__MAIN_TEXT__

Page 1

Свобода на изразяване на политическо мнение; обида и клевета 18 Декември 2009 София

Бойко Боев


Стандарти за защита в случаи на обида и клевета

Нужда от баланс между правото на свобода на изразяване и правото на репутация

Ограничения на свободата на изразяване са възможни, но ◦ Трябва да бъдат стриктно необходими за постигането на точно определени легитимни цели; и ◦ Да са в съгласие с принципите за защита на свободата на изразяване


Основен принцип относно СИ “Свободата на изразяване на мнение съставлява една от съществените основи на демократичното общество, едно от базовите условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. При условията на ал.2 чл.10, тя е приложима не само към “информация” и “идеи”, които са приети благосклонно или с безразличие, но също и към тези, които обиждат, шокират или притесняват държавата или която и да е част от населението. Такива са изискванията на онзи плурализъм, толерантност и широки разбирания, без които няма “демократично общество”. Хендисайт срещу Великобритания


Основен принцип по отношение на медиите “За пресата е присъщо да съобщава информация и идеи по въпроси от обществен интерес. Не само тя има задачата да съобщава такава информация и идеи: обществото също има право да ги получава. Ако беше обратното, пресата нямаше да бъде способна да играе своята важна роля на “куче-пазач на обществото”.

Торгейрсън срещу Исландия


Дефиниция за клевета 

Клевета - разгласяване на позорно обстоятелство за другиго или приписване на престъпление Елементи:  Невярно обстоятелство (твърдение)  Обстоятелството (твърдението) трябва да бъде фактическо (а не мнение)  Разгласяване  Увреждане на репутацията


Дефиниция за обида 

Обида - казване или извършване на нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие

Елементи ◦ Различни действия ◦ Засягане на честта и достойството ◦ Няма нужда от разгласяване


Разграничение между хората с различно социално положение от гледна точка на защитата на репутацията им   

Репутация на частни лица

Репутация на съдии

Репутация на държавни служители

Репутация на политици и обществени лица


Разграничаване между частно лице и обществена лице? Частно лице е всеки, който не упражнява обществени функции но обществените лица не са лишени от личен живот и правота на репутация!!! Фон Хановер срещу Германия


Достойнство на политици и обществени лица

Най-ниско ниво на защита по отношение на обида и клевета

Причини: висок обществен интерес в това какво правят и какви са политиците Лингенс срещу Австрия


Различия в стандартите м/у Европейския съд и американската юриспруденция 

Ню Йорк Таймс срещу Съливан

◦ Обществените служители имат защита срещу клевета само ако докажат умисъл  Румяна Иванова срещу България

Важни са конкретните факти по делото, за да се определи дали журналистът е действал добросъвестно съгласно етичните журналистически правила


Стандарти за защита при дела за обида и клевета

Мнение, а не твърдение

Истина на твърдението или разумна оценка

Привилегии и имунитети

◦ Изявления в Парламент, пред разследващи и съдебни органи ◦ Отразяване на информация от официални източници 

Възпроизвеждане на думите на друго лице

Добросъвестност


Обзор на възможните санкции при изразяване на политическо мнение 

Принципи: ◦ ◦ ◦

Санкциите са вмешателство в свободата на изразяване Санкциите имат нежелан “възпиращ ефект” върху медиите Санкциите трябва да са пропорционални на преследваната цел

Против наказателната отговорност за обида и клевета ЕСПЧ не приема лишаване от свобода за обида и клевета, както и големи глоби като наказателни санкции. Забрани за упражняване на професия е също недопустима.

Гражданскоправна отговорност е за предпочитане. Но размерът на обезщетението трябва да е пропорционален на вредата.

Най-добри за медиите са неимуществените санкции:и несъдебни способи за решаване на конфликти, включващи

◦ ◦ ◦

Правото на отговор Извинение Саморегулация на медиите


Специална защита срещу критиката на органите на съдебната власт 1.Съдиите са защитени от критика в по-голяма степен от политиците и обществените лица Причини: За разлика от политиците, съдиите не могат да отговорят на критика. 2. Защита на безпристрастността, обективността и авторитета на правосъдието “Фразата “авторитет на съдебната система” включва, в частност представата, че съдилищата са, и са приемани от обществото като цяло като подходящия форум за решаване на спорове и определяне на вината или невинността на обвинен в престъпление; освен това обществото като цяло уважава и има доверие в способността на съдилищата да изпълняват тази функция… “ Съндей Таймс срещу Великобритания


Специална защита срещу критиката на органите на съдебната власт 3. Стандарт: нужда от баланс на интересите с оглед конкретните обстоятелства във всяко дело. От значение:  кой е направил изявлението (Никула срещу Финландия)  сериозност на коментара и обвинението (Фолиа с/щу Швейцария)  обект на критика (поведението на съдиите или дейността на съда (Кибриану срещу Кипър)


Защита на държавните служители при изразяване на политическо мнение 

Специална защита за тези, които информират за нарушения.

Откритата дискусия на въпроси от обществен интерес е основна за демокрацията, затова е от особено значение членовете на обществото да могат да дискутират тези въпроси. Гужа с/у Молдова

Profile for BG Helsinki

Презентация 'Свобода на изразяване на политическо мнение; обида и клевета'  

Презентация, изнесена на 18 Декември 2009 в София от Бойко Боев. Обясняват се дефинициите на обида и клевета, разграничават се частни от общ...

Презентация 'Свобода на изразяване на политическо мнение; обида и клевета'  

Презентация, изнесена на 18 Декември 2009 в София от Бойко Боев. Обясняват се дефинициите на обида и клевета, разграничават се частни от общ...

Advertisement