWð ~Éeô´ÉÉ{ÉÒ ­÷ɾú ´ÉSSÉà ¡Éà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà ¶ÉÉ­÷ÒÊ­÷Hí »ÉÅ¥ÉÅyÉ ~ÉiÉ ´ÉyÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ XàlÉÒ ¾úlÉÒ lÉà »ÉÉÅWðà SÉÉÅqö{ÉÒ +É +´Éä y É »ÉÅ ¥ ÉÅ y É{ÉÒ XiÉ ¾úÉWð­÷Ò©ÉÉÅ ~ÉÊlÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇqö ±É> HíÉʱÉHíÉ˻ɾú { Éà {ɾú É à l ÉÒ +{Éà lÉà{ÉÖÅ µÉlÉ LÉÉà±É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÒ ¾úlÉÒ. «ÉÉàÊNÉlÉÉ +{Éà NÉÉä­÷´É +É ´ÉÉlÉ{ÉÉà +ÉWðà Hàí©Éà «É Hí­÷Ò{Éà ~ÉiÉ Êqö´É»É L«ÉÉ±É ~ÉiÉ ­÷ÉLÉlÉÉ ¾úlÉÉ Hàí HíÉà> {ɾúÉàlÉÉà ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÉà «ÉÉàÊNÉlÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ XiÉ »ÉÉÅ W ð{ÉÒ lÉä « ÉÉ­÷Ò Hí­÷Ò HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{Éà oÉÉ«É. HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÒ ­÷ɾú Xà ´ ÉÉ ©É{Éà ±É£í­÷É{ÉÒ XiÉ oÉ> ±ÉÉNÉÒ. ( WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 14 ) lÉà'Êqö lÉÉ­÷Éà Uï±à ±ÉÉà Êqö´É»É HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{Éà «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉ +É ¥Éqö±ÉÉlÉÉ ´ÉlÉÇ{ÉoÉÒ +à`ò±ÉÖÅ lÉÉà oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà HíÉà>Hí »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Wð°÷­÷ ¾ú¶Éà ~ÉiÉ lÉà XiÉÒ {ɾúÉàlÉÉà ¶ÉG«ÉÉà. V«ÉÉ­à÷ ¥ÉÅ{Éà ´ÉSSÉà ]ñNÉeôÉà oÉÉ«É l«ÉÉ­à÷ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà +SÉÚHí »ÉŧɳɴÉlÉÉà Hàí "©É{Éà Lɥɭ÷ Uïà {Éà lÉÉ­à÷ HíÉà> ±É£í°Å÷ Uïà. WðàqöÒ ©É{Éà lÉÉ­÷É ±É£í­÷É{ÉÒ XiÉ oÉ> lÉà'Êqö lÉÉ­÷Éà Uïà±±ÉÉà Êqö´É»É ¾ú¶Éà.' HíÉʱÉHíÉ˻ɾú{ÉÖÅ +É HíoÉ{É «ÉÉàÊNÉlÉÉ ©ÉÉ`àò §É«ÉÉ{ÉHí ¾úlÉÖÅ. ~ÉÊlÉ-~Él{ÉÒ{ÉÉ


8)

( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

­à÷±É´Éà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà AHàí±ÉÉà ~ÉÉà­÷¥ÉÅqö­÷ - ¶ÉÉÅlÉÉ JíÉÅSÉÒ

`Äàò>{É ¾úÉ´É­÷É »ÉÖyÉÒ X«É Uïà. wöÉ­÷HíÉ-lÉÖlÉÒHíÉà­÷Ò{É `Äàò>{É qö­÷ ¶ÉÖJí´ÉÉ­à÷ »É´ÉÉ­à÷ ©ÉröÉ»É lÉ­÷£í X«É Uïà. A~É­÷{ÉÒ `Äàò>{ÉÉà{ÉÉ »`òÉà~ÉàWð »ÉÖ­à ÷{rö{ ÉNÉ­÷ ÊWð±±ÉÉ{ÉÖÅ ©Éà> {É »Éà{`ò­ ¾úÉà´ÉÉ UïlÉÉÅ »`òÉà~ÉàWð {ÉoÉÒ. »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ ¥ÉÒXà +Éà´É­÷ʦÉWð

©É¾Öú´ÉÉ-»ÉÖ­÷lÉ Ê´ÉHí±ÉÒ Uïà lÉà `Äàò>{É{Éà qö­÷­÷ÉàWð qöÉeà ôÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°÷­÷ Uïà. Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷ »`àò¶É{Éà ~ÉÚ­÷lÉÒ »ÉNÉ´Éeô {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ lÉà Hí­÷É´É´ÉÉ{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà . Ê´É­÷©ÉNÉÉ©É »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷{ÉÖÅ eô¥É±É ±ÉÉ>{É{ÉÖÅ HíÉ©É 12 ´É­÷»ÉoÉÒ SÉɱÉà Uï à . Wðà yÉÒ©ÉÒNÉlÉÒ+à SÉɱÉà Uïà lÉà HíÉ©É

¥É{Éà Uïà. lÉà©ÉÉÅ »`àò¶É{É{ÉÒ ¥É¾úÉ­÷{ÉÒ ¥ÉÅ{Éà »ÉÉ>eôoÉÒ ±ÉÉàHíÉà SÉɱÉÒ{Éà Wð> ¶ÉHàí lÉà ­÷ÒlÉà Hí­÷´ÉÉà Xà>+à. WðàoÉÒ »`àò¶É{É©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ ´ÉNÉ­÷ ¥ÉÅ{Éà »ÉÉ>eô ±ÉÉàHíÉà Wð> +É´ÉÒ ¶ÉHàí +{Éà ~±Éà`ò £íÉà ©ÉÇ Ê`òHíÒ`ò{ ÉÒ Wð°÷­÷ {ɾúÒ. WÅðHí¶É{É ~ÉÉUï³ »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú {ÉNÉ­÷{ÉÉ +{ÉàHí £í±Éà`ò ¥É{Éà Uïà. +É Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÉà Ê´ÉHíÉ»É oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Uï.à Wðoà ÉÒ +É ­÷ÒlÉ{ÉÉà £Ýí`ò +Éà´É­÷ ʦÉWð ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà Wð°÷­÷Ò Uï.à

]ñeô~ÉoÉÒ ~ÉÖ°÷ Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà. A~É­÷{ÉÉ ¡É·{ÉÉà +Å N Éà »ÉÉÅ » Éqö »ÉÉà©ÉɧÉÉ> ~É`àò±É, ­÷ÉV«É »É§ÉÉ{ÉÉ »É§«É ¶ÉÅHí­÷§ÉÉ> ´ÉàNÉeô lÉoÉÉ yÉÉ­÷ɻɧ«É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É qöÉà¶ÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉ »É­÷HíÉ­÷ wöÉ­÷É ­÷WÚð+ÉlÉ Hí­÷Ò ­à÷±É´Éà ¥ÉWðà`ò©ÉÉÅ ­÷WÚð+ÉlÉ Hí­÷Ò ­à÷±É´Éà ¥ÉWðà`ò©ÉÉÅ ­÷WÖð Hí­÷Ò ¡É·{ÉÉà AHàí±É´ÉÉ Xà>+à. ¡É£Ùí±±É§ÉÉ> ¶Éɾú »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

yÉÉÌ©ÉHí »oɳÉà{Éà ¾ú­÷´ÉÉ-£í­÷´ÉÉ eàô´É±É~É Hí­÷Éà

»ÉÖ­÷à{rö{ÉNÉ­÷ +{Éà ´Éhõ´ÉÉiÉ©ÉÉÅ ¾ú­÷´ÉÉ £í­÷´ÉÉ{ÉÉ »oɳÉà{ÉÉà +§ÉÉ´É Uï.à lÉàoÉÒ +É ¶É¾àú­÷É{à ÉÉ yÉÉÌ©ÉHí »oɳÉà A~É­÷ ©ÉÉà`òÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHíÉà WðlÉÉ ¾úÉà«É Uïà lÉà{ÉÒ +É©ÉÉ{«ÉÉ +{Éà ©É«ÉÉÇqöÉ X³´ÉÒ{Éà +É »oɳÉà{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É »ÉNÉ´ÉeôlÉÉ+Éà ´ÉyÉÉ­÷´ÉÒ Xà>+à. lÉà{Éà ¾ú­÷´ÉÉ £í­÷´ÉÉ{ÉÉ »oɳ lÉ­÷ÒHàí ¶É¾àú­÷ »ÉnÉÉ ©ÉÅeô³ +ÅlÉNÉÇlÉ eàô´É±É~É Hí­÷´ÉÉ Xà>+à. Wðà©ÉÉÅ ©Éà±ÉeôÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqö­÷ NÉiÉ~ÉÊlÉ £íÉ`ò»É­÷ ©ÉÅÊqö­÷, HíÉ{Éà`òÒ ¾ú{ÉÖ©ÉÉ{É ©ÉÅÊqö­÷, +KÉ­÷ ~ÉÖ°÷ºÉÉànÉ©É ©ÉÅÊqö­÷, NÉÉ«ÉmÉÒ ©ÉÅÊqö­÷, ¶ÉÎGlÉ~ÉÒcó Hí±«ÉÉiÉ{ÉNÉ­÷, ©ÉÚ³Ò »´ÉÉÊ©É{ÉÉ­÷É«ÉiÉ{ÉÖÅ Wð´Éɾú­÷ SÉÉàHí{ÉÖÅ ©ÉÅÊqö­÷, ©ÉÉ> ©ÉÅÊqö­÷, ­÷ÉiÉHíqàö´ÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqö­÷, yÉÉà³ÒyÉX eàô©É{ÉÖÅ ¶ÉÅHí­÷ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÅÊqö­÷, qÚöyÉ­à÷Wð ´Éeô´ÉÉ³É ©ÉÅÊqö­÷, ©É¾úÉ´ÉÒ­÷ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ ~ÉNɱÉÉÅ, ´ÉÉPÉà¹É­÷Ò ©ÉÅÊqö­÷, AÊ©É«ÉÉ©ÉÉlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqö­÷, (80 ~ÉÚ`ò ­÷Éàeô) ¾úÉ`òHàí¹É­÷ ©ÉÅÊqö­÷, Wðà´ÉÉ yÉÉÌ©ÉHí »oɳÉà{Éà ¡É´ÉÉ»É{É Ê´É§ÉÉNÉà Hàí ´Éhõ´ÉÉiÉ-»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ +à©É ¥ÉÅ{Éà ~ÉÉʱÉHíÉ+à ¾ú­÷´ÉÉ £í­÷´ÉÉ{ÉÉ »oɳ lÉ­÷ÒHàí eàô´É±É~É Hí­÷Ò »ÉÖLÉ »ÉNÉ´ÉeôÉà ´ÉyÉÉ­÷´ÉÒ Xà>+à. »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ Ê{ÉyÉà¶É§ÉÉ> ¶Éɾú

´É¾úÒ WðlÉÉ ~ÉÉiÉÒ{Éà ­÷ÉàHí´ÉÉ SÉàHíeàô©É ¥É{ÉÉ´ÉÉà {É©ÉÇqöÉ ¦ÉÉ{SÉ Hàí{ÉɱÉ, ]ñÓ]Öñ´ÉÉeôÉ ¶ÉÉLÉÉ {ɾàú­÷

©ÉÉʳ«ÉÉ ¶ÉÉLÉÉ {ɾàú­÷, HíSUï ¶ÉÉLÉÉ {ɾàú­÷{ÉÒ ¡É¶ÉÉLÉÉ+Éà{ÉÖÅ ´ÉyÉÉ­÷É{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ´ÉÉàH³É+Éà©ÉÉÅ lÉoÉÉ {ÉqöÒ+Éà©ÉÉÅ UïÉàeôÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. ´ÉyÉÉ­÷É{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ´ÉÉàHí³É+Éà ´ÉÉ`àò ´É¾úÒ{Éà Hàí °÷~ÉàiÉ - »É­÷»´ÉlÉÒ ¥É{ÉÉ»É {ÉqöÒ+Éà lÉà©ÉWð §É­÷ÉeôÒ«ÉÉà ´ÉÉàHí³Éà, zÉÖ©Écó ´ÉÉàHí³Éà, ¥ÉXiÉÉ ´ÉÉàHí³Éà, ~ÉÉ`òeôÒ ´ÉÉààHí³Éà, ʴɱÉɻɭ÷ ´ÉÉàHí³Éà, ´ÉÒeôÒ ´ÉÉàHí³Éà, LÉÉ­÷´ÉÉ ´ÉÉàHí³Éà ´ÉNÉà­à÷©ÉÉÅ ´É¾úÒ{Éà ­÷iÉ{ÉÉ ©ÉÖLÉ ¡Éqàö¶É©ÉÉÅ £àí±ÉÉ> WðlÉÉ ­÷iÉ Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÉ +NÉ­÷Éà +{Éà ©ÉÒcóÉ Al~ÉÉqö{É{ÉÉ +NÉ­÷{ÉÉ

~ÉÉ`òÉ+Éà©ÉÉÅ WðlÉÉÅ `ÄòHíÉà{Éà Wð´ÉÉ +É´É´ÉÉ{ÉÉ ­÷»lÉÉ+Éà ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uïà. +ÉoÉÒ ©ÉÒcÖÅó LÉáSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà NÉÅX+Éà »ÉÖyÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉ­à÷ ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ ~Éeàô Uïà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà {É©ÉÇqöÉ «ÉÉàWð{ÉÉ SÉÉ­÷ +{Éà ~ÉÉÅSÉ {Éťɭ÷ lÉoÉÉ eôÒ. +É­÷. eôÒ. +à. »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, ~ÉÉ`òiÉ lÉà©ÉWð Ë»ÉSÉÉ> ÊeôÊ´É]ñ{ÉÉà ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ, »`àò`ò, Wð³»ÉÅ~ÉÊnÉ, Ê{ÉNÉ©É ´ÉNÉà­à÷ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉàoÉÒ ´ÉÉàHí³É, {ÉqöÒ+Éà A~É­÷ +©ÉÖHí ¥É¥¥Éà ÊHí.©ÉÒ.{ÉÉ +ÅlÉ­à÷ ´ÉÉà`ò­÷ ¶Éàeô, HíÉè]ñ´Éà, Uï±ÉlÉÒ+Éà, SÉàHíeàô©É, SÉàHí´ÉÉà±»É ´ÉNÉà­à÷ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«É lÉÉà ´É¾úÒ WðlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ »ÉÅOɾúÒ ¶ÉHíÉ«É. ~ÉÉ`òeôÒ +àSÉ. Wðà. ­÷¥ÉÉ­÷Ò

WðWðÇ±É Ê­÷lÉ `òÉHÅ íÒ ­÷Ò~ÉàË­÷NÉ Hí­÷Éà ­÷»lÉÉ ~É­÷ Ê¥ÉαeôÅNÉ ©É`òÒÊ­÷«É±»ÉoÉÒ ¾úɱÉÉHíÒ

LÉlÉ­÷ ¶É¾àú­÷{Éà ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ `òÉÅHíÒ{ÉÖÅ ­÷Ò~ÉàË­÷NÉ +{Éà »É£íÉ> ~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ°÷ ´ÉÉeôlÉÒ +àHí ©ÉÉmÉ HíÉ©ÉNÉÒ­÷Ò ¾úÉoÉ yÉ­÷´ÉÉ{ÉÒ `ò É Å H íÒ Uï à . +É `ò É Å H íÒ Uï à ± ±ÉÉ Wð°÷­÷ Uïà. Hàí`ò±ÉÉHí »É©É«ÉoÉÒ »ÉÉ´É WðWðÇÊ­÷lÉ «ÉÉHÖí¥É§ÉÉ> +àSÉ. ~É­÷©ÉÉ­÷ ±ÉLÉlÉ­÷

~ÉmÉ ±ÉàLÉHíÉà

"WðlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí' {ÉÉ ~ÉÉ{Éà £íÊ­÷«ÉÉqö +oÉ´ÉÉ ©ÉÅlÉ´«É ©ÉÉà H í±É{ÉÉ­à ÷ lÉà © É{ÉÉ {ÉÉ©É A~É­÷ÉÅlÉ »É­÷{ÉÉ©ÉÖÅ +É~É´ÉÖÅ Wð°÷­÷Ò Uïà. "+àHí {ÉÉNÉÊ­÷Hí' UïÉ~É´ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà ~ÉiÉ »É­÷{ÉÉ©ÉÖÅ ©ÉÉàHí±É´ÉÖÅ Wð°÷­÷Ò Uïà. ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³Ò ­÷¾úÒ Uïà. +É A~Éí­÷ÉÅlÉ ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ ±ÉÉàHíÉà{Éà ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ°Å÷ ~ÉÉeôlÉÒ `òÉÅHíÒ{ÉÒ »É£íÉ> PÉiÉÉ »É©É«ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ ~ÉÉ©ÉÒ {ÉoÉÒ. +É A~É­÷ÉÅl É »É­÷HíÉ­÷Ò qö´ÉÉLÉÉ{ÉÖÅ {É´ÉÒ +ÉÅNÉiÉ´ÉÉeôÒ{ÉÖÅ ©ÉHíÉ{É ~ÉiÉ WðWðÇÊ­÷lÉ Uïà. »Él´É­à÷

zÉÉÅNÉzÉÉ©ÉÉÅ ­÷»lÉÉ ~É­÷ qö¥ÉÉiÉÉà qÚö­÷ Hí­÷Éà

zÉÉÅNÉzÉÉ ¶É¾àú­÷©ÉÉÅ ©ÉÖL «É ¥ÉX­÷É©à ÉÉÅ lÉà©ÉWð X¾àú­÷ ­÷»lÉÉ A~É­÷ qö¥ÉÉiÉ Hí­÷´ÉÉ´ÉɳÉ+Éà+à ©ÉÉ]ñÉ ©ÉÚHíÒ Uï.à lÉà©ÉWð »É­÷HíÉ­÷Ò Wð©ÉÒ{ÉÉà A~É­÷ qö¥ÉÉiÉ Hí­÷Ò {ÉÉÅL«ÉÉ Uï.à »É­÷HíÉ­÷Ò Wð©ÉÒ{ÉÉà XiÉà ¥ÉÉ~É qöÉqöÉ{ÉÒ ¾úÉ«à É lÉà´ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É qö¥ÉÉiÉ Hí­÷´ÉÉ´ÉÉ³É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uï.à ­÷»lÉÉ A~É­÷ ~ÉÉHíÒ qÖöHíÉ{ÉÉà Hí­÷Ò ­÷»lÉÉ »ÉÉÅHíeÉô Hí­÷Ò {ÉÉÅL«ÉÉ Uï.à UïlÉÉÅ lÉÅmÉ wöÉ­÷É HíÉ>à ~ÉNɱÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ. +{ÉàHí ´ÉLÉlÉ ­÷WðÚ+ÉlÉ Hí­÷´ÉÉ UïlÉÉÅ HíÉ>à »ÉÉŧɳ´ÉÉ´ÉÉ³É {ÉoÉÒ. Hàí HíÉ>à ~ÉNɱÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ¾úɱÉ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ HíÉ>à ~ÉiÉ HíSÉà­÷Ò©ÉÉÅ Hàí {ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ Wð´à ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉX{ÉÖÅ HíÉ>à »ÉÉŧɳlÉÖÅ {ÉoÉÒ. B©É­÷§ÉÉ> ¾Ö ú »Éà { ɧÉÉ> £íHíÒ­÷ ÊHílÉÔ +à©É. ±ÉÖ¾úÉ­÷ eôÒ. +à©É. »ÉÉà±ÉÅHíÒ ´ÉNÉà­à÷

»ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷ ¶É¾àú­÷©ÉÉÅ ©ÉÖL«É

¥ÉX­÷Éà +{Éà NɱÉÒ©ÉÉÅ {É´ÉÉ ©ÉHíÉ{ÉÉà - {É´ÉÉ HíÉà©~ɱÉàG»É +{Éà qÖöHíÉ{ÉÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ­÷¾úÒ Uïà. Ê¥ÉϱeôNÉ X¾àú­÷ ©ÉÉNÉÉâ ~É­÷ @`ò,

­à÷lÉÒ, Hí~ÉSÉÒ, ±ÉÉàLÉÅeô{ÉÉ »Éʳ«ÉÉ, ʻɩÉà{`ò{ÉÉ +ÉeàôyÉeô LÉeôHí±ÉÉ oÉlÉÉ ¾úÉ´à ÉÉoÉÒ ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÉ ­÷ɾúqöÉ­÷Ò+Éà{Éà lÉoÉÉ ´Éɾú{É SÉɱÉHíÉà{Éà `ÄòÉÊ£íHí{Éà §ÉÉ­à ÷ ¾úɱÉÉHíÒ ~Éeà ô Uïà .

"»É©É«É'©ÉÉÅ £íÊ­÷«ÉÉqö "»É©É«É'©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö +{Éà ©ÉÚ] Å ñ´ÉiÉ Wðà lÉà LÉÉlÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÒ ¾úÉ«à É lÉà LÉÉlÉÉ{ÉÉ ´É¾úÒ´É`òÒ +ÊyÉöHíÉ­÷Ò{Éà ©ÉÉàHí±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. Wðà{ÉÉ Wð´ÉÉ¥É ~ÉiÉ ©É³à Uïà. ´ÉÒWð³Ò, +à»É. `òÒ., ~ÉÉiÉÒ, ­÷»lÉÉ, ´É¾úÒ´É`ò, NÉÖeÅ ôÉNÉÒ­÷Ò, ¶ÉÉàºÉiÉ, §ÉiÉlÉ­÷, ¨Éº`òÉSÉÉ­÷, Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ HíÉ>à ~ÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ {ÉeôlÉÒ ¾úÉ«à É lÉà ±ÉLÉÒ ©ÉÉàHí±É´ÉÖ.Å -lÉÅmÉÒ, "»É©É«É' HíÉ«ÉÉÇ±É«É & HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ & »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, £íÉà{É {ÉÅ. 225324

qàö¶+ÉÉ{ÉÒ +yÉÉàNÉÊlÉ{ÉÖÅ HíÉ­÷iÉ NÉÉä¾úl«ÉÉ Wðà »É´ÉÇmÉ qàö¶É{ÉÒ +yÉÉàNÉÊlÉ oÉ> ­÷¾úÒ Uï à. +ÉÌoÉHí, ¶ÉäKÉÊiÉHí, +ÉävÉàÊNÉH, ­÷ÉWðHíÒ«É +{Éà »ÉÉ©ÉÉÊWðHí KÉàmÉ©ÉÉÅ qàö¶É{ÉÒ LÉÚ¥É Wð ©ÉÉcóÒ qö¶ÉÉ ¥ÉàcóÒ Uïà. ¥ÉyÉÉ +É »É©É»«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ¨Éº`òÉSÉÉ­ Hí¾úà Uï.à ~É­Å÷lÉÖ +É »É©É»«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ LÉ­à÷LÉ­÷ NÉÉä¾úl«ÉÉ Uï.à NÉÉä¾úl«ÉÉ lÉ­£í qÖö±ÉÇKÉ ­÷ÉLÉÒ{Éà

Ê´ÉHíÉ»É Ê´ÉHíÉ»É{ÉÒ ¥ÉÚ©ÉÉà ~ÉÉeôò´ÉÒ lÉà PÉÉà­÷ +[ÉÉ{É Uïà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{Éà +à´ÉÉà Ê´ÉHíÉ»É ¶ÉÖÅ HíÉ©É{ÉÉà Wð©à ÉÉÅ HíÉJá íÒ`ò{ÉÒ §É´«É <©ÉÉ­÷lÉÉà, ©ÉÉà`òÉ ­÷Éeà ô +{Éà ´Éɾú{ÉÉà, HíÉ­÷LÉÉ{ÉÉ+Éà{ÉÒ NÉÅqöHíÒ Wð ¾úÉà«É +{Éà ÊJíHàí`ò{ÉÉ lÉ©ÉɶÉÉ ~ÉÉUï³ +àHí ©ÉÉà`òÉà ~ÉSÉÉ»É Hí­÷Éeà ô ±ÉÉàHíÉ{à ÉÉà

»É©ÉÚ¾ú Êqö´ÉÉ{ÉÉà oÉ> »ÉlÉlÉà `òÒ.´ÉÒ. »ÉÉ©Éà SÉÒ`òHíÉ> X«É ? NÉÉä¾úl«ÉÉ ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É lÉà ¶ÉÖÅ oÉÉ«É lÉà ¡Él«ÉKÉ +{ÉÖ§É´É Hí­÷Ò {Éà Xà> ±ÉÉà lÉÉà »ÉÉ°Å ÷ ... Ê´ÉHíÉ»É{ÉÉ {ÉÉ­÷É ±ÉNÉÉ´É{ÉÉ­÷É+Éà Ê´ÉSÉÉ­÷Éà. yÉ©Éâ{röÊNÉ­÷ÒYð NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ zÉÉÅNÉzÉÉ

{ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ{ÉÉ »ÉnÉÉyÉÒ¶ÉÉà +ÊyÉöHíÉ­÷Ò+Éà ©ÉÉNÉÉâ ~É­÷oÉÒ +{ÉàHí ´ÉLÉlÉ ~É»ÉÉ­÷ oÉlÉÉ ¾úÉà´ÉÉ UïlÉÉÅ HíÉà> Wð ~ÉNɱÉÉÅ §É­÷ÉlÉÉ {ÉoÉÒ.

WðlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí... +É HíÉà±É©É©ÉÉÅ ¡ÉNÉ`ò oÉlÉÉÅ ~ÉmÉÉà ±ÉÉàHíÉà{ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö qÚö­÷ oÉÉ«É lÉà ¾àúlÉÖoÉÒ ¡ÉNÉ`ò Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à ~ÉmɱÉàLÉHí{ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ-¡ÉHíɶÉHí »É¾ú©ÉlÉ Uïà lÉà©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {Éʾú. -»ÉÅ~ÉÉqöHí

~ÉÉʱÉHíÉ+à lÉÉHíÒqàö X¾àú­÷ ©ÉÉNÉâ ~É­÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¥ÉϱeôNÉ ©É`òÒÊ­÷«É±»É{Éà ¾ú`òÉ´É´ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Hí­÷Ò ±ÉÉàHíÉ{à Éà ~ÉeôlÉÒ ©ÉÖ¶Hàí±ÉÒ qÚö­÷ Hí­÷´ÉÒ Xà>+à. ©ÉyÉÖö¥Éà{É ~ÉÒ. «ÉÉÊ[ÉHí »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷

«É©É­÷ÉWðà ´Éɾú{É ¥Éqö±«ÉÖÅ

©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÖÅ V«ÉÉ­à÷ ©ÉÞl«ÉÖ oÉÉ«É l«ÉÉ­à÷

«É©É­÷ÉX Yð´É±Éà´ÉÉ +É´Éà l«ÉÉ­à÷ HíÉyÅ Éà NÉqöÉ +{Éà +à©É{ÉÖÅ ´Éɾú{É ~ÉÉeôÉ »ÉÉoÉà +É´Éà Uïà +à´ÉÖÅ +É~ÉiÉà HíoÉÉ-´ÉÉlÉÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉŧɳÒ+à UïÒ+à. ~ÉiÉ +l«ÉÉ­à÷ ©ÉÉiÉ»É Êqö´É»Éà {Éà Êqö´É»Éà »ÉÖLÉÒ oÉlÉÉà X«É Uïà l«ÉÉ­à÷ »´ÉNÉDZÉÉàHí «É©É±ÉÉàHí ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅoÉÒ Hàí©É ¥ÉÉHíÉlÉ ­÷¾úÒ ¶ÉHàí ? +à ` ò±Éà Wð «É©É­÷ÉWð ©ÉÉà`ò­÷»ÉÉ>Hí±É, »HÚí`ò­÷, HíÉ­÷, ¥É»É Wð´à ÉÉ +ÉyÉÖÊ{ÉHí ´Éɾú{ÉÉà wöÉ­÷É XiÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà Yð´É ±Éà´ÉÉ +É´Éà Uïà +{Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà Yð´É +Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ X«É Uï.à +É´ÉÉà qö­÷­÷ÉWà ð{ÉÉà +àHí ¥É{ÉÉ´É ¥É{Éà Uï.à +Hí»©ÉÉlÉÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà §ÉÉ­÷lÉ©ÉÉÅ ¥É{Éà Uïà l«ÉÉ­à÷ Hí¾úà´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uïà Hàí «É©É­÷ÉWðà ´Éɾú{É ¥Éqö±«ÉÖÅ Uïà ? +±~Éà¶É +É­÷. ~É`àò±É »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

(9 »ÉqöÒ{ÉÉ ©É¾úÉ{ÉÉ«ÉHí +Ê©ÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É LÉÖ¶¥ÉÖ NÉÖWð­÷ÉlÉ HíÒ +àeô Ê£í±©É{ÉÉ ¶ÉÖË`òNÉ ©ÉÉ`àò ¥ÉÖyÉ´ÉÉ­à÷ ]ñÓ]Öñ´ÉÉeôÉ ­÷iÉ©ÉÉÅ HíÉ£í±ÉÉ »ÉÉoÉà +É´«ÉÉ l«ÉÉ­÷{ÉÒ lɻɴÉÒ­÷& lɻɴÉÒ­÷& Ê´É­à÷{É eôÉÅNÉ­à÷SÉÉ

+Ê©ÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É{ÉÉ ¾ú©É¶ÉHí±É Sɾàú­÷Éà yÉ­÷É´ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉNÉ­÷{ÉÉ Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±É Wðà©ÉiÉà LÉÉ­÷ÉPÉÉàeôÉ LÉÉlÉà ~ÉmÉHíÉ­÷ ¸ÉÒ +Å¥ÉÖ§ÉÉ> ~É`àò±É{ÉÉ PÉ­÷{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ ±ÉÒyÉÒ ¾úlÉÒ. lɻɴÉÒ­÷ & ~ÉsÉ ~É`àò±É

¥ÉÉHíÒ Hí­÷´Éà­÷É+Éà lÉÖ­÷lÉ §É­÷~ÉÉ> Hí­÷´ÉÉ +~ÉÒ±É

LÉÉ­÷ÉPÉÉàeôÉ LÉÉlÉà ¥ÉSSÉ{É{ÉÉ ¾ú©É¶ÉHí±É

{ÉNÉ­÷ ~ ÉÉʱÉHíÉ Ê´É»lÉÉ­÷ { ÉÉ lÉ©ÉÉ©É {ÉÉ NÉÊ­÷H íÉà Ê ©É±ÉH ílÉ yÉ ­÷É´É lÉÉ Hí­÷qöÉlÉÉ+Éà+à lÉà©É{ÉÉ Ê©É±ÉHílÉ ´Éà­÷É{ÉÒ lÉà © ÉWð +{«É Hí­÷ ´ Éà ­ ÷ É , ~ÉÉiÉÒHí­÷ , Wð©ÉÒ{É §ÉÉeôÉ , qÖ öH íÉ{ɧÉÉeôÉ ´ÉNÉà ­ à ÷{ÉÒ ­÷Hí©É {ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ HíSÉà­÷Ò LÉÉlÉà §É­÷Ò Wð´ÉÉ +à H í «ÉÉqöÒ©ÉÉÅ ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ Ê´É~ÉÒ{ɧÉÉ> `òÉàʳ«ÉÉ lÉoÉÉ HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò SÉà­÷©Éà{É ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiÉ˻ɾú ¥ÉÒ. ]ñɱÉÉ{ÉÒ «ÉÉqöÒ©ÉÉÅ WðiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uïà. ~ÉÉʱÉHíÉ wöÉ­÷É Ê©É±ÉHílÉÉà { Éà »ÉÒ±É, ¥ÉÉHíÒqöÉ­÷ É à { ÉÒ Ê©É±ÉHíl É-qÖ ö H íÉ {ÉÉà , ©ÉÉà ±É ~ÉÉ»Éà hõ Éà ±É ´ É N É É eô ´ É É lÉ oÉ É Wð ~l É Ò {É Ò HíÉ «ÉÇ´ ÉɾúÒ©ÉÉÅ o ÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ`à ò ¥ÉÉHíÒ Hí­÷´Éà ­ ÷É lÉÖ ­ ÷lÉ §É­÷~ÉÉ> Hí­÷Ò {ÉNÉ­÷ ~ÉÉʱÉHíÉ{ÉÉ Ê´ÉHíÉ»É{ÉÉ HíÉ©ÉÉà ©ÉÉÅ »É¾ú§ÉÉNÉÒ oÉ´ÉÉ WðiÉÉ´ÉÉ«ÉÖ Å Uïà .

Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±É{ÉÖÅ +ÉNÉ©É{É +àHí lÉ­÷£í ]ñɱÉÉ´ÉÉeô{ÉÉ ­÷iÉ¡Éqàö¶É©ÉÉÅ +Ê©ÉlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É{ÉÖÅ V«ÉÉ­à÷ +ÉNÉ©É{É oÉ«ÉÖÅ lÉà »É©É«Éà ~ÉÉ`òeÒô {ÉÉ LÉÉ­÷ÉPÉÉàeôÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ +Ê©ÉlÉɧÉ{ÉÉà ¾ú©Éí¶ÉHí±É Sɾà ú ­÷Éà yÉ­÷É´ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉNÉ­÷{ÉÉ Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±É{ÉÖÅ +ÉNÉ©É{É oÉ«ÉÖ.Å LÉÉ­÷ÉPÉÉàeÉô ©ÉÉÅ ~ÉmÉHíÉ­÷ +Å¥ÉÖ§ÉÉ> ~É`àò±É{ÉÉ PÉ­÷{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ ±É> Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±Éà ­÷ÉmÉà ©ÉÒcóÉ HíÉ©ÉqöÉ­÷Éà »ÉÉ©Éà eôÉ{»É HíÉ«ÉÇJí©É +É~ÉÒ{Éà ©ÉÉàeôÒ ­÷ÉlÉ »ÉÖyÉÒ ©ÉÒcóÉ HíÉ©ÉqöÉ­÷É{à Éà ©É{ÉÉà­÷ÅWð{É +É~«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å +qö±ÉÉà +qö±É Wð +Ê©ÉlÉÉ§É Wð´à ÉÉà eôÉ{»É Hí­÷lÉÉ Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±É A~É­÷ ©ÉÒcóÉ HíÉ©ÉqöÉ­÷É+ à à °÷Ê~É«ÉÉ ´É­÷»ÉÉ´«ÉÉ. ~É­Å÷lÉÖ

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É

+à lÉ©ÉÉ©É ~Éä»à ÉÉ Ê~É{ÉÉHíÒ{É NÉÉàʾú±Éà LÉÉ­÷ÉPÉÉàeÉô {ÉÉ ­÷É©Éqàö´É~ÉÒ­÷ ©ÉÅÊqö­÷{Éà »É¡Éà©É §Éà`ò +É~«ÉÉ. wöÉ­÷HíÉ LÉÉlÉà V«ÉÉ­à÷ Ê~É{ÉÉHíÒ{ɧÉÉ> +»É±É +Ê©ÉlÉɧÉ{Éà ©É²«ÉÉ l«ÉÉ­~ÉUïÒ ¥ÉÒNÉ¥ÉÒ{ÉÉ ¥±ÉÉàNÉ A~É­÷ WÚðÊ{É«É­÷ ¥ÉSSÉ{É lÉ­÷ÒHàí Ê´É·´É HíKÉÉ+à ¡ÉÊ»ÉÎyyÉ ©É³à±É Uï.à ~ÉiÉ ¾ú©É¶ÉHí±É ¥ÉSSÉ{É{ÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ Ê£í±©É "{ÉÉ©É Uïà ©ÉÉ°Å÷ NÉÅNÉÉ' `ÚòHÅ í©ÉÉÅ Ê­÷±ÉÒ]ñ oÉ> ­÷¾úÒ Uï.à

´ÉɳÅqö [ÉÉÊlÉ »É©ÉÚ¾ú ±ÉN{ÉÉàl»É´É

Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷-­÷lÉ{É~É­÷ ´ÉɳÅqö [ÉÉÊlÉ »É©ÉÉWð +É«ÉÉàÊWðlÉ [ÉÉÊlÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É »É©ÉÚ¾ú ±ÉN{ÉÉàl»É´É lÉÉ. 1 £àí¦ÉÖ+É­÷Ò ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à÷ ­÷ÉWðHíÉ`à ò ­÷Éeà ô ~É­÷ +É´Éà±É cóÉHíÉ­à ÷ »É©ÉÉWð UïÉmÉɱɫÉ, ~Éà`ÄòÉà±É ~ÉÅ~É »ÉÉ©Éà, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ (­÷lÉ{É~É­÷) LÉÉlÉà «ÉÉàX¶Éà. «ÉÉàX{ÉÉ­÷ +É »É©ÉÚ¾ú ±ÉN{ÉÉàl»É´É©ÉÉÅ +ÊNÉ«ÉÉ­÷ {É´É«ÉÖNɱÉÉà ±ÉN{ÉOÉÅÊoÉoÉÒ XàeÉô ¶Éà.

¶ÉÖ§É ±ÉN{É {ÉÉ©É & ¾àú©ÉÉÅNÉ Wð{©É lÉÉ. 28-1-2002 ©ÉÉlÉÉ & SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ¾úºÉÇqö§ÉÉ> XàºÉÒ NÉÉ©É & Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷

+Éʶɣí - ¶É¥É{É©É¥ÉÉ{ÉÖ ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ ­÷¾úÒ¶É ©ÉÖ»lÉÖ£íÉ Híɳ֧ÉÉ>{ÉÉ ~ÉÖmÉ ÊSÉ. +Éʶɣí{ÉÉ ±ÉN{É zÉÉÅ N ÉzÉÉ{ÉÉ ­÷¾úÒ¶É ¾ú¥ÉҥɧÉÉ> +à¾ú©Éqö§ÉÉ>{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. ¶É¥É{É©É¥ÉÉ{ÉÖ »ÉÉoÉà zÉÉÅNÉzÉÉ LÉÉlÉà lÉÉWðlà É­÷©ÉÉÅ «ÉÉàX> NÉ«ÉÉ.

» É Ö ­à÷{rö{ÉNÉ­÷-qÚöyÉ­à÷Wð

Ê´É]ñ{É `Äò»`ò +É«ÉÉàYðlÉ ~ÉÖ»lÉHí ©Éà³Éà

»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ÊWð±±ÉÉ{ÉÉ ´«ÉÉ~ÉÉ­÷ Ê´ÉHíÉ»É{Éà ´ÉyÉÖ ¡ÉÉàl»Éɾú{É ©É³à lÉà ©ÉÉ`àò ´«ÉÉ~ÉÉ­÷ ¡Éqö¶ÉÇ{É lÉoÉÉ ±ÉÉàHíÉà{Éà ~ÉÖ»lÉHíÉà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ{ÉÒ `àò´É ´ÉyÉÖ Hàí³´ÉÉ«É lÉà{ÉÉ ¶ÉÖ§É +ɶɫÉoÉÒ Ê´É]ñ{ÉàKÉ-2014 lÉà©ÉWð ~ÉÖ»lÉHí ©Éà³É{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É "Ê´É]ñ{É `Äò»`ò' wöÉ­÷É lÉÉ. 30 X{«ÉÖ+É­÷Ò oÉÒ 2 £àí¦ÉÖ+É­÷Ò »ÉÖyÉÒ ©Éà³É{ÉÉ ©ÉàqöÉ{É LÉÉlÉà Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà. Wðà{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É lÉÉ. 30 {Éà NÉÖ°÷´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà ~ÉÉÅSÉ Hí±ÉÉHàí Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. «ÉÉàX«Éà±É +É ~ÉÖ»lÉHí ©Éà³É©ÉÉÅ »É¾úX{ÉÅqö °÷ ­ ÷ ± É eà ô ´É±É~É©Éà { `ò `Ä ò » `ò - §ÉÚ W ð{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉöoÉÒ ~ÉÖ»lÉHíÉà A~É­÷ 60 `òHíÉ Êeô»HíÉA{`ò +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uï.à +É ~ÉÖ»lÉHí ©Éà³É©ÉÉÅ ¥É¾àú{ÉÉà, Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà, ´Éà~ÉÉ­÷Ò, AvÉàNÉHíÉ­÷Éà lÉoÉÉ »ÉÉʾúl«É ­÷Ê»ÉHí »É¾Öú ©ÉÉ`àò{ÉÉ +{ÉàHí ¡ÉHíÉ­÷{ÉÉ ~ÉÖ»lÉHíÉà ©É³à Uï.à

»ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú {ÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ÉÚi«ÉÊlÉÊoÉ »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ©Éʾú±ÉÉ »Éà´ÉÉ HÖÅíWð wöÉ­÷É ~ÉÚ. »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú{ÉÒ EìiÉ +qöÉ«ÉNÉÒ +oÉâ lÉÉ. 1-2-2014 {Éà ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à÷ »ÉÉÅWðà SÉÉ­÷ Hí±ÉÉHàí »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾú{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ÉÚi«ÉÊlÉÊoÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉLÉÅeô©ÉÉÅ ­÷ÉLÉà±É Uïà. lÉÉà +É ¸ÉuöÉÅWð汃 ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉä{Éà A~ÉλoÉlÉ ­÷¾àú´ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÖGlÉÉ¥Éà{É ~ÉÒ. eôNɱÉÒ - ¡É©ÉÖLɸÉÒ {ÉÊ´É{ɧÉÉ> ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷ wöÉ­÷É WðiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uïà.

»ÉÒ.+àSÉ. ¶Éɾú ©ÉämÉÒ Ê´ÉvÉ~ÉÒcó «ÉÉàX{ÉÉ­÷ {Éà¶É{É±É »ÉàÊ©É{ÉÉ­÷ ¸ÉÒ »ÉÒ.+à S É. ¶Éɾú ©Éä m ÉÒ Ê´ÉvÉ~ÉÒcó ©Éʾú±ÉÉ HíÉè ± Éà W ð +Éà £ í +àV«ÉÖHàí¶É{É-»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ LÉÉlÉà lÉÉ. 12 £àí¦ÉÖ+É­÷Ò 2014 {ÉÉ ­÷ÉàWð >ûÎ{eô«É{É HíÉAÎ{»É±É +Éà£í »ÉÉàÊ¶É«É±É »ÉÉ«É{»É +à{eô Ê­÷ » ÉSÉÇ - ©ÉÖ Å ¥ É> ¡ÉÉ«ÉÉà Ê WðlÉ {Éà ¶ É{É±É »ÉàÊ©É{ÉÉ­÷ "ÊJí«Éà`òÒÊ´É`òÒ +à{eô >{ÉÉà´Éà¶É{É >{É +àV«ÉÖHíà ¶É{É' Ê´ÉºÉ«É ~É­÷ «ÉÉàX¶Éà. +É »ÉàÊ©É{ÉÉ­÷{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É ¡É»ÉÅNÉà ʶÉKÉiÉ ©ÉÅmÉÒ eôÉè. ´É»ÉÖ¥Éà{É ÊmÉ´ÉàqöÒ, yÉÉ­÷ɻɧ«É¸ÉÒ

´ÉºÉÉÇ¥Éà{É qöÉà¶ÉÒ lÉoÉÉ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ lÉ­÷ÒHàí +ÉÅlÉ­÷­÷Éκ`Äò«É ʶÉKÉiÉHíÉ­÷ +{Éà «ÉÖ{Éà»HíÉ{à ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ Ê{É«ÉÉ©ÉHí eôÉè. ­÷Ê´É{rö§ÉÉ> qö´Éà LÉÉ»É A~ÉλoÉlÉ ­÷¾àú¶Éà. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅðNÉ `Äò»`òÒ +{Éà XiÉÒlÉÉ Hàí³´ÉiÉÒHíÉ­÷ ¸ÉÒ {ÉÉNÉYð§ÉÉ> qàö»ÉÉ>{ÉÒ +y«ÉKÉlÉÉ©ÉÉÅ «ÉÉàX{ÉÉ­÷ »É©ÉÉ~É{É »ÉmÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉÒ.«ÉÖ. ¶Éɾú «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÉ ¡ÉÉà. ´ÉÉ>»É SÉÉ{»Éà±É­÷ eôÉè. ´Éàqö´«ÉÉ»É Êwö´ÉàqöÒ A~ÉλoÉlÉ ­÷¾úÒ »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É Hí­÷¶Éà.

SÉÉà`òÒ±ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É´ÉÉ­÷ Wð "»`Öòeô{`ò +Éà£í yÉ «É­÷'{Éà `ÄòÉà£íÒ lÉà©ÉWð »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò +É~É´ÉÉ ©ÉÉ`àò{ÉÉà »É©ÉÉ­Å÷§É +ÉÊqöl«É Ê´ÉvÉ±É«É LÉÉlÉà lÉÉ. 24-1 {ÉÉ ­÷ÉàWð «ÉÉàX«Éà±É ¾úlÉÉà. »`Öòeô{`ò +Éà£í yÉ «É­÷©ÉÉÅ HÖí±É 102350 `ÄòÉà£íÒ{ÉÖÅ §ÉÉ­÷lÉÒ«É Yð´É{É Ê´É©ÉÉ Ê{ÉNÉ©É (LIC) {ÉÉ SÉà­÷©Éà{É ¸ÉÒ lÉ­÷£íoÉÒ +Éà±É >ûÎ{eô«ÉÉ ±Éà´É±Éà `ÄòÉà£íÒ lÉà©ÉWð »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò{ÉÖÅ Ê´ÉlÉ­÷iÉ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ. SÉÉà`òÒ±ÉÉ{ÉÒ +ÉÊqöl«É Ê´ÉvɱɫɩÉÉÅ yÉÉà­÷iÉ 1 oÉÒ 10 ©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É Hí­÷lÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà `ÄòÉà£íÒ lÉà©ÉWð »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò SÉÉà`òÒ±ÉÉ §ÉÉ­÷lÉÒ«É Yð´É{É Ê´É©ÉÉ Ê{ÉNÉ©É{ÉÉ ¦ÉÉÅSÉ ©Éà{ÉàWð­¸ÉÒ ~ÉÒ. +à. ~É­÷©ÉÉ­÷, SÉÉà`òÒ±ÉÉ ´Éà~ÉÉ­÷Ò +à»ÉÉàʻɫÉà{É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ­÷iÉYðlÉ˻ɾú SÉÉä¾ú ÉiÉ lÉà©ÉWð ¶É¾àú­÷{ÉÉ ´Éà~ÉÉ­÷Ò +OÉiÉÒ Ê©ÉmÉÉà lÉoÉÉ ¶É¾àú­÷{ÉÉ {ÉÉ LIC +àWð{`ò SÉàlÉ{ɧÉÉ> A~ÉÉy«ÉÉ«É{ÉÉ ¾ú»lÉà +É~ÉÒ »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hí­à÷±É ¾úlÉÉ.

­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷{ÉÉ qö©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É ­÷ÉiÉ~ÉÖ­÷ »oÉÉ{ÉHí´ÉÉ»ÉÒ Wðä { É 65 ´É­÷»É{ÉÉ qö © É«ÉÅ l ÉÒ¥Éà {É ¡É´ÉÒiÉSÉÅ r ö ¶Éɾú{ÉÖÅ lÉÉ. 27-1 {ÉÉ ­÷ÉWà ð qÖö&LÉqö +´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É Uïà. »ÉqÃöNÉlÉ{ÉÉ +´É»ÉÉ{ÉoÉÒ ¥É¾úÉà ³ É ~ÉÊ­÷´ÉÉ­÷{Éà ʴɱÉÉ~É©ÉÉÅ UïÉàeôÒ NÉ«ÉÉ Uïà.


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

`ÄòÉ´Éà±»É ±É´ÉHÖí©ÉÉ­÷ `ÄòÉ´Éà±»É +É«ÉÉàYðlÉ ¡É. Êqö. 40, A. lÉÉ. 25-2-14 Ê`ò. 25000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà. »±ÉÒ~É­÷ HíÉSà É, AnÉ­÷~ÉÚ´ÉÇ, qöÊKÉiɧÉÉ­÷lÉ, {Éà~Éɳ 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ­÷É©Éà¹É­÷, WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, AWð{ä É, $HíÉ­à÷¹É­÷, +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ ¥É{ÉÉ­÷»É, NÉ«ÉÉYð, ©ÉröÉ»É, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, ¥ÉàN±ÉÉà­÷, ©Éä»ÉÖ­÷, ʶɭ÷eÒô , {ÉÉÊ»ÉHí. §ÉÒLÉɱÉÉ±É +à»É. ¡ÉX~ÉÊlÉ ©ÉÉà. 98258 20125 ±É´ÉHÖí©ÉÉ­÷& 98798 99488 ]ñ±ÉHí `ÄòÉ´Éà±»É A/C >ûÎ{eôHíÉ §ÉÉeàô ©É³¶Éà. +É­÷É©ÉqöÉ«ÉHí ±ÉHí]ñ­÷Ò HíÉ­ ±ÉHí]ñ­Ö ÷Ò«É»É `Ãò´Éà­÷É lÉoÉÉ Hí´ÉÉà±ÉÒ»É÷ §ÉÉeàô ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ©É³Éà & ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ< (±ÉLÉlÉ­÷´ÉɳÉ) eôÒ»`ÄòÒHí`ò ±ÉÉ<¦Éà­÷Ò »ÉÉ©Éà, ±ÉÉlÉÒ ~±ÉÉà`ò ¶Éà­÷Ò {ÉÅ-1, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ R. 235357 ©ÉÉà.{ÉÅ. 98241-3~É797 ~ÉÉoÉÇ `ÄòÉ´Éà±»É `ÄòÉ´Éà­÷É (A/c) lÉÖ£íÉ{É, <Î{eôHíÉ <HíÉà ´ÉNÉà­à÷ NÉÉeôÒ ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà §ÉÉeàoô ÉÒ ©É³¶Éà. ©É³Éà&A­à÷¶É qö´Éà, ~ÉÉoÉÇ eàô­÷Ò ~ÉɱÉÇ­÷ £Ùí±É SÉÉàHí, yÉÉà³Ò~ÉÉà³, ´Éhõ´ÉÉiÉ. ©ÉÉà. : 97142 44400 ©ÉÉà. : 97149 44400 +àHílÉÉ `ÄòÉ´Éà±»É +É«ÉÉàYðlÉ »±ÉÒ~É­÷ HíÉàSÉ ±ÉHí]ñ­÷Ò ¥É»É ¡É.Êqö.35, A. lÉÉ. 27-2-14 °÷. 22000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà AnÉ­÷-~ÉÚ´ÉÇ-qöÊKÉiÉ §ÉÉ­÷lÉ »ÉÉoÉà WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, ­÷É©Éà¹É­÷, 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ¡É«ÉÉNÉ­÷ÉWð +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ, NÉ«ÉÉYð, NÉÅNÉÉ»ÉÉNÉ­÷, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, ʶɭ÷eôÒ, {ÉÉÊ»ÉHí, §É­÷lɧÉÉ> ­÷É´É±É ©ÉÉà. 99780 91771 NÉÉ«ÉmÉÒ `Öò»ÉÇ +à{eô `ÄòÉ´Éà±»É ¡É. Êqö. 40, A. lÉÉ. 25-2-14 Ê`ò. 24000, ­÷¾ú´à ÉÉ Wð©É´ÉÉ »ÉÉoÉà. »±ÉÒ~É­÷ HíÉSà É, AnÉ­÷~ÉÚ´ÉÇ, qöÊKÉiɧÉÉ­÷lÉ, {Éà~Éɳ 10 V«ÉÉàÊlɱÉÓNÉ, ­÷É©Éà¹É­÷, WðNÉ}ÉÉoÉ~ÉÖ­÷Ò, Hí{«ÉÉHÖí©ÉÉ­÷Ò, AWð{ä É, $HíÉ­à÷¹É­÷, +«ÉÉày«ÉÉ, Uï~Éä«ÉÉ, HíɶÉÒ ¥É{ÉÉ­÷»É, NÉ«ÉÉYð, ©ÉröÉ»É, ÊlÉ°÷~ÉÊlÉ ¥ÉɱÉÉYð, ¥ÉàN±ÉÉà­÷, ©Éä»ÉÖ­÷, ʶɭ÷eÒô , {ÉÉÊ»ÉHí. ©É{ÉÖ§ÉÉ> eôҶɴÉÉ³É ©ÉÉà. 99256 44101 Ê¶É´É `ÄòÉ´Éà±»É `ÄòÉ´Éà­÷É (A.C., {ÉÉà{É A.C.) >ûÎ{eôHíÉ V2 (A.C., {ÉÉà{É A.C.) »´ÉÒ¢`ò +É­÷É©ÉqöÉ«ÉHí ±ÉHí]ñ­÷Ò HíÉ­÷ ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà §ÉÉeàô ©É³¶Éà. ©ÉÖ}ÉɧÉÉ> XàºÉÒ ©ÉÉà. 98794 75677

( 11

`òSÉÖHíeôÒ X¾àú­÷ÉlÉ

Wðà©ÉÉÅ +àHí ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ 12 +KÉ­÷ +É´Éà, +àHí ±ÉÉ>{É{ÉÉ qö»É °÷Ê~É«ÉÉ `ò÷SÉÖHíeôÒ X¾àú­÷ÉlÉ ­÷ÉHà íeàôoÉÒ »´ÉÒHíÉ­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà.

»É©É«É HÉ«ÉÉDZɫÉ

HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ ~ÉÉà>{`ò HíÉàcóÉ­÷Ò ©ÉÉNÉÇ, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷, HÅíHíÉmà ÉÒ, ʥɱɥÉÖHí Ê´É. lÉ©ÉÉ©É yÉÅyÉÉqöÉ­÷Ò £íÉà{É 225324 `òÒ~É`òÉà~É HÅí{eôÒ¶É{É lÉtö{É ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´ÉoÉÒ ÷ Uï~ÉÉ´É´ÉÉ B.S.R. £íÌ{ÉSÉ­÷ qÖöHíÉ{É §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uïà »ÉàHí{eô ¾àú{eô HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ ©ÉÉ`àò ~ÉÉoÉÇ Ê¡É{`ò»ÉÇ, Ê»ÉÎ{eôôHàí`ò PÉ­÷, +ÉàÊ£í»É, ¶ÉÉà-°÷©É{ÉÉ +ÉàÊ£í»É{Éà +{ÉÖ°÷~É lÉoÉÉ +{«É HíÉà©~«ÉÖ`ò­÷ »ÉÌ´É»É ¥ÉáHí A~É­÷, Wð´Éɾú­÷ ­÷Éeà ,ô »ÉÖ.{ÉNÉ­÷, HíÉà>~ÉiÉ yÉÅyÉÉ{Éà ±ÉÉ«ÉHí £íÌ{ÉSÉ­÷ HíÉ©É ©ÉÉ`àò ©É³Éà. ´Éà-´ÉàSÉ lÉoÉÉ ~ÉÉ`Çò»É ©ÉÉ`àò ©ÉÉà. 98797 82762 ©Éà PÉÉiÉÒ ¥ÉÉNÉ ~ÉÉ»Éà, ©É³Éà& ­÷ÉàʾúlÉ Yð. ~É­÷©ÉÉ­÷ »ÉÅ~ÉHÇí Hí­÷Éà& ©É¾úɱÉK©ÉÒ ´Éɾú§ÉÉ> ´Éɾú +ÉlÉÉà... ©ÉÉà. 98258 88480 `òÉàHíÒ]ñ{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ, ¶ÉҴɱɾàú­÷Ò ©ÉÉà. 90999 20982 »ÉÖ­à÷¶É§ÉÉ> ~ÉeôqöÉ´ÉÉ³É HíÉà©~ɱÉàG»É, qÖöHíÉ{É {ÉÅ. 3 V«ÉÉàÊlɺÉÒ {ÉÉà¥É±É »`òÒ±É ¥ÉÉà©¥Éà{ÉÉ +ÉyÉÖÊ{ÉHí ~ÉeôqöÉ lÉoÉÉ ©ÉÉà«É 90334 48849 »É©ÉoÉÇ V«ÉÉàÊlÉºÉ ¥ÉÉ­÷Ò-¥ÉÉ­÷iÉÉÅ OÉÒ±É Hí­÷lÉÉ »ÉÉà£íÉ{ÉÉ Hí´É­÷ »~ÉණÉɱÉÒ»`ò £à í ¶É{É ¾ú É A»É 13, ¡ÉoÉ©É ©Éɳ ©ÉWð¥ÉÚlÉ ­÷ÉA{eô, Uï~Éà±É SÉÉà­÷»É lÉoÉÉ ©ÉSUï­÷qöÉ{ÉÒ{ÉÉ ~ÉeôqöÉ Wðà{`ò»É´Éà­÷, Yð{»É ~Éà{`ò ~ÉÉ´É{É +ÉHâíeô, PÉÖPÉ­÷Ò ~ÉÉHÇí »ÉÉ©Éà, ¥ÉÉ­÷ »ÉÉLÉ{ÉÒ »ÉÉ>]ñ ©ÉÖWð¥É £íÒ`ò Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ, ´Éà­÷É«É`òÒ ¶É`Çò-`òÒ¶É`Çò +´É{É´ÉÒ 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ¾àú{eô¥ÉàNÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. Hí`òÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ´Éà­÷É«É`òÒ©ÉÉÅ ´«ÉÉWð¥ÉÒ §ÉÉ´Éà ©ÉÉà. 94297 31998 ©ÉÉà. 93757 87600 118, 43 Yð{ÉlÉÉ{É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ `òÉÅHíÒ´ÉɳÉà ­÷Éàeô, V«ÉÉàÊlɺÉÒ {Éťɭ÷ - 1 AvÉàNÉ{ÉNÉ­÷, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ¶ÉÖÅ AyÉ> Uïà ? Wðä{É A~ÉÉ¸É«É »ÉÉ©Éà, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ V«ÉÉàÊlɺÉÒ ©ÉÅNɱɩÉà £íÉ{à É& 224020, 226757 {ÉÉà ¡ÉÉॱÉà©É ¤íÒ SÉàHíÓNÉ ©ÉÉà. 88661 50151 V«ÉÉàÊlÉºÉ ­÷l{É©ÉÃ, V«ÉÉàÊlÉºÉ Ê´É¶ÉÉ­÷qö ©ÉÉà. 94278 74628 »ÉlÉ{ÉÉ©É »`òÒ±É ¸ÉÒ U Yð Hí{`ÄòHí¶É{É HÅí~É{ÉÒ »ÉÖ.ö{ÉNÉ­÷ qö­÷ ©Éʾú{Éà 9 Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ APÉ> ûÊ{É«ÉÅmÉiÉ ©ÉÉ`àò Híɱà É Hí­÷É.à ¦ÉÉ>`ò¥ÉÉ­÷ ¥ÉÉ­÷Ò-¥ÉÉ­÷iÉÉ, ©ÉÉ`òÒ{ÉÖÅ LÉÉàqöÉiÉ HíÉ©É »ÉÖ.{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ »oɳà {ÉÒ±ÉHÅícó ~Éà»`ò HÅí`ÄòÉà±É »ÉÌ´É»É OÉÒ±É Hí­÷lÉÉ ©ÉWð¥ÉÚlÉ ­÷ÉA{eô ¥ÉÒ©É-~Éұɭ÷ yÉÉ¥ÉÉ §É­÷´ÉÉ{ÉÖÅ ©É³¶Éà. C/o. ¶ÉҴɶÉÎGlÉ (qö»É ´É­÷»ÉoÉÒ WÚð{ÉÉ +{Éà XiÉÒlÉÉ) Uï~Éà±É, SÉÉà­÷»É lÉ©ÉÉ­÷É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ `òÉHíÒ+Éà, lÉoÉÉ NÉà»`ò ¾úÉA»É, ¾úà{eô±ÉÖ©É ­÷Éàeô, 17, PÉ{ɶ«ÉÉ©É ¶ÉÉà~ÉÓNÉ »Éà{`ò­ »ÉÅeôÉ»É, ¥ÉÉoÉ°÷©É, {É´ÉÉ ©ÉHíÉ{É, ¥ÉÉ­÷»ÉÉLÉ{ÉÒ »ÉÉ>]ñ ©ÉÖWð¥É »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ `ò É ´É­÷ ~ÉÉ»Éà , »ÉÖ ­ ÷ à { rö { ÉNÉ­÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖ Å Ê´ÉNÉà ­ ÷ à Hí É ©É ©ÉÉà . 98790 46285 Hí`òÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ¾úÒ­÷Éà PÉ­÷ ¥ÉàcóÉ `òÒ´ÉÒ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ Hí­÷{ÉÉ­÷ HíÉ©É ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉHÇí Hí­÷Éà ©ÉÉà. ©ÉÖÅ¥É> ¾úÉà{eôÉ ¶ÉÉà-°÷©É »ÉÉ©Éà, ~É­÷©ÉÉ­÷ ©ÉÉà. 84699 77055 ©ÉÉà. 098211 06188 ~ÉÉà±ÉÒ©É»ÉÇ »ÉÉ©Éà, Yð.+É>.eôÒ.»ÉÒ. Hí±É­÷ `òÒ´ÉÒ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ +É~É{ÉÉ PÉ­à÷ qö­à÷Hí HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ `òÒ´ÉÒ LÉÖ¶É Lɥɭ÷... ~ÉÚ{É©É HÖíÊ­÷«É­÷{ÉÒ £íÉà{É (022) 28550558 £àí>]ñ-4, ´Éhõ´ÉÉiÉ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ Hí­÷Ò +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ¥ÉÖHíÓNÉ +ÉàÊ£í»É{ÉÉà ¶ÉÖ§ÉÉ­Å÷§É ©ÉÉà. 98253 50366 ±Éà-´ÉàSÉ +Ê{ɱɧÉÉ> ¶ÉÖHí±É C/o. +KÉ­÷ S ɶ©ÉÉ PÉ­÷ , ©ÉÉà. 99131 48399 HíÉ­÷-±Éà-´ÉàSÉ ©ÉÉà. 98795 26910 5 NÉÉà~ÉɳÉ{ÉÅqö SÉ੥ɻÉÇ, eôÉè. ~ÉaiÉÒ{ÉÖÅ WÚð{ÉÒ HíÉ­÷ ±Éà-´ÉàSÉ ©ÉÉ`àò HÖÅíoÉÖ{ÉÉoÉ qàö­÷ɻɭ÷ SÉÉàHí, lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHíÉ­÷{ÉÉ +Éà{ɱÉÉ>{É qöÉÅlÉ{ÉÖÅ qö´ÉÉLÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉHÇí& EìlÉÖ­÷ÉWð +Éà`òÉà ©ÉÉà. 98249 35159 £íÉà©ÉÇ £íGlÉ °÷. 30/- ©ÉÉÅ §É­÷Ò ©ÉÉà. 98240 27136 qöÉÅlÉ{ÉÒ ¥ÉmÉÒ»ÉÒ, UÚï`òHí qöÉÅlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ʻɱÉÉ> ©É¶ÉÒ{É ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ SÉÉàHícóÉ{ÉÖÅ ­÷Ò~Éà­÷ÓNÉ ~ÉàhõÉ{ÉÉ ¶ÉäKÉÊiÉHí lÉ©ÉÉ­÷É PÉà­÷ ¥ÉàcóÉ »ÉÌ´É»É »ÉÅ~ÉHÇí & +Éà©É HíÉà©~«ÉÖ`ò»ÉÇ ­÷ÉàNÉÉà{ÉÒ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É ­÷Éàeô, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ »ÉÅ~ÉHÇí Hí­÷É&à §É­÷lɧÉÉ> Wð.à Ê©É»mÉÒ ¡ÉÉà. +±Éä«ÉÉ»Éɾàú¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ eôÉè. +à{É.+à±É. ~ÉaiÉÒ +¥ÉÉà±É~ÉÒ­÷ SÉÉàHí, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 99253 38234 +ÅOÉàYð ±ÉLÉlÉÉ ´ÉÉSÉlÉÉ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ »`àò¶É{É ­÷Éeà ô, qöÉYð~É­÷É, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 92288 41001 ¶ÉÒLÉÉà, HíÉà©É»ÉÇ HíÉè±ÉàWðoÉÒ lɱÉÉ`òÒ lÉoÉÉ +{«É »É­÷HíÉ­÷Ò ©ÉÉà. 93744 41037 +ÉNɳ, ¾úÊ­÷HÞíºiÉ HíÉà©~ɱÉàG»É §É­÷lÉÒ ©ÉÉ`àò »É­÷HíÉ­÷ ©ÉÉ{«É §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ~É`àò±É ]àñ­÷ÉàKÉ©ÉÉÅ ~ÉÚUï´ÉÖÅ. »ÉÉÅ> ûeàô{`ò±É ±Éà¥É ITCT »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ HÖÅíoÉÖ{ÉÉoÉ qàö­÷ɻɭ÷ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉà. 74053 43287 qöÉÅlÉ{ÉÉ SÉÉàHícóÉ Wð´ÉÉ¥ÉqöÉ­÷Ò ÊWð±±ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ{«É »Éà{`ò­÷ »É´ÉÉâqö«É »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ »ÉÉ©Éà ©ÉÉà. 95864 75873 ~ÉÚ´ÉÇHí ¥É{ÉÉ´É{ÉÉ­÷. »ÉÅ~ÉHÇí & +Éà©É HíÉà©~«ÉÖ`ò»ÉÇ ~ɾàú±ÉÉ ©Éɳà, 2-BHK HíÉ­÷ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ~ÉÉ`òÊeô«ÉÉ-»ÉÖ.{ÉNÉ­÷ §ÉÉeàô-´ÉàSÉÉiÉ {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É ­÷Éàeô, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ~ÉÉHíÕNÉ »ÉÉoÉà 11 ©Éʾú{ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÖ`ò§É´ÉÉ{ÉÒ HíÉà©~ɱÉàKÉ, ©Éà³É{ÉÉ §ÉÉeôÉ Hí­÷É­÷oÉÒ »É­÷HíÉ­÷Ò ©ÉÉà. 99253 38234 £í±Éà`ò §ÉÉeàô/´ÉàSÉÉiÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uïà +Éà Ê £í » É­÷ Hí K ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉà H í É à { Éà ©ÉàqöÉ{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, ~ÉlÉ­÷É´ÉÉ³Ò ¶É¾àú­÷{ÉÒ ©Éy«É©ÉÉÅ, £íÌ{É»eô »É­÷HíÉ­÷ ©ÉÉ{«É IT lÉoÉÉ §ÉÉeà ô +É~É´ÉÉ{ÉÖ Å Uï . à £í ± Éà `ò §ÉÉeàô/´ÉàSÉÉiÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uïà ¾úÉ`à ò±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ. ­÷Ò`àò>±É Ê£í±eô{ÉÉ HíÉàºÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉà . 91735 32852 qÚöyÉ­à÷Wð ­à÷´É{«ÉÖ »É´Éâ ©ÉÉà. 92281 05710 ©É£ílÉ©ÉÉÅ XàeôÉ´É +{Éà ©Éà³´ÉÉà {Éťɭ÷ 497 »ÉÒ©ÉÅyÉ­÷{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ +±ÉHíÉ »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ ~ÉÉ»Éà PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉ £íÉ«ÉqöÉ+Éà NÉÉ«ÉmÉÒ HÞí~ÉÉ +Éà­÷Hàí»`ÄòÉ ´ÉÞ q Å ö É ´É{É Ê´É»lÉÉ­÷ © ÉÉÅ 2 BHK ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉ Uïà. »ÉÅ~ÉHÇí & +Éà©É HíÉà©~«ÉÖ`ò»ÉÇ lÉà©ÉWð »ÉÅNÉÒlÉ Hí±ÉÉ»ÉÒ»É ¶ÉÖ§É ©ÉHíÉ{É §ÉÉeàô +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 93289 95077 {É´ÉÉ WÅðHí¶É{É ­÷Éàeô, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà ­÷É»É-NÉ­÷¥ÉÉ, ©ÉÉà. 94281 74232 qÖöHíÉ{ÉÉà ´ÉàSÉÉiÉ +oÉ´ÉÉ ©ÉÉà. 99253 38234 ±ÉN{ÉNÉÒlÉ, Wðä{É »lÉ´É{É, »ÉÉÅNÉÒ £Ù í ± ±ÉÒ £í Ì {É»eô ¥ÉÅ N ɱÉÉà §ÉÉeà ô §ÉÉeàôoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uïà ¶ÉÎGlÉ Ê´ÉÊeô«ÉÉà - ¡ÉÉà. ]ñɱÉÉ¥ÉÉ~ÉÖ ©ÉÉmÉ »É­÷ H í É ­÷ Ò {ÉÉà H í Ê ­÷ « ÉÉlÉ{Éà Wð ¸ÉyyÉÉÅWð汃 lÉà©ÉWð HíÉà>~ÉiÉ ©É¾úɱÉK©ÉÒ +à´É{«ÉÖ ©ÉÉà. 9367110409 +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uï . à ­÷ÉWð»ÉÒlÉÉ~ÉÖ­÷ HÅíqöÉà> »ÉÉ©Éà. ʴɩɱÉ{ÉÉoÉ »ÉÉà. »ÉÖ.{ÉNÉ2 ©«ÉÖ]ñÒHí±É ¡ÉÉàOÉÉ©É ©ÉÉ`àò +{Éà ©ÉÉà. 98254 20960 ¥Éà Êqö . ±ÉN{É{ÉÖ Å »ÉÖ ~ É­÷ © ÉÉÅ ¶ÉÖ ` ò Ó NÉ +{«É WðN«ÉÉ+à ´ÉàSÉÉiÉ »ÉÅNÉÒlÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò »ÉÅ~ÉHÇí ©ÉHíÉ{É §ÉÉeàô »ÉÖ¾úqö ʴɾúÉ­÷ °÷. Uï ¾úX­÷ (HD)©ÉÉÅ +oÉ´ÉÉ §ÉÉeàôoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uï.à XàºÉÒ »Él«Éà¶É +Éà. »ÉÅNÉÒlÉ Ê´É¶ÉÉ­÷qö 10¾úX­÷ 4DV Ê©ÉKÉÓNÉ-4 ©ÉàPÉÉiÉÒ ­÷Éàeô, »ÉÉà©É{ÉÉoÉ ©ÉÉà. 94089 89488 ©ÉÉà. 80001 39075 ~ÉÉà.NÉÒlÉ 1 ¾úX­÷ 9Êqö©ÉÉÅ `ÄòÉ´Éà±»É »ÉÉ©Éà, £íÉ{à É 220870 WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 12 ©ÉÉà. 93769 03344 Ê»É{ÉHí`ò©ÉÉÅ DVD lÉä«ÉÉ­÷ ©ÉÉà. 99984 39858


12 )

( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

V«ÉÉàÊlɺÉÒ ©ÉÉyÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ ~ÉÊ´ÉmÉ {É´É­÷ÉÊmÉ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É HÖíÅ§É »oÉÉ~É{É, SÉÅeÒô ~ÉÉcó, qÖöNÉÉÇ ¾úÉà©É, ´ÉÉ»lÉÖ, {É´ÉSÉÅeôÒ «É[É, ­÷ÉÅqö±É©ÉÉlÉÉ lÉà©ÉWð ±ÉN{É Ê´ÉÊyÉ, HíɱɻÉ~ÉÇ Ê´ÉyÉÒ, {ÉKÉmÉ ¶ÉÉÅÊlÉ, µÉlÉ{ÉÉ AyÉÉ~É{É Ê´ÉÊyÉ +{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ©ÉÚ¾Úú lÉÇ Xà´É­÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ©É³Éà& §ÉÉ{ÉÖ¡É»ÉÉqö ¶ÉÉ»mÉÒ ©ÉÉà. 95864 82266

+ÉäºÉyÉ A~ÉSÉÉ­÷ ´ÉÉ-»ÉÉÅyÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, ©ÉÉ>OÉà>{É (WÚð{ÉÉà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà) LÉ­÷Wð´ÉÖÅ, »ÉÉà­÷É«É»ÉÒ»É, »É£àíqö eôöÉPÉ, +à±ÉYðÇ Wð´à ÉÉ WÚð{ÉÉ ­÷ÉNà ÉÉà +Éeô+»É­÷ ­÷ʾúlÉ ¾ú¥ÉÇ±É »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ wöÉ­÷É Wðeô ©ÉÚ³oÉÒ ©É`òÉeôÉ.à ~ÉoÉ­÷Ò, ©ÉÉá ~É­÷{ÉÒ qöÉ]ñ-eôÉPÉ `ÚòÅ HíÉ NÉɳɩÉÉÅ ©É`òÉeôÉ.à eôÉ.è ÊJí¶{É ­÷É´É±É (M.D.) »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ©É¾úÌºÉ JíÉàÊ{ÉHí eôÒ»ÉÒ]ñ G±ÉÒ{ÉÒHí, »ÉÒ.Wðà. ­÷Éàeô, ´ÉÉeôÒ±ÉÉ±É SÉÉàHí ©ÉÉà. 98259 42366 ©ÉÉà. 98247 49263

qöÉ°÷, NÉÖ`òLÉÉ, ¥ÉÒeôÒ, Ê»ÉNÉÉ­à÷`ò, ©ÉÉ´ÉÉ UïÉàeôÉ´ÉÉà ©ÉÉmÉ SÉÉ­÷ Êqö´É»É©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É Ê{É&»ÉÅlÉÉ{É©ÉÉÅ +KÉÒ­÷ +É«ÉÖ´Éâqö A~ÉSÉÉ­÷ hõÓSÉiÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà,à Hí©É­÷{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, »ÉÉÅyÉÉ{ÉÉà PÉ»ÉÉ­÷Éà HíÉ«É©ÉÒ ¶É­÷qöÒ, eôÉ«ÉÉÊ¥É`òÒ¶É, »mÉÒ+Éà{Éà ±ÉNÉlÉÉ lÉ©ÉÉ©É qöqöÉâ, SÉÉ©ÉeôÒ{ÉÉ qöqöÉ,â ©ÉÉoÉÉ{ÉÉà qÖö&LÉÉ´ÉÉà, ~ÉoÉ­÷Ò lÉà©ÉWð +{«É qöqöÉâ. ©ÉÉ`àò&ò +É> ©ÉÉé ¾úÉèλ~É`ò±É, Wð´Éɾú­÷ SÉÉàHí, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 99242 04272 ´ÉWð{É ´ÉyÉÉ­÷Éà qö­÷ ©Éʾú{Éà 3 oÉÒ 5 ÊHí±ÉÉà ´ÉWð{É ´ÉyÉÒ ¶ÉHàí Uïà, ´ÉyÉöÉ­à÷ LÉÉà­÷ÉHí ±Éà´ÉÉ«É, ~ÉÉSÉ{É oÉÉ«É {É´ÉÖÅ ±ÉÉà¾úÒ ¥É{ÉÒ ¶É­÷Ò­÷ §É­÷É´ÉqöÉ­÷ ¥É{Éà Uïà. eôÉè. +à{É. +É­÷. ­÷É´É±É 80 £Ýí`ò{ÉÉà ­÷Éàeô, {É´É­Å÷NÉ-4 ~ÉÉ»Éà, »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ »É´ÉÉ­à÷ 9 oÉÒ 12-30 ©ÉÉà. 98252 07678 {ɶÉÉ©ÉÖÎGlÉ +ʧɫÉÉ{É (»É±Éɾú »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉNÉÇqö¶ÉÇ{É) £íGlÉ 10 Êqö´É»É©ÉÉÅ qöÉ°÷ ~ÉÒ{ÉÉ­÷É{Éà XiÉ Hí­÷´ÉÒ {Éʾú 10 Êqö´É»É HíÉàºÉÇ{ÉÉ °÷. 400 ´ÉWð{É PÉ`òÉeôÉà ¶ÉÖyyÉ, +É«ÉÖ. +ÉäºÉyÉ ´Éeàô HíÉà>~ÉiÉ +Éeô+»É­÷ Ê´É{ÉÉ qö­÷ ©Éʾú{Éà 3 oÉÒ 5 ÊHí±ÉÉà ´ÉWð{É PÉ`òÒ ¶ÉHàí Uïà. eôÉè. +à{É. +É­÷. ­÷É´É±É 80 £Ýí`ò{ÉÉà ­÷Éàeô, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ©ÉÉà. 98252 07678

"$' "Wð«É¸ÉÒ ­÷É©É' "´ÉÅqàöPÉà{ÉÖ©ÉÉlÉ­÷©É' "~ÉÅSÉNÉ´«É¾úÉ`ò' NÉÉä¶ÉɳɩÉÉÅ ¥É{ÉlÉÉ Al~ÉÉqö{ÉÉà ¾úÉà±É»Éà±É©ÉÉÅ ©É³¶Éà »´Éqàö¶ÉÒ ´É»lÉÖ §ÉÅeôÉ­÷ ¸ÉÒ ©É¾úÉ´ÉÒ­÷ SÉ੥ɻÉÇ qÖö. {ÉÅ. 1 ¸ÉÒ {ÉÒ±ÉHÅícó `Äàòeô»ÉÇ{ÉÒ A~É­÷ NɱÉÒ©ÉÉÅ, ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò, »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ Wð«É¸ÉÒ­÷É©É - Hí©É±É§ÉÉ> ©ÉÉà. 97145 54470

´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà `òÒ~É`òÉà~É HÅíeôÒ¶É{É©ÉÉÅ ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ´É»ÉÅlÉ Ê´É¾úÉ­÷ +à~ÉÉ`Çò©Éà{`ò, 4, Ê´Éd±É ¡Éà»É ©ÉÉà. 94264 94260 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà Häí±ÉÉ»É ~ÉÉHÇí GEB ´ÉlÉÖdz +ÉàÊ£í»É »ÉÉ©Éà, ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉà. 94296 48327 Å(1) ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà HíÉàcóÉÊ­÷«ÉÉ ­÷Éàeô A~É­÷ »É´Éâ {ÉÅ. 2701/1 (2) ©ÉÉàHíÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uï.à ©É¾àúlÉÉ ©ÉÉHâí`ò©ÉÉÅ ©ÉÉà. 98252 85451 »ÉÉà{É±É +Éà»`àò`ò ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ qÖöHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà ? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉ­à÷ LÉàlÉ­÷ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ? lÉÉà +©É{Éà ©É³Éà& Wð©ÉÒ{É, ©ÉHíÉ{É, qÖöHíÉ{É, LÉàlÉ­÷ ±Éà´ÉÉ lÉoÉÉ ´ÉàSÉ´ÉÉ ©É³Éà& 98240 39606 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà NÉÖiÉÉlÉÒlÉ{ÉNÉ­÷, AÊ©É«ÉÉ ©ÉÉlÉÉYð{ÉÉÅ ©ÉÅÊqö­÷ ~ÉÉ»Éà, 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô WðN«ÉÉ 148 ´ÉÉ­÷, ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É 110 ´ÉÉ­÷ +ɶɭà÷ ©ÉÉà. 99240 23959 ©ÉHíÉ{É-2 ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉ Uïà HÞíºiÉ{ÉNÉ­÷ Hí±ÉàHí`ò­÷ HíSÉà­÷Ò ~ÉÉUï³ ©ÉÉà. 99092 25803 »´ÉlÉÅmÉ ©ÉHíÉ{É HíÉà{ÉÇ­÷{ÉÖÅ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ­÷ÉyÉà `àò{ÉÉ©Éà{`ò ¥ÉyÉàHíÉ »HÚí±É ~ÉÉUï³ ©ÉÉà. 94296 42956 ¾úÉà{eôÉ »ÉÉ>{É ©ÉÉàeô±É-2011{ÉÖÅ 3500 ÊHí.©ÉÒ. SÉɱÉà±ÉÖÅ {É´ÉÉ Wðà´ÉÖÅ Wð lÉoÉÉ +àG»Éà»É ©ÉÉàeô±É 2010{ÉÖÅ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 98795 37282

´Éhõ´ÉÉiÉ Yð.+É>.eôÒ.»ÉÒ. λoÉlÉ £íÉ©ÉÉÇ»«ÉÖ`òÒHí±É «ÉÖÊ{É`ò ©ÉÉ`àò §ÉÉ>+Éà-¥É¾àú{ÉÉà ~ÉàHíÓNÉ HíÉ©É ©ÉÉ`àò +{É֧ɴÉÒ/Ê¥É{É+{É֧ɴÉÒ ±ÉÉ«ÉHíÉlÉ yÉÉà. 8 ~ÉÉ»É Hàí lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉLÉÉà & ¥ÉÉà {ÉÅ. 1018 C/o. "»É©É«É' »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ ~±ÉÉà`ò Xà>+à Uïà. ­÷lÉ{É~É­÷ ­÷É©Éà¹É­÷ `òÉA{ɶÉÒ~É©ÉÉÅ ©ÉÉà. 98248 14913

©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô §ÉÎGlÉ{ÉNÉ­÷ »ÉHÇí±É ~ÉÉ»Éà AÊ©É«ÉÉ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅÊqö­÷{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ 103 ´ÉÉ­÷©ÉÉÅ ¥Éà °÷©É, ©ÉÉà`ÖÅò £íʳ«ÉÖÅ ©ÉÉà. 99783 »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô +±`ÄòÉ »`òÉàHí ©ÉÉHâí`ò{ÉÉ HíÉ©ÉHíÉWð ©ÉÉ`àò 82303 Ê´É]ñ{É »HÚí±É ~ÉÉUï³ Ê¶É´É©Éà XiÉHíÉ­÷ Wðà{`ò»É ±ÉàeôÒ]ñ +àHí »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ A ¥±ÉÉàHí 25 ¥Éà ©É{É~É»ÉÅqö´ÉÉ³Ò qÖöHíÉ{É »ÉʾúlÉ +Éè~É­à÷`ò­÷{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà ©Éɳ{ÉÖÅ ©ÉHíÉ{É, NÉà»É ±ÉÉ>{É ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ©Éà³É{ÉÉ £íÉà{É {ÉÅ. 223230-31 ¥ÉÉà­÷ £íÌ{ÉSÉ­÷ »ÉÉoÉà ©ÉàqöÉ{É »ÉÉ©Éà ~ÉlÉ­÷É´ÉÉ³Ò ­÷Éàeô ©ÉÉà. 93744 25800 ©ÉÉà. 94282 81399 yÉÉmÉÒ +ÉÅLÉ{ÉÒ ¾úÉèλ~É`ò±É ~ÉÉ»Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà ©ÉÉà. 92281 93498 "¡ÉÊlÉHí´Éà±ÉÒ' 2 BHK +à`àòSÉ qö´ÉÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É©ÉÉÅ HíÉ©É Hí­÷Ò ¶ÉHàí ©ÉÉà. 85302 81228 £íÌ{ÉSÉ­ Ac÷ »ÉÉoÉà Yð{ÉlÉÉ{É lÉà´ÉÉ +{É֧ɴÉÒ Hàí Ê¥É{É+{É֧ɴÉÒ ­÷Éàeô, HíÉáhõ{ÉÒ ´ÉÉeôÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà. ­÷lÉ{É~É­÷ ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà £í±Éà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà. (¥ÉÉ>Hí SɱÉÉ´ÉlÉÉ +É´ÉeôlÉÒ {«ÉÖ qö¶ÉÇ{É »HÚí±É ~ÉÉUï³ ´ÉÉPÉà¹É­÷Ò »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ {ÉÅ. 6 ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ~É»ÉÅqöNÉÒ) »É´Éâ {ÉÅ. 36/4 100 ´ÉÉ­÷ qöɳ©ÉÒ±É ­÷Éàeô, ©ÉHíÉ{É §ÉÉeàô °÷ ¥ É°÷ ©É³Éà& §ÉNÉ´ÉlÉÒ ©ÉàeôÒ»ÉÒ{»É ©ÉÉà. 97237 49117 +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. ©ÉÉà. 98254 68154 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà »É­÷HíÉ­÷Ò ¥ÉáHí Hí©ÉÇSÉÉ­÷Ò{Éà ©ÉÉà. 99790 73003 ­÷lÉ{É~É­÷ §ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ>{ÉÒ ´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉÉà. 94287 20826 +ɱ£íÉ »HÚí±É »ÉÉ©Éà ©ÉHíÉ{É 107 TATA ©ÉÉà`ò»ÉÇ{ÉÉ »ÉÌ´É»É »`àò¶É{É £íÉà{É 02752 226537 ©ÉÉ`àò `àòHí{ÉÒ¶ÉÒ«É{É lÉoÉÉ ´ÉÉ­÷ WðN«ÉÉ +ÉàÊ£í»É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà >±ÉàHí`ÄòÒ¶ÉÒ«É{É{ÉÒ Wð°÷­÷ Uïà. ©ÉÉà. 98253 38418 lÉä«ÉÉ­÷ £íÌ{ÉSÉ­÷ »ÉÉoÉà °÷¥É°÷ »ÉÅ~ÉHÇí Hí­÷Éà ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà LÉÖ¶¥ÉÖ HíÉà©~ɱÉàG»É §É´ÉÉ{ÉÒ +Éà`òÉà©ÉÉà¥ÉÉ>±»É »É´Éâ {ÉÅ. 557, 228 ´ÉÉ­÷ +ÉàÊ£í»É {ÉÅ. 24 ~±ÉÉà`ò {ÉÅ. 1216, Yð.+É>. eôÒ.»ÉÒ. NÉÉ«ÉmÉÒ »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ, qöɳ©ÉÒ±É Yð´É{ÉV«ÉÉàlÉ ¾úÉèλ~É`ò±É ~ÉÉ»Éà ¥ÉNÉÒSÉÉ ~ÉÉ»Éà, ´Éhõ´ÉÉiÉ ¶ÉÎGlÉ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅ Ê qö ­ ÷ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉà. 94282 90600 £íÉà{É 240779 ©ÉÉà. 93763 05454 3 BHK ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà. LÉÉà´ÉÉ«Éà±É Uïà TATA NANO-CX-2012 {É´ÉÖÅ lÉä«ÉÉ­÷ eÖô~±ÉàKÉ, ­÷lÉ{É~É­÷ HíÉ­÷ÒNÉ­÷{ÉÒ ¾úÉà`ò±ÉoÉÒ eàô©ÉÉà HíÉ­÷ WÖðWð ´É~É­÷É«Éà±ÉÒ ­÷É©Éà¹É­÷ `òÉA{ɶÉÒ~É ~ÉÉ»Éà ~ÉlÉ­÷É´ÉÉ³Ò »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »Éà©É»ÉÅNÉ §É´ÉÉ{ÉÒ +Éà`òÉà©ÉÉà¥ÉÉ>±»É ©ÉÉà. 95371 33601 ¥±ÉàHí Hí±É­÷{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ~±ÉÉà ` ò {ÉÅ . 1216, Yð . +É>.eô Ò .»ÉÒ. ~±ÉÉà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà LÉÉà´ÉÉ«Éà±É Uïà Wðà©É{Éà ©É³à lÉà©ÉiÉàà ¥ÉNÉÒSÉÉ ~ÉÉ»Éà , ´Éhõ ´ ÉÉiÉ "»É©É«É'©ÉÉÅ +É~ÉÒ Wð´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. ©ÉÉàHíÉ{ÉÉà, ¥Éà ­÷»lÉÉ A~É­÷ £íÉà{É 240779 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô ¶ÉÖJí´ÉÉ­÷ lÉÉ. 24-1-2013 {ÉÉÅ SÉÉà.´ÉÉ­÷{ÉÉ °÷. 22000/©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà ­÷ÉàWð Wð{É»Éà´ÉÉ Hàí{röoÉÒ ©ÉÉà. 98986 68993 {ÉNÉ­÷~ÉÉʱÉHíÉ »ÉÖ.{ÉNÉ­÷ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {É´ÉÉ 80 £Ýí`ò ­÷Éàeô SÉÚÅ`òiÉÒHíÉeÇô ­÷ÉàX­÷É ¾úºÉÉÇ¥Éà{É AÊ©É«ÉÉ `òÉ.¶ÉÒ~É{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ +±ÉHíÉ SÉÉàHí÷ ~ÉÉ»Éà, ©Éà>{É ±É±ÉYð§ÉÉ> {ÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÉà. 98249 30614 WÅðHí¶É{É ­÷Éàeô `òSÉ qÖöHíÉ{É ~ÉeôÒ NÉ«Éà±É Uïà. ©É³à±É ¾úÉà«É 12x9 »ÉÉ>]ñ{ÉÒ ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÒ Uïà £í±Éà`ò ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÉà Uïà lÉà©ÉiÉà "»É©É«É'©ÉÉÅ +É~ÉÒ ©ÉÉà. 73833 83888 6, ¡ÉlÉÒHí +à~ÉÉ`Çò©Éà{`ò Wð´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uïà. SÉ©ÉÉ­÷Wð ©É¾úÉ´ÉÒ­÷ `òÉA{ɶÉÒ~É©ÉÉÅ 1 BHK eôÉè. ~ÉÒ. ~ÉÒ. qàö¶ÉÉ>{ÉÉ lÉÉ. 25-1 {Éà »É´ÉÉ­à÷ 10 oÉÒ ~±ÉÉà`òÉà ±Éà´ÉÉ lÉoÉÉ ´ÉàSÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò qö´ÉÉLÉÉ{ÉÉ ~ÉÉUï³, ¾ú´Éà±ÉÒ ­÷Éàeô 12 ´ÉSSÉà ~ÉÒ³É ­Å÷NÉ{ÉÖÅ HíÉ{à `àòHí`ò Hí­÷É.à Ê´Éd±É ¡Éà»É-4 ÊLÉ»»ÉÉ ~ÉÉHíÒ`ò >`òHíÉà HÅí~É{ÉÒ{ÉÒ ©ÉÉà. 94296 30706 »´ÉlÉÅmÉ ¥ÉÅNɱÉÉà ´ÉàSÉÉiÉ X¾àú­÷ÉlÉ´ÉɳÖÅ ´Éhõ´ÉÉiÉ Yð. ´Éhõ´ÉÉiÉ ©ÉÉyÉÉ´ÉÉ´É ­÷Éàeô `òSÉ ©ÉÉà. 97234 93246 +É>.eôÒ.»ÉÒ.oÉÒ, ´Éhõ´ÉÉiÉ HíÉà{ÉÇ­÷ 200 ´ÉÉ­÷ ~±ÉÉà`ò A~É­÷ ©ÉλWðqö SÉÉàHí »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ~ÉeôÒ Xà>+à Uïà {ÉÒSÉà 350 ´ÉÉ­÷ lÉtö{É {É´ÉÖÅ NÉ«Éà±É Wðà Wðà©ÉÉÅ ­÷ÉàHíeô ­÷Hí©É lÉoÉÉ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ÊWð±±ÉÉ, lÉɱÉÖHíÉ ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É, 6 °÷©É ­÷»ÉÉàeÖô ËHí©ÉlÉ +NÉl«É{ÉÉ HíÉNɳÉà ¾úÉà> ©É³à±É ©ÉÉ`àò +ÉàÊ£í»É ©ÉÉ`àò ©Éà{ÉàWð­÷, 45 ±ÉÉLÉ lÉà©ÉiÉà "»É©É«É'©ÉÉÅ +É~ÉÒ Wð´ÉÉ »É¾úÉ«ÉHí ©Éà{ÉàWð­÷, Ê­÷»Éà~»ÉÊ{ɺ`ò ©ÉÉà. 95864 52511 Ê´É{ÉÅlÉÒ. ©ÉÉ`à ò yÉÉà . 7 ~ÉÉ»ÉoÉÒ ©ÉÉà. 73831 76413 qÚöyÉ­à÷Wð lÉ­÷£í WðlÉÒ Ê­÷KÉÉ©ÉÉÅ ~É»ÉÇ OÉàV«ÉÖ+à`ò `Äàò{ÉÓNÉ »ÉÉoÉà oÉà±ÉÉà ­÷¾úÒ NÉ«Éà±É Uïà. Wðà©ÉÉÅ ´É±±É§É £í±Éà`ò {ÉÅ. 1 3000 oÉÒ 9500 ~ÉUïÒ +NÉl«É{ÉÉ HíÉNɳÉà ¾úÉà> ©É³à±É WÚð{ÉÉ ±ÉÉlÉÒ ~±ÉÉà`ò 10,000 oÉÒ ¶É°÷, ¾úÉà«É lÉà©ÉiÉà "»É©É«É'©ÉÉÅ +É~ÉÒ eôÉè. ©ÉÊ{ÉºÉ ~ÉÅeô¬É´ÉÉ³Ò NɱÉÒ B.M. Post ©É³¶Éà. eôÉGà «ÉÖ©Éà{`»Éò Wð´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê£íG»É £íÌ{ÉSÉ­÷ »ÉÉoÉà 3 BHK £íÉ`à òÉ »ÉÉoÉà °÷¥É°÷ ©É³Éà & ©ÉÉà. 94283 29390 WÖð+Éà ~ÉÉ{É & 10 ©ÉÉà. 98793 01074 ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uïà `òÒ.¥ÉÒ. ¾úÉèλ~É`ò±É »ÉÉ©Éà ©ÉÉà. 99793 81909


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

( 13

Wð«É ¾úÉà Wð «É

+ÎN{ɾúÉà m ÉÒ (»É±É©ÉÉ{É LÉÉ{É) +àHí »ÉÉ©ÉÉ{«É ´«ÉÎGlÉ Uïà. Wð«É{Éà +É©ÉÔ©ÉÉÅoÉÒ HíÉhõÒ ©ÉÚHí´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾úÉà«É Uïà. Wð«É +ÎN{ɾúÉàmÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉeôlÉÉà >©ÉÉ{ÉqöÉ­÷ ¾úÉà ´ ÉÉoÉÒ lÉà { Éà +É©ÉÔ©ÉÉÅ o ÉÒ HíÉhõ Ò ©ÉÚ H í´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà.

­÷WðlÉ~É`ò +àHí ­à÷»Hí«ÉÖ +Éà~É­à÷¶É{É qö ­÷Ê©É«ÉÉ{É lÉà ~ÉÉàl ÉÉ{ÉÉ ASSÉ +ÊyÉHíÉ­÷Ò+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{ÉlÉÉà {ÉoÉÒ +{Éà lÉàoÉÒ Wð lÉà{Éà ¾Åú©Éà¶ÉÉ ©ÉÉ`à ò »É»~Éà { eô Hí­÷Ò qà ö ´ ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà.

Wð«É »ÉÉ£í Êqö±É{ÉÉà ´«ÉÎGlÉ Uïà +{Éà lÉà PÉiÉÉà Wð {ÉªÉ Uïà. »É©ÉÉWð©ÉÉÅ £àí±ÉÉ«Éà±ÉÒ ¥ÉÚ­÷É>+Éà{Éà lÉà {É£í­÷lÉoÉÒ WÚð+à Uïà. Wð«É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Wðà ±ÉÉàHíÉà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ±É>{Éà X«É Uïà lÉà »É©É»«ÉÉ+Éà{Éà AHàí±ÉÒ +É~Éà Uïà. ¥Éqö±ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{Éà Xà HíÉà> oÉáG«ÉÖ Hí¾àú lÉÉà lÉà oÉáG«ÉÖ Hí¾àú´ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉeàô Uïà. lÉà +àHí {É´ÉÒ Wð ¶É°÷+ÉlÉ Hí­à÷ Uïà. Wð«É ±ÉÉàHíÉà{Éà Hí¾àú Uïà Hàí lÉà + Éà oÉá G «ÉÖ {ÉÉ Hí¾à ú ~É­Å ÷ lÉÖ lÉà {Éà ¥Éqö ±Éà mÉiÉ ´«ÉÎGlÉ+Éà{ Éà ©Éqö q ö Hí­à ÷ . +É ­÷ÒlÉà qö ­ à ÷ Hí ´«ÉÎGlÉ ¥ÉÒX{Éà ©Éqö q ö Hí­÷¶Éà lÉÉà qà ö¶É{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ oɶÉà . +à G »É +É©ÉÔ +Éè Ê £í»É­÷ ¾úÉà ´ ÉÉ{Éà

+É ­÷ÒlÉà Wð«É +{«ÉÉ«É +{Éà HíÉ­÷iÉà Wð«É{Éà HíÉà >{ÉÉà ~ÉiÉ eô ­÷ ±ÉÉNÉlÉÉà {ÉoÉÒ +{Éà lÉà lÉ©ÉÉ©É ¨Éº`òÉSÉÉ­÷ Ê´É°÷yyÉ ±Éeô{ÉÉ­÷É+Éà{ÉÒ ~Éeô H íÉ­÷{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hí­÷´ÉÉ +àHí £íÉäWð lÉä«ÉÉ­÷ Hí­÷Ò {ÉÉLÉà Uïà. ±ÉÉàHíÉà©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ±ÉÉàHíÊ¡É«ÉlÉÉ Xà>{Éà lÉä«ÉÉ­÷ ¾úÉà« É Uï à.

{Éà¾úÉ yÉÚÊ~É«ÉÉ ­÷ɾÖú±É NÉÉÅyÉÒ{Éà G±ÉÒ{É ¶Éà´É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uïà ¥ÉÉà±ÉÒ´ÉÖeô{ÉÒ XiÉÒlÉÒ +ʧÉ{ÉàmÉÒ {Éà¾úÉ yÉÚÊ~É«ÉÉ{ÉÖÅ Hí¾àú´ÉÖÅ Uïà Hàí lÉà HíÉéOÉà»É A~ÉÉy«ÉKÉ ­÷ɾÖú±É NÉÉÅyÉÒ{Éà G±ÉÒ{É ¶Éà´É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uïà. {Éà¾úÉ yÉÚÊ~É«ÉÉ+à +àHí ¶ÉàË´ÉNÉ Ê{É©ÉÉÇlÉÉ HÅí~É{ÉÒ{ÉÉ ¡É©ÉÉà¶É{É qö­÷Ê©É«ÉÉ{É +àHí ¡É·{É{ÉÉ Wð´ÉɥɩÉÉÅ HíÂÖÅ Hàí "­÷ɾÖú±É PÉiÉÒ´ÉÉ­÷ »ÉÉyÉÉ­÷iÉ qöÉhõÒ Hàí ´ÉyÉà±ÉÒ qöÉhõÒ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uïà, ~ÉiÉ ¾ÖÅú lÉà©É{Éà G±ÉÒ{É ¶Éà´É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ~É»ÉÅqö Hí­÷Ò¶É. G±ÉÒ{É ¶Éà´É©ÉÉÅ ­÷ɾÖú±É ´ÉyÉÖ »ÉÖÅqö­÷ qàöLÉɶÉà. ­÷ɾÖú±É ¾úÉ±É «ÉÖ´ÉÉ Uïà lÉÉà lÉà+Éà G±ÉÒ{É ¶Éà´É©ÉÉÅ ­÷¾úÒ ¶ÉHàí Uïà.' +àHí ¡É·{É{ÉÉ Wð´ÉɥɩÉÉÅ {Éà¾úÉ yÉÚÊ~É«ÉÉ+à HíÂÖÅ : "NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ {É­à÷{rö ©ÉÉàqöÒ{ÉÒ ´ÉyÉà±ÉÒ qöÉhõÒ´ÉɳÖÅ ±ÉÖHí ¾ú´Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uïà.' {Éà¾úÉ yÉÚÊ~É«ÉÉ+à G±ÉÒ{É ¶Éà´É ­÷ÉLÉ{ÉÉ­÷É »ÉÊSÉ{É lÉáeôÖö±ÉHí­÷, +ÉÊ©É­÷ LÉÉ{É{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Hí­÷Ò.

+ʧÉ{É«É {Éʾú +É´Éeàô lÉÉà NÉÉÊ«ÉHíÉ ¥É{ÉÒ¶É : +ÉʱɫÉÉ Ê£í±©É "¾úÉ>´Éà'{ÉÉ +àHí NÉÒlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »´É­÷ +É~É{ÉÉ­÷ +ÉʱɫÉÉ §Éaà HíÂÅÖ ¾úlÉÖÅ Hàí lÉà Xà +ʧÉ{É«É©ÉÉÅ Ê{ɺ£í³ ­÷¾úà ¶Éà lÉÉà NÉÉÊ«ÉHíÉ ¥É{ÉÒ Wð¶Éà. +É Ê´ÉSÉÉ­÷ lÉà{Éà +à »É©É«Éà +É´«ÉÉà V«ÉÉ­à÷ Ê£í±©É{ÉÉ Êeô­÷àG`ò­÷ >ûΩlÉ«ÉÉ]ñ +±ÉÒ+à lÉà{Éà "¾úÉ>´Éà' Ê£í±©É©ÉÉÅ +àHí +É>`ò©É {Éťɭ÷ NÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HíÂ.ÅÖ +ÉʱɫÉÉ Hí¾úà Uïà Hàí ©É{Éà V«ÉÉ­à÷ NÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ`àò Hí¾úà ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ l«ÉÉ­à÷ ¾ÖúÅ ­÷É©à ÉÉÅÊSÉlÉ oÉ> NÉ> +{Éà ©Éá NÉÒlÉ NÉÉ´ÉÉ{ÉÒ HíÉÊà ¶É¶É ¶É°÷ Hí­÷Ò qöÒyÉÒ ¾úlÉÒ. Ê£í±©É "¾úÉ>´Éà'{ÉÉ ¡É©ÉÉà¶É{É ©ÉÉ`àò lÉà{ÉÒ `òÒ©É »ÉlÉlÉ ¡É´ÉÉ»É Hí­÷Ò ­÷¾úÒ Uï.à +à »É£í­÷©ÉÉÅ +ÉʱɫÉÉ PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ ­÷¾úà ©ÉÉ{É{ÉÖÅ NÉÒlÉ "ÊWð«ÉÉ ­à÷ ÊWð«ÉÉ' NÉÉlÉÒ ­÷¾àúlÉÒ ¾úlÉÒ. +à »ÉÉŧɳÒ{Éà >ûΩlÉ«ÉÉ]ñ{Éà +ÉʱɫÉÉ ~ÉÉ»Éà NÉÒlÉ NÉ´ÉeôÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉ­÷ +É´«ÉÉà ¾úlÉÉà. LÉÖqö ­÷¾àú©ÉÉ{Éà lÉà{Éà NÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàÎG`ò»É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò HíÂÖÅ Uïà +{Éà Xà ¥Éà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ NÉÉ«ÉHíÒ ¶ÉÒLÉà lÉÉà lÉà{ÉÖÅ +É±É¥É©É ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí Uïà. Xà Hàí +ÉʱɫÉÉ Hí¾àú Uïà Hàí ©Éá lÉÉà ¾úWðÖ ©ÉÉÅeô ¥Éà Ê£í±©ÉÉà Hí­÷Ò Uïà +{Éà "¾úÉ>´Éà'©ÉÉÅ lÉÉà ©Éá ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ NÉÒlÉ NÉÉ«ÉÖÅ Uï.à ©ÉÉ­÷É ©ÉÉ`àò lÉÉà ¥É}Éà HíÉ©É ~ÉeôHíÉ­÷°÷~É Wð ­÷ÂÉ Uïà. ¾ÖÅú NÉÉ«ÉHíÒ Ê´ÉºÉà HÅí> XiÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ¹ÉÉ»É ~É­÷ Ê{É«ÉÅmÉiÉ Hàí©É ­÷ÉLÉ´ÉÖÅ +à ~ÉiÉ ¾ÖÅú XiÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ~É­Å÷lÉÖ ­÷¾àú©ÉÉ{É »É­à÷ ©É{Éà LÉÚ¥É »É¾ú«ÉÉàNÉ +É~«ÉÉà ¾úlÉÉà. +ÉʱɫÉÉ{ÉÒ {É´ÉÒ Ê£í±©É ¾úÉ>´Éà 21 £àí¦ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ­÷ÉàWð Ê­÷±ÉÒ]ñ oɶÉà.

+àHí ­÷ÉWðHíÒ«É ~ÉÉ`òÔ{ÉÉ {ÉàlÉÉ lÉà{ÉÉ qÖö¶©É{É ¥É{ÉÒ X«É Uï.à ±ÉÉÅ¥ÉÒ ±ÉeôÉ> ¥ÉÉqö +ÅlÉà Ê´ÉWð«É lÉÉà Wð«É{ÉÉà Wð oÉÉ«É Uïà.

»É±É©ÉÉ{É LÉÉ{É ¾ú´Éà SÉÉ ´ÉàSɶÉà Ê´ÉSÉÉ­÷Éà... ­÷»lÉÉ

ÊHí{ÉÉ­à÷ ±ÉÉNÉà±ÉÒ qÖöHíÉ{É ~É­÷ »É±É©ÉÉ{É LÉÉ{É Xà SÉÉ ´ÉàSÉÒ ­÷ÂÉà ¾úÉà«É lÉÉà HíÉàiÉ lÉà { ÉÒ ~ÉÉ»Éà o ÉÒ SÉÉ LÉ­÷Òq¶Éà {Éʾú ? ~ÉiÉ ¶ÉÖÅ +É ¶ÉG«É Uïà ? ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí Uïà. +àHí Ê­÷«ÉÉʱÉ`òÒ ¶ÉÉà »ÉÉoÉà »É±É©ÉÉ{É LÉÉ{É Xà e ô É «ÉÉà Uï à . »É±É©ÉÉ{É A~É­÷ÉÅlÉ Hí­÷iÉ Xà¾ú­÷, ¾ú ­ ÷§ÉWð{É˻ɾú Wðà ´ ÉÒ +{Éà H í »Éà±ÉÒʦÉ`òÒ]ñ ~ÉiÉ +É ¶ÉÉà »ÉÉoÉà XàeôÉ> Uïà. +É ±ÉÉàHíÉà HíÉà>~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ WðN«ÉÉ+à lÉà{ÉÖÅ +àHí Êqö´É»É HíÉ©É Hí­÷¶Éà. Wðà +É´ÉHí oɶÉà lÉà{Éà qöÉ{É©ÉÉÅ

+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. lÉàoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí Hàí ¾ú­÷§ÉWð{É˻ɾú +àHí Êqö´É»É ©ÉÉ`àò HíÉà> HíÊ­÷«ÉÉiÉÉ{ÉÒ qÖöHíÉ{É ~É­÷ »ÉÉ©ÉÉ{É ´ÉàSÉlÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Hàí ~ÉUïÒ Hí­÷iÉ Xà¾ú­÷ £í³ ´ÉàSÉlÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à.

Ê»É{Éà »É©ÉÉSÉÉ­÷ +É ¶ÉÉà{ÉÉà Atàö¶«É Uïà Hàí ©ÉÉà`òÒ ¾úλlÉ+Éà +àHí Êqö´É»É »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É ¥É{ÉÒ{Éà WÖð+à. »ÉÉoÉà Wð +É{ÉÉoÉÒ Wðà`ò±ÉÒ +É´ÉHí oɶÉà lÉà{ÉÉ wöÉ­÷É HíÉà>{Éà HíÉà>{ÉÖÅ §É±ÉÖ lÉÉà oɶÉà Wð.

¶Éɾú°÷LÉ Ê£í±©É{ÉÉ ¶ÉÖË`òNÉ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É PÉÉ«É±É ©ÉÖ Å ¥ É>{ÉÒ +à H í £íÉ>´É »`òÉ­÷ ¾úÉà ` ò±É©ÉÉÅ Ê£í±©É{ÉÉ ¶ÉÖ Ë`òN É qö ­ ÷Ê©É«ÉÉ{É ¥ÉÉà ± ÉÒ´ÉÖ e ô +àG `ò­÷ ¶Éɾú° ÷LÉ LÉÉ{É PÉÉ«É±É oÉ«ÉÉ Uï à . lÉà © É{Éà {ÉÉiÉÉÅ´ É`òÒ ¾úÉè Î »~É`ò±É©ÉÉÅ Wð> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uïà . ©ÉÉʾúlÉNÉÉ­÷Éà ©ÉÖ Wð¥É ¶Éɾú° ÷LÉ{ÉÉ ¾úÉ oÉ +{Éà S ɾ à ú ­ ÷ É ~É ­ ÷ ´ ÉÉ N «É Ö U ï à . ¶Éɾú ° ÷LÉ{ÉÉ ©Éà{ ÉàW ð­à ÷ HíÂÖ Å Hàí ¶Éɾú° ÷LÉ{Éà NÉŧ ÉÒ­÷ >X {ÉoÉÒ ~ɾúÉá S ÉÒ. ©ÉÉʾúlÉNÉÉ­÷Éà ©ÉÖ W ð¥É ©ÉÖ Å¥ É>{ÉÒ ¾úÉ à` ò± É ©Éä Ê­÷+à` ò© ÉÉÅ Ê£í±©É "¾à ú ~ÉÒ {«ÉÚ >«É­÷'{ÉÖ Å ¶ÉÖË`òNÉ SÉɱÉÒ ­÷ÂÖÅ ¾úl ÉÖÅ. lÉà +Éà eô É {»É{ÉÉà »ÉÒ{É ¶ÉÚ`ò Hí­÷Ò ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. ¶Éɾú°÷LÉà §ÉÉNÉÒ{Éà HíÉ­÷{ÉÉà qö ­ ÷´ÉÉXà LÉÉà ± É´ÉÉ{ÉÉà ¾úlÉÉà . +É »ÉÒ{É{Éà ¶ÉÚ`ò Hí­÷lÉÉÅ ¶Éɾú°÷LÉ LÉÉ{É{Éà >X ~ɾúÉáSÉÒ. HíÉ­÷{ÉÉà qö­÷´ÉÉXà lÉà©É{ÉÉ ¾úÉoÉ »ÉÉoÉà Xà­oÉÒ +oÉeôÉ«ÉÉà +{Éà lÉà+Éà PÉÉ«É±É oÉ> NÉ«ÉÉ. lÉà©É{ÉÉ ¾úÉoÉ +{Éà ©ÉÉàhõÉ

~É­÷ >X ~ɾúÉáSÉÒ Uïà. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö lÉà©É{Éà lÉ­÷lÉ Wð {ÉÉiÉÉ´É`òÒ ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ ±É> Wð´ÉÉ«ÉÉ. ¶Éɾú°÷LÉ LÉÉ{É{ÉÉ PÉÉ«É±É oÉ´ÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉ­÷ ©É³lÉÉ

Wð lÉà©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ NÉÉä­÷Ò LÉÉ{É ~ÉiÉ ¾úÉèλ~É`ò±É ~ɾúÉáSÉÒ NÉ>. NÉÉä ­ ÷Ò+à Ê©ÉÊeô « ÉÉ{Éà HíÂÖ Å Hà í ¶Éɾú°÷LÉ{Éà HíÉà> Ê»ÉÊ­÷«É»É >X oÉ> {ÉoÉÒ.


14 )

( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

YðÊ´ÉlÉ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ Ë~ÉeôqöÉ{É Hí­÷Ò {ÉÉÅL«ÉÖÅ ©ÉÉoÉà ©ÉÖÅeôÉà Hí­÷É´ÉÒ ~ÉÊlÉ PÉ­à÷ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà ( ~ÉÉ{É & 7 {ÉÖÅ SÉɱÉÖ ) »ÉÉÅWð ~ÉeôÒ NÉ> +{Éà ­÷ÉlÉ{ÉÉà ~ɾúÉà­÷ ¶É°÷ oÉ«ÉÉà ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú +ÉWðà PÉ­à÷ +É´«ÉÉà {ɾúÓ. LÉ­à÷LÉ­÷ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú »HÚí±É{ÉÉ HíÉ©É©ÉÉÅ +`ò´ÉÉ> NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà +{Éà HíÉ©É ~ÉlÉÉ´ÉÒ ~ÉUïÒ ©ÉÉàeôÒ »ÉÉÅWðà qöÉ°÷ ~ÉÒ´ÉÉ SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà ~ÉiÉ +ÉWðà ­÷ÉWà ð Hí­÷lÉÉ ´ÉyÉÉ­à÷ ©ÉÉàeÖÅô oÉ> NÉ«ÉÖÅ. HíÉʱÉHíÉ˻ɾú »É©É«É»É­÷ {É +É´ÉlÉÉ «ÉÉà Ê NÉlÉÉ{ÉÉà NÉÖ » »ÉÉà +ɻɩÉÉ{Éà ~ɾúÉSá ÉÒ NÉ«ÉÉà. {É´ÉÖÅ Yð´É{É ¶É°÷ Hí­÷´ÉÉ{ÉÉ »É~É{ÉÉ ±É>{Éà ¥Éàcóà±ÉÒ

»Él«ÉPÉ`ò{ÉÉ «ÉÉàÊNÉlÉÉ ­÷iÉSÉÅeôÒ ¥É{ÉÒ NÉ> lÉàiÉà ©É{ÉÉà©É{É {ÉIíÒ Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÖÅ Hàí +ÉWðà ~ÉÊlÉ{Éà qàöLÉÉeôÒ qàö´ÉÖÅ ! ¥É»É +É Wð «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É ¾úlÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ {Éà NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡Éà©ÉÒ NÉöÉä­÷´É ¶É©ÉÉÇ{Éà PÉ­à÷ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà +{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¡Éà©ÉɱÉÉ~É©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà »É©É«É ~É»ÉÉ­÷ Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ +{Éà l«ÉÉÅ Wð HíÉʱÉHíÉ˻ɾú ~ÉiÉ PÉ­à÷ ~ɾúÉáSÉÒ NÉ«ÉÉà. «ÉÉàÊNÉlÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà Xà> yÉÚÅ+É~ÉÚÅ+É oÉ> NÉ> +{Éà ¥ÉÉà±ÉÒ AcÒ. "G«ÉÉÅ Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ ©É{ÉÉ´ÉÒ +É´«ÉÉ ?' lÉ©É{Éà ©ÉÉ­÷É µÉlÉ{ÉÒ HíÉÅ> ~ÉeôÒ Wð {ÉoÉÒ.' HíÉʱÉHíÉ˻ɾú {ɶÉÉ©ÉÉÅ ¾úlÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É »´ÉÒHíÉ­÷lÉÉ ¥ÉÉ౫ÉÉà & "»HÚí±É{ÉÉ HíÉ©É©ÉÉÅ oÉÉàeôÉà £í»ÉÉ> NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà +à ` ò±Éà +É´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅô oÉ«ÉÖÅ.' ¥ÉÅ{Éà ´ÉSSÉà Yð§ÉÉXàeôÒ ¶É°÷ oÉ> +{Éà ]ñNÉeôÉà LÉÚ¥É Wð ´ÉyÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ {Éà NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ~ÉÊlÉ{ÉÒ

+É­÷lÉÒ AlÉÉ­÷´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ Hí­à÷±ÉÒ oÉÉ³Ò ±É> +É´ÉÒ +{Éà ¥Éàcàó±ÉÉ NÉÉä­÷´É{Éà C§ÉÉà Hí«ÉÉâ +{Éà ~ÉÊlÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà Wð lÉà{ÉÒ +É­÷lÉÒ AlÉÉ­÷Ò lÉà{ÉÉ ~ÉNÉà ~ÉeôÒ lÉà{ÉÖÅ µÉlÉ LÉÉ౫ÉÖÅ !!! ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà Wð +àHí ~É­÷~ÉÖ ° ÷ºÉ{ÉÒ +É­÷lÉÒ AlÉÉ­÷Ò "Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ'{ÉÖÅ µÉlÉ LÉÉà±ÉlÉÉ lÉà{ÉÉà NÉÖ»»ÉÉà »ÉÉlÉ©ÉÉÅ +ɻɩÉÉ{Éà ~ɾúÉáSÉÒ NÉ«ÉÉà lÉàiÉà ~ÉiÉ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà HíÂÖÅ "lÉÉ­÷Éà £áí»É±ÉÉà lÉÉà ©Éá Xà> ±ÉÒyÉÉà ¾ú´Éà ©ÉÉ­÷É £áí»É±ÉÉ{ÉÒ ­÷ɾú XàWðà.' ~ÉÊlÉ{ÉÉà Wð´ÉÉ¥É »ÉÉÅ § É³Ò «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É »É©ÉX> ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ lÉÉà ~ÉNÉ ~ÉUïÉeôlÉÉà °÷©É ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò »ÉÚ> NÉ«ÉÉà. «ÉÉàÊNÉlÉÉ UïÉàHí­÷ÉÅ+Éà »ÉÉoÉà ¥É¾úÉ­÷ Wð »ÉÚ> NÉ> lÉàiÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ »É´ÉÉ­à ÷ ~ÉÊlÉ{ÉÒ ©ÉÉ£íÒ ©ÉÉÅ N ÉÒ ©ÉɩɱÉÉà »ÉÅ § ÉÉ³Ò ±É>¶É ~ÉiÉ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÒ +É PÉà±ÉUïÉ ~ÉiÉ +yÉÚ­÷Ò ­÷¾úÒ Hàí©É Hàí ´É¾àú±ÉÒ »É´ÉÉ­÷©ÉÉÅ Wð

«ÉÉàÊNÉlÉÉ+à £íÉà{ÉoÉÒ »ÉÅ~ÉHÇí »ÉÉyÉ´ÉÉ ¡É«Él{É Hí«ÉÉâ ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ+à «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÉà £íÉà{É A~ÉÉeô¬Éà Wð {ɾúÓ »HÚ í ±Éà lÉ~ÉÉ»É Hí­÷Ò ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ˻ɾú l«ÉÉÅ ~ÉiÉ {ɾúÉàlÉÉà. ©ÉÉàeôÒ ­÷ÉmÉà HíÉʱÉHíÉ˻ɾú PÉ­à÷ +É´«ÉÉà Wðàö{Éà Xà>{Éà «ÉÉàÊNÉlÉÉ +ÅX> NÉ> Hàí©É Hàí HíÉʱÉHíÉ+à ©ÉÉoÉà `ò HíÉà Hí­÷É´Éà ±ÉÉà ¾úl ÉÉà ! «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ~ÉÚUÃï«ÉÖÅ lÉÉà HíÉʱÉHíÉ+à Wð´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hàí, "©Éá lÉÉ­÷É

©É

1

à ±É Wð{ÉÒ÷ ´É É S ¶É SÉ

{ÉÅ. 12

¾ú

3

2

6

4 7

5 8 10

9 11 14

15

12

13 16

17 19

18 20 23

21 24 26

+à H í »ÉÖ L ÉÒ qÅ ö ~ÉÊlÉ{ÉÉ Yð´É{É©ÉÉÅ +ÉNÉ ±ÉNÉÉeô{ÉÉ­÷ +{Éà ~ÉÊlÉ{ÉÒ ¾úl«ÉÉ©ÉÉÅ ~Él{ÉÒ{ÉÉà »ÉÉoÉ +É~É{ÉÉ­÷ NÉÉä­ ÷ ´ É ¶É©ÉÉÇ HíÉʱÉHíÉ ¥ÉÉoÉ°÷©É Wð´ÉÉ Acó¬Éà l«ÉÉ­à÷ Hí­÷Ò Uïà ~ÉÉà±ÉÒ»É lÉ­÷lÉ PÉ`ò{ÉÉ »oÉ³à «É©É­÷ÉWð{ÉÒ Wðà©É ­÷ɾú Xà> ¥Éàcàó±ÉÉ ~ɾúÉáSÉÒ NÉ> +{Éà PÉ­÷{ÉÖÅ xö¶«É NÉÉä­÷´Éà `òÒ´ÉÒ{ÉÉ Hàí¥É±ÉoÉÒ +SÉÉ{ÉHí XàlÉÉ lÉà©É{Éà PÉ`ò{ÉÉ A~É­÷ ¶ÉÅHíÉ NÉ> Wð HíÉʱÉHíÉ{ÉÉ Nɳà `ÚÅò~ÉÉà +É~ÉÒ lÉà©ÉiÉà «ÉÉàN«É HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Hí­÷Ò qöÒyÉÉà. lÉ~ÉÉ»É{Éà +ÉNɳ ´ÉyÉÉ­÷Ò. HíÉʱÉHíÉ +SÉÉ{ÉHí oÉ«Éà±ÉÉ «ÉÉàÊNÉlÉÉ ¾úÉÎè »~É`ò±É©ÉÉÅ ¾úlÉÒ ¾Öú©É±ÉÉoÉÒ ¡ÉÊlÉ­÷Éyà É {É Hí­÷Ò ¶ÉG«ÉÉà l«ÉÉ­à÷ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà lÉà{ÉÉ ¥ÉÅ{Éà ¥ÉɳHíÉ{à ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à HíÉʱÉHíÉ{ÉÖÅ ©ÉÉàhõÅÖ qöÉ¥ÉÒ ~ÉÚUï~É­÷Uï Hí­÷lÉÉ ¥ÉɳHíÉ+ à à WðiÉÉ´«ÉÖÅ qöÒyÉÖ.Å NÉÉä­÷´É{ÉÉ ©ÉWð¥ÉÚlÉ ¾úÉoÉÉà{ÉÉ Hàí "NÉ> HíɱÉà NÉÉä­÷´É +ÅHí±É +¾úÓ qö¥ÉÉiÉoÉÒ oÉÉàeôÒ Wð ´ÉÉ­÷©ÉÉÅ HíÉʱÉHíÉ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ.' ¥É»É ~ÉÉà±ÉÒ»Éà lÉà{ÉÒ

¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ ±ÉÉ>´É ¥É«ÉÉ{É ¥É¾úÉ­÷ ¥Éàcóà ±ÉÉ ¥ÉyÉÉ+à »JíÒ{É A~É­÷ Ê{ɾúɳlÉÉ ¾àú¥ÉlÉÉ> HíNÉʱÉHíÉ˻ɾú PÉ­à÷oÉÒ {ÉÒHí³Ò NÉ«ÉÉà. ÉHí­÷¶Éà lÉÉà lÉà ¶ÉÖÅ Wð´ÉÉ¥É +É~ɶÉà ? « ¶ÉÉÅlÉ ~ÉeôÒ NÉ«ÉÉà «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ~ÉÊlÉ{ÉàÉ A±É`ò lÉ~ÉÉ»É Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉ­÷ÉlÉÉ ¥É~ÉÉà­à÷ Wð©É´ÉÉ ~ÉiÉ {É +É´«ÉÉà +{Éà Xà HíÉʱÉHíÉ ¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÉSÉÒ ¾úl«ÉÉ{Éà ±ÉÚÅ`ò{ÉÒ PÉ`ò{ÉÉ qàöLÉÉeô´ÉÉ ´ÉHíÒ±ÉÉà AHí³Ò Acó¬É ¾úlÉÉ. +{Éà

Hí lÉ lÉ

{ÉÉ©É{ÉÖÅ Ë~ÉeôqöÉ{É Hí­÷Ò {ÉÉÅL«ÉÖÅ Uïà. lÉÖÅ ©ÉÉ­÷É ©ÉÉ`àò ¾ú´Éà ©É`òÒ NÉ> UÖÅï. +àHíÉqö-¥Éà Êqö´É»É©ÉÉÅ +É~ÉiÉà UÚï`òÉ ~ÉeôÒ Wð>¶ÉÖÅ.' ~ÉÊlÉ{ÉÉ +É´ÉÉ ~ÉNɱÉÉÅ{ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà +~ÉàKÉÉ Wð {ɾúÉàlÉÒ. HíÉʱÉHíÉ +ÉNɳ ¥ÉÉ౫ÉÉà & "lÉà Hí­÷´ÉÉSÉÉàoÉ AWð´ÉÒ lÉÉà ©Éá Ë~ÉeôqöÉ{É Hí­÷Ò lÉÉ°÷ HíÉ­÷Wð ©É{ÉÉ´«ÉÖ Å . ' HíÉʱÉHíÉ{ÉÉ +É Wð´ÉÉ¥ÉoÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà lÉàiÉà Hí­à÷±ÉÒ §ÉÚ±É{ÉÉà ¡É·SÉÉlÉÉ~É oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ lÉàiÉà HíÉʱÉHíÉ{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ ¡É«Él{É H«ÉÉâ ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ HíÉà> ´ÉÉlÉ Hí­÷´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ {ɾúÉàlÉÉà lÉà °÷©É©ÉÉÅ Wð> ¥ÉÉ­÷jÅ ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò »ÉÚ> NÉ«ÉÉà. ¥É¾úÉ­÷ ¥Éàcóà±ÉÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ lÉàiÉà Hí­÷à ±ÉÒ §ÉÚ±É A~É­÷ ~É»lÉÉ>{Éà ©ÉÉoÉÉ ~ÉUï Éeô lÉÒ ­÷¾úÒ . lÉà iÉà ¥ÉÉ­÷jÅ LÉLÉeôÉ´ÉÒ HíÉʱÉHíÉ{Éà ¥É¾úÉ­÷ +É´É´ÉÉ PÉiÉÉ ¡É«Él{ÉÉà Hí«ÉÉÇ ~ÉiÉ HíÉʱÉHíÉ +àHí{ÉÉà ¥Éà {ÉÉ oÉ«ÉÉà. «ÉÉàÊNÉlÉÉ{Éà ËSÉlÉÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hàí HíÉʱÉHíÉ{Éà ©ÉÉoÉà `òHíÉà Hí­÷É´ÉÒ{Éà ±ÉÉàHíÉà »É´ÉɱÉ

22

25 27

´ÉÉlÉ WðiÉÉ´ÉÒ qà ö¶ Éà lÉÉà lÉà{ ÉÒ +ɥɰ÷{ÉÉ yÉXNÉ­÷É AeôÒ Wð¶Éà lÉà HÖí`òÅ֥ɩÉÉÅ HíÉ>à {Éà ©ÉÉàhõÅÖ qàöLÉÉeô´ÉÉ Wð´à ÉÒ {ɾúÓ ­÷¾úÒ. +ÉoÉÒ lÉàiÉà ©É{ÉÉà©É{É +àHí Ê{ÉiÉÇ«É Hí«ÉÉâ. «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à NÉÉä­÷´É{Éà £íÉà{É Hí­÷Ò ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà +{Éà ¥ÉyÉÒ ¾úÊHíHílÉ WðiÉÉ´ÉÒ HíÉʱÉHíÉ{Éà càóHíÉiÉà ~ÉÉeô´ÉÉ ©É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. ¾ú´Éà ´ÉÉlÉ ­÷¾úÒ HíÉʱÉHíÉ{ÉÉ ¥É¾úÉ­÷ +É´É´ÉÉ{ÉÒ. ¥ÉÅ{Éà WðiÉ +É ©ÉÉàHíÉ{ÉÒ ­÷ɾú Xà> ¥ÉàcóÉ ­÷ÂÉÅ. ©ÉÉàeôÒ ­÷ÉlÉà

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ

PÉ­÷{ÉÒ PÉ­÷´ÉLÉ­÷Ò lÉoÉÉ Hí¥ÉÉ`ò{ÉÉà ¥ÉyÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{É ´Éà­÷Ê´ÉLÉà­÷ Hí­÷Ò {ÉÉÅL«ÉÉà +{Éà ©ÉÞlÉ ~ÉÉ©Éà±ÉÉ HíÉʱÉHíÉ{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ A~É­÷ ±ÉÉàLÉÅeô{ÉÉ ~ÉÉ>~ÉoÉÒ Xà­÷oÉÒ ´ÉÉ­÷ Hí«ÉÉâ. NÉÉä­÷´É{Éà Hí¾úÒ «ÉÉàÊNÉlÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà ~ÉiÉ PÉÉ«É±É Hí­÷Ò {ÉÉÅLÉÒ l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö lÉàiÉà NÉÉä­÷´É{Éà WðlÉÉ ­÷¾àú´ÉÉ HíÂÖÅ. ~ÉUïÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà £íÉà{É Hí­÷Ò XiÉ Hí­÷Ò Hàí +Xi«ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à lÉà{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ ±ÉÚÅ`ò Hí­÷Ò lÉà{Éà +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà >X+Éà (26) Hí~Éɳ©ÉÉÅ Hí­÷ÉlÉÖÅ `òÒ±ÉÖÅ (3) (27) ©ÉHíÉ{É{ÉÉà UïÉ~É­÷É{ÉÉà §ÉÉNÉ (2)

~ÉÉà±ÉÒ»É »ÉÉ©Éà ©ÉÉà­÷SÉÉà LÉÉà±ÉÒ ¥ÉàcóÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà ¾ú´Éà £ÝÅí HíÒ £ÝÅíHíÒ ~ÉNɱÉÉ §É«ÉÉÇ +{Éà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É{ÉÒ Êeô`òà>±É HíhõÉ´ÉlÉÉ ¾úl«ÉÉ{ÉÒ +ÉLÉÒ PÉ`ò{ÉÉ »ÉÉ©Éà +É´ÉÒ NÉ>. ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ ±ÉÉ>´É ¥É«ÉÉ{É ¥É¾úÉ­÷ ¥Éà c à ó ± ÉÉ ¥ÉyÉÉ+à »JíÒ{É A~É­÷ Ê{ɾúɲ«ÉÖÅ +{Éà ¾àú¥ÉlÉÉ> NÉ«ÉÉ Hàí «ÉÉàÊNÉlÉÉ{ÉÖÅ +É Hàí lÉà´ÉÖÅ ~ÉNɱÉÖÅ Hàí ~ÉÊlÉ{Éà »É¥ÉHí ʶÉLÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò oÉ> ~É­÷~ÉÖ° ÷º É »ÉÉoÉà "Hí­÷´ÉÉ SÉÉàoÉ' ©É{ÉÉ´ÉÒ !!!

(22) ±ÉÉÅSÉ (3) (24) HíÉ©Éqàö´É{ÉÒ »mÉÒ, (1) »ÉÖqö{ÉÒ ¥ÉÒWð ÊlÉÊoÉ (2) +É»ÉÎGlÉ (2) (3) cóÉàHí­÷, càó»É (2) (25) ¥ÉɳHí{ÉÉ Wð{©É Êqö´É»Éà C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ (5) HíÉä­÷´É-~ÉÉÅeô´É{ÉÉÅ yÉ{ÉÖº«É LÉÉ»É ¥É{ÉÉ´ÉÉlÉÒ ~ÉÊ·SÉ©ÉÒ (1) ~ÉÚÅUïeôÒ (2) Ê´ÉvÉ{ÉÉ NÉÖ°÷ (2) ´ÉÉ{ÉÒ (2) (2) oÉÉàeÖÅô PÉjÅ (4) (6) ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ qàö´É (4) -{É`Öò§ÉÉ> ­÷É´É±É (4) +iÉyÉÉ«ÉÉâ ¥É{ÉÉ´É ¥É{ÉlÉÉÅ (7) `òÉà³HíÒ (ʾú{qöÒ) (3) NÉÉ©É©ÉÉÅ Ê`ò~ÉlÉÉà hõÉà±É (3) ¶É¥qö ­÷©ÉlÉ {ÉÅ. 11 {ÉÉ Wð´ÉÉ¥É (9) +LÉlÉ­÷Éà A~É«ÉÉàNÉ (3) (11) »É­÷LÉÉ~ÉjÅ, »É©Él´É (3) (5) qöNÉÉà, Ê´É·{ÉÉ»ÉPÉÉlÉ (2) +ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ (1) ©É©ÉÒ (2) NɧɰÅ÷ (6) ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ +àHí ¡ÉL«ÉÉlÉ (4) Sɳ (5) ©ÉWð±É (6) HÅí~É (13) ©ÉNÉWð [ÉÉ{ÉàÎ{rö«É (2) ¾úÉèλ~É`ò±É (4) (7) ÊHí»ÉÉ{É (9) HíɳWÖðÅ (11) (14) HíÊ´ÉlÉÉ{ÉÉ Hí­÷{ÉÉ­÷ (2) (8) ´«ÉÉÊyÉ, {ÉÉqÖö­÷»lÉÒ (2) ´É{É´ÉÉ»É (13) ´É­÷lÉ (14-+) »ÉÉWð (16) A~É«ÉÉàNÉ, Wð°÷­÷lÉ (2) (9) »ÉÉ©Éo«ÉÇ, ¡É§ÉÉ´É, (15) ¥ÉÉà­÷ (16) Hí»ÉÉ> (18) (17) eôNÉà {Éʾú, `ò³à lÉàWð (3) LÉÉàLÉÉ (19) qöÉhõ (21) §Éɳ {Éʾú lÉà´ÉÖÅ (3) (10) HíÉà©É³, ©ÉyÉÖ­÷ (3) (23) ­÷NÉ (24) yÉöÉ­÷Éà (25) +ɶÉÉ (18) »ÉÉàNÉÅqö, »É©É (3) (12) +àHí XlÉ{ÉÖÅ ­à÷¶É©ÉÒ (26) ±ÉÉàSÉ{É (27) ´ÉàiÉ (19) §ÉÒ©É{ÉÖÅ ¾úÊoÉ«ÉÉ­÷ (2) HíÉ~Éeô (4) C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ (1) ©É­÷HíÒ (2) NÉWð (20) lɱɴÉÉ­÷, ¶É©É¶Éà­÷ (2) (13) ¥ÉÊKÉ»É, Hí©É­à÷ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÖÅ (3) §É±É©É{É»ÉÉ> (4) SÉ~ɳ (21) qöÊKÉiÉ §ÉÉ­÷lÉ{ÉÒ Hí~ÉeÖÅô (2) (5) ©É{É (6) HÅíHíÉ»É (8) »ÉÉHí­÷ +àHí {ÉqöÒ (3) (15) Ê´ÉHíÉ»É ~ÉÉ©Éà±ÉÖÅ (4) (10) WÖð¾úÉ­÷ (12) ´ÉÉWð (13) (23) ©ÉHíÉ{É ©ÉÉ`àò LÉÉàqöHíÉ©É{ÉÒ (17) {É`ò, +ʧÉ{É«É ´ÉNÉqöÉ­÷ (14) lÉHí (15) ¥ÉÉàLÉíÉ Ê´ÉÊyÉ (2) Hí­÷{ÉÉ­÷ (4) (17) »ÉÉ´ÉyÉÉ{É (18) LÉÉà³ (25) +àHí »ÉÖNÉÅyÉÒ lÉÉÅlÉiÉÉÅ (3) (20) LÉÉ> {É ¶ÉHíÉ«É lÉà´ÉÖÅ (3) (20) hõNɱÉÉà (22) »©É¶ÉÉ{É


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

( 15

©É©©ÉÒ ¾ÖúÅ lÉÉ­÷É »ÉÅ»HíÉ­÷ÉàoÉÒ

HÅíeôÉ­÷É«Éà±ÉÒ UÖÅï Ê{ÉÊyÉ{ÉÖÅ

»ÉNÉ~ÉiÉ AnÉ©É »ÉÉoÉà oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. »ÉNÉ~ÉiÉ oÉ«ÉÖÅ l«ÉÉ­à÷ Wð »ÉLÉÒ+Éà+à ©ÉXHí Hí­÷Ò ¾úlÉÒ : "HíÉNÉeôÉà qö¾úÒÅoÉ°Å÷ ±É> NÉ«ÉÉà.' ´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ HÅí> +à´ÉÖÅ HíXàeÖÅô {É ¾úlÉÖÅ, ~É­Å÷lÉÖ qàöLÉÉ´É©ÉÉÅ Ê{ÉÊyÉ AnÉ©É Hí­÷lÉÉ PÉiÉÒ AnÉ©É ¾úlÉÒ. AnÉ©É ~É­÷ ~É»ÉÅqöNÉÒ{ÉÉà Hí³¶É hõÉಫÉÉà +à ~ɾàú±ÉÉÅ Ê{ÉÊyÉ+à PÉiÉÉ UïÉà H í­÷É+Éà »ÉÉoÉà >{`ò­÷´«ÉÚ

yÉÒ­÷Wð ¦ÉÁ§Éa NÉÉà c ó ´ «ÉÉ ¾úlÉÉ +{Éà Ê{ÉÊyÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉà­÷É HíÉhàõ +à©É {ÉÉ{ÉÒ +à´ÉÒ LÉÉ©ÉÒ ~ÉiÉ {ÉWð­÷©ÉÉÅ ±É> ±ÉàlÉÒ. ´ÉeôÒ±ÉÉà ~ÉiÉ Ê{ÉÊyÉ{ÉÉ +É ´ÉlÉÇ { ÉoÉÒ mÉÉ»«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ +{Éà NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉLÉlÉÉÅ : "lÉá ©É{É©ÉÉÅ HíÉà> ©ÉÖ­÷ÊlÉ«ÉÉà {ÉIíÒ Hí­÷Ò {ÉÉL«ÉÉà ¾úÉà«É lÉÉà §É»ÉÒ {ÉÉLÉ {Éà ! ¶ÉÉ ©ÉÉ`àò +©É{Éà +©ÉoÉÉÅ +©ÉoÉÉÅ V«ÉÉÅ l«ÉÉÅ qöÉàeôÉ´Éà Uïà ?' »ÉÉ©Éà ~ÉKÉà Ê{ÉÊyÉ ¾ú»ÉÒ{Éà ©É©©ÉÒ{ÉÒ HíÉà`àò ´É³NÉÒ WðlÉÒ : "¥É»É ©É©©ÉÒ ! ¾Ö Å ú lÉÉ­÷É »ÉÅ»HíÉ­÷ÉàoÉÒ HÅíeôÉ­à÷±ÉÒ UÖÅï. ©ÉÉ­÷É ©ÉÉ`àò +ÉeÖÅô-+´É³ÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ lÉÖÅ ©ÉÉ°Å÷ {Éʾú ~É­Å ÷ lÉÖ lÉÉ­÷É +É~Éà ± ÉÉ »ÉÅ»HíÉ­÷Éà{ÉÖÅ +~É©ÉÉ{É Hí­à÷ Uïà.' qöÒHí­÷Ò{ÉÉà Wð´ÉÉ¥É »ÉÉÅ§É³Ò »ÉÖ­à÷LÉɥɾàú{É hõÒ±ÉÉÅ ~ÉeôÒ WðlÉÉÅ +{Éà qöÒHí­÷Ò{ÉÉà ¾úÉoÉ ~ÉHíeôÒ ´É¾úɱÉoÉÒ Hí¾àúlÉÉÅ : "+à´ÉÖÅ {Éʾú,

¥ÉÉà`òÉqö ~ÉÉÅWð­÷É~ÉÉà³ »ÉÅ»oÉÉ Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà {ÉàmÉÊ{ÉqöÉ{É Hàí©~É

¥ÉÉà ` òÉqö

©É¾úÉWð{É ~ÉÉÅWð­÷É~ÉÉà³ »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ ­÷ÉWðHíÉà`ò{ÉÉ ­÷iÉUïÉàeôqöÉ»ÉYð ¥ÉÉ~ÉÖ SÉàÊ­÷`àò¥É±É `Ä ò »`ò wö É ­÷É »´É. ¾úÒ­÷É¥Éà { É {É´ÉÒ{ÉSÉÅrö ´ÉÉà­÷É, +©ÉqöÉ´ÉÉqö{ÉÉ +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâ Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà +ÉÅLÉ{ÉÉà Ê{ÉqöÉ{É Hàí©~É ­÷ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÉà. +É Hàí©~É©ÉÉÅ Ê{ÉqöÉ{É Hí­÷Ò Wð°÷Ê­÷«ÉÉlÉ´ÉɳÉ{Éà Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà qö´ÉÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +{Éà Wðà{Éà +Éè~É­à÷¶É{É{ÉÒ Wð°÷­÷ ¾úlÉÒ lÉà{Éà ¸ÉÒ ­÷iÉUïÉà e ôqöÉ»ÉYð¥ÉÉ~ÉÖ SÉàÊ­÷`àò¥É±É ¾úÉèλ~É`ò±É - ­÷ÉWðHíÉà`ò ±É> Wð´ÉÉ«Éà±É.

§ÉÉ´É»ÉÉ­÷ [ÉÉÊlÉ »{Éà¾ú ʩɱÉ{É

Xà­÷É´É­÷{ÉNÉ­÷, ­÷lÉ{É~É­÷ »oÉÉÊ{ÉHí §ÉÉ´É»ÉÉ­÷ [ÉÉÊlÉ ©ÉÅeô³{ÉÖÅ »{Éà¾ú ʩɱÉ{É «ÉÉààX«Éà±É. Wðà©ÉÉÅ ¥ÉɳHíÉà ©ÉÉ`àò ©Éà]ñÒHí ¶ÉÉà lÉà©ÉWð ´É̺ÉlÉ~É{ÉÉ lÉ~É»´ÉÒ+Éà{ÉÖÅ ¥É¾Öú©ÉÉ{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖÅ.

¥Éà`òÉ ! ~ÉiÉ ¾ÖÅú«É NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ {É ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ XB UÖÅï. ~ÉiÉ »É´ÉÇNÉÖiÉ »ÉÅ~É}É ´É­ lÉÉà HíÉà>{Éà «É {ÉÉ ©É³à ! HÅí>Hí lÉÉà WðlÉÖÅ Hí­÷´ÉÖÅ ~Éeàô.÷' ©É©©ÉÒ{ÉÉ +É ¶É¥qöÉà ~ÉUïÒ Ê{ÉÊyÉ ~É»ÉÅqöNÉÒ©ÉÉÅ HÚíiÉÒ ~ÉeôÒ ¾úlÉÒ +{Éà AnÉ©É »ÉÉoÉà »ÉNÉÉ>oÉÒ XàeôÉ> ¾úlÉÒ +{Éà +ÉWðà AnÉ©É +{Éà lÉà{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ HíÉà> HíÉ­÷iɻɭ÷ °÷¥É°÷ ©É³´ÉÉ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ. ¥É~ÉÉà­÷{ÉÖÅ §ÉÉàWð{É ~ÉlÉÉ´ÉÒ Ê{ÉÊyÉ »ÉʾúlÉ +ÉLÉÖÅ HÖí`ÖÅò¥É ´Éà´ÉÉ> +{Éà Wð©ÉÉ> »ÉÉ©Éà NÉÉàcó´ÉÉ«ÉÖÅ. ´Éà´ÉÉ> lÉÉà +ʱÉ~lÉ Wð ¾úlÉÉ, ~ÉiÉ AnÉ©É +ʧÉ{ÉàlÉÉ{ÉÒ +qöÉoÉÒ ~ÉÉàlÉà ©ÉÉà`òÉà ©ÉÉiÉ»É ¾úÉà«É +à ­÷ÒlÉà ´ÉÉlÉÉà Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà . oÉÉà e ô Ò +±É~É]ñ~É±É ´ÉÉlÉ ~ÉUïÒ AnÉ©Éà HíÂÖÅ : '+©Éà Ê{ÉÊyÉ{Éà +àHí »É~lÉɾú ©ÉÉ`àò ­÷ÉWðHíÉà`ò ±É> Wð´ÉÉ +É´«ÉÉ UïÒ+à. ´ÉàHàí¶É{É Uïà +à`ò±Éà ©ÉÉ­÷É Ê©ÉmÉÉà +{Éà »ÉNÉÉÅ - ´É¾úɱÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÉÅ Uïà.' »ÉÖ ­ à ÷ LÉɥɾà ú {É ¡É»lÉÉ´É »ÉÉÅ§É³Ò `òÉhõÉ¥ÉÉà³ oÉ> NÉ«ÉÉ, ~ÉiÉ »ÉÖ © É{ɧÉÉ>+à »~ɺ`ò ¶É¥qöÉà©ÉÉÅ Hí¾úÒ qöÒyÉÖÅ : "+É©É HÖ Å í ´ÉÉ­à ÷ +©ÉÉ­÷ÉoÉÒ qö Ò Hí­÷Ò{Éà +có´ÉÉÊeô«ÉÉ »ÉÖyÉÒ lÉ©ÉÉ­à÷ l«ÉÉÅ {É ©ÉÉàHí±ÉÉ«É. +à »ÉÉ°Å÷ ~ÉiÉ {É ±ÉÉNÉà, ©ÉÉ`àò ©ÉÉcÖÅó {ÉÉ ±ÉNÉÉeôlÉÉÅ ~ÉiÉ +©Éà +l«ÉÉ­à÷ lÉÉà lÉ©ÉÉ­÷Ò »ÉÉoÉà Ê{ÉÊyÉ{Éà {Éʾú Wð ©ÉÉàHí±ÉÒ+à.' AnÉ©Éà HíeôHí +´ÉÉWðà HíÂÅÖ : "+l«ÉÉ­à÷ Ê{ÉÊyÉ lÉ©ÉÉ­÷Ò Uïà ©ÉÉ`àò lÉ©Éà ¾úIí Wð©ÉÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÉàHí±É´ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉeôÉà UïÉà, ~ÉiÉ HíɱÉà +à ©ÉÉ­÷Ò oɶÉà l«ÉÉ­à÷ ¾ÖÅú ~ÉiÉ lÉ©ÉÉ­÷Ò Wðà©É +à{Éà {Éʾú +É´É´ÉÉ qöB lÉÉà ?' »ÉÖ © É{ɧÉÉ> ´É¾à ú ´ ÉÉ°÷ Hí­÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ : "AnÉ©ÉHÖí©ÉÉ­÷,

C§Éà±ÉÒ ±ÉHí]ñ­÷Ò »ÉÉoÉà ¥ÉÒYð `ÄòÉ´Éà±»É ¥É»É +oÉeôÉlÉÉ mÉiÉ {ÉÉ ©ÉÉàlÉ yÉÅyÉÖHíÉ-yÉÉà±Éà­÷É-´É`òÉ©ÉiÉ

yÉÉà­÷Ò ©ÉÉNÉÇö A~É­÷ »ÉÉ>eô{ÉÉà +àHí §ÉÉNÉ §ÉÉÅNÉÒ{Éà §ÉÚIíÉà oÉ> NÉ«ÉÉà +É´Éà±É ~ÉÒ~É³Ò NÉÉ©É {ÉYðH »ÉÉà©É´ÉÉ­à÷ ´É¾àú±ÉÒ »É´ÉÉ­à÷ ¾úlÉÉà. +{Éà ¥É»É©ÉÉÅ ¥Éàcàó±ÉÉ ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Éà{Éà >X+Éà +É>¸ÉÒ LÉÉàeô±É `ÄòÉ´Éà±»É{ÉÒ ¥É»É {ÉÅ. Yð. Wðà. 14 oÉ> ¾úlÉÒ. Wðà © ÉÉÅ ´É¶É­÷É©É ¡ÉÉNÉYð§ÉÉ> ¥ÉÖ ` òÉiÉÒ eô¥É±«ÉÖ 088 »ÉÖ­÷lÉoÉÒ +©É­à÷±ÉÒ WðlÉÒ ¾úlÉÒ. l«ÉÉ­à÷ `òÉ«É­÷©ÉÉÅ +SÉÉ{ÉHí ~ÉÒ~É³Ò NÉÉ©É {ÉYðH ~ÉÅHíSÉ­÷ (B. ´É. 55), +Wð«É§ÉÉ> eôÉÅNÉ­÷ (B. ´É. 34) ~ÉeôlÉÉ ¥É»É{Éà ­÷Éàeô{ÉÒ »ÉÉ>eô©ÉÉÅ C§ÉÒ ­÷ÉLÉÒ lÉà{ÉÖÅ +{Éà §ÉÉ´Éà¶É ~É­÷©ÉÉ­÷ (B. ´É. 40){ÉÉ Hí°÷iÉ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. V«ÉÉ­à÷ +{«É 12 Wðà`ò±ÉÉ ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Éà{Éà `òÉ«É­÷ ¥Éqö±ÉÒ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉ. +É ´ÉLÉlÉà +SÉÉ{ÉHí ¥ÉÒYð +àHí ¾úÊ­÷©ÉÉyÉ´É {ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà`òÒ >X+Éà oÉ> ¾úlÉÒ. >X ~ÉÉ©Éà±É{Éà `ÄòÉ´Éà±»É{ÉÒ ¥É»É {ÉÅ. Yð. Wðà. 11 +àG»É 1005 {ÉÉ 108 >©É­÷Wð{»ÉÒ +à©¥±«ÉÖ±É{»É ´ÉÉ{É wöÉ­÷É yÉÅyÉÖHíÉ{ÉÒ eÄôÉ>´É­à÷ C§Éà±ÉÒ `ÄòÉ´Éà±»É ¥É»É{Éà Xà­÷qöÉ­÷ `òIí­÷ ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ »ÉÉ­÷´ÉÉ­÷ ©ÉÉ`àò ±É> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ©ÉÉ­÷Ò. +É +Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ ¥É»É LÉÉeôÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà AlÉ­÷Ò ¾úlÉÉ. ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà±ÉÉ mÉiÉà«É{ÉÉ ~ÉÒ. +à©É. yÉÅyÉÖHíÉ NÉ> ¾úlÉÒ. +{Éà `òIí­÷ ©ÉÉ­÷{ÉÉ­÷ ¥É»É{ÉÉ HÅíeôHí`ò­÷ ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾úlÉÉ. qöÒHí­÷Ò lÉÉà ~ÉÉ­÷HíÒ oÉÉ~ÉiÉ NÉiÉÉ«É. ¾úlÉÒ, +à o ÉÒ AnÉ©É ´ÉyÉÉ­à ÷ Xà´ÉÉ lÉÉà ©ÉÉàHí±É¶ÉÉà {Éà ? Hàí ~ÉUïÒ l«ÉÉÅ +É´«ÉÉ ~ÉUïÒ +à{ÉÒ ~É­÷ +Hí³É«ÉÉà. NÉ©Éà lÉà §ÉÉàNÉà +ÉWðà +à©ÉÉÅ«É lÉ©É{Éà »É©ÉÉWð qöÒHí­÷Ò{Éà +©ÉÉ­÷Éà ¶ÉÉà Ê{ÉÊyÉ{Éà »ÉÉoÉà ±É> Wð´ÉÒ +à´ÉÉà NÉ³Ò X«É lÉà{ÉÉà eô­÷ ±ÉÉNÉà Uïà ?' +ÊyÉHíÉ­÷ ? +{Éà lÉ©ÉÉ­à÷ l«ÉÉÅ ©ÉIí©É Ê{ÉiÉÇ«É +àiÉà Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÉà »ÉÖ ­ à ÷ LÉÉ¥Éà { Éà lÉ­÷lÉ Wð »ÉÖLÉÒ ¾úÉà«É ~ÉUïÒ ´ÉÉ­à÷´ÉÉ­à÷ +©ÉÉ­à÷ +{Éà yÉÒ©Éà ­÷¾úÒ{Éà ¥ÉÒXà ¡É»lÉÉ´É »ÉÅ©ÉÊlÉ +É~ÉÒ qöÒyÉÒ : "+à©ÉÉÅ lÉàeôÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Wð°÷­÷ ~ÉiÉ ¶ÉÒ ¾úÉ«à É ?' ©ÉÚG«ÉÉà : +©É{Éà ¶ÉÖÅ ´ÉÉÅyÉÉà ¾úÉà«É ? lÉ©Éà Ê{ÉÊyÉ +É »ÉÅ ´ ÉÉqöÉà "§É±Éà , Wðà ´ ÉÒ lÉ©ÉÉ­÷Ò LÉÖ¶ÉÒoÉÒ Ê~ÉGSÉ­÷ Xà> +É´ÉÉà. »ÉÉÅ§É³Ò CHí³Ò CcóÒ ¾úlÉÒ. Wðà ©É­÷Yð ! ¥ÉÉHíÒ +©ÉÉ°Å÷ £àíʩɱÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉÅWðà ¥É¾Öú ©ÉÉàeÖÅô {Éʾú Hí­÷lÉÉÅ. oÉ> ­÷ÂÖ Å ¾úlÉÖ Å +à +à { ÉÒ lÉÉà +àHíqö©É £íÉà­÷´ÉeÇô Uïà. Ê{ÉÊyÉ Wðà©É ¥É{Éà lÉà©É Wð±ÉqöÒ PÉà­÷ ~ɾúÉáSÉÒ Ê´ÉSÉÉ­÷»É­÷iÉÒoÉÒ C±É`ÖÅ òoÉ> ­÷ÂÖÅ WðXà.' ¾úlÉÖÅ. Wðeô¥ÉÉlÉÉàeô Wð´ÉÉ¥É +É~É´ÉÉ l«ÉÉÅ +É´Éà ~ÉUïÒ +¾úÓ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉÊyÉ Ê´É´ÉÉqö{ÉÉà +É­Å÷§É lÉà{ÉÒ Yð§É lÉä«ÉÉ­÷ oÉ> NÉ> ¾úlÉÒ, {ÉÉ©É {É ±Éà +à´ÉÖÅ ¤íÒ ´ÉÉlÉÉ´É­÷iÉ oÉ«ÉÉà l«ÉÉ­÷oÉÒ AnÉ©É{ÉÉ Sɾàú­÷É ~ÉiÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ ©É«ÉÉÇ q öÉ Uïà. ¾ÖÅú ~ÉiÉ ©ÉÉ­÷É PÉiÉÉ Ê©ÉmÉÉà ~É­÷{ÉÉ ¾úɴɧÉÉ´É{ÉÖ Å Ê{É­÷ÒKÉiÉ »ÉÉSÉ´É´ÉÉ ¥Éà qöÉÅ l É ´ÉSSÉà +{Éà lÉà©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ+Éà »ÉÉoÉà ¾ú«ÉÉâ Hí­÷lÉÒ ¾úlÉÒ. lÉàiÉà lÉà{ÉÉÅ ´ÉÉiÉÒ HíSÉHíSÉÉ´ÉÒ{Éà Yð§É{Éà HÅí`ÄòÉà±É Hí­÷Ò UÖÅï £í«ÉÉâ UÖÅï, ~ÉiÉ HíÉà>{Éà HíÉà> Wð ¡ÉÉॱÉà©É {Éeô¬É {ÉoÉÒ. UïlÉÉÅ +{Éà ´ÉlÉÇ{É{Éà ¥É­÷Éà¥É­÷ Ê~ÉUïÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. »ÉÉ©Éà AnÉ©É{Éà ©ÉÉ­÷Éà lÉà{Éà ­÷ÉWðHíÉà`ò ±É> Wð´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÒyÉÉÅ ¾úlÉÉÅ. ~ÉÉàlÉà ~É»ÉÅqöNÉÒ©ÉÉÅ »ÉÖ©É{ɧÉÉ>+à {É}ÉÉà §Éi«ÉÉà +à +ÉOɾú {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ... +ÉWðà oÉÉ~É LÉÉ> NÉ> Uïà, +à »É©ÉX> +~É©ÉÉ{É Wðà´ÉÖÅ ±ÉÉN«ÉÖÅ. Ê{ÉÊyÉ SÉÚ~É Ê{ÉÊyÉ{Éà ©ÉÉ­÷Ò »ÉÉoÉà Ê~ÉGSÉ­÷ NÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. +à`ò±Éà ´ÉÒWð³Ò{ÉÉà Hí­Å÷`ò +É´«ÉÉà ¾úÉà«É +à`ò±ÉÒ l´É­÷ÉoÉÒ C§ÉÒ oÉ> Wð> lÉàiÉà HíÂÖÅ : "©É©©ÉÒ, lÉ©É{Éà ©ÉÉàHí±É´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ©É{Éà Wð´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà Uïà. AnÉ©ÉHÖí©ÉÉ­÷ ! lÉ©Éà lÉ©ÉÉ­÷É Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ+Éà »ÉÉoÉà ¾ú­÷Ò£í­÷Ò ¶ÉHíÉà, +à lÉ©ÉÉ­÷Éà +ÅNÉlÉ ¡É·{É Uïà. ¥É­÷ɥɭ÷ lÉ©ÉÉ­÷Ò Wðà©É Wð ©ÉÉ­÷Éà«Éà +ÅNÉlÉ ¡É·{É ¾úÉà> ¶ÉHàí {Éà ? ©ÉÉ°Å÷ »´É©ÉÉ{É÷ ©ÉÉ°Å÷ HíÉÅeÖÅô ~ÉHíeôÒ{Éà Hí¾àú Uïà : Ê{ÉÊyÉ ! V«ÉÉ­à÷ »ÉÅ»HíÉ­÷§Éàqö ¾úÉà«É, l«ÉÉÅ ©ÉÉNÉÇ § Éà q ö ~ÉiÉ ¾úÉ à « É. XN«ÉÉ l«ÉÉ­÷oÉÒ »É´ÉÉ­÷. lÉ©É{Éà lÉ©ÉÉ­÷Éà ©ÉÉNÉÇ ©ÉÖ ¥ ÉÉ­÷Hí +{Éà +©É{Éà +©ÉÉ­÷Éà. NÉÖeô ¥ÉÉ«É !' AnÉ©É +{Éà Ê{ÉÊyÉ{ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ »lÉ¥yÉ ¥É{ÉÒ{Éà +à{ÉÉ ~ÉÉÊ­÷´ÉÉÊ­÷Hí »ÉÅ » HíÉ­÷-lÉà W ð{Éà Ê{ɾúɳlÉÉÅ Wð ­÷ÂÉÅ !


16 )

( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ qö­÷ qö¶É Hí±ÉÉHàí +àHí ¥ÉɳHí{ÉÉà Wð{©É oÉÉ«É Uïà

£íÉà`òÉà NÉà±Éà­÷Ò

lÉà©É qö­÷ UïmÉÒ»É Hí±ÉÉHàí +àHí »ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉÉ«É Uïà qö­à÷Hí

¶É¾àú­÷©ÉÉÅ Wðà`ò±ÉÒ »É­÷HíÉ­÷Ò »ÉÅ»oÉÉ ¾úÉà«É Uïà. lÉà`ò±ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ»oÉÉ+Éà ~ÉiÉ ¾úÉà«É Uïà. PÉiÉÒ´ÉÉ­÷ NÉÉ©É {ÉÉ{ÉÖÅ {Éà »ÉÅ»oÉÉ ´ÉyÉÉ­à÷ ¾úÉà«É lÉà´ÉÖÅ ¥É{Éà Uï à . »ÉÖ ­ à ÷ {rö { ÉNÉ­÷ lÉà { ÉÉà qöÉLɱÉÉà Uïà !

©ÉÉ>JíÉà»HíÉà~É ¥ÉÉà±Éà Uïà Êqö±ÉÒ~É eôÒ. ¶Éɾú "eôÒeôÉà' »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷©ÉÉÅ qö­÷ qö¶É Hí±ÉÉHàí +àHí ¥ÉɳHí{ÉÉà Wð{©É oÉÉ«É Uïà. lÉà©É qö­÷ UïmÉÒ»É Hí±ÉÉHàí +àHí »ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉÉ«É Uïà. Xà Hàí +É{ÉÉà +àHí £íÉ«ÉqöÉà ~ÉiÉ Uïà. Wðà´ÉÉà Hàí »ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ ©É੥ɭ÷ oÉ{ÉÉ­÷ »É§«É X¾àú­÷©ÉÉÅ +»ÉÉ©ÉÉÊWðHí ¡É´ÉÞÊnÉ Hí­÷Ò ¶ÉHílÉÉà {ÉoÉÒ. »ÉÉ©ÉÉ{«É ­÷ÒlÉà »ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ qöÒcó ~ÉSÉÉ»ÉoÉÒ ~ÉÅ S ÉÉà l Éà ­ ÷ ©Éà © ¥É­÷ ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à lÉÉà »ÉÉ©ÉÉÊWðHí ¡É´ÉÞÊnÉ {É oÉÉ«É +à´ ÉÖÅ »ÉÅ »oÉÉ´ÉɳÉ+Éà ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. qö­à÷Hí »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ +ÊNÉ«ÉÉ­÷oÉÒ ~ÉÅq ö­ ÷ ©Éà © ¥É­÷{ÉÒ HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò »ÉÊ©ÉÊlÉ ¾úÉà«É Uïà. Wðà {ÉÒÊlÉ Ê´ÉºÉ«ÉHí Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà Uïà. +à`ò±Éà Hàí +É ©É੥ɭ÷Éà ´ÉyÉÉ­à÷ ¥ÉÖÎyyɶÉÉ³Ò ¾úÉà«É Uïà. ¥ÉÉHíÒ{ÉÉ ©É੥ɭ÷Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¥ÉÖÎyyɶÉÉ³Ò ¾úÉà«É +à´ÉÖÅ »ÉÅ»oÉÉ´ÉɳÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uïà.

»ÉÉ©ÉÉÊWðHí »ÉÅ » oÉÉ©ÉÉÅ HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò{ÉÒ Ê©ÉË`òNÉ Hàí´ÉÒ ­÷ÒlÉà SÉɱÉlÉÒ ¾úÉ«à É lÉà{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Hí­÷´ÉÉ Wðà´ÉÉà ¾úÉà«É Uïà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ­÷ÒlÉà ­÷ÉmÉà »ÉÉeôÉ {É´É ´ÉÉN«Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò Ê©ÉË`òNÉ©ÉÉÅ qö¶É ´ÉÉN«Éà ¡É©ÉÖ L É, »ÉàJ àí`ò­÷Ò lÉoÉÉ `Äàò]ñ­÷­÷ +É´ÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. ¥ÉÉHíÒ{ÉÉ ©É੥ɭ÷Éà »ÉÉeôÉ qö¶É »ÉÖyÉÒ ¥ÉÉHíÒ{ÉÉ ©É੥ɭ÷Éà{ÉÒ ­÷ɾú Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà. ¶É°÷+ÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeôÉ +É´É{ÉÉ­÷ ©É੥ɭ÷ ©ÉÉàeôÉ +É´É´ÉÉ{ÉÉ HíÉ­÷iÉÉà ­÷WðÖ Hí­÷lÉÉ ¾úÉà«É Uï.à Wð©à ÉÉÅ ©É¾àú©ÉÉ{É ¥ÉÅyÉ £íÉ`òHí lÉoÉÉ ~ÉÉeôÉà¶ÉÒ{Éà l«ÉÉÅ ¡É»ÉÅNÉ{ÉÉÅ HíÉ­÷iÉÉà qö¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. »ÉÉSÉÉÅ LÉÉà`òÉ HíÉ­÷iÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ SÉɱÉà Uïà. ¡É©ÉÖLɸÉÒ lÉ­÷£íoÉÒ ¥ÉyÉÉ+à `òÉ>©É»É­÷ +É´É´ÉÖÅ Xà>+à ­÷WÚð+ÉlÉ oÉÉ«É Uïà. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö cÅóeÖô - NÉ­÷©É +oÉ´ÉÉ {ÉÉ»lÉÉà ©ÉÅNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ`àò »ÉÚSÉ{É oÉÉ«É Uïà. {ÉÉ»lÉÉà ¶ÉÖÅ ©ÉÅNÉÉ´É´ÉÉà lÉà{ÉÉ A~É­÷ SÉSÉÉÇ Ê´ÉSÉÉ­÷iÉÉ oÉÉ«É Uïà. HíÉ«É©É +àHí{ÉÒ +àHí ´É»lÉÖ ¶ÉÖÅ ©ÉÅNÉÉ´ÉÉà UïÉà +à´ÉÒ AOÉ ­÷WÚð+ÉlÉ oÉÉ«É Uïà +ÅlÉà ¡É©ÉÖ L ɸÉÒ qö ­ ÷Ê©É«ÉÉ{ÉÊNÉ­÷ÒoÉÒ ©ÉɩɱÉÉà oÉɳà ~Éeàô Uïà. {ÉÉ»lÉÉà SÉÉ~ÉÉiÉÒ Hí«ÉÉÇ ~ÉUïÒ ~ÉÉ{É Ê»ÉNÉ­à÷`ò wöÉ­÷É ©ÉÉàhõÖÅ SÉÉàLLÉÖÅ Hí­÷´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà oÉÉ«É Uïà. +É©É{Éà +É©É ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ »É´ÉÉ +ÊNÉ«ÉÉ­÷ oÉÉ«É Uïà.

HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò{ÉÒ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Wð±ÉqöÒoÉÒ ~ÉlÉÉ´É´ÉÉ +©ÉÖHí ©É੥ɭ÷ »ÉÚSÉ{É Hí­à÷ Uïà. ( Xà Hàí »ÉnÉÉ´ÉÉ­÷ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ ¾úWÖð »ÉÖyÉÒ SÉɱÉÖ oÉ> ¾úÉàlÉÒ Wð {ÉoÉÒ.) »ÉÅ »oÉÉ{ÉÉ »Éà Jà í`ò­ ÷Ò NÉlÉ HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò{ÉÒ Ê©ÉÊ{É`Ãò»É ´ÉÉÅSÉ{É Hí­à÷ Uïà Wðà©ÉÉÅ +{«É HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò{ÉÉÅ ©É੥ɭ÷Éà +©ÉÚHí ¶É¥qöÉà ¡Él«Éà ´ÉÉÅyÉÉà AcóÉ´Éà Uïà. SÉSÉÉÇ ~É­÷ÉHíɺcóÉ+à ~ɾúÉá S Éà ô Uïà . ¡É©ÉLɸÉÒ{ÉÒ qö­÷Ê©É«ÉÉ{ÉÊNÉ­÷ÒoÉÒ ©ÉɩɱÉÉà oÉɳà ~ÉÉeàô Uï à. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö +à Wð{eô É ©ÉÖWð¥É HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ +ÉNɳ ´ÉyÉà Uïà. +É©É{Éà +É©É ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ ¥ÉÉ­÷ ´ÉÉNÉà Uïà. +©ÉÖHí »É§«ÉÉà +É +àWð{eôÉ Ê´ÉSÉÉ­÷ ©ÉÉÅNÉÒ ±Éà lÉà´ÉÉ Uïà. ´ÉyÉÉ­à÷ SÉSÉÉÇ Wð°÷­÷Ò Uïà. ©ÉÉ`àò +É´ÉlÉÒ Ê©ÉË`òNÉ©ÉÉÅ ­÷ÉLÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hí­à÷ Uïà. Wðà{ÉÉà ¡É©ÉÖLɸÉÒ »´ÉÒHíÉ­÷ Hí­à÷ Uïà. +É©É{Éà +É©É ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ »ÉÉeôÉ ¥ÉÉ­÷ ´ÉÉNÉà Uïà {Éà HíÉ­÷Éà¥ÉÉ­÷Ò{ÉÒ Ê©ÉË`òNÉ ~ÉÚ­÷Ò oÉÉ«É Uïà PÉiÉÒ ¥ÉyÉöÒ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉÇ´ÉɾúÒ +É ­÷ÒlÉà SÉɱÉlÉÒ ¾úÉà«É Uïà. HíÉà>~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Hí«ÉÉÈ ´ÉNÉ­÷ Ê©ÉË`òNÉÉà ~ÉÚ­÷Ò oÉlÉÒ ¾úÉà«É Uïà.

Ê`Äò~É±É {«ÉÖ©ÉÉàÊ{É«ÉÉ ´Éà­÷©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà ¾úÉà«É Uïà. »{Éà¾ú©ÉÉÅ »ÉÉÅyÉÉà ¾úÉà«É Uïà !

±ÉLÉlÉ­÷ ~ÉÅoÉHí©ÉÉÅ Ê­÷KÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É{ÉÉ­÷ ±ÉÚÅ`òÉ«É Uïà ? ¢«ÉÚ]ñ «ÉÖÊ{É`ò ©Éà{«ÉÖ£àíHíSÉ»ÉÇ ±ÉLÉlÉ­÷ Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ Ê­÷KÉÉ SÉɱÉHí wöÉ­÷É ±ÉÚÅ`ò{ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà ´ÉyÉÒ ­÷ÂÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉ­÷ ©É³à Uïà. +É +ÅNÉà ©É³lÉÒ Ê´ÉNÉlÉ +à©É Uïà Hàí ±ÉLÉlÉ­÷oÉÒ OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉ­÷Éà©ÉÉÅ Wð´ÉÉ {ÉÒHí³à±É +àHí±É - qöÉàHí±É ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Éà{Éà ±ÉÚÅ`ò´ÉÉ{ÉÉ ¥Éà ¥É{ÉÉ´ÉÉà lÉÉWðàSÉ­÷©ÉÉÅ ¥É{«ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉàHíÉà©ÉÉÅ SÉ«ÉÉÇ«É Uïà. SÉSÉÉÇlÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÖWð¥É ±ÉLÉlÉ­÷ LÉÉlÉà ­÷ÉWðHíÉà`òoÉÒ +É´Éà±É +{Éà lÉɱÉÖHíÉ{ÉÉ eàô­÷´ÉÉ³É NÉÉ©Éà Wð´ÉÉ {ÉÒHí³à ± É ©ÉɱÉyÉÉ­÷Ò

»É©ÉÉWð{ÉÉ eàô­÷´ÉÉ³É NÉÉ©Éà Wð´ÉÉ {ÉÒHí³à±É ©ÉɱÉyÉÉ­÷Ò »É©ÉÉWð{ÉÒ ÊqöHí­÷Ò{Éà HíeÖô NÉÉ©É ~ÉÉ»Éà Ê­÷KÉÉ SÉɱÉHà í {ÉÒSÉà AlÉÉ­÷Ò ¾Åú H íÉ­÷Ò NÉ«ÉÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É SÉSÉÉÇ«É Uïà. l«ÉÉÅ ¥ÉÒX ¥É{ÉÉ´É©ÉÉÅ qà ö ´ÉÒ ~ÉÚW ðHí »É©ÉÉWð{ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ{É{Éà Ê­÷KÉÉ©ÉÉÅlÉÒ {ÉÒSÉà £áíHíÒ{Éà Ê­÷KÉÉ SÉɱÉHàí »ÉÉ©ÉÉ{É ±É> Ê­÷KÉÉ ¾úÉÅHíÒ ©ÉÚG«ÉÉ{ÉÉà ¥É{ÉÉ´É ¥É{Éà±É Uïà. +ÉoÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Éà©ÉÉÅ ËSÉlÉÉ{ÉÉà ©ÉɾúÉà ± É Xà ´ ÉÉ ©É³à±É Uïà.

»ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ÊWð±±ÉÉ qÚöyÉ Al~ÉÉqöHí »ÉÅPÉ Ê±É. "»ÉÚ­÷»ÉÉNÉ­÷' eàô­÷Ò ~±ÉÉ{`ò ´Éhõ´ÉÉiÉ wöÉ­÷É lÉÉ. 17 X{«ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ­÷ÉàWð Ê´ÉqöÉ«É »É©ÉÉ­Å÷§É «ÉÉàX«Éà±É ¾úlÉÉà. +É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ »É´Éâ¸ÉÒ Hí{ÉÖ§ÉÉ> ¥ÉXiÉÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ SÉÅqöÖ±ÉÉ±É ´É»ÉÉà«ÉÉ ´É«É ©É«ÉÉÇqöÉ{ÉÉ HíÉ­÷iÉà Ê{É´ÉÞnÉ oÉlÉÉ lÉà©ÉWð ©É{ÉÖ§ÉÉ> ±É©ÉHíÉ{Éà »É­÷HíÉ­÷Ò {ÉÉàHí­÷Ò ©É³lÉÉ lÉà+Éà{Éà Ê´ÉqöÉ«É©ÉÉ{É +É~Éà±É ¾úlÉÖÅ. +É ¡É»ÉÅNÉà eàô­÷Ò{ÉÉ ©Éà{ÉàWð­÷ ¸ÉÒ Hí©ÉÖ§ÉÉ ©É±ÉàHí lÉà©ÉWð ʴɧÉÉNÉÒ«É ´ÉeôÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlÉ˻ɾàú £Ýí±É¾úÉ­÷ Hí­÷Ò »É{©ÉÉ{É Hí«ÉÖÈ ¾úlÉÖÅ. HíÉ«ÉÇJí©É{Éà »É£í³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ¸ÉÒ ­÷iÉYðlÉ˻ɾú ]ñɱÉÉ+à Wð¾àú©ÉlÉ AcóÉ´ÉÒ ¾úlÉÒ. V«ÉÉ­à÷ eàô­÷Ò{ÉÉ SÉà­÷©Éà{É ¸ÉÒ ¥ÉɱÉɧÉÉ> »É§ÉÉeô lÉà©ÉWð ´ÉÉ>»É SÉà­÷©Éà{É ¸ÉÒ ©ÉÅNɳ˻ɾú ~É­÷©ÉÉ­à÷ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ ~ÉÉcó´ÉÒ ¾úlÉÒ.

±ÉLÉlÉ­÷ ¾úÉ>´Éà A~É­÷ +É´Éà±ÉÉ WÚð{ÉÉ ¥É»É »`àò{eô Ê´É»lÉÉ­÷©ÉÉÅ ´Éä «ÉÉ{ÉÉ ]ÚÅñeô{ÉÉ ]ÚÅñeô ´É¾àú±ÉÒ »É´ÉÉ­à÷ qàöLÉÉ«É Uïà. »ÉÚ­÷Wð CNÉlÉÉà X«É lÉà©É ´Éä«ÉÉ G«ÉÉÅ X«É Uïà lÉà HÚíqö­÷lÉ XiÉà. qàöLÉÉ´Éà Híɥɭ÷ Wðà´ÉÒ qàöLÉÉlÉÒ ´Éä «ÉÉ HíɱÉÉ Hí±É­÷{ÉÒ ¾úÉà«É Uïà. V«ÉÉ­à÷ Híɥɭ÷ §ÉÚLÉ­÷É ­Å÷NÉ{ÉÒ ~ÉÒ³Éà Hàí Hàí»É­÷Ò ­Å÷NÉ{ÉÉ HíÉÅcó±ÉÉ´ÉÉ³Ò ¾úÉà«É Uïà. »É´ÉÉ­÷{ÉÉÅ ~ɾúÉà­÷©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ Wðà©É Wð XiÉà NÉÉÅÊcó«ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉàLÉÒ{É ¾úÉà«É lÉà©É ´Éä«ÉÉ{Éà §ÉÉ´É{ÉNÉ­÷Ò NÉÉÅÊcó«ÉÉ LÉ´ÉeôÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉàLÉÒ{ÉÉà +É´ÉÒ X«É +{Éà NÉÉÅÊcó«ÉÉ Wð©ÉÒ{É ~É­÷ ~ÉeôlÉÉÅ Wð ´Éä«ÉÉ{ÉÉ ]ÚÅñeô G«ÉÉÅoÉÒ +É´ÉÒ X«É lÉà Xà´ÉÉ{ÉÒ ©ÉX ~ÉiÉ HíÉÅ>Hí +Éà­÷ Wð Uïà. ´Éä«ÉÉ{ÉÉ `òÉà³É©ÉÉÅ {ÉÉ»lÉÉ{ÉÒ ©ÉÉàWð ©ÉÉiÉ´ÉÉ HíÉNÉeôÉ ~ÉiÉ AlÉ­÷Ò ~Éeàô±ÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uïà. lɻɴÉÒ­÷ & »ÉlÉÒ¶É Wðà. +ÉSÉÉ«ÉÇ, ±ÉLÉlÉ­÷

¾úÉàtàöqöÉ­÷Éà{ÉÒ ´É­÷iÉÒ »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ¢«ÉÚ]ñ «ÉÖÊ{É`ò

©Éà{«ÉÖ£íàHíSÉ»ÉÇ +à»ÉÉàʻɫÉà¶É{É{ÉÒ ´ÉÉ̺ÉHí »ÉÉyÉÉ­÷iÉ »É§ÉÉ lÉÉWðlà É­÷©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É. Wðà © ÉÉÅ ´ÉºÉÇ - 2014-15 {ÉÉ ¾úÉàtàöqöÉ­÷Éà{ÉÒ »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ´É­÷iÉÒ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ Ê´É{ÉÉàqö§ÉÉ> +à{É. +ɻɴÉÉiÉÒ. A~É¡É©ÉÖ L É-¡ÉHíɶɧÉÉ> ~ÉÒ. Hí`òÉÊ­÷«ÉÉ, ©ÉÉ{Éqö©ÉÅmÉÒ Ê´É­÷ÉNŠɧÉÉ> ¶Éɾú, »É¾ú ©ÉÉ{ÉqÃö©ÉÅmÉÒ Ê­÷lÉà¶É§ÉÉ> ò ± É, `Ä à ò ] ñ ­ ÷­÷ ÊNÉ­÷ҶɧÉÉ> SÉÉà`òÒ±ÉÉ ¾úÉ>´Éà ~É­÷oÉÒ 416 ¥ÉÉà`ò±É qöÉ°÷ ~ÉHíeôÉ«ÉÉà ~É`à »ÉÉyÉ´ÉÉiÉÒ, Xà > {`ò `Ä à ò ]ñ ­ ÷­÷ ±ÉÓ¥ÉeôÒ eôÒ. ´ÉÉ«É. +à»É. ~É­÷ ©ÉyÉ­÷ÒLÉeôÉ NÉÉ©É{ÉÉ ¥ÉÉàeÇô ~ÉÉ»Éà ©Éà¾Öú±É§ÉÉ> ¶Éɾú{ÉÒ Ê{É©ÉkÅüHí ~ÉÒ. ¸ÉÒ Wð»ÉÉiÉÒ{Éà ¥ÉÉlÉ©ÉÒ ©É³Ò Ê´Éqàö¶ÉÒ qöÉ°÷{ÉÖÅ HíË`òNÉ oÉ> ­÷ÂÖÅ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uï.à ¾úlÉÒ Hàí SÉÉà`òÒ±ÉÉ {Éà¶É{É±É ¾úÉ>´Éà Uïà +ÉoÉÒ ­÷ÉÊmÉ{ÉÉ SÉÉà`òÒ±ÉÉ ~ÉÒ. HíÉà~É­÷iÉÒ{ÉÒ »ÉÒ©É©ÉÉÅoÉÒ +à»É. +É>. ¸ÉÒ ´ÉÒ. +àSÉ. XàºÉÒ Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É »`òÉ£í{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà SÉÉà`òÒ±ÉÉ ¾úÉ>´Éà qàö¶ÉÒ ¥ÉÅqöÚ Hí »ÉÉoÉà ]ñeô~ÉÉ«ÉÉà ~É­÷ +É´Éà±É ©ÉyÉ­÷ÒLÉeôÉ ¥ÉÉàeÇô ~ÉÉ»Éà »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ +à±É. »ÉÒ. ~ɾúÉáSÉÒ NÉ«Éà±É. »oɳ A~É­÷oÉÒ ¥ÉÒ. ~ÉÒ. +É>. ¸ÉÒ Wðà. ~ÉÒ. `òÉ«É­÷ £íÉ`òÒ NÉ«Éà±É +{Éà ~ÉÉUï³{ÉÉ ­÷É+Éà±É{ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉoÉÒ »`òÉ£í{ÉÉ §ÉÉNÉà §É`òHíÉeôÒ ¾úÉ«à É lÉà´ÉÒ ¾úɱÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à zÉÉÅNÉzÉÉ{ÉÉ HíÉà~É­÷iÉÒ HíÉ­÷ ~ÉeôÒ ¾úlÉÒ. ~ÉÉà±ÉÒ»Éà +É HíÉ­÷{ÉÒ NÉÉ©É{ÉÒ »ÉÒ©É©ÉÉÅ ´ÉÉàSÉ ¾úÉàcó´ÉÒ lɱÉÉ»ÉÒ ±ÉàlÉÉ HíÉ­÷©ÉÉÅoÉÒ =ûÎN±É¶É ¾úlÉÒ. ~ÉÉà±ÉÒ»É{ÉÒ ´ÉÉàSÉ qö­÷Ê©É«ÉÉ{É qöÉ°÷{ÉÒ 416 ¥ÉÉà`ò±ÉÉà §É­à÷±É ~Éà`òÒ+Éà ©É³Ò +É´ÉÒ ¾úlÉÒ. Wðà qöÉ°÷{ÉÉà WðooÉÉà Hí­÷iɧÉÉ> ±ÉK©ÉiɧÉÉ>{Éà qàö¶ÉÒ {ÉÉ©É & ]ñÒ±É ~ÉÉà±ÉÒ»Éà Hí¥ÉWðà Hí­÷à ±É. +{Éà HíÉ­÷{ÉÖÅ ©ÉWð­÷±ÉÉàeô ¥ÉÅqÚöHí »ÉÉoÉà ±É>{Éà Wð{©É lÉÉ. 20-1-2010 eôÉ«É­÷ ¥Éqö±ÉÒ HíÉ­÷{Éà ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{Éà {ÉÒHí³lÉÉ ]ñeô~ÉÒ ±ÉÒyÉà±É ¾úlÉÉà. ©ÉÉlÉÉ & ËHíWð±É¥Éà{É ±ÉÉ´Éà±É ¾úlÉÉ. HíÉ­÷©ÉÉÅ ¥Éàcó±à ÉÉ {ÉÉ»ÉÒ Wðà{ÉÒ zÉÉÅNÉzÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà Ê~ÉlÉÉ & yÉ©Éâ¶ÉHÖí©ÉÉ­÷ UÚï`ò¬É ¾úlÉÉ. ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ ¾ú´ÉɱÉà Hí­÷Ò Hí­÷iɧÉÉ> »ÉÉ©Éà NÉÖ{ÉÉà NÉÉ©É & »ÉÖ­÷à {rö{ÉNÉ­÷ qöÉLÉ±É Hí­à÷±É ¾úlÉÉà. lÉ~ÉÉ»É ¾úÉoÉ yÉ­÷Ò Uï.à

¾ú³´Éqö©ÉÉÅ »É©ÉoÉÇ{É `Äò»`ò lÉoÉÉ ¸ÉÒ »´ÉÉÊ©É{ÉÉ­÷É«ÉÉiÉ NÉÖ°÷HíÖ ³-­÷ÉWðHíÉ`à ò{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ A~ÉJí©Éà Wð{©É{ÉÉ Uï Êqö´É»ÉoÉÒ 16 ´É­÷»É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¥ÉɳHíÉà{Éà »É©ÉoÉÇ{É `Äò»`ò{ÉÉ HíÉ«ÉÉDZɫÉà Ê{É&¶ÉÖ±Hí »ÉÚ´ÉiÉÇ ¡ÉɶÉ{É{ÉÉ `òÒ~ÉÉÅ 800 ¥ÉɳHíÉ{à Éà ~ÉÒ´ÉeôÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É `òÒ~ÉÉ ~ÉÒ´ÉeôÉ´É´ÉÉoÉÒ ¥ÉɳHí{ÉÒ ­÷ÉNà É ¡ÉÊlÉHíÉ­÷Hí ¶ÉÎGlÉ, ¥ÉÖÎyyÉ ¶ÉÎGlÉ, »£ÝíÌlÉ ¶ÉÎGlÉ, HíÉÅÊlÉ Ê{É­÷É©É«É +É­÷ÉàN«É, »ÉÉåqö«ÉÇlÉÉ +{Éà ¦Éà>{É ©Éà©É­÷Ò©ÉÉÅ LÉÚ¥É Wð ´ÉyÉÉ­÷Éà oÉÉ«É Uïà. lɻɴÉÒ­÷ & »ÉÖyÉÉHí­÷ X{ÉÒ

¾ú³´Éqö©ÉÉÅ +KÉ­÷ ~ÉÖ°÷ºÉÉànÉ©É »´ÉÉÊ©É{ÉÉ­÷É«ÉiÉ ©ÉÅÊqö­÷©ÉÉÅ ©ÉÖHÖÅíqöYð´É{É »´ÉÉ©ÉÒ lÉoÉÉ SÉmɧÉÚWð»´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ­÷ÉWÖð§ÉÉ> Hí´Éä«ÉÉ{ÉÉ «ÉWð©ÉÉ{É~Éqàö §É´«É ¶ÉÉHíÉlà »É´É AWð´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wð©à ÉÉÅ »É´Éâ¸ÉÒ ~ÉÚX­÷ɧÉÉ>, Ê´É~ÉÒ{ɧÉÉ> Ê{É©Édz ´ÉNÉà­à÷+à Wð¾àú©ÉlÉ AcóÉ´Éà±É. lɻɴÉÒ­÷ & »ÉÖyÉÉHí­÷


»É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014 )

( 17

¾ú´Éà ~ÉÉcó¬ ~ÉÖ»lÉHíÉà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ{ÉÒ Wð°÷­÷ {ÉoÉÒ ~Éä»ÉÉ +É~É´ÉÉoÉÒ ~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉ«É Uïà +àHí ʶÉÊKÉlÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ

¥ÉÉ­÷©ÉÉÅ yÉÉà­÷iÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾úlÉÒ +à ¡ÉoÉ©É ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ Hí{«ÉÉ+à HíÉè±ÉàWð{ÉÉ +àHí ¡ÉÉy«ÉÉ~ÉHí{ÉÖÅ `ò¬¶Ö É{É {É ­÷ÉL«ÉÖÅ +àoÉÒ +à ¡ÉÉy«ÉÉ~ÉHí{ÉÉŠʴɺɫɩÉÉÅ lÉà{Éà {ÉÉ~ÉÉ»É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ¾úÉ>»HÚí±É{ÉÉÅ »lÉ­à÷ ~ÉiÉ Ê¶ÉKÉHíÉà NÉÞ~É Hí­÷Ò ~ÉÉàlÉÉ{Éà l«ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÉÅ ´ÉNÉÉâ SɱÉÉ´ÉlÉÉ ¾úÉà«É Uïà +{Éà +àHí `ò¬Ö¶É{É{ÉÉÅ 50 oÉÒ 100 °÷Ê~É«ÉÉ ©Éʾú{Éà ±ÉàlÉÉ ¾úÉà«É Uïà. HíÉè±ÉàWð{ÉÉÅ »lÉ­à÷ +àHí ¡ÉÉy«ÉÉ~ÉHí +àHí Ê´ÉvÉoÉÔ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ lÉà ʴɺɫɩÉÉÅ ~ÉÉ»É Hí­÷Ò +É~É´ÉÉ{ÉÉÅ ASÉHí °÷Ê~É«ÉÉ SÉÉ­÷»ÉÉà ±É> ±ÉàlÉÉ ¾ú Éà «É Uï à. +É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà {ÉÉÅ Ê{É´Éàqö{ÉÉà +©ÉÉ­÷Ò ~ÉÉ»Éà Uïà. ©ÉÉlÉ-Ê~ÉlÉÉ ¥ÉɳHí{Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉHí ¶ÉɳɩÉÉÅ ¥Éà»ÉÉ­à÷ Uïà l«ÉÉ­à÷ lÉà Ê´ÉvÉoÉÔ ±ÉLÉlÉÉ ´ÉÉÅSÉlÉÉ Ê¶ÉLÉà +{Éà +ÉNɳ A~É­÷ §ÉiÉÒ{Éà ©ÉÉà`òÉà »Éɾàú¥É oÉÉ«É lÉà´ÉÒ qö­à÷Hí ©ÉÉ¥ÉÉ~É{ÉÒ >SUï É ¾ú É à « É Uï à . (§ÉiÉ{ÉÉ­÷ HíÉà> ©ÉWÚð­÷ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ) ¡ÉÉoÉÊ©ÉHí ¶ÉɳÉ{ÉÉŠʶÉKÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ

©ÉÉ¥ÉÉ~É{Éà `ò¬Ö¶É{É ­÷ÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà {ÉÉqö ¾úÉà«É Uïà. +à{ÉÉà +oÉÇ +à´ÉÉà oÉ> ¶ÉHàí Hàí ±ÉÉLÉÉà{ÉÉÅ LÉSÉâ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉ »HÚí±É ¾úÉ>»HÚí±É Hàí HíÉè±ÉàWð{ÉÉŠʥÉϱeôNÉ©ÉÉÅ, ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉ ©ÉHíÉ{É©ÉÉÅ NÉÉáyÉÉ>{Éà ¥Éàcàó±ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà HíÉÅ> ʶÉKÉiÉ ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ. +à`ò±Éà lÉà©É{Éà LÉÉ{ÉNÉÒ yÉÉà­÷iÉà ʶÉKÉHí{ÉÉÅ PÉà­÷ +oÉ´ÉÉ HíÉËà SÉNÉ Hí±ÉɻɩÉÉÅ ~Éä»ÉÉ +É~ÉÒ{Éà lÉà{Éà +àHí»`ÄòÉ +´É»ÉÇ©ÉÉÅ §ÉiÉ´ÉÖÅ ~Éeàô Uïà. +É Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà Êqö´É»É{ÉÉÅ

~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ> Wð´ÉÉ«É Uïà ©ÉÉ¥ÉÉ~É{Éà ©É{É UïÉàHí­÷Éà ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉà +à`ò±Éà {«ÉÉ±É oÉ> NÉ«ÉÉ. NÉ«ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Wð +àHí +à±É. +à±É. ¥ÉÒ. oÉ«Éà±ÉÉ ´ÉHíÒ±É{Éà {«ÉÉ«É LÉÉlÉÉ+à £í»`Çò Hí±ÉÉ»É ©ÉàÊWð»`Äàò`ò ¥É{ÉÉ´«ÉÉ. +É {«ÉÉ«É©ÉÚÌlÉ ¥É{Éà±ÉÉ ´ÉHíÒ±É{Éà +ÅOÉàYð©ÉÉÅ WðWð©Éè{`ò ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà ±ÉLÉÉ´ÉÉ Wð´ÉÖÅ ~ÉeôlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ lÉàoÉÒ {«ÉÉ«É LÉÉlÉÉ+à lÉà©É{Éà UÚï`òÉ Hí«ÉÉÇ. ʶÉKÉiÉ ±ÉÒyÉÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÒ ÊeôOÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hí­÷´ÉÉ{ÉÉà +É +àHí «ÉÖNÉ

+©ÉÖHí Hí±ÉÉHí »HÚí±É©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ ~Éeàô Uïà +{Éà +©ÉÖHí Hí±ÉÉHí HíÉàËSÉNÉ Hí±ÉɻɩÉÉÅ +É~Éí´ÉÉ ~Éeàô Uïà. +É©É UïlÉÉÅ cóiÉ cóiÉ NÉÉà~ÉÉ±É ­÷¾àú Uïà +{Éà ~Éà~É­÷ lÉ~ÉÉ»É{ÉÉ­÷É ~É­÷Ò÷KÉHí Xà »oÉÉÊ{ÉHí ¾ú É à « É lÉÉà lÉà { Éà `ò¬Ö¶É{É{ÉÉÅ {ÉÉ©Éà ~Éä»ÉÉ +É~ÉÒ

SÉɱÉÒ ­÷ÂÉà Uïà, Wðà©ÉÉÅ ~ÉÊ­÷KÉÉ{ÉÉ LÉÅeô©ÉÉÅ SÉÉà­÷Ò Hí­÷Ò{Éà +oÉ´ÉÉ +ÉLÉÒ ~É­÷ÒKÉÉ{ÉÉÅ ¡É·{É ~ÉmÉ £íÉàeôÒ{Éà ~ÉÉ»É oÉ´ÉÖÅ +àHí Wð ©ÉÉmÉ ¾àúlÉÖ Uïà Wðà{ÉÖÅ £í³ +É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà V«ÉÉ­à ÷ {ÉÉàHí­÷Ò©ÉÉÅ XàeôÉ´ÉÉ X«É Uïà l«ÉÉ­à÷ HíSÉÉ¶É ­÷¾úÒ Wð´ÉÉ{ÉÉÅ HíÉ­÷iÉà

NÉ³à £íÉÅ»ÉÉà LÉÉ> +É~ÉPÉÉlÉ zÉÉÅNÉzÉÉ LÉÉlÉà

Hí±É¥É ­÷Éàeô ~É­÷ ­÷¾à ú lÉÒ 22 ´É­÷»É{ÉÒ ©ÉÉà Ê ¾ú{ÉÒ¥Éà { É Wðà . ©É¾à ú lÉÉ »ÉÖ ­à ÷ {rö{ ÉNÉ­÷ LÉÉlÉà HíÉè± Éà W ð©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É Hí­à÷ Uïà. Ê´ÉvÉÌoÉ{ÉÒ ©ÉÉà Ê ¾ú { ÉÒ+à HíÉà > HíÉ­÷iÉÉà » É­÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉà­÷ ~ÉÅLÉÉ »ÉÉoÉà qÖö~ÉaÉà ¥ÉÉÅyÉÒ Nɳà£íÉÅ»ÉÉà LÉÉ> +Él©É¾úl«ÉÉ Hí­÷Ò ±ÉÒyÉÒ ¾úlÉÒ. +É ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ XiÉ Ê»É`òÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà oÉlÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà Wð°÷­÷Ò

Ê´É»lÉÉ­÷{ÉÒ »ÉÒ©É©ÉÉÅ +É´Éà±É ´ÉÉeôÒ{ÉÒ Wð©ÉÒ{É ¥ÉÉ¥ÉlÉà HíÉä`ÖÅòÊ¥ÉHí §ÉÉ>+Éà ´ÉSSÉà ©É{ÉqÖö&LÉ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. Wðà©ÉÉÅ HíÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É ­÷ÉWðà¶É§ÉÉ> qö±É´ÉÉeôÒ +{Éà +{«É +à H í ´«ÉÎGlÉ{Éà PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ> qö±É´ÉÉeô Ò +{Éà ­Å÷Wð{É¥Éà{É qö±É´ÉÉeôÒ+à ©ÉÉ­÷ ©ÉÉ­÷Ò >X ~ɾú É á S ÉÉeô Ò ¾ú l ÉÒ. Wðà { ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö zÉÉÅNÉzÉÉ lÉɱÉÖHíÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ oÉ«Éà±É Uïà. »ÉÉ©ÉÉ ~ÉKÉà PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ>

"»É©É«É'©ÉÉÅ ¡ÉNÉ`ò oÉlÉÉ »É©ÉÉSÉÉ­÷ »ÉÉoÉà »ÉÅ´Éàqö{É XàeôÒ{Éà ­÷SÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ¡É»ÉÅNÉ HíoÉÉ-ÂÖ©É{É »`òÉà­÷Ò +{Éà Ê´ÉSÉÉ­÷ ¡ÉyÉÉ{É HíoÉÉ{ÉHí{Éà - §ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> ¶ÉÖHí±É{ÉÒ Hí±É©É{Éà "»É©É«É'ò{ÉÉ ´ÉÉSÉHíÉ+ à à +É´ÉHíÉ­à÷±É Uïà- lÉà©ÉiÉà G«ÉÉ­à÷«É ´ÉÉSÉHíÉà{ÉÉ ­Å÷Wð{É Hàí »´ÉÉqö +oÉâ {ÉoÉÒ ±ÉL«ÉÖÅ ~É­Å÷lÉÖ XlÉ +{É֧ɴÉ... qö¶ÉÇ{É... +{É֧ɴÉ{ÉÖÅ +´É±ÉÉàHí{É ´«ÉGlÉ Hí«ÉÖÈ Uïà. ´ÉÉSÉHíÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾úÉà´ÉÉ{ÉÖÅ +{É֧ɴ«ÉÖÅ Uïà. +¾úÓ ¡É»lÉÖlÉ Uïà Ê´ÉlÉà±ÉÉ ´É­÷»É{ÉÖÅ HíoÉÉ{ÉH. +ÅHí : 42, ´ÉºÉÇ : 36, lÉÉ. 31-8-1986 §ÉÉàNÉ´Éà Uïà, HíÉ­÷iÉ Hàí A©Éàqö´ÉÉ­÷ HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà lÉ­÷ÒLÉà V«ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ ±É>{Éà A©Éàqö´ÉÉ­÷ Ê´ÉvÉ ´ÉyÉà lÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉà {É ¾úÉà«É l«ÉÉÅ +É´Éà Uïà +{Éà +à »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò [ÉÉ{É Ê´É{ÉÉ{ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà »É¾ú{É [ÉÉ{É{ÉÖÅ Uïà {ÉÉàHí­÷Ò{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. Hí­÷´ÉÖÅ ~Éeàô Uïà. ¾ú´Éà ¡É´Éɾú ¥Éqö±ÉÉ«É Uïà, [ÉÉ{É{ÉÖÅ »ÉÌ`ò. {ÉÉàHí­÷Ò{ÉÖÅ lÉà©ÉÉÅ ´ÉÉàHàí¶É{É±É yÉÅyÉÉqöÉ­÷Ò lÉɱÉÒ©É {ɾúÓ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uïà +à »ÉÒyÉÖÅ yÉÅyÉɱÉKÉÒ ¾úÉà«É Uïà, ~É­Å÷lÉÖ lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ yÉÅ y ÉÉ{ÉÉ [ÉÉ{É A~É­÷ÉÅ l É HÖí¶É³lÉÉ +ɴɶÉà. ʶÉKÉiÉ{ÉÒ {É´ÉÒ {ÉÒÊlÉ +É´ÉÒ Uïà. lÉà{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ©ÉÉŠʶÉKÉiÉ KÉàmÉà SÉɱÉlÉÉà ¨Éº`òÉSÉÉ­÷ +{Éà +§«ÉÉ»É {ɾúÓ Hí­÷´ÉÉ{ÉÒ +{Éà {ɾúÓ Hí­÷É´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞ Ê nÉ ¡Él«Éà ±ÉKÉ ©É{Éà «ÉÉqö Uï à Hà í +à H í +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. Xà +É «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ{ÉÉÅ ~Éqö´ÉÒ »É©ÉÉ­Å÷§É©ÉÉÅ ~É­÷l´Éà ±ÉKÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ {É +É´Éà Ê¡ÉÎ{»É~ÉÉ±É »ÉÉÅ Ê eô à ô ± É »É©ÉKÉ +{Éà ©ÉÉmÉ {ÉoÉÒ Ê¶ÉKÉiÉ {ÉÒÊlÉ{ÉÉà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò HíÉ«ÉÇJí©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà lÉà{ÉÒ ±ÉÉ´«ÉÉ ¾úlÉÉ. +{Éà HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí ¾úɱÉlÉ PÉÉàeôÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÒ NÉÉeôÒ Wðà´ÉÒ {ÉÉàHí­÷Ò +É~ÉÉà »ÉÌ`òÊ£íHàí`ò {ɾúÓ. oɶÉà. -§ÉÉ. ¶ÉÖ. lÉà ´ÉLÉlÉà Ê¡ÉÎ{»É~ÉÉ±É »ÉÉÅÊeô±Éà HíÂÖÅ

ʾú{qöÒ ~É­÷Ò÷KÉÉ{ÉÉ +É´Éàqö{É~ÉmÉ §É­÷´ÉÉ +ÅNÉà

­÷ɺ`Ä ò §ÉɺÉÉ ¡ÉSÉÉ­÷ »ÉÊ©ÉÊlÉ, ´ÉyÉÉÇ wöÉ­÷É +É«ÉÉàÊWðlÉ »É­÷HíÉ­÷ ©ÉÉ{«É ʾú{qöÒ ¡ÉÉoÉÊ©ÉHí ¡ÉÉ­Å÷ʧÉHí, ¡É´Éà¶É, HíÉàÊ´Éqö lÉoÉÉ ­÷l{É ~É­÷Ò÷KÉÉ{ÉÉ £íÉà © ÉÇ ¸ÉÒ ­÷ÉXàyÉ­÷Yð ¾úÉ>»HÚí±É©ÉÉÅ Êqö´É»É 10 ©ÉÉÅ §É­÷Ò Wð´ÉÉ. ¾ú³´Éqö Hàí{rö{ÉÖÅ »É~`àò©¥É­÷ 2013 ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«Éà±É ~É­÷Ò÷KÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÊ­÷iÉÉ©É 100 `òHíÉ +É´Éà±É Uïà. HÖí±É 145 Ê´ÉvÉoÉÔ NÉzÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒ ¥ÉɱÉÉ ¾ú©ÉÖ©ÉÉ{É £Ýí±ÉNɱÉÒ Ê©ÉmÉ ©ÉÅeô³ Ê`òÊ£í{É »Éà´ÉÉ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ ~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ ¥Éàcàó±É lÉà©ÉÉŠʴɶÉàºÉ zÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÖ­÷Ò¥Éà{É Ê´ÉWð«É±ÉÉ±É SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ SÉàÊ­÷`òà ¥É±É `Äò»`ò +{Éà »ÉÚ­÷Wð

~ÉÉ´ÉÇlÉÒ §ÉÉàWð{ÉÉ±É«É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí qö±É»ÉÖLɧÉÉ> +Êhõ«ÉÉ »ÉlÉlÉà 33 ´É­÷»É ~ÉÚiÉÇ Hí­÷Ò 34 ©ÉÉÅ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶Éà±ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ~Éqàö »Éà´ÉÉ«É[É SÉɱÉÖ ­÷ÉLÉlÉÉ lÉà©É{ÉÖÅ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ `Äò»`òÒ ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlɧÉÉ> Xà¶ÉÒ, eôÉè. Hàí. +à»É. ©É¾àúlÉÉ, HÞíºiÉ©ÉÖ­÷É­÷Ò +OÉ´ÉɱÉ, ´ÉHíұɸÉÒ +É­÷. +à. ©ÉÊiÉ«ÉÉ­÷, +¶ÉÉàHí§ÉÉ> qö´Éà HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ Hí­÷Ò ¾úlÉÒ. Ê»É`òÒ ~ÉÒ. qö±É´ÉÉeôÒ+à ~ÉiÉ ­÷ÉWð¶à É Ê¶É´ÉɧÉÉ>, «ÉÉàN«ÉlÉÉ +{Éà ¡ÉoÉ©É ¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ 45 ´ÉNÉà­÷à +à ¸ÉÒ qö±É»ÉÖLɧÉÉ> +Êhõ«ÉÉ{Éà ¶ÉÉ±É +ÉàhõÉeôÒ ~ÉÖº~ÉNÉÖSUïoÉÒ »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hí«ÉÉÇ ¾úlÉÉ. Wðà lɻɴÉÒ­÷©ÉÉÅ xöκ`ò NÉÉàSÉ­÷ oÉÉ«É Uïà. lɻɴÉÒ­÷ & ¡ÉqöÒ~É ¶Éɾú +É>. ¸ÉÒ +à©É. +à»É. »ÉÓyÉÉ

yÉÓNÉÖ zÉÉÅNÉzÉÉ

lÉ~ÉÉ»É Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uïà.

HíÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É ­÷ÉWð¶à ɧÉÉ> ´ÉNÉà­÷à »ÉÉ©Éà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà +É´Éà±É. {ÉÉáyÉÉ´Éà±É Uï.à Ê{É´ÉÞnÉ Hí©ÉÇSÉÉ­÷Ò ©ÉÅeô³

´ÉÒWð ~ÉÉà±É »ÉÉoÉà ¥ÉÉ>Hí AyÉÉ­÷©ÉÉÅ ´É»lÉÖ +É~Éí´ÉÉ{ÉÒ +oÉeôÉ´ÉlÉÉ SÉɱÉHí{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ {ÉÉ ~ÉÉeôlÉÉ ©ÉÉ­÷ ©ÉÉ«ÉÉâ ¾ú³´Éqö LÉÉlÉà Yð. +É>. eôÒ. »ÉÒ.©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÅNÉö³´ÉÉ­à÷ ­÷ÉmÉà 8 Hí±ÉÉHàí SÉÖ±ÉÒ NÉÉ©É{ÉÉÅ §ÉNÉɧÉÉ> {ÉÉ«ÉHí lÉà©É{ÉÖÅ ¥ÉÉ>Hí {Éťɭ÷ Yð. Wðà. 23 +à±É. 7037 ±É>{Éà WðlÉÉ ¾úlÉÉ l«ÉÉ­à÷ ´ÉÒWð ~ÉÉà±É »ÉÉoÉà lÉà © É{ÉÖ Å ¥ÉÉ>Hí +oÉeô É lÉÉ §ÉNÉɧÉÉ>{Éà NÉŧÉÒ­÷ >X oÉlÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å +É ¥É{ÉÉ´É +ÅNÉà ¾ú³´Éqö ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ XiÉ oÉlÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»Éà NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÒ lÉ~ÉÉ»É Wð©ÉÉqöÉ­÷ ¸ÉÒ ´ÉÉ«É. +É­÷. XàºÉÒ Hí­÷Ò ­÷ÂÉ Uï.à

zÉÉÅ N ÉzÉÉ lÉɱÉÖ H íÉ{ÉÖ Å ­÷É´Éʳ«ÉÉ´Éqö­÷ NÉÉ©É Uïà . ­÷É´Éʳ«ÉÉ´Éqö­÷ NÉÉ©Éà +±lÉÉ£í§ÉÉ> PÉÉÅ S ÉÒ ­÷¾à ú Uïà . Wðà + Éà ­÷É´Éʳ«ÉÉ´Éqö­÷©ÉÉÅ qÖöHíÉ{É yÉ­÷É´Éà Uïà. +É qÖöHíÉ{É A~É­÷ ¾úHíɧÉÉ> §ÉÖqö­÷§ÉÉ> AyÉÉ­à÷ ©ÉÉ±É ±Éà´ÉÉ NÉ«ÉÉ ~ÉiÉ qÖöHíÉ{ÉqöÉ­à÷ AyÉÉ­÷©ÉÉÅ ©ÉÉ±É +É~É´ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉeô Ò . +ÉoÉÒ A¶Hà í ­÷É«Éà ± ÉÉ ¾úHíɧÉÉ> §ÉÖ q ö­÷§ÉÉ>+à qÖ ö HíÉ{ÉqöÉ­÷ §ÉÉ> PÉÉÅSÉÒ{Éà NÉɳÉà +É~ÉÒ Wð©ÉÒ{É{ÉÉ ]ñNÉeôÉ©ÉÉÅ +±lÉÉ£í ©ÉÉ­÷ ©ÉÉ­÷Ò >X ~ɾúÉáSÉÉeàô±É Wðà{ÉÒ »ÉÉ©É»ÉÉ©ÉÒ ©ÉÉ­÷É©ÉÉ­÷Ò £íÊ­÷«ÉÉqö zÉÉÅ N ÉzÉÉ lÉɱÉÖ H íÉ zÉÉÅ N ÉzÉÉ{ÉÉ »ÉÉ~ÉÊ­÷«ÉÉ ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅÅ oÉ«Éà±É Uïà.

©É³à±ÉÖÅ +ÊyÉ´Éà¶É{É

¾ú³´Éqö lÉɱÉÖHíÉ Ê{É´ÉÞnÉ Hí©ÉÇSÉÉ­÷Ò ©ÉÅeô³{ÉÖÅ 24 ©ÉÖÅ ´ÉÉ̺ÉHí +ÊyÉö´Éà¶É{É ¾ú³´Éqö{ÉÒ ¦ÉÉÁiÉ §ÉÉàWð{ɶÉɳɩÉÉÅ ÊWð±±ÉÉ ~Éà{¶É{É­÷ ©ÉÅeô³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ´ÉÉ©É{ɧÉÉ> ´ÉäºiÉ´É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ»oÉÉ{Éà «ÉÉàX«à Éà±É. V«ÉÉ­à÷ +ÊlÉÊoÉ Ê´É¶ÉàºÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ ~Éà{¶É{É­÷ »É©ÉÉWð{ÉÉ A~É¡É©ÉÖL É Xà¶ÉÒ»Éɾàú¥É A~ÉλoÉlÉ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. ­÷©Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉcóHàí »´ÉÉNÉlÉ Hí­÷à ±É +É ¡É»ÉÅNÉà 70 ´É­÷»É ´É`òÉ´ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÉ±É +ÉàhÉõ eôÒ »É{©ÉÉ{É Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÖ.Å ©É¾úÉ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ­÷©Éà¶É§ÉÉ> Xà¶ÉÒ+à ʾú»ÉÉ¥É lÉoÉÉ +¾àú´ÉÉ±É ­WÚð Hí­÷à±É V«ÉÉ­à÷ HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÉ +ÅlÉà »ÉÖ­÷à¶É§ÉÉ> qö´Éà+à +ɧÉÉ­÷Ê´ÉÊyÉ Hí­÷Ò ¾úlÉÒ.

¶É¾àú­÷©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà {ÉàmÉ«É[É »ÉÖ ­ à÷ {rö { ÉNÉ­÷

¾ú É `ò H à í ¹É­÷ ©É¾úÉqàö´É ©ÉÅÊqö­÷ LÉÉlÉà §ÉÉ­÷lÉ »Éà´ÉHí »É©ÉÉWð +{Éà ¸ÉÒ ­÷iÉUïÉeà ôqöÉ»ÉYð¥ÉÉ~ÉÖ SÉà­÷Ò`àò¥É±É ¾úÉÎè »~É`ò±É - ­÷ÉWðHíÉ`à ò wöÉ­÷É Ê´É{ÉÉ ©ÉÚ±«Éà {ÉàmÉ Ê{ÉqöÉ{É ¶ÉÊ{É´ÉÉ­à÷ »É´ÉÉ­à÷ «ÉÉàX«Éà±É ¾úlÉÉà. +É Hàí©~É©ÉÉÅ eôÉ.è ¥ÉÉ¥ÉÖ±É ¶ÉàLÉ, eôÉ.è +ÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÒ `òÒ©Éà 196 Wð`à ò±ÉÉ qö­÷qöÒ+Éà{ÉÒ +ÉÅLÉ{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É Hí­÷Ò ¾úlÉÒ. lÉà©ÉÉÅ 36 Wð`à ò±ÉÉ qö­÷qöÒ+Éà{Éà ­÷ÉWðHíÉ`à ò LÉÉlÉà ©ÉÉàÊlÉ«ÉÉ{ÉÉ +Éà~É­à÷¶É{É ©ÉÉ`àò ±É> Wð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾úlÉÉ. +É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ »É´Éâ¸ÉÒ ¾ú­÷Ò§ÉÉ> ¶ÉÖHí±É, §ÉÚ~Éà{rö§ÉÉ> qö´Éà, Hàí. +à{É. ­÷ÉWðqàö´É, §É­÷lɧÉÉ> ÊmÉ´ÉàqöÒ »ÉʾúlÉ ©ÉÉà`òÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHíÉà A~ÉλoÉlÉ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. Hàí©~É{Éà »É£í³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ §ÉÉ­÷lÉ »Éà´ÉHí »É©ÉÉWð{ÉÉ »Éqö»«ÉÉà »ÉʾúlÉ{ÉÉ+Éà+à Wð¾úà©ÉlÉ AcóÉ´ÉÒ ¾úlÉÒ.

´ÉHílÉÞl´É »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ

Xqö´É ´Éä¶ÉɱÉÒ ÊwölÉÒ«É Jí©Éà

NÉÖWð­÷ÉlÉ Ê´ÉvÉ~ÉÒcó ʾú{qöÒ ¡ÉSÉÉ­÷ »ÉÊ©ÉÊlÉ wöÉ­÷É «ÉÉàWð´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É NÉÖWð­÷ÉlÉ - ©É¾úÉ­÷ɺ`Äò ´ÉHílÉÞl´É »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ ¶É¾àú­÷{ÉÒ +à©É. +à»É. qöɶà ÉÒ »mÉÒ ¥ÉÖÊ{É«ÉÉqöÒ +y«ÉÉ~É{É ©ÉÅÊqö­÷{ÉÉ lÉɱÉÒ©ÉÉoÉÔ Xqö´É ´Éä¶ÉɱÉÒ¥Éà{Éà +ÉÅlÉ­÷­÷ÉV«É HíKÉÉ{ÉÒ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ ÊwölÉÒ«É Jí©É ©Éà³´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É ´ÉyÉÉ­à÷±É Uï.à


( »É©É«É & lÉÉ. 31-1-2014

18 )

Wðà©É{ÉÒ ËWðqöNÉÒ lÉÉà ´É­÷»ÉÉàoÉÒ §Éeô§Éeô »É³NÉlÉÒ ¾úlÉÒ +à {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉà qàö¾ú »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ Wð±ÉÒ{Éà LÉÉLÉ oÉ> NÉ«ÉÉà ( ~ÉÉ{É & 3 {ÉÖÅ SÉɱÉÖ ) zÉÉÅNÉzÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É{ÉÉ lÉ~ÉÉ»É{ÉÒ»É V«ÉÉ­à÷ NÉÖWð­÷´ÉqöÒ +É´«ÉÉ l«ÉÉ­à÷ NÉÖiÉ´ÉÅlÉ +{Éà UïNÉ{ɧÉÉ> NÉÉ©É©ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ {ɾúÓ. {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É +à©É{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ ¾úlÉÉ, lÉà©É{ÉÉà ¾úÉoÉ §ÉÉÅNÉà±ÉÉà ¾úlÉÉà. lÉà{ÉÉ ~É­÷ ~ÉÉ`òÉà ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉà ¾úlÉÉà. +©É{Éà ­÷ÉWðà ¶É§ÉÉ> ~É`à ò ± É Hí¾ú l ÉÉÅ ¾ú l ÉÉÅ Hà í , "{É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉà {ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ ´ÉÉ»ÉÖqàö´É +~ÉÅNÉ Uïà, lÉà »ÉÉoÉà ¾úlÉÉà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ lÉÉàà {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÒ lÉ­÷£íà iÉ Hí­÷lÉÉà. lÉà{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ ~É­÷ oÉlÉÉà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉà +l«ÉÉSÉÉ­÷ ´ÉÉ»ÉÖqàö´ÉoÉÒ »É¾ú{É oÉlÉÉà {É ¾úlÉÉà. +à iÉà +{ÉàH í´ÉÉ­÷ Ê~ÉlÉÉ Uï NÉ{ɧÉÉ>{Éà +`òHíÉ´«ÉÉ ¾úlÉÉÅ ~ÉiÉ +à H í Êqö ´ É»É UïNÉ{ɧÉÉ>+à ´ÉÉ»ÉÖqöà´É{Éà lÉà©É{ÉÉ PÉà­÷oÉÒ HíÉhõÒ ©ÉÚG«ÉÉà ¾úlÉÉà. lÉà ~ÉUïÒ ´ÉÉ»ÉÖqàö´É »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. +É©É ´ÉÉ»ÉÖqàö´É ©ÉÉ`àò Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ PÉ­÷{ÉÖÅ ¥ÉÉ­÷jÅ LÉÖqö Ê~ÉlÉÉ+à Wð ¥ÉÅyÉ Hí­÷Ò ©ÉÚG«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. qÖöqÇö¶ÉÉ +àHí±ÉÉÅ ~ÉeôÒ NÉ«Éà±ÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÒ ¾úlÉÒ.

~ÉÉUïÉ +É´ÉÒ ]ñPÉeôÉà Hí«ÉÉâ

{É©ÉÇqöÉ¥Éà{É mÉiÉàHí Êqö´É»É +à©É{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ +àHí±ÉÉÅ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉÅ ~ÉUïÒ +àHí ­÷ÉmÉà »´ÉÒ¢`ò Êeô]ñÉ«É­÷ HíÉ­÷ ±É>{Éà UïNÉ{ɧÉÉ>, NÉÖiÉ´ÉÅlÉ, SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É +{Éà yÉ{ÉYð§ÉÉ> {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉ ¾úlÉÉÅ. +à »ÉÉä ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ­÷ÒlÉà 16 Ê´ÉPÉÉ{ÉÉà ´ÉÉ´ÉeôÉà +{Éà ©ÉHíÉ{É ´ÉáSÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ +{Éà qö¥ÉÉiÉ Hí­÷lÉÉÅ ¾úlÉÉÅ, ~ÉiÉ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É +à Hí­÷´ÉÉ lÉä«ÉÉ­÷ oÉlÉÉÅ {É ¾úlÉÉÅ.

+à©É AOÉ ¥ÉÉà±ÉÉSÉɱÉÒ ~ÉUïÒ £í­÷Ò ]ñPÉeôÉà oÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà. ©ÉÉàeôÒ ­÷ÉmÉà yÉ{ÉYð§ÉÉ> NÉÉ©É©ÉÉÅ Wð ­÷¾àúlÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ HíÉà> »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{Éà l«ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ ©ÉÉ`àò WðlÉÉÅ ­÷ÂÉÅ ¾úlÉÉÅ. ~ÉiÉ ~ÉÊlÉ-~ÉÖmÉ +{Éà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ »ÉÉoÉà Wð©ÉÒ{É ´ÉàSÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ{ÉÒ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÒ lÉHí­÷É­÷ SÉɱÉÖÅ Wð ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ. +à lÉHí­÷É­÷ lÉà ­÷ÉmÉà ©ÉÉàeàô »ÉÖyÉÒ SÉɱÉlÉÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ. {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É lÉà©É{Éà ´ÉÉ­÷»ÉÉ>©ÉÉÅ ©É³à±ÉÒ Wð©ÉÒ{É Hàí ©ÉHíÉ{É ´ÉàSÉ´ÉÉ +àHí{ÉÉ ¥Éà oÉlÉÉÅ {É ¾úlÉÉÅ.

{É©ÉÇqöÉ¥Éà{Éà +èÊ»Éeô ~ÉÒyÉÖÅ !

+à Êqö´É»É 22 X{«ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉà ¾úlÉÉà. ´É¾àú±ÉÒ »É´ÉÉ­à÷ qö»É ´ÉÉN«Éà UïNÉ{ɧÉÉ>{ÉÉ §ÉÉiÉàWð yÉ{ÉYð§ÉÉ>{ÉÉà ~ÉÉà~É`ò§ ÉÉ>{ÉÉ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ~É­÷ £íÉà{É +É´«ÉÉà. lÉà©ÉiÉà HíÂÖÅ Hàí, "{É©ÉÇqöÉ¥Éà{Éà +èÊ»Éeôôð ~ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ Uïà. +©Éà ±ÉÉàHíÉà lÉà©É{Éà »´ÉÒ¢`ò Êeô]ñÉ«É­÷©ÉÉÅ Wð ±É>{Éà zÉÉÅNÉzÉÉ Wð> ­÷ÂÉÅ UïÒ+à lÉ©Éà lÉÉlHíÉʱÉHí zÉÉÅNÉzÉÉ{ÉÒ ËWðqöNÉÒ ¾úÉèλ~É`ò±Éà ~ɾúÉáSÉÉà !' ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>{Éà +É »É©ÉÉSÉÉ­÷ »ÉÉŧɳÒ{Éà ~ÉNÉlɳàoÉÒ yÉ­÷lÉÒ »É­÷HíÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ. ~ÉÉà~É`ò§ ÉÉ>+à zÉÉÅNÉzÉÉ ­÷¾àúlÉÉ lÉà©É{ÉÉ §ÉmÉÒX ­÷ÉWðà¶É ~É`àò±É{Éà £íÉà{É Hí­÷Ò ´ÉÉlÉ Hí­÷Ò, ~ÉUïÒ ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> lÉà©É{ÉÉ ~ÉÖmÉ »ÉÉoÉà zÉÉÅNÉzÉÉ +É´É´ÉÉ {ÉÒHí³Ò NÉ«ÉÉ. zÉÉÅNÉzÉÉ©ÉÉÅ eôÉè. ¾àú©ÉÉÅNÉ qöÉà¶ÉÒ{ÉÒ ËWðqöNÉÒ ¾úÉèλ~É`ò±É©ÉÉÅ V«ÉÉ­à÷ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ l«ÉÉ­à÷ eôÉèHí`ò­à÷ lÉà©É{Éà lÉ~ÉÉ»ÉÒ{Éà HíÂÖÅ Hàí "{É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ¾ú´Éà Yð´ÉlÉÉ ­÷ÂÉÅ {ÉoÉÒ.' ~ÉÊlÉ +{Éà ~ÉÖmÉ{ÉÉ

{É lÉÉà ~ÉÊlÉ lÉ­÷ÒHàí ~Él{ÉÒ{ÉÒ ~É­÷´ÉÉ Hí­÷Ò {É lÉÉà ~ÉÖmÉ lÉ­÷ÒHàí ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ ~É­÷´ÉÉ Hí­÷Ò +à Ê~ÉlÉÉ UïNÉ{ɧÉÉ> +{Éà ~ÉÖmÉ NÉÖiÉ´ÉÅl É{Éà V«ÉÉ­à÷ ~ÉÉà± ÉÒ»Éà ]ñ eô~ÉÒ ~ÉÉeô¬É ¾úlÉÉÅ. +l«ÉÉSÉÉ­÷ÉàoÉÒ lÉÅNÉ +É´ÉÒ NÉ«Éà±ÉÒ +à {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ>+à zÉÉÅNÉzÉÉ ´É«ÉÉà´ÉÞyyÉ ©Éʾú±ÉÉ+à +ÉLÉ­à÷ +ÅÊlÉ©É ~ÉNɱÉÖÅ ~ÉÉà±ÉһɩÉÉÅ ¥É{Éà´ÉÒ UïNÉ{ɧÉÉ> +{Éà §ÉÉiÉàWð §É­÷Ò ±ÉÒyÉÖÅ ¾úlÉÖ.Å ¥É¾àú{É {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ ©ÉÞlÉqàö¾ú NÉÖiÉ´ÉÅlÉ Ê´É°÷yyÉ £íÊ­÷«ÉÉqö Hí­÷Ò Uïà Hàí lÉà »ÉÉ©Éà ­÷eôÒ ~ÉeôlÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> ~ÉÉà~É`ò§ÉÉ> ¥ÉÅ{Éà+à {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{Éà ©É­÷Ò Wð´ÉÉ ©ÉÉ`àò ©ÉWð¥ÉÚ­÷ Hí«ÉÉÈ Uïà. ~ÉÉà±ÉÒ»Éà HíÉ«Éqàö»É­÷{ÉÒ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ £í»ÉeôÉ> ~Éeô¬ÉÅ ¾úlÉÉÅ.' NÉÖWð­÷´ÉqöÒ©ÉÉÅ qàö¾ú Wð±ÉÒ{Éà ¾úÉoÉ yÉ­÷Ò ¾úlÉÒ... ~ÉiÉ +àHí Wð>£í ´É«É{ÉÒ ©Éʾú±ÉÉ{Éà ©ÉÉmÉ »ÉÅ~ÉÊnÉ ©ÉÉ`àò +É`ò±ÉÒ ¾úqàö LÉÉLÉ oÉ«ÉÉà ! Hí{ÉeôNÉlÉ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà +É~ÉiÉÉà »É­÷HíÉ­÷Ò HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ ~ÉÚ­÷Ò Hí­÷Ò qöÒyÉÉÅ »É©ÉÉWð ©ÉÉmÉ Xà«ÉÉ Hí­à÷ +à »É©ÉÉWð{ÉÒ ~ÉUïÒ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ ©ÉÞlÉqàö¾ú{Éà NÉÖWð­÷´ÉqöÒ ¶É­÷©É Uïà ! Wðà©É{ÉÒ ËWðqöNÉÒ lÉÉà ´É­÷»ÉÉàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ´É­÷»ÉÉà ~ɾàú±ÉÉÅ V«ÉÉÅ §Éeô§Éeô »É³NÉlÉÒ ¾úlÉÒ +à {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{É {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É ~É­÷iÉÒ{Éà »Éɻɭà÷ +É´«ÉÉ HÞí¶É qàö¾ú NÉÖWð­÷´ÉqöÒ{ÉÉ »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ Wð±ÉÒ{Éà ¾úlÉÉ lÉà NÉÖWð­÷´ÉqöÒ{ÉÉ »©É¶ÉÉ{É©ÉÉÅ LÉeôHàí±ÉÒ LÉÉLÉ oÉ> SÉÚG«ÉÉà Uïà...! ÊSÉlÉÉ©ÉÉÅ {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É{ÉÉ ©ÉÞlÉqàö¾ú{Éà lÉà©É{ÉÉ (lɻɴÉÒ­÷ +{Éà ~ÉÖ­÷Hí ©ÉÉʾúlÉÒ & +~ÉÅNÉ ~ÉÖmÉ ´ÉÉ»ÉÖqàö´Éà +ÎN{Éqöɾú +É~«ÉÉà. ­÷ÉWðà¶É ~É`àò±É, zÉÉÅNÉzÉÉ)

Ê´É­÷©ÉNÉÉ©É HíÉè±ÉàWð Hàí³´ÉiÉÒ ©ÉÅeô³ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ qàö¶ÉÉ> SÉÅqÖö±ÉÉ±É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É +É`Çò»É +à{eô HíÉà©É»ÉÇ HíÉè±ÉàWð{ÉÉ »ÉÚ´ÉiÉÇ Wð«ÉÅÊlÉ ©É¾úÉàl»É´É ¡É»ÉÅNÉà «ÉÉàX«Éà±É ­à÷±ÉÒ{Éà HíÉè±ÉàWð{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ ´ÉÒ. +à©É. ¶Éɾú ¡É»oÉÉ{É Hí­÷É´ÉÒ ­÷ÂÉ Uïà. ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ eôÉ«É»É ~É­÷ ¥Éàcàó±ÉÉ ­÷ÉV«É{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ §ÉÚ~Éà{rö˻ɾú SÉÖeôɻɩÉÉ ´ÉNÉà­à÷ A~ÉλoÉlÉ ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà. lɻɴÉÒ­÷ & ­÷ÉWðà{rö ~ÉÅeô¬É

+ÉNÉÉ©ÉÒ ±ÉÉàHí»É§ÉÉ{ÉÒ SÉÚÅ`òiÉÒ ©ÉÉ`àò »ÉÖ­à÷{rö{ÉNÉ­÷ ±ÉÉàHí»É§ÉÉ ¥ÉàcóHí{ÉÒ »É©ÉÒKÉÉ ©ÉÉ`àò ±ÉÓ¥ÉeôÒ LÉÉlÉà «ÉÉàX«Éà±É ¥ÉàcóHí©ÉÉÅ §ÉÉWð~É{ÉÉ »É´Éâ¸ÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉ ¡Éqàö¶É ¡É©ÉÖLÉ +É­÷. »ÉÒ. £í³qÖö, NÉÖWð­÷ÉlÉ ¡Éqàö¶É ¡É§ÉÉ­÷Ò +Éà©É ¡ÉHíÉ¶É ©ÉÉoÉÖ­÷, Ê´ÉWð«É§ÉÉ> °÷~ÉÉiÉÒ, »ÉÉÅ»Éqö ¶ÉÅHí­÷§ÉÉ> ´ÉàNÉeô, 50 ©ÉÖtöÉ +©É±ÉÒHí­÷iÉ{ÉÉ HíÉ«ÉÇHí­÷Ò +y«ÉKÉ +É>. Hàí. XeàôX lÉà©ÉWð ÊWð±±ÉÉ{ÉÉ yÉÉ­÷ɻɧ«ÉÉà ´ÉNÉà­÷à ¾úÉWð­÷ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. lɻɴÉÒ­÷ & Ê´É­à÷{É eôÉNÅ É­à÷SÉÉ

+Éà©ÉHíÉ­÷ Ê´ÉvÉ ©ÉÅÊqö­÷©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É ´ÉHlÉÞíl´É »~ÉyÉÉÇ lɱɻÉÉiÉÉ©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉlÉÒ{ÉÒ qàö´É lÉ­÷ÒHàí ~ÉÚXlÉÉ ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ ­÷ÉX Hí­÷iÉ˻ɾúYð »ÉÅ»oÉÉ+Éà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾úlÉÉà. UïàeôlÉÒ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É ±É LÉlÉ­÷{ÉÉ ­÷ÉX Wð©É{ÉÉYð{ÉÉà +É­÷Éà, HÚí´ÉÉ ¥ÉÅyÉÉ´Éà±É »~ÉyÉÇHíÉà+à »É­÷qöÉ­÷ ~É`àò±É A~É­÷

¶É¾àú­÷{ÉÉ ©ÉÉ{É´É ©ÉÅÊqö­÷ ­÷Éàeô A~É­÷ +É´Éà±É +Éà©ÉHíÉ­÷ Ê´ÉvÉ ©ÉÅÊqö­÷©ÉÉÅ ´ÉGlÉÞÞl´É »~ÉyÉÉÇ «ÉÉàX«Éà±É ¾úlÉÒ. Wðà © ÉÉÅ ¶É¾à ú ­÷{ÉÒ 35

~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ´ÉGlÉ´«É +É~ÉÒ. §ÉÉ­÷lÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ +{Éà qàö¶ÉÒ ­÷Wð´ÉÉeôÉ+Éà{ÉÉ §ÉÉ­÷lÉ »ÉÅP É{ÉÉ Ê´É±ÉÒ{ÉÒHí­÷iÉ ¡ÉHÞíÊlÉ+Éà{ÉÉ ©ÉÉÌ©ÉHí ¡É»ÉÅNÉà ´«ÉGlÉ Hí­à÷ ±É ¾úl ÉÉ. +É HíÉ«ÉÇ Jí©É©ÉÉÅ »É´Éâ ¸ ÉÒ ¡ÉHíɶɧÉÉ> ¶Éɾú, ©É¾à ú {rö˻ɾú, ¡É¶ÉÉÅ l ɧÉÉ>, ©ÉÖNÉ`ò§ÉÉ> ¶Éɾú ´ÉNÉà­÷à A~ÉλoÉlÉ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ.

±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ lɱɻÉÉiÉÉ NÉÉ©Éà ­÷¾à ú l ÉÒ ©ÉɱÉÉ¥Éà{ É SÉ©É{ɧÉÉ> eôÉàÊeô«ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉà­÷ +àHí±ÉÉ ¾úlÉÉ l«ÉÉ­à÷ »ÉÉ©Éà Wð ­÷¾àúlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> eôÉàÊeô«ÉÉ+à ©ÉɱÉÉ¥Éà{É{ÉÉ PÉ­÷©ÉÉÅ PÉÚ»ÉÒ Wð> Ê´ÉWð«É§ÉÉ>+à Uïàeô lÉÒ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hí­à÷±É ¾úlÉÉà. «ÉÖ´ÉlÉÒ+à qàöHíÉ­÷Éà ©ÉSÉÉ´ÉlÉÉ Ê´ÉWð«É §ÉÉNÉÒ UÚï`àò±É. +É ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ £íÊ­÷«ÉÉqö ±ÉLÉlÉ­÷ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ oÉ«Éà±É Uï.à

Hí­÷iÉ˻ɾúYð+à ¡ÉX ©ÉÉ`àò +{ÉàHí »Éà´ÉÉHíÒ«É HíÉ«ÉÉâ Hí«ÉÉÇ Uï.à ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉ lÉ³É´É ÊHí{ÉÉ­à÷ Wðà©É{ÉÒ »É©ÉÉyÉÒ Uïà lÉà ­÷ÉX Hí­÷iÉ˻ɾúYð qàö´É lÉ­÷ÒHàí ~ÉÚX«É Uïà. Wðà©ÉiÉà ±ÉLÉlÉ­÷{ÉÉÅ NÉhõ,

Uïà. Hí­÷iÉ˻ɾúYð{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉlÉÉ »ÉqÃöNÉlÉ{ÉÒ «ÉÉqö©ÉÉÅ +ÉWðà ±ÉLÉlÉ­÷, ±ÉÓ¥Éeô Ò, zÉÉÅNÉzÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉɳÉ+Éà +É´Éà ± É Uï à . Hí­÷iÉ˻ɾúYð{ÉÒ »É©ÉÉÊyÉ+à +ÉWðà ~ÉiÉ ¸ÉÒ£í³ ´ÉyÉà­÷´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ ­÷ÉLÉà Uïà.

Wð{©É Êqö{Éà +ʧÉ{ÉÅqö{É

{ÉÉ©É & EìʺÉlÉÉ¥ÉÉ Wð{©É lÉÉ. 4-2-2013 ©ÉÉlÉÉ & +ÅWð{ÉÉ¥ÉÉ Ê~ÉlÉÉ & A~Éà{rö˻ɾú NÉÉ©É & ±ÉÓ¥ÉeôÒ

{ÉÉ©É & ´Él»É±É Wð{©É lÉÉ. 27-2-2010 ©ÉÉlÉÉ & ­÷SÉ{ÉÉ¥Éà{É Ê~ÉlÉÉ & ¥ÉÖHàí{rö§ÉÉ>ú NÉÉ©É & »ÉɫɱÉÉ


issue12  
issue12  
Advertisement