__MAIN_TEXT__

Page 2

гаранции. Хоспитализация или лечение против волята на пациента не следва да се предприема, освен ако той страда от сериозна психична болест. Принудителната интервенция трябва да се извършва в съответствие с принципа за най-малкото ограничение. Диагнозата, че дадено лице има психична болест, трябва да се определя в съответствие с международно приетите медицински стандарти. Лекарите следва да съобразяват с медицинската наука преценката си дали едно лице страда от психична болест. Сериозността на психичната болест и сериозността на увредата, която пациентът може да причини на самия себе си и/или на други, трябва да се преценява в съответствие с определенията им в националното законодателство. Затрудненията за приспособяване към морални, социални, политически или други ценности, сами по себе си, не следва да се считат за психична болест. В националното законодателство следва да се съдържат разпоредби кои лица са овластени да изискват принудителна хоспитализация и кои органи са овластени да упражняват физическа сила, която би могла да бъде необходима за осъществяването на принудителна интервенция. Окончателното решение за приемане или задържане на пациент в психичноздравна служба по принудителен ред трябва да се взема само от съда или от независимо компетентно тяло, определено от закона, и само след подходящо и истинско изслушване на засегнатата страна. Пациентите трябва да бъдат напълно информирани за тяхното лечение и права. Те имат право да обжалват и да бъдат лично изслушани от съда или компетентния орган. Необходимостта от лишаване от свобода трябва да се преразглежда на редовни и точно определени интервали от време, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Пациентите, които са лишени от свобода, следва да имат право на квалифициран опекун или съветник за защита на техните интереси. Клинични изпитания и експериментално лечение никога не трябва да се прилагат при пациенти, хоспитализирани по принудителен ред. Пациентите имат право да получат подходящо лечение и грижи съгласно най-високите достижими стандарти. Качеството на лечението е в зависимост също от качествата на обстановката и на персонала и от предоставените за лечението средства. Пациентите, лишени от свобода, трябва да имат право на свободно общуване, което да бъде ограничавано само ако е крайно необходимо в интерес на здравето или безопасността на самите пациенти или на други лица. Принципите, съдържащи се в тези становища и възгледи, трябва да се прилагат в най-широката възможна степен при психично болни правонарушители, които са приети в психичноздравна служба.

Profile for BG Helsinki

Становища и възгледи относно правата и законовите гаранции за психично болните 1989  

Други международни и местни документи Документи на Съвета на Европа, ООН, Световната психиатрична асоциация и други в областите психиатрия и...

Становища и възгледи относно правата и законовите гаранции за психично болните 1989  

Други международни и местни документи Документи на Съвета на Европа, ООН, Световната психиатрична асоциация и други в областите психиатрия и...

Advertisement