Page 1

Design på  Figgokopp Vågenområdet Prosseshefte

Laget av  Karen  Marie  Vold  2SF  07.12.11


Innhold:

Oppgaven                                                s.  3 Inspirasjon                                              s.  4 Skisser                                            s.  4  og  5 Prossesen                                                  s.  6 Koppen                                                          s.  7 Egenvurdering                                    s.  8


Oppgaven  er: Du  skal  designe  dekor  til  Figgjo-­koppen  som  du  für  utdelt.  De-­ koren  skal  du  designe  med  inspirasjon  fra  omrüdet  rundt  Vügen   i  Sandnes.   Kompetansemül  for  oppgaven: ‡ EUXNHVHQWUDOHNRPSRVLVMRQVSULQVLSSRJHNVSHULPHQWHUH PHGIDUJHVDPDQVHWMLQJDURJIDUJHYHUNQDGHULÀDWHNRPSRVLVMR-­ nar ‡ VWLOLVHUHPRWLYRJNRQVWUXHUHP¥QVWHUIRUWU\NN ‡ GRNXPHQWHUHRJYXUGHUHHLJQHSURVHVVDUIUnLGpWLOIHUGLJ ELOHWXWWU\NN )LQQLQVSLUDVMRQSnLQWHUQHWWLE¥NHUEODGHURJLRPJLYHOVHQH rundt  deg.  Gü  en  tur  ut  og  se  pü  omgivelsene  i  Vügenomrüdet,   WDELOGHUHOOHUODJVNLVVHU'HNRUHQPnLNNHEOLHQW\SLVNWXULVW-­ NRSSIRU9nJHQRPUnGHW%UXNGHUIRULQJHQVHQWUDOHE\JJPHQ detaljer  og  utsnitt  i  geometrisk  formsprük. )LQQHWPRWLYVRPGXYLOEUXNHVRPXWJDQJVSXQNW%UXNOLQMHU RJIRUPHUVRPGX¿QQHUWLOnGHVLJQHHQXQLNGHNRU'HNRUHQ NDQY UHKHOWDEVWUDNWHOOHUVWLOLVHUWPHGJMHQNMHQQHOLJHIRUPHU Vis  gjennom  prosesskisser  hvordan  du  forenkler  og  forandrer  i   forhold  til  utgangspunktet. 1nUGXKDUNRPPHWIUHPWLOHQEUDGHNRUVNDOGXRYHUI¥UH GHQQHWLONRSSHQ+XVNGHWHUYLNWLJnWDKHQV\QWLOKDQNHQ   Prosessen  skal  dokumenteres  i  et  prosesshefte    (se  vedlegg)   ODJHWL,Q'HVLJQVRPVNDOSXEOLVHUHVGLJLWDOWVHQGHUH'XVNDO EUXNH'HVLJQPDQXDOHQWLO)LJJMRIRUnODJHIRUPVSUnNHWLGRNX-­ mentasjonen. Oppgaven  vurderes  med  karakter  i  Design  og  arkitektur.


Inspirasjon:


Kreativitetsprossesen For å  få  kreativitetsprosessen  i  gang  i  hodet  gikk  jeg  ut  i  området  rundt   9nJHQRJWRNELOGHUDYGHWDOMHURJWLQJVRPMHJV\QWHVYDUVWLOLJH3nIRULJH VLGHVHUGXELOGHUDYGHWMHJEHVWHPWHPHJIRUnEUXNH

Skisser

-HJEHJ\QWHPHGGHQQHVNLVVHQ-HJMREEHWL,OOXVWUDWRURJNRPIUHPWLO skissene under.

På denne  skissen  gikk  jeg  ut  fra  fjell,  fugler,  gress  og  pipa  på  sandnes kulturhus.  


+HUWRNMHJXWJDQJVSXQNWLร€LVHQHUXQGWHOYDRJIXJOHQHGHU

'HQQHVNLVVHQEOHGHQMHJEHVWHPWHPHGIRUnEUXNH'HQMREEHWMHJJDQ-ยญ VNHP\HPHGRJIRUDQGUHWRJIRUDQGUHWWLOEDNHWRNERUWRJVDWWHLQQIยกU MHJHQGHOLJEOHIRUQยก\G


+HUHUQRHQELOGHUDYQnUMHJOLPWHIDUJHÀDWHQHSnNRSSHQ


)ยกUEUHQQLQJ


(WWHUEUHQQLQJ


Egenvurdering -HJV\QWHVGHWYDUHQPRUVRPRSSJDYH'HQYDUXWIRUGUHQH men kjekk.   Skisse  prosessen  var  utfordrene  fordi  du  ikke  selv  kunne  velge   akuratt  den  fargen  du  ville  pga  vi  måtte  holde  oss  til  de  fargene   YLKDGGHInWWDY¿JJMR 'HWYDURJVnYDQVNHOLJnEHVWHPPHKYRUGDQVDPPHQVHWWH VNXOOHVHXWWLOVOXWW)¡UVWYDUGHWnYHOJHGHQVNLVVHQGXOLNWH EHVWIRUVnnIRUDQGUHRJIRUEHGUHRJÀ\WWHUXQGWSnWLQJ2JVn YHOJHGHQVRPYDUEHVW'HWYDUVSHQQHQGHPHQYDQVNHOLJ 6WLOLVHULQJHQDYG\UHQHRJWU UQHEOHYHOGLJJHRPHWULVNSJDDW MHJMREEHWP\HPHGGHJHRPHWULVNHIRUPHQHL,OOXVWUDRU1RHQ WLQJEOHRJVnJMHQWDWW Da  jeg  hadde  kommet  så  langt  at  jeg  skulle  klippe  ut  og  “lime”   SnODSSHQHSnNUXVHWEOHHQGHODYHOHPHQWHQHVSHLOYHQGWH'H EOHGHWSJDDWMHJWHJQWHDYP¡QVWHUHWSnEDNVLGHQDYODSSHQH -HJHULNNHKHOWIRUQ¡\GPHGUHVXOWDWHW%LWHQHVRPVNXOOHSDVVH VDPPHQIRUnODJHHQVWRUÀDWHYLOOHLNNHSDVVHVDPPHQ'HUIRU HUGHWKYLWHVSUHNNHULQRHQÀDWHURJMHJHULNNHIRUQ¡\G -HJI¡OHUMHJKDUJMRUWPLWWEHVWHRJHUIRUQ¡\GPHGGHW


Kilder

KWWSZZZ多UPDJDYHUQRLPDJHVPDDUXGS[)LJJMRBORJRBORZUHVMSJ

Karen Marie prosesshefte  
Karen Marie prosesshefte  

Dekor for kopp