__MAIN_TEXT__

Page 1

Право на Достъп до обществена информация (ДОИ)

Александър Кашъмов Ръководител на Правния екип на ПДИ 18 декември 2009 г.


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ИСТОРИЯ НА ДОИ ШВЕЦИЯ, 1766 г. - един от 4-те конституционни закони САЩ 1966 г. – Закон за свобода на информацията 70-те и 80-те години – приемане на закони за свобода на информацията в КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, Н.ЗЕНЛАНДИЯ 70-ти и 80-те години – приемане на закони за достъп до административни документи в страни от Западна Европа


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ИСТОРИЯ НА ДОИ 1992 – закон за достъп до обществена информация и защита на личните данни /Унгария/ 2000 г. – Закон за достъп до обществена информация в България Началото на десетилетието – приети закони в централна и източна Европа 2005 г. – Великобритания и Германия


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ИСТОРИЯ НА ДОИ 2009 – около 80 – 90 закони за достъп до/ свобода на информация в света Тоест има бум на правото на достъп до информация Общи места в законите: кой има право, задължение, обхват на достъпната информация, процедура за достъп, активно публикуване, форма на достъп, цени, ограничения


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Закони за достъп до информация по света


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ПРИЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНИ ЗА ДОИ Засилване позициите на краля чрез гражданите Швеция Контрол на опозицията над управляващите – САЩ след Уотъргейт Контрол на премиера над администрацията – Япония Преход към демокрация, разкриване на престъпления, данни от миналото – ЦИЕ Превенция и борба с корупцията- Латинска Америка Ограничаване на монопола и достъп до ресурси Африка


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Цели на достъпа Препоръка 2002(2) за достъп до документи Възможност за адекватна представа и формиране на критично становище на гражданите относно органите, които ги управляват Насърчаване на информираното участие на обществеността по въпроси от общ интерес Ефикасна администрация Поддържането на почтеността на администрацията чрез предотвратяване риска от корупция  Доверието на обществото в държавните органи и администрацията


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

РАЗЛИКИ В СТРАНИТЕ Различно: контролът върху отказите – някъде има комис-ия/ар (UK, Германия, Унгария, Сърбия, Мексико), другаде – не (Холандия, България, САЩ, Румъния) Съдебните дела важни: САЩ, Холандия, България, Румъния Също важни: UK, Унгария Почти няма: Германия, Молдова Въобще няма: Швеция, Албания


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ОЩЕ РАЗЛИКИ В Холандия има 1000 заявления годишно, във Франция 10-тки В UK има 100 000 заявления годишно, в Германия 10-тки В България има 20 000 заявления годишно, в САЩ 1,5 млн. В южна Европа правото на ДОИ почти не се ползва В скандинавските страни се публикуват док-ти, ползва се ДОИ, няма дела (подобно е в Прибалтика)


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Търсещите ДОИ В Холандия 1000 заявления годишно се подават от журналисти, В САЩ най-много заявления подава бизнесът В България основни заявители са гражданите, после журналистите, бизнес, НПО.


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДОИ


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗДОИ

Принципи Кой има право на ДОИ Кой е задължен да предоставя ДОИ Коя информация е обществена Активно предоставяне на информация Процедура на достъп Ограничения на правото на ДОИ


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Кой има право по ЗДОИ?

Граждани Юридически лица Чужденци/ чужд. ЮЛ, апатриди


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Задължени субекти

Държавните органи: изпълнителна, законодателна и съдебна власт  териториалните им звена – МВР, РДНСК, РИОСВ, бас. Дирекции, др. Органи на местно самоуправление – кмет и общински съвет Публичноправни субекти – ЦИК, НЗОК, БНБ, НОИ,


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Задължени субекти ЮЛ и ФЛ финансирани от:  консолидирания държавен бюджет  програми/фондове на ЕС. Публичноправни организации:  Повече от ½ от приходите за предната година са от публични средства  Повече от ½ от членовете на управителен/ контролен орган се определят от възложител на ОП (напр. НЕК)  Обект е на управленски контрол от възложител на ОП


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Що е обществена информация по ЗДОИ? Създава се или се съхранява от задължените субекти и е: Свързана с обществения живот Дава възможност за съставяне на мнение за дейността им. Текст, план, карта, фотография, изображение, дискета, аудио- или видеокасета и др. подобни


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Що е обществена информация –съд. практика? Всяка съвкупност от данни, структурирани по определен критерий и с определена цел и предназначение (Р № 3875 от 2005 г. по а.д. № 592/05 г., 5-чл.) Всяко сведение за някое положение или дейност на задължените субекти (Р № 9486/06 г. по а.д. № 3505/06 г., 5-чл.) Но не за тълкуване на на законови разпоредби


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Видове обществена информация?

Официална – актовете на органите на власт; Служебна - събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации: напр. договори


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Разграничения Достъп до обществена информация – достъп до лична информация: В някои държави се урежда с обща процедура в един закон: Канада, Унгария, САЩ В други държави е налице разделен режим, както в България


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Разграничения Достъп до обществена информация – целта е съставяне на мнение за управлението; Достъп до лична информация /данни/ част от т.нар. информационно самоопределение


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

ДОИ – достъп до лични данни Някои лични данни са обществена информация:  Данни от търговския регистър  Декларации за доходи и за конфликти на интереси на определени служители  Образование и квалификация на ръководния екип на министерство, макар да не са включени в публичен регистър (Р № 9486/06 по а.д. № 3505/06, 5-чл.) Други не са: непубличните регистри – данъчни, осигурителни, гражд.съст.


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Ограниченията според ЗДОИ

Чл. 37 ал.1 Държавна тайна Служебна тайна Засягане на интересите на трето лице Лични данни Търговска тайна Подготвителни документи - чл.13, ал.2, т.1 ЗДОИ Текущи преговори – чл.13, ал.2, т.2


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Христов с/у НРС Журналистът проучва информация, свързана с тайните служби от времето на комунизма вр. случая Г. Марков НРС отказва искана информация, тъй като била класифицирана като държавна тайна Софийският градски съд е установил, че документът е бил засекретен при стария режим и при преразглеждането на секретни документи не е класифициран, при което отменя отказа. Решението е оставено в сила от ВАС След създаването на комисия през 2007 г. по новоприетия закон за досиетата, НРС изпраща всички папки в комисията в изпълнение на решението в полза на Христов Журналистът проучва няколко тома материали и публикува книгата “Двойният живот на агент “Пикадили”


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Надделяващ обществен интерес Прилага се спрямо ограниченията, свързани със защитата на трето лице и чл.13 от ЗДОИ Надделяващ обществен интерес е налице, когато с информацията се цели разкриване на корупция, злоупотреба с власт, повишаване прозрачността и отчетността на задълж. субекти Не е търговска тайна информация, при която е налице надделяващ обществен интерес, когато информацията:  Дава възможност за състав.мнение и участие в текуши дискусии  Улеснява прозрачността и отчетността на институциите о/о вземаните решения


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Надделяващ обществен интерес Не е търговска тайна информация, при която е налице надделяващ обществен интерес, когато информацията:  Гарантира законосъобразното и целесъобразно изпълнение на законови задължения от субектите  Разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държ./общ. Имущество, други незакон. и нецелесъобр. действия и бездействия на администрацията  Опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими интереси  Е свързана със страните, подизпълнителите, правата и задълженията, предмета, цената, условията, сроковете, санкциите, определени в договори по които едната страна е задължен субект


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Основни инструменти Конвенция за достъп до официални документи от 2009 (CE) Чл.19 от Международен пакт за гражданските и политическите права – обн. 1976 Чл.10 от Европейска конвенция за правата на човека Регламент 1049/2001 о/о достъпа до документи на Евр. Парламент, Съвета и Комисията Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда от 1998 (Орхуска конвенция) Директива 2003/4/ЕО за достъпа до екологична информация


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Гаскин с/у Обединено кралство 1989 Искане за разкриване на личното му досие, съхранявано от социалната служба Отказ от страна на социалната служба с аргумента, че неразкриването е в обществен интерес Националните съдилища решават, че общественият интерес е на страната на неразкриването Жалбоподателя има жизнен интерес, който е защитен от Конвенцията, от получаване на информация, необходима им да разберат своето детство и ранно развитие Нарушение на правото на зачитане на личния живот Чл.10 забранява на държавата да препятства някого в получаването на инфорация, която други лица желаят да му съобщят (срв. Леандер).


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Гуера с/у Италия 1998 Нужда от информация за обществото по въпроса за рисковете от замърсяване и как да се действа при сериозен инцидент Непредоставяне на информацията от националните институции Въпреки че в случая е намесена тогавашната Директива 90/313/ЕО за достъп до екологична информация, Съдът приема приложимост само на чл.8 ЕКПЧ Националните власти не са предприели необходимите мерки, за да защитят ефективно правата на жалбоподателите на зачитане личния и семеен живот Сериозно замърсяване на околната среда може да засегне благосъстоянието на хората и и да им попречи да ползват домовете си.


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Движение от чл.8 към чл.10 от ЕКПЧ Леандер и Гаскин – класически чл.8, лична информация Гуера – случай относно емисии в околната среда, информацията е обществена, не лична, по-широко разбиране на приложимостта на чл.8  чешки случай – решение по допустимост по чл.10 Унгарски съюз за граждански свободи – преминаване към чл.10, в мотивите на решението – цитирани решенията по случаи на журналисти, watchdog - 2009 Кенеди с/у Унгария – 2009


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Кенеди с/у Унгария 2009 Историк проучва информация, свързана с тайните служби от времето на комунизма НСС към МВР отказва искана информация, тъй като била класифицирана като държавна тайна Районният съд е установил, че документът е бил засекретен при стария режим и при преразглеждането на секретни документи не е класифициран, при което отменя отказа. Въпреки това жалбоподателят не получава информ. Съдът подчертава, че достъпът до оригинални документални източници за легитимно историческо изследване е съществен елемент от упражняването на правото на свобода на информация от жалбоподателя.


Програма Достъп до информация

www.aip-bg.org

Заведени български дела Хаджиев – гражданин иска да получи информация, дали е бил обект на използване на специални разузнавателни средства Окръжният съд отказва да предостави информацията,на основание това, че информацията е класифицирана, осъществилите контрол съдилища потвърждават. Йончев – бивш служител на МВР иска да получи достъп до служебното си досие, в т.ч. медицинска експертиза – психол.тест. След дълги години дела в България случаят е изпратен на ЕСПЧ Тези случаи са по чл.8 от ЕСПЧ

Profile for BG Helsinki

Право на достъп до обществена информация  

Александър Кашъмов говори за историята на достъпа до обществена информация и за разликите в международните практики. Също така, той обсъжда...

Право на достъп до обществена информация  

Александър Кашъмов говори за историята на достъпа до обществена информация и за разликите в международните практики. Също така, той обсъжда...

Advertisement