Page 173

Ìîíòàíà

1. ÍÓ „Ã. Áåíêîâñêè“, ãð. Ìîíòàíà, êâ. „Êîøàðíèê“

100

93

93

2. ÎÓ „Ã. Ñ. Ðàêîâñêè“, ãð. Áåðêîâèöà, êâ. „Ðàêîâèöà“

100

493

493

3. ÍÓ „Â. Ëåâñêè“, ãð. Âúðøåö

100

195

195

4. ÍÓ „Êë. Îõðèäñêè“, ãð. Ëîì, êâ. „Ìëàäåíîâî“

88,6

78

88

5. ÎÓ „Õ. Áîòåâ“, ãð. Ëîì, êâ. „Ìëàäåíîâî“

94

559

596

1. ÖÄÃ „Çîðíèöà“, ãð. Ïàçàðäæèê

100

132

132

2. ÖÄÃ „Âúðáèöà“, ãð. Ïàçàðäæèê

100

88

88

3. ÍÓ „Ã. Ðàêîâñêè“, ãð. Ïàçàðäæèê

100

771

771

4. ÎÓ „Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“, ãð. Ïàçàðäæèê

100

748

748

5. ÎÓ „Ë. Êàðàâåëîâ“, ãð. Ïåùåðà

100

398

398

6. ÍÓ „Ì. Êóìàíîâ“, ãð. Ïåùåðà

100

378

378

7. ÎÄÇ „Äåíèöà“, ãð. Ïåùåðà

100

60

60

8. ÎÓ „Ã. Áåíêîâñêè“, êâ. „9-òà Àñôàëòîâà áàçà“, ãð. Âåëèíãðàä

100

197

197

9. ÎÓ „Õ. Áîòåâ“, ãð. Ðàêèòîâî, êâ. „Çàïàä“

100

517

517

10. ÍÓ „Â. Ëåâñêè“, ãð. Ñåïòåìâðè

100

191

191

Ïàçàðäæèê

173

Profile for BG Helsinki

По пътя към зрелостта  

Оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организации в България април 2008

По пътя към зрелостта  

Оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организации в България април 2008

Advertisement