__MAIN_TEXT__

Page 1

CUAIRT-LITIR

NEWSLETTER

SAMHRADH 2014 SUMM

ER


samhradh

2014 summer

21 – 25/07/2014 Gaelic conversation with Muriel Fisher Recent beginners/intermediate

The people & making of Skye – history & culture The poetry and heritage of Sleat, Skye history & culture

04 – 08/08/2014 Òrain Ghàidhlig/Christine Primrose’s Gaelic Song Course

Teaching Gaelic Drama (@ SMO) Radio Skills Course (@ RCS – Glasgow) The Clans of Skye & Lochalsh - history & culture

11/08– 15/08/2014 “Songs & traditions of Highland Hospitality & Conviviality” Gaelic song with Margaret Stewart

Gaelic drama acting course (@ SMO)

18/08 – 22/08/2014 “The Music in the Fiddle” unique fiddle course with Capercaillie’s Charlie Mckerron

Tha prògram air leth de chùrsaichean de gach seòrsa ga chumail as t-samhradh aig Sabhal Mòr Ostaig far am faigh daoine cothrom piseach a thoirt air sgilean ciùil, dràma, dealbhadaireachd agus eòlas fhaighinn air cultar is eachdraidh nan Gàidheal. Cuideachd, bidh cùrsaichean Gàidhlig a’ ruith airson luchd-tòiseachaidh is luchd-adhartach agus ìrean eadar 1-10 rim faotainn. Summer short courses at Skye’s National Centre for Gaelic Language & Culture, Sabhal Mòr Ostaig begin in June with a range of high profile tutors appearing at the College. A wide range of 5 day courses will be running which aim to introduce and improve skills in music, drama, photography as well as courses looking at Highland culture and history. A range of Gaelic language classes will also be running throughout the summer suitable from the beginner to advanced learner & of course native speakers with levels 1-10 available at the College. There will also be an array of Gaelic song courses under the direction of acclaimed Gaelic singers Christine Primrose, Maighread Stewart and Mary Ann Kennedy.

25/08 – 29/08/2014 Gaelic Song & traditions Skye Gaelic song course with Mary Ann Kennedy

Digital photography with Cailean Maclean

Learning Gaelic in Flodigarry, Skye advanced learners

A sample of our courses appears here but for a full up to date list, please visit our website.

WWW.SMO.UHI.AC.UK | cg@smo.uhi.ac.uk


3

FACAL-TOISICH BHON PHRIONNSAPAL ‘Tha Sabhal Mòr Ostaig uabhasach prìseil agus tha e a’ sealltainn don a h-uile coimhearsnachd chànain mar as urrainnear cànan is coimhearsnachd a chumail beò agus a chur am feabhas’. Sin briathran Rita Izsák, an Rapporteur Sònraichte air cùisean mhion-shluaghan aig Na Dùthchannan Aonaichte, nuair a thug i seachad Òraid an t-Sabhail sa Chèitean. Tha an teist sin bho eòlaiche eadar-nàiseanta, a tha fìor fhiosrach mu chor mhion-chànanan is chultaran air feadh an t-saoghail, na chomharra air an spèis a tha an Sabhal Mòr air cosnadh ann an dìreach 40 bliadhna. Agus cha b’ e sin an aon theist a fhuair a’ Cholaiste am-bliadhna. Chaidh dà sgrùdadh a dhèanamh le buidhnean neo-eisimeileach nàiseanta air diofar phàirtean de chlàr-oideachais na Colaiste as t-Earrach. B’ e an SQA a bha an sàs san sgrùdadh air a’ chùrsa Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig agus an lùib iomadh moladh a rinn iad air a’ chùrsa, thubhairt iad ‘chaidh an t-ionad seo a mheas mar shàr eisimpleir a thaobh feallsanachd, fastaidheachd agus leasachadh sgilean oileanach a rèir feumalachdan a’ ghnìomhachais agus stiùireadh an SQA’. Rinn sgioba HMIe bho Fhoghlam na h-Alba sgrùdadh sa Ghiblean air an fhoghlam leantainneach a tha a’ Cholaiste a’ lìbhrigeadh agus rinn iadsan cuideachd moladh air na chunnaic is na chual’ iad mar a chithear ann an earrann eile dhen Chuairt-litir. Chan e a-mhàin gun tug iad am measadh as àirde as urrainn dhaibh dhan Cholaiste ach shònraich iad dà nì a bha nan eisimpleirean do cholaistean eile. Le beachdan cho taiceil sin bhon taobh a-muigh, faodar a bhith misneachail ann a bhith a’ cur ri leasachadh na Colaiste san àm ri teachd. ’S e pàirt dhen leasachadh sin pròiseact Baile na Cille Bige a thòisich sa Ghearran. Thathar a’ faicinn adhartas gach latha leis an togalach ùr a bhios na ionad airson teagasg, rannsachadh, aiseag eòlais, rianachd agus iomairteachd agus na mheadhan a bharrachd air cur ri buaidh is cliù an t-Sabhail.

FOREWORD FROM THE PRINCIPAL

ACAL-TOISICH

‘Sabhal Mòr Ostaig is a true gem and should serve as a model for all linguistic communities on how language and a community should be preserved and advanced.’ So said Rita Izsák, the United Nations’ Special Rapporteur on Minority Issues, when she delivered the Sabhal Mòr lecture in May. That tribute from an international expert, exceedingly well-informed about the condition of minority languages and cultures throughout the world, illustrates the regard in which Sabhal Mòr is held and the reputation it has gained in a mere 40 years. But that is not the only approbation that the College has received this year. Two separate reviews of elements of the College curriculum were conducted in the Spring by independent, external agencies. The Diploma in Gaelic Media course was reviewed by the SQA and, among their very positive conclusions, they said ‘this centre was noted to be exemplary in terms of ethos, employability and development of candidates skills in line with industry requirements and SQA guidance.’ An HMIe team from Education Scotland reviewed the College’s further education provision in April and they also commended what they had seen and heard as reported elsewhere in this newsletter. Not only did they give the College their highest seal of approval, they also highlighted two areas of practice they considered exemplars for the sector. Given such positive feedback from external sources, the future development of the College can be planned with considerable assurance. A key part of that development will be the Kilbeg Village project which got underway in February. There is visible progress each day with the erection of the new building which will house teaching, research, knowledge transfer, administration and enterprise facilities and activities and be a further means of enhancing the impact and reputation of the College.

Prionnsapal - Proifeasair Boyd Robasdan


4

ÒRAID AN T-SABHAIL

SMO ANNUAL LECTURE

hug Rita Izsák, Rapporteur Sònraichte an UN air Cùisean Mhion-shluaghan, Òraid an t-Sabhail seachad am-bliadhna far an do bhruidhinn i air an iomadh dòigh sa bheil mionshluaghan is mion-chuideachdan air an comharrachadh - air sgàth creideimh, cinnidh, cànain agus eile - agus air an obair a rinneadh agus an reachdas a chaidh a stèidheachadh thar nam bliadhnaichean gus dìon a dhèanamh air daoine a bhuineas do mhion-shluaghan agus na còraichean aca.

ita Izsák, the UN Special Rapporteur on Minority Issues, delivered this year’s Sabhal Mòr Ostaig Lecture where she spoke in detail on what defines a minority, whether it be on the basis of religion, ethnicity or language, and on the work that has been done and the legislation that has been implemented to protect minorities and their rights across the globe.

“Tha Sabhal Mòr Ostaig uabhasach prìseil agus tha e a’ sealltainn don a h-uile coimhearsnachd chànain mar as urrainnear cànan is coimhearsnachd a chumail beò agus a chur am feabhas. Tha e na urram dhomh a bhith mar phàirt den choimhearsnachd agaibh, airson aon latha co-dhiù, agus a bhith ann an àite a tha cho brèagha agus cho càirdeil.”

“Sabhal Mòr Ostaig is a true gem and should serve as a model for all linguistic communities on how language and a community should be preserved and advanced. I feel privileged to be part of your community, at least for today, and to be able to benefit from the beautiful view and the friendly atmosphere.”

Mhìnich Rita mar a thòisich còmhraidhean mu bhith cur dìon air mion-shluaghan às dèidh a’ Chiad Chogaidh taobh a-staigh Lìog nan Dùthchannan agus an uair sin às dèidh an Dàrna Cogaidh taobh a-staigh an UN, le diofar chòraichean gam buileachadh air mion-shluaghan is mion-chultaran, mean air mhean, tro bhliadhnaichean na ficheadamh linn. Cuideachd, bhruidhinn i air mion-chànanan agus mion-shluaghan cànain agus air cho cudromach agus a tha e gun dèanar dìon orra.

Rita explained how the first real discussions regarding the protection of minorities had begun within the League of Nations following the First World War and again in the aftermath of the Second World War within the UN, and that it was not until the second half of the twentieth century that the rights of minorities were properly recognised in legislation culminating in the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities in 1992. Rita added that it was important that minority languages and their speakers were given proper recognition and protection.

“Tha mi fìor thoilichte gu bheil Gàidhlig ga h-ath-bheothachadh agus sin gu cinnteach ri linn na h-obrach cruaidh is dìcheallaich a tha ga dèanamh sa cholaiste seo. Tha mi an dòchas gun lean cùisean mar a tha iad agus barrachd is barrachd dhaoine òga le ùidh ann a bhith a’ bruidhinn is ag ionnsachadh Gàidhlig, agus gum faic sinn barrachd shoidhnichean dà-chànanach, agus prògraman sna meadhanan is tachartasan ann an Gàidhlig air feadh na dùthcha.” Thuirt Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig, Proifeasair Boyd Robasdan: “Thug Rita Izsák dhuinn sealladh air leth farsaing is geur-chùiseach air cor mhion-shluaghan air feadh an t-saoghail ann an òraid a bha bonntaichte air a fiosrachadh pearsanta de shuidhichidhean de chòmhstri mar ann an Nigeria agus san Ugràin far am bi i a’ coinneachadh ri riochdairean de na mionshluaghan agus de gach ìre de riaghaltas anns gach dùthaich. Chuir i na dùbhlain a tha mu choinneamh na Gàidhlig ann an co-theacsa eadar-nàiseanta agus mhol i na ceumannan a chaidh an gabhail gus an cànan ath-bheothachadh.” Chaidh Rita Izsák fhastadh na h-Eòlaiche Neo-eisimeileach air cùisean mhion-shluaghan le Comhairle nan Còraichean Daonna agus thoisich i san dreuchd sin air 1 Lùnastal 2011. Chaidh a dreuchd ùrachadh mar Rapporteur Sònraichte sa Mhàrt 2014. ’S i an dàrna neach san dreuchd sin agus tha i neo-eisimeileach bho riaghaltas no buidheann sam bith. Tha dioplòma maighstireil ann an lagh aice bho Oilthigh Caitligeach Péter Pázmány, Budapest, An Ungair. Tha i air a bhith ag obair air còraichean daonna is mhion-shluaghan fad deich bliadhna is i a’ cleachdadh an eòlais phearsanta a th’ aice fhèin air leth-bhreith is claon-bhreith - chaidh teaghlach a h-athar fhògradh air sàillibh an cinnidh Ungaraich anns an fhuadachadh an dèidh an dàrna cogaidh eadar SeicSlobhagia (Slobhagia san latha an-diugh) is an Ungair, agus tha a màthair de chinneadh Romàni.

“I am very glad to learn that Gaelic is reviving which is due in no small measure to the hard and committed work of this institution which I have had the honour of visiting. I do hope that the trend for more young people to become interested in mastering Gaelic will continue and that there will be more and more bilingual signs, media programs and events conducted in Gaelic all over the country.” Sabhal Mòr Ostaig’s Principal, Professor Boyd Robertson, said: “Rita Izsák provided a truly fascinating and perceptive overview of the condition of minorities throughout the world which was informed by first-hand experience of visiting theatres of conflict such as Nigeria and Ukraine and interactions with representatives of the minorities and of the various levels of government in each country. She set the challenges facing Gaelic in an international context and commended the steps that had been taken to revitalise the language.” Rita Izsák was appointed as Independent Expert on minority issues by the Human Rights Council and assumed her functions on 1st August 2011. Subsequently her mandate was renewed as Special Rapporteur in March 2014. She is the second holder of the mandate, is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. Rita Izsák holds a Masters in Law diploma from the Péter Pázmány Catholic University, Budapest, Hungary. Inspired by her own experiences of prejudice and discrimination - her father’s family was forcibly moved under post-war population transfers from Czechoslovakia (present day Slovakia) to Hungary due to their Hungarian ethnicity in 1947 and her mother is of Romani origin - she has been working on human and minority rights for a decade.


hairle nan Còraichean Daonna

luaghan, Com aichte air Còraichean Mhion-sh RITA IZSÁK: Rapporteur Sònr

Rita Izsák, Éadain Ní Mháille

ir Boyd Robasdan | Professor

| Aideen O' Malley, Proifeasa

Boyd Robertson

ncil

rity Rights, Human Rights Cou

| Special Rapporteur on Mino


6

LEASACHADH BAILE NA CILLE BIGE - ÌRE 1

KILBEG VILLAGE DEVELOPMENT PHASE 1

hòisich obair sa Ghearran aig Ìre 1 den phròiseact mhòr, ùr, ‘Leasachadh Baile na Cille Bige’, a tha air a stiùireadh le Sabhal Mòr Ostaig. Thòisich cunnradairean a’ phròiseict, Robertson Construction Northern Ltd, ag obair air làrach na h-iomairte ùire seo aig a bheil cinn-uidhe an dà chuid lèirsinneach agus dòchasach, le dùil gum bi e deiseil ro dheireadh an Fhaoillich 2015. Mar thoradh air iomairt na Cille Bige, thèid a’ chiad ‘bhaile ùr’ a chruthachadh san Eilean Sgitheanach o chionn cha mhòr 100 bliadhna, agus bidh sin na chloich-mhìle chudromach ann an eachdraidh an eilein. Cuideachd, togaidh e air a’ bhuaidh a tha air a bhith aig a’ Cholaiste air eaconamaidh is beatha muinntir na sgìre bho chaidh a stèidheachadh le Sir Iain Noble ann an 1973. Cho math ri seirbheisean is bun-structar, aig Ìre 1, thèid togalach ùr a thogail airson Obair Sgoilearach, Rannsachaidh, Roinn Eòlais agus Tionnsgalachd, agus bidh pàirt den ionad ùr seo na dachaigh do chuid de phrìomh luchd-obrach na Colaiste a tha an-dràsta ag obair san t-seann ‘shabhal’ aig Àrainn Ostaig. Bheir sin cothrom an uair sin leasachadh is obair ghlèidhidh a dhèanamh air an togalach ainmeil is eachdraidheil sin, agus goireas a chruthachadh a dh’aona-ghnothach airson co-labhairtean is thachartasan, amas a tha na phrìomh bhunait de ro-innleachd leasachaidh oighreachd na Colaiste.

hase 1 of the major new ‘Kilbeg Village Development’, being led by Sabhal Mòr Ostaig commenced on 24 February in Sleat, as the project contractors, Robertson Construction Northern Ltd, moved on site to begin work on this exciting and visionary new development, due to be completed by the end of January 2015. The Kilbeg initiative will result in the creation of the first new ‘planned village’ on Skye in almost 100 years and is, therefore, of great historical significance. It will also build upon the significant socio-economic impact which the College has had in the region since its founding by Sir Iain Noble in 1973. Along with the site servicing and infrastructure, Phase 1 will see the building of a new Academic, Research, Knowledge Transfer and Enterprise building which will, in part, house key College staff currently occupying the original Ostaig Steading buildings. This, in turn, will allow for the conservation and future redevelopment of that iconic and historic building, creating a new bespoke conferencing and events facility, a key part of the College’s own estate development strategy.

A’ bruidhinn às leth Riaghaltas na h-Alba, thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba Ailig Salmond BPA ...

Speaking on behalf of the Scottish Government which has strongly backed the initiative, First Minister, Alex Salmond MSP, said ...

“Tha e sgoinneil gu bheil Sabhal Mòr Ostaig a-nis comasach air a’ cheum iomraiteach seo a ghabhail agus iad a’ tòiseachadh air a’ phròiseact lèirsinneach seo. Tha an t-airgead a thèid a chosg air pròiseactan mar Bhaile na Cille Bige ro chudromach ann a bhith a’ brosnachadh fàs san eaconamaidh air feadh Alba.”

“It’s fantastic that Sabhal Mòr Ostaig is now in a position to take this exciting step in what is a visionary project. Investment in projects like Kilbeg is absolutely key for stimulating economic growth throughout Scotland.”


7

SGRÙDADH HMI – AN GIBLEAN 2014

HMI REVIEW – APRIL 2014

haidh an sgrùdadh slàn le Foghlam na h-Alba air Foghlam Leantainneach (FE) na Colaiste a chumail eadar 03–11 an Giblean agus, thar na h-ùine seo, rinn Luchd-Sgrùdaidh na h-Alba (HMI) luachadh gu math mionaideach air teagasg air astar (An Cùrsa Inntrigidh), cùrsaichean goirid, stiùireadh agus siostaman rianachd an ionaid. Uile gu lèir, bha an lèirmheas a fhuair sinn anns an aithisg sgrìobhte, a tha dìreach air a foillseachadh, a’ dearbhadh gu bheil eagrachadh èifeachdach aig Sabhal Mòr Ostaig ann a bhith a’ gleidheadh agus a’ meudachadh deagh-ghnè thoraidhean agus na thathar a’ tabhann dha luchd-ionnsachaidh agus compàirteachaidhean eile. Seo an ìre breithneachaidh as àirde as urrainn do dh’Fhoghlam na h-Alba a bhuileachadh air colaiste. Tha sgrùdaidhean le HMI air am bonntachadh air tomhaisean nàiseanta agus dhearbh an Sgrùdadh gu bheil ìrean soirbheachaidh àrd aig luchd-ionnsachaidh, le ìrean tarraing a-mach gu math ìosal agus nas fheàrr na an ìre nàiseanta airson na roinn FE. Tha an Aithisg-sgrùdaidh a’ togail air na deagh aithisgean a fhuair Sabhal Mòr Ostaig roimhe seo, le 14 puingean de dheagh chleachdadh air an comharrachadh agus dìreach 5 puingean de chùisean far an urrainnear barrachd leasachaidhean a dhèanamh agus, dhiubh sin, cha do chomharraich iad ach dà nì ris am feum sinn dèiligeadh san àm ri teachd. A thuilleadh air seo, chaidh dà eisimpleir de shàr-mhaitheas aithneachadh a bha air am meas mar shàr-chleachdadh. ’S iad sin, an dòigh a bha sinn ag àrach agus a’ brosnachadh tàlant ùr ann an obair film tron phròiseact FilmG a tha air eagrachadh ann an com-pàirteachas eadar Cànan agus MG Alba agus na dòighean-obrach èifeachdach a tha aig a’ Cholaiste ann a bhith dèanamh cinnteach gu bheil oileanaich air astar a’ faireachdainn ceangailte gu dlùth ris a’ Cholaiste agus ri càch a chèile. Thuirt Iain T. MacLeòid, Stiùiriche an Fhoghlaim: “Tha na toraidhean agus breithneachaidhean mar dhuais chothromach air na h-oidhirpean aig luchd-obrach agus oileanaich gu lèir ann a bhith a’ cumail suas agus a’ leasachadh ìrean deagh-ghnè. Tha an aithisg ag aithneachadh gu bheil a’ Cholaiste ag obrachadh gu h-èifeachdach le iomadh com-pàirtiche agus tha e na adhbhar sòlais dhuinn gun deach aithneachadh a’ phàirt chudromaich a tha aig SMO ann a bhith a’ leasachadh a’ chànain, a’ chultair agus nan ealain Ghàidhlig.”

he external review by Education Scotland of the College’s Further Education (FE) provision took place between 03-11 April and, during this period, HM Inspectors (HMI) closely examined the learning and teaching on the distance learning course (An Cùrsa Inntrigidh), and short courses. They also examined leadership and administrative systems. Overall, the verbal feedback and the written report, which has just been published, confirmed that Sabhal Mòr Ostaig has in place effective arrangements to maintain and enhance the quality of its provision and outcomes for learners and other stakeholders. This is the highest overall judgement that Education Scotland has in its powers to award. HMI reviews are based on national standards and the Report confirms that attainment of part-time FE learners is very high and that withdrawal rates are very low and better than the national sector performance level. The Report builds on the previous highly successful HMI reviews of Sabhal Mòr Ostaig, with 14 areas of positive practice identified and only 5 areas for development, and of these, only two were identified as main points for future action. In addition, two examples of excellence were identified as examples worthy of dissemination. These were the nurturing of new talent in Gaelic media through film-making within the FilmG Project organised in partnership by Cànan and MG Alba and the successful processes the College has in place to ensure distance learners feel connected to the College and to each other. John N. MacLeod, Director of Studies, said: “The highly positive outcomes and judgements are just rewards for the efforts of all staff and students in maintaining and improving quality standards. The report recognises that the College works effectively with an extensive range of partners and it is very gratifying for us that it recognises the significant role the College plays in the development of Gaelic language, culture, and the arts.”

SOILLSE haidh Conchúr Ó Giollagáin fhastadh o chionn ghoirid mar Phroifeasair Rannsachaidh Gàidhlig aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus mar stiùiriche pròiseict, aig Soillse, lìonra nàiseanta rannsachaidh airson gleidheadh is ath-bheòthachadh na Gàidhlig is a cultair. Bidh Conchúr a’ stiùireadh sgioba de chòignear rannsaichean, òraidiche agus deichnear oileanach PhD, a tha stèidhichte aig ionadan com-pàirteachaidh air feadh na h-Alba.

onchúr Ó Giollagáin recently has been appointed as Gaelic Research Professor at the University of the Highlands and Islands and director of Soillse, the national research network for the maintenance and revitalisation of Gaelic language and culture. He will lead a national research team of five research fellows, one lecturer and ten PhD students, who are based at partner institutions across Scotland.

’S ann à Baile Atha Cliath a tha Conchúr bho thùs agus tha e air a bhith a' fuireach ann an Gaeltacht na Gaillimhe o chionn iomadh bliadhna. Cuiridh e gu mòr ri rannsachadh aig Sabhal Mòr Ostaig agus ri leasachadh obair rannsachaidh Shoillse. An cois a dhreuchd mar stiùiriche Shoillse, bidh Conchúr a’ co-òrdanachadh is a’ leasachadh rannsachaidh air cuspairean iomchaidh an lùib ath-bheothachadh na Gàidhlig ann an caochladh suidheachadh sòisealta is structarail, a leithid sgaoileadh cànain eadar ginealaichean, cleachdadh is poileasaidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus sgrùdadh poileasaidhean an Riaghaltais air athbheothachadh a’ chànain.

Conchúr, originally a Dubliner, who has lived for many years in the Galway Gaeltacht, will contribute to research activities at Sabhal Mòr Ostaig and develop Soillse’s research agenda. As director of the Soillse project, he will help to co-ordinate and extend research into crucial areas for the growth of Gaelic in its various social and institutional settings, including its intergenerational transmission, practice and policy in Gaelic-medium education and the assessment of Government policies on the revitalisation of the language.


8

NA H-EALAIN @ SMO

THE ARTS @ SMO

haidh Ceòladair, Sgrìobhadair agus Neach-ealain Lèirsinneach ùr air Mhuinntireas fhastadh le SMO, agus chaidh an dàrna Sgoilearachd Jon Schueler a bhuileachadh cuideachd. Ann am prògram air leth farsaing agus ùidheil, bithear a’ cleachdadh dràma, litreachais, ciùil, agus nan ealain lèirsinneach mar mheadhan gus coimhead air diofar thaobhan de dhualchas agus saoghal nan Gàidheal agus de dh’àrainneachd na Gàidhealtachd. Bidh Blair Dùghlas, an neach-ciùil ainmeil às an Eilean Sgitheanach, na Cheòladair ùr aig a’ Cholaiste. Bha Blair air aon de na ciad bhuill den chòmhlan ainmeil, Runrig. Tha e air ainm a ghleidheadh dha fhèin mar neach-ciùil, air a’ bhogsa agus air a’ phiàna, agus mar sgrìobhadair ciùil thar nam bliadhnaichean, agus thug e a-mach a’ chiad chlàr leis fhèin ann an 1984, ‘Celtology’. Tha e air obair air grunn chlàran is phròiseactan bhon uair sin, leithid, ‘Skye: The Island’, ‘Beneath The Beret’, ‘Mairidh Gaol is Ceòl’ agus ‘Lasair Dhè’. Tha Coinneach Lindsay, Sgrìobhadair na Colaiste, na chleasaiche agus bidh e a’ sgrìobhadh dhealbhan-cluiche ann an Gàidhlig is Beurla. Tha e air obair a dhèanamh mar chleasaiche le grunn chompanaidhean air feadh na h-Alba agus mar sgrìobhadair dhealbhan-cluiche, tha e air obair le Taigh-cluiche Mhuile, Grey Coast Theatre agus Taigh-cluiche Òigridh Pheairt. Tha an Dr Kirsten Norrie, Neach-Ealain Lèirsinneach, air a h-obair a thaisbeanadh air feadh na h-Eòrpa. Tha Kirsten ag iarraidh film a dhèanamh far am bi i a’ togail air cultar beothail is iomadachd na Gàidhealtachd agus nan Gàidheal, agus tha i an dòchas tron obair gun ionnsaich i barrachd mu a sinnsearan Gàidhealach fhèin. Chaidh an dàrna Sgoilearachd Jon Schueler a bhuileachadh air nuadh neach-ealain Gearmailteach, Helmut Lemke. Tha Helmut air consairtean, taisbeanaidhean fuaime is ealain “shuidhichte” a chur air dòigh ann am iomadh àite is làrach fa leth is sònraichte bho thòisich e ag obair sna 1970an agus tha daoine air obair a chluinntinn agus fhaicinn ann an iomadh ceàrnaidh den t-saoghal.

new Musician, Writer and Visual Artist in Residence have been appointed at SMO and the second Jon Schueler Scholarship has also been awarded. A wide-ranging and intriguing programme of work over the next twelve months will use drama, literature, music and the visual arts to explore various threads of Gaelic culture and heritage and the landscape of the Highlands. Renowned Skye musician Blair Douglas is the new Musician in Residence. Blair was a founder member of Runrig and has since gone on to forge a successful solo career as a musician and composer. He made his solo debut in 1984 with the recording ‘Celtology’. He has worked on numerous projects and recordings which include, ‘Skye: The Island’, ‘Beneath the Beret’, ‘Mairidh Gaol is Ceòl’ and ‘Lasair Dhè’. Writer in Residence, Kenneth Lindsay, is an actor and has written plays in both Gaelic and English. He has worked as an actor with several theatre companies across Scotland, and as a playwright he has worked with Mull Theatre, Grey Coast Theatre and Perth Youth Theatre. Visual Artist in Residence, Dr Kirsten Norrie, is a performance artist also known as MacGillivray and has exhibited across Europe. Kirsten intends to produce a silent movie with a live soundtrack inspired by her time at SMO and in the process embark on a journey which will allow here to explore her own Highland and Gaelic roots. The acclaimed contemporary German artist, Helmut Lemke, has been awarded the second Jon Schueler Scholarship at Sabhal Mòr Ostaig UHI. Helmut specialises in sound and installation art and he has developed site-specific concerts, performances and installations in a whole variety of sites and settings since he began his work in the 1970s, which is known throughout the world.

’S e com-pàirteachas sònraichte a th’ ann an Sgoilearachd Jon Schueler eadar Sabhal Mòr

The Jon Schueler Scholarship is a unique partnership between SMO and the Jon

Ostaig OGE agus Urras Jon Schueler, le taic bho Acadamaidh Rìoghail na h-Alba, agus

Schueler Charitable Trust, with support from the Royal Scottish Academy and

tha e a’ cur ris a’ Phrògram air Mhuinntireas a tha mar-thà air a ruith le SMO agus Alba

complements the existing Artists’ Residency Programme which is supported by

Chruthachail tron sgeama aca Creative Futures.

Creative Scotland through their Creative Futures programme.

Blair Douglas

Kenneth Lindsay

Dr Kirsten Norrie

Helmut Lemke

FÈIS DRÀMA GHÀIDHLIG

GAELIC DRAMA FESTIVAL

huair sgoilearan bun-sgoile agus àrd-sgoile bhon Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse cothrom piseach a thoirt air na sgilean dràma aca agus na dealbhan-cluiche aca a shealltainn air an àrd-ùrlar aig Fèis Dràma Ghàidhlig a chaidh eagrachadh le SMO agus a chumail aig Àros ann am Port Rìgh sa Mhàrt. B’ e seo an dàrna Fèis Dràma a chur SMO air dòigh agus bha a’ mhòr-chuid de bhun-sgoiltean a tha tabhann foghlam tron Ghàidhlig san Eilean Sgitheanach an làthair.

econdary and primary school pupils from Skye and Lochalsh were given the chance to enhance their drama skills and to perform their own productions on stage as part of a Gaelic Drama Festival, organised by SMO and held at Aros, Portree in March. This was the second such drama festival to be organised by SMO and most of the primary schools in the area which offer Gaelic Medium Education came along to the event.


9

Aodainn na Colaiste

Dè an t-ainm a th’ oirbh? Shona NicIllinnein

Dè an obair a th’ agaibh? Tha tiotal na dreuchd agam fada - Stiùiriche Leasachadh Buidhne is Gnothachais. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil mi an urra ri sgiobachd sa Cholaiste agus gu bheil mi a’ toirt seachad comhairle do mhanaidsearan air stiùireadh an luchd-obrach, a’ dearbhadh gu bheil sinn ag obair a rèir laghan an àite-obrach, agus a’ leasachadh ro-innleachdan is phlanaichean airson trèanaidh is leasachaidh. Tha mi cuideachd ag obair cuide ri co-obraichean airson poileasaidhean an lùib structar dòigh-beatha muinntir na Colaiste a leasachadh is ùrachadh. Bidh mi a’ co-obrachadh gu dlùth cuide ri Roinn nan Goireasan is roinnean eile airson taobhan coimeirsealta na Colaiste a leasachadh.

Cò às a tha sibh agus cò ris a tha e coltach? ’S ann à Drochaid an Aonachain, far a bheil Carragh ainmeil nan Comando, a tha mi bho thùs. Chuir mi seachad iomadh bliadhna sona ann nam òige. Thàinig mi a Shlèite an toiseach ann an 1983 airson obair ann an Eilean Iarmain agus airson barrachd Gàidhlig ionnsachadh agus b’ e sin a rinn mi, a dh'aindeoin na bh’ ann de dhibhearsain. Tha mi a’ fuireach air an Dòrnaidh, air a bheil mi uabhasach measail, ged a tha an sealladh on bhaile a’ coimhead gu tuath.

Dè na cur-seachadan a th’ agaibh? Chan eil fhios agam an e cur-seachadan a th’ agam seach rudan a tha a’ toirt orm a h-uile rud eile a chur an dàrna taobh. Anns a’ gheamhradh, b’ e croitearachd am prìomh chur-seachad a bh’ agam. Tha crodh is caoraich againn agus b’ fheudar dhomh fhìn barrachd obrach air a’ chroit a dhèanamh am-bliadhna. Tha mi an sàs le iomadh buidheann ionadail saor-thoileach cuideachd agus tha mi ag obair air iarrtasan maoineachaidh airson pàirc iomain ùr ann an sgìre Loch Aillse agus tha mi nam chathraiche air a’ chomhairle choimhearsnachd. Nam b’ urrainn dhomh, chuirinn barrachd ùine seachad a’ siubhal is a’ coiseachd sna monaidhean agus an uair sin thuitinn anns a' chathair cuide ri leabhar math agus glainne mhath sine is tonic.

Ainmich aon rud a bu toil leibh a dhèanamh airson Gàidhlig a bhrosnachadh? Tha ùidh mhòr air a bhith agam o chionn fhada ann an leasachadh slighe eadar-mhìneachaidh eadar Eilean Donan agus Bun Dà Loch, a chionn ’s gu bheil uimhir a sgeulachdan inntinneach ri innse eadar an caisteal is a’ chroit. Bhiodh i dà chànanach agus fiosrachadh eadar-dhealaichte san dà chànan.

People at the College What is your name? Shona Maclennan

to do despite lots of distractions. I now live in Dornie which I love apart from the fact that the village faces north.

What is your occupation?

What are your hobbies? I don’t know if I have hobbies so much as things that seem to take over

I’ve got a long title – Director of Business and Organisational Development. What this means is that I’m responsible for HR and that includes giving advice to managers on how to deal with people management matters, ensuring that we fulfil legal requirements to do with how we employ people, and also developing strategies and plans for training and development. I also work with colleagues to develop and renew policies which provide the framework for different aspects of college life. In addition, I’m going to be working closely with the Facilities Department and others to increase some of the commercial aspects of the college.

Where are you from and what is it like? I’m originally from Spean Bridge which most people know because of the Commando Memorial. It was a great place to grow up. I came to Sleat in 1983 to work at Eilean Iarmain and learn more Gaelic which I managed

my life. This winter, the main one has been crofting as we have cows and sheep and I had to help out more than usual with them. I’m also involved with a lot of local voluntary groups so am working on the funding applications for a new shinty pitch in Lochalsh and chair the community council. Given the choice, I’d spend much more time travelling and hill walking and then collapse in a chair with a book and gin and tonic.

Name one thing you would like to do for Gaelic? For a long time, I’ve wanted to develop an interpretative trail from Eilean Donan Castle to Bundalloch as I think there are fascinating stories to be told from the castle to the croft and so on, and it would be bilingual with different content in Gaelic from the English.


10

CEÒL MÒR OSTAIG irson na treas bliadhna, agus ann an co-bhonn ri Ceòl ’s Craic ann an Glaschu, chùm SMO oidhche shoirbheachail eile de ‘Cheòl Mòr Ostaig’ sa Ghiblean. Thòisich an latha le taisbeanaidhean bho dhithis a bha nan luchd-ealain air mhuinntireas aig a’ Cholaiste, Jessica Ramm agus Alex Boyd agus air an fheasgar chaidh bùithtean-obrach dràma Gàidhlig a chumail. Air an oidhche sheall oileanaich SMO an taisbeanadh dràma, ‘An Sgeir’, a bha iad air a sgrìobhadh agus a chur air dòigh le taic bho Artair Donald, Neach-dràma air Mhuinntireas, agus chaidh an oidhche a thoirt gu crìch le ceòl sgaiteach bho oileanaich chiùil na Colaiste agus Kathleen NicAonghais is Ros Màrtainn. Thuirt Kath NicLeòid, an t-Oifigear Leasachaidh Ealain aig SMO: “Bha a’ Cholaiste riamh na dachaigh dha na h-ealain, agus eadar na dreuchdan air mhuinntireas a th’ againn a-nis a tha toirt dachaigh do luchd-ealain, luchd-dràma, luchd-ciùil agus sgrìobhadairean gach bliadhna, am prògram ceuma ciùil againn agus na cùrsaichean goirid, tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur air adhart nan ealain Ghàidhlig ann an iomadh dòigh agus aig iomadach ìre. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri latha is oidhche shònraichte de Cheòl Mòr Ostaig an ath bhliadhna!”

or the third year running, and in partnership with the Glasgow Gaelic arts organisation, Ceòl ’s Craic, SMO staged another successful evening of Ceòl Mòr Ostaig in April. The day began with presentations from two former Visual Artists in Residence at SMO, Jessica Ramm and Alex Boyd, followed by Gaelic drama workshops for teenagers. The evening concert featured a Gaelic drama production, ‘An Sgeir’, written and performed by SMO students and directed by Arthur Donald, Drama Artist in Residence, and the night culminated in a fabulous performance from SMO’s BA (Hons) Gaelic and Traditional Music students, singer Kathleen MacInnes and guitarist Ross Martin. Kath MacLeod, the Arts Development Officer at SMO, said: “The College has always been at the heart of the Gaelic arts, and with the residencies for Visual Artists, Drama Artists, Musicians and Writers, the music degree programme and the summer short courses, Sabhal Mòr Ostaig is very much an inspirational and productive home for creativity and co-operation in the arts. We are looking forward to another special day and night of Ceòl Mòr Ostaig next year!”

CUAIRT NAN OILEANACH CIÙIL haidh na 15 oileanaich bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta air chuairt sa Mhàrt a-rithist, is iad a’ tadhal air Uibhist a Tuath, Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach. Chùm iad ceithir cuirmean-ciùil agus bùth-obrach agus am measg an luchd-ciùil a nochd air an àrd-ùrlar còmhla riutha bha Ailean Dòmhnallach, Art MacCarmaig, Christine Primrose, Blair Dùghlas agus Dàimh. Thuirt Stiùiriche a’ Chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta, Dr Decker Forrest:

“Tha a’ Cholaiste an-còmhnaidh ag amas air barrachd cheanglaichean a dhèanamh eadar sinn fhìn agus na coimhearsnachdan Gàidhlig. Chòrd e gu mòr ris a’ choimhearsnachd an-uiridh agus bha na h-oileanaich gu mòr airson tilleadh gu cuid de na coimhearsnachdan air an do thadhail iad airson na ceanglaichean a rinn iad a neartachadh, agus airson ceanglaichean a dhèanamh le àiteachan ùra.”


11 7

SMO MUSIC STUDENTS ON ISLAND TOUR he 15 students from the BA (Hons) Gaelic and Traditional Music degree programme embarked on another highly successful musical island tour in March, where they visited venues in North Uist, South Uist and Skye. They played at four separate events, held a music workshop for children and performed alongside several of Gaeldom’s best-known musical talents including Allan MacDonald, Arthur Cormack, Christine Primrose, Blair Douglas and Dàimh. Programme Leader for the BA (Hons) Gaelic and Traditional Music, Dr Decker Forrest, said:

“Outreach and engagement with other Gaelic-speaking communities is something the college is constantly developing. There was a fantastic response from the community last year and the students were determined to return to strengthen ties with some of the communities visited as well as to form new connections with one or two other places.”


13 12

hàinig mi dhan t-Sabhal an toiseach ann an 2001 còmhla ri m’ athair. Bha e fhèin a’ dèanamh cùrsa goirid Gàidhlig is rinn mi fhìn cùrsa goirid na clàrsaich. Bha mi 11 bhliadhna a dh’aois. Tha e neònach a bhith a’ smaoineachadh air an àm ud, nuair nach robh ach facal no dhà den Ghàidhlig agam is a-nis tha mi a’ cleachdadh na Gàidhlig gach latha. Thill mi dhan t-Sabhal Mhòr mar oileanach làn-ùine an-uiridh. Rinn mi an Cùrsa Comais, ged a bha beagan Gàidhlig agam, bha mi airson mo chuid Gàidhlig a leasachadh is gu h-àraid mo sgilean conaltraidh. Chòrd an cùrsa rium gu mòr is tha fhios agam gum b’ e sin an dòigh cheart ’son piseach a thoirt air mo sgilean cànain. ’S e àite air leth a th’ ann an SMO dha oileanaich agus tòrr craic is spòrs ann, is cuideachd tha an luchd-obrach air fad cho taiceil. Cha robh mi airson fàgail idir aig deireadh a' chùrsa agam! Bha mi gu math fortanach gun d’ fhuair mi obair aig SMO tron Sgeama Luchd-Ceumnachaidh aig Comunn na Gàidhlig. Thòisich mi ag obair aig an t-Sabhal san Lùnastal is tha an obair a’ còrdadh rium gu mòr. ‘S e Oifigear Trusaidh a th’ annam agus ’s e prìomh amas na h-obrach agam oileanaich a thrusadh dhan Cholaiste. Mar phàirt den obair agam, bidh mi a’ tadhal air àrd-sgoiltean is a’ bruidhinn ris na sgoilearan mu na cothroman a th’ ann aig an t-Sabhal agus a' sgaoileadh fios fad is farsaing mu chùrsaichean na Colaiste. Cha robh Gàidhlig air a teagasg aig an àrd-sgoil far an deach mi fhìn agus a-nis tha e gu math brosnachail a bhith a’ faicinn gu bheil na h-àireamhan de sgoiltean is sgoilearan Gàidhlig a’ dol am meud. ’S e ceòl an cur-seachad as fheàrr leam – ag èisteachd agus a’ cluich. Tha mi a’ cluich na clàrsaich is beagan piàna cuideachd. ’S fior thoigh leam iomadh seòrsa ciùil – bho cheòl traidiseanta gu òrain nam musicals air an àrd-ùrlar agus a h-uile seòrsa eadar na dhà!

first came to Sabhal Mòr in 2001 with my Dad. He was on a Gaelic short course for the week and I did a clàrsach course, I was 11 years old. It is strange to think back now to when I only had a few words of Gaelic and now I use Gaelic every day. I came back to Sabhal Mòr last year as a full time student. I was on An Cùrsa Comais, although I had a little Gaelic I wanted to improve my Gaelic particularly my conversation skills. I enjoyed the course a lot, and I know it was the right route for me to improve my language skills. SMO is a fantastic place for students with plenty craic and fun, also all the staff are so helpful. I didn’t want to leave at the end of my course! I was very lucky and through the Comunn na Gàidhlig Graduate Placement Scheme got a position at SMO. I started working at Sabhal Mòr in August and I enjoy my work a lot. I am the Recruitment Officer, and it is my job to recruit students to the college. As part of my work I visit the high schools and talk to the school pupils about the opportunities Sabhal Mòr Ostaig can offer and promote the courses at the college. Gaelic wasn’t taught at the high school where I went and now I am excited to see the number of Gaelic schools and pupils increasing. Music is probably my biggest hobby, whether it is listening or playing. I play the clàrsach and a little piano too. I really like lots of different kinds of music from traditional music to the songs from the musicals and everything in between!

Raonaid LINCOLN


13

FÈILL GHÀIDHLIG Chaidh an treas Fèill Ghàidhlig a chumail aig a’ Cholaiste sa Chèitean agus, mar a bhiodh dùil, b’ e latha làn spòrs is fealla-dhà a bh’ ann don choimhearsnachd gu lèir. Am measg na bha a’ dol, bha measgachadh math de bhuidhnean Gàidhlig an làthair, clas Gàidhlig do luchd-tòiseachaidh, cothrom air dannsa-ceum fheuchainn, caisteal leum, peantadh aodainn, farpaisean tarraing ròpa, biadh agus deochan.

GAELIC OPEN DAY The third Gaelic Open Day took place at the College in May and, as expected, it was a funfilled event for the whole community. A range of activities aimed at promoting Gaelic were laid on and various groups and organisations connected with Gaelic were present, included a Gaelic taster session for beginners, step-dancing classes, bouncy castle, face painting, tug o’ war competitions, food and drink.

TOSGAIRE NA GÀIDHLIG

GAELIC AMBASSADOR

Thug sinn duais seachad do Bhun-sgoil Shlèite aig deireadh na bliadhn’ an-uiridh, is iad ag iarraidh gun deidheadh Tosgaire na Gàidhlig a chomharrachadh gach seachdain, mar dhòigh air a’ Ghàidhlig a neartachadh taobh a-muigh a’ chlas. Chaidh cuach shnog a cheannach leis an teacs “Tosgaire na Gàidhlig, Bun-sgoil Shlèite – Duais air a toirt seachad le Sabhal Mòr Ostaig” agus bheir an tosgaire dhachaigh leotha i fad seachdaine. Seo dealbh den fheadhainn a th’ air an duais a bhuannachadh gu ruige seo: Pàdraig Caimbeul; Alfie Docherty; Thomas Hunter; Eva Mahon; John Angus MacNeacail; Dylan Cameron; Erin NicNèill; Cailean Scott; Lyndon Bolas, Iain Rothach agus Archie MacCoinnich.

SMO recently presented Bun-Sgoil Shlèite with an award to be given to a Gaelic Ambassador each week in the school, as an incentive to strengthen Gaelic usage outwith the classroom. The Quaich is inscribed “Gaelic Ambassador, Bun-sgoil Shlèite – Award given by Sabhal Mòr Ostaig” and the proud recipient takes the award home for a whole week. Pictured are a number of those lucky recipients to date! :- Pàdraig Caimbeul; Alfie Docherty; Thomas Hunter; Eva Mahon; John Angus MacNeacail; Dylan Cameron; Erin NicNèill; Cailean Scott; Lyndon Bolas, Iain Rothach and Archie McKenzie.


14

SÙIL AIR… NA CÙRSAICHEAN GOIRID ha cùrsaichean goirid na Colaiste a’ sìor fhàs le faisg air mìle duine a’ dèanamh cùrsa goirid SMO gach bliadhna agus tro 2014, tha barrachd chùrsaichean gan ruith na tha air a bhith ann riamh. A bharrachd air cùrsaichean Gàidhlig, bidh cùrsaichean ciùil, eachdraidheil agus cultarail againn. Bidh a’ mhòr chuid de na cùrsaichean stèidhichte aig SMO ach cuideachd, bidh sinn a’ ruith chùrsaichean ann am bailtean air feadh Alba, agus fiù’s thall thairis. Aig àm na Càisge am-bliadhna, bha cola-deug gu math soirbheachail againn le 110 oileanaich a’ gabhail pàirt ann an cùrsa. Tha dùil againn ri samhradh trang eile is ged a tha cuid de na cùrsaichean is seachdainean làn, tha àitichean ri fhaotainn fhathast air feadhainn eile. Airson tuilleadh fiosrachaidh, thoiribh sùil air an làrach lìn againn … www.smo.uhi.ac.uk

hort Courses at the College are expanding rapidly with almost 1000 people undertaking an SMO short course each year and during 2014, we will run more courses than ever before. As well as Gaelic courses, we offer musical, historical and cultural courses. The majority of courses are SMO based but we also run some across Scotland and even internationally. At Easter time, we had a very successful fortnight of courses with 110 students participating. We anticipate another busy summer ahead and although a lot of the courses are now full, there are still places available. Please visit the website for further infomation … www.smo.uhi.ac.uk

Rinn mi fhìn dà chùrsa goirid aig Sabhal Mòr Ostaig, aig Àm na Càisge 2012 agus a-rithist aig Àm na Càisge 2014. Bha an dà chùrsa air leth brosnachail. Bha an dòigh ionnsachaidh an dà chuid taiceil is socrach, agus tha mi a' cur romham gun cùm mi orm ag ionnsachadh na Gàidhlig air sgàth nan cùrsaichean sin. Chòrd an spòrs is dibhearsan taobh a-muigh nan clasaichean rium cuideachd, a leig leam mo chuid Gàidhlig a chur gu feum ann an suidheachaidhean sòisealta. Mholainn prògram nan cùrsaichean goirid aig Sabhal Mòr Ostaig gu mòr don a h-uile duine a tha airson Gàidhlig ionnsachadh as bith dè an ìre aig a bheil iad! An t-Oll Neil Simco, Deadhan Dàmh nan Ealain, nan Daonnachdan is Gnothachais, OGE

I have attended two of the residential courses at Sabhal Mor Ostaig , one at Easter 2012 and the second at Easter 2014. The courses I attended were simply inspirational. The ethos that was created was relaxed and supportive, and as a result of the courses I am strongly motivated to keep learning the language. I also particularly enjoyed the social side of the weeks and the opportunity to use Gaelic in informal situations. I would very strongly recommend the short course programme at Sabhal Mòr Ostaig, for anyone who wishes to engage with the Gaelic language at whatever level! Dr Neil Simco, Dean of Faculty of Arts, Humanities and Business, UHI

Taghadh de bhàrdachd bho Ìre 9 le Beathag Mhoireasdan / Selection of poetry from the Gaelic Level 9 course at Easter

AOIS

DÀN DO CHUPA TÌ

An uair a bha mise òg Bha a h-uile càil mar spòrs Cluich geamaichean den h-uile seòrs’ Beò bho latha gu latha gun ghuth air a-màireach.

Nuair dh’èireas mi Tràth madainn Diluain ’S ann ortsa a ghràidh A tha mo smuain

’S iomadh latha nuair bha mi leam fhìn A smaoinich mi gum bu mhath leam a bhith sean is mòr Dol dhan leabaidh anmoch ’s chan e tràth Togail orm son am baile seo fhàgail gu bràth.

Is tu mo mhiann Is tu mo ghaol

A-nis an-diugh ’s mi sean is mòr ’S iomadh latha ’s mi leam fhìn Smaoineachadh gum bu toil leam a bhith beag is òg ’S e am baile a thogadh mi an t-àite as fheàrr san t-saoghal mhòr. Iain Wentworth

Nuair a thuiteas mi nam chadal ’S e do bhlàths Agus do bhlas A tha mi ag iarraidh. Mairead Roberts


15

LUCHD-TADHAIL

ge Choir, from Michigan, US with

a, Margaideachd | Alma Colle

aidh cuide ri Criosaidh NicGillìos aiste Alma, à Michigan, Ameireag

Chrissie Gillies, Marketing.

Còisir Chol

tainn. igheann am Màbu, Ceap Brea Oileanaich à Sgoil Dhàil Bhrà ou, Cape Breton. Mab emy, Acad rae Dalb Students from

SANASACHD ÙR Ma tha sibh shìos an Glaschu, ’s ma dh’fhaoidte gum faic sibh na sanasan ùra againn ann an tagsaidhean dubha a’ bhaile! If you are in Glasgow, keep an eye out for our new adverts with Glasgow Taxis!

MacLeòid, Shona Boyd Robasdan, Iain Tormod Jean Urchardan BPA, cuide ri . NicIllinnein agus Kath NicLeòid Leod, Shona Robertson, John Norman Mac Jean Urquhart MSP, with Boyd . MacLennan and Kath MacLeod


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agallamh ann an 60 diog còmhla ri

Iain h t r o w t n e W

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Geàrrloch no Glaschu?

Geàrrloch Teanta no taigh-òsta?

Teanta Niteworks no Nirvana?

Niteworks Facebook no Twitter?

Facebook

25 26 27 28

Fìon no leann?

Fìon

29 30 31 32 33

DVD no taigh-dealbh?

DVD

34

Beinne, Bainne no Boinne?!

35

Bainne

36 37 38 39 40 41 42

Nam biodh tu leat fhèin san fhàsach, dè an clàr a bhiodh agad?

The Lord of the Rings audiobook

43

Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

44

Alba!

45 46 47 48 49 50

60

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Mas ann air post-d a b’ fheàrr leibh a’ chuairt-litir fhaighinn cuiribh fios gu litir@smo.uhi.ac.uk If you would prefer to receive an electronic copy of the newsletter please email litir@smo.uhi.ac.uk Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig • National Centre for Gaelic Language & Culture Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, Alba IV44 8RQ • +44 (0)1471 888000 • fios@smo.uhi.ac.uk • www.smo.uhi.ac.uk Tha Sabhal Mòr Ostaig na chompanaidh earranta clàraichte ann an Alba, àireamh 361752. Àireamh Carthannas Albannach Clàraichte SC002578. Sabhal Mòr Ostaig is a company limited by guarantee, registered in Scotland Number 361752 Registered charity no: SC002578.

Dealbhte le Cànan | www.canan.co.uk

Profile for Sabhal Mòr Ostaig

Cuarit-litir Samhradh 2014 - Sabhal Mòr Ostaig Newsletter - Summer 2014  

Naidheachdan is tachartasan an t-Sabhail Mhòir tharrais air na sia miosan a dh' fhalbh. News and events from Sabhal Mòr Ostaig from the las...

Cuarit-litir Samhradh 2014 - Sabhal Mòr Ostaig Newsletter - Summer 2014  

Naidheachdan is tachartasan an t-Sabhail Mhòir tharrais air na sia miosan a dh' fhalbh. News and events from Sabhal Mòr Ostaig from the las...

Advertisement