Page 1

³1´ maaokao khaM ZUZo ro bando maOM tao toro pasa maoM naa tIrqa mao naa maUrt maoM naa ekant inavaasa maoM naa maMidr maoM naa maisjad maoM naa kabao kOlaasa maoM maOM tao toro pasa maoM bando maOM tao toro pasa maoM naa maOM jap maoM naa maOM tp maoM naa maOM bart ]pasa maoM naa maOM ikiryaa krma maoM rhta naihM jaaoga sanyaasa maoM naihM p`aNa maoM naihM ipMD maoM naa ba`(aND AakaSa maoM naa maOM p`kuit p`vaar gaufa maoM naihM svaaMsaaoM kI svaaMsa maoM Kaoija haoe turt imala jaa]M [k pla kI talaasa maoM kht kbaIr saunaao Ba[- saaQaao maOM tao hUM ivaSvaasa maoM


³2´ doh Qaro ka dMD hO saba kahU kao haoya gyaanaI Baugato gyaana sao maUrK Baugato raoya kbaIra maOM tao tba D$M jaao maaoih kao haoya maIca bauZapa Aapda saba kahU kao haoya banda @yaaoM krnaI kro @yaaoM kro pCtae baaoyao poD, babaUla ka Aama khaM sao Kaya


³3´ mana mast huAa tba @yaa baaolao hIra payaa gaa^z gaMizyaayaao baar baar vaakU @yaaoM Kaolao hilk qaI jaba caD,I traj,aU pUrI Ba[- tba @yaaoM taolao saurt klaarI Ba[ matvaarI madvaa pI ga[- ibana taolao hMsaa pae maanasaraovar tala tilayaa @yaaoM Daolao tora saaihba hO GaT maaihM baahr naOnaa @yaaoM Kaolao kht kbaIr saunaao Ba[- saaQaao saaihba imala gayao itla Aaolao


³4´ jaao idsao saao tao hO naaihM hO saao kha naa jaa[ibana doKo prtIt na Aavao kho na kao[- pityaanaa samaJa haovao tao rbbaI caInhao Acarja haovao Ayaanaa kao[ Qyaavao inarakar kao kao[ Qyaavao Akara jaa ibaiQa [na daonaao to nyaara jaanao jaanaNahara vaao raga tao ilaiKyaa naa jaa[maa~a laKo naa kanaa kht kbaIr saao pZo na prlao saurt inart ijana jaanaa


³5´ @yaa maaMgaU kuC iqar na rha[ doKt nayana jalao jaga jaa[ [k laK pUt savaa laK naait ta ravaNa Qair idyaa naa baatI laMka saao kaoT samad saI Ka[ ta ravaNa ka Kbar naa pa[ Aavat saMga naa jaavat saMgaatI kha Bayaao dr baMQao haqaI kht kbaIr AMt kI baarI JaiD, jaOsao calao jauvaarI


³6´ AvaQaUta yaugana yaugana hma yaaogaI AavaOnaa jaaya imaTOnaa kbahUM sabad Anaaht BaaogaI saBaI zaOr jamaat hmarI saba hI zaOr pr maolaa hma saba maaya, saba hO hma maaya hma hO bahurI Akolaa hma hI isaw, samaaiQa hma hI hma maaOnaI hma baaolao $p sa$p A$p idKako hma hI hma tao KolaoM kho kbaIr jaao, saunaao Baa[- saaQaao naahIM na kao[- [cCa ApnaI maZ,I maoM Aap maOM DaolaUM KolaUM sahja sva[cCa


³7´ saiKyaa vaa Gar sabasao nyaara ja^Mh pUrNa pu$Ya hmaara ja^Mh naihM sauK duK saa^ca JaUz naihM pap na punna psaara naihM idna rOna caMd naihM saUrja ibanaa jaaoit ]ijayaara naihM th^ &ana Qyaana naihM jap tp vaod iktoba na baanaI krnaI QarnaI rhnaI gahnaI yao saba jaha^ ihranaI Gar naihM AQar na baahr BaItr ipMD ba`(MD kCu naaihM paMca t<va gauna tIna naihM th^ saaKI Sabd na tahIM maUla na fUla baoila naihM baIjaa ibanaa baRcC fla saaoho AaohM saaohM AQa- ]Qa- naihM svaasaa laoKna kao hO jahaM pu$Ya thvaa^ kCu naaihM kho kbaIr hma jaanaa hmarI saOna laKo jaao kao[pavaO pd inarvaanaa


³8´ kaOna zgavaa nagairyaa laUTla hao caMdna kaz ko banala KTaolaa tapr dulaihna saUtla hao ]zao saKIrI maaMga saMvaaraO dulaha maaosao $zla hao Aayao jamaMrajaa plaMgacaiZ baOza naOnana AMsauvaaM TUTla hao caar janao imala KaT ]za[na cahuM idisa QaUM QaUM ]zla hao kht kbaIr saunaao Baa[- saaQaao jagasao naata CUTla hao


³9´ saaQaao yao maurdaoM ka gaaMva pIr maro pOgambar mairhOM mairhOM ij,anda jaaogaI rajaa mairhOM prjaa mairhO mairhOM baOd AaOr raogaI caMda mairhO saUrja mairhO mairhO QarNaI Aakasaa caaOdaM Bauvana ko caaOQarI mairhOM [nhUM kI ka Aasaa naaOhUM mairhOM dsahuM mairhOM mairhOM sahja A{asaI tOtIsa kaoiT dovata mairhOM baD,I kala kI baaj,aI naama Anaama AnaMt rht hO dUjaa t%va na hao[ kho kbaIr saunaao Baa[- saaQaao BaTk marao mat kao[


³10´ ]D, jaaegaa hMsa Akolaa jaga drSana ka maolaa jaOsao pat igaro truvar sao imalanaa bahut duholaa naa jaanao ikQar igarogaa lagayaa pvana ka rolaa jaba haovao ]mar pUrI jaba CUTogaa hukma hj,aUrI jama ko dUt baD,o maj,abaUt jama sao pD,a Jamaolaa dasa kbaIr hir ko gauna gaavaO vaa hir kao prna pavaO gaur kI krnaI gaur jaaegaa caolao kI krnaI caolaa


³11´ AvaQaUta gagana GaTa gahranaI ro pcCma idsaa sao ]lTI badlaI ruma Jauma barsao maoha ]zao gyaanaI Kot saMBaarao baho inasarogaa panaI inart saurt ko baola banaavaao baIjaa baaovaao inaja QaanaI dubQayaa dUp jamana nahIM pavao baaovaao naama kI QaanaI caaraoM kaonao caar rKvaalao cauga na jaavao maRga QaanaI kaTyaa Kot maIMDa Gar layaavao jaakI pUrna iksaanaI paMca saKI imala kro rsaao[ ijahmao maunaI AaOr gyaanaI kho kbaIr saunaao Ba[- saaQaao baaovaao naama kI QaanaI


³12´ rama inarMjana inayaara ro Anajana sakla psaara ro Anajana ]%pit AaoMkar Anajana maaMgao saba ibastar Anajana baR(a SaMkr [Mdr Anajana gaaopI saMgaI gaaoibaMd ro Anajana vaanaI Anajana vaod Anajana ikyaa naanaa Baod Anajana ivaVa paz puraNa Anajana vaao ktkt hI &ana ro Anajana patI Anajana dova Anajana kI kro Anajana saova Anajana naacao Anajana gaavao Anajana BaoYa AnaMt idKavao ro Anajana kha^ kha^ laga kota dana punaI tp tIrqa jaota kho kbaIr kao[- ibarlaa jaagao Anajana CaD,I AnaMt hI dagao ro


³13´ gagana kI AaoT inasaanaa hO Baa[- .. daihnao saur cand`maa baaMyao itna ko baIca iCpanaa hO Baa[- .. tna kI kmaana saurt ka raOMda Sabad baaNa lao tanaa hO Baa[- .. maart baaNa ibaQaa tna hI tna satgau$ ka prvaanaa hO Baa[- .. maaryaao baaNa Gaava nahIM tna maoM ijana laagaa itna jaanaa hO Baa[- .. kho kbaIr saunaao Baa[- saaQaao ijana jaanaa itna maanaa hO Baa[-..


³14´ ihrnaa samaJa baUJa bana carnaa.. ek bana carnaa dUjao bana carnaa tIjao bana pga nahIM Qarnaa.. tIjao bana maoM paMca parQaI ]nako naj,ar nahIM pD,naa.. paMca ihrnaa pccaIsa ihrnaI ]namaoM ek catur naa.. taoe maar torao maasa ibakavao toro Kala ka kroMgao ibaCaonaa .. kho kbaIr jaao saunaao Baa[- saaQaao gau$ ko carna icat Qarnaa..


³15´ naa maOM QamaI- naa hI AQamaInaa maOM jatI naa kamaI hao. naa maOM khta naa maOM saunata naa maO saovak svaamaI hao.. naa maOM baMQaa naa maOM mau@ta naa maOM ivart naa rMgaI hao . naa maOM kahU sao nyaara huAa naa kahU ko saMgaI hao.. naa hma nark laaok kao jaato naa hma svaga- isaQaaro hao. saba hI krma hmaara ikyaa hma krmana sao nyaaro hao.. yaa mat kao kao[- ibarlaa baUJao saao ATla hao baOza hao. mat kbaIr kahU kao qaapo mat kahU kao maoTo hao..


³16´ inaBa-ya inargauNa gauNa ro gaa}Mgaa maUla kmala dRD, Aasana baaMQaU–jaI ]laTI pvana caD,a}Mgaa mana mamata kao iqar kr laa}M–jaI paMcaao t<a imalaa}Mgaa i[ngalaa‚ ipngalaa‚ sauKmana naaDI–jaI itrvaoNaI po haOM naha}Mgaa paMca pccaIsaaoM pkD, maMgaa}–jaI ek hI Daor lagaa}Mgaa SaUnya iSaKr pr Anahd baajao–jaI raga C%tIsa saunaa}Mgaa kht kbaIr saunaao Baa[- saaQaao–jaI jaIt inaSaana Gaura}Mgaa


³17´ maayaa maha zganaI hma jaanaI.. itrgauna faÐsa ilae kr Daolao baaolao maQaurI baanaI.. kosava ko kmalaa vao baOzI iSava kI Bavana BavaanaI. pMDa ko maUrt vao baOzI tIrqa maoM Ba[- panaI.. yaaogaI ko yaaoigana vao baOzI rajaa ko Gar ranaI. kahU ko hIra vao baOzI kahU ko kaODI kanaI.. Bagatna kI Bagaitna vao baOzI ba`(a ko ba`(aNaI. kho kbaIr saunaao Ba[- saaQaao yah saba Akqa khanaI..


³18´ baaolanaaÐ ka kihyao ro Baa[baaolat baaolat tt namaa[-.. baaolat baaolat baZ,O ibakara ibana baaolyaaM @yaUM hao[- ibacaara. saMt imalao kCu kihyao kihyao imalaO AsaMt mauiYT kir rihyao.. gyaanaIM saUM baaolyaaM ihtkarI maUrK saUM baaolyaaM JaKmaarI. khO kbaIr AaQaa GaT Daolao Baryaa hao[- taO mauYaaM na baaolao..

Kabir - Mystic Songs  

mystic songs by Kabir Das

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you